Anda di halaman 1dari 33

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI

TINGKATAN III

OBJ EKTIF AM

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Tingkatan 3, murid dapat :

1. Mengetahui maksud komponen kecergasan seperti daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan, komposisi
badan, kuasa, kelajuan, dan prinsip-prinsip latihan;

2. Melibatkan diri dan mengambil bahagian dalam aktiviti fizikal untuk membina kemahiran motor dan kecergasan fizikal;

3. Mengaplikasikan kemahiran asas dalam permainan, olahraga, gimnastik artistik, gimnastik irama, gimnastik
pendidikan, dan pergerakan kreatif dengan betul dan selamat;

4. Memahami dan mematuhi arahan serta peraturan dalam semua aktiviti bagi menjaga keselamatan;

5. Mengetahui peluang-peluang kerjaya dalam sukan;

6. Berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakan semasa beraktiviti dalam suasana yang riang dan menggembirakan.

7. Melibatkan diri dan mengamalkan etika sukan yang baik; dan

8. Mengetahui pengurusan sesebuah organisasi dalam persatuan sukan dan permainan.

76
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

77
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III
TUNJANG PEMBELAJARAN 1 : KECERGASAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Kecergasan Fizikal Murid dapat : Guru boleh merujuk cadangan berikut bagi
mencapai hasil pembelajaran. Guru juga boleh
(a) Daya Tahan Kardiov askular Aras 1 mencadangkan aktiviti pembelajaran lain
x Melakukan langkah-langkah keselamatan mengikut kebolehan murid.
Daya tahan kardiovaskular merujuk dalam melaksanakan aktiviti daya tahan
kepada kecekapan jantung, salur kardiovaskular. x Melakukan aktiviti daya tahan
darah dan sistem pernafasan untuk x Menyatakan maksud daya tahan kardiovaskular secara individu dan
membekalkan oksigen kepada otot kardiovaskular, parlov, “jump rope”, dan berkumpulan.
secara berterusan pada jangka masa larian piramid.
yang panjang semasa latihan. x Melakukan sekurang-kurangnya satu x Menyediakan folio individu berkaitan
aktiviti daya tahan kardiovaskular dengan dengan aktiviti parlof, larian piramid dan
(i) Cadangan Aktiviti: kaedah yang betul. “jump rope”.
x Parlov
x Larian Piramid Aras 2 x Membincangkan kesan latihan daya
x “Jump rope” x Menyatakan kesan terhadap kesihatan tahan kardiovaskular terhadap
individu akibat penglibatan dalam aktiviti ke sihatan individu.
(ii) Kaedah latihan daya tahan kardiovaskular.
x Prinsip-prinsip latihan x Menyatakan kaedah latihan dan faedah x Menunjuk cara mengambil dan mengira
x Prosedur latihan latihan daya tahan kardiovaskular. kadar nadi sebelum dan selepas aktiviti
daya tahan kardiovaskular.
(iii) Faedah latihan Aras 3
x Menjelaskan perubahan kadar nadi x Mengira kadar nadi latihan.
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: sebelum dan selepas melakukan latihan
x Latihan yang sistematik kardiovaskular. x Menamakan otot utama yang terlibat
x Mengenal pasti kemampuan x Mengenal pasti otot-otot utama yang dalam aktiviti daya tahan
tahap dan kecergasan murid terlibat dalam aktiviti daya tahan kardiovaskular.
kardiovaskular.

78
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

semasa melakukan aktiviti. x Mengira dan menentukan kadar nadi


x Kesesuaian pakaian. latihan individu.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

79
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Daya Tahan Otot Murid dapat :

