Anda di halaman 1dari 33

MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA

Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

Pre nego {to zapo~nemo modelirawe zavrtwa i navrtke moramo se


podsetiti osnovnih postavki vezanih za navojne spojeve.
Zavojnica je prostorna kriva linija koja nastaje kad ta~ka vr{i
istovremeno dva jednolika kretawa po povr{ini kru‘nog cilindra ili konusa:
kru‘no kretawe oko ose i pravolinijsko kretawe u pravcu ose.
Ugao zavojnice ( ϕ ) odre|uje se pomo}u jedna~ine:
P
tg ϕ = , gde je P - korak zavojnice, odnosno korak navoja, a d 2 -
d2 ⋅ π
pre~nik cilindra, odnosno sredwi pre~nik navoja. Korak navoja je rastojawe
izme|u paralelnih bokova dvaju susednih navoja meren u pravcu ose navoja.
Presecawem navoja aksijalnom ravni dobija se profil navoja.

Teorijski profil navoja ima oblik trougla ili pravougaonika, a sastoji


se iz bo~nih linija i osnovice. Ugao izme|u bo~nih linija profila navoja
naziva se ugao profila ( α ). Teorijska dubina no{ewa ovog profila je H .
Osnovni profil navoja razlikuje se od teorijskog profila, a odre|uju ga
slede}e veli~ine:
• pre~nik jezgra d3 , D1 ;
• sredwi pre~nik navoja d 2 = D2 ; i
• veliki pre~nik navoja d = D .
Stvarni profil ima zaobqewe koje je ve}e za spoqa{wi a mawe za
unutra{wi navoj.
Metri~ki navoj sa trouglastim profilom ( vidi gorwu sliku ) ima
naj{iru primenu u ma{instvu. Slu‘i za ~vrstu vezu ma{inskih delova. Ugao

prof. Boban Mari} strana 1


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

°
profila α = 60 . Profil mu je skra}en i zaobqen u korenu, a zazori su z1 i z2 .
Metri~ki navoji izra|uju se kao sitni i krupni, {to zavisi od veli~ine koraka
( P ) za isti nazivni pre~nik.
Metri~ki navoj krupnog ( normalnog ) koraka standardizovan je za
pre~nike od 0,8 do 68 mm. Ima veliku primenu u op{tem ma{instvu.
U tehni~koj i drugoj dokumentaciji navoji se ozna~avaju pomo}u
karakteristi~nih veli~ina i sa pripadaju}im standardima. Na crte‘ima se
navoji ozna~avaju bez standarda. Metri~ki navoj krupnog koraka ozna~ava se
slovom M i nazivnim pre~nikom d = D ( u mm ); na primer, M20.
U Tabeli 1. date su mere metri~kog navoja krupnog koraka prema JUS
M.B0.012. Nazivne pre~nike treba prvenstveno birati iz kolone I stepen
prioriteta.
Metri~ki navoj sitnog koraka primewuje se kada je potrebno {to mawe
labavqewe elemenata navojnog spoja, kada se tra‘i ve}a sigurnost od
samoodvrtawa navoja i kad je mala du‘ina navojnog spoja.
Osim toga, metri~ki navoji preko 68 mm izra|uju se samo sa sitnim
korakom. Ovi navoji standardizovani su za pre~nike do 300 mm (JUS M.B0.013).
Metri~ki navoj sitnog koraka ozna~ava se slovom M, nazivnim pre~nikom
d = D ( u mm ) i korakom P ( u mm ), na primer M20 x 1,5. U Tabeli 2. date su
mere ovog navoja za nazivne pre~nike od 1 do 52 mm ( naj~e{}e u primeni ).

