Anda di halaman 1dari 11
O15! 15/1 INSTRUMEN PENILAIAN SEKOLAH Matematik BIL 1/2015 Kertas 1 . Mei 2015 1 jam © MATEMATIK Kertas 1 TAHUN 4 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa. 2. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului sodlan yang sepadan dalam bahasa Melayu. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan, * Tiap-tiap soalan ditkuti oleh jlihan jawapan, iaitu A,B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu j. spon sha ja. Hitamkan, jawapan kamu ‘rade kere Jawan objekif yang disediakan. . 6. Jika kamu -hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. a Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukis mengikut skala kecuali dinyatakan. Kamu boleh membuat kerja mengira di ruang kosong di dalam kertas soalan ini. Kertas soalan ini mengandungi'1 1 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak 015/1 . (Lihat sebelah 15/1 \Nystakan ‘nombor 'Enam puluh empat rfbu lapan pulub lima’ dalam angka A 6485 Be 648s Cc 6408s D 64850 A B c D R - 64824 = 15.095. Apakah nilai bagi R? A 79919 B 79819 c 49739 D 4979 7 ratus +5 ribu+ 4 puluh + 6 puluh riba +3 sa= A 75463 Bo 65743 Cc 65473 D 56743 Rajah 1 terdiri daripada beberapa segi tiga sama sisi yang sama besar. Raja 1 Berapakah pecaban bagi kawasan yang berlorek ? vow > af of cle of uxremarac-r9004 01s ‘Nyatakan 53-1 dalam perkataan. A ‘Lima puluh tiga perpuluhan satu B Lima puluh tiga dan perpuluban satu Cc ‘Lima tiga perpuluhan satu D ‘Lima tiga dan perpuluhan satu ‘Terdapat berapa sen dalam RM25.30 ? A 5230" B 2530 Cc 2500 D 253 Pecahan yang mempunyai nilai yang sama dengan 1- —ialah A 4 9 9 bey c 13 x o > # ‘Rajah 2 menunjukkan suatu kad nombor. Rajeh2 ‘Nyatakan nilai digit bagi digit 6 dalam nombor perpuluhan pada rajab 7. A Puluh B Sa c persepuluh D perseratus Kira hasil darab 420 dan 30 i 12.600 B 12000 Cc 1260 D 126 {Lihat MATEMATIC() TA 15/1. un 2 B “ 15 16 4 5 4892 + 12= A 404 Bo 404 beki 4 c 4a D até taki ad+de io * io A 4 2 Boo ec o1ik 2 D 12 . 3 100 A 25% B 25% Cc 025% D 005% Manaiah nombor yang brit lebih besa daripede 212 A 2am Bo2u7 © on D 2017 beza 20.32 dan 0.7 19.62 : 19.72 Cari A 1332 a e D 2025 O1s/1 sarewaracc-T84 O15/t 7 18 rc 5 ‘Rajah 4 menunjukkan suatu garis nombor. n4 26 S 1B 32 T Rajah 4 Casi nilai T-S A 08 B06 cos D4 Rajah 5 menunjukkcan suata tanda harga. Rajah 5 015/1 ‘anda harga itu? A RM100+RM60 + 30 sen + 50 sen B - RMI00+RM60-+30 sen +5 sen. C ——-RM100+RM6+30-sen + $0 sen. D —-RM100+ RM6 +30 sen +5 sen. 40.1 -29.04-7= A 1036 BO 414 © 406 D 206 ~ 11297 + 35= A 32 beki27 . Bo O35 bs © 322 beki27 D 325 1983 + 254 + 2456 = A 217 Bo o2i81 Cc 3437 . D 4693 ~ [ Lihat sebelah MATEMATICEN “Pee O15/1 6 asin Rajah 6 menunjukiom satu garis nombor. +++ H+ H+ HH M 4 : 2 t N Rajah 6 ‘Berapekah perbezaan antaranilai M dan N ii garis nombor di atas oa we > oe seh ole ajo obs z- A B c _D Bh Ble oh ole ‘Sebuah lori boleh membawa 9 000 hingga 10 200 ketul batu bata, Anggarkan jumlah betu bata yang boleh di bawa olch 5 lori yang sama. A 42000 B 44000 c 50000 D $2000 Diberi 48.520 - 16988-9628 + [—] ‘Apakan nombor dalam petak kosong ? A 21904 B 29 104 c 31532 . D (38892 axremarncy mens o1s/ a 7 O1s/i ‘Taman Cantik mempunyai 4 876 orang penduduk. Bilangan penduduk Taman Molek al w]e A S2?>tad $34 2 6 + » PPR c Lbb2as 24 6 3 6 D S2AaA4 63.2 4 6 RM2 520 + 8 = A ORM44S B RM325 Cc ORM3IS D ——-RM305 ‘Berepa jumlah nasi lemak yang dijual dalam masa 2 minggu A IR Bo OR Cc | 1204 D124 ‘Haji Abu menyimpan sebanyak RM1 250 sebulan. Berapekah juralah simpanannya dalam rasa setehun? RMIS 000 RM15 002 RM16 000 RM20.000 pom [ Lihat sebelah arena 31 * O15/1 8 “ O1S/ ‘Rajah 10 menunjukkan dua segi empat tepat yang mengandungi beberapa bahagian yang sama besar, . ae oH Cari perbezaan pecahan kawasan bettorek ? A B c D arenarac-e 15/1 Jadual 2 menunjukkan perbelanjaan Aina bagi hari Rabu dan Selasa. Perbelanjaan pada hari Khamis tidak ditunjukkan, Jadual 2 Perbelanjaan Aina pada hari Khamis adalah jumlsh perbelanjaan pada hari Rabu dan hari Selasa. Hitung perbelanjaan Aina pada hari Khamis. A RMBSS B RM3.50 Cc RM345 D RM2.55 Satu tin minuman asam boi ialah RM1.29. Bobby membeli 9 tin minuman asam boi. Anggarkan kepada ringgit terdekat harga yang perlu Bobby bayar. A RMIL70 Bo RMILZL © -RMI200 D —-RMI2.90 Rejah 12 di bawah menunjukkan sebakul buah manggis. Pat, —_ 35 manggis Rajah 12 ‘Tordapat 8 buah bakul manggis, Setiap bakul mengandungi 35 biji manggis. Hitung jumlah manggis semuanya, A 33 B 4B c 240 D280 [ Lihat sebelah MATEMATICGH THO 37 39 o1s/1~ 10 On/ Rajah 13 di bawah menunjukkan sebilangan coklat dalam dua bush bekas, Lim membeli 2 helai baju dan sebuah beg sekolah. ‘Berapakah jumlah harga yang pert Lim bayer? A RM41.90 B RM65.80 c RM77.80 D RMI01.70 Terdapat 3889 pokok kelapa di kebun Haji Ramee. Terdapat 5648 pokok kelapa di kebun Cikgu Mala. [Berapakah perbezaan bilangan pokok kelapa antara dua kebun tersebut ? A 1759 Bo 1859 c 9437 D (9537 areMATIC TU i O1s/1 40 Encik Jalal membeli 6 bungkus gula-gula, Setiap bungkus mengandungi 52 bjt gula-gula. soap eae o1s/t i gula-glaterschutbersama-sama dengan 7 orang kewan. Berapa biji gula-gula yang diterima oleh setiap orang ? KERTAS SOALAN TAMAT MATEMATIC-TL