Daya tahan otot bermaksud Aras 1 x Melakukan aktiviti daya tahan otot.
kemampuan otot untuk melakukan x Melakukan langkah-langkah keselamatan
kerja berulang kali dalam tempoh dalam melaksanakan aktiviti daya tahan x Menunjuk cara melakukan aktiviti daya
masa yang panjang tanpa merasa otot. tahan otot dengan kaedah yang betul.
letih. x Menyatakan maksud daya tahan otot.
x Melakukan sekurang-kurangnya empat x Membincangkan aspek-aspek
(i) Cadangan Aktiviti: aktiviti daya tahan otot dengan kaedah ke selamatan yang perlu diambil kira
x Shoulder press yang betul. dalam melakukan aktiviti daya tahan
x Hamstring curl otot.
x Genggam tangan Aras 2
x Bangkit tubi silang x Mengaplikasi aktiviti daya tahan otot x Membincangkan faedah kecergasan
x Half squat dalam kehidupan harian, sukan dan daya tahan otot dalam kehidupan harian
permainan. dan dalam sukan dan permainan.
(ii) Kaedah latihan x Menyatakan kaedah dan faedah
x Prinsip-prinsip latihan melakukan aktiviti daya tahan otot. x Melabel dan menamakan otot-otot
x Prosedur latihan utama yang terlibat dalam aktiviti daya
Aras 3 tahan otot.
(iii) Faedah latihan x Menamakan lima otot utama yang terlibat
dalam aktiviti daya tahan otot. x Membincangkan aktiviti –aktiviti selain
(iv) Aspek-A spek Keselamatan: x Merancang dan melaksanakan aktiviti daripada yang dicadangkan untuk
x Latihan yang sistematik. selain daripada yang dicadangkan untuk meningkatkan daya tahan otot.
x Mengenal pasti meningkatkan daya tahan otot.
kemampuan tahap dan
kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat

80
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

81
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Kekuatan Otot Murid dapat :

Kekuatan bermaksud kemampuan otot Aras 1 x Melakukan aktiviti kekuatan otot.


untuk menghasilkan daya bagi x Melakukan langkah-langkah keselamatan
mengatasi rintangan. yang perlu diambil kira dalam x Menyediakan folio individu berkaitan
melaksanakan aktiviti kekuatan otot. dengan aktiviti kekuatan otot.
(i) Cadangan Aktiviti: x Menyatakan maksud ke kuatan otot.
x Bench press x Melakukan sekurang-kurangnya tiga x Membincangkan aspek-aspek
x Hamstring curl aktiviti kekuatan otot dengan kaedah ke selamatan yang perlu diambil kira
x Bangkit tubi silang yang betul. dalam melakukan aktiviti kekuatan otot.
(bersama beban)
x Half squat Aras 2 x Membincangkan faedah kekuatan otot
x Mengaplikasi aktiviti kekuatan otot dalam dalam kehidupan harian, sukan dan
(ii) Kaedah latihan kehidupan harian, sukan dan permainan. permainan.
x Prinsip-prinsip latihan x Menyatakan kaedah dan faedah latihan
x Prosedur latihan ke kuatan otot. x Melabel dan menamakan otot-otot
utama yang terlibat dalam aktiviti
(iii) Faedah latihan Aras 3 ke kuatan otot.
x Menamakan lima otot utama yang terlibat
(iv) Aspek-Aspek Keselamatan: dalam aktiviti kekuatan otot. x Membincangkan aktiviti-aktiviti selain
x Latihan yang sistematik. x Merancang dan melaksanakan aktiviti daripada aktiviti yang dicadangkan
x Mengenal pasti selain daripada aktiviti yang dicadangkan untuk meningkatkan kekuatan otot.
kemampuan tahap dan untuk meningkatkan kekuatan otot.
kecergasan murid semasa
melakukan aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.

82
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Penyeliaan, arahan dan


bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

83
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Komposisi Badan Murid dapat :

Komposisi badan merujuk kepada Aras 1 x Mengambil ukuran komposisi lemak


peratusan lemak badan berbanding x Menyatakan maksud komposisi badan. badan dengan kaliper lipatan kulit.
dengan isi kandungan otot, tulang dan x Mengukur komposisi lemak badan
tisu badan yang lain. Lebihan dengan kaliper sekurang-kurangnya di x Menyediakan folio individu berkaitan
peratusan lemak dalam badan akan tiga bahagian badan. dengan prosedur- prosedur yang perlu
menimbulkan masalah kegemukan diambil kira semasa mengambil ukuran
(obesiti). Aras 2 komposisi badan dan merekodkan
x Menyatakan prosedur- prosedur yang perkembangan komposisi badan dalam
(i) Cadangan Aktiviti: perlu diambil kira semasa mengukur folio.
x Teknik menggunakan komposisi lemak.
kaliper lipatan kulit. x Menyatakan cara mengira indeks jisim x Mengira indeks jisim badan.
x Merekod perubahan badan (BMI).
komposisi badan. x Membincangkan keputusan ukuran
x Mengira indeks jisim badan Aras 3 komposisi badan dengan merujuk
(BMI). x Merekod dan menganalisis data kepada Jadual Peratusan Lemak.
komposisi lemak badan dengan merujuk
kepada Jadual Peratusan Lemak.