Formule za odre|ivawe nazivnih mera metri~kog navoja, prema JUS M.B0.010:

Ugao profila navoja α = 60°


P α
Teorijska dubina navoja H = ⋅ ctg = 0,8860 ⋅ P
2 2
17
Dubina spoqa{weg navoja h3 = ⋅ H = 0,6134 ⋅ P
24
5
Dubina no{ewa navojnog spoja H1 = ⋅ H = 0,5413 ⋅ P
8
3
Sredwi pre~nik navoja d 2 = d − ⋅ H = d − 0,6495 ⋅ P = D2
4
Pre~nik jezgra spoqa{weg navoja d3 = d − 2 ⋅ h3 = d − 1,2268 ⋅ P
Veliki pre~nik unutra{weg navoja
(teorijski) D=d
Mali pre~nik unutra{weg navoja
( pre~nik jezgra )
D1 = D − 2 ⋅ H1 = D − 1,0825 ⋅ P

Polupre~nik zaobqewa ( nazivna H


mera ) r = = 0,144 ⋅ P
6
H H H
Ostale mere = 0,2165 ⋅ P; = 0,1083 ⋅ P; = 0,1443 ⋅ P
4 8 6

prof. Boban Mari} strana 2


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

Табела 1. - METRI^KI NAVOJ ( NORMALNOG ) KRUPNOG KORAKA


– JUS M.B0.012

Nazivni pre~nik
Sredwi Pre~nik jezgra Dubina

navoja M ( º )
Ugao nagiba
Povr{ina
d = D ( u mm ) Korak

A3 ( mm2 )
( mm )

preseka
pre~nik no{ewa

jezgra
I II P yavrtaw navrtka
d2 = D2 H1
stepen (mm)
( mm ) d3 D1 ( mm )
prioriteta
0,8 0,2 0,670 0,555 0,584 0,108 0,242 5,46
0,9 0,225 0,754 0,624 0,656 0,122 0,306 5,46
1 0,25 0,838 0,693 0,729 0,135 0,377 5,45
1,1 0,25 0,938 0,793 0,829 0,135 0,494 4,86
1,2 0,25 1,038 0,893 0,929 0,135 0,626 4,40
1,4 0,3 1,205 1,032 1,075 0,162 0,836 4,55
1,6 0,35 1,373 1,171 1,221 0,189 1,08 4,65
1,8 0,35 1,573 1,371 1,421 0,189 1,47 4,05
2 0,4 1,740 1,509 1,567 0,217 1,79 4,20
2,2 0,45 1,908 1,648 1,713 0,244 2,13 4,30
2,5 0,45 2,208 1,948 2,013 0,244 2,98 3,72
3 0,5 2,675 2,387 2,459 0,271 4,48 3,42
3,5 0,6 3,110 2,764 2,850 0,325 6,00 3,52
4 0,7 3,545 3,141 3,242 0,379 7,75 3,60
4,5 0,75 4,013 3,580 3,688 0,406 10,1 3,40
5 0,8 4,480 4,019 4,134 0,433 12,7 3,26
6 1 5,350 4,773 4,917 0,541 17,9 3,42
8 1,25 7,188 6,466 6,647 0,677 32,8 3,18
10 1,5 9,026 8,160 8,376 0,812 52,3 3,03
12 1,75 10,863 9,853 10,106 0,947 76,2 2,94
14 2 12,701 11,546 11,835 1,083 105 2,87
16 2 14,701 13,546 13,835 1,083 144 2,48
18 2,5 16,376 14,933 15,294 1,353 175 2,80
20 2,5 18,376 16,933 17,294 1,353 225 2,48
22 2,5 20,376 18,933 19,294 1,353 282 2,24
24 3 22,051 20,320 20,752 1,624 325 2,48
27 3 25,051 23,320 23,752 1,624 427 2,18
30 3,5 27,727 25,706 26,211 1,894 519 2,34
33 3,5 30,727 28,706 29,211 1,894 647 2,08
36 4 33,402 31,093 31,670 2,165 759 2,19
39 4 36,402 34,093 34,670 2,165 913 2,00
42 4,5 39,077 36,479 37,129 2,436 1045 2,10
45 4,5 42,077 39,479 40,129 2,436 1224 1,95
48 5 44,752 41,866 42,587 2,706 1377 2,04
52 5 48,752 45,866 46,587 2,706 1652 1,87
56 5,5 52,428 49,253 50,046 2,977 1905 1,92
60 5,5 56,428 53,253 54,046 2,977 2227 1,78
64 6 60,103 56,639 57,505 3,247 2520 1,82
68 6 64,103 60,639 61,505 3,247 2888 1,71

prof. Boban Mari} strana 3


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

Табела 2. - METRI^KI NAVOJ SITNOG KORAKA


– JUS M.B0.013

Nazivni pre~nik Pre~nik jezgra


Sredwi Dubina
d = D ( u mm )

