Anda di halaman 1dari 20

TUGASAN

SEPTEMBER 2014 SEMESTER


KOD KURSUS

EMB 415

NAMA KURSUS

PENGAJARAN

KEMAHIRAN

DALAM BAHASA MELAYU


PROGRAM

SARJANA MUDA PENDIDIKAN

NAMA PELAJAR

MALINI HARUN

NO MATRIK

E30209121188

NAMA FASILITATOR

PUAN LINAH BAGU

AKADEMIK

PUSAT PEMBELAJARAN

BAHAGIAN A

AEU RANAU

MEMBACA

Baca Artikel Bertajuk Pengaruh Demografi Terhadap Kemahiran Membaca dan


Memahami Dalam Kalangan Murid Murid LINUS oleh Hasnalee Tubah & Zulkifley
Hamid
Jawab soalan soalan berikut:
a) Apakah tujuan kajian ini?
Kajian ini adalah bertujuan untuk meninjau sejauh mana pengaruh demografi
berperanan dan mendatangkan kesan terhadap penguasaan kemahiran membaca dan
memahami murid-murid LINUS. Di samping itu, kajian ini turut bertujuan untuk mengupas
tentang penguasaan membaca dan memahami perenggan dalam kalangan murid-murid kelas
intervensi membaca menggunakan program LINUS. Pengkaji akan menyentuh secara
lengkap tentang persoalan persoalan yang ditimbulkan dalam kajian ini. Tujuan lain kajian
ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti faktor demografi yang mempengaruhi kebolehan
membaca dan memahami murid-murid program LINUS.
b) Jelaskan kaedah dan instrumen yang digunakan dalam kajian ini.
Kajian ini pada keseluruhannya adalah berbentuk tinjauan. Kajian tinjauan ini adalah
dengan menggunakan beberapa instrumen penyelidikan seperti soal selidik dan soalan temu
bual bersemuka yang telah digunakan bagi membuat generalisasi daripada sampel kepada
populasi. Daripada proses tersebut, pengkaji dapat membuat keperihalan tentang sikap,
pendapat, tingkah laku dan ciri-ciri populasi yang dikaji. Di samping itu, jenis tinjauan yang
dilakukan adalah berupa tinjauan semasa. Ini adalah kerana data yang dikutip adalah
merupakan data setempat dalam satu-satu masa yang ditetapkan sahaja. Data yang berjaya
dikutip akan dihuraikan secara khusus dengan menggunakan bentuk analisis statistik
deskriptif dan statistik inferens. Pengkaji akan menggunakan perisian analisis data SPSS bagi
mendapatkan keputusan keseluruhan dan mengenal pasti sama ada kemahiran membaca dan
memahami perenggan meningkat selepas murid-murid mengikuti program LINUS di tahun 1.
Justeru pengkaji mempelbagaikan instrumen kajian seperti menggunakan oalan soal
selidik, pemerhatian, temu bual analisis dokumen serta menjalankan ujian pemahaman
dengan berdasarkan sebuah perenggan bagi memperkukuhkan dapatan kajian.
c) Terangkan dapatan kajian ini.

Dapatan kajian ini dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Berdasarkan kajian
yang dijalankan, terdapat beberapa faktor demografi yang mempengaruhi kemahiran
membaca dan memahapi murid murid LINUS. Faktor faktor tersebut ialah,
kekeluargaan, konsep kendiri murid, lokasi sekolah dan bahasa pertuturan murid.
i.

