Anda di halaman 1dari 285

SUSRETI SA

NAGUALOM
Razgovori sa
Karlosom Kastanedom

Naslovoriginala:
ENCOUNTERSWITHTHENAGUAL
ConversationswithCarlosCastaneda
IncludestheRuleoftheThreeProngedNagual
by
ARMANDOTORRES

FIRSTEDITION,NOVEMBER,2004
FirstpublishedinSpanish,November2002

ISBN10:9685671044
ISBN13:9789685671040

Coverdesign:LuisSalgado

Copyright2004byArmadnoTorres

eleo bih da izrazim svoju zahvalnost svima koji su pomogli


na mom putu, a posebno Karlosu Kastanedi to je doneo
oseajzalepotuisvrhuumojivot.Posveujemovuknjigu
svimaonimakojiznajuoemugovorim.
ArmandoTores

Sadraj

PREDGOVOR.......................................................................1
UVOD..................................................................................3
PRVIDEO:ROMANSASAZNANJEM.....................................7
1REVOLUCIJAAROBNJAKA.......................................................9
2 SAMOVANOST...................................................................19
3 PUTRATNIKA......................................................................37
4 SVESNOSTSMRTI.................................................................47
5 ENERGETSKOODLIVANJE.......................................................55
6 REKAPITULACIJA..................................................................77
7 PRAGTIINE.......................................................................87
DRUGIDEO:RATNIKIRAZGOVORI...................................99
1 PREZASIENOSTPOJMOVA...................................................101
Popis verovanja.................................................................104
Verovanje bez verovanja.....................................................106
Uvebavanje tiine............................................................110
2 MINIMALNAANSA............................................................113
Uitelji nisu potrebni..........................................................114
Poznavati sebe..................................................................116
3 BILJKEMOI.....................................................................119
Zamka uvrivanja..........................................................122
Sanjanje i budnost.............................................................123
Vrata percepcije................................................................129


Sanjajui dvojnik..............................................................132
4 UENJEUMETNOSTIPRIKRADANJA........................................137
Znak naguala..................................................................139
Prikradanje sitnom muitelju..............................................142
5 OPAAJNOUSKLAIVANJE...................................................147
Grabljivci svesnosti............................................................150
Gubljenje uma..................................................................156
Pokretanje skupne take.....................................................160
6 OPSTANAKSKUPNETAKE...................................................165
Kruna bia.....................................................................169
arobnjaka alternativa....................................................171
Konani izbor...................................................................174
7 VIDOVNJACIDREVNOGMEKSIKA...........................................177
Putovanje do izvora...........................................................179
Antene druge panje..........................................................184
8VERIFIKACIJANAGUALA.......................................................189
Povratak sutini................................................................193
Verujem zato to tako elim................................................199
9 NOVORAZDOBLJEZNANJA...................................................205
Sastanak je sa sanjanjem....................................................208
Prenoenje uenja masama.................................................211
Magija pokreta.................................................................214
10KRAJLOZE......................................................................217
Evolucija puta...................................................................218
Vidovnjaci nove ere............................................................222


Intelektualna priprema......................................................225
Zadatak naguala..............................................................228
Susret u kripti...................................................................231
TREIDEO:PRAVILOTROZUBOGNAGUALA....................235
UVOD.................................................................................237
Omen..............................................................................241
ta je Pravilo?...................................................................242
Poreklo Pravila.................................................................244
Bezlini organizam............................................................246
Sastavljanje druine..........................................................248
Struktura druine..............................................................250
Svrha Pravila...................................................................253
Trozubi naguali................................................................256
Deo Pravila koji se odnosi na trozubog naguala.....................258
Zadatak dananjih vidovnjaka...........................................261
ETVRTIDEO:SVETSTARIHAROBNJAKADANAS...........265

Predgovor

Prvi put sam upoznao Armanda Toresa kada smo se


sluajnosrelinajednommestumoiuplaninamacentralnog
Meksika. Osetili smo trenutno i spontano meusobno
prijateljstvo, a tema razgovora koji je usledio me je
nadahnula da mu kaem kako imam privilegiju da poznajem
KarlosaKastanedu.Armandomijerekaodagajeontakoe
upoznaoidapieknjiguonjegovimuenjima.
Postao sam veoma radoznao i zamolio ga da mi kae
netovieotome.Onjeizgledaonezainteresovano,govorei
kakosadanijepravitrenutakzato.Nisamnavaljivaojersmo
setekupoznali.
Zavremenaegdugogodinjegprijateljstva,spomenuoje
tu temu nekoliko puta, ali uvek u vezi sa nekim drugim
stvarima o kojima smo raspravljali. ak i kada sam stekao
prijatelje meu onima koji etaju tamo, do sada nisam
imaopristupunjegovrad.
Kada sam prvi put proitao rukopis, postao sam duboko
uzbuen, jer mi je to omoguilo da shvatim jednu od
najneshvatljivijih premisa u Karlosovom uenju ono to je
onnazvaodeopravilakojeseodnosinatrozubognaguala,
zadatakobnovetradicionalnogznanjanaglobalnomnivou.
Ubedio me je kako ga je Karlos odredio da objavi ovu
informaciju, i zamolio me je da ga podrim u izvrenju tog
zadatka.Meutim,potojerukopisbioveomakratak(nekih
tridesetak stranica), predloio sam mu da ga dopuni sa
1

opisimanekihodbrojnihkastanedinihlekcija,iArmandojeto
prihvatio.
Slaui se sa mojim predlogom, napravio je izbor pouka
koje mu je Karlos predstavio, kako u javnim predavanjima
tako i u privatnim razgovorima. Kako bi ih uinio lakim za
itanje, radije ih je grupisao prema sadraju nego da ih
prikae hronolokim redom. U nekim sluajevima, morao je
da rekonstruie razgovore. Karlos je imao veoma energian
nain govora i veinu informacja je prenosio kroz gestove i
izrazelica,iuivaojeumeanjulinihpriairazliitihuglova
posmatranjadokjesprovodiopoduavanje.
Kao neoekivani poklon, Armando je na kraju knjige
dodao kratak prikaz vlastitog iskustva sa jednom drugom
grupompraktiaraarobnjatva.
Zbog jednostavnosti i iskrenosti njegovog pripovedanja,
ova knjiga ima mo koju nisam naao ni u jednom drugom
radukojisebaviovomtematikom.Iztograzloga,velikomije
zadovoljstvo to mogu da pomognem Armandu u zadatku
njenogobjavljivanja.Siguransamdaetobitiveomacenjeno
odsvihonihkojivoleradKarlosaKastanede.
HuanJolilictli

Uvod

MojeimejeArmandoTores.Napisaosamovuknjigukako
bihdovriozadatakkojimijedodeljenmnogogodinaranije.
Oktobra 1984, dok sam jo bio vrlo mlad, upoznao sam
KarlosaKastanedu,kontroverznogantropologaipiscaotemi
arobnjatva. U mojoj potrazi za odgovorima, ispitivao sam
razliita duhovna uenja i eleo sam da pronaem uitelja.
Ali,odsamogpoetka,Kastanedajebiovrlojasan:
Neobeavamnita,rekaoje.Janisamguru.Slobodaje
lini izbor, i svako od nas mora da preuzme odgovornost
povodomborbezanju.
U jednom od prvih govora koje sam sluao, estoko je
kritikovao tu vrstu ljudske idolatrije koja nas navodi da
sledimodruge,iisekujemogotoveodgovoreodnjih.Rekao
jedajetasklonostzaostataknaegmentalitetaopora.
Onome ko iskreno eli da ue u znanje arobnjaka nije
potrebnovostvo.Dovoljnojeimatistvarnointeresovanjei
stomak od elika. On je, kako kae, naao sve to mu je
potrebnopomounepokolebljivenamere.
To je sve to se tie pravila na kojima je na odnos bio
zasnovan. Prema tome, morao sam da se zadovoljim
iskljuivo sa time da ja nisam karlosov uenik, u bilo kom
formalnom smislu te rei. Sve to sam inio je da sam
razgovarao s njim s vremena na vreme. I pored toga, to je
3

bilo dovoljno da me ubedi kako se istinski put zasniva na


naojodlucidabudemobesprekorni.
Glavni razlog za objavljivanje nekih iskustava koje mi je
pruiojezahvalnost.Karlosjebiovelianstvenzasvakogako
jeimaosreudagapoznaje,jerjeprirodanagualadadaruje
poklone moi. Biti pored njega je znailo primati izobilje
inspiracijeibogatstvopripovesti,saveteipoduavanjesvake
vrste. Bilo bi sebino od nekoga ko je primio tolike poklone
da ih uva sakrivene kada je i sam Karlos, kao istinski ratnik
totalne slobode, delio apsolutno sve sa onima koji su ga
okruivali.
Jednommijerekaokakosedisvakenoipiuifragmente
onogatojenauioodnagualaHuanaMatusa,starogvraaiz
plemena Jaki u severnom Meksiku, i od svog dobroinitelja
don Henara Floresa, monog Mazatek indijanca koji je bio
langrupeljudiodznanjavoeneoddonHuana.Dodaojeda
je pisanje vaan aspekt njegove rekapitulacije i da bi i ja
trebalo da uinim isto sa svime to ujem tokom njegovih
govora.
Ataakozaboravim?
Utomsluaju,znanjenijezatebe.Koncentriisenaono
egasesea.
Objasnio je kako svrha ovog saveta nije samo da mi
pomogneupovraajuinformacijakojebimoglebitikorisneu
budunosti. Vana stvar je da dostignem poetni nivo
discipline kako bih kasnije mogao preduzeti istinske
arobnjakeakcije.
Opisao je cilj arobnjaka kao vrhunski podvig : Izvesti
ljudsko bie izvan njegovih opaajnih ogranienja kako bi
povratilo kontrolu nad svojom sveu, i omoguiti mu da
stupinaputuvanjaenergije.
4

Karlos je tvrdio da sve to ratnik ini treba biti proeto


praktinim oseanjem hitnosti. Izraeno drugim reima, on
trebadaposedujenepokolebljivuusredsreenostnastvarnu
svrhuljudskihbia:slobodu.
Ratniknemavremenazagubljenjejerjeizazovsvesnosti
totalan i zahteva maksimalnu panju dvadeset etiri sata
dnevno.
Kontaktirajui sa njim i sa drugim ljudima od znanja,
osvedoio sam se u deavanja koja se sa racionalne take
gledita mogu nazvati jedino natprirodnim. Meutim, za
arobnjake su stvari kao to je vienje na daljinu, znanje
dogaaja pre nego to se dogode ili putovanje u paralelne
svetove, sasvim normalna iskustva koja se javljaju dok
izvravajusvojezadatke.
Dokle god smo neposobni da ih lino potvrdimo, mi ih
neizbeno svrstavamo u fantazije, ili, u najboljem sluaju u
metafore.
Takvajeprirodaarobnjakogznanja;uzmiteiliostavite.
Ne moete ga shvatiti razumom; nije ga mogue dokazati
intelektualno. Jedina stvar koju moemo uiniti je da se
bacimo u praksu, istraujui izvanredne mogunosti koje
postojeunutarnaegbia.
ArmandoTores

PRVIDEO

ROMANSASA
ZNANJEM

Revolucijaarobnjaka

Sakupili smo se na drugom spratu kako bi smo sasluali


slavnog predavaa. Bili smo grupa od dvanaest ljudi. Nisam
nikogapoznavaoizuzevprijateljakojimejepozvao.Doksmo
ekali,neobaveznosmoaskalimeusobom.Nalicimaljudi
supoelidaseprimeujuznacidosade.
Prolo je skoro dva sata a na gost nije stigao. Neki su
oajavali i otili. U jednom trenutku, osetio sam poriv da se
nagnemkrozprozor.Videosamgakakodolazi,inaipogledi
susesreli.
Iznenada je jak vetar uao u sobu, inei da se papiri
razletenasvestrane.KadajeKarlosuao,nekiljudisusejo
uvekborilidazatvoreprozore.
Nije izgledao onako kako sam oekivao. Bio je nizak ali
vrste grae, prosed i tamne koe koja je poela da se
ispunjavaborama.Biojeneformalnoobuentojeiniloda
izgledadesetgodinamlai.Njegovoliceveseloipunoivosti,
zrailojearmom.Izgledaojeveomasreantojesanama,i
bilojepravozadovoljstvobitiporednjega.
Pozdravio je svakog od nas rukovanjem i rekao da
moramodobrodaiskoristimonaevremezatotogaoekuju
9

negde drugde kasnije te veeri. Onda se zavalio u fotelju i


upitao:Oemuelitedarazgovarate?Ali,prenegotosmo
stigli da mu odgovorimo, on je preuzeo inicijativu i obasuo
naspriama.Njegovgovorjebiodirektaniveomazanimljiv,
zainjenalamakojejenaglaavaopokretima.
Tokom izlaganja, govorio je o nagualizmu kao skupu
praksiiideja,govoreionjegovomistorijskomrazvojuitrvdio
je kako je savremenom oveku poklonjena neverovatna
ansaprekootkriaarobnjaka.Kasnijejepriaoosloenom
manevru svesti kome se posveuju vidovnjaci, o pomeranju
skupnetake.Tatemajebilasasvimnovazamene,takoda
sam se ograniio na sluanje i hvatanje beleki. Na sreu,
Karlos je imao naviku da ponavlja glavne ideje i to mi je
olakalodagapratim.
Nakrajusesloiodaodgovorinanekapitanja.Jednaod
prisutnihosobajeeleladasaznakakoarobnjacigledajuna
pitanjerata.
IzgledalojekaodajeKarlosuneprilici.
tabielelidakaem?upitaoje.Dasuonipacifisti?
Pa,nisu!Naasudbinakaoobinihljudiihuoptenezanima!
Trebalobidatoshvatitiejednomzasvagda!Ratnikjestvoren
zaborbu.Kadajeuratuonseoseaugodno.
Sudei prema njegovoj reakciji, izgledalo je da je to
pitanjedodirnuloosetljivomesto.Objasniojedazarazlikuod
nitavnihratovakojemikaoljudskabiastalnovodimozbog
socijalnih, religijskih ili ekonomskih razloga, rat arobnjaka
nije usmeren protiv drugih ljudi, ve protiv njihovih
sopstvenih slabosti. Prema tome, njihov mir nije mirenje sa
situacijomnatajesavremeniovekogranien;preebitida
jeonneospornostanjeunutranjetiineidiscipline.

