Anda di halaman 1dari 7
as INSTRUMEN PENILAIAN SEKOLAH BIL 1/2015 Kertas 2 ‘Mei 2015 40 minit MATEMATIK Kertas 2 ‘TAHUN 4 Empat pulub mint LY JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan. 2. Jawab semua soalan. . 3. Jawapan hendaklah ditulis dalam raang yang disediakan dalam kertas soalan: 4. Kertas soalan ini hendallah diserahkan pada akhir peperiksaan. 5. Semua kerja mengira mesti ditunjutkan. Kamis mungkin kehilangan markah jika langkah-langkah tidak ditunjukkan, Kertas soalan ini mengandungi 7 halaman bercetak dan 1 halaman tidak bercetak 015/2 [ Lihat sebelah [40 Markab ] Jawab semua soalan, ‘Nyatakan nilai tempat bagi digit 4 dalam nombor 95 456 Raja 1 Rajah di atas menunjukkan sebuah segi empat. ‘Tuliskan pecahan yang diwakili oleh kawasan yang betlorek {1 markah j (1 markah j ‘Tulis Japan puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua dalam éngka 15/2 (1 markah } 1 24832 dibundarcan kepada rus yang terdekat alah [1 markah } 4 1 Rajah 2 menunjukkan sekeping kad nombor. Rajah 2 5 Tuliskan nilai digit bagi angka 2 dalam kad tersebut. [1 markah } sareuaric t-te 6 56760-5475 = [2 marsh] 7 24-384791= [2 markah J 8 351x9= : 4 . “[2 markah ) 9 48.4574 15 683 = (2 marke] "Eo be [2 markah } 15/2 15/2 i | A a | iS. [Lihat sebelah Marearace) Te