Faktor kekeluargaan

Pengkaji mendapati terdapat hubungan yang rapat antara faktor kekeluargaan dengan
kemahiran membaca dan memahami perenggan oleh murid LINUS. Jika ditinjau daripada
aspek tersebut, pengkaji mendapati pemboleh ubah ini memang mempengaruhi
keupayaan membaca dan memahami perenggan murid murid pasca LINUS. Dilihat
daripada aspek ubungan kekeluargaan, pengkaji mendapati bahawa 5 peratus murid
LINUS merupakan anak tunggal dalam keluarga. Sementara itu pula 18 peratus murid
LINUS menyatakan mereka mempunyai sekurang-kurangnya dua orang adik beradik.
Sebanyak 29 peratus dan 27 peratus murid LINUS menyatakankan bahawa mereka
mempunyai 3 dan 4 orang adik beradik. Sebanyak 14 peratus murid LINUS pula
mempunyai lebih daripada 5 orang adik beradik. Bakinya sebanyak 7.0 peratus
mempunyai lebih daripada 5 orang adik beradik. Peratusan ini memberi gambaran kepada
pengkaji bahawa kebanyakan murid murid LINUS ini mempunyai 3 hingga 5 orang adik
beradik yang mungkin memberi kesan terhadap penguasaan kemahiran membaca dan
memahami bahan bacaan di Tahun 1.
Faktor kekeluargaan ini juga merujuk kepada latar belakang sosioekonomi keluarga
murid LINUS. Mereka kebanyakannya berasal daripada golongan yang berpendapatan
rendah atau sederhana. Penguasaan membaca dan memahami murid terutamanya murid di
awal persekolahan adalah dipengaruhi oleh faktor fi zikal seperti neurologi, penglihatan,
pertuturan dan pendengaran, faktor psikologi seperti emosi, kawalan konsep kendiri dan
kecerdasan, factor latar belakang pendidikan seperti guru, polisi sekolah, kaedah
pengajaran dan bahan pengajaran yang digunakan oleh guru, dan juga oleh faktor
ekonomi seperti status keluarga yang termasuk tahap ekonomi, latar belakang etnik dan
hubungan sosial.
Dapatan menunjukkan terdapat hubungan yang singnifikan antara status ekonomi
dengan konsep kendiri murid dalam kelas sosial yang berbeza-beza dalam kalangan rakan
sebaya. Melalui pergaulan sesama rakan sebaya atau pergaulan positif sesama adik

beradik proses komunikasi dapat berkembang dan membantu ke arah penguasaan


membaca dan memahami perenggan. Selain daripada itu, pengkaji mendapati faktor adik
beradik yang ramai dengan pendapatan isi rumah yang rendah akan menyebabkan
tumpuan ibu bapa lebih kepada faktor mencari pendapatan bagi keperluan asas
berbanding memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan akademik anak-anak
mereka.
ii.

Konsep kendiri murid

Pengkaji mendapati bahawa bagi murid normal, mereka akan dapat menguasai kemahiran
membaca dan memahami secara bersistematik berdasarkan pengajaran guru dalam kelas.
Namun, bagi murid-murid yang bermasalah membaca pula, mereka amat memerlukan
bantuan dalam bentuk bimbingan khas. Maka konsep scaffolding atau arahan langsung
merupakan kaedah pembelajaran yang amat tepat dan bersesuaian bagi menangani
masalah murid-murid dalam program LINUS yang mengalami masalah kesukaran
membaca ini.
Ini bermakna murid LINUS walaupun mempunyai konsep kendiri yang positif terhadap
amalan membaca namun perkara itu didapati tidak menjamin keupayaan mereka untuk
menguasai kemahiran membaca dan memahami perenggan. Faktor kendiri yang positif
terhadap amalan membaca sebenarnya masih memerlukan bimbingan yang baik daripada
ibu bapa bagi memandu murid LINUS ke landasan yang betul dalam proses pembelajaran
mereka. Ini menunjukkan bahawa interaksi interpersonal membantu memperkembangkan
pengetahuan individu. Perkembangan individu perlu merujuk kepada konteks sosial dan
budaya sekelilingnya.
iii.

Lokasi sekolah

Pengkaji mendapati faktor lokasi sekolah didapati kurang memberi pengaruh terhadap
tahap kemahiran membaca dan memahami murid LINUS. Jika ditinjau kepada lokasi
sekolah tempat kajian ini dijalankan, secara umumnya, pengkaji telah mengklasifi kasikan
sekolah dengan berdasarkan sekolah pinggir Bandar, sekolah pedalaman 1 dan sekolah
pedalaman 2. Data menunjukkan taburan kekerapan murid LINUS yang mengikuti
program LINUS adalah pada kadar bilangan yang agak seimbang iaitu antara 8 hingga 12
orang murid pada setiap sekolah.

Perkara ini telah menjelaskan bahawa faktor lokasi sekolah didapati bukan pemboleh
ubah yang mempengaruhi kewujudan murid yang lemah membaca dan memahami
perenggan. Jika dilihat pada perangkaan, sama ada sekolah itu berada di kawasan pinggir
bandar, pedalaman satu atau pedalaman dua, semuanya mempunyai bilangan murid pasca
LINUS yang agak seimbang. Perkara yang sama juga terjadi di sekolah yang lokasinya
terletak dalam kategori sekolah pedalaman 1.
Di samping itu, masalah sikap murid-murid yang suka ponteng sekolah juga
menyumbang kepada masalah keciciran dan ketinggalan dalam bidang akademik di
sekolah. Kajian ini menunjukkan bahawa faktor lokasi sekolah tidak menggambarkan
kadar kemahiran membaca dan memahami murid LINUS. Pengkaji mendapati kewujudan
murid yang gagal membaca dan memahami ini merupakan faktor universal yang boleh
wujud di mana-mana lokasi.
iv.