Povr{ina
Korak

A3 ( mm2 )
( mm )

preseka
pre~nik no{ewa

jezgra
I II P yavrtaw navrtka
d2 = D2 H1
stepen (mm)
( mm ) d3 D1 ( mm )
prioriteta
5 0,5 4,675 4,387 4,459 0,2706 15,1
6 0,75 5,513 5,080 5,188 0,4059 20,3
8 1 7,350 6,773 6,917 0,5413 36,0
10 1,25 9,188 8,466 8,647 0,6766 56,3
12 1,25 11,188 10,466 10,647 0,6766 86,0
14 1,5 13,026 12,160 12,376 0,8119 116
16 1,5 15,026 14,160 14,376 0,8119 157
18 1,5 17,026 16,160 16,376 0,8119 205
20 1,5 19,026 18,160 18,376 0,8119 259
22 1,5 21,026 20,160 20,376 0,8119 319
24 2 22,701 21,546 21,835 1,0825 365
27 2 25,701 24,546 24,835 1,0825 473
30 2 28,701 27,546 27,835 1,0825 596
33 2 31,701 30,546 30,835 1,0825 733
36 3 34,051 32,320 32,752 1,6238 820
39 3 37,051 35,320 35,752 1,6238 980
42 3 40,051 38,320 38,752 1,6238 1153
45 3 43,051 41,320 41,752 1,6238 1341
48 3 46,051 44,320 44,752 1,6238 1543
52 3 50,051 48,320 48,752 1,6238 1834

prof. Boban Mari} strana 4


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

U Tabeli 3. date su ostale mere u funkciji koraka P .

Табела 3. - OSTALE MERE U FUNKCIJI KORAKA P

P H ( 5 8) H ( 3 8) H H2 H4 H6 H8
0,2 0,1732 0,1083 0,0650 0,0866 0,0433 0,0289 0,0217
0,25 0,2165 0,1353 0,0812 0,1083 0,0541 0,0361 0,0271
0,3 0,2598 0,1624 0,0974 0,1299 0,0650 0,0433 0,0325
0,35 0,3031 0,1894 0,1137 0,1516 0,0758 0,0505 0,0379
0,4 0,3464 0,2165 0,1299 0,1732 0,0866 0,0577 0,0433
0,45 0,3897 0,2436 0,1461 0,1949 0,0974 0,0650 0,0487
0,5 0,4330 0,2706 0,1624 0,2165 0,1083 0,0722 0,0541
0,6 0,5196 0,3248 0,1949 0,2598 0,1299 0,0866 0,0650
0,7 0,6062 0,3789 0,2273 0,3031 0,1516 0,1010 0,0758
0,75 0,6495 0,4060 0,2436 0,3248 0,1624 0,1083 0,0812
0,8 0,6928 0,4330 0,2598 0,3464 0,1732 0,1155 0,0866
1 0,8660 0,5413 0,3248 0,4330 0,2165 0,1443 0,1083
1,25 1,0825 0,6766 0,4059 0,5413 0,2706 0,1804 0,1353
1,5 1,2990 0,8119 0,4871 0,6495 0,3248 0,2165 0,1624
1,75 1,5155 0,9472 0,5683 0,7578 0,3789 0,2526 0,1894
2 1,7321 1,0825 0,6495 0,8661 0,4330 0,2887 0,2165
2,5 2,1651 1,3532 0,8119 1,0826 0,5413 0,3608 0,2706
3 2,5981 1,6238 0,9743 1,2991 0,6495 0,4330 0,3248
3,5 3,0311 1,8944 1,1367 1,5156 0,7578 0,5052 0,3789
4 3,4641 2,1651 1,2990 1,7321 0,8660 0,5774 0,4330
4,5 3,8971 2,4357 1,4614 1,9486 0,9743 0,6495 0,4871
5 4,3301 2,7063 1,6238 2,1651 1,0895 0,7217 0,5413
5,5 4,7631 2,9770 1,7862 2,3816 1,1908 0,7939 0,5954
6 5,1962 3,2476 1,9486 2,5981 1,2990 0,8660 0,6495

prof. Boban Mari} strana 5


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

U Tabeli 4. date su mere zavrtweva sa {estostranim glavama i


{estostranih navrtki i otvora za zavrtweve.

