Anda di halaman 1dari 42

TAJUK

PENDIDIKAN SAINS
(SASARAN 60:40, MENGAPA BELUM TERCAPAI)

HAINI BINTI ISMAIL


(P 17204)

GC 6033 : ISU-ISU PENDIDIKAN DI MALAYSIA


IJAZAH SARJANA PENDIDIKAN 2000/2001

DISEDIAKAN UNTUK
DR. HJ. MOHAMMED SANI BIN HJ. IBRAHIM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
BANGI, 2001
ABSTRAK

Pendidikan sains adalah satu agenda semasa yang sering diperkatakan.


Kepentingannya tidak dapat dinafikan. Malahan dalam setiap Rancangan
Malaysia, Rukun Negara dan DEB, pendidikan sains diberi penekanan
PENTING. Sains dan teknologi adalah prasyarat untuk mencapai kemajuan.
Melalui pendidikan sains, masyarakat yang celik sains serta progresif dapat
dibina. Isu terkini adalah sasaran 60% sains dan 40% sastera yang telah
ditetapkan oleh Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi 1967. Isu ini menjadi
penting walaupun sudah tiga dekad berlalu kerana sasaran yang ditetapkan tidak
pernah dicapai. Kegagalan mencapai sasaran tersebut seolah-olah tidak
mendukung Wawasan 2020, ke arah pembentukan negara perindustrian baru dan
bertaraf maju. Melalui dasar, strategi dan perlaksanaan, KPM telah berusaha
meningkatkan enrolmen pelajar dalam aliran sains tetapi gagal. Esei ini akan
membincangkan tentang kepentingan sains dan teknologi hubungannya dengan
keperluan sumber manusia dan seterusnya ke arah mencapai Wawasan 2020.
Perbincangan juga merangkumi masalah-masalah yang menyebabkan sasaran
tidak dicapai misalnya setiap tahun didapati lebih kurang 40% pelajar yang layak
ke aliran sains tetapi menolaknya, tinjauan literatur, cadangan-cadangan yang
dikemukakan, langkah-langkah untuk mencapai sasaran dan akhir sekali
implikasi.
KANDUNGAN

Halaman

ABSTRAK
1.0 PENGENALAN 1

2.0 DASAR, STRATEGI DAN PERLAKSANAAN KPM 4

3.0 ISU YANG DIBANGKITKAN 8

4.0 MASALAH YANG TIMBUL 8

5.0 TINJAUAN LITERATUR 11

6.0 CADANGAN YANG DIKEMUKAKAN 15

7.0 LANGKAH/TINDAKAN UNTUK MENCAPAI 24

DASAR 60:40

7.1 Pekeliling/Surat Pemberitahuan 24

7.2 Membina infrastruktur segera 25

7.3 Mengukuhkan Program Bimbingan 26

Kerjaya di Sekolah

7.4 Meningkatkan Kualiti profesionalisme 26

perguruan

7.5 Kelas rancangan khas untuk pelajar 27

berpencapaian tinggi

7.6 Mempelbagaikan strategi P & P 28

7.7 Mengamalkan pembelajaran konstektual 29


8.0 IMPLIKASI 29

9.0 PENUTUP 31

RUJUKAN

LAMPIRAN PEMBENTANGAN
5

1.0 PENGENALAN

Kepentingan pendidikan sains dan teknologi di Malaysia, sememangnya telah

diakui dan diterima oleh semua pihak. Sejak dahulu lagi, dalam semua

Rancangan Malaysia pendidikan sains dan teknologi telah diberi penekanan

PENTING; justeru itu sains dan teknologi diberi penegasan dalam setiap dasar

dan jentera pembangunan negara. Rukun Negara, DEB dan Rancangan Lima

Tahun Malaysia, semuanya menekankan keperluan sains dan teknologi sebagai

prasyarat mencapai kemajuan.

Begitu juga yang tercatat dalam Dokumen Wawasan 2020 yang dengan jelas

menunjukkan halatuju masyarakat Malaysia yang ingin dibentuk pada masa

hadapan iaitu masyarakat yang bersifat sains serta progresif, berdaya cipta dan

berpandangan jauh ke hari muka. Masyarakat yang dibentuk bukan sahaja dapat

memanfaatkan teknologi terkini tetapi turut menjadi penyumbang kepada

peradaban sains dan teknologi masa depan.

Peranan pendidikan sains kini menjadi semakin penting dalam membantu

negara mencapai status negara maju yang memerlukan lebih ramai tenaga mahir

dalam bidang itu. Penguasaan sains dan teknologi akan membolehkan Malaysia

membina kekuatan untuk berdaya saing dengan negara-negara maju. Bagi

negara-negara yang jauh kehadapan di bidang Sains dan Teknologi seperti


6

Amerika Syarikat, United Kingdom, Jerman dan Jepun, usaha untuk menguasai

sains dan teknologi bukan sahaja terus dipergiatkan tetapi ia juga sering menjadi

agenda utama dalam belanjawan sektor pendidikan negara masing-masing.

Negara-negara berkenaan sedar, penguasaan sains dan teknologi akan

membolehkan mereka menerokai, menjelajahi, menguasai, malah kadang-kadang

memonopoli pelbagai disiplin ilmu dan kekayaan alam. Mereka juga sedar,

penguasaan sains dan teknologi dapat menghasilkan pulangan yang besar kepada

banyak aspek kehidupan, umpamanya dalam persaingan menguasai angkasa

lepas. Malah dalam era ledakan maklumat, kehidupan canggih lagi mencabar dan

dunia tanpa sempadan ini, penguasaan di bidang sains dan teknologi seringkali

menjadi kayu ukur ketinggian martabat sesuatu negara bangsa (Azmi Zakaria,

1999).