84
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(e) Kuasa Murid dapat :


x Melakukan aktiviti kuasa secara
Kuasa bermaksud kebolehan Aras 1 individu.
melakukan suatu pergerakan yang x Menyatakan aspek-aspek keselamatan
pantas dengan daya maksimum dalam yang perlu diambil kira dalam melakukan x Menyediakan folio individu berkaitan
masa yang singkat. aktiviti kuasa. dengan aktiviti kuasa.
x Menyatakan maksud kuasa.
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-kurangnya empat x Membincangkan aspek-aspek
x Lompat ke atas peti aktiviti kuasa dengan kaedah yang betul ke selamatan yang perlu diambil kira
lombol. dan selamat. dalam melakukan aktiviti kuasa.
x Bounding.
x Shoulder press. Aras 2 x Membincangkan kaedah dan faedah
x Lompat kangaroo. x Menyatakan faedah latihan kuasa. latihan kuasa.
x Lari lutut tinggi. x Menyatakan perkaitan antara bebanan
dan ulangan untuk meningkatkan x Menamakan lima otot utama yang
(ii) Kaedah latihan kecergasan kuasa. terlibat dalam aktiviti kuasa.
x Prinsip-prinsip latihan
x Prosedur latihan Aras 3 x Membincangkan perkaitan antara
x Mengenal pasti otot utama yang terlibat bebanan dan ulangan untuk
(iii) Faedah Latihan dalam aktiviti kuasa. meningkatkan kuasa.
x Membandingkan di antara prinsip lakuan
(iv) Aspek-Aspe k Keselamatan: daya tahan otot, kekuatan otot dan x Membincangkan prinsip lakuan daya
x Latihan yang sistematik. kuasa. tahan otot, kekuatan otot dan kuasa.
Mengenal pasti x Menilai keupayaan kuasa melalui ujian
kemampuan tahap dan lompat Sargent. x Merekod pencapaian ujian lompat
kecergasan murid semasa Sargent.
melakukan aktiviti.

85
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Kemudahan peralatan.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

86
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(f) Kelaj uan Murid dapat :

Kelajuan bermaksud kebolehan Aras 1 x Melakukan aktiviti kelajuan.


se seorang melakukan pergerakan x Melakukan langkah-langkah keselamatan
pantas dalam masa yang singkat. dalam melaksanakan aktiviti kelajuan. x Menyediakan folio individu berkaitan
x Menyatakan maksud kelajuan. dengan aktiviti kelajuan.
(i) Cadangan Aktiviti: x Melakukan sekurang-kurangnya dua
x Melantun bola sambil berlari aktiviti kelajuan dengan betul dan selamat. x Membincangkan aspek-aspek
30meter. ke selamatan yang perlu diambil kira
x Berlari sambil mengawal Aras 2 dalam melakukan aktiviti kelajuan.
bola hoki 30 meter. x Menyatakan faedah melakukan aktiviti
x "Jump rope" kelajuan. x Membincangkan kaedah dan faedah
x Mengaplikasikan kelajuan dalam acara latihan kelajuan.
(ii) Kaedah latihan su kan dan permainan.
x Prinsip-prinsip latihan x Melabel dan menamakankan otot-otot
x Prosedur latihan Aras 3 yang terlibat dalam aktiviti kelajuan.
x Mengenal pasti otot utama yang terlibat
(iii) Faedah latihan dalam aktiviti kelajuan. x Membincangkan sistem tenaga yang
x Mengaitkan sistem tenaga dalam aktiviti terlibat dalam aktiviti kelajuan.
(iv) Aspek-A spek Keselamatan: kelajuan.
x Latihan yang sistematik.
x Mengenal pasti kemampuan
tahap dan kecergasan murid
semasa melakukan aktiviti.

87
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid .

88
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(g) Prinsip Latihan Murid dapat :

Untuk memperolehi faedah daripada Aras 1 x Menyediakan folio individu berkaitan


se suatu latihan, setiap program x Menyatakan maksud kebolehbalikan. dengan prinsip-prinsip latihan.
latihan perlu berlandaskan beberapa x Menyatakan maksud perbezaan individu.
prinsip-prinsip latihan seperti: x Membincangkan konsep memanas dan
Aras 2 menyejukkan badan dalam kumpulan.
Prinsip Latihan: x Merancang jadual program kecergasan
x Kebolehbalikan diri berasaskan prinsip kebolehbalikan dan x Membincangkan prinsip-prinsip latihan.
x Perbezaan individu perbezaan individu.
x Membincangkan jadual program
Aras 3 kecergasan diri yang berkaitan dengan
x Menghubungkaitkan antara prinsip-prinsip prinsip latihan.
latihan dalam sukan dan permainan.

89
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III
TUNJANG PEMBELAJARAN 2 : KEMAHIRAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Permainan Murid dapat :


x Melakukan kemahiran dan strategi asas
(a) Bola Tampar Aras 1 bola tampar.
x Menyatakan aspek-aspek keselamatan
(i) Kemahiran: yang perlu diambil kira dalam permainan x Membincangkan aspek-aspek
x Menyangga bola tampar. ke selamatan yang perlu diambil kira
x Servis x Melakukan sekurang-kurangnya empat dalam permainan bola tampar.
x Mengumpan kemahiran asas bola tampar dengan
x Merejam teknik yang betul dan selamat. x Membincangkan tentang undang-
x Menghadang undang dan peraturan asas dalam
x Undang-undang dan Aras 2 permainan bola tampar.
peraturan x Menyatakan undang-undang dan
peraturan asas dalam permainan bola x Membincangkan kesalahan-kesalahan
(ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: tampar. teknik lakuan dalam permainan bola
x Latihan yang x Menyatakan sekurang-kurangnya empat tampar.
sistematik ke salahan teknik lakuan dalam
x Mengenal pasti permainan bola tampar. x Menamakan otot-otot yang digunakan
kemampuan tahap dan x Mengenal pasti sekurang-kurangnya lima dalam latihan dan permainan bola
kecergasan murid otot utama yang digunakan dalam latihan tampar.
semasa melakukan dan permainan bola tampar.
aktiviti. x Menyediakan folio individu berkaitan
dengan kemahiran asas bola tampar.

90
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Kesesuaian pakaian. Aras 3 x Membincangkan sistem


x Persekitaran atau tempat x Merancang strategi asas dalam pertandingan.
beraktiviti. permainan bola tampar.
x Penyeliaan, arahan dan x Merancang dan mengelolakan
bimbingan. pertandingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

91
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Sofbol Murid dapat :

(i) Kemahiran : Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


x Membaling dan x Melakukan langkah-langkah keselamatan permainan sofbol secara berpasangan.
menyambut dalam permainan sofbol.
x Memukul x Melakukan sekurang-kurangnya empat x Membincangkan aspek keselamatan
x Menampan kemahiran asas sofbol dengan teknik yang perlu diambil kira dalam
x Pitching yang betul dan selamat. permainan sofbol.
x Larian anak tapak
x Memadang Aras 2 x Membincangkan undang-undang dan
x Undang-undang dan x Menyatakan undang-udang dan peraturan asas dalam permainan sofbol
peraturan peraturan asas dalam permainan sofbol. dalam kumpulan.
x Menyatakan sekurang-kurangnya empat
(ii) Aspek-Aspe k Keselamatan: ke salahan teknik lakuan dalam x Membincangkan kesalahan-kesalahan
x Latihan yang sistematik. permainan sofbol. teknik lakuan dalam permainan sofbol.
x Mengenal pasti x Mengenal pasti otot utama yang
kemampuan tahap dan digunakan dalam permainan sofbol. x Membincangkan tindakan berbahaya
kecergasan murid dalam situasi permainan.
semasa melakukan Aras 3
aktiviti. x Merancang strategi asas dalam x Menamakan otot utama yang digunakan
x Kesesuaian pakaian. permainan bola tampar. dalam permainan sofbol.
x Persekitaran atau x Merancang dan mengelolakan
tempat beraktiviti. pertandingan.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