Bahasa pertuturan murid

Pengkaji mendapati faktor bahasa pertuturan juga bukanlah pemboleh ubah yang
mempengaruhi murid-murid membaca dan memahami perenggan. Jika ditinjau dari segi
bahasa pertuturan, pengkaji mendapati majoriti murid LINUS bertutur dalam bahasa
Melayu (67.6%). Meski pun kebanyakan murid-murid sekolah pedalaman Sarawak
merupakan kaum bumiputera seperti Iban, Bidayuh dan sebagainya namun bahasa
Melayu adalah begitu sinonim dengan budaya kehidupan mereka. Pengkaji mendapati
murid LINUS tidak mengalami masalah dengan BM sebagai bahasa pengantar.

BAHAGIAN B
Tulis satu esei bertajuk :

Cabaran Cabaran Dalam Pengajaran Kemahiran Membaca Bahasa Melayu


Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang
penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemahiran membaca adalah
lanjutan daripada kemahiran-kemahiran asas seperti mendengar dan bertutur. Melalui
pembacaan, seseorang itu mampu menimba ilmu pengetahuan yang tidak dapat diperolehi
menerusi pengalaman-pengalaman biasa yang lain.
Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan
daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang. Membaca adalah proses kebalikan
daripada proses menulis. Proses membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan
kembali

lambang-lambang bertulis

kepada

lambang-lambang bunyi

yang

hendak

disampaikan oleh penulisnya. Membaca berbeza daripada mendengar kerana membaca


melibatkan kedua-dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak. Apabila kita membaca kita
akan menghuraikan bahan bercetak kepada pertuturan dan pada masa yang sama kita akan
menghuraikan pertuturan itu kepada pemikiran.
Kemahiran membaca merupakan proses yang dinamik tetapi kompleks. Ia meliputi
keupayaan membaca dengan pantas, memahami fakta, kebolehan mengingati fakta serta
membuat interpretasi secara bijak dan analisis. Ketika seseorang itu membaca, ia sebenarnya
sedang berkomunikasi secara langsung dan sedar dengan bahan bacaanya. Dia mencuba
menyelami pemikiran dan idea yang cuba disampaikan oleh pengarang. Seseorang yang
berjaya menguasai kemahiran membaca bermakna dia telah berjaya merobohkan sebuah
tembok pemisah yang maha besar antara dirinya dengan lautan ilmu yang wujud dalam
pelbagai bentuk karya .
Membaca bukanlah hanya setakat bersifat mekanik, iaitu membunyikan huruf-huruf
yang dicetak dan menjawab beberapa soalan tentang apa yang dibaca, tetapi membaca adalah
lebih jauh daripada itu. Membaca adalah satu proses pemikiran yang membina. Maksud
beliau, dengan membaca, seseorang itu harus dapat membina kebolehan menilai, mengulas
dan mengkritik apa yang dibaca dengan tepat, memahami kehendak situasi dan aspirasi
masyarakat di sekeliling, membina sikap dan cita-cita serta fikiran yang terbuka dan positif.
a) Masalah masalah pengajaran kemahiran membaca
Oleh yang demikian, maka adalah sesuatu yang tidak menghairankan saya apabila
guru guru Bahasa Melayu menghadapi pelbagai cabaran dalam menerapkan kemahiran

membaca dalam kalangan murid. Hasil temubual saya berasama tiga orang guru Bahasa
Melayu dapat mengupas beberapa masalah pengajaran kemahiran membaca. Berikut
merupakan antara masalah yang mereka hadapi:
i.

Salah sebutan

Murid salah menyebut perkataan-perkataan yang dibacanya berikutan mereka tidak mengenal
huruf atau tidak tahu membunyikan sesuatu huruf. Oleh itu mereka akan cenderung untuk
melakukan kesalahan dalam menyebut huruf atau perkataan tersebut.
ii.

Tidak kenal huruf

Masalah tidak kenal huruf merupakan punca utama kebanyakan kanak-kanak gagal membaca
dengan baik. Keadaan ini menyebabkan kanak-kanak akan menyebut sesuatu huruf itu sesuka
hati atau dengan meneka sahaja dan menjadikan perkataan itu tidak bermakna atau berlainan
makna.