Dunia telahpun menyaksikan perkembangan sains dan teknologi yang begitu

pesat pada abad ke-20, khususnya dalam masa dua pertiga terakhir abad

berkenaan. Dijangka perkembangan ini akan menjadi lebih hebat lagi pada abad

ke-21 ini. Sekarang ini pun, bahang kepesatan perkembangannya telah pun mula

dirasai, malah mula dialami. Misalnya terdapat banyak ciptaan baru dan inovasi

dalam aspek bahan termaju, teknik termaju, nanoteknologi, bioteknologi,

mikroelektrik dan robotik.


7

Kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam pelbagai bidang membolehkan

manusia menerokai alam sejagat-dunia, lautan dan angkasa lepas. Pelbagai aspek

kehidupan juga dimajukan-pembangunan material, ekonomi,kesihatan, pertanian

dan komunikasi.

Dalam konteks ini, Malaysia tidak mahu ketinggalan. Pembangunan prasarana

yang pesat dan perlaksanaan projek Koridor Raya Multimedia (MSC) adalah dua

bukti yang nyata. Sasaran telah ditetapkan, menjelang tahun 2020 nanti, Malaysia

akan menjadi negara maju mengikut acuannya sendiri dalam semua aspek-

ekonomi, politik, sosial, rohani, psikologi dan budaya.

Untuk mencapai status negara maju yang berorientasikan perindustrian,

Malaysia bukan sahaja perlu banyak bergantung kepada sumber modal dan

pembangunan teknologinya. Malahan kuantiti dan kualiti tenaga manusia yang

menguasai dan boleh menyesuaikan diri dengan sains dan teknologi terkini perlu

dititikberatkan.

Dari segi gunatenaga, seramai 83,590 jurutera (awam, elektrik dan elektronik,

kimia dan lain-lain) diperlukan pada tahun 2000. Manakala pembantu jurutera

pula seramai 151,844 orang dalam pelbagai bidang (RM7). Malaysia juga

kekurangan tenaga profesional dalam bidang R & D. Dalam tahun 1990, terdapat
8

13,600 tenaga penyelidik di Malaysia dan pada tahun 1995 bertambah 8,300 iaitu

pada nisbah 400 saintis penyelidik setiap sejuta penduduk.Nisbah ini lebih rendah

berbanding dengan negara perindustrian baru seperti Taiwan dan Korea Selatan

yang mencapai tahap 2000 saintis bagi sejuta penduduk ( H. Osman-Rani, 2000).

Sehubungan dengan itu, kurikulum sains hendaklah bersifat futuristik dan

‘global context’, matapelajaran bersifat rekacipta, teknikal dan R & D

diperbanyakkan,manakala aspek penyertaan dan pencapaian dipertingkatkan

dengan giatnya. Kementerian Pendidikan perlu sedar dan sentiasa proaktif

terhdap segala aspek berkaitan pendidikan sains dan teknologi, disamping

merancang strategi-strategi untuk masa sekarang dan tahun-tahun mendatang.

Untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju, tradisi kecemerlangan perlu

dibina. Ini bermakna setiap individu, masyarakat dan warganegara Malaysia

termasuk golongan pendidik, perlu berusaha mencapai tahap kecemerlangan yang

setinggi-tingginya. Dengan adanya ‘passion for excelence’, negara bangsa kita

akan terus ‘strive for excelence’ dalam segenap fungsi dan bidang yang

dilakukan.

2.0 DASAR, STRATEGI DAN PERLAKSANAAN KPM.


9

Sains dan teknologi di Malaysia telah diberi penekanan penting sejak tiga

dekad yang lalu. Sejak tahun 1965 lagi, sains dan matematik dijadikan mata

pelajaran teras di peringkat sekolah rendah dan menengah rendah. Manakala

diperingkat menengah atas, aliran sains tulen telah diperkenalkan. Dengan ini

pelajar dapat menguasai sains secara lebih khusus dan mendalam.

Sekolah dilengkapi segala kemudahan dan keperluan pengajaran dan

pembelajaran sains dan matematik. Antaranya termasuklah alat dan bahan, buku

teks, sumber rujukan dan makmal. Sekolah-sekolah sains dan teknik dibina,

kursus-kursus sains dan matematik untuk guru dijalankan, malah sains dan

matematik sering dijadikan prasyarat bagi pemilihan pelbagai kerjaya selepas

peringkat menengah khususnya di IPT.

Sepanjang tahun 19880an hingga sekarang, beberapa strategi lagi

dilaksanakan. Ia bertujuan bagi mengemaskinikan dan memantapkan lagi

pendidikan sains agar sesuai denga keperluan dan kehendak semasa negara,

mahupun masa hadapan.

Misalnya Falsafah dan Misi Pendidikan Sains digubal. Dengan ini matlamat

dan hala tuju pendidikan sains menjadi lebih jelas. Negara ingin melahirkan

masyarakat Malaysia yang celik sains dan teknologi untuk membangunkan


10

sumber manusia yang terlatih, dinamik dan produktif, serta menyumbang kepada

pencapaian taraf negara maju menjelang tahun 2020.

KBSM diperkenalkan. Perlaksanaannya telah membawa banyak perubahan

kepada isi, pendekatan dan matlamat pendidikan sains dan matematik.

Jawatankuasa Sains Kementerian Pendidikan ditubuhkan. Ia bertujuan untuk

mengkaji dan membuat perakuan bagi meningkatkan kualiti pendidikan sains.

Usaha-usaha ini telah membawa banyak inovasi dalam pendidikan sains dan

matematik. Sebagai contoh, proses P & P dalam mata pelajaran Sains dan

Matematik KBSM menekankan penglibatan pelajar secara aktif, kreatif dan

produktif. Kaedah pembelajaran melalui inkuiri amat digalakkan seperti

melakukan eksperimen, kajian kes, kerja projek, tunjuk cara dan simulasi.