92
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Olahraga Murid dapat :

(a) Balapan Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam


(i) Kemahiran: x Menyatakan aspek- aspek ke selamatan acara jalan kaki.
x Acara Jalan Kaki yang perlu diambil kira dalam acara jalan
- Fasa seretan ka ki. x Membincangkan aspek- aspek
- Fasa tolakan x Melakukan kemahiran asas jalan kaki ke selamatan yang perlu diambil kira
- Fasa so kongan dengan teknik yang betul dan selamat. dalam acara jalan kaki.
sebelah kaki
- Fasa pemulihan Aras 2 x Membincangkan tentang undang-
- Undang-undang dan x Menyatakan undang-undang dan undang dan peraturan asas dalam
peraturan peraturan dalam acara jalan kaki. acara jalan kaki.
o Kedudukan x Mengenal pasti otot utama yang
pejalan kaki digunakan dalam acara jalan kaki. x Menyediakan folio individu berkaitan
dalam lorong. dengan acara jalan kaki.
Susunan Aras 3
pejalan kaki di x Menganalisis fasa pergerakan dalam x Menamakan otot-otot yang digunakan
dalam lorong. acara jalan kaki. dalam acara jalan kaki.

(ii) Aspek-Aspe k Keselamatan:


Latihan yang sistematik.
x Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.

93
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

94
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Padang Murid dapat :


(i) Kemahiran:
x Acara Lempar Cakera Aras 1 x Melakukan kemahiran asas dalam
- Teknik pegangan x Melakukan langkah-langkah acara lempar cakera.
- Fasa persediaan ke selamatan yang perlu diambil kira
- Fasa putaran dalam acara lempar cakera. x Membincangkan aspek- aspek
- Fasa lemparan x Melakukan kemahiran acara lempar ke selamatan yang perlu diambil kira
ƒ sudut pelepasan cakera dengan teknik yang betul dan dalam acara lempar cakera.
ƒ kedudukan selamat.
badan x Membincangkan tentang undang-
- Fasa ikut lajak Aras 2 undang dan peraturan asas dalam
- Undang-undang dan x Menyatakan undang-undang dan acara lempar cakera.
peraturan peraturan dalam acara lempar cakera.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Mengenal pasti otot utama yang x Menyediakan folio individu berkaitan
x Latihan yang sistematik. digunakan dalam acara lempar cakera. dengan acara lempar cakera.
x Mengenal pasti x Menyatakan teknik lakuan yang betul.
kemampuan tahap dan x Membincangkan fasa-fasa pergerakan
kecergasan murid Aras 3 dalam acara lempar cakera.
semasa melakukan x Menganalisis fasa pergerakan dalam
aktiviti. acara lempar cakera. x Menamakan otot-otot utama yang
x Kesesuaian pakaian. x Menganalisis hasil lemparan. digunakan dalam acara lempar cakera.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti. x Membincangkan hasil pergerakan
x Penyeliaan, arahan dan lemparan.
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

95
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Pendidikan Pergerakan Murid dapat :

(a) Gimnastik Artistik Aras 1 x Melakukan kemahiran asas gimnastik


x Melakukan langkah-langkah keselamatan artistik secara kumpulan.
Gimnastik artistik menekankan yang perlu diambil kira dalam melakukan
tiga aktiviti utama iaitu aktiviti gimnastik artistik. x Membincangkan aspek-aspek
imbangan, ketangkasan dan x Melakukan kemahiran gimnastik artistik ke selamatan yang perlu diambil kira
lombol. Strategi pengajaran dan dengan teknik yang betul dan selamat. dalam pergerakan gimnastik artistik.
pembelajaran adalah secara
formal dan terancang. Teknik Aras 2 x Merancang aktiviti latih tubi kemahiran
dan gaya pelaksanaan sesuatu x Mengenal pasti tahap ansur maju yang asas gimnastik artistik dalam kumpulan.
kemahiran pergerakan adalah perlu dibuat sebelum kemahiran
khusu s. sepenuhnya dilakukan. x Menjelaskan tiga kesalahan biasa yang
x Menyatakan sekurang-kurangnya tiga dilakukan oleh rakan semasa latihan.
(i) Pola Pergerakan : teknik lakuan dalam pergerakan putaran
x Pola 4 dan rangkaian. x Membincangkan bentuk perlakuan yang
- Putaran sempurna.
x Pola 7 Aras 3
- Rangkaian x Merancang dan mempersembahkan
rangkaian pergerakan.
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Menganalisis bentuk pergerakan yang
x Latihan yang sistematik. sempurna.
x Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.