10

Pasivnost, ree, je nasilje nad naom prirodom, zato


tosmosvimiusvojojsutinistrahovitiborci.Svakoljudsko
biejepouroenompravuvojnikkojiostvarujesvojemesto
nasvetukrozborbuivotaismrti.
Gledajte to na ovaj nain: Bar jednom, kao
spermatozoid, svako od nas je vodio bitku za ivot
jedinstvenokrajprotivmilionasuparnikaipobedilismo!A
bitka se nastavlja i dalje dokle god smo uhvaeni silama u
svetu.Jedandeonasseboridaseraspadneiumre,dokdrugi
pokuavadasauvaivotisvesnostposvakucenu.Nepostoji
mir! Ratnik to shvata i koristi kao svoju prednost. Njegov
stalniciljjedadosegneonotojenadahnuloiskruivotakoja
gajestvorila:pristupunovinivosvesnosti.
Nastavio je govorei da kada smo postali socijalizovani 1,
ljudska bia su ukroena, ba kao to su ivotinje
pripitomljene,pomoumoinagradeikazne.
Mi smo izdresirani da ivimo i umremo ponizni, sledei
neprirodna pravila ponaanja koja nas omekavaju i ine da
izgubimotajpokretakiimpuls,doknaduhnepostaneteko
primetan. Mi smo roeni kao rezultat borbe. Poricanjem
naih osnovnih sklonosti, drutvo u kojem ivimo unitava
borbenonasleekojenaspretvaraumaginabia.
Dodao je kako je jedini dostupan nain za promenu ako
prihvatimo sebe ba onakve kakvi jesmo i da delujemo
odatle.
Ratnik zna da on ivi u grabljivom univerzumu. On se
nikada ne predaje. Gde god da pogleda, on vidi neprekidnu
borbuiznadaonazasluujenjegovopotovanje,zatotoje
toborbadosmrti.DonHuanjeuvekbioupokretu,dolazei
iliodlazei,podravajuiovoiliodbacujuiono,provocirajui

Kadajenastaodrutveniporedak,kultura,prim.prev

11

napetosti ili oslobaajui ih u eksploziji, prizivajui svoju


nameru ili ostajui u tiini; inei neto. Bio je ivahan i
njegovivotjeodraavaokretanjaitokoveuniverzuma.
Rekao mi je da od trenutka kada se dogodila eksplozija
koja nas je zaela pa do trenutka smrti, mi ivimo unutar
toka. Te dve epizode su jedinstvene jer nas pripremaju za
susret sa onimto se nalazi pred nama.A ta nasusmerava
unutar tog toka? Neprekidna borba, koju jedino ratnik
prihvata.Raditoga,oniviupotpunojharmonijisasvime.
Za ratnika, biti u harmoniji znai biti fluidan a ne
zaustaviti se usred bujice i pokuavati da se naini mesto
lanoginemoguegmira.Onznadamoesamodadajesve
najbolje od sebe pod uslovima najvee napregnutosti.Iz tog
razloga,onnastojidaporazineprijateljananainkakotoine
borbenipetlovisastrau,saradou,znajuidajesledei
korakodluujui.
Njegovprotivniknijedrugiovek,venjegovesopstvene
vezanosti i slabosti i najvei izazov za njega je da sabije
slojevevlastiteenergijetakodasenerazletekadasenjegov
ivotzavri,takodanjegovasvesnostneumre.
Postavite sebi ova pitanja: ta ja inim sa svojim
ivotom? Da li on ima svrhu? Da li je dovoljno ispunjen?
Ratnikprihvatasvojusudbinu,kakvagoddaje.Meutim,on
se bori da promeni stvari i ini neto izvanredno na svom
zemaljskomputovanju.Onojaavasvojuvoljunatakavnain
danitanemoedagaodvratiodnjegovogcilja.
Jedan od prisutnih je podigao ruku i upitao kako
arobnjaci uspevaju da usklade principe ratnikog puta sa
svojimobavezamapremadrutvu.Onjeodgovorio:
arobnjaci su slobodni, oni ne prihvataju drutvene
dogovore.Odgovornostjenapojedincu,nenadrugima.Dali
12

znatezatovamjedatamoopaanja?Dalisteotkrilikojoj
svrsi slui va ivot? Da li e te ponititi vau ivotinjsku
sudbinu?Tosuarobnjakapitanja,jedinakojamogubilota
zaista promeniti. Ako vas interesuju druga pitanja, onda
odgovoriteprvonaova!
Ratnikznadajeonotodajesmisaonjegovomivotu
izazov smrti, a smrt je lina stvar. To je izazov za svakog od
nas i za onog ko zaista iskreno prihvata nain ratnika.
Gledanoiztogugla,brigeobinihljudisusamoizraznjihove
egomanije.
Karlos je tvrdio da ne moemo da poreknemo injenicu
dajeratnikovaobavezaonotoonzoveistorazumevanje
stanjebiakojeizranjaizunutranjetiineaneprolazne
privrenosti po obiajima vremena u kome sluajno ivi.
Ustanoviojedasunaesocijalnebrigeopisikojisuusaeniu
nas. Oni nisu nastali iz prirodnog razvoja nae svesti. Pre e
bitidajetoproizvodkolektivnoguma,emocionalnoghaosa,
oseanjastrahaikrivice,eljedasevodedrugiilidasebude
voen.
Savremenioveknevodisvojesopstvenebitke.Umesto
toga,onjeuvuenutueratovekojinemajunikakvevezesa
duhom.Naravno,arobnjakenepokreutakvestvari!
Moj uitelj je imao obiaj da kae kako ne potuje
dogovore sainjene u njegovoj odsutnosti: Nisam bio
prisutankadasuodluilidatrebadabudemimbecil!Onje
bio roen u delimino tekim okolnostima, ali je imao
hrabrostidapostignenetovienegotojetosamoljudska
reakcija na te okolnosti. On je tvrdio da je opta ljudska
situacija stravina i da je stavljanje naglaska na bilo koju
posebnugrupusamomaskazarasizam.

13

Stalno je ponavljao da u ovom svetu postoje samo dve


vrsteljudi:onikojiimajuenergijuionikojijenemaju.Onje
iveo u stalnoj borbi protiv slepoe svojih blinjih, sve dok
nije postao besprekoran; vie se nije meao ni sa kim. Kada
sam pokuao da mu objasnim moju zabrinutost za ljude,
pokazao je na moj dvostruki podvaljak i rekao mi: Ne
obmanjuj samog sebe, Karlitos! Da te stanje oveanstva
ozbiljno zanima ti se ne bi odnosio prema samom sebi kao
svinja.
Nauiomejedajeoseatibriguzadrugeneprikladnoza
ratnike, zato to briga za druge uvek proizilazi iz brige za
samogsebe.Imaojeobiajdamepita,ciljajuinaljudekoje
sreemo na naem putu: Moda vie veruje sebi nego
njima? Pomogao mi je da razumem kako solidarnost
arobnjakapremaljudimakojiihokruujudolazioduzviene
zapovestianeodljudskesentimentalnosti.
Nemilosrdnovrebajuimojeemocionalnereakcije,vodio
me je do izvora mojih preokupacija i bio sam sposoban da
shvatim kako je moja zabrinutost za ljude obmana.
Pokuavaosamdapobegnemodsebetakotosamprenosio
svoje probleme na druge. Pokazao mi je da je saaljenje, na
nain kako mi razumemo tu re, mentalna bolest psihoza
koja nas samo ini sve vie i snanije zarobljenim u naem
egu.
Bilo je oigledno da je seanje na don Huana podstaklo
Karlosa. Mogao sam da vidim kako ga preplavljuje talas
uzbuenja. Jedan od prisutnih je podigao ruku i
prokomentarisaodaje,nasuprotonometojeKarlosrekao,
saaljenjepremablinjimasutinskaidejasvihreligija.
Napraviojepokretkaodateramuvu.

14

Zaboravitesveto!Predstavezasnovanenasaaljenjusu
prevara! Pomou moi ponavljanja iste ideje ponovo i
ponovo, mi smo zamenili izvorni interes ljudskog duha sa
jeftinom sentimentalnou. Postali smo profesionalci u
saaljenju.Itaonda?Dalijetonetopromenilo?
Kada osetite da kolektivni um vri pritisak na vas,
pokuavajui da vas ubedi da se koncentriete na svetske
pojave, ponavljajte sebi ovu razornu istinu: ja u umreti, ja
nisam vaan; niko nije vaan! Znanje o tome je jedina stvar
kojavredi.
Kao primer besmislenog truda, opisao je situaciju
magarca koji se zaglavio u movari. to se vie pomera,
situacija postaje sve tea. Jedini nain da se izvue je da
ostane hladnokrvan, pokua da se oslobodi od tereta na
svojimleimaiskoncentrienaokolnostisvogproblema.
Dogaa nam se ista stvar. Mi smo bia koja su na putu
da umru. Mi smo programirani da ivimo kao stoka nosei
terete maski i tuih verovanja dok ne skonamo; ali mi
moemo sve to da promenimo! Sloboda koju nam nudi
ratnikinainvamjenadohvatruke;iskoristiteto!
Rekaonamjedaje,dokjebiouenik,imaoproblem:bio
je naviknut na cigarete. Pokuao je da prestane nekoliko
puta,alibezuspeha.
Jednog dana, don Huan mi je rekao da emo ii da
sakupljamo biljke u pustinjskoj oblasti i da e put trajati
nekolikodana.Rekaomije:Najboljejedaponeseceopaket
cigareta!Alibudisigurandasiihumotaoveomadobrojerje
pustinjapunaivotinjakojemogudaihukradu.
Zahvalio sam mu na obzirnosti i paljivo uinio onako
kakomijepredloio.Alisledeegdana,kadasamseprobudio
usredestara,otkriosamdajepaketnestao.
15

Oajavao sam; znao sam da u bez cigareta uskoro


poetidaseoseamloe.DonHuanjeokriviokojotazatetu
ipomogaomidagapotraimo.Nakonvieasovnogmuenja,
konano je pronaao tragove ivotinje, koje smo pratili do
kraja dana, zalazei sve dalje i dalje u planine. Kada je pao
mrak,priznaomijedasmosepotpunoizgubili.
Bezcigaretaibezznanjagdesenalazim,oseaosamse
oajno.Kakobimeuteio,uveravaomejedamorapostojati
grad u blizini, samo treba da hodamo jo malo dalje i stii
emo do nekog naselja i biti bezbedni. Ali, celi sledei dan
smoprovelitraeiputnasvestrane.Takosmoproveliskoro
dvenedelje.
Doaojetrenutakkadasamskoromrtavodiscrpljenosti
pao na pesak i spremio se da umrem. Kada me je video u
takvom stanju, pokuao je da me podstakne i uini da
nastavim, pitajui me: Zar nisi vie zainteresovan za
puenje?
Gledao sam ga razjareno, grdei ga zbog njegove
neverovatne neodgovornosti i razdrao sam se da sve to
elim to je da umrem. Vrlo dobro! odgovorio je
ravnoduno, Onda moemo da vratimo. Bili smo u blizini
autoputa,svovreme!
Ova anegdota je uinila da cela prostorija eksplodira od
smeha.Kadsmosekonanosmirili,Karlosjeprimetio:
Tragedija dananjeg oveka nije u njegovom socijalnom
stanju, ve u nedostatku volje da se promeni. Vrlo je lako
napraviti kolektivne revolucije, ali sutinski se promeniti,
prekinuti sa samosaaljenjem, izbrisati ego, odbaciti nae
navikeiudi...Ah,tojenetosasvimdrugo!arobnjacikau
dajepravapobunaijediniizlazzaoveanstvokaovrstu,ako