Kaedah-kaedah ini dapat mengasuh dan membimbing pelajar supaya menjadi

lebih kritis, analitis, kreatif dan sistematik sebagai langkah memupuk dan

mengembangkan kemahiran saintifik pelajar. Kemahiran saintifik amat penting

kerana kemahiran yang dipelajari akan kekal berbanding fakta yang boleh

menjadi lapuk atau dilupai (Wellington, 1989 dan Screen 1986).


11

Mata pelajaran-mata pelajaran baru yang berunsur sains dan teknikal seperti

Reka-Cipta dan Lukisan Kejuruteraan diperkenalkan. Tujuannya ialah untuk

memenuhi keperluan pembangunan dan gunatenaga masa depan. Pendidikan

keusahawanan juga diajar di peringkat menengah. Selain dapat mendedahkan

pelajar kepada dunia perniagaan, pendidikan ini dapat memberi peluang dan

menggalakkan mereka berusaha mencipta produk baru dengan menggunakan

pengetahuan sains dan teknologi (Chryll Noll,1993).

Usaha-usaha juga diambil melengkapkan sekolah dengan komputer. Ia selaras

dengan perkembangan era teknologi maklumat serta kepentingan komputer itu

sendiri dalam membantu pelajar menguasai konsep dan proses kemahiran sains

melalui simulasi, makmal, pengkalan mikro komputer dan pengkalan data (Fraser

dan Walberg,1995).

Akta Pendidikan juga digubal.melibatkan Rang Undang-Undang Pendidikan

(RUP) 1995 yang telah menggantikan Akta Pendidikan 1961, pindaan Akta

Universiti dan Kolej Universiti (AUKU,1971) serta penggubalan 2 akta baru iaitu

Rang Undang-Undang Majlis Pendidikan Tinggi Negara (MPTN, 1996) dan Rang

Undang-Undang Institiut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS, 1996)(Abd.

Ghafar,1998). Penggubalan ini telah membawa dimensi baru dalam dasar dan

perancangan pendidikan negara bermula dari pendidikan pra-sekolah sehingga


12

pendidikan tinggi. Langkah ini diambil supaya memenuhi keperluan tenaga

manusia dalam bidang sains dan teknologi ke arah Wawasan 2020 sebagai sebuah

negara perindustrian baru.

Seterusnya, Program Kesedaran Sains selama 3 tahun (1998-2000) di bawah

aktivtiti Pembangunan Staf Kementerian Pendidikan dilaksanakan. Ia merupakan

program khas bagi guru-guru termasuk penolong kanan, gurubesar, pengetua,

pegawai-pegawai Jabatan Pendidik Negeri dan pensyarah maktab perguruan.

Mereka merupakan kumpulan yang terlibat secara langsung dalam P & P Sains

dan Matematik di sekolah, maktab perguruan atau pengurus S dan M di Jabatan

Pendidkan Negeri. Tujuan program ini ialah untuk meningkatkan lagi kualiti dan

akses dalam pendidikan sains supaya misi dan matlamat pendidikan berkenaan

tercapai.

Sepanjang 3 tahun, 6 komponen program/kursus telah dilaksanakan.

Program/kursus yang dimaksudkan ialah Kursus Jangka Pendek SEAMED-

RESSAM, Kursus Sandaran/Rekakhas UPM, Kursus In Country, Khidmat Pakar,

Kajian Tindakan dan Kajian Program Sains. Anggaran peserta adalah seramai

4,365 orang guru dan melibatkan peruntukan sebanyak RM10 juta dari

Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar. Diharapkan usaha dan strategi-

strategi yang dijalankan akan menampakkan hasil dan kemajuan dalam


13

pendidikan Sains dan Matematik, P & P diharapkan lebih berkesan dan menarik

manakala minat dan budaya sains dan teknologi dapat dipupuk kepada pelajar.

Kementerian Pendidikan adalah pihak yang perlu peka dan bertanggungjawab ke

arah merealisasikan dan menjayakan aspirasi negara untuk melahirkan masyarakat

yang meguasai sains, teknologi dan informasi.

3.0 ISU YANG DIBANGKITKAN; SASARAN 60:40, MENGAPA

BELUM TERCAPAI?

Laporan Penyata Jawatankuasa Perancang Pelajaran Tinggi 1967

mengesyorkan supaya unjuran murid peringkat menengah atas di Malaysia

ditetapkan pada nisbah 60% Sains dan Teknikal dan 40% Sains Sosial (60:40).

Selama tiga dekad, pelbagai usaha telah dijalankan untuk mencapai nisbah ini,

walau bagaimanapun sehingga kini, sasaran masih belum dicapai.

4.0 MASALAH YANG TIMBUL

Definisi murid Sains dan Teknologi yang digunakan oleh Kementerian

Pendidikan dalam analisis penyertaan murid dalam aliran Sains dan Teknologi

ialah :
14

‘Murid yang mengambil sekurang-kurangnya dua mata pelajaran

Sains dan Teknologi digolongkan sebagai murid Sains dan

Teknologi.’

Dua kumpulan mata pelajaran itu ialah mata pelajaran teras (sains teras) dan mata

pelajaran elektif (kumpulan Vokasional dan Teknik, Kumpulan Sains dan

Teknologi Maklumat).

Setiap tahun terdapat lebih kurang 40% murid yang layak menyertai aliran

Sains dan Teknologi di menengah atas tetapi memilih tidak menyertai aliran Sains

dan Teknologi. Ini termasuklah mereka yang menunjukkan pencapaian yang

cemerlang dalam mata pelajaran Sains dan Matematik PMR.

Mengikut Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Dr. Abd. Shukor Abdullah

(Berita Harian, 1999), kecenderungan pelajar untuk memasuki aliran Sains

diperingkat Menengah atas masih rendah sejak 1970an lagi. Bagaimanapun

bilangannya meningkat kepada 34.8% pada tahun 2000. Namun masih jauh

berbanding dari sasaran 60:40.

