Anda di halaman 1dari 2

Pelan induk pembangunan pendidikan 2006-2010

Pelan induk pembangunan pendidikan 2006-2010 telah dilancarkan bagi mencapai target Wawasan
1) Pembinaan Negara Bangsa
2) Pembangunan Modal Insan
3) Perkasaan Sekolah Kebangsaan
4) Merapatkan Jurang Pendidikan
5) Pemartabatan Profesion Keguruan
6) Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan
Setiap teras tersebut berkait rapat antara satu sama lain bagi mencapai kemajuan sebuah Neg
1. Maksud Pembangunan Modal Insan
PIPP telah menggariskan Pembangunan Modal Insan sebagai teras kedua yang perlu dititikberat
Di samping itu,konsep modal adalah luas dan ia meliputi â aset ketara (tangible asset) mil
Konsep modal insan juga melibatkan pelaburan terhadap sumber manusia. Dalam hubungan ini, a
Mengikut ucapan Perdana Menteri Malaysia, Datoâ Seri Abdulah ahmad Badawi, pembangunan mo
Tambahan pula, Y.A.B. Perdana Menteri, Dato' Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi telah mencetus
Bagi merealisasikan matlamat tersebut, Malaysia sentiasa berusaha menyediakan tenaga kerja
2. Keguruan sebagai satu profesion.
Berlandaskan kepada misi PIPP, keguruan adalah satu profesion yang terdiri daripada tenaga
Menurut Lieberman, seorang tokoh pendidik di Amerika Syarikat, sesuatu pekerjaan b
1) Pekerjaan itu merupakan perkhidmatan yang unik dan penting dengan matlamat yang jel
2) Pekerja menggunakan banyak keupayaan dan kebolehan intelek semasa member perkhidmat
3) Orang profesional yang pernah mendapat latihan khusus dalam satu bidang kemahiran i
4) Ahli sesuatu profesion adalah pakar dalam bidang pekerjaan tertentu dan mempunyai k
5) Orang professional adalah pekerja yang mementingkan mutu perkhidmatan serta dedikas
6) Pekerja terdiri daripada ahli-ahli suatu organisma yang berkuasa menentukan niaitar
Oleh itu, peranan guru dapat dianggap sebagai satu profesion kerana corak perkhidmatan guru
Di samping itu, guru adalah pekerja profesional kerana bergiat dalam suatu bidang profesion
Profesion keguruan mempunyai kod etika iaitu suatu system dasar tingkah laku meliputi aspek
Selain itu, guru juga m mempunyai sifat dan kualiti profesional bagi menjalankan tanggungja

3) Perkaitan pembangunan modal insan dengan profesion keguruan.


Guru memainkan peranan penting dalam usaha membangunkan modal insan yang mempunyai jati dir
Selain itu, guru juga membantu kementerian dalam menyediakan pelajar yang dapat memperkemba
Profesion keguruan juga berperanan bagi membangunan modal insan dalam melengkapkan diri pel

4) Strategi pembangunan Modal Insan dalam profesion keguruan selaras dengan matlamat
Selaras dengan matlamat PIPP iaitu pendidikan berkualiti untuk semua, Kementerian Pendidika
Selain itu, pemantapan program kokurikulum dan sukan dijalankan bagi memperkasakan sukan di
Justeru itu, jurang pendidikan dikurangkan dengan penyediaan infrasruktur yang lebih baik d
Akhir sekali , usaha memantapkan kualiti guru dari semasa ke semasa dilaksanakan melalui Pr
Maka di sini jelaslah bahawa hampir 70% peranan pembangunan modal insan dipertanggungjawabk
Selain itu, dapat disimpulkan bahawa kementerian pelajaran malaysia sedang giat berusaha un
Refleksi
Alhamdulillah, saya bersyukur kerana telah berjaya menyiapkan kerja kursus Pengantar Pendid
Masalah tersebut adalah ketidakpastian saya dalam memahami kehendak soalan ke-4 iaitu strat
Selain itu, saya juga menghadapi kekangan masa kerana terdapat lima lagi kerja kursus lain
Walaupun saya telah menghadapi masalah dalam menyiapkan kerja kursus ini, tidaklah saya naf
Di samping itu, wujud kesedaran dalam diri saya bahawa kekuatan pendidikan amat penting bag
Akhir sekali, saya akan gunakan masa berharga di institut ini sebagai persediaan untuk menj

Bibliografi
Buku
Mok Soon Sang. (1998). Pendidikan DiMalaysia. Kuala Lumpur: Kumpulan
Budiman Sdn. Bhd.
Mohd Fuad Razali, (Februari 2008). Pendidik. Alor Star, Kedah
Sufean Hussin, (1993), Pendidikan Di Malaysia: Sejarah,Sistem dan Falsafah,
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
Pengantar Pendidikan Teras
Buku Rasmi Tahunan Malaysia 2006 oleh Jabatan Penerangan Malaysia.

Internet
http://www.moe.gov.my/galeri_awam_manual/pipp2010/moe_pipp_05.pdf. dicari pada 27 Ogas 2008