Табела 4. - OSNOVNE DIMENZIJE YAVRTWEVA SA [ESTOSTRANIM


GLAVAMA I [ESTOSTRANIH NAVRTKI I OTVORA ZA ZAVRTWEVE
( PREMA JUS - u )

Du‘ina
Pre~nik otvora za
navojnog
Nazivni pre~nik

zavrtaw
Visina navrtke

Zaobqewe

Du‘ina stabla
Visina niske
Visina glave

dela
Otvor kqu~a
d, D ( mm )

e ( mm )

r (mm) do (mm)
ln ( mm )

ln ( mm )
h ( mm )
s ( mm )

navrtke

l ( mm )
b (mm)
navoja

l l= l!
max min fini sredwi grubi 80…
200
80 200

1 - - - - - - - 1,1 1,2 1,3 - - - -


1,2 - - - - - - - 1,3 1,4 1,5 - - - -
1,4 - - - - - - - 1,5 1,6 1,8 - - - -
1,6 3,2 - 1,1 1,3 1 - - 1,7 1,8 2 - - - -
1,8 3,5 4 1,3 1,5 1,1 - - 1,9 2 2,4 - - - -
2 4 4,6 1,4 1,6 1,2 - - 2,2 2,4 2,6 - - - -
2,2 4,5 5,2 1,5 1,8 1,2 - - 2,4 2,6 2,8 - - - -
2,5 5 5,8 1,7 2 1,6 - - 2,7 2,9 3,1 - - - -
3 5,5 6,4 2 2,4 1,6 - - 3,2 3,4 3,6 - - - -
3,5 6 6,9 2,4 2,8 2 - - 3,7 3,9 4,1 - - - -
4 7 8,1 2,8 3,2 2 - - 4,3 4,5 4,8 - - - -
5 8 9,2 3,5 4 2,5 0,4 0,2 5,3 5,5 5,8 15 - - 20-50
6 10 11,5 4 5 3 0,5 0,3 6,4 6,6 7 17 - - 25-80
8 13 15 5,5 6,5 5 1 0,5 8,4 9 10 21 26 - 30-100
10 17 19,6 7 8 6 1 0,5 10,5 11 12 25 30 - 35-200
12 19 21,9 8 10 7 1,6 1 13 14 15 29 34 44 40-220
(14) 22 25,4 9 11 8 1,6 1 15 16 17 33 38 48 45-220
16 24 27,7 10 13 8 1,6 1 17 18 19 37 42 52 50-220
(18) 27 31,2 12 15 9 1,6 1 19 20 21 41 46 56 55-220
20 30 34,6 13 16 9 2 1,2 21 22 24 45 50 60 60-220
(22) 32 36,9 14 18 10 2 1,2 23 24 26 49 54 64 60-220
24 36 41,6 15 19 10 2 1,2 25 26 28 53 58 68 60-220
(27) 41 47,3 17 22 12 2,5 1,6 28 30 32 59 64 74 70-220
30 46 53,1 19 24 12 2,5 1,6 31 33 35 65 70 80 80-220
(33) 50 57,7 21 26 14 2,5 1,6 34 36 38 - 76 86 100-220
36 55 63,5 23 29 14 3 2 37 39 42 - 82 92 100-220
(39) 60 69,3 25 31 16 3 2 40 42 45 - 88 98 100-220
42 65 75 26 34 - 3 2 43 45 48 - 94 104 120-220
(45) 70 80,8 28 36 - 3 2 46 48 52 - 100 110 140-220
48 75 86,5 30 38 - 3 2 50 52 66 - 106 116 150-220
(52) 80 92,4 33 42 - 3 2 54 59 62 - 114 134 180-220

Napomena: standardne du‘ine stabla l; 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,
65, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 220.

prof. Boban Mari} strana 6


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

Цртање навојног споја ( потпуни приказ )

prof. Boban Mari} strana 7


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

MODELIRAWE ZAVRTWA M10


Sa radom po~iwemo biraju}i u meniju File opciju New. U meniju koji se
tada pojavi biramo Part i kliknemo na OK ( 1 ).