Jadual 1 di bawah menunjukkan enrolmen murid Sains dan Teknologi

Tingkatan 4 & 5 dari tahun 1981 sehingga 2000.

Tahun Bilangan Pelajar S & T % Pelajar S & T


1981 87426 32.3
15

1982 79169 30.86


1983 85335 28.01
1984 93548 28.82
1985 101457 31.04
1986 101457 31.18
1987 102585 29.24
1988 99606 27.72
1989 94614 26.38
1990 90196 24.95
1991 79686 21.93
1992 74437 19.34
1993 93108 19.68
1994 87524 20.11
1995 92960 19.81
1996 105495 21.3
1997 131614 23
1998 Tiada maklumat
1999 234201 34.8
2000 242467 34.8

Nota : * Sumber perangkaan adalah dari BPPDP, Kementerian

Pendidikan .

* Maklumat dijadual 1 merangkumi perangkaan di

sekolah kerajaan sahaja (PPK,2000)

Perangkaan menunjukkan enrolmen murid Sains dan Teknologi menurun dari

tahun 1980an ke 1990an. Walau bagaimanapun bila lebih banyak mata pelajaran

yang berorientasikan Sains dan Teknologi ditawarkan di sekolah biasa, enrolmen

Sains dan Teknologi pada tahun 2000 mulai meningkat.


16

Jadual 2 memberi maklumat tentang enrolmen murid Sains dan Teknologi

Tingkatan 4 di setiap negeri untuk tahun 1999 dan 2000.

Jadual 2 : Enrolmen Murid S & T Tingkatan 4 setiap negeri tahun 1999 –

2000

Negeri Enrolmen murid S & T


1999 2000
Terengganu 8129(49.30%) 8180(44.77%)
Perak 19229(47.68%) 18121(46.68%)
Selangor 19127(41.69%) 18690(41.30%)
P.Pinang 9778 (46.45%) 8430 (43.91%)
W.Persekutuan 7525 (36.85%) 7315 (37.87%)
N.Sembilan 6286 (35.43%) 5426 (33.88%)
Melaka 4055 (32.69%) 3760 (31.95%)

Kelantan 6547 (28.13%) 8388 (31.59%)


Johor 12948(31.31%) 12867(31.12%)
Pahang 6589 (29.87%) 12867(31.12%)
Kedah 7605 (28.15%) 7011 (26.24%)
Perlis 995 (24.25%) 1160 (24.89%)
Sabah 7141 (25.81%) 7375 (24.75%)
Sarawak 6608 (23.54%) 6521 (22.99%)
JUMLAH 122562(35.23%) 119905(34.34%)

Sumber : BPPDP, Kementerian Pendidikan (PPK, 2000)

Semua negeri menunjukkan angka yang jauh daripada sasaran. Malahan beberapa

negeri seperti Pahang, Kedah, Perlis, Sabah dan Sarawak adalah bawah daripada

30%. Jumlah keseluruhannya adalah sekitar 34.34% pada tahun 2000. Mengapa

nisbah ini sukar dicapai?


17

5.0 TINJAUAN LITERATUR

Dr. Ibrahim Bajunid (MM 2000), literasi Sains di negara Malaysia tidak

cemerlang kerana budaya umum seperti filem dan drama tidak menyokong

budaya ilmiah yang dipupuk di sekolah. Di negara lain, budaya ilmiahnya

disokong oleh budaya umum dari segi imaginasi dan dari segi sains fiksyen.

Di samping itu masyarakat Malaysia mempunyai 3 budaya umum iaitu normatif,

imperikal dan estatik. Budaya normatif paling banyak iaitu budaya buat ini salah,

jangan buat ini, itu betul, itu salah dan sebagainya. Budaya ini tidak

menggalakkan penilaian rasional. Masyarakat Malaysia kaya dengan budaya

estatik.

Mengikut Syed Yusainee (1997) ; isu kekurangan pelajar sains disebabkan

oleh beberapa faktor yang begitu tradisional dengan masyarakat.

a) Pelajar khasnya di luar bandar telah begitu lama berhadapan dengan

masalah kurangnya pendedahan terhadap bidang sains. Pelajar yang

berumur awal 20an kebanyakannya mempunyai keluarga yang kurang

menekankan ‘Scientific Thinking’. Mereka kurang berpeluang untuk


18

mendapat pendedahan awal atau penerangan tentang ‘keindahan sains’

di depan mata mereka sendiri pada waktu kanak-kanak. Tambahan

lagi apabila kanak-kanak di asuh dalam persekitaran yang mengekang

kebolehan untuk berfikir secara saintifik dan menggunakan logik yang

diperlukan. Misalnya tegahan memotong kuku pada hari malam.

Anak-anak tidak diberi jwapan yang sebenar yang saintifik mengapa

perbuatan itu dilarang. Selain itu terdapat golongan yang mempunyai

tanggapan yang salah tentang sains. Umpamanya sains sering

dikaitkan dengan keganasan, ateis, antiagama, tidak sesuai dengan

kehendak Islam dan sebagainya. Apabila kanak-kanak meningkat

remaja, mereka terpaksa pula belajar sendirian untuk memakai konsep-

konsep asas sains dan matematik yang begitu abstrak.

b) Kegagalan menggabungkan antara pemaham teori di dalam kelas

dengan kemampuan untuk menjalankan uji kaji di makmal bagi

melihat kesan sebenar dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Ini

disebabkan oleh faktor ralat atau radas yang tidak cekap kerana usang

dan kekurangan kelengkapan makmal.

c) Kegersangan unsur glamour dalam bidang sains, maka orang-orang


19

sains sendiri menolak unsur-unsur yang tidak begitu sesuai dalam sains

sehingga menghilangkan ciri-ciri kerja mereka sendiri, kurang

pendedahan kerjaya sebagai pegawai penyelidik dan tidak nenonjolkan

sumbangan yang diberikan.

