Anda di halaman 1dari 14

OUM HBHE 1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

PENGHARGAAN

Syukur Alhamdulillah ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan

rahmatNya, dapat saya menyiapkan tugasan ini. Keupayaan yang terbatas

selaku manusia biasa serta cabaran dan dugaan yang dihadapi telah dilalui,

meskipun memerlukan ketabahan dan kesabaran.

Setinggi – tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih saya ucapkan

kepada tutor saya iaitu En. Baharudin Bin Hassan di atas segala sumbangan

ilmu, kepakaran dan tenaga beliau dalam memberi tunjuk ajar, bimbingan dan

nasihat sehingga saya berjaya menyempurnakan tugasan ini. Hanya Allah jua

yang dapat membalas jasa baik tuan.

Terima kasih yang tak terhingga juga saya ucapkan kepada semua tutor

dan rakan – rakan di Fakulti Pendidikan dan Bahasa OUM yang telah

menyumbang ilmu yang tidak ternilaiharganya sepanjang semester ini.

Penghargaan ini juga buat keluarga tercinta kerana memahami serta

membantu saya di dalam meneruskan cabaran untuk membawa pulang

segulung ijazah. Sesungguhnya segala kesabaran dan penat jerih lelah pastinya

ada hikmah disebaliknya.

Terima Kasih.

Azman Bin Salleh


750312-02-5163

Azman Bin Salleh


750312-02-5163
OUM HBHE 1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

KANDUNGAN
Halaman

PENGHARGAAN i

KANDUNGAN ii

1. PENDAHULUAN

1.1 Soalan Tugasan 1-2

1.2 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Kesihatan

Tahun 1 (Hanya tunjang pembelajaran yang dipilih) 3

2. TUGASAN 1

2.1 Rancangan Pengajaran Harian 4-5

2.2 Huraian Penggunaan 6-8

2.2.1 Konsep

2.2.2 Kaedah

2.2.3 Pendekatan 12

3. RUMUSAN 13

4. BIBLIOGRAFI 14-15

5. LAMPIRAN

Persembahan MS Power Point dalam bentuk CD dilekatkan di kulit belakang.

Azman Bin Salleh


750312-02-5163
OUM HBHE 1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN SATU

Tahun / Kelas : 1 Bijak


Tarikh : 28 Februari 2008
Masa : 10.35pg – 11.35 pg
Bil Murid : 32 orang
Tunjang Pembelajaran : Kesihatan Diri Dan Keluarga
Tajuk : Kesihatan Diri
Hasil Pembelajaran :
• Aras 1: Menyatakan bahagian tubuh badan.
: menyatakan cara menjaga kebersihan
gigi.
• Aras 2 :Menerangkan kepentingan menjaga
kebersihan gigi.
• Aras 3 : Menerangkan akibat kecuaian
menjaga kesihatan diri
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pemnbelajaran, murid
dapat:
1. mengenali bahagian tubuh badan dan menjaga
kebersihan mulut.
2. memahami cara melahirkan perasaan
mengikut situasi.
Pengetahuan sedia ada murid :
1. mengetahuai sebahagian nama anggota
badan.
2. mengetahui kepentingan menggosok gigi
ketika belajar di prasekolah.
Nilai Murni : Sayangi diri dan bersyukur
BBM : slaid Power Point, Lembaran kerja
KBKK : Membuat urutan
Azman Bin Salleh
750312-02-5163
OUM HBHE 1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