96
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Kesesuaian
pakaian.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan
dan bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

97
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(b) Gimnastik Irama Murid dapat :

Gimnastik irama bermaksud Aras 1 x Melakukan kemahiran gimnastik irama


pergerakan yang dilakukan x Melakukan langkah-langkah keselamatan secara individu.
segerak dengan ritma untuk yang perlu diambil kira dalam melakukan
menghasilkan pergerakan tubuh aktiviti gimnastik irama. x Membincangkan langkah-langkah
badan yang estetik dan x Melakukan kemahiran gimnastik irama ke selamatan yang perlu diambil kira
berkoordinasi dengan dengan teknik yang betul dan selamat. dalam melakukkan aktiviti gimnastik
penggunaan alatan. irama.
Aras 2
(i) Jenis Pergerakan : x Menyatakan tahap ansur maju yang perlu x Menunjuk cara tahap ansur maju dalam
x Pergerakan 4 dibuat sebelum kemahiran sepenuhnya kemahiran gimnastik irama.
- Gerak edar dilakukan.
x Pergerakan 9 x Menyatakan kemahiran asas gerak edar x Menyediakan folio individu berkaitan
- Rangkaian dalam gimnastik irama. dengan kemahiran gimnastik irama.
pergerakan x Menyatakan kesalahan-kesalahan teknik
lakuan semasa mempersembahkan x Menjelaskan teknik lakuan dalam
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: rangkaian pergerakan. pergerakan gerak edar dan rangkaian
x Latihan yang sistematik. pergerakan.
x Mengenal pasti Aras 3
kemampuan tahap dan x Menganalisis bentuk perlakuan gerak x Membuat persembahan rangkaian
kecergasan murid edar dan rangkaian pergerakan yang gerakan gerak edar.
semasa melakukan sempurna.
aktiviti. x Menghuraikan komponen kecergasan x Membincangkan bentuk perlakuan yang
x Kesesuaian pakaian yang diaplikasikan dalam acara gimnastik sempurna dalam pergerakan.
x Persekitaran atau irama.
tempat beraktiviti.

98
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Penyeliaan, arahan dan x Merancang dan melaksanakan variasi


bimbingan. pergerakan gerak edar dan rangkaian
x Perlakuan aktiviti. pergerakan bersama alatan.
x Disiplin murid. x Merancang dan mempersembahkan
rangkaian pergerakan yang terdiri
daripada beberapa kemahiran.

99
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(c) Gimnastik Pendidikan Murid dapat :

Gimnastik pendidikan ialah satu Aras 1 x Melakukan pergerakan yang


pendekatan dalam pendidikan x Melakukan langkah-langkah keselamatan bertemakan kesedaran beban.
gimnastik yang memberi yang perlu diambil kira dalam melakukan
tumpuan kepada pembelajaran aktiviti gimnastik pendidikan. x Membincangkan aspek-aspek
individu yang unik dari segi gaya x Melakukan kemahiran gimnastik ke selamatan yang perlu diambil kira
pergerakan, pembelajaran dan pendidikan dengan teknik yang betul dan dalam pergerakan gimnastik
perkembangan pelajar. selamat. pendidikan.
(i) Tema gimnastik
pendidikan : Aras 2 x Membincangkan komponen kecergasan
x Menyatakan kesalahan-kesalahan yang yang diaplikasikan dalam aktiviti
x Tema 5 biasa dilakukan semasa latihan. gimnastik pendidikan.
- Kesedaran beban
Aras 3 x Membincang kesalahan-kesalahan yang
(ii) Aspek-Aspek Keselamatan: x Merancang dan melaksanakan variasi biasa dilakukan oleh rakan semasa
x Latihan yang sistematik. pergerakan mengikut tema. latihan.
x Mengenal pasti
kemampuan tahap dan x Membincangkan bentuk perlakuan yang
kecergasan murid semasa sempurna bagi pergerakan bertemakan
melakukan aktiviti. ke sedaran beban.
x Kesesuaian pakaian
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti
x Disiplin murid