Biasanya mereka memerlukan masa yang agak lama untuk membacakan huruf

atau satu-satu perkataan itu. Sebenarnya keadaan ini berlaku kerana mereka menggunakan
masa itu untuk mengingat kembali nama dan bunyi huruf-huruf tersebut sebelum
membacanya. Apabila mereka tidak dapat mengingati huruf-huruf itu, mereka akan
menyebutkan apa-apa sahaja huruf yang terlintas di dalam kotak ingatannya. Kemampuan
untuk mengingati satu-satu perkara juga hanyalah bersifat sementara.
iii.

Membuang atau meninggalkan huruf atau perkataan.

Murid tidak membunyikan atau meninggalkan bunyi huruf, perkataan dan imbuhan juga
menjadi punca masalah dalam kemahiran membaca. Contohnya perkataan sudah disebut
udah atau perkataan sendal disebut sedal. Perkataan tertentu di dalam ayat juga kerap
ditinggalkan semasa membaca. Contohnya, Kucing itu sangat comel, dibaca sebagai
Kucing itu comel: Adakalanya murid meninggalkan imbuhan tertentu contohnya dalam
perkataan mengiringi disebut sebagai mengiring.

iv.

Mengulang perkataan

Murid yang berhadapan dengan masalah membaca kerap mengulang-ulang perkataan atau
suku kata tertentu semasa membaca. Perbuatan mengulang ini disebabkan murid tidak tahu

untuk membunyikan perkataan seterusnya selepas sesuatu perkataan tertentu dibaca.


Contohnya ayat " Kami makan di Restoran Aminah". Murid-murid yang mengalami masalah
seumpama ini akan mengulang-ulang perkataan 'Kami maka di' atau perkataan 'di' kerana
mereka tidk dapat membaca perkataan 'Restoran' atau cuba untuk mengeja perkataan tersebut.
v.

Menggantikan huruf atau perkataan

Kadangkala, murid yang belum menguasai kemahiran membaca akan menggantikan huruf
atau perkataan dalam ayat yang dibaca. Contohnya ladang disebut lalang, "sekolah"
disebut "selokah" dan "bajak" disebut "jabak".Kadangkala, terdapat perkataan yang
digantikan dengan perkataan lain sehingga mengubah maksud ayat tersebut.
vi.

Menambah huruf atau perkataan

Mereka yang mengalami masalah membaca juga akan menambah huruf atau perkataan ketika
membaca. Perkataan yang akan disebut merupakan perkataan yang biasa didengar atau
mereka gunakan sehari-hari. Selain itu mereka juga akan membunyikan perkataan-perkataan
tersebut mengikut bunyiyang dirasakannya sesuai. Contohnya perkataan buah akan dibaca
sebagai buwah. Ada juga perkataan-perkataan tertentu ditambah dalam ayat. Sebagai
contohnya Saya suka bermain bola dibaca sebagai Saya sangat suka bermain bola". Hal
ini boleh berlaku terutama kepada murid-murid yang membaca secara mengeja perkataan
demi perkataan. Setelah mereka membaca seluruh perkataan dalam satu-satu ayat tersebut,
mereka akan membacanya pula tanpa mengeja. Ketika itu mereka akan membunyikan
perkataan melalui hafalan tanpa melihat perkataan yang dibacanya.
vii.

Huruf atau perkataan dibaca terbalik

Murid-murid yang memerlukan pemulihan dalam kemahiran bacaan juga mengalami masalah
membaca huruf atau perkataan itu secara terbalik. Contohnya perkataan bala dibaca sebagai
laba. Contoh ayat yang dibaca terbalik pula adalah sepeti ayat Dia makan nasi dibaca
sebagai Dia nasi makan. Keadaan seperti ini kerap terjadi kepada murid-murid berbangsa
India akibat dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka.
viii.

Tidak memahami apa yang dibaca

Ada juga murid yang suka dan telah menguasai kemahiran membaca tetapi mereka tidak
memahami apa yang dibacanya. Antara masalah dalam memahami bahan bacaan ialah gagal

memahami maksud perkataan dan frasa, gagal membuat urutan idea atau peristiwa yang
terdapat dalam teks, lambat memberi tindak balas kerana tidak memahami arahan yang
dibaca, gagal menghubungkan sebab dan akibat dalam bahan bacaan seterusnya tidak dapat
mentafsir atau menggunakan carta, graf, peta, rajah dan lain-lain dalam bahan bacaan.
x.