Sada je potrebno odrediti ravan u kojoj }emo crtati ( 2 ). Biramo ravan YZ


i kliknemo na ikonu za Sketcher ( 3 ).

3
2

Konturu budu}eg Pad - a po~iwemo crtati klikom na ikonu Hexagon ( 4 ).


Kontura se crta “od oka“ prema slici ( 5 ).

prof. Boban Mari} strana 8


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

U slede}oj fazi potrebno je definisati dimenziju opisanog kruga {to


uzimamo iz Табелe 4. ( e = 19,6 mm ). To }emo u~initi klikom na ikonu
Constraint ( 6 ). Ova operacija se vidi na slici ( 7 ).

Posle definisawa konture budu}eg Pad - a izlazimo iz Sketcher - a


funkcijom Exit workbench ( 8 ) i biramo funkciju Pad ( 9 ) i izvla~imo Pad, za
dimenziju visine glave zavrtwa iz Табелe 4. ( h = 7 mm ), kako je prikazano na
slici ( 10 ).
8 9

10

prof. Boban Mari} strana 9


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

U slede}em koraku potrebno je oboriti gorwu ivicu glave zavrtwa pa zato


selektujemo ravan ZX ( 11 ) i ulazimo u novi Sketcher ( 12 ) gde crtamo trougao
kao na slici ( 13 ).

12

11

13

Kao {to se vidi trougao je potpuno proizvoqnih du‘ina stranica, samo je


bitan ugao od 30º koji jedna od kateta zaklapa sa hipotenuzom. Posle definisawa
trougla poklapamo teme trougla i ta~ku na glavi zavrtwa komandom Coincidence
izlazimo iz Sketcher - a funkcijom Exit workbench ( 14 ) i biramo funkciju

prof. Boban Mari} strana 10


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

Groove ( 15 ), a za osu biramo HDirection i potvrdom izbora dobijamo model


kao na slici ( 16 ).

14 15

16

U slede}oj fazi izborom dowe povr{ine glave ( 17 ) i ulaskom u komandu


Sketcher ( 18 ) crtamo krug komandom Circle ( 19 ) pre~nika d = 10 mm kao {to je
prikazano na slici ( 20 ).

18

19

17

prof. Boban Mari} strana 11


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

20

Nakon {to smo definisali konturu budu}eg Pad - a izlazimo iz Sketcher


- a funkcijom Exit workbench ( 21 ) i biramo funkciju Pad ( 22 ) i ekstrudiramo
Pad, za dimenziju du‘ine stabla zavrtwa iz Табелe 4. ( l = 35 - 200 mm; biramo
l = 50 mm ), i dobijamo Pad kako je prikazano na slici ( 23 ).

21 22

23

prof. Boban Mari} strana 12


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

Slede}i korak je da oborimo ivicu stabla komandom Chamfer ( 24 ), za


dimenziju c = 0,12 d, {to u ovom slu~aju iznosi, 1,2 / 45º. Ova operacija se vidi
na slici ( 25 ).

24

25

Slede}i korak je pravqewe zaobqewa po podacima iz Табелe 4. ( r = 0,5 -


1 mm; biramo r = 1 mm ), komandom Edge Fillet ( 26 ). Rezultat se vidi na slici
( 27 ).

26

27

prof. Boban Mari} strana 13


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

Slede}i korak je da nacrtamo po~etnu ta~ku zavojnice. Biramo dowu


povr{inu stabla ( 28 ) i ulaskom u komandu Sketcher ( 29 ) crtamo ta~ku
komandom Point By Clicking ( 30 ), na sredwem pre~niku iz Табелe 1. ( d2 =
9,026 mm ), {to je prikazano na slici ( 31 ).