100
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(d) Pergerakan Kreatif Murid dapat :

Pergerakan kreatif bermaksud Aras 1 x Melakukan pergerakan kreatif


intepretasi idea, perasaan serta x Melakukan langkah-langkah keselamatan berdasarkan tema.
tanggapan deria yang dilahirkan yang perlu diambil kira dalam melakukan
secara simbolik melalui aktiviti pergerakan kreatif. x Membincangkan aspek-aspek
pergerakan. x Melakukan kemahiran pergerakan kreatif ke selamatan yang perlu diambil kira
dengan teknik yang betul dan selamat. dalam pergerakan kreatif.
(i) Tema pergerakan :
Aras 2 x Membincangkan komponen kecergasan
x Tema 8 x Menyatakan kesalahan lakuan yang diaplikasikan dalam acara
- Ritma berkaitan dengan berdasarkan tema. pergerakan kreatif.
pekerjaan x Menghuraikan komponen kecergasan
yang diaplikasikan dalam pergerakan x Membincangkan kesalahan-kesalahan
x Tema 9 kreatif. lakuan yang tidak menepati tema.
- Kesedaran bentuk
pergerakan Aras 3 x Membuat persembahan rangkaian
x Menganalisis bentuk perlakuan pergerakan berdasarkan tema.
x Tema 10 berdasarkan tema.
- Transisi lapan daya asas x Merancang dan mempersembahkan
rangkaian pergerakan berdasarkan tema.
(ii) Aspek-Aspe k Keselamatan:
x Latihan yang sistematik.
x Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.

101
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau tempat
beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan. dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

102
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Rekreasi dan Kesenggangan Murid dapat :


(a) Rekreasi
Rekreasi bermaksud aktiviti terancang Aras 1 x Membincangkan formasi dalam aktiviti
untuk memenuhi masa lapang bukan x Menyatakan maksud menjejak. menjejak.
untuk tujuan pertandingan tetapi untuk x Menyatakan formasi dalam aktiviti
merehatkan fikiran dan badan. menjejak. x Membincangkan aspek keselamatan
x Menyatakan aspek keselamatan yang yang perlu diambil kira dalam aktiviti
(i) Menjejak perlu diambil kira dalam melakukan menjejak.
x Konsep menjejak aktiviti menjejak.
- menjejak bermaksud x Menyediakan folio individu berkaitan
merentas sesuatu Aras 2 dengan aktiviti menjejak.
kawasan dari titik mula x Menyatakan kepentingan formasi dalam
ke garisan penamat aktiviti menjejak. x Membincangkan faedah yang diperolehi
x Formasi x Menjelaskan faedah yang diperolehi daripada aktiviti menjejak.
- pasukan bergerak secara daripada aktiviti menjejak.
beratur bagaikan keretapi x Membincangkan langkah untuk
- hadapan: pointer atau Aras 3 memulihara dan memelihara alam
recce. x Merancang dan melaksanakan aktiviti semula jadi.
- tengah: keselamatan menjejak.
atau perubatan x Membincang kesan kemusnahan alam
- belakang: sweeper atau se kitar.
anchor.

103
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

(ii) Aspek-Aspe k Keselamatan:


x Latihan yang sistematik.
x Mengenal pasti
kemampuan tahap dan
kecergasan murid
semasa melakukan
aktiviti.
x Kesesuaian pakaian.
x Persekitaran atau
tempat beraktiviti.
x Penyeliaan, arahan dan
bimbingan.
x Perlakuan aktiviti.
x Disiplin murid.

104
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1. Pengurusan Murid dapat :

Pasukan sukan, persatuan dan kelab Aras 1 x Menamakan pasukan sukan, persatuan
su kan dan permainan: x Menyatakan pasukan sukan, persatuan dan kelab sukan dan permainan yang
x Penubuhan su kan dan kelab sukan dan permainan terdapat di Malaysia.
x Pemilihan AJK melalui mesyuarat yang terdapat di Malaysia.
x Perancangan aktiviti x Menyatakan cara pemilihan ahli x Membincang pemilihan ahli
jawatankuasa dalam pasukan sukan, jawatankuasa dalam pasukan sukan,
persatuan dan kelab sukan dan persatuan dan kelab sukan dan
permainan. permainan.