d) Dari segi material, perbezaan gaji antara graduan sains tulen dengan

graduan jurusan kemanusian adalah amat jauh sekali di sektor awam

dan swasta. Selain di bidang kejuruteraan, perubatan dan senibina,

kerjaya di bidang lain seperti fizik kimia dan sebagainya masih tidak

menonjol. Kebanyakan tokoh yang berjaya dalam politik dan dunia

korporat jarang berasal dari bidang sains. Tidak hairan sekurangnya

pelajar-pelajar hari ini lebih mengejar kejayaan dalam kerjaya seperti

perakaunan, ekonomi dan perniagaan kerana habuan yang besar dan

peluang yang ditawarkan adalah amat banyak.

e) Peluang-peluang pekerjaan yang terbuka luas dalam sektor

perindustrian terutama untuk lepasan jurusan sains yang mendapat

pangkat 2 minima mempunyai pasaran kerja yang begitu tinggi

sebagai juruteknik pelatih di kilang-kilang seluruh negara. Dengan

pendapatan RM800-1000 belia-belia terutama di luar bandar rasa


20

berpuashati dan boleh memiliki apa yang mereka kehendaki tanpa

perlu berusaha di peringkat yang lebih tinggi.

f) Kelonggaran dan kerapuhan metodologi pendidikan menyebabkan

sains dikaitkan dengan elemen kesukaran, kebosanan dan pelbagai

faktor yang menakutkan pelajar.

g) Sistem penilaian yang diamalkan selama ini sebahagian besar

menguji teori dan tidak pada pratikalnya. Hanya sebilangan kecil

pelajar-pelajar sahaja yang bijak mampu memahami konsep-konsep

abstrak dan dibenarkan melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih

tinggi.

Ramli Ismail 1995 mengatakan tiada ‘role model’ pelajar bumiputera

khususnya yang berkebolehan menurut beliau, sebab-sebab pencapaian rendah

dalam sains ialah :

a) kaedah mengajar sains yang berpusatkan guru

b) tidak semua guru sains terlatih

c) beban tugas guru sains berat

d) aktiviti amali yang sedikit atau kurang berkesan.


21

Spencer (Abu Bakar Nordin, 1994), ilmu yang terpenting ialah ilmu yang

dapat menjamin survival individu dan kumpulan. Dalam tahun 1990an dan

dekad-dekad awal tahun 2000 pandangan Spencer itu diperkukuhkan dengan

adanya persaingan untuk menjadi negara maju di mana ilmu yang berkaitan

dengan sains, teknologi dan pengurusan dianggap sebagai prasyarat kepada

kejayaan hidup. Ilmu lain-lain berkaitan dengan individu seperti kemasyarakatan,

estetika, kerohanian dan pemikiran hanya tinggal ilmu hiasan. Oleh itu

kepentingan sains dan teknologi tidak boleh dinafikan.

6.0 CADANGAN-CADANGAN YANG DIKEMUKAKAN

6.1 Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia (B.H., 1999) –

Memperkenalkan kaedah persediaan teknikal (Technoprep) yang

digunakan dalam pendidikan sains dan teknologi di sekolah-

sekolah teknik dan vokasional di seluruh negara. Kaedah ini juga

akan diperkenalkan ke sekolah-sekolah biasa di seluruh negara

secepat mungkin supaya pelajar sederhana berpeluang mengikuti

pengajian sains dan teknologi.


22

6.2 Prof Dr Saholhamid Abu Bakar (1999) Pembantu Rektor

UiTM mengatakan UiTM telah mewujudkan satu Unit Penggerak

Sains Negara untuk memberi galakan sains. Unit ini bekerjasama

dengan Yayasan Negeri untuk menyebarkan kepentingan sains dan

kerjaya dalam sains di kalangan pelajar-pelajar sekolah menengah

di negeri-negeri masing-masing. Taklimat juga diberi kepada guru

kaunseling untuk memberi dorongan dan menggalakan lebih ramai

pelajar mengambil jurusan sains. UiTM juga mengadakan

program pra-sains iaitu program peluang kedua untuk pelajar sains

yang gagal mendapat keputusan yang baik semasa S.P.M. dan tidak

mendapat tawaran di mana-mana IPTA. Program ini dibuka bukan

sahaja untuk pelajar jurusan sains tetapi pelajar aliran agama dan

sastera juga boleh mengikutinya.

6.3 Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi (UM, 2000) – Sistem

pendidikan negara ini perlu dinilai semula bagi mewujudkan lebih

ramai tenaga kerja tempatan yang berpengetahuan dan

berkemahiran tinggi. Dalam proses penilaian semula itu

penekanan harus diberi ke atas aspek kecemerlangan dalam

pendidikan tinggi khususnya bidang sains dan teknologi.


23

6.4 Pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Hassan

Said(UM, 2000) mencadangkan :

a) Supaya kelas bimbingan khas kepada pelajar lemah

diwujudkan. Kelas itu boleh digunakan untuk meningkatkan

penguasaan pelajar dalam Bahasa Inggeris, Sains dan

Matematik

b) Kementerian Pendidikan perlu membaiki nisbah guru dan

pelajar kerana nisbah sekarang terlalu besar. Statistik 1999

menunjukkan nisbah guru di sekolah menengah biasa ialah

19.5% atau sebanyak 95,782 orang guru untuk mengajar 1.87

juta pelajar. Sementara itu, nisbah guru di sekolah berasrama

penuh pula 9.2% atau 2,595 orang guru mengajar 23,944

pelajar.

c) Memupuk budaya belajar yang sihat dan memberi khidmat

motivasi serta kaunseling supaya dapat menyerapkan semangat

daya saing yang kuat di kalangan mereka. Ini perlu dilakukan

oleh semua pihak.

d) Kesedaran dan minat dalam sains perlu dilaksanakan pada

peringkat awal melalui pameran, media, permainan dan

aktivitit-aktiviti kegemaran kanak-kanak di sekolah.