Langkah Aktiviti Strategi / Alat/


Pengajaran Perkembangan Isi Pengajaran dan Bahan / Nilai /
/ Masa Pelajaran Pembelajaran Catatan
Set Induksi Guru bersoal jawab dengan Murid memerhati Strategi:
murid sambil menunjukkan dan mengangkat pemerhatian
5 minit bahagian anggota badan: tangan untuk
1. kepala menjawab
2. tangan soalan guru.
3. abdomen
4. kaki Kecerdasan
soalan: Pelbagai:
1. Apakah nama Verbal
bahagian yang cikgu Linguistik
tunjuk?
Jawapan murid:
Seperti di atas.
Langkah 1 Guru menayangkan slaid Guru Strategi:
Power Point yang menyediakan Pemerhatian
menunjukkan bahagian slaid Power Konstektual
10 minit tubuh badan. Point.
ABM: Slaid
Murid melihat sambil Murid Power Point.
memegang bahagian tubuh mendengar dan
mereka mengikut slaid yang melihat
dipaparkan. demngan penuh Kecerdasan
perhatian. Pelbagai:
Kinestatik
Murid mengikut
arahan guru
supaya
memegang
bahagian yang
Azman Bin Salleh
750312-02-5163
OUM HBHE 1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

diterangkan.
Langkah 2 -Guru menerangkan tentang Murid Pendekatan:
bahagian kepala kepada mendengar Kontekstual
20 minit murid dan menekankan dengan penuh
tentang penjagaan minat.
kebersihan mulut. Teknik: Soal
jawab
- Guru menyoal murid: Kaedah:
• Siapa yang gosok Sumbangsaran
gigi hari ini?
• Kenapa kita perlu
menggosok gigi?
• Berapa kali kita
perlu menggosok Murid cuba

gigi dalam sehari? menjawab


soalan guru.

- Contoh jawapan Murid: ABM: Laptop,


LCD, Slaid
• Saya
Power point
• Supaya gigi kita
bersih, sihat dan
Kecerdasan
kuat.
Pelbagai:
• Dua kali sehari.
Murid berdiri muzik
sambil menyanyi
- Guru tayangkan lirik
lagu bersama
lagu ‘Gosok Gigi Kamu’
guru dengan
melalui slaid power
perasaan
point.(rujuk lampiran)
gembira.

- Guru Menyanyi kemudian


diikuti oleh murid.
Langkah 3 - Guru menunjuk cara Murid memberi Kaedah :

Azman Bin Salleh


750312-02-5163
OUM HBHE 1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

20 minit memberus gigi dengan tumpuan dan Demonstrasi


betul. mengikut arahan
- Murid mengikut guru guru. KBKK:
menggayakan cara Menurut urutan
memberus gigi dengan
betul. Murid cuba ABM :
- Guru edarkan lembaran menyiapkan Lembaran kerja
kerja kepada murid. lembaran kerja
(rujuk lampiran) yang diberikan
- Murid menulis nombor oleh guru
mengikut urutan
memberus gigi secara
yang betul.

Penutup - Guru menunjukkan hasil Murid memerhati Teknik :


5 minit kerja murid yang terbaik dan mendengar ceramah
kepada kelas. dengan penuh
minat.
- Guru memberi pujian
kepada murid yang telah
berjaya menyiapkan
lembaran kerja.
Kaedah:
- Guru menerangkan sumbangsaran
kepentingan menjaga
anggota badan dan
salah satunya ialah gigi.

- Guru membuat refleksi


dan menguji Murid cuba
pemahaman murid menjawab dan

Azman Bin Salleh


750312-02-5163
OUM HBHE 1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

dengan menyoal: memberikan


1. Apa akan berlaku pendapat
jika kita tidak mereka.
menjaga Murid dapat Nilai: sayangi
kebersihan menghargai ilmu diri dan
anggota badan yang telahy bersyukur.
kita? mereka pelajari
2. Apa akan berlaku hari ini.
kalau kita malas
gosok gigi?
- Contoh jawapan murid:
1. Anggota badan
kita akan sakit,
selekeh dan
berbau busuk.
2. Gigi kita akan
sakit,kuning,
rosak, berlubang
dan tertanggal.
Guru tamatkan sesi
pengajaran dan
pembelajaran hari ini
dengan memberi pujian
kepada murid di atas
jawapan atau pendapat
mereka.

Azman Bin Salleh


750312-02-5163
OUM HBHE 1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

Refleksi Guru:

HURAIAN PENGGUNAAN KONSEP, KAEDAH DAN PENDEKATAN

Azman Bin Salleh


750312-02-5163
OUM HBHE 1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

KONSEP:
Konsep pembelajaran yang saya gunakan di dalam rancangan mengajar
ini lebih kepada konsep pembelajaran kontekstual. John Dewey (1916)
merumuskan bahawa pelajar akan belajar dengan lebih baik jika apa yang
dipelajari berkaitan dengan apa yang berlaku dipersekitaran. Berdasarkan apa
yang telah dinyatakan oleh John Dewey, kita boleh menganggap bahawa pelajar
menggunakan pengalaman mereka di tempat atau situasi yang lain lalu dikaitkan
dengan pembelajaran mereka.
Bermaksudnya, pelajar cuba menggabungkan isi kandungan pelajaran
yang diajar oleh guru dengan pengalaman harian mereka samada melalui
pengetahuan melalui ibu bapa, rakan – rakan atau media massa. Di dalam
rancangan mengajar ini, saya cuba mengaitkan pengalaman pelajar tentang
kepentingan kita sebagai manusia untuk menjaga kebersihan diri terutama gigi.
Pelajar mungkin telah diasuh untuk menggosok gigi di rumah dan juga
mengetahui atau berpengalaman mengalami sakit gigi. Melalui cara ini, pemahan
pelajar lebih dapat dipertingkatkan dan pembelajaran akan menjadi lebih
bermakna.
Selain itu, melalui konsep konstektual ini, pelajar dapat mengukuhkan lagi
pemahaman dan pengetahuan mereka. Sebagai contoh, pelajar telah
mengetahui kepentingan memberus gigi namun mereka belum mengetahui cara
memberus gigi dengan betul maka, selepas pembelajaran, pelajar telah
mengetahui cara dan urutan yang betul apabila memberus gigi.
Kesimpulannya, saya memilih konsep ini kerana pelajar yang saya pilih
adalah pelajar tahun satu. Mereka memerlukan sesuatu keadaan yang mereka
pernah alami agar dapat mengukuhkan lagi pemahaman mereka. Melalui
konstektual, pelajar belajar dari konkrit kepada yang abstrak maka,
kesesuaiannya untuk pelajar tahun satu untuk diajar menggunakan konsep
konstektual.

KAEDAH

Azman Bin Salleh


750312-02-5163
OUM HBHE 1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

Terdapat dua kaedah yang saya gunakan di dalam rancangan mengajar


saya ini iaitu kaedah demonstrasi dan sumbangsaran. Menurut Modul OUM
HBHE1203, Pedagogi Pendidikan Kesihatan (2007), Kaedah demonstrasi
merupakan cara pengajaran di mana sesuatu pertunjukan secara amali
dijalankan di hadapan murid – murid. Ia diamalkan bertujuan untuk
menerangakan isi pelajaran kepada murid agar pemahaman mereka dapat
dipertingkatkan lagi. Kaedah ini juga bergantung kepada bagaimana guru
tersebut mampu melakukannya dengan terbaik agar murid – murid dapat
menumpukan perhatian dan dapat menarik minat mereka .
Di dalam rancangan penagajaran saya ini, saya menggunakan kaedah
demonstrasi pada waktu menunjukkan cara – cara yang betul memberus gigi. Ini
amat penting untuk menerangkan kepada murid – murid gigi yang mana perlu
diberus dahulu dan kawasan – kawasan penting yang perlu di berus. Ini bagi
mengelakkan murid – murid salah memberus dan tertinggal kawasan – kawasan
penting itu di mana ia tetap akan menyebabkan kerosakkan gigi.
Selain itu, pada peringkat tahun satu, amat penting bagi seorang guru
menggunakan kaedah ini agar murid di tahap ini dapat melihat dan
memahaminya terlebih dahulu.
Kaedah yang kedua ialah kaedah sumbangsaran. Walaupun masih di
tahun satu, guru sebenarnya boleh membantu murid tahun satu melahirkan
pendapat mereka melalu kaedah ini dengan cara penyoalan. Secara tidak
langsung guru dapat melihat murid- murid yang berpotensi dan berani
menyuarakan pendapat. Ini penting kerana di peringkat ini, murid – murid tahun
satu cukup bersemangat dan berminat menjawab soalan – soalan yang
diutarakan oleh guru.
Kesimpulannya, saya memilih kaedah ini berasarkan tahap murid – murid
saya yang terdiri daripada tahun satu. Kaedah ini amat mudah untuk mereka ikuti
dan pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan seronok.

PENDEKATAN:

Azman Bin Salleh


750312-02-5163
OUM HBHE 1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

Pendekatan yang saya gunakan di dalam rancangan pengajaran saya ini


ialah pendekatan Konstektual. Pemilihan pendekatan ini kerana saya konsep
pengajaran saya kali ini lebih berbentuk konstektual. Berdepan dengan pelajar
diperingkat tahun satu, pendekatan yang mudah dan bersifat pengalaman
sekeliling amat penting membantu mereka untuk belajar. Ia amat berlainan
dengan pendekatan untuk tahap dua kerana mereka dapat melihat sesuatu yang
lebih abstrak. Maka, pemilihan pendekatan ini adalah sebagai pemudah cara
untuk murid – murid tahun satu belajar melalui pengalaman mereka terutama
mengenali bahagian tubuh badan, menjada kebersihan gigi, cara menggosok
gigi dan akibat atau kesan daripada tidak menjaga kebersihan pada anggota
badan terutama gigi.
Kesimpulannya, pendekatan ini sememangnya dapat membantu guru
menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan. Murid pula
dapat menghubungkaitkan isi pelajaran dengan kehidupan seharian. Melalui cara
ini, mereka akan menemui sesuatu pelajaran yang baru dan lebih bermakna.

RUMUSAN

Azman Bin Salleh


750312-02-5163
OUM HBHE 1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

Secara keseluruhan membuat tugasan ini, sedikit sebanyak telah


membantu saya meningkatkan lagi kemahiran mengajar saya. Sesungguhnya
walaupun telah bertahun mengajar namun, pastinya seseorang guru itu perlu
juga membuat rujukan atau ulangkaji ketika menyediakan rancangan mengajar
hariannya. Seorang guru juga perlu melihat dan menilai keberkesanan
penggunaan strategi, pendekatan, kaedah dan teknik yang digunakannya. Ini
dapat membantu guru meningkatkan kualiti kerjanya dan secara tidak langsung
menjadikan pengajarannya lebih seronok dan memahamkan pelajarnya.
Dari sudut lain pula, penghasilan bahan – bahan berbentuk elektronik ini
amat bagus dan mampu menarik minat para pelajar. Melalui cara ini, pelajar
lebih teransang untuk mengikuti pelajaran dan guru dapat memanipulasi perisian
– perisian untuk menjadikan bahan tersebut lebih menarik dan bermakna.
Akhir sekali, saya berharap melalui tugasan ini, saya dapat
mepertingkatkan lagi mutu kerjaya saya sebagai seorang pendidik dan memberi
apa yang terbaik untuk pelajar, sekolah, masyarakat dan Negara.

BIBLIOGRAFI

Azman Bin Salleh


750312-02-5163
OUM HBHE 1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

Canadian Dental Assosiation, Flossing and Brushing, diperolehi pada 28


Februari 2008 dari http://www.cda-adc.ca/en/oral_health.asp

Open University Malaysia (2007) HBHE 1203 Pedagogi Pendidikan Kesihatan.


Meteor Doc. Sdn. Bhd. Selangor Darul Ehsan.

Pusat Perkembangan Kurikulum, Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan


Kesihatan Tahun 1, diperolehi pada 28 Februari 2008 dari
http://myschoolnet.ppk.kpm.my/sp_hsp/pk/hsp_p_kesihatan_y123456.pdf

Azman Bin Salleh


750312-02-5163
OUM HBHE 1203 PEDAGOGI PENDIDIKAN KESIHATAN

Lembaran Kerja:
Nama: ______________________________ Kelas: __________
Berikan nombor pada gambar di bawah mengikut urutan cara memberus gigi
yang betul

Azman Bin Salleh


750312-02-5163

Anda mungkin juga menyukai