Mengeja ketika membaca

Mengeja ketika membaca juga salah satu masalah dalam kemahiran bacaan.Proses membaca
sememangnya bermula dengan mengenal huruf, membunyikan huruf dan seterusnya mengeja
perkataan. Bagi mereka yang sepatutnya telah menguasai kemahiran membaca, mereka tidak
perlu mengeja perkataan demi perkataan ketika mereka membaca. Contohnya bagi murid
tahap 2, mereka tidak sewajarnya mengeja ketika membaca. Sekiranya perkara seperti ini
masih lagi dialami, mereka perlu melalui program pemulihan.
b) Langkah langkah mengatasi
Walaupun menghadapi pelbagai masalah dalam pengajaran kemahiran mambaca,
namun guru guru tersebut tidak pernah berputus asa mendidik anak bangsa. Malah, mereka
mengambil langkah langkah bijak untuk menangani masalah tersebut. Berikut merupakan
langkah langkah yang diambil oleh guru Bahasa Melayu yang saya temubual untuk
mengatasi masalah pengajaran yang mereka hadapi.
i.

Membaca dengan nada yang kuat dan menegaskan penyebutan, intonasi yang betul, dan

ii.

lancar.
Membaca secara senyap dan pantas untuk memahami fakta, idea, isi penting, nilai

iii.

pengajaran, tema, dan rumusan yang terkandung dalam pelbagai bahan bacaan.
Mencari erti atau maksud perkataan, frasa, simpulan bahasa, dan peribahasa yang wujud

iv.

dalam sesuatu petikan.


Menjawab soalan sama ada dalam bentuk lisan atau bertulis untuk menguji

v.

kebolehan mengerti dengan menggunakan perkataan sendiri.


Memberi tugasan kepada pelajar untuk membaca petikan (sama ada daripada akhbar,
novel, cerpen, majalah, dan sebagainya) dan membuat ulasan untuk menunjukkan

vi.

pemahamannya ke atas petikan tersebut.


Membaca petikan kesusasteraan Melayu (prosa dan puisi) untuk memahami dan
menghayati keindahannya

c) Cadangan cadangan guru Bahasa Melayu

Walaupun telah berjaya menangani masalah yang mereka hadapi, namun guru guru
tersebut turut memberikan beberapa cadangan bernas bagi mangatasi masalah pengajaran
kemahiran membaca dalam kalangan murid. Berikut merupakan antara beberapa langkah
yang mereka cadangkan:
i.

Guru menunjukkan kad bergambar dan semua murid dikehendaki menyebut nama
benda yang dilihat.

ii.

Guru menunjukkan dan membaca kad-kad perkataan dan kemudian murid-murid akan
mengikut guru.

iii.

Murid-murid dikehendaki memadankan kad-kad perkataan dengan gambar.

iv.

Selepas itu, semua murid akan membaca kad-kad perkataan beberapa kali dengan
bimbingan guru.

v.
vi.

Kemudian, murid-murid akan membaca tanpa dibimbing.


Setelah mahir dalam bacaan, setiap murid akan mula menulis ayat pada buku.

BAHAGIAN C
Gubal satu kaedah mengajar membaca dan sediakan satu Rancangan Palajaran Harian
(RPH).
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Mata pelajaran :

Bahasa Melayu

Tahun

3 Arif

Umur murid

9 Tahun

Tarikh

6 November 2014

Tema

Amalan Hidup Sihat

Tajuk

Mari Berekreasi

Masa

9.00 pagi 10.00 pagi

Bilangan murid

22 orang

Kemahiran:
Fokus Utama:
3.3 Aras 1(i) Menyampaikan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi
dan gaya yang betul.
8.3 Aras 1(i) Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan
intonasi dangaya yang betul.
Fokus sampingan:
4.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan
bergabung.
Objektif:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:
i.
ii.

Murid dapat menyatakan pendapat yang wajar berdasarkan puisi yang dibaca.
Murid dapat menulis perkataan yang mengandungi digraph menggunakan tulisan
berangkai dengan cantik dan kemas.

Sistem Bahasa:

Tatabahasa:

Kata Nama Khas, Kata Hubung, Kata Nama Am,Kata Kerja,Simpulan Bahasa.

Kosa Kata :

Nyanyi, Rekreasi, jogging

Pengisian Kurikulum:
Ilmu : Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan
Nilai Murni: tekun, tabah, kebersihan fizikal dan mental, kerjasama, kesantunan bahasa,
hemah tinggi.