16

podigne revoluciju protiv svoje sopstvene gluposti. Kao to


moetedaprimetite,tojesamostalanrad.
Cilj arobnjaka je pobuna arobnjaka: neogranieni
razvoj svih opaajnih mogunosti. Nikad nisam upoznao
veegrevolucionaraodmoguitelja.Onnijesamopredlagao
promenu tortilja za hleb; o ne, on je iao pravo u sr stvari.
On je predlagao smrtonosni preokret misli u nepoznato,
oslobaanjeodsvihvezanosti.Ionjedemonstriraodajeto
mogue!
On je preporuio da svoj ivot ispunim monim
odlukama i strategijama koje e me dovesti do svesnosti.
Nauio me je da ureenje sveta ne mora biti onakvo kako
namjereeno;tojenetotomoguuvekodbacitinastranu.
Nisamobavezandaodravamslikupreddrugimailidaivim
kaodeoporetkakojimineodgovara.Mojeborbenopoljeje
putratnika!
Kadasesusretzavrio,svisluaocisuseokupiliokonjega
da se pozdrave i razmene par rei. Kada sam doao na red,
Karlosmejeodmerioodglavedopete.Ondamejezamolio
damukaemsvojeimeizatosamtudoao.
Rekaosammuimeiobjasniodamijejedanprijateljrekaoo
ovojpovoljnojprilici,znajuidasamzainteresovanzatemu.
Jedino to je rekao bilo je: elim da s vama privatno
razgovaram.
Bio sam pomalo zbunjen njegovim reima, ali sam
saekao da zavri sa pozdravljanjem pa sam ga onda sledio
douglaprostorije.Tamomejepozvaodasutradandoemna
doruak u njegov hotel. Obeao sam mu da e mi to biti
zadovoljstvo.
Daomijeadresuirekao:Vidimosesutraudevetsati.
Dodaojedanikomenegovorimonaemsastanku.
17

Samovanost

Stigao samu hotelsko predvorje u dogovoreno vreme i


ekao sam jedva minut kada sam ga ugledao kako silazi niz
stepenicekojevodekasobama.
Pozdravili smo se i otili u restoran gde je bio serviran
ukusan doruak.U jednom trenutku sam hteo da ga neto
upitam, ali on je napravio pokret kojim mi je dao do znanja
datrebadazatvorimusta.Jelismoutiini.
Kada smo zavrili, proetali smo ulicom Donsesles prema
Zokalu.
Doksmoobilaziliprodavnicepolovnihknjiga,rekaomije
dauprincipunevodiprivatnerazgovoresaljudima,alidau
mom sluaju postoji interesovanje zato to je primio
nagovetajuvezitoga.Nisamrazumeooemuontopriai
odluio sam da i dalje utim jer je bi svaki komentar jedino
pokazaomojeneznanje.
Dodao je kako ne trebam da poremetitm njegovu
naklonostsalinimbrigama.
Rekao sam mnogo puta da me moje energetsko stanje
spreavadaimamuenike.Ljudisurazoaraniumenezbog
toga,alinemanaina!
Priali smo o raznim stvarima. Postavljao je mnoga
pitanja o mom linom ivotu, traio moj telefonski broj, i
19

rekaomikakoteveeritrebadaodrigovorukuiprijatelja.
Pozvan sam da uestvujem ali da na odnos ostane tajna.
Odgovoriosamkakobihvoleodabudemtamoionmijedao
adresuiraspored.
U jednoj od knjiara koje smo posetili, naili smo na
primerak jedne od njegovih knjiga po imenu Odvojena
Stvarnost. Bila je na odeljenju fantastike to ga je veoma
uznemirilo. Rekao je da su ljudi toliko okupirani svojim
svakodnevnim ivotom pa ne mogu ak ni da zamisle tajnu
koja nas okruuje. Kada otkrijemo neto nepoznato mi to
automatski razvrstamo u pogodnu kategoriju, a onda
zaboravimonato.
Primetio sam da pretura po knjigama sa velikim
interesovanjemapovremenobinekeknjigesapotovanjem
obrisao svojom rukom. Rekao je da tamo postoji neto vie
nego samo knjige, tamo je skladite znanja i svi smo mi
okrueniznanjem,bezobziraukomoblikujepredstavljeno.
Dodaojedasuinformacijekojesunampotrebnekakobismo
poveali svesnost skrivene na mestu o kome retko
razmiljamoiakonismopreviekruti,svetonasokruujee
namreineverovatnetajne.
Sve to je potrebno da uradimo je da se otvorimo ka
znanjuionoedoiobruavajuisenanaspoputlavine.
Dok je prouavao policu sa knjigama koje su bile toliko
jeftine da su bile skoro besplatne, naglasio je koliko su te
knjige jeftine u poreenju sa onim novima. Po njegovom
miljenju, to pokazuje da ljudi u stvari ne trae
informacije.Onotoonitraejedostizanjestatusakupca.
Upitaosamgatanajvievolidaitaionjerekaokakoje
zanteresovan da sazna sve. Meutim, u tom trenutku je
traioizvesnuknjigupoezije,retkoistaroizdanjekojenikada
20

nije ponovo tampano. Zamolio me je da mu pomognem u


potrazi.
Dugovremenasmolistaligomileknjiga.Nakraju,zaputio
sekaizlazunoseipakovanjeknjiga,alibezonekojujetraio.
Saosmehomkrivca,prihvatioje:
Tomisestalnodeava!
Okopodneva,selismodaseodmorimonaklupinajednoj
raskrsnici. Iskoristio sam priliku da priznam kako su me
njegoveizjaveprethodneveerizbunileizamoliosamgada
objasnidetaljnijetaratarobnjakaustvariznai.
On mi je veoma ljubazno objasnio kako je prirodno to
me ova tema pogaa, kao i sva ljudska bia koja su me od
roenjapoduavaladaopaamsvetnaistinainkakotoini
stado ovaca. Ispriao mi je prie o svojoj druini, kako su
posle mnogo godina estoke borbre za svesnost konano
savladali tu kolektivnu prinudu. Savetovao mi je da budem
strpljividaemistvarikasnijepostatijasnije.
Poslekraegoputenograzgovora,stisnuomijerukukao
jasan znak rastanka. Nisam mogao da zadrim radoznalost i
upitao sam ga ta je mislio kada je rekao da je primio
nagovetajomojojlinosti.
Umestoodgovora,paljivosezagledaoutakuiznadmog
levogramena.Mojeuvojetrenutnopostalovrueipoeloda
zuji. Sledeeg trenutka mi je rekao da on lino ne zna
odgovor zato to nije sposoban da shvati prirodu tog znaka.
Ali,tujebiloneegatolikojasnog,dajeonbiouobavezida
obratipanju.
Dodaoje:Nemogudatevodim,alimogudatesuoim
sa ambisom koji e testirati sve tvoje sposobnosti. Zavisi od
tebe da li e odbaciti sebe i poleteti ili e pobei da se
sakrijeusigurnostsvojihrutina.
21

Njegovereisumeuinilejoradoznalijim.Upitaosamga
okakvomtoambisugovori.
Rekaojedajetomojvlastitisan.
Odgovor me je okirao. Karlos je nekako primetio moju
unutranjunedoumicu.
Bilo je petnaest do sedam kada sam stigao u lepu kuu
pored Kojoakana2. Doekala me je ljubazna devojka koja je,
izgleda,bilavlasnikkue.Objasniosamkakosampozvanda
sluam govor koji e Karlos odrati i ona me je pustila da
uem. Predstavili smo se jedno drugome; rekla mi je da se
zoveMarta.
Bilo je osam osoba u prostoriji. Onda su stigla jo dva
gostaazanjimajeuaoKarlos.Kaoiobino,srdanonasje
pozdravio. Ovoga puta je bio obuen veoma formalno, sa
kravatom i sakoom i nosio je aktntanu koja mu je davala
izgled intelektualca. Poeo je da pria o mnogim temama i
skoro neprimetno nas je uveo u glavni predmet njegovog
govora:kakouklonitisamovanost.
Kao uvod, rekao je da vana uloga koju dajemo sebi u
svemu to inimo, govorimo ili razmiljamo poiva na nekoj
vrsti kognitivne disonance koja zamagljuje naa ula i
spreavanasdastvarisagledamojasnoiobjektivno.
Mi smo kao zakrljale ptice. Roeni smo sa svime to
namjepotrebnozalet;meutim,mismostalnoprisiljenida
letimoutesnimkrugovimaokonaegvlastitogja.Lanackoji
nassputavajesamovanost.
Putkojimenjaobinoljudskobieuratnikajevrloteak.
Naoseajkaobiakojejeucentrusvegaimorauvekdaima
poslednjure,zauveknestaje.Miseoseamovani.Akadaje

Engl.Coyoacan

22

neko vaan, svaki pokuaj promene je spor, komplikovan i


bolanproces.
Tooseanjenasizoluje.Kadanebibilotogoseanja,svi
bi smo plovili po moru svesnosti i znali bi smo da ja ne
postojisamozasebe,njegovasudbinajedahraniOrla.
Oseaj vanosti raste u detetu dok usavrava svoje
socijalne vetine. Mi smo istrenirani da sastavimo svet
saglasnosti prema kojima moemo da se usklaujemo, kako
bismomoglidasemeusobnosporazumevamo.Aliovajdar
ukljuuje grozan dodatak: nau ideju o ja. Ego je mentalna
konstrukcija, on nam dolazi spolja i vreme je da ga se
otarasimo.
Karlosjerekaodasusvegrekekojesedeavajukadase
sporazumevamo, ivi dokazi da je saglasnost koju smo
prihvatilipotpunoneprirodna.
Posle hiljadugodinjih eksperimenata sa okolnostima
koje menjaju na nain opaanja sveta, arobnjaci drevnog
Meksika su otkrili neobinu injenicu: Mi ne moramo da
ivimo u jednoj stvarnosti, zato to je univerzum sainjen
prema vrlo fluidnim principima koji mogu da uzmu skoro
beskonaan broj oblika, proizvodei neizbrojive nivoe
percepcije.
Krenuvi od ove injenice, zakljuili su da je ono to
ljudskabiaprimajuspolja,ustvarimogunostdauvrstimo
nau panju u jednom od tih nivoa kako bi smo ga istraili i
upoznali. Oblikujemo sebe prema njemu i uimo kako da ga
opaamokaonetojedinstveno.Takonastajeidejadaivimo
u jedinom svetu, to kao posledicu stvara oseaj bia i
individualnogja.
Nemasumnjedajeopiskojismoprimilidragocenposed,
slianvrstomkolcukojijeprivezanuznenoimladostablo
23

dabigaojaaoipodupro.Onnamomoguavadaodrastemo
kaonormalniljudi,unutardrutvakojejeoblikovanoprema
vrstim pravilima. Da bi smo taj opis savladali, moramo
nauiti kako da skinemo kajmak tj. kako da napravimo
selekciju meu ogromnom koliinom podataka koji stiu do
naih ula. Kad su jednom ti odabrani podaci pretvoreni u
stvarnost, vrstina nae panje slui kao sidro i spreava
nasdapostanemosvesnisvojihneverovatnihmogunosti.
Don Huan je prigovorio kako je plaljivost ono to
ograniava ljudsku percepciju. Kako bi smo bili sposobni da
rukujemo svetom koji nas okruuje, mi moramo da
probudimo na dar opaanja a to je sposobnost da se
osvedoimo u bilo ta. Mi odbacujemo let svesnosti u
zamenuzasigurnostpoznatog.Mimoemodaivimojakim,
hrabrim, zdravim ivotima; mi moemo biti besprekorni
ratnici,aliseneusuujemo!
Tonaenasleejepoputstabilnekueukojojmoemo
iveti, i moemo da je pretvorimo u tvravu za odbranu od
ega, ili ee, u zatvor u kome smo nau energiju osudili na
propadanje u doivotnom zarobljenitvu. Nae najbolje
godine, oseanja i snaga su protraene u beskrajnom
obnavljanju i podupiranju te kue, zato to smo ozleeni
poistoveivanjemsamihsebesanjom.
U procesu nastajanja socijalnog bia, dete koje raste
stielanupredstavuosvojojvanosti,ionotojeupoetku
zdravooseanjesamoodranjazavravapretvorenousebini
vapajzapanjom.
Od svih darova koje smo primili, samovanost je
najokrutnija. Ona pretvara arobno, snano stvorenje u
jadnog,arogantnog,opakogavola.

