Anda di halaman 1dari 29

SULIT

NAMA PENUH

NOMBOR I/C

ANGKAGILIRAN :

SEKOLAH MENENGAH AGAMA


AL-MAIDAH AD-DINNIAH
PADANG TENGKU

KOLEKSI SOALAN KERTAS 3

4531/3

FIZIK
KERTAS 3 SECTION B (EXPERIMENTAL QUESTION)
OCTOBER 2011
Bila-bila masa

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1

Tulis nama penuh dan no i/c dan angka


giliran pada ruang yang telah disediakan

Kertas soalan ini adalah dalam bahasa


melayu

Calon dibenarkan menjawab keseluruhan


atau sebahagian soalan sama ada dalam
bahasa Inggeris atau bahasa Melayu

Calon dikehendaki membaca maklumat di


halaman belakang kertas soalan ini

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Kod Pemeriksa :
Bahagian

Soalan

Marka
h
Penuh

Markah
diperoleh

Jumlah

_____________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 28 halaman bercetak dan 0 halaman tidak bercetak
[Lihat halaman sebelah

PHYSIC

2011 Hak Cipta nazuris - SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

ANSWER FORMAT FOR PAPER 3B [12 MARKS]


Responding variable is influenced by the responding variable

(a) Inference

or

(b) Hypothesis

Responding variable depends to manipulated variable


The higher/larger/bigger the manipulated variable, the higher/smaller the

(c)

Aim

responding variable
To determine the relationship between manipulated variable and responding

(i)

Variables

variable
(i)
(ii)

manipulated variable

responding variable

(iii) fixed variable

only one fixed variable

*[ give all the variable that can be measured].


List up all importance apparatus for the experiment and draw functional

(ii)

diagram.

Apparatus /
materials
(iii) Method

1.

2
3

Start the experiment with manipulated variable= ( value + unit)


The responding variable is measured (state the equation if available)
Repeat the experiment 4 times for manipulated variable
.. ,.., ., and .

(iv) Tabulation
of data

manipulated variable
Fill in 5 values

Analysis of
data

responding variable
blank

RV

MV
P/S : nak selamat, tulis semula hubungan graf di bawah graf

SPM 2006 QUESTION 3


Rajah 3.1 menunjukkan dua buah gasing kayu. Satu daripada gasing itu, sebahagiannya bersalut timah. Kedua-dua
[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

gasing itu sama saiz dan diputarkan dengan halaju sama. Rajah 3.2 menunjukkan gasing kayu yang sebahagiannya
bersalut timah itu dapat berputar lebih lama.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:


(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai.


The time taken for the body to stop spinningis influenced by the mass.
Masa untuk jasad berhenti berputar dipengaruhi oleh jisim

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The bigger the mass is, the longer the body will spin.
Semakin besar jisim, semakin lama.jasad berputar

(c)

Dengan menggunakan radas seperti bilah gergaji, plastisin dan lain-lain radas, terangkan satu rangka
keria eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan di 3(b)
To investigate the relationship between mass and period of oscillation.
Menyiasat hubungan antara jisim dengan tempoh ayunan.

SPM 2009 QUESTION 3

[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

Rajah 3.1 menunjukkan seorang pekerja membawa sebuah tangki gas. Rajah 3.2 menuniukkan pekerja yang
sama membawa dua buah tangki gas.

.
Perhatikan panjang spring pada sistem gantungan motosikal dalam kedua-dua situasi itu.
Berdasarkan pemerhatian te rsebut :
(a)

Nyatakan satu inferens yung sesuai.


The compression of a spring changes when the force applied changes.
Mampatan spring berubah apabila daya yang dikenakan berubah.

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang boleh disiasat.


The extension of a spring increases when the applied force increases.
Pemanjangan spring bertambah apabila daya yang dikenakan bertambah.

(c)

Dengan meng,gunakan radas seperti spring, jisim berslot dan lain-lain radas, terangkan satu
eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 3(b).
To investigate the relationship between .the force applied, F, and the extension, x, of a spring.
Untuk menyiltsat hubungan antara daya yang dikenakan F dengan pemanjangan spring, x.

SPM 2010 QUESTION 3


[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

Rajah 3.1 menunjukkan seorang lelaki sedang menolak


kereta yang rosak dengan beberapa orang penumpang
berada di dalamnya. Kerata itu bergerak dengan
pecutan yang kecil.

Rajah 3.2 menunjukkan lelaki itu sedang menolak


kereta yang sama dengan daya yang sama tanpa
penumpang
di dalamnya. Kereta itu bergerak deng,an pecutan yang
lebih besar.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian itu:


(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai.


Acceleration of the car depends on the mass.
Pecutan kereta bergantung kepada jisim.

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The bigger the mass, the lower the acceleration.
The acceleration increases as the mass decreases.
Semakin besar jisim, semakin rendah pecutan.
Pecutan bertambah apabila jisim berkurang.

(c)

Dengan menggunakan radas seperti troli, pemberat berslot, jangka masa detik dan lain-lain radas,
terangkan satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 3(b).
To investigate the relationship between the mass and the acceleration of the trolley.
Untuk mengkaji hubungan antara jisim dengan pecutan troli

TRIAL JOHOR 2009 QUESTION 3


[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

Rajah 3.1 menunjukkan satu selinder plastic bergolek turun dari sebuah lori yang kecil dengan menggunakan
sekeping papan tebal. Rajah 3.2 menunjukkan satu selinder plastik yang sama yang bergolek turun dari sebuah lori
besar dengan menggunakan papan tebal yang sama Didapati bahawa selinder itu bergolek turun lebih laju dari lori
besar.

Diagram 3.1 / Rajah 3.1

Diagram 3.2 / Rajah 3.2

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian itu:


(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai.


The velocity of the plastic cylinders depends on the height of the slops
Halaju selinder plastic bergantung kepada ketinggian cerun

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The higher the height, the greater the velocity
Semakin tinggi cerun, semakin besar kelajuan

(c)

Dengan menggunakan radas seperti troli, pemberat berslot, jangka masa detik dan lain-lain radas,
terangkan satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 3(b).
To investigate the relationship between the mass and the acceleration of the trolley.
Untuk mengkaji hubungan antara jisim dengan pecutan troli

TRIAL SBP 2008 QUESTION 3


[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

Rajah 3.1 menunjukkan sebuah kereta sedang menarik sebuah trailer yang penuh muatan. Suatu mekanisma kunci
menghubungkan kereta dengan trailer. Enjin kereta mengenakan satu daya yang tetap menyebabkan kereta dan
trailer mengalami pecutan yang sama.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian itu:


(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai.


Acceleration depends on mass
Pecutan bergantung kepada jisim

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The bigger the mass, the lower the acceleration.
The acceleration increases as the mass decreases.
Semakin besar jisim, semakin rendah pecutan.
Pecutan bertambah apabila jisim berkurang.

(c)

Reka satu eksperimen untuk menguji hipotesis, menggunakan jangka masa detik, troli dan lain-lain
radas yang sesuai
To study the relationship between the acceleration and mass of an object under constant force
Untuk mengkaji hubungan antara pecutan dengan jisim ( daya dimalarkan)

[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

SPM 2005 QUESTION 3


Sebelum membuat suatu perjalanan yang jauh, Shareena mengukur tekanan uclara di dalam tayar kereturya, seperti
ditunjukkan pada Rajah 3.1. Dia mendapati tekanan udara dalam tayar itu adalah 190 kPa. Selepas perjalanan yang
jauh itu, Shareena mengukur semula udara dalem tayar itu, seperti clitunjukkan pada Rajah 3.2. Dia mendapati
tekanan udara dalam taiar itu meningkat kepada 235 kPa. Shareena juga mendapati tayar itu menjadi panas selepas
perjalanan itu. Walaubagaimana pun saiz tayar itu tidak berubah.

Menggunakan maklumat dalam pemerhatian Shareena tentang tekanan udara dalam tayar itu;
(a)

Buat satu inferens yang sesuai.


Air pressure changes when the temperaturechanges.
Tekanan udara berubah apabila suhu berubah.

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai dan boleh disiasat.


The pressure of air enclosed in a containerincreases when the temperature increases.
Tekanan udara di dalam bekas tertutup benambah apabila suhu gcts benambah.

(c)

Reka bentuk satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan di (b). Pilih radas yang
sesuai, seperti tolok tekanan, kelalang dasar bulat, dan lain-lain.
To study the relationship between the pressure exerted by the air and its temperature at
constant volume.
Mengkaji hubungan di antara tekanan udara dengan suhunya pada isi padu tetap.

[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

SPM 2008 QUESTION 3


Rajah 3.1 dan Rajah 3.2 menunjukkan seorang pekerja sedang menolak sebuah keretd sorong di atas tanah lembut.
Pekerja itu mendapati tayar kereta sorong itu lebih terbenam ke dalam tanah apabila kereta sorong itu
diisi beban.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas :


(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai.


The depth to which a tyre sinks depends on its mass.
Kedalaman tayar terbenam bergantung kepadajisimnya.

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The larger the mass is, the greater the pressure will be.
Semakin besar jisim, semakin besar tekanan.

(c)

Dengan menggunakan radas seperti plastisin, pemberat dan lain-lain radas, terangkan satu
eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 3(b)
To investigate the relationship between mass and pressure
Untuk mengkaji hubungan antara jisim dengan tekanan

[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

10

JUJ PAHANG 2010 QUESTION 3


Rajah 3.1 menunjukkan sebuah akuarium digunakan untuk mengisi dua ekor ikan kecil. Rajah 3.2 menunjukkan
akuarium yang sama dengan isipadu air tawar yang serupa diisi dengan dua ekor ikan besar. Kedua-dua situasi
menggunakan isipadu air tawar yang sama.

Diagram 3.1

Diagram 3.2

Perhatikan aras air akuarium dalam kedua-dua situasi.


Berdasarkan pemerhatian tersebut:
(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai


Water level in the aquarium depends on the size of fish
Aras air dalam akuarium dipengaruhi oleh saiz ikan

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang boleh disiasat


The higher the size of an object immersed in water, the higher the volume of water displaced
Semakin besar saiz objek terendam, semakin besar isipadu air disesarkan

(c)

Dengan menggunakan radas yang seperti tin Eureka, pemberat berslot dan lain-lain radas yang sesuai,
terangkan satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 3(b).
To study the relationship between sizes of object immerse in water and the volume of water
displaced.
Untuk mengkaji hubungan antara saiz objek terendam dengan isipadu air yang disesarkan

Wat
er
Weig
ht

Eureka
can

Beaker

[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

11

TRIAL MELAKA 2009 QUESTION 3


Rajah 3 menunjukkan gelembung-gelembung udara dihasilkan daripada sebuah pam udara di dalam sebuah
akuarium. Saiz gelembung udara itu adalah kecil semasa keluar daripada pam udara pada bahagian bawah
akuarium. Saiz gelembung udara itu semakin besar apabila ia mendekati permukaan air.

Diagram 3
Berdasarkan maklumat dan pemerhatian tersebut:
(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai


The size of the gas bubble depends on the depth of the water.
Saiz gelembung udara dipengaruhi oleh kedalaman air

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The smaller the pressure, the larger is the volume of a fixed mass of gas.
The volume of a gas varies inversely with its pressure.
Semakin rendah tekana, semakin besar isipadu gas

(c)

Dengan menggunakan radas seperti picagari, kaki retort dan radas lain, terangkan satu eksperimen
untuk menyiasat hipotesis yang anda dinyatakan di 3(b).
To investigate the relationship between the pressure and volume for a fixed mass of gas at a
constant temperature.
Untuk mengkaji hubungan antara tekanan dengan isipadu gas pada suhu malar

[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

12

4531/3

TRIAL SBP 2010 QUESTION 3


Seorang lelaki yang sedang memancing menarik keluar seekor ikan dari dalam air seperti dalam Rajah 3.1 di
bawah. Dia mendapati adalah semakin sukar menarik keluar ikan dari dalam air tersebut dan menyebabkan batang
jorannya melentur lebih seperti dalam Rajah 3.2

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas :


(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai.


The buoyant force can be determined by finding the weight of water displaced
Daya apungan boleh dihitung dengan mencari berat air yang disesarkan

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The more the rod is immersed, the lower the reading on the spring balance
Semakin terendam objek, semakin rendah bacaan neraca spring

[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT
(c)

4531/3

13

Dengan menggunakan radas seperti silinder penyukat, neraca spring, rod logam dan lain-lain radas,
terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan di 3 (b).
To investigate the relationship between weight of water displaced and the buoyant force
Untuk mengkaji hubungan antara berat objek terendam dengan daya apungan

TRIAL SBP 2009 QUESTION 3


Rajah 3.1 menunjukkan sebiji belon dihari yang seiuk. Semasa hari panas belon itu menjadi lebih besar
ditunjukkan dalam rajah 3.2.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian itu;


(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai.


The volume of gas depend on its temperature
Isipadu gas dipengaruhi oleh suhu

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The volume of gas increases as its temperature increases
Semakin tinggi suhu, semakin bertambah isipadu gas

(c)

Dengan mengunakan alat radas seperti tiub kapilari, asid sulfuric pekat dan lain-lain radas, terangkan
satu rangka eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan di 3(b).
To investigate the relationship between the volume of gas and its temperature.
[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

14

4531/3

Untuk mengkaji hubungan antara isipadu gas dengan suhu

SPM 2007 QUESTION 4


Rajah 4.1 menunjukkan Jason sedang mandi pada suatu pagi yang sangat sejuk. Selepas pemanas air dihidupkan
beberapa ketika, dia masih terasa sejuk. Rajah 4.2 menunjukkan Jason tidak lagi terasa sejuk selepas tombol
kawalan suhu pada pernanas diputarkan.

[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

15

Berdasarkan pemerhatian anda pada Rajah 4.1 dan Rajah 4.2 dan menggunakan pengetahuan anda tentang
kesan arus terhadap pemanasan:
(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai.


The temperature of the water depends on the current.
Suhu air dipengaruhi oleh arus.

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang boleh disiasat.


The higher the cument is, the higher the temperature of the water will be.
Semakin tinggi arus, semakin ting,gi suhu air.

(c)

Dengan menggunakan radas seperti bikar, ammeter, pemanas rendam dan radas lain, terangkan satu
eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 4(b).
To study the relationship between the current and the temperature of the water
Mengkaji hubungan antara arus dengan suhu air

TRIAL KEDAH 2009 QUESTION 3


Rajah 3 menunjukkan dua baldi, R dan S, dengan R mengandungi lebih banyak air daripada baldi S. Kedua-dua
baldi didedahkan kepada cahaya matahari. Selepas beberapa jam diperhatikan air dalam baldi S lebih panas
daripada air dalam baldi R.
[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

16

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian itu;


(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai.


The mass/volume affects the rise in temperature
Jisim mempengaruhi kadar kenaikan suhu

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The greater the mass/volume, the smaller the rise in temperature
Semakin besar jisim, semakin berkurang kenaikan suhu

(c)

Dengan menggunakan radas seperti bikar, termometer, pemanas rendam dan radas lain, terangkan
satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 3(b).
To investigate the relationship between the mass and rise in temperature (of water)
Untuk mengkaji hubungan antara jisim dengan kenaikan suhu

SPM 2007 QUESTION 3


Rajah 3 menunjukkan dua cawan legap, A dan B, yang berisi air yang berlainan kuantiti. Sekeping syiling yang
serupa diletakkan di dasar setiap cawan itu. Apabila syiling itu diperhati daripada kedudukan yang sama, imej
syiling dalam cawan A tidak boleh dilihat tetapi imej syiling dalam cawan B boleh dilihat.
[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

17

Berdasarkan pemerhatian anda tentang kedalaman air dan kedudukan imej syiling-syiling tersebut:
(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai.


The depth of the water affects the position of the image of the coin
The positionof the image depends on the depth of the water.
Kedalaman air mempengaruhi kedudukan imej bagi duit syiling
Kedudukan imej bergantung kepada kedalaman air.

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang boleh disiasat.


The more the depth of the water is, the more the apparent depth of the image will be.
Semakin bertambah kedalaman air, semakin bertambah dal.am ketara imej.

(c)

Dengan menggunakan radas seperti sebuah bikar yang tinggi, pin-pin dan radas Iain, terangkan satu
eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 3(b).
To investigate the relationship between real depth and apparent depth
Mengkaji hubungan antara dalam nyata dan dalam ketara

TRIAL SBP 2011 QUESTION 3


Rajah 3.1 menunjukkan cahaya lampu dinding
menghasilkan imej yang tajampada satu skrin apabila
melalui sebuah gelas berisi air.

Rajah 3.2 menunjukkan cahaya daripada sebuah lampu


meja sedang melalui gelas yang sama berisi jumlah air
yang sama. Lampu dinding tidak menyala. Imej yang
[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

18

tajam hanya diperolehi apabila skrin digerakkan lebih


jauh daripada gelas.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian itu;


(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai.


Imagedistance is influenced by object distance
Jarak objek mempengaruhi jarak imej

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The nearer object distance, the greater image distastance
Semakin dekat jarak objek, semakin jauh jarak imej

(c)

Dengan menggunakan alat radas seperti kanta cembung, mentol, skrin dan radas-radas lain, terangkan
satu ekperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 3(b).
To investigate the relationship between object distance and image distance
Untuk mengkaji hubungan antara jarak objek dengan jarak imej

SPM 2006 QUESTION 4


Raiah 4.1 dan Rajah 4.2 menunjukkan dua buah pili yang menitiskan air ke dalam bekas besar. Bilangan titisan
yang jatuh dalam masa satu saat pada Rajah 4.1 lebih banyak berbanding bilangan titisan pada Rajah 4.2.
Keratan rentas gelombang air yang terbentuk daripada titisan dalam bekas itu ditunjukkan dalam raiah.
[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

19

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:


(a)

Nyatakan sata inferens yang sesuai.


Wavelength is influenced by frequency.
Panjang gelombang dipengaruhi oleh frekuensi gelombang

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The higher the frequency is, the shorter the wavelength will be.
Semakin besar frekuensi, semakin kecil panjang gelombang.

(c)
nyatakan

Dengan menggunakan radas seperti tangki riak, motor penggetar yang boleh dilaraskan frekuensinya
lain-lain radas, terangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda
di 4(b).
To investigate the relationship between frequency and wavelength of a wave
Menyiasat hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang

TRIAL SBP 2008 QUESTION 4


Air dititiskan pada kadar yang seragam ke dalam dua berkas yang berbeza seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 4.
Keratan rentas gelombang air yang terbentuk dari titisan air di dalam bekas tersebut ditunjukkan dalam rajah.
[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

20

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:


(a)

Nyatakan sata inferens yang sesuai.


The wave length is influence by the depth of water
Panjang gelombang dipengaruhi oleh kedalaman air

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The wave length increases when the depth of water increase.
semakin dalam air, semakin panjang panjang gelombang

(c)

Dengan mengunakan alat radas seperti sebuah tangki riak, sebuah motor pengetar dan lain-lain radas,
terangkan satu rangka eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan di 4(b)
To study the relationship between the depth of water and the wave length.
Untuk mengkaji hubungan antara kedalaman air dengan panjang gelombang

TRIAL KEDAH 2009 QUESTION 4


Seorang pelajar yang menggerakkan telinganya dekat dengan tala bunyi yang bergetar mendengar bunyi kuat dan
lemah secara berselang-seli. Rajah 4.1 menunjukkan kedudukan bunyi-bunyi kuat lebih rapat. Rajah 4.2
menunjukkan kedudukan bunyi-bunyi kuat lebih jauh daripada satu sama lain.
[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

21

4531/3

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian di atas:


(a)

Nyatakan sata inferens yang sesuai.


The distance/separation between the arms affects the distance/separation between the loud
sounds

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The smaller the distance/separation between the arms, the greater is the distance/separation
between the loud sounds

(c)

Dengan menggunakan radas seperti dua pembesar suara, penjana isyarat dan radas lain, terangkan
satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 4(b).
To investigate the relationship between the separation between two loudspeakers and the
distance between the position of the loud sounds

JUJ PAHANG 2010 QUESTION 4


Rajah 4.1 dan 4.2 menunjukkan dua gerai di tepi jalan. Kedua-dua gerai menggunakan mentol dan bateri baru
yang sama. Didapati mentol di gerai ABC menyala lebih cerah berbanding mentol di gerai PAU.
[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

22

Diagram 4.1

Diagram 4.2

Perhatikan kecerahan mentol-mentol dalam kedua-dua situasi.Berdasarkan pemerhatian tersebut:


(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai


The brightness of the bulb depends on the thickness of wire.
Kecerahan mentol bergantung kepada ketebalan dawai.

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang boleh disiasat


The bigger the diameter of wire, the smaller its resistance.
Semakin besar diameter dawai, semakin kecil rintangannya
* Reject: Brightness of bulb

(c)

Dengan menggunakan radas yang seperti dawai konstantan, dawai penyambung dan lain-lain radas
yang sesuai, terangkan satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 3(b).
To investigate the relationship between the diameter of wire and its resistance.
Mengkaji hubungan di antara diameter dawai dan rintangannya

SPM 2005 QUESTION 4


Rajah 4.1 menunjukkan keratan rentas suatu dinamo basikal yang mengandungi suatu magnet gegelung dawai
kuprum bertebat. Output dinamo itu disambung kepada sebuah lampu basikal, Iampu basikal itu akan menyala
[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

23

apabila magnet itu diputar dengan cara memusingkap basikal itu. Nyalaan lampu itu menjadi bertambah terang
apabila roda basikal itu dipusing dengan lebih laju.

Menggunakan pengetahuan anda tentang keelektromagnetan


(a)

Buat satu inferens yang sesuai.


The brightness of the lamp increases when the speed of the magnet in a coil (solenoid) increases.
Kecerahan lampu bertambah apabila laju magnet dalam gegelung ( solenoid) bertambah.

(b)

Nyatakan sata hipotesis yang sesuai dan boleh disiasat.


The magnitude of the induced current increases when the speed of the rnagnet increases.
Magnitud arus yang teraruh bertambah apabilct laju magnet bertambah.

(c)

Reka bentuk satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda nyatakan di (b). Pilih radas yang
sesuai seperti magnet bar, gegelung dawai kuprum dan lain-lain.
To study the relationship between the motion of a magnet in a coil and the magnitude of the
induced current.
Untuk mengkaji hubungan antara gerakan magnet dalam gegelung dan magnitud arus yang
teraruh

SPM 2008 QUESTION 4


Rajah 4.1 dan Rajah 4.2 menunjukkan suatu pengadun. Dalam Rajah 4.1, pelarasnya dilarasknn pada arus
minimum dan pemukul berputar. Dalam Rajah 4.2, pelarasnya dilaraskan pada arus maksimum dan pemukul
[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

24

berputar lebih laju. Apabila pemukul berputar lebih laju, daya yang bertindak ke atas adunan lebih besar.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian tersebut :


(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai.


The force depends on the current.
Daya bergantung kepada arus.

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The higher the current is, the higher the force will be.
Semakin tinggi arus, semakin tinggi daya.

(C)

Dengan menggunakan radas seperti bekalan arus a.t., magnet, dening besi berbentuk-C, dawai
kuprum tak berpenebat, wayar penyambung dan radas lain, terangkan Satu eksperimen untuk
menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 4(b)
To study the relationship between the current and the force
Mengkaji hubungan antara arus dengan daya

SPM 2009 QUESTION 4


Rajah 4.1 menunjukkan satu elektromagnet digunakan untuk mengangkat besi buruk. Rajah 4.2 menunjukkan
elektromagnet yang sama digunakan untuk mengangkat lebih banyak kuantiti besi buruk apabila arus yang
[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

25

mengalir melaluinya ditambah.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian tersebut :


(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai.


The strength of the magnetic field of an electromagnet is affected by the current flow.
Kekuatan medan magnet suatu electromagnet bergantung, kepada arus elektrik yang mengalir.

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang boleh disiasat.


The strength of the electromagnet increases when the current increases.
Kekuatan elektromagnet bertambah apabila arus bertambah.

(c)

Dengan menggunakan radas seperti teras besi lembut, dawai kuprum berpenebat, jarum peniti dan
lain-lain radas, terangkan satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 4(b).
To investigate the relationship between the current and the strength of an electromagnet.
Untuk menyiasat hubungan antara arus dengan kekuatan elektromagnet.

SPM 2010 QUESTION 4


Rajah 4 menunjukkan dua loceng elektrik, A dan B, yang serupa. Arus yang mengalir melalui kedua-dua loceng
itu adalah sama. Loceng A mempunyai lebih bilangan lilitan dawai. Penukulnya memukul gong lebih kuat
[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

26

dan menghasilkan cleringan yang lebih kuat. Loceng B mempunyai kurang bilangan lilitan dawai. Penukulnya
memukul gong lebih lemah dan menghasilkan deringan yang lebih perlahan.

Figure 4 / rajah 4
Berdasarkan maklumat dan pemerhatian itu:
(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai.


The loudness of the ring depends on the number of turns of wire.
The strength of the magnetic field depends on the number of turns of wire.
Kekuatan deringan bergantung kepada bilangalt lilitan dawai.
Kekuatan medan magnet bergantung kepada bilangan lilitan dawai.

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The bigger the number of turns, the stronger the strength of magnetic field.
Semakin besar bilangan lilitan, semakin kuat medan magnet.

(c)

Dengan menggunakan radas seperti teras besi lembut, dawai kuprum berpenebat, jarum peniti dan
lain-lain radas, terangkan satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 4(b).
To investigate the relationship between the number of turns and the strength of the magnetic
field.
Untuk mengkaji hubungan antara bilangan lilitan dengan kekuatan medan magnet

TRIAL SBP 2011 QUESTION 4


Rajah 4.1 dan Rajah 4.2 menunjukkan satu gerudi. Dalam Rajah 4.1, bateri 4.5 V digunakan dan mata gerudi lebih
menembusi ke dalam dinding. Dalam Rajah 4.2, bateri 3.0 V digunakan dan mata gerudi kurang menembusi ke
[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

27

4531/3

dalam dinding.

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian tersebut:


(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai.


The force depends on the current.
Daya bergantung kepada arus.

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The higher the current is, the higher the force will be.
Semakin tinggi arus, semakin tinggi daya.

(c)

Dengan menggunakan alat radas seperti bekalan kuasa a.t., magnet, dening besi berbentuk-C, dawai
kuprum tak berpenebat, wayar penyambung dan radas-radas lain, terangkan satu ekperimen untuk
menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 4(b).
To study the relationship between the current and the force
Mengkaji hubungan antara arus dengan daya

TRIAL MELAKA 2009 QUESTION 4


Rajah 4 menunjukkan cuping telinga telefon yang menerima arus yang berubah dari talian telefon. Magnet kekal
[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

28

4531/3

menarik diagfram aloi bermagnet. Arus yang berubah dalam gegelung elektromagnet mengubah kekuatan medan
magnet .

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian tersebut:


(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai.


The strength of electromagnetism depends on the current in the coil.
Kekuatan medan magnet suatu electromagnet bergantung, kepada arus elektrik yang mengalir.

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The strength of the electromagnet increases when the current increases.
Kekuatan elektromagnet bertambah apabila arus bertambah.

(c)

Dengan menggunakan radas seperti rod besi lembut, dawai kuprum bertebat, kaki retort dan lain-lain
radas, terangkan satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 4(b).
To investigate the relationship between the current and the strength of an electromagnet.
Untuk menyiasat hubungan antara arus dengan kekuatan elektromagnet.

TRIAL SBP 2009 QUESTION 4


Rajah menunjukkan sebuah transformer injak turun. Gegelung primer disambungkan kepada bekalan kuasa 240V
[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

SULIT

4531/3

29

a.u. Rajah 4.1(a) dan 4.1(b) menunjukkan mentol disambungkan kepada gegelung sekunder. Pemerhatian
mendapati bahawa kecerahan mentol dalam rajah 4.1(b) adalah lebih terang berbanding dengan rajah 4.1(a).

Berdasarkan maklumat dan pemerhatian tersebut:


(a)

Nyatakan satu inferens yang sesuai.


The number of turns of wire in the secondary coil affects the output voltage
Bilangan lilitan wayar dalam gegelung sekunder mempengaruhi voltan output

(b)

Nyatakan satu hipotesis yang sesuai.


The greater the numbers of turns of wire in the secondary coil, the greater the output voltage
semakin bertambah bilangan lilitan dalam gegelung sekunder semakin besar voltan output

(c)

Dengan menggunakan radas seperti wayar gelung, voltmeter, 2 batang teras besi lembut dan lain-lain
radas yang sesuai, teangkan satu rangka kerja eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang anda
nyatakan di 4(b). Didalam penerangan anda, nyatakan dengan jelas yang berikut:
To investigate the relationship between number of turns of wire in the secondary coil and the
output voltage
Untuk mengkaji hubungan antara bilangan lilitan wayar dalam gegelung sekunder dengan voltan
output

[Lihat halaman sebelah

4531/3

2011 Hak Cipta nazuris BANK SOALAN FIZIK SMAPT

SULIT

Anda mungkin juga menyukai