Kemahiran Bernilai Tambah:


Kemahiran berfikir: menjana idea
Kecerdasan pelbagai: Verbal linguistik, kinestetik, intrapersonal

LANGKAH

AKTIVITI

CATATAN

1. Murid melakukan beberapa pergerakan anggota VAK:


SET INDUKSI
( 5 minit)

badan.
Contohnya: angkat kaki kanan, angkat kaki kiri
dan lain-lain.
2. Guru mengaitkan aktiviti tersebut dengan isi Kinestetik
pelajaran.
1. Murid melihat papan gambar dan senikata lagu.

BBM:

LANGKAH 1
( 10 minit)

2. Murid dibimbing menyanyikan lagu mengikut Powerpoint


melodi lagu Ikan Kekek.
3. Murid membaca senikata lagu.

VAK:
Audiovisual, Verbal,
gambar tunggal

1. Murid menyatakan pendapat tentang aktiviti BBM:


LANGKAH 2
( 20 minit)

semasa bersenam berdasarkan lagu dan gambar.


2. Murid
mengenalpasti
perkataan
yang Powerpoint
mengandungi perkataan digraph.

1. Murid-murid menulis

VAK:Verbal

perkataan

yang BBM:

mengandungi digraph menggunakan tulisan

LANGKAH 3
( 20 minit)

berangkai yang kemas.


2. Murid murid menyebut
perkataan

yang

dan

membaca

mengandungi

digraph

Kad imbasan
Lembaran kerja

berdasarkan kad imbasan.


3. Murid-murid menjawab soalan berdasarkan
VAK:Visual
serikata lagu.
4. Murid-murid menyalin perkataan digraph dalam
buku la
1. Murid menyanyikan semula lagu mengikut BBM:
melodi Ikan Kekek dengan gaya sendiri.
2. Penerangan nilai murni.
3. Rumusan.

Powerpoint

PENUTUP
( 5 minit)

VAK:
Visual, audiotori,
Kinestetik

GAMBAR SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


i.

Semasa Sesi Pengajaran dan Pembelajaran


Terdapat faktor-faktor yang menghalang pencapaian objektif pada sesi pengajaran ini.

Antaranya adalah faktor kesediaan murid untuk belajar. Kehadiran guru-guru dalam
menjayakan rakaman, pemerhatian, bantuan pengajaran berganding telah menjadikan murid
sedikit tersasar dalam tumpuan terhadap pembelajaran. Walau bagaimanapun, terdapat dua
orang pelajar yang belum lancar menguasai pembacaan (murid pemulihan).
Semasa sesi pembelajaran juga murid diberi peluang menyampaikan dan menyatakan
pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Murid juga
dibimbing untuk menyebut, membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf
dan konsonan bergabung.
Saya dapati objektif pengajaran saya sesuai dengan minat dan tahap perkembangan
murid kerana tidak berlakunya miskonsepsi. Rancanagan pengajaran harian yang telah

diwujudkan telah mengambil kira pengetahuan sedia ada dan tahap kemahiran bahasa murid.
Rangsangan minat murid telah bermula apabila murid dibimbing menyanyi secara kelas
dengan bantuan audio yang berkesan. Proses ini diikuti dengan beberapa sesi permainan
bahasa dan pembelajaran dalam kumpulan.
Sesi pembelajaran ini disokong dengan penggunaan bahan bahan pembelajaran yang
sesuai. Beberapa sumber pengajaran telah digunakan bagi membantu mencapai objektif
pengajaran saya. Penggunaan Ms Power point semasa proses pengajaran dan pembelajaran,
telah berjaya menarik perhatian murid. Dengan menggunakan Ms Power Point murid lebih
tertarik dengan isi pelajaran. Tayangan yang jelas dan lancar menyebabkan murid-merid
fokus dengan setiap isi pelajaran yang ingin disampaikan.
Melalui penggunaan LCD dan komputer,guru dapat mengaitkan pengajaran dan
pembelajaran Bahasa Melayu dengan lebih jelas dan teratur. Saya telah mengubahsuai
sumber yang sedia ada iaitu gambar tunggal kerana ianya merupakan bahan pandang lihat
yang genuin bagi murid sekolah rendah. Bahan ini juga merupakan bahan maujud yang kekal
yang membolehkan guru membuat ulangan penerangan dan murid dapat mengunakannya
secara berulang bagi menguasai pemerhatian.
Lagu yang dinyanyikan dengan bantuan alunan audio memberikan impak yang
positif. Murid-murid memberikan tumpuan penuh dengan persembahan ini. Rasional bagi
saya memilih sumber yang digunakan adalah kerana ianya medium utama ransangan masa
kini. Pengunaan ICT dan bahan maujud juga dapat membantu murid menyatakan respon dan
pendapat peribadi mereka dengan lebih ideal. Sesi soal jawab dan perbincangan juga berjalan
lancar dan aktif. Murid- murid dapat menjawab soalan yang ditanyakan oleh guru dan juga
memberikan pendapat sendiri berkenaan tajuk yang diberikan dengan baik.
Isi pelajaran yang diajar semenangnya berkaitan dengan objektif yang ditetapkan oleh
Kementerian Pelajaran Malaysia. Tajuk, tema dan fokus kemahiran sering dengan langkah
pengajaran yang digalurkan secara tersusun, mengikut urutan dan berkiatan dengan
kemahiran yang diharapkan.
Butir-butir pelajaran saya merupakan kandungan yang penting. Saya sentiasa
mengawal masa dengan kehendak fokus utama da fokus sampingan kemahiran bahasa. Saya
sentiasa menastikan penerangan saya sentiasa rasional dan tidak miskonsepsi dengan
kemahiran dan sistem bahasa. Penerapan nilai dan ilmu serta penerapan kemahiran bernilai