24

Pokazujuinasvojastopala,rekaojedanasoseanjevanosti
prisiljavadainimobesmislenestvari.
Pogledajte me! Jednom sam kupio par vrlo finih cipela
od kojih je svaka bila teka skoro kilogram. Straio sam pet
stotina dolara na privilegiju da vuem unaokolo te velike
cipele!
Zbog nae samovanosti, postali smo ispunjeni
gorinom, zaviu i nezadovoljstvom. Mi doputamo sebi da
budemo voeni oseanjima ugodnosti i beimo od zadatka
upoznavanja samih sebe sa izgovorima kao to su ne mogu
daseuznemiravamilikakvadosada!Izasvegatoga,krijese
zabrinutost koju pokuavamo da uutkamo pomou
unutranjegdijalogakojijevieusiljennegotojeprirodan.
U tom trenutku svog govora, Karlos je napravio pauzu
kakobiodgovorionanekapitanja.Iskoristiojeprilikudanam
kae nekoliko pria pokazujui nam kako samovanost
unakazujeljudskabia,pretvarajuiihukruteaure.Suoen
sanjima,ratnikneznadalidasesmejeilidaplae.
PoslemnogogodinauenjakoddonHuana,postaosam
toliko uplaen od njegovih postupaka da sam pobegao na
nekovreme.Nisammogaodaprihvatimonotomiradeoni
moj dobroinitelj. Sve to mi je izgledalo neljudski,
nepotrebno.udeosamzablaimtretmanom!Iskoristiosam
priliku da posetim razne duhovne uitelje iz celog sveta,
nadajuisedaunainekoznanjeunjihovimuenjimakoje
eopravdatimojeodustajanje.
Jednomsamsreokalifornijskogguruakojijenazvaosebe
stvarniMekKoj3.Prihvatiomejekaouenikaizapoetak
mi je dao zadatak da sakupljam milostinju na trgovima.
Razmiljajui kako je to za mene novo iskustvo koje e me

Engl.realMcCoy

25

verovatnonauitivanojlekciji,skupiosamhrabrostiuinio
ono to je traio. Kada sam se vratio kod njega, rekao sam:
sadatitouradi!Naljutiosenameneiizbaciomeizgrupe
uenika.
Na drugom putovanju, otiao sam da vidim vrlo
poznatog Hindu uitelja. Stigao sam u njegovu kuu rano
izjutraistaosaostalima.Meutim,tajgospodinnasjedrao
tu da ekamo satima. Kada se pojavio na vrhu stepenita,
imao je velikoduan izraz lica, kao da nam poklanja veliku
milosttonasjeprimio.Poeojedasilazinaveomauzvien
nain,alinjegovastopalasuseuplelaunjegovuirokutuniku
ionjepaonapodislomioglavu.Umrojetamo,tanoispred
nas.
Drugom prilikom, Kastaneda nam je rekao da demon
samovanosti ne napada samo one koji veruju da su
gospodari. To je opti problem. Jedan od najjaih bedema
samovanostijekadsenekobrineosvomlinomizgledu.
To je oduvek bila moja bolna taka. Don Huan je imao
obiajdaraspalimojbeszabavljajuisenaraunmojevisine.
Obino bi mi rekao: to si nii, sve si vei egomanijak! Ti si
maliiruankaostenica;jedinoreenjejedapostaneslavan,
usuprotnomnepostoji!Prigovoriojedagabatakavmoj
izgled tera na povraanje i zbog toga mi je bio beskrajno
zahvalan.
Biosamuvreennjegovimprimedbamajersamsmatrao
dapreuveliavamojenedostatke.Ali,jednogdanasamuao
u prodavnicu u Los Anelesu i shvatio da je on bio u pravu.
uosamnekogaizasebekakokae:Kratak!iosetiosamse
toliko besnim da sam se bez premiljanja okrenuo prema
njemuiljutitogaudariopolicu.Poslesamshvatiodaovek

26

uoptenijenapraviokomentaruvezimene.Onjesamobio
krataksanovcem.
Jedan od saveta koje nam je don Huan davao tokom
naeguvebavanjazaratnike,biojedasetrebamouzdravati
odkorienjaonogatojeonzvaoalatkezaovekoveivanje
ega. Ova kategorija obuhvata stvari kao to su ogledala,
isticanjeakademskihtitulaialbumasaslikamakojeprikazuju
nau linu istoriju. arobnjaci njegove grupe su prihvatili taj
savet doslovce ali mi, uenici, nismo marili. Meutim, iz
nekog razloga, protumaio sam njegovu naredbu na
ekstremannainiodtadanisamdoputaonikomeaknida
mefotografie.
Jednom, za vreme predavanja, objasnio sam kako su
slike ovekoveenje samozabrinutosti i da se u pozadini mog
ustezanjakrijenameradasauvamizvesnubriguuvezisvoje
linosti. Kasnije sam otkrio da je izvesna gospoa iz publike
koja je verovala da je duhovni voa, prokomentarisala da
kada bi ona imala lice meksikog konobara, ona u svakom
sluajunebidozvolilasebidabudefotografisana.
Dok su posmatrali smisalice samovanosti i istovrsni
nainnakojiinficiraapsolutnosvakoga,vidovnjacisupodelili
ljudska bia na tri kategorije kojima je don Huan dao
najotkaenija imena koja je mogao da smisli: popianci,
prdeiibljuvotine.Svispadamoujednuodnjih.
Popianci se prepoznaju po svojoj uslunosti; oni su
ulizice, lepljivi i prezasieni. Oni su osobe koje uvek ele da
vam uine uslugu, oni se brinu o vama, oni vas podravaju,
oni vam ugaaju; oni imaju toliko mnogo saaljenja! Na taj
nainprikrivajuoajnuistinu:onisunesposobnidapreuzmu
inicijativuinikadanemogunitadauradesamostalno.Njima
jepotrebnanaredbadrugeosobekaobiosetilidanetorade.
27

Na njihovu nesreu, oni smatraju da su drugi ljudi isti kao i


oni;raditogasustalnouvreeni,razoaraniiplaljivi.
Sa druge strane, prdei su suprotnost. Razdraeni,
podmukli i puni sebe, oni stalno nameu sebe i u sve se
meaju. Kada se jednom uhvate za vas, nee vas ostaviti na
miru.Tosunajneprijatnijeosobekoje steikadsreli.Akoste
pasivni,prdeenastupiti,pokrenutivasiuvuiusvojeigrei
iskoristitivastojeviemogue.Onisuprirodnonadarenida
buduuiteljiivoeoveanstva.Onisuvrstakojaubijadabi
ostalanavlasti.
Bljuvotine se nalaze izmeu ove dve kategorije. Kao
neutralni, oni su vie upadljivi nego to su lideri. Oni su
samoreklameri, hvalisavci i egzibicionisti. Oni nam ostavljaju
utisak da su neto velianstveno ali prema aktuelnim
injenicama,onisunita.Svejetosamorazmetljivost.Onisu
karikatureljudikojiveomaverujuusebe,aliakoneobraate
nikakvu panju na njih, oni su izgubljeni u svojoj
beznaajnosti.
Nekoizpublikegajeupitaodalijepripadnostjednojod
ovihkategorijaobaveznaosobina,moglobiserei,uroeno
stanjenaegsjaja4.
Odgovorio je: Niko se ne raa kao takav, mi sami sebe
inimo takvim! Mi se svrstavamo u jednu od tih kategorija
zbognekogsitnogincidentakojinamsedogodioudetinjstvu,
bilo da je to pritisak naih roditelja ili drugih manje vanih
faktora.Totadazapoinje,ikakorastemo,postajemotoliko
uvueni u odbranu sebe da u jednom trenutku vie ne
moemo da se setimo dana kada smo prestali da budemo
originalni i umesto toga postali glumci. Kada uenik ue u
svet arobnjaka, njegova osnova linosti je ve formirana i

Sjajasvesti,prim.prev.

28

nita ne moe da je izbrie. Jedina mogunost koja mu


preostajejedasesvemutomenasmeje.
Ali,iakotonijenaauroenaosobina,arobnjacimogu
da primete, pomou svog vienja, kakvu vrstu vanosti
dajemo sebi, zato to preoblikovanje nae prirode tokom
godinaproizvoditrajnedeformacijeuenergetskompoljukoje
nasokruuje.
Karlosjepoeodaobjanjavakakosesamovanosthrani
istom vrstom energije koja nam omoguava da sanjamo.
Prema tome, njeno uklanjanje je osnovni uslov nagualizma,
zato to se tada oslobaa viak energije koji moemo
koristiti;takoeizatotobeztepredostronostiputratnika
moedanasodvedeuzastranjivanje.
To je ono to se deava mnogim uenicima. Dobro
zaponu,uvajuienergijuirazvijajuisvojpotencijal.Aline
shvatajudakakopoveavajumo,onitakoehraneiparazita
kojisenalaziunutarnjih.Akosmokrenulidasepreputamo
pritiscimaega,preporuljivojedatoinimokaoobiniljudi,
zato to je arobnjak koji sebe smatra vanim najbednija
stvarkojapostoji.
Imajtenaumudajesamovanostpodmukla;onamoe
biti prikrivena iza fasade skoro savrene poniznosti zato to
se njoj ne uri. Nakon celog ivota truda, njoj je potrebna
samo minimalna nepanja, sitna greka i, evo je opet, kao
virus koji je sazrevao u tiini, ili poput onih aba koje
godinama ekaju ispod pustinjskog peska i sa prvim kapima
kiesebudeizsvojeuspavanostiirazmnoavajuse.
Imajui u vidu njenu prirodu, dunost dobroinitelja je
danapadauenikovusamovanostdokneeksplodira.Onne
moe da osea saaljenje. Ratnik mora nauiti da bude
posluan dok se sprema za teak put koji je pred njim inae
29

nee imati ni najmanje anse kada se suoi sa udarima


nepoznatog.
Don Huan je do okrutnosti ibao svoje uenike.
Preporuio je dvadesetetvoroasovnu budnost kako bi
kontrolisaliudoviteega.Naravno,nismoobraalipanjuna
njega!IzuzevElihija,najnaprednijegoduenika,miostalismo
se na najsramotniji nain prepustili svojim sklonostima. U
sluajuLaGorde,tojebilokobno.
IspriaonamjepriuMarijiEleni,naprednojuenicidon
Huana,kojajesteklavelikumokaoratnicaalinijeznalakako
dakontroliesvojeloenavike.
Mislilajedaihkontrolie,alinijebilotako.Vrlosebina
briga, lina privrenost koja je preostala u njoj je da je
oekivalapoastiodgruperatnikaitojujedokrajilo.
La Gorda je bila ljuta na mene zato to me je procenila
kao nesposobnog da vodim uenike u slobodu i nikada me
nijeprihvatilakaonovognaguala.Kadajenestalasnagadon
Huanovogvostva,onajepoeladamiprebacujezbogmoje
nepodobnosti, bolje reeno, moje energetske anomalije,
gubeiizvidadajeto,takoe,komandaduha.Odmahposle
toga, udruila se sa Henarosima i Sestricama i poela da se
ponaakaovoadrutva.Alionotojujenajvieljutilo,bio
jeuspehmojihknjiga.
Jednog dana, u nastupu egomanije, okupila nas je sve
zajedno, stala pred nas i zaurlala: Gomila budala! Ja
odlazim!
Ona je znala praksu unutranjeg ognja, to jest kako da
pokreneskupnutakuusvetnagualaitamosesretnesadon
HuanomidonHenarom.Ali,togjutrajebilaveomauzrujana.
Nekioduenikasupokualidajesmireitojujerazbesnelo

30

jo vie. Nisam mogao nita da uinim; situacija je blokirala


mojumo.
Posle ovog brutalnog napora, koji je bio sve samo ne
besprekoran,dobilajenapadisruilasemrtva.Onotojuje
ubilobilajenjenaegomanija.
Kao pouku ove udne prie, Karlos je dodao da ratnik nikad
sebi ne dozvoljava da dostigne tu taku ludila, zato to je
umretiodnapadaeganajglupljinaindaseumre.
Samovanost je smrtonosna, ona zaustavlja slobodan
protokenergijeitojefatalno.Onajeodgovornazanakraj
kao pojedinaca, i jednog dana e nas dokrajiti i kao vrstu.
Kadaratniknauikakodajeodgurneustranu,njegovduhse
oduevljeno otvori, kao divlja ivotinjakoja jeosloboena iz
kavezaiputenanaslobodu.
Protiv samovanosti se moemo boriti na razne naine,
aliprvojeneophodnodashvatimodajetu.Akoimatemanui
prepoznateje,vesteobavilipolaposla!
Dakle,pre svega, shvatite to. Uzmite tablu inapiite na
njoj:Samovanostubija,iokaitejenanajuoljivijemmestu
ukui.itajtetufrazusvakodnevno,pokuajtedajesesetite
dokradite,meditirajteonjoj.Modaedoitrenutakukome
e njeno znaenje prodreti u vau unutranjost i vi e te
odluiti da preduzmete neto. Samostalno doi do toga je
velikapomo,zatotoborbaprotivegastvarasvojsopstveni
podsticaj.
Samovanostseobinohraninaimoseanjima,kreui
seodeljedabudemoporedljudiidabudemoprihvaeniod
njih,pasvedonadmenostiipodsmevanja.Ali,njenaomiljena
oblast delovanja je saaljenje prema samom sebi i prema
onima koji nas okruuju. Da bi smo se prikradali (tragali)

31

tome, pre svega moramo da ralanimo naa oseanja na


manjedeloveiotkrijemoizvoreizkojihsenapajaju.
Oseanja se retko ispoljavaju u istom obliku. Ona se
preruavaju.Kakobismoihulovilikaozeeve,mimoramoda
postupamo veoma neno i taktiki zato to su ona brza i mi
nemoemodaihprosuujemo.
Zapoinjemo sa najoiglednijim stvarima kao to su:
Koliko ozbiljno doivljavam sebe? Koliko sam vezan? emu
posveujem svoje vreme? Ovo su stvari koje moemo
zapoetikakobisepromenili,skupljajuidovoljnoenergijeda
oslobodimo mali deo panje koja e nam omoguiti da
uemodubljeupraksu.
Na primer, umesto to provodimo sate gledajui
televiziju,odlazeiukupovinuilirazgovarajuisaprijateljima
oglupostima,moglibismodaposvetimomalideovremena
izvoenju fizikih vebi, rekapitulaciji svoje prolosti, ili da
odemo sami u park, izujemo cipele i hodamo bosi po travi.
Izgleda jednostavno, ali sa ovim postupcima na ulni opseg
e se promeniti. Povratiemo neto to je uvek bilo tu, to
smoodbacili.
Poevi od tih malih promena, moi emo da ispitamo
elemente koji su mnogo tei za otkrivanje, gde se naa
uobraenost otkriva kao ludilo. Na primer, kakva su moja
verovanja? Da li smatram sebe besmrtnim? Da li sam ja
poseban?Dalijazasluujempanju?Ovakvavrstaispitivanja
zalaziupoljeverovanjasamusutinunaihoseanjatako
da se njih treba poduhvatiti kroz unutranju tiinu a onda
uiniti vrlo vatreno delo iskrenosti. U suprotnom, um e
povuinasvojustranuiupotrebiesvevrsteopravdanja.