24

e) Aktiviti-aktiviti untuk menonjolkan saintis negara sebagai

model di kalangan remaja juga perlu dilakukan. Ia boleh

menyemai dan meggalakkan pelajar mengikut jejak langkah

saintis berkenaan.

f) Kemudahan peralatan sains yang sesuai perlu digunakan bagi

menarik minat murid di sekolah rendah.

g) Pelajar perlu didedahkan dengan panduan atau peluang kerjaya

dalam bidang sains dan teknologiMewujudkan lebih banyak

instiusi teknikal berbentuk hands-on misalnya penubuhan

universiti teknikal yang memberi laluan kepada lepasan pelajar

aliran vokasional, politeknik dan institusi kemahiran agar dapat

melahirkan jurutera berkemahiran.

6.5 Mengikut Pusat Perkembangan Kurikulum, 2000 keputusan

Mesyuarat Khas yang dipengerusikan oleh Y.B. Menteri

Pendidikan pada 14hb. September 2000, telah menetapkan sasaran

60:40 berdasarkan peningkatan penglibatan dan pencapaian

prestasi murid.

6.5.1 Peningkatan Penglibatan


25

Untuk mencapai 60% murid S & T dalam jangka masa

sepuluh tahun, bilangan kelas S & T di setiap negeri perlu

ditambahkan secara beransur-ansur dan sistematik.

Penambahan yang munasabah adalah 3% dari tahun 2000 ke

2005 dan 2% dari tahun 2006 ke 2010. Murid-murid yang

mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam Sains dan

Metamatik PMR digalakkan untuk menyertai aliran S & T.

Jadual 3 (a) dan 3 (b) menunjukkan bilangan kelas, guru dan

makmal yang perlu ditambah di seluruh negara. Jadual 4

memberi maklumat tentang bilangan kelas yang perlu

ditambah untuk setiap negeri mengikut nisbah bilangan

sekolah di setiap negeri. Anggapan yang dibuat mengikut

kaedah ini adalah terdapat murid yang mencukupi untuk

mengisi kelas S & T yang akan dibuka. Bilangan kelas S &

T yang ditambah termasuk kelas di Sekolah Berasrama

Penuh dan Sekolah Menengah Teknik.

Jadual 3(a) : Unjuran peratus dan bilangan pelajar aliran S&T Tingkatan 4

perlu ditambah dari tahun 2001 ke 2004


26

Jadual 3 (b): Unjuran peratus dan bilangan pelajar aliran S & T

tingkatan 4 yang perlu ditambah dari tahun 2005 ke 2010


27

Nota :
Jumlah murid tingkatan 4 pada tahun 2000 adalah perangkaan yang sebenar.
Jumlah murid tingktan 4 dari tahun 2001 ke 2008 dianggarkan dari data enrolmen
murid pada tingkatan dan tahun yang lebih rendah.Sumber perangkaan adalah
daripada data BPPDP sehingga 30 Jun 2000 . Jumlah murid tingkatan 4 pada
tahun 2009 dan 2010 dianggarkan berdasarkan peningkatan +5% setiap tahun.
* Enrolmen murid tingkatan 4 pada tahun 2005 adalah lebih rendah daripada
tahun 2004, maka mengikut pengiraan, pada tahun ini tiada penambahan kelas
S&T diperlukan.
6.5.2 Sasaran Peningkatan Prestasi
28

Peningkatan peratus murid yang memperolehi gred tertentu

dalam Sains dan Matematik UPSR dan PMR yang

dicadangkan adalah peningkatan sebanyak 5% daripada

jumlah % gred A pada tahun yang sebelumnya, 10%

daripada jumlah % gred B pada tahun yang sebelumnya

dan 5% daripada jumlah % gred C pada tahun yang

sebelumnya.

Jadual 5 memberi maklumat tentang sasaran jangka

pendek untuk setiap tahun dari tahun 1999 ke 2004. Jika

penempatan pentadbiran diamalkan, iaitu semua murid

yang mendapat sekurang-kurangnya C dalam sains dan

matematik PMR ditempatkan di aliran S & T, sasaran

jangka panjang, iaitu 60% murid S & T akan dicapai pada

tahun 2004. Adalah dicadangkan setiap negeri berdasarkan

prinsip penigkatan prestasi di Jadual 5 dan prestasi

pencapaian masing-masing menetapkan sasaran

peningkatan prestasi setiap tahun. Negeri yang mempunyai

prestasi pencapaian sains dan matematik yang lebih rendah


29

mungkin memerlukan lonjakan berganda agar mecapai

60% murid S & T.

Jadual 5 : Penambahan peratus murid mengikut sasaran peningkatan perstasi

Dari tahun 2000 ke 2004


30
31

6.6 Cadangan-cadangan lain adalah seperti yang disarankan oleh

kerajaan iaitu menubuhkan satu pertubhan untuk saintis-saintis

senior ataupun yang telah bersara agar mereka dapat terus

menyumbang kepada pembangunan sains negara (UM, 2001)

Menteri Pendidikan Malaysia , Tan Sri Musa Mohamad, juga

mencadangkan mata pelajaran Sains diperkenalkan kepada murid

tahun satu mulai 2002 bertujuan menarik lebih ramai pelajar

meminati dan mengambil bidang Sains dan Teknikal di peringkat

Universiti. Beliau mengulas lanjut, pengenalan mata pelajaran

Sains harus dilakukan diperingkat awal persekolahan bagi

merealisasikan matlamat Kementerian Pendidikan untuk mencapai

nisbah pelajar sains berbanding sastera pada kadar 60:40 (UM,

2001)

7.0 LANGKAH/TINDAKAN UTNUK MENCAPAI DASAR 60:40


32

7.1 Pekeliling/Surat Pemberitahuan

Selain daripada usaha meningkatkan mutu pelajaran dan pembelajaran sains

untuk menarik minat murid menyertai aliran S & T, pelbagai surat

pemberitahuan dan surat pekelliling telah dihantar ke sekolah sebagai panduan

pentadbiran dan profesional ke arah mencapai dasar 60:40. Pekeliling dan

surat pemberitahuan ini seharusnya telahpun dikuatkuasakan di peringkat

negeri.