tambah menjana idea dan kemahiran berfikir menjadikan butiran pengajaran ini mempunyai
elemen yang penting.
Langkah pengajaran yang tertentu telah dibahagikan dengan fokus tersendiri dalam
mencapai kemahiran lisan, bacaan dan tulisan secara berkesan. Rumusan pengajaran
diselitkan dengan penerapan nilai murni dan pengukuhan kemahiran bahasa. Isi pelajaran
juga mengandungi unsur yang kurang penting iaitu membaca perkataan melalui kad
imbasan. Sewajarnya dirasakan perkataan ini dapat ditayangkan melalui slide. Akan tetapi
dirasakan dengan adanya kad imbasan, murid murid lemah dapat dibantu dengan dan
pengukuhan dengan mengunakannya secara berulang.
Saya telah mengubahsuai isi pelajaran yang akan disampaikan dan mengambil kira
sifat perbezaan individu murid. Sesi bacaan secara kelas dalam bentuk mengeja perkataan
melalui kad imbasan dapat membantu murid lemah mengikuti bacaan secara tidak langsung.
Strategi pengajaran saya dapat merealisasikan objektif yang disediakan. Ini kerana aktivitiaktiviti pembelajaran yang berpusatkan murid dapat membantu mencapai objektif pengajaran.
Pengajaran berpusatkan murid adalah suatu yang rasional bagi pemilihan strategi
pengajaran yang digunakan. Ini kerana pengajaran berpusatkan murid, membolehkan murid
cergas dalam mengambil bahagian semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Saya
dapati murid-murid lebih aktif, saling berkomunikasi dan sentiasa berusaha.
Aktiviti-aktiviti yang dipilih adalah sesuai dengan minat dan keupayaan
murid. Aktiviti-aktiviti yang dikelolakan yang melibatkan murid jelas menunjukkan mereka
dapat memberikan pendapat dan cadangan dalam aktiviti yang sedang dijalankan. Ini kerana
tajuk dan tema yang digalurkan telah dipelajari dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan
Kesihatan.
Tedapat jua beberapa strategi dan langkah-langkah yang boleh dijayakan untuk
mempertingkatkan lagi pengajaran saya. Antaranya adalah pengajaran secara kobolaratif dan
penerapan seni bahasa. Drama, lakonan, teknik lakonan arca, mimik muka, main peranan,
teater pemabaca, teater bercerita dan slot pembaca berita antara detik pembelajaran yang
diidamkan oleh murid-murid dalam pembelajaran bahasa. Suasana komunikasi yang baik di
antara guru dengan murid dapat menjayakan onjektif yang hendak dicapai. Unsur jenaka dan
kecindan yang diselitkan dapat mengurangkan situasi tegang dan tekanan kepada murid.
Murid murid akan berasa lebih tenang jika guru dapat memakmurkan situasi P&P.

Wujud jua kaitan nilai-nilai murni yang dipilih dengan nilai-nilai yang terkandung
dalam Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Rasional diwujudkan penerapan
nilai-nilai murni dalam pengajaran saya adalah bagi melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dalam semua elemen yang diharapkan. Penerapan nilai murni jua adalah suatu
lambang perjuangan mengekalkan manusia sebagai insan yang bertamadun dengan tatsusila
yang unggul. Nilai-nilai murni yang diterapkan adalah penting disebabkan desakan keperluan
memyediakan pelajar yang mampu mengharungi arus kehidupan yang semakin mencabar dan
penuh dengan asakan yang membimbangkan.
Pun begitu, Saya juga mendapati bahawa ada beberapa aspek pembelajaran yang tidak
berjalan lancar seperti yang dirancang.Antaranya, pengurusan masa sedikit terganggu. Masa
yang panjang dimabil bagi menyiapkan tulisan berangkai dan menjawab soalan pada
lembaran kerja. Di samping itu, Kedudukan guru di dalam kelas hanya sekitar bahagian
hadapan kelas. Secara keseluruhannya, saya tidak berkesempatan untuk memantau kesemua
aktiviti murid. Bimbingan secara individu jua tidak dapat dijayakan dengan cepat kepada
murid-murid yang menghadapi kelemahan. Saya dapati beberapa orang murid tidak dapat
mnyiapkan lembaran kerja kerana penguasaan membaca yang lemah.
ii.

Keberjayaan Pembelajaran yang dirancang


Objektif pengajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah rasional

kerana ianya adalah berdasarkan rujukan KSSR Bahasa Melayu dan mempunyai tema dan
tajuk yang telah terancang dari awal tahun dan telah diakui keesahannya oleh ketua panatia,
dan guru besar. Jika dilakukan penilaian dalam skala peratusan, objektif pengajaran saya
dinilai tercapai 95 % keseluruhannya.
Semua murid mendengar penerangan daripada saya mengenai isi kandungan tayangan
tersebut. Murid-murid dapat menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru dengan betul dan
tepat berkaitan dengan tayangan video. Ini menjelaskan bahawa murid memahami isi
kandungan yang hendak disampaikan dengan jelas. Wujud jua pembahagikan isi pelajaran
kepada elemen-elemen yang lebih kecil dan menstrukturkannya agar lebih mudah diikuti oleh
murid
iii.

Perubahan yang dicadangkan

Berdasarkan pembalajaran yang telah dilaksanakan, pada masa akan datang, saya
perlu merancang strategi pengajaran yang lebih berpusatkan murid. Kawalan masa akan saya
pentau dengan baik dengan mengadakan aktiviti bersesuaian dengan aras kebolehan murid.
Seterusnya, saya juga akan lebih dalam pembahagian ahli kumpulan semasa aktiviti
kumpulan dijalankan. Susunan tempat duduk murid akan dilakukan bagi melancarkan proses
mmbimbing pelajar dan meningkatkan kawalan kelas. Untuk memastikan pembelajaran yang
dirancang lebih mendatangkan hasil, saya akan mencari ruang dan cara dalam sesi pemuliahn
bagi mambantu murid-murid yang lemah membaca berdasarkan strategi yang sesuai.
mengikut tahap kebolehan mereka.

RUJUKAN

Abdul Aziz Abdul Talib. (1989). Pengajaran dan pengujian bahasa. Kuala Lumpur : Nurin
Enterprise.
Abdul Ghalib Yunus. (2001). Penggunaan Soalan Dalan Pengajaran Kefahaman Membaca.
Dewan Bahasa 1(12):7-14.
Abdul Latif Idris dan Noran Fauziah Yaakub. (1992). Tahap Bacaan Mekanis : Satu Kajian di
Kalangan Murid Tahun 3. Jurnal Bahasa 36(8):370-738.
Ahmad Idris. (1990). Mata Pelajaran Pendidikan Islam Elektif : Satu analisis konseptual
tentang matlamat dan kandungannya. Tesis Sarjana Pendidikan, Fakulti
Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia

Arshad Ismail. (2006). Pengalaman awal membaca. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan
ustaka.
Bawani Kanagarajah. (1994). Dapatkah penemuan dalam psikolinguistik membantu
menjayakan kurikulum 3M dalam pengajaran membaca permulaan, Latihan Ilmiah
Jabatan Persuratan Melayu Universiti Kebnagsaan Malaysia, Selangor.
Ismail Zakaria, Safi ah Othman dan Elly Chong. (1992). Asas Kemahiran Berbahasa KBSR:
ilid 3. Institut Bahasa Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Lim Chu Poh. (1978). Satu kaedah imbuhan untuk pengajaran bacaan permulaan. Dewan
Bahasa. 22(6): 439-451.
Marohaini Yusof. (1999). Strategi Pengajaran Kefahaman Membaca. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Marohaini, Yusoff. (1999). Strategi pengajaran bacaan dan kefahaman. Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Anda mungkin juga menyukai