32

Karlos je dodao da te vebe treba izvoditi sa oseajem


uzbune, zato to se tu zaista radi o preivljavanju monog
napada.
Shvatite da je samovanost neumoljivi otrov. Mi
nemamo vremena; hitnost je ono to nam treba. Sad ili
nikada!18
Kadasteraslanilisvojaoseanja,trebadanauitekako
da preusmerite svoje napore izvan ljudskih briga, na mesto
bez saaljenja. Za vidovnjake, to mesto se nalazi u oblasti
nae svetlosti, svaki deli je funkcionalan kao polje
razboritosti.Mimoemodanauimokakodaprocenimosvet
saizdvojenetakegledita,kaotosmo,kadasmobilideca,
nauili da ga prosuujemo sa take gledita razuma. Jedina
razlika je da je izdvojenost kao ina taka mnogo blia
temperamenturatnika.
Bez ove predostronosti, emocionalno komeanje
pobueno vebama prikradanja (traganja) naoj
samovanosti, moe biti tako bolno da nas moe odvesti u
samoubistvoililudilo.Dokuenikuikakodaposmatrasvet
sapozicijegdenemaaljenja,opaajuidaseizasvihsituacija
nalazi energetska veza koja pokazuje kako postoji jedan
bezlini univerzum, on prestaje da bude samo nerazmrsivi
voroseanjaipostajefluidnobie.
Problem sa saaljenjem je da nas ono prisiljava da
posmatramosvetkrozsamopoputanje.Ratnikbezsaaljenja
je osoba koja je postavila svoju volju u sred ravnodunosti i
ne daje sebi ozbiljnost govorei jadan ja. On je individua
kojaneoseanikakvoaljenjepremasvojimslabostimaikoja
jenauiladasesmejesamojsebi.
Naindashvatimosamovanostjedajerazumemokao
projekcijuvlastitihslabostikojeseizraavajukrozodnosesa
33

drugimljudima. To je nalik krikovima ipostupcimau sluaju


opasnosti kojima pribegavaju neke male ivotinje kako bi
sakrileinjenicudaustvarinemajunikakvuodbranu.Mismo
vanizatotosmouplaeniitojeveistrahtojeveiego.
Meutim,nasreuratnika,samovanostposedujeslabu
taku:onazavisiodprihvatanjakojejeodrava.Onajepoput
zmajakomejepotrebnostrujanjevazduhadabisepodigaoi
ostao visoko; u suprotnom, on e pasti i slomiti se. Ako ne
poklanjamobilokakvuvanostvanosti,onajegotova.
Znajuiovo,uenikprepravljasvojeodnose.Onuikako
da izbegne one koji utvruju njegovu vanost a trai one
kojima nije stalo do bilo ega ljudskog. On trai kritike a ne
laskanja. inei ovo esto, on poinje novi ivot, brie svoju
prolost,menjasvojeime,istraujuinovelinostiiponitava
gueu istrajnost svog ega. On stavlja sebe u situacije u
kojimajenjegovoistinskojaprisiljenodapreuzmekontrolu.
Monilovacnemasamosaaljenja;onnetraiodobravanjeu
biloijimoima.
Stanje bez aljenja je iznenaujue. Pokuaji da se ono
dosegneidukorakpokorak,krozgodineneprekidnogpritiska
aliseonodesiiznenada,naliktrenutnojvibracijikojalomina
oblik i omoguava nam da pogledamo na svet sa spokojnim
osmehom. Prvi put posle mnogo godina, oseamo se
slobodni od uasnog tereta samog sebe i vidimo stvarnost
koja nas okruuje. U tom trenutku, mi nismo sami. Oekuje
nasneverovatanpodsticaj,pomokojastieizsrcaOrlaakoji
nas u deliu sekunde prebacuje u univerzum trezvenosti i
razumnosti.
Kada nemamo nikakvog saaljenja prema sebi, mi
moemo da se elegantno suoimo sa udarom nae vlastite
smrti. Smrt je sila koja ratniku daje trezvenost i umerenost.
34

Samo gledajui kroz oi smrti mi moemo da primetimo


koliko smo nevani. Tada smrt postaje na prijatelj i poinje
danamgovorisvojetajne.
Dodir sa nepromenljivom prirodom smrti ostavlja
neizbrisivtragnalinostuenika.Onshvata,jednomzauvek,
da je celokupna energija univerzuma povezana. Ne postoji
svet objekata, povezanih meusobno preko zakona fizike.
Ono to postoji je predeo svetleih zraenja nerazdvojivo
svezanih zajedno, unutar kojih moemo da pravimo
tumaenja onoliko koliko nam snaga nae panje doputa.
Sve nae akcije su znaajne zato to izazivaju lavinu u
beskonanosti. Zbog tog razloga, niko nije vredniji od
drugoga,nikonijevanijiodbilokoga.
Tovienjeunitavanausklonostdabudemopopustljivi
prema sebi. Poto se osvedoio u tu sveoptu povezanost,
ratnikpostajertvasuprostavljenihoseanja.Sajednestrane,
uvezisvegatogapostojineopisivaradostinajviaibezlina
naklonost. Sa druge strane, postoji oseaj neizbenosti i
duboka tuga koja nema nikakve veze sa samosaaljenjem;
tuga koja dolazi iz srca beskraja, udar usamljenosti koji ga
vienikadneenapustiti.
To proiujue oseanje daje ratniku umerenost,
otroumnostitiinukojamujepotrebnakakobiseusudioda
stignetamogdesviljudismatrajudajenemoguedoi.Pod
takvimokolnostima,samovanostnemoedaopravdasamu
sebe.

35

Putratnika

Jednog jutra, zazvonio je telefon i na moje iznenaenje,


biojetoKarlos.Rekaojedabitrebalodastignenaaerodrom
Meksiko Sitija za etiri sata i zamolio me ako bih mogao
doemponjega.Rekaosamdaemibitizadovoljstvo.Rekao
mijebrojletaijasampretpostaviodazovesaaerodromau
LosAnelesujersevremezakojejenaveodastieuklapalou
to.
Kadajestigao,pratiosamgadokjeobavionekeposlove
povezane sa tampanjem njegove knjige. Posle toga, otili
smoukafidaporazgovaramo.Prenegotosmoseoprostili,
dogovorili smo se da se naemo na mestu gde je te veeri
trebalodaodripredavanje.
Vremejebilooajno;modasamzato,kadasamstigaou
kuugdejesusrettrebalodaseodri,otkriodajedolosamo
nekoliko ljudi. Prebacio sam kaput mokar od kie preko
naslonastolicesmetajuiseuugao,poredKarlosa.
Sutina njegovih izlaganja te veeri bila je kako je
univerzumgledanoucelinienskiidamujeprirodagrabljiva
pa se tu vodi ilava borba za svesnost u kojoj jai gutaju
slabije.
Na kosmikom nivou, snaga bia se ne meri prema
njegovim fizikim sposobnostima, ve prema njegovoj
37

sposobnosti da rukuje sveu. Prema tome, ako elimo da


uinimosledeikorakevolucije,onmorabitiuinjenpomou
discipline,odlunostiistrategije.Tosunaaoruija.
Pomou svog vienja, arobnjaci posmatraju tu bitku i
zauzimajusvojemestounjoj,spremninanajgorebezaljenja
uvezirezultata.Zatotosuuvekspremnizaborbu,dobilisu
nazivratnici.
Ratnikshvatasvetukomeivikaovelikutajnuionzna
da tajna postoji kako bi bila otkrivena od onog ko oprezno
tragazanjom.Ovakavhrabristavpovremenopokreepipke
nepoznatogineidaseduhispolji.
Objasnio nam je kako je ratnikova hrabrost roena kroz
blizakdodirsasmru.
Ispriaonamjepriuodevojcikojajejednogdanadola
u kancelariju njegovog izdavaa, stavila malu prostirku na
pod, sela na nju i rekla izdavau: Neu da odem dok ne
razgovaramsaKarlosomKastanedom!Svipokuajidajeod
toga odvrati, bili su beskorisni. Na kraju je izdava pozvao
Karlosa i rekao mu da neka luda devojka zahteva njegovo
prisustvo.
tasammogaodauinim?Otiaosamtamoisreosesa
njom.Kadasamjeupitaozarazlognjenogudnogponaanja,
reklamijekakojesmrtnobolesnaotilaupustinjudaumre.
Ali, dok je meditirala u samoi, shvatila je da jo nije sve
pokualaiodluilajedapovuesvojposlednjipotez.Zanjuje
toznailodalinoupoznanaguala.
Impresioniran njenom priom, uinio sam joj naroitu
ponudu: Ostavi sve i doi u svet arobnjaka. Odgovorila je
trenutno: Ulazim u igru! Kada sam uo njen odgovor, digla
mi se kosa na glavi zato to je don Huan imao obiaj da mi

38

govoriistustvar:Akosmokrenulidaigramo,ondahajdeda
igramo!Ali,miigramosasmru.
To oseaju ratnici kada se suoe sa svojom sudbinom:
Ulaemsvojivotzatusvrhu,nitamanjeodtoga.Znamda
me moj kraj moe doekati bilo gde i ne postoji nita to
mogu da uradim da to spreim. Hodau svojim putem sa
najveomkoncentracijom.Potpunouprihvatitiodgovornost
ivljenja,rizikovausvezajednustvar.
Ratnik zna da nikakva pobeda nije zagarantovana kada
sesuoisasmru.Iakojetako,onslobodnoulaziuborbu,ne
zato to veruje da e pobediti, ve zbog uzbuenja koje mu
njegovratdonosi.Zanjega,ulazakuratjevepobeda.Idok
se bori, on je srean zato to za onoga ko je ve mrtav,
svakasekundaivotajepoklon.
Nastavio je govorei kako je ono to omoguava da svet
postojibaonakavkakvimgavidimo,naapanjaidajekod
svihljudikojinasokruujuistovremenofokusiranaipovezana
uzamrenumreuinterpretacijaojaanihsaglasnou.
Jedanodprisutnihgajezamoliodapojasniovutemu.
Objasnio je: Vidite, podruje panje je od najvee
vanosti na putu arobnjaka, zato to je ona osnovni inilac
stvaranja. U svim svetovima, nivo evolucije se meri po
sposobnostidaserazume,dasebudesvestan.
Kako bi razumeli i rukovali ispoljavanjima koje stiu do
naih ula, arobnjaci uveavaju mo svoje panje
izotravajui je pomou discipline do izvanrednog nivoa, to
im omoguava da se uzdignu iznad ljudskih ogranienja i
ostvaresvemogunostiopaanja.Njihovausredsreenostje
tolikointenzivnadaonimogudaprobijudebeooklopprivida
iotkrijusutinustvari.Vidovnjacinazivajutajnivopoveane
svestivienje.
39

Iakotolikovrstapanjamoeizgledatikaotvrdoglavost,
opsesija ili fanatizam, za praktiara to nije nita drugo nego
disciplina.
Upozorionasjedanepobrkamodisciplinuarobnjakasa
ljudskimponavljajuimnavikama.
Diciplina,kakojerazumeratnik,jestvaralaka,otvorena
iplodnasloboda.Tojesposobnostsuoavanjasanepoznatim
koje pretvara oseaj znanja u uenje puno dubokog
potovanja; sposobnost razmatranja stvari koje prevazilaze
podrujenaihnavikaikojenasohrabrujudasesuoimosa
jedinimratomkojiseisplati:bitkomzasvesnost.Hrabrostje
prihvatiti posledice naih akcija, kakve god da su, bez
samosaaljenjailioseanjakrivice.
Posedovanje discipline je klju za rukovanje panjom,
zato to nas ona dovodi do volje. A to nam omoguuje da
izmenimosvetsvedokonnepostaneonakavkakavelimoda
bude a ne kao onaj koji nam je nametnut spolja. Iz tog
razloga,zaratnikejevoljaulazunameru.Njenamojetoliko
velika da kada se usmeri na neto, ona moe da proizvede
najudesnijeposledice.
Kao primere, kazao nam je dosta pria o neobinim
dogaajima kojima je prisustvovao. Tvrdio je da paljivo
ispitivanje svake od udesnih akcija arobnjaka otkriva ceo
ivot discipline, trezvenosti, izdvojenosti i sposobnosti da se
izaeizpravilaponaanja.Ratnicidajunajveuvrednostovim
osobinama,kojekadaseudrue,stvarajustanjebiakojeoni
nazivajubesprekornost.
Krenuo je da objanjava kako besprekornost nema
nikakvevezesanekakvimintelektualnimstavom,verovanjem
ilibiloimeslinim.Onajeposledicauvanjaenergije.