Aras 2 x Membincangkan peranan jawatankuasa


x Menjelaskan proses penubuhan pasukan dalam pasukan sukan, persatuan dan
su kan, persatuan,kelab sukan dan kelab sukan dan permainan.
permainan.
x Menjelaskan peranan jawatankuasa x Merancang aktiviti dan menyediakan
dalam pasukan sukan, persatuan dan takwim pasukan sukan, persatuan dan
kelab sukan dan permainan. kelab sukan dan permainan.

Aras 3 x Membincangkan pengelolaan


x Merancang dan mengelolakan aktiviti pertandingan dari segi sistem
pasukan sukan, persatuan dan kelab pertandingan dan kemudahan.
su kan dan permainan di peringkat
se kolah.

105
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III
TUNJANG PEMBELAJARAN 3 : KESUKANAN

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

2. Kerj aya dalam sukan Murid dapat :

Kerjaya bermaksud aktiviti yang boleh Aras 1 x Membincangkan jenis-jenis kerjaya


menghasilkan pulangan atau x Menyatakan maksud kerjaya dalam dalam sukan.
pendapatan secara langsung atau su kan.
tidak langsung. x Menjelaskan jenis-jenis kerjaya dalam x Menggunakan rujukan pelbagai media
su kan. berkaitan dengan peluang-peluang
Industri Sukan: kerjaya dalam sukan.
x Jenis kerjaya Aras 2
x Peluang kerjaya x Menyatakan peluang-peluang kerjaya x Menyediakan folio berkaitan dengan
dalam sukan. kerjaya dalam sukan.

Aras 3
x Membincangkan mengenai kerjaya yang
ada kaitan dengan sukan dan permainan.

106
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3. Isu-isu dalam Pendidikan Jasmani Murid dapat :


dan Sukan
Aras 1 x Mencatatkan maksud keganasan dalam
(i) Keagresifan dalam sukan dan x Menyatakan maksud keagresifan dalam su kan.
permainan su kan.
x Punca keagresifan x Mengetahui komersialisme dalam sukan. x Membincangkan punca-punca dan
x Akibat keagresifan akibat keganasan dalam sukan.
Aras 2
(ii) Komersialisme dalam sukan x Menjelaskan langkah-langkah bagi x Membincangkan langkah-langkah
x Kebaikan dan keburukan mengelakkan keagresifan dalam sukan. pencegahan keganasan dalam sukan.
x Menghuraikan punca-punca dan akibat
keagresifan dalam sukan. x Membahaskan komersialisme dalam
x Menjelaskan kebaikan dan keburukan su kan.
komersialisme dalam sukan.
x Menyediakan folio tentang keagresifan
Aras 3 dalam sukan dan permainan.
x Mengulas laporan isu-isu keagresifan
daripada keratan akhbar. x Menyediakan folio tentang
komersialisme dalam sukan dan
permainan.

107
HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN J ASMANI
TINGKATAN III

BIDANG / UNIT PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

4. Etika Murid dapat :

Etika dalam sukan bermaksud Aras 1 x Mencatatkan maksud semangat


panduan tentang peranan peserta x Menyatakan maksud semangat ke sukanan.
dalam sukan dan peranan penonton ke sukanan.
yang menyaksi kan sesuatu x Menjelaskan ciri-ciri semangat x Membincangkan kejayaan diri dan
pertandingan atau permainan. ke sukanan penonton. kejayaan pasukan berasaskan
semangat penonton.
Semangat Kesukanan(penonton): Aras 2
x Maksud semangat kesu kanan. x Menghuraikan kaitan antara semangat x Membincangkan ciri-ciri semangat
x Ciri-ciri semangat kesukanan. ke sukanan penonton dengan kejayaan ke sukanan.
x Kejayaan diri berasaskan pasukan/negara.
semangat kesukanan. x Membincangkan cara-cara memupuk
x Kejayaan pasukan berasaskan Aras 3 semangat kesukanan penonton.
semangat berpasukan. x Membincang dan menilai kejayaan
pasukan yang berasaskan semangat
ke sukanan.
x Mencadangkan cara memupuk semangat
ke sukanan penonton.

108

Anda mungkin juga menyukai