29

30

28

31

Izlazimo iz Sketcher - a funkcijom Exit workbench ( 32 ). Posle toga


}emo definisati zavojnicu funkcijom Helix ( 33 ) koja se nalazi u meniju
Mechanical Design – Wireframe And Surface Design ( 34 ), pri ~emu se
pojavquje prozor Helix Curve Definition gde podesimo parametre ( du‘inu
zavojnice iz Табелe 4. ( b = 25 mm ), a korak iz Табелe 1. ( P = 1,5 mm ) ), {to
je prikazano na slici ( 35 ).

32 33

prof. Boban Mari} strana 14


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

34

35

Kada smo definisali zavojnicu vra}amo se ponovo u Part Design i


selektujemo ravan XY ( 36 ), u kojoj crtamo slede}u skicu. Ulaskom u komandu
Sketcher ( 37 ), a zatim u komandu Profile ( 38 ), crtamo trougao kao na slici
( 39 ).

prof. Boban Mari} strana 15


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

36

37 38

39

Slede}i korak je da komandom Offset ( 40 ) nacrtamo liniju po podacima


iz Табелe 3. a kako je prikazano na slici ( 41 ).

prof. Boban Mari} strana 16


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

40

41

Komandom Quick Trim ( 42 ) izbri{emo nepotrebno, sredi{wu liniju


pretvorimo u konstrukcionu i komandom Corner ( 43 ) napravimo radijus
r = H 6 = 0,144 ⋅ P ( iz Табелe 3) , ~ime dobijamo stawe kao na slici ( 44 ).

42 43

44

Istovremenim selektovawem linije i po~etne ta~ke zavojnice ( 45 ), a


zatim izborom komande Constraints Defined in Dialog Box ( 46 ) i ukqu~ivawem
Midpoint dobijamo stawe kao na slici (47 ).

prof. Boban Mari} strana 17


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

45

46

47

Iz Skecher - a izlazimo komandom Exit Workbench ( 48 ) i klikom na


ikonu Slot ( 49 ) pojavquje se prozor Slot Definition. U wemu biramo parametre
kao na slici i sve potvr|ujemo sa OK ( 50 ).

prof. Boban Mari} strana 18


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

48 49

50

Na slici ( 51 ) prikazan je izmodelirani zavrtaw M10.

51

prof. Boban Mari} strana 19


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

U slu~aju da pravimo kozmeti~ki navoj postupak je isti kao do trenutka


postavqawa po~etne ta~ke zavojnice, a onda komandom Thread / Tap ( 52 )
postavqamo parametre kao na slici ( 53 ).

52

53

prof. Boban Mari} strana 20


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

MODELIRAWE NAVRTKE M10


Iskoristi}emo izmodelirani zavrtaw i sa Save As snimiti novi fajl
Navrtka M10 zatim }emo iz stabla izbrisati sve Features - e osim Pad.1 i
Groove.1 ( 54 ).

54

Duplim klikom na Pad.1 redefini{em Pad prema Табели 4. ( ln = 8 mm )


{to je prikazano na slici ( 55 ).

55

prof. Boban Mari} strana 21


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

Doda}emo ravan komandom Plane ( 56 ), a ta operacija je prikazana na


slici ( 57 ).

56

57

Zatim selektujemo Groove.1 ( 58 ) i u|emo u komandu Mirror ( 59 ) pa


selektujemo Plane.1 kao {to je prikazano na slici ( 60 ). Krajwi ishod dat je na
slici ( 61 ).

58

59

prof. Boban Mari} strana 22


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

60

61

Selekcijom povr{ine prikazane na slici ( 62 ) i ulaskom u komandu Hole


( 63 ) biramo parametre rupe iz Табелe 1. pre~nik jezgra ( D1 = 8,376 mm ), {to
je prikazano na slici ( 64 ).

62

63

prof. Boban Mari} strana 23


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

64

Rupu pozicioniramo ulaskom u Positioning Sketch izborom ikonice


Constraints Defined in Dialog Box ( 65 ) i ukqu~ivawem Concentricity dobijamo
stawe kao na slici ( 66 ).

65

66

prof. Boban Mari} strana 24


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

Slede}i korak je da oborimo ivice komandom Chamfer ( 67 ), za dimenziju


c = 0,12 d, {to u ovom slu~aju iznosi, 1,2 / 45º. Ova operacija se vidi na slici
( 68 ).

67

68

Slede}i korak je da nacrtamo po~etnu ta~ku zavojnice. Biramo dowu


povr{inu ( 69 ) i ulaskom u komandu Sketcher ( 70 ) crtamo ta~ku komandom
Point By Clicking ( 71 ), na sredwem pre~niku iz Табелe 1. ( D2 = 9,026 mm ),
{to je prikazano na slici ( 72 ).

69
70

71

prof. Boban Mari} strana 25


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

72

Izlazimo iz Sketcher - a funkcijom Exit workbench ( 73 ). Posle toga


}emo definisati zavojnicu funkcijom Helix ( 74 ) koja se nalazi u meniju
Mechanical Design – Wireframe And Surface Design ( 75 ), pri ~emu se
pojavquje prozor Helix Curve Definition gde podesimo parametre ( du‘inu
zavojnice iz Табелe 4. ( ln = 8 mm ), a korak iz Табелe 1. ( P = 1,5 mm ) ), {to je
prikazano na slici ( 76 ).

73 74

75

prof. Boban Mari} strana 26


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

76

Kada smo definisali zavojnicu vra}amo se ponovo u Part Design i


selektujemo ravan XY ( 77 ), u kojoj crtamo slede}u skicu. Ulaskom u komandu
Sketcher ( 78 ), a zatim u komandu Profile ( 79 ), crtamo trougao kao na slici
( 80 ).

77

78 79

prof. Boban Mari} strana 27


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

80

Slede}i korak je da komandom Offset ( 81 ) nacrtamo liniju po podacima


iz Табелe 3. a kako je prikazano na slici (82 ).

81

82

Komandom Quick Trim ( 83 ) izbri{emo nepotrebno, sredi{wu liniju


pretvorimo u konstrukcionu i komandom Corner ( 84 ) napravimo radijus
r = H 8 = 0,1083 ⋅ P ( iz Табелe 3) , ~ime dobijamo stawe kao na slici ( 85 ).

83 84

prof. Boban Mari} strana 28


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

85

Istovremenim selektovawem linije i po~etne ta~ke zavojnice ( 86 ), a


zatim izborom komande Constraints Defined in Dialog Box ( 87 ) i ukqu~ivawem
Midpoint dobijamo stawe kao na slici (88 ).

86

87

prof. Boban Mari} strana 29


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

88

Iz Skecher - a izlazimo komandom Exit Workbench ( 89 ) i klikom na


ikonu Slot ( 90 ) pojavquje se prozor Slot Definition. U wemu biramo parametre
kao na slici i sve potvr|ujemo sa OK ( 91 ).

89 90

91

prof. Boban Mari} strana 30


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

Na slici ( 92 ) prikazana je izmodelirana navrtka M10.

92

prof. Boban Mari} strana 31


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

U slu~aju da pravimo kozmeti~ki navoj postupak je isti kao do trenutka


bu{ewa rupe komandom Hole. Selekcijom povr{ine prikazane na slici ( 93 ) i
ulaskom u komandu Hole ( 94 ) biramo parametre rupe kao {to je prikazano na
slici ( 95 ).

93
94

95

Rupu pozicioniramo ulaskom u Positioning Sketch izborom ikonice


Constraints Defined in Dialog Box ( 96 ) i ukqu~ivawem Concentricity dobijamo
stawe kao na slici ( 97 ).

96

prof. Boban Mari} strana 32


MODELIRAWE MA[INSKIH ELEMENATA I KONSTRUKCIJA
Standardni ma{inski delovi - Zavrtaw i Navrtka

97

Slede}i korak je da oborimo ivice komandom Chamfer ( 98 ), za


dimenziju c = 0,12 d, {to u ovom slu~aju iznosi, 1,2 / 45º. Ova operacija se vidi
na slici ( 99 ).

98

99

prof. Boban Mari} strana 33