40

Ratnik skromno prihvata sebe onakvim kakav jeste i ne


traisvojumonajadikovanjejersustvarionakvekakvejesu.
Ako su vrata zakljuana, mi ih ne utiramo i udaramo!
Umesto toga mi paljivo prouavamo bravu i procenjujemo
kako da je otvorimo. Na isti nain, ako njegov ivot nije
zadovoljavajui, ratnik nije uvreen niti se ali. Nasuprot
tome, on stvara strategije kako bi promenio pravac svoje
sudbine.
Ako moemo da nauimo kako da obuzdamo
samosaaljenje i u isto vreme nainimo mesta za originalno
ja postaemo rukovaoci kosmike namere i provodnici
energetskihtokova.
Dabismouliustrujanjanatakavnain,moramonauiti
da verujemo svojim kapacitetima i da shvatimo kako smo
roeni sa svime to nam je potrebno za neobinu avanturu
kojajenaivot.Kaoratnik,svakiovekienakojisuulina
put arobnjatva znaju da su on ili ona odgovorni za same
sebe.Onilionaseneosvruzasobomoekujuiodobravanja
ilipokuavajuidaprenesusvojanezadovoljstvanadruge.
DonHuanmijerekao:Onototitraisenalaziutebi.
Mora da se bori kako bi izvrio svoje akcije i uspeo da
razjasnisamogsebe.Ostvarisebe,prenegotobudekasno!

Aspekt besprekornosti koji se tie naeg svakodnevnog


ivotajeznanjeotomekakonaaborbazasloboduutiena
druge i izbegavanje moguih sukoba po svaku cenu.
Povremeno, nai odnosi sa drugima stvaraju sukobe i
oekivanja. Borbeni arobnjak poklanja blisku panju svojim
kontaktimasadrugimaipostajelovacnaznakove.Akonema
znakova, on ne sarauje sa ljudima; on se zadovoljava
ekanjemzatoto,iakonemavremena,onimasvostrpljenje
41

ovoga sveta. On zna da je mnogo toga stavljeno na kocku, i


neelidasveunitizbogjednogpogrenogpoteza.
Potonikadanijeoajanupokuajimadaostvarikontakt
sa bilo kime, ratnik moe da bira svoje naklonosti sa
umerenou i izdvojenou, vodei rauna svo vreme da se
osobesakojimajeprihvatiodabude,poklapajusanjegovom
energijom. Tajna postizanja tako jasne vizije poiva na
posedovanju ili ne posedovanju identiteta. arobnjak
doivljava sebe kao neto apstraktno a ne svetovno. To mu
omoguavadabudenezavisanidasebrineosebi.
Onda nam je rekao priu o oveku koji je smatrao sebe
velikim ratnkom, ali uvek kada je imao probleme kod kue i
njegova ena mu nije spremila veeru ili nije oprala ili
ispeglalaodeu,onbipaouhaos.Posledugakebitkesatim
stanjem,ovekjeodluiodauvederadikalnupromenuusvoj
ivot; ali, umesto da promeni svoj karakter, kao to je
planiraodauini,onjezameniosvojuenudrugom.
Shvatitedaje,suoensasvojomsudbinom,svakoodnas
sam. Zato preuzmite kontrolu nad svojim ivotom. Ratnik
doterujedetalje,razvijasvojumatuistavljasvojupametna
probu reavajui situacije. Njemu je neprihvatljivo da se
osea jadno, zato to poseduje samokontrolu i nije mu
potrebno nita od bilo koga. Koncentriui se na detalje, on
uikakodanegujeprefinjenost,uviavnostieleganciju.
Don Visente Medrano je rekao da se lepota ove borbe
pokazujeuneprimetnimdetaljima.Tojeobelejearobnjaka,
ispunjenjenamere.
Dar nezavisnosti i kontrola detalja stvaraju sposobnost
daseizdritamogdeostaliljudiodustaju.Kadastignedote
take, ratnik je samo za korak udaljen od besprekornog
ponaanja.
42

Besprekornost se raa kao osetljiva ravnotea izmeu


naeg unutranjeg bia i sila spoljanjeg sveta. Ona je jedno
dostignue koje zahteva napor, vreme, odlunost i stalnu
panjuusmerenukacilju,takodasekonanasvrhanikadane
izgubiizvida.Ali,uglavnom,onazahtevaupornost.Upornost
pobeujeravnodunost,tojejednostavnotako.
Ulazakumagijujenamerakojasepotvrujeizvanonog
toizgledamogue,poeljnoilirazumno.Tojementalniskok
dabisedolodousaglaenostisavoljomOrlovihispoljavanja
i da bi se prihvatile njihove komande kako bi se izgubila
vrstinanaihogranienja.Ali,retkokojevoljandaplaticenu
dabihodaododatnikilometar.
Priznao je da je u vie navrata hteo da napusti svog
uitelja,pritisnutogromnouzadatkakojimujedat.Onoto
ga je na kraju spasilo i dalo mu dodatna krila bio je talas
energijekojiratnikotkrijeusebikadasveizgledaizgubljeno.
Mnogiuenici,nakondugogodinjepotrageukojojnisu
nali nita to bi ispunilo njihova oekivanja, odlaze
razoaranineznajuidasumodabilinasamoparkorakaod
svogcilja.
Zaklimaojeglavomitunorekao:
Nebismotrebalidaumremonaplaikadasmootplivali
tolikodaleko
Jednom kada je stekao fleksibilnost, skromnost, oseaj
nezavisnosti, kontrolu detalja i upornost, ratnik u potrazi za
besprekornou zna da je postigao mo nad svojim
odlukama.Onjeosposobljendainiilidaneini,uzavisnosti
odtogakakomuodgovarainikonemoedagaprisilidaradi
bilota.Utojtakipotrebnomuje,vienegoikada,daima
kontrolu nad svojim oseanjima i umom, zato to jasnoa

43

udruena sa snagom stvara jednu eksplozivnu meavinu. To


lakomoedauiniovekanepaljivim.
Put ratnika poiva na uvanju energije; sve to je u
suprotnosti sa tim preti njegovoj nameri da bude
besprekoran. Ali ponekad, zbog vika energije koju je
akumulirao u svojoj svetlosti, okolnosti mogu da mu stvore
naroitepotekoe.
Njegovadilemajeistakaoonasakojomsesuoavaleta
nazmaju,kojiposleviesatiborbedasepopnenaplaninski
vrh nosei svoju teku opremu, otkriva da vremenski uslovi
nisuviepovoljnizalet.Utakvojsituaciji,lakemujeodluiti
da ipak skoi nego da donese odluku da ostane na tlu.
Ukoliko nije nauio da mudro upravlja svojim odlukama,
najverovatnijiishodjedaeskoitiusvojusmrt.
Naistinain,doievremekadaeuenicizaboravitida
njihovzadataknijedahranesvojegoiuieusituacijekoje
sujaeodnjih.Nesamototomoebitismrtonosno,veto
stvara ozbiljno krenje discipline koje ih uvlai u lavirinte
moi.Utimsluajevima,mopostajenjihovdelat.
Ratnik na putu znanja se ne preputa nepaljivo
uzbuenju rata. On prvo proui uslove, proceni svoje
mogunostiiustanovisvojetakeoslonca.Tada,uzavisnosti
od ove procene, on e navaliti napred ili e se povui bez
najmanjeg oklevanja. Njegovo odstupanje nije slepo ve on
svakikorakdoivljavakaobesprekornuvebustrategije.
Uenik koji nije na vreme nauio da odlui kako, kada i
protivkogamoradaueuborbujeuklonjen.Tojezatoto
gajenekoubio,ilizatotojeporaentolikoputadaviene
moedaustane.
Ratnikov konani izazov je da uravnotei sve osobine
svog puta. Jednom kada to uini, njegova namera postaje
44

nepopustljiva. On nije vie uzdrman oajnikom eljom za


uspehom. On je gospodar svoje volje i moe da je postavi u
svoju linu slubu. Kada doe do te take, ratnik je nauio
kako da bude besprekoran. I, za njega, nastavljanje te
besprekornostipotpunozavisiodenergijekojujesakupio.
Dao nam je primer uenika koji koristi svoje nedavno
steenemoidapostanebogat.Ontadastienaraskrsnicu,
dalidaueurazmiljanjakaotosuelimovo,elimono,
ili da kultivie nameru. Ako izabere prvu mogunost, on je
stigaonakrajsvogputazatotobezobzirakolikoenergije
mu posvetimo, enje ega nikada ne mogu biti stvarno
zadovoljene.Sdrugestrane,birajuidrugumogunostone
naisvojputdoslobode.
Namera je usklaivanje nae panje sa kosmikom
sveu, koje pretvara nau volju u Orlovu komandu. Mi
moramo biti hrabri da je oprezno zgrabimo, jer tada sve
postajemogue.Nameraomoguujearobnjacimadaiveu
nesvakidanjemsvetuinameravajusudbinuslobode.Zanjih,
slobodajeinjenica,anesamoutopija.
Zanemarujui principe ratnikog puta, savremeni ovek
je upao u avolsku zamku sainjenu od porodinih,
religioznihisocijalnihbriga.Onradiosamsatidnevnokakobi
sauvao svoj nain ivota. Onda se vraa kui, gde ga uvek
isekuju supruga i njegova deca, ista kao i bilo koja od
milijardi dece, i zahtevaju stvari od njega prisiljavajuiga da
ostaneusvojimokovimasvedokmuneiscedesvusnaguion
postanebeskorisnastvarkojasediuuglukueimeditiranad
svojimuspomenama.Reiemudajetosrea,alionsene
oseasrenim,onseoseaokovanim.
Budite ratnici, prekinite s tim! Shvatite svoj potencijal i
osloboditesebeodsvega!Nenameitesebiogranienja.Ako
45

moetedaprkositesiligravitacijeiletite,tojedivno!Iakouz
to jo imate i potrebu da izazovete smrt i kupite kartu za
venost,tojesilno!
Rizikujte!Izaiteizzamkesamoposmatranjaiusuditese
daopaatesvetojeovekumogue!Ratniknaputuznanja
ini napor da bude autentian i ne eli da prihvati nikakve
kompromise,zatotojeciljnjegoveborbetotalnasloboda.

46

Svesnostsmrti

Tokom godina, potreba za razumevanjem sveta me je


navela da sakupim mnogo naunih i religijskih objanjenja
skorosvegaakojasuimalajedanzajednikiimenilac:veliko
poverenje u trajnost oveka. Pomaui mi da vidim
univerzumoimaarobnjaka,Karlosjerazoriotajmojutisak.
Onjeuiniodavidimkakojesmrtneopozivastvarnostidaje
sramota izbegavati znanje o njoj pomou prihvatanja
nedokazanihverovanja.
Jednomprilikomgajenekoupitao:
Karlose,taoekujeodbudunosti?
Onjeuzviknuo:
Nepostojeoekivanja!arobnjacinemajusutra!
Te veeri, sakupila se velika grupa radoznalih ljudi u
privatnom stanu u blizini San Heronima. Kada sam stigao,
Karlosjevebiotamo.Osmehivaose,marljivoodgovarajui
napitanja.
Njegovauvodnatemajebilaonotojenazvaonerad,
aktivnost posebno sainjena da ukloni svaki trag
svakodnevnihnavikaiznaihivota.Tvrdiojedajenerad
najbolja veba za uenike, zato to ih uvodi u udesne
okolnosti i stvara vrlo osveavajuu pometnju u njihovoj
energiji.Efekattogananjihovusvestnazivasezaustavljanje
sveta.
47

Odgovarajuinanekapitanja,objasniojedaneradne
moe biti racionalizovan. Svaki napor ka njegovom
razumevanju je u stvari interpretacija uenja i automatski
spadauoblastrada.
Za arobnjake, pravilo postupanja sa ovom vrstom
prakse je unutranja tiina i kvalitet tiine neophodan za
netotakostranokaotojezaustavljanjesvetamoedoi
jedino u direktnom dodiru sa velikom istinom naeg
postojanja:dasmosviminaputudaumremo.
Posavetovaonasje:
Ako elite da upoznate sebe, budite svesni svoje
sopstvene smrti. Ona se ne moe otuiti; to je jedina stvar
kojuzaistaposedujete.
"Sveostalomoeomanuti,alineismrt,moetetouzeti
kaoinjenicu.Nauitekakodajeiskoristitedabisteproizveli
stvarneefekteuvaimivotima.
Takoe, prestanite da verujete u bajke. Nikome niste
potrebnitamonegde,vanovogsveta.Nikoodnasnijetoliko
vaandabitoopravdaloizmiljanjeneegatakofantastinog
kaotojenemoralnost.Skromniarobnjakznadajenjegova
sudbina ista kao i sudbina bilo kog drugog ivog bia na
zemlji. Zato, umesto da gaji lane nade, on konkretno i sa
velikim naporom radi na tome da pobegne izvan ljudskih
okolnosti i dostigne jedini izlaz koji imamo: ruenje naih
opaajnih(perceptualnih)barijera.
Dok sluate mudrost smrti, uinite sebe odgovornim za
svoje ivote, za sve svoje akcije. Istraite sebe, prepoznajte
sebeiiviteestokokaotoarobnjaciive.estinajejedina
stvarkojanasmoespasitioddosade.
Kadasejednomuskladitesasmru,postaetesposobni
da preduzmete sledei korak: smanjivanje vaeg prtljaga na
48

minimum. Ovaj svet je zatvor i mi ga moramo napustiti kao


begunci; ne moemo poneti nita sa sobom. Ljudskabia su
po svojoj prirodi putnici. Leteti i otkrivati nove horizonte je
naasudbina.Dalinositesvojkrevetilistozaobedovanjena
putovanje?Saberitesvojivot!
Prokomentarisao je kako je oveanstvo u nae vreme
steklo udnu naviku koja je tipina za mentalno stanje u
kome ivimo. Kada putujemo, mi pokupujemo sve vrste
beskorisnihstvariudrugimzemljama,predmeta,kojesigurno
ne bi nikad kupili u svojoj zemlji. Kada se vratimo kui,
odloimoihuugaoizaboravimonanjihovopostojanjesve
dokihjednogdanasluajnoneprimetimoibacimouubre.
Misetakoponaamoinaputovanjukojejenaivot.Mi
smo poput magaraca koji nose samar beskorisnih stvari,
niegvrednogtunema.Nakraju,kadanasnapadnestarost,
sve to smo uradili slui jedino tome da beskrajno
ponavljamonekefrazekaopokvarenaploa.
arobnjakpitasebe:Kojijesmisaosvegatoga?Zatobih
ulagao svoje snage u neto to mi uopte ne koristi?
arobnjakimasastanaksanepoznatim,onnemoedavee
svojuenergijuzabesmislice.Dokhodatezemljom,skupljajte
sanjenetotoimastvarnuvrednost,inaeneevaljati.
Sila koja nama vlada poklanja nam izbor. Moemo
provesti ivot posveeni naim poznatim navikama ili se
ohrabritidaupoznamodrugesvetove.Jedinastvarkojanam
moedatineophodnipodsticajjesvestosmrti.
Obina osoba provede ceo ivot nikad ne prestajui sa
samoposmatranjemzatotomislidasesmrtnalazinakraju
ivota; na kraju krajeva, uvek imamo vremena za nju! Ali,
ratnik otkriva da to nije istina. Smrt ivi pored nas, na
rastojanju ispruene ruke, stalno budna, posmatrajui nas
49

spremna da skoi na najmanju provokaciju. Ratnik pretvara


svojivotinjskistrahodumiranjauprilikuzaveselje,zatoto
onznadajetasituacijasvetoposeduje.
Razmiljajuikaoratnici,svismominaputudaumremo!
Jedanodprisutnihjeupitao:
Karlose, u jednom drugom predavanju rekao si nam da
imatiduhratnikaznaiposmatratismrtkaopovlasticu.tato
znai?
Odgovorio je: To znai ostaviti iza sebe nae mentalne
obiaje.
Mismotolikonaviknutinasuivotdaakisuoenilicem
u lice sa smru, nastavljamo da razmiljamo po pravilima
grupe. Religije nam ne govore o kontaktu pojedinca sa
apsolutnim ve o stadima ovaca i koza koje idu u raj ili u
pakaouzavisnostikolikoimajusree.akiakosmoateistii
ne verujemo da postoji neto posle smrti, to neto posle

smrtijesveobuhvatno,miverujemodatovaizasvakoga.
Mi ne moemo zamisliti ideju da mo besprekornog ivota
moepromenitistvari.
Iz ugla takvog neznanja, normalno je to svaki obian
ovek osea paniku u vezi svog kraja i to pokuava da se
nagodi sa smru pomou molitvi i medicine ili pokuava da

sebezbunibukomsveta.
Ljudska bia imaju egocentrinu i krajnje uproenu
predstavu o univerzumu. Mi nikada ne prestajemo da
razmatratamo nau sudbinu kao prolaznih bia. Ipak, naa
opsednutostbudunounasodaje.

Znai,idaljerazmiljamouterminimagrupe,stada,prim.prev.

Kakonebimislionasmrt,prim.prev.
50

Nemarazlikeutomedalisunaaverovanjaiskrenailisu
cinika,zatotodubokousebi,svimiznamotaesedesiti.
Zato svi mi ostavljamo znake iza sebe. Gradimo piramide,
nebodere, pravimo decu, piemo knjige ili bar urezujemo
svojeinicijaleukorudrveta.Tojenasleenistrah,tihoznanje
osmrtikojesenalaziizatihpodsvesnihimpulsa.
Alipostojijednagrupaljudskihbiakojajesposobnada
sesuoisatimstrahom.Suprotnoodobinihljudi,arobnjaci
udno tragaju za svakom situacijom koja e ih odvesti izvan
socijalnih tumaenja. Ima li bolje prilike za to od njihovog
sopstvenogumiranja!Zahvaljujuinjihovimestimizletimau
nepoznato, oni znaju da smrt nije prirodna; ona je magina.
Prirodne stvari podleu pravilima ali smrt ne. Smrt je uvek
linastvarijedinoiztograzlogaonajedelomoi.
Smrtjeprolazubeskonanost.Vratasainjenapotanoj
meri svakog od nas, kroz koja emo proi jednog dana,
vraajui se naem izvoru. Na nedostatak razumevanja nas
nagoni da je vidimo kao obinog razoritelja. Ali ne, nema
nieg obinog u vezi nje; sve u vezi nje je neobino. Upravo
njenoprisustvodajesnaguivotuiusredsreenostulima.
Naepostojanjejesainjenoodnavika.Venaroenju,
mismoprogramiranikaovrsta,inairoditeljisuzaduenida
ogranie taj program dok nas vode ka onome to drutvo
oekujeodnas.Ali,nikonemoedaumreponavicizatoto
je smrt magina. Smrt ti daje do znanja da je ona tvoj
nerazdvojnisavetnikigovoriti:Budibesprekoran;tvojjedini
izborjedabudebesprekoran.
Devojka koja je prisustvovala predavanju je bila vrlo
pogoena ovim reima i odgovorila je kako je opsesivno
prisustvo smrti u njegovom uenju detalj koji naginje

51

mranjatvu.Onabivoleladaseznaajpridajeoptimistikim
stvarima,vieusmerenimnaivotinjegovopoboljanje.
Karlos se nasmejao i odgovorio: O draga! Tvoje rei
pokazuju nedostatak ivotnog iskustva. arobnjaci nisu
mrani,onineeznuzakrajem.Ali,oniznajudajeimaticilj
zakojiseisplatiumreti,onotodajevrednostivotu.
Budunost je nepredvidljiva i neizbena. Jednog dana, vie
neete biti ovde, umreete. Da li znate da je drvo za va
mrtvakisandukverovatnoveposeeno?
Za ratnika kao i za obinog oveka, nunost ivljenja je
podjednaka, zato to i jedan i drugi znaju da e doi vreme
kadaeuinitiposlednjikorak.Zbogtograzlogamoramobiti
paljiviuodnosunasmrt,onamoedanaszaskoiizasvakog
ugla.Poznavaosammomkakojisepopeonamostisanjega
mokrionaelektrinivozkojijeprolazio.Mokraajedodirnula
visokonaponskevodovekojisumuprosledilistrujniudarkoji
gajespalioinainioodnjegahrpicupepela.
Smrt nije igra, ona je stvarnost! Bez smrti ne bi bilo
nikakvemoiuonometoarobnjaciine.Onajeukljuenau
vaulinost,htelitoviiline.Moetebititolikopodsmeljivi
daodbaciteostaledeloveovoguenja,alinemoetesealiti
sasvojimkrajemzatotojeoniznadvaemoiodluivanjai
zatotojeneumoljiv.
Koijesudbineepokupitisvakogodnas,bezrazlike.Ali,
postojedvevrsteputnika;ratnicikojimogudaivesasvojom
celokupnou zato to su fino uskladili svaki detalj svojih
ivota i obini ljudi sa dosadnim ivotima, lienim
kreativnosti, ija je jedina uteha u ponavljanju svojih
ustaljenih obrazaca ponaanja, dok ne stignu do kraja; ljudi
iji je kraj nebitan, bilo da se dogodi danas ili za trideset

52

godina.Svismotamo,ekamonaulazuvenost,alinisusvi
svesnitoga.Svestosmrtijevelikaumetnost.
Kada je ratnik dokrajio svoje navike, kada vie nije
zabrinut da li ima drutvo ili je sam, zato to je uo nemi
apatduha,ondasemoereidajezaistaumro.Doavido
te take, ak i najprostije stvari u ivotu za njega postaju
izvanredne.
Zbog toga, arobnjak ui kako da ponovo ivi. On
doivljava svaki trenutak kao da je poslednji. On ne troi
snagu na oseanje nezadovoljstva niti razbacuje svoju
energiju. On ne eka da postane star kako bi prouio tajne
sveta.Onjeneobuzdan,onistraujeisaznaje,iudise.
Akoelitedanapravitemestazanepoznato,moratebiti
svesni svog linog umiranja. Prihvatite svoju sudbinu kao
neizbenuinjenicu.Proistitetajoseaj,postaniteodgovorni
zaneverovatnu sluajnost to ste ivi. Ne molite u prisustvu
smrti; ona ne odgovara na molbe onih koji ele da je
umilostive.Prizivajteje,osvestitesedastedolinaovajsvet
kakobistejeupoznali.Izazivajteje,akiakoznatedatagod
uradili nemate ni najmanje anse da je pobedite. Ona je
ljubazna prema ratniku a nemilosrdna prema obinom
oveku.
Posleovogpredavanja,Karlosnamjedaovebe.
Napravite popis onih koje volite i svakoga ko se brine o
vama. Kada ste ih rasporedili prema nivou oseanja koje
gajite prema svakom od njih, onda ih, jednog po jednog,
poaljiteusmrt.
agorzaprepaenjajeprostrujaomeusluaocima.
inei kretnje kojima je iskazivao ozbiljnost, Kastaneda je
dodao: Ne plaite se! Nema niega stranog u vezi smrti.

53

Ono to je strano je naa nesposobnost da se promiljeno


suoimosanjom.
Trebalo bi da radite ovu vebu u pono kada je
uvrenostvaeskupnetakeoslabljenaikadsmosklonida
verujemouduhove.Tojeveomajednostavno;prizovitevae
drage osobe preko njihovog neizbenog kraja. Ne mislite o
tomekakoeigdeumreti.Jednostavno,postanitesvesnida
jednogdanaonivieneebititu.Jedanpojedan,onieotii,
Bog zna po kom redosledu i uzaludno je sve to inite da bi
stetospreili.
Kada ih prizivate na ovaj nain, vi ih neete povrediti;
suprotnoodtoga!Videeteihupravomsvetlu.Sutinasmrti
jezaprepaujua,onaobnavljaistinskevrednostiivota.

54

Energetskoodlivanje

U mnogim prilikama kada sam sluao Karlosa, on je


spominjao temu energije. Svaki put bi je objanjavao iz
drugogaspekta.Sakupiosamnekeodtihobjanjenjauovom
odeljkukakobihitaocuomoguiojasnijipregled.
Njegovo uenje ili tanije, uenje tradicije vidovnjaka
kojoj pripada, zasniva se na injenici da je univerzum
dvostruk.Onjesastavljenoddvesilekojesustarividovnjaci
simboliki predstavljali kao dve zmije koje su isprepletene.
Ali, te sile nemaju nita zajednikog sa dualizmima koje
nazivamodobroizlo,Bogiavo,pozitivnoinegativnoilisa
bilo kojim parom suprotnosti koji moemo da zamislimo.
Preciznije,onestvarajunepojmljivitalasenergijekojiTolteci
zovutonalinagual.
Oni su postavili aksiom da je tonal sve ono to moemo
datumaimoilizamiljamonabilokojinain,aostatak,koji
nemoemodakategorizujemo,jenagual.
55

Kako bi naglasili da to nisu dve suprostavljene injenice


ve dva dopunjujua vida jedne te iste sile, koju su uslovno
nazvaliOrao,vidovnjaciuporeujutonalinagualsadvema
stranamafizikogtela,levomstranomidesnomstranom.Oni
su videli da kao to je osnovna konfiguracija organizama
uglavnomrasporeenapremapravilimabilateralnesimetrije,
takoineibiaukojimaenergijaispoljavasebeusvemiruito
odreujenainnakojiopaamo.
ivot nastaje kada deo slobodne energije beskraja koji
su stari arobnjaci nazvali orlove emanacije 5 postane
zarobljenodspoljanjesilepostajuisamostalnobie,svesno
sebe.Posletogasuvidelidaseopaanjesvetadogaakadau
igru ue neto to su nazvali taka u kojoj se sastavlja
opaanje.
Iakojetajcentarsastavljanjaaktivanusvakomivombiu
kojepostojiuuniverzumu,oslobaanjelinesvestinazemlji
je mogue samo ljudskim biima i odreenim vrstama bia
koje nemaju fiziko telo, a koje su stari vidovnjaci zvali
roaci 6 . Odnosi izmeu oveka i tih bia nisu samo
mogunost,tojenetotosestalnodeavaunaimsnovima.
arobnjaci neguju te odnose, zato to je poznavanje
neorganskih bia, koja su mnogo starija od nas, ispunjeno
neimzaimesviudimo:onojeispunjenoznanjem.
Radeinaistraivanjuenergetskihpravila,mudracistarog
Meksika su bili prinueni da objasne svojim savremenicima
ono to su otkrili. U njihovim naporima da pronau
najpogodnije izraze, oni su rekli kako je sve to postoji
podeljeno na svetlost i tamu, kao dan i no. Oni su iz toga

Orloviizlivi,ispoljavanjaprim.prev.
Unekimprevodimasrodnici,prim.prev.

56

izvelisvakizamislividvojniopis.Tojekomandakojaodraava
velianstvenidualizamkosmosa.
Pomou svog vienja, otkrili su da je svet energije
sainjen od naglaenih oblasti tame, poprskanih malim
takicamasjajaiprimetilisudasetatamnaenergijauklapau
enskunadmonadupotrebomenergijedokbljetaveoblasti
odgovaraju mukarcima. Oni su doli do neospornog
zakljuka da je univerzum u svojoj celokupnosti uglavnom
enskiidajebljetavaenergija,mukost,retkapojava.
Po definiciji, uporedili su tamu sa levom stranom, sa
nagualom, nepoznatim i enskim principom; takoe,
bljetavost su uporedili sa desnom stranom, tonalom, sa
poznatim,mukim.
Nastavljajuisasvojimposmatranjima,videlisudasein
kosmikogstvaranjadogaakadatamauniverzumaponeda
segriiiztogaseraaeksplozijasvetlosti,bljesakkojiseiri,
dajui poetak ustrojstvu vremena i prostora. Pravilo ovog
ustrojstva je da stvari uvek imaju svoj kraj, to ponovo
ukazuje da je jedinstveni i trajni princip svemira tamna
energija,enska,stvaralakaivena.
Prematome,ovekjepodeljennatonal,kojiseispoljava
kroz njegovu svakodnevnu panju i nagual koji je aktivan
nouunjegovimsnovima.
Iz ovih uvida, naguali su izveli sva ostala znanja. Oni ue
dasusnovivratakamoizatoto,nakrajukrajeva,onoto
nasodravajetamnaenergija,kojojsepovremenovraamo
kakobiseobnovili.Zbogtoga,onisuusmerilisvusvojusnagu
ka usavravanju umetnosti da se postane svesnim u stanju
sna. Oni su nazvali to posebno stanje panje sanjanje i
upotrebilisugadapromiljenoistraetamnuenergijuteda
tako dou u dodir sa sutinom univerzuma. Na taj nain su
57

poetna posmatranja mudrih Tolteka postala praktino


znanje.
JednoodKarlosovihnajeihtvrenjabilojemiljenjeda
mi sve definiemo, sve vie i vie pretvarajui na svet u
neto predvidljivo, sve dok mogunost posete drugim
svetovimanepostanesamobajka.
Za savremenog oveka, rekao je jednom prilikom,
apsolutnosvetopostojijestavljenoukonanekategorije.
Mi obeleavamo maine. Mi klasifikujemo svet, a svet
klasifikujenas.Akostejednomubilipsa,visteubicapasado
kraja svog ivota, ak i ako nikad vie niste ni pipnuli druge
pse;uzsveto,takveklasifikacijesunasledne!
Spomenuo je nekoliko smenih i upeatljivih prezimena
kojaizraavajukarakteristikepojedinaca,kojiondasvojeime
ostavljaju kao nametnuto naslee svojim potomcima.
Pokazaonamjedasuljudiobeleeniuenergetskomsmislu.
Tvrdio je da je najbolji primer te apsurdne sklonosti da
sebe obeleimo ono to vernici zovu izvorni greh, greh
AdamaiEve,kojinasinivenimgrenicimaikojitakoeini
daseponaamokaogrenici.
Postali smo jedni drugima tamniari percepcije. Okov
ljudskihmiljenjajemoan.
ak su i naa najdublja oseanja klasifikovana i sloena
takodanitanemoepobei.Jedanodprimerajenainna
koji otuujemo sebe od aktuelnog vremena u kome ivimo
tako to sumanuto hodamo naokolo ponavljajui stereotipe.
Miimamokolekcijuunapredodreenihdana:Danena,Dan
Svih Svetih, Dan Sv. Valentina, roendanske proslave i
venanja Oni su kao stubovi za koje smo vezali svoj ivot
kako se ne bi izgubili i tako hodamo zemljom, vrtei u krug
svojeopisekaozverivezaneokovrata.
58

Ispriao nam je kako su jedanput on i don Huan stigli u


mali grad u severnom Meksiku i seli da se odmore na klupi
ispred jedne crkve. Iznenada se pojavilo deset ili dvanaest
mladih nosei skulpturu Jude nainjenu od odee i tapova.
Bila je umotana u ebe i imala je sandale, kao indijanac.
Postavilisujenagradskitrgiteveerijeorganizovanojavno
spaljivanje.Svisupiliisvisuuestvovaliuvreanjulutkekao
deorituala.
Sa takvim obiajima, ljudi odravaju Judu ivim. Oni se
njegapodseaju,onigadreuistinskompaklupomousvojih
seanja.Anakontogaspale,iduegodinegauskrsnuiubiju
ga ponovo. Takve rutine otkrivaju krutost ljudskog
ponaanja.
Jedanodsluaocagajeupitaodalinjegovomiljenjeda
seajui se njega, grad odrava Judu u ivotu, izneseno u
literalnomsmisluilijetosamometafora.
Odgovorio je: arobnjaci tvrde da dokle god traje
seanje, dotle postoji i svest bia jer tok misli deluje kao
inekcijaivota.Istinskasmrtjezaborav.
Idejadasevremekreepravolinijskiodprolostiprema
budunosti je veoma primitivna, neto to se suprostavlja
iskustvu arobnjaka i ak, savremenoj nauci. Zahvaljujui toj
ogranienoj predstavi, veina oveanstva je zarobljena u
tunelu vremena u kome njihova sudbina postaje beskrajno
ponavljanjeistihstvari.
Naastvarnasituacijajedasmoenergetskiblokirani,to
je posledica onoga to arobnjaci nazivaju kolektivna
uvrenostskupnetake.
Neobina posledica te uvrenosti je nain na koji se
specijalizujemo.Kadasepripremamozaprofesiju,naprimer,
umesto da proirimo svoje poglede, mi uglavnom zavrimo
59

postajui pasivne, dosadne osobe, liene kreativnosti i


motivacije.Zanekolikogodina,naivotpostaneumren,ali,
udaljeni od preuzimanja odgovornosti za sopstvenu
promenu,miokrivljujemookolnosti.
Jednaodnajozbiljnijihnavikakojauobliavanapopisje
navikadapriamodrugimaosvemutoradimoilineradimo.
To je vaan deo socijalizacije. Mi elimo da stvorimo
originalnu sliku samih sebe, ali ta slika zavrava kao
oblikovanje sebe prema isekivanjima drugih ljudi tako da
postajemoimitacijeonogatodrugieledabudemo.Jednom
kada su nas oni definisali kao injenicu, mi moramo da
postupamopoodreenimemamaponaanja,akikadasu
namsesmuileiliakiakoneverujemounjih,zatotonas
svakaeljazapromenomnavodidasesudarimosazidom.
Veina ljudi se osea prazno kada nemaju ljubav ili
prijatelje, zato to su sagradili svoj ivot na slabom temelju
meuljudskih odnosa tako da nemaju ni malo vremena za
preispitivanje svoje sudbine. Na alost, prijateljstvo je
uglavnom zasnovano na razmenjivanju poverljivih podataka,
dok je u isto vreme osnova premisa svakodnevnih
meuljudskihodnosadaesvetokaemojednogdanabiti
upotrebljenoprotivnas.Tunajeinjenicadasuonidokojih
namjenajviestalo,takoeizvornaihnajveihglavobolja!
arobnjaci smatraju da nas prianje o sebi ini
pristupanim i slabim, dok nas uenje kako da budemo tihi
ispunjavasnagom.Praviloputaznanjajedapreokreneteva
sopstveniivotunetotolikonepredvidivodaaknivilino
neznatetaesedesiti.
Jedini nain da se izbegne pritisak grupe je naputanje
svih onih koji nas dobro poznaju. Posle nekog vremena,
mentalni zidovi koji nas zarobljavaju postae malo meki i
60

popustljiviji.Tadasepojavljujupraveprilikezapromenuimi
moemodapreuzmemokontrolunadsvojimivotima.
Akosmosposobnidaprevaziemotumaenjaisuoimo
se sa istom percepcijom lienom predrasuda, na utisak o
svetu objekata e ieznuti. Tada emo se osvedoiti u
energijukakoteeuuniverzumu.Podtakvimuslovima,okovi
mislidrugihljudivieneeimatininajmanjiuticajnanasimi
se neemo oseati obaveznim da budemo ovakvi ili onakvi
niti da radimo bilo ta. Tada naa ula nee imati nikakvih
ogranienja. To je vienje. Nastavio je da objanjava
vienje: Zadatak arobnjaka je da slome fiksaciju socijalnih
interpretacija,takodamogudirektnodavideenergiju.Videti
jeiskustvototalnogopaanja.
Videti energiju kako tee je nuno potrebno na putu
znanja. U sutini, svi napori arobnjaka vode ka tome. Za
ratnika nije dovoljno to zna da je univerzum energija, on
moradaseutolinouveri.
Vienje je praktina stvar koja ima trenutne posledice i
dalekoseneefektenanaeivote.Najdramatinijiodnjihje
to arobnjaci ue da vide vreme kao jednu objektivnu
dimenziju.
Nastavio je govorei da je energija univerzuma
rasporeena u slojevima. Sva svesna bia pripadaju jednom
odtihslojevaimimoemodaseusklaujemosaenergijom
drugih podruja zbog fenomena poznatog kao podeavanje
percepcije.
U izvesnim takama ti slojevi se ukrtaju stvarajui
energetske vrtloge u kojma se deavaju posebne pojave,
pojave koje su od najveeg znaaja za arobnjake koji vide.
Uslovi za usklaivanje su tamo najbolji i ono se deava
spontano. Vidovnjaci govore o prolazima, mostovima i
61

preprekama u prostoru, gde se koordinate vremena


ponitavaju tako da svesnost putnika moe da prodre u
nepoznate svetove. Neorganska bia iz svih uglova
univerzuma koriste te take da bi prela granicu koja ih
razdvajaodzemljeaimimoemotoistodauinimo.
Moda e vam izgledati neverovatno, ali ta vrsta
fenomena me je oborila s nogu. Jednom su me odveli na
mesto u severnom Meksiku, u pustinju, i pokazali mi mesto
nakomsekovitlakosmikanamera.Satimasmoseborilida
prodremoutuoblastalitojebilonemogue.Izgledalojekao
dapostojiprepreka!
Pitali smo ga ta je to bilo i on je odgovorio: Nikad to
nisam uspeo da razjasnim. Osim kao arobnjak sa vikom
energijekojiznakakodatustvariskoristi!
Drugog puta, bio sam svedok najneobinijeg efekta od
svihkojisedeavajuutimenergetskimprolazima.Voziosam
se kroz pustinju kada je oluja zahvatila autoput, potpuno
zamraivi moje vidno polje. Iznenada se pored mog auta
pojavioteretnikamion.Vozamijesignaliziraodagapratimi
ja sam dugo vozio iza njega, zatien ogromnom prikolicom
kamiona.Konano,olujajeprestalaiobojesