Anda di halaman 1dari 18
018 INSTRUMEN PENILAIAN SEKOLAH ‘Sains BIL 1/2015 Mei 2015 ¥ Tham SAINS ° TAHUN 5 ‘Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini ri dua bahagian: Babagian A dan Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak 018 ‘{ Liat sebelah ~ 2 ok BAHAGIAN A (SOALAN OBJEKiir) Arahan : Setiap soolan diikut! oleh empat piithan Jawapan A, B, C dan D. Hanya sotv jawopan yang betul. Pillh Jawapan yang betul. Ts 018 Antara berikut yang manakah peraturan bilik sains yang mesti dipatuhi. A. Dibenarkan minum di-dalam Bilk Sains. B. _Letak dan biarkan radas yang telah digunakan ke dalam sing. C._ Susun kerusi sebelum meninggalkan Bilk Sains. D.— Menjalankan ujlkaji dengan arahan datipade Ketua Darjah. Rajah 1 menunjukkan seorang murid sedang melakukan eksperimen. ~ . A B c D Rojah 1 Manakah antara A, B, C dan D yang dapat melindungi murid ini daripada terhidu bahan kimia merbahaya. Susunkan langkah yang betul semasa merancang eksperimen supaya penyelesaian masalch boleh diselesaikan. |. Membuat hipotesis 1.’ Mengenalpasti masalch ll. Menyenorat alat dain bahan Menentukan pembolehubah A. Liltidaniv C. fh ltdoniv 8. LM ddoniv D. Wt: dan i 3 018 4 kangan harimau di Malaysia berkurangan sebanyak 50% : dalam tempoh 20 tahun. x : ‘Apakah inferans (sebdio) yang sesuai bagi pemyataan di atas? ‘A. ._ Bilangan harimau berkurang kerana pemburvan haram secara berleluasa, 8. Kepupusan harimau telah dijangka. C. Habitat harimau musnah akibat deri pemburvan haram. ~ D. _ Bilangan harimau di Malaysia berkurangan. 5. . Antara pemyataan berikut, manakah. menunjukkan Kematiran Manipulatif ? A. Mengelaskan haiwan berdasarkan citinya, 8. Meramal tinggi pokok selepas satu tempoh masa. C._ Membersinkan peralatan soins dengan cara yang betu! selepas menggunakannya. D. Membuat inferens bérdasarkan suatu pemerhatian dalam eksperimen. 5 Rojoh 2 6 Apakah deria yang digunakan untuk membuat pemerhatian dalam Rajah 2% A. Pengilhatan C. — Sentuhan 8. Pendengoran D. Bau [Lihat sebelah 018 ‘SANS 4 018 Rajah 3 menunjukkan satu situasi. “oh Rajah 3 : ‘Apokah amaian yang balk tunjukkan dalam rojoh di atas ‘A. Meloporkan kesalahan murid lain. 8, Bertanya kepada guru sebelum menjalankan ufkal. ei imélopiatbers Kepeds ery qpanta «5 felsh, memesshi=n D, — Memperkenatkan did kepada guru. Rajah 4 di bawah menunjukkan halwan S. RS : ROD) Ralah 4 Antara halwan berikut, yang manakah mempunyal cara meiindung] dirt sama dengan hgiwan S$? 1 kerang mw.’ Ketom 8. Kure-kura 'v. Amab. A dont ~ Ce lidar tt B. idan ttl D. Wdaniv % 018 5 018 Pith pasangan yang benar dori pemyataan di bawah. een Berindung dit dartpada bohaya ‘ee pieomees 8 acing Mempunyal sengat c Sut Mengeluarkan bau busuk 2 Upas Menyorok di dalam cenakerang Sesetengah haan mempunyai_ sisik keras pada badan mereka untuk melindungi dir. Antara’ berikut yang manakah mempunyai cara perindungan yang, dinyatokan untuk melindungi dit doripada musuh? A. — Ketam, ular dan tenggiling 8B. Siput, buaya dan tenggiling . C. Baya, tenggling dan ular D. — Buaya, ketam dan ular Halwan manakah di bawah Ini yang menjaga anaknya? (Lihat sebelah ‘oane=Tes 018 6 018: Apakah cara haiwan $ seperti gambar di bawah melindungi dirinya doripada musuh? ‘A. Menggulungkan badannya 8. Menukarkan warna badannya C. Mengeluarkan bau busuk Makiumat di atas adalah berkaitan dengan cifi haiwan untuk..... A mengekaikan kemandirian spesiesnya. B melindungi dirinya dari musuh. C. menarik perhatian pasangannya. 3 digunakan ketika mencari makanan, “ Apakah' tingkah laku-khas bagi seekor sotong untuk melindungi diiinya dari mu: : Ay menggutungken badannya 8 berpurc-pura mat © — mengetuarkan bau busuk . D. _ memancutkan dakwat hitam same nes 15. Pilih padanan yang betut. : ‘Haiwan Cara melindung! diri A Gajah Hidup berkumpuian B Cicak Sengat yang beracun ‘kan buntal Menagunakan gigi dan kuku yang Rusa emp a Tajam Seeetongah halvan merpunyalKabolehen untuk bertukar warna mengikut persekitarannya Yang- manakah diantara haiwan-haiwan berikut’ mempunyai kebolehan tersebut? A Musang artik dan sesumpah B Rama-rama dan sesumpah © Cicak dan buaya Gojeh dan harimay “17,” Halwan manakah merupakan-pengguna kedua dan pengguna ketiga? : * toa * 60 B. Ou DS | 018 cal 8. 018 8 018 Rajah 5 menunlukkan satu sratan makanan. wee Antara berikul, pemyatoan manakch ben? | Helang adalah pengguns kedua iL Rumput adalah pengeluar in, Singa adalah pengguna kedua IV. Rusa.adalah pengguna ketiga A. Idan tl sahoja C. Nidan tt sahoja B, I daniV sahoja D. idan V sahoja X ——————»_ Rama-roma + ¥ ——-—» Burung Antara_berikut_ manakah mewakii X don Y di dalam rantai - makanan? | en ee | A Bunga r Katok 8 Tumbuhan Labahtabah ¢ Bunga _. Serangga Tombuhan Kala jengking . 9 018 20. Rajah 6 di bawah menunjukkan satu rantal makanan di sebuah habitat. . Eom. | Rajah 6 Apakah yang akon berlaku jika semua rusa diburu dan dibunuh oleh manusia? A. Bilangan tumbuhan akan berkurang B..__ Bilangan ftumbuhan tidak akan berubah ¢. . Bilangan harimau akan berkurang Bilangan harimay ‘akan berlambah 21. Rajah 7 di bawah menunjukkan aktivitl seekor haiwan Ae aa - Rt Ss Rojah 7 : Apakah yang ditunjukkan oleh aktiviti tersebut?: A Persaingan C. — Kemanditian spesis B. Pembiakan . 0. Tumbesaran o18 eames] ‘anna 1 018: 22. Rajah 8 di bawah menunjukkan satu kawasan padang rumput. 018 “Apota yong ean besa fa sekumpusan besor belalang tba keowasen itut Rumput tidak akan tumbuh dengan balk. 1. Bllangen lembu akan berurang. | WW. Bilangan katak akan berkyrang. 1¥,_Bilangan burung akan bertambah. A Idan Cc. idaniv 8 Idaniv . D. idaniv Antara fumbuhan bertkut, manakch mempuniyai buly halus'yang menyebabkan kegatoian apablia disentuh? _ boleh A. tabu Cc. Plsang 8, Mangga D. . Cendawan Apakah kelebihan akar banir pada pokok semarak api yang ‘eedapat ol kawenan beranghn® A enyprop oime bye 8, Menyokong tumbuhdn supaya tidak tumbang semasa angin kencang. ¢. —_Menyerap lebih banyak garam mineral Dopat menjalarjauh ke dalam tanah. il 018 25. Pokok buluh boleh hidup di tempaf yang ade fiypan angin kencang kerana ‘mempunyai . A. batang yang mudah melentur B. daun yang mempunyal bulu halus €. _okaryang panjang “. —batang yang boleh menyimpanat ir 26. Baca maklumat di bawah. * khas seperti tumbuhan X. 27. Pokok nenas dan pokok salak dapat melindungi dil daripada musuh. Apakah cif yang ferdapat pada kedua-dua fumbuhan A Dud Cc. Getah B. Buu - Bay ons eres 018 12 018 Rajah 9 menunjukkan sejenis tumbuhan, ZA. 9 Antara _berikut, manakch cara penyebaronnya sama dengan tumbuhan di atas? : A.” Biisemolu C. Bijilolang 8. Buch manggis D. Buch getoh Rajah 10 di bawah menunjukkan dua jenis bij benih. Rajah 10 Antara -berikut, yang manakah dapat membantu.buah atau bil benih tersebut dipencarkan oleh angin? A. Mempunyairoggaudara C.~Bérsayap 8. -Merekah apabilamatang D. Kallis ait Cit-cid buch atau bli benih manakah yang dipadankon dengan betul dengan cara penyebarannya? T. Cir-cid byah atau bil benih |” Cara penyebaran A_| Mempunyal cangkuk “Angin , B | Disalufi lapisan kalis air Ar 1 Kecll dan fingan Mekanisma tetupan D_ | Kering dan meletup Haiwan cane. 13 018 BAHAGIAN B (SOALAN BERSTRUKTUR) Jawab semua soalon. TullsJawapan dalom rvangan yang disediakan. 1. Rojah 1 menuinjukkan keadaan dua jenis tumbuhan. Pokok cili subur Pokok jagung layu Rajah 1 Apakah pemerhatian yang boleh anda nyatakan berdasarkan gambar di atas (1 markah) b, Berdasarkan pemerhatian di 1 (a), nyatakan dua sebab (inferens). (2 markah) ¢. — Ramalkan apakah yang akan berlaku kepada pokok cili jika tidak ‘mendapat air selama lima hari. \arkah) 8 [ Lihat sebelah ou Saas nN 018 14 018 Sebuah bikar mengandungi 200cm? ak diletakkan di bawah cahaya Mataharl. Isipadu air yang tinggal di dalam. bikar dicatatkan pada setiap satu jam. Keputusan. penyiasatan itu dicatatkan di dalam Jadual 1. Masa (Jam) IsIpadu alr yang tinggal (cm?) : 7 190 2 175 3 158 7 140 Jadval 7 ‘Apakah tujuan penyiasatan ini? {1 markah) Apakah corak perubahan jumich isipadu air yang tinggal itu semasa penyiasatan. . (1 markah) Nyatakan dua makiumat yang dikumpul dalam penyiasatan itu. (2 markah) ‘Apakah kesimpulan yang boleh dibuct daripada penyiasatan ini ? {1 markah) 15 018: 3. Rajah 2 menunjukkan figa haiwan mempunyai cara yang berbeza untuk memastikan kemandiian spesiesnya. Bertelur dan menjaga anak mereka. Bertelur dan menjaga telur-telumya a. _Apakah tujuan penyiasatan ini? b. —_ Nyatakan dua sebab (inferens) berdasarkan penyiasatan di atas? {2 markah) [Lihat sebelah ease 01s 018 16 ¢. Apakah yang diubah ( pembolehubah dimanipulasi) dalam penyiasatan inl. 018 (1 markah ) d. Apakah yang diperhati ( pembolehubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini, (.:markah } eans-Tin5 7 018 4 Rajah 3 menunjukkan empat jenis tumbuhan yang berlainan dalam cara melindungi diri daripada musuh. Q R Rajah 3 : @. —Apakah tujuan penyiasatan ini. (1 markah) b. — Nyatakan dua maklumat yang dikumpul berdasarkan penyiasatan ini (2markah) Lihat sebelah os ULthet sete 18 018 5. Rajah 4 menunjukkan beberapa benda hidup di dalam sebuah kolam. Rajah 4 (1 markah} KERTAS SOALAN TAMAT 018 ane Ti