7.1.1 Petadbiran

Pekeliling berikut telah dihantar ke sekolah.

KP(BS/MEN)8510/05/013/Jld.3(10) bertarikh 20 Januari,

2000 bertajuk Pemilihan Pakej Pengkhususan Mata

Pelajaran Elektif di Tingkatan Empat

KP(PPK)018/10/Jld.9 (32) bertarikh 28 Disember, 1999

bertajuk: Pemilihan Mata Pelajaran Elektif Sekolah

Menengah Atas.

KP(BPPP)4?189 Jld. II (1) bertarikh 19 Mac 1997 bertajuk:

Dasar Peningkatan Pelajar Sains dan Teknikal di Sekolah

Menengah

7.1.2 Profesional
33

Pekeliling berikut telah dihantar ke sekolah:

KP(BS) 8591/Jilid XVI(12) bertarikh 28 Julai 2000

bertajuk: Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.: 12/2000 Lawatan

Pendidikan Murid di Hari Persekolahan.

KP(BS) 8591/Jld.XIV (11) bertarikh 14 Mei 1998 bertajuk:

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 11/1998: Pelaksanaan

Penggunaan Peralatan Antara Muka Berkomputer dalam

Pengajaran dan Pembelajaran Sains Sekolah Menengah.

7.2 Membina infrastruktur segera

Maklumbalas daripada sekolah dan kajian yang dikendalikan oleh Universiti

Sains Malaysia (1985) menunjukkan sebilangan besar sekolah bandar

menghadapi masalah terlalu ramai murid yang ingin menyertai aliran S & T.

Sekolah ini terpaksa menolak sebilangan murid yang memohon memasuki

kelas S & T kerana kekurangan kelas dan kemudahan menjalankan

eksperimen. Keadaan yang terbalik berlaku di sekolah luar bandar yang

menghadapi masalah kekurangan murid S & T. Adalah dicadangkan makmal

cepat siap dibina di sekolah bandar yang berkenaan supaya lebih banyak kelas

S & T boleh dibuka.


34

7.3 Mengukuhkan Program Bimbingan Kerjaya Di Sekolah.

Kajian Universiti Sains Malaysia (1995) menunjukkan pelajar tidak sedar

tentang peluang melanjutkan pendidikan dan kerjaya dalam bidang S & T.

Bimbingan kerjaya dalam bidang yang berasaskan S & T perlu

dipertingkatkan. Ke arah itu, pengetahuan guru kaunseling dalam kerjaya S &

T hendaklah dipertingkatkan.

Guru S & T pula perlu diberi kursus dalam bidang kaunseling supaya

mereka turut serta memberi bimbingan kerjaya. Guru-guru kaunseling dan S

& T ini perlu mengikuti perkembangan semasa dalam bidang kerjaya S & T

untuk memberi bimbingan kerjaya yang berkesan. Program Bimbingan

Kerjaya seelok-eloknya dimulakan daripada sekolah rendah lagi dan

dirancangkan secara sistematik melibatkan kerja sama daripada semua pihak.

Profesional seperti jurutera atau doktor harus dijemput untuk memberi

ceramah tentang kerjaya masing-masing kepada pelajar.

7.4 Meningkatkan kualiti profesionalisme perguruan

Guru memainkan peranan yang amat penting dalam pengajaran dan

pembelajaran. Selain daripada sebagai penyampai penngetahuan dan pakar

rujuk dalam bidang pengajarannya, guru juga merupakan perancang pelajaran,


35

penyedia bahan pengajaran dan pembelajaran, fasilitator dan penasihat kepada

murid. Seorang guru perlu mempunyai kemahiran berfikir secara kritis dan

kreatif dan mampu mengeluarkan idea yang inovatif. Guru perlu mempunyai

kepakaran yang mencukupi untuk menjalankan tugas beliau secara efisien,

kualiti profesionalisme guru perlu dipertingkatkan. Selain daripada kursus

perguruan pra –perkhidmatan, satu program latihan guru dalam perkhidmatan

jangka panjang dan bersistem perlu dirancangkan, guru perlu diberi latihan

dalam perkhidmatan secara berkala. Selain daripada Bahagian Pendidikan

Guru, Jabatan Pendidikan Negeri juga digalakkan membuat perancangan

jangka panjang dan latihan dalam perkhidmatan ini.

7.5 Kelas rancangan khas untuk pelajar berpencapaian tinggi

Setiap tahun masih terdapat sebilangan murid lepasan Tahun Enam Sekolah

Rendah yang berpencapaian tinggi tetapi tidak dapat diterima ke Tingkatan

Satu di sekolah berasrama penuh kerana tempatnya terhad. Golongan murid

ini perlu diberi bimbingan khas agar mereka meneruskan usaha untuk

mengekalkan kecemerlangan akademik yang telah ditunjukkan oleh mereka.

Pada masa ini, golongan murid ini dikumpulkan untuk belajar di sekolah

pusat yang dikenal pasti. Sekolah pusat ini akan membekalkan kemudahan

berasrama kepada murid ini. Program khas juga dirancang untuk golongan
36

murid ini. Rancangan khas ini perlu diperuaskan dan diperkukuhkan lagi.

Lebih banyak sekolah sedemikian perlu diwujudkan dan rancangan khas ini

perlu dikembangkan kepada murid dalam bandar atau pinggir bandar yang

berpontensi agar potensi mereka dapat dioptimumkan.

7.6 Mempelbagaikan strategi pengajaran dan pembelajaran

Peningkatan pencapaian murid dalam UPSR dan PMR memerlukan

perancangan yang rapi dan strategi yang konkrit bagi memastikan pengajaran

dan pembelajaran yang berkesan. Strategi pengajaran dan pembelajaran

memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan minat murid terhadap

sains dan matematik serta mengukuhkan mutu pendidikan sains dan matematik

negara. Pelajaran sains dan matematik yang tidak menarik akan membosankan

murid dan seterusnya mempengaruhi pencapaian murid dalam mata-mata

pelajaran yang berkenaan.

Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran perlu digunakan untuk murid

yang mempunyai pelbagai kebolehan dan kecerdasan serta untuk konsep yang

berlainan. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran juga mengurangkan

monotoni dalam pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi seperti

antara muka berkomputer juga mampu meningkatkan minat dan keberkesanan

pengajaran dan pembelajaran.


37

Kejayaan strategi pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada guru

yang merancang dan mengelolakan pelajaran berkenaan. Maka, guru perlu

diberi latihan pra-perkhidmatan dan dalam perkhidmatan tentang pedagogi

yang berkesan dan menarik. Pihak pentadbiran sekolah juga perlu memberi

sokongan profesional kepada guru. Bahan sokongan dan bahan bantuan

mengajar yang boleh merangsangkan pelajar perlu disediakan.

7.7 Mengamalkan pembelajaran kontekstual

Penbelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan

kehidupan harian murid. Pendekatan kontekstual digunakan di mana murid

balajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Dalam

pembelajaran kontekstual, kaitan di antara bahan yang diajar dengan

kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam konteks ini, murid tidak belajar

secara teori sahaja tetapi dapat mengahayati kerelevanan pembelajaran sains

dan matematik dengan kehidupan mereka. Pembelajaran sedemikian lebih

membawa makna kepada murid. Pembelajaran yang bermakna meningkatkan

keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya mampu

meningkatkan pencapaian murid dalam mata-mata pelajaran yang berkaitan.


38

8.0 IMPLIKASI

Penambahan bilangan kelas S & T bermaksud guru sains dan matematik,

bilangan makmal dan jumlah peralatan dan bahan sains perlu ditambah.

Ini juga membawa implikasi keperluan perbelanjaan yang lebih tinggi

juga. Jadual 6 dan Jadual 7 memberi maklumat tentang bilangan guru

Fizik atau Kimia atau Biologi serta bilangan makmal yang perlu ditambah

di setiap negeri dari tahun 2001 ke 2010 ke arah mencapai dasar 60:40.
39

9.0 PENUTUP

Matlamat dasar sains dan teknologi ialah untuk memastikan pembangunan

saintifik bagi menyokong dan mengekalkan kadar pertumbuhan ekonomi yang

tinggi, mempercepat pembangunan perindustrian secara menyeluruh dan

menyediakan asas bagi mewujudkan masyarakat yang maju dari segi sains dan

teknologi menjelang tahun 2020.


40

Sains dan teknologi akan dibangunkan sehingga berupaya memberi

sumbangan positif yang lebih besar dan bernilai tambah kepada pertumbuhan

pembangunan yang berasaskan produktiviti. Secara perlahan industri dan

perkhidmatan berintensifkan modal dan teknologi akan menjadi teras penting

kepada strategi pembangunan untuk mengekalkan kadar pertumbuhan yang pesat

dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sains dan teknologi akan menjadi tunjang kemajuan ekonomi dan daya saing

terutamanya diperingkat antarabangsa. Tanggung jawab mempersiapkan negara

khususya mempersiapkan kaum bumiputera dalam arus kemajuan sains

sememangnya agenda yang mencabar. Minda pelajar-pelajar mesti dibina dengan

menggembar-gemburkan bahawa sains itu mudah dan menarik, dan sains itu

penting demi pembangunan negara pada zaman sains dan teknologi ini.
41

RUJUKAN

Abd. .Ghafar Ismail dan Md. Zyadi Md. Tahir. 1998.


Makroekonomi
Malaysia: Perspektif Dasar. UKM, Bangi.

Azmi Zakaria, 1999. Ucapan penutup. Prosiding Seminar Pengajaran


Sains dan Matematik, halaman 6-15

Berita harian. 1999. Jurusan Sains masih kurang sambutan.


25 November

Chryll Noll (1993) dalam … Azmi Zakaria. 1999

Fraser dan Walberg (1995) dalam…. Azmi Zakaria. 1999

H. Osman – Rani. 2000.dalam….Negara, Pasaran dan Pemodenan


Malaysia. UKM, Bangi.

Mingguan Malaysia (MM). 2000. Tekankan literasi sains. 31 Disember : 7

Malaysia. 1996. Rancangan Malaysia Ketujuh, 1996 - 2000

Pusat Perkembangan Kurikulum. 2000. Kementerian


Pendidikan
42

Spencer dalam… Abu Bakar Nordin (Pnyt). (1994). Reformasi Pendidikan


dalam menghadapi menghadapi cabaran 2020. Kuala Lumpur : Nurin
Enterprise.

Saholhamid Abu Bakar. 1999. Pelajar Melayu pintar sains dan bukan
lemah sains. Dewan Masyarakat, Disember: 26-28

Syed Yusainee Syed Yahya. 1997. Mengapa pelajar Sains masih kurang.
Dewan Masyarakat , Mac : 20-22

Utusan Melayu, 2000. Pelajar Melayu perlu tingkatkan prestasi segera.


24 Ogos : 3

Utusan Malaysia. 2000 . Sistem pendidikan perlu dikaji semula. 28 Ogos

Mingguan Malaysia (MM). 2000. Tekankan literasi sains. 31 Disember : 7

Utusan Malaysia. 2001. Sains akan diperkenalkan kepada murid tahun


satu. 11 Januari : 3

Utusan Malaysia. 2001. Kerajaan cadang tubuh pertubuhan saintis


senior. 11 Januari

Wellington (1989) dalam… Azmi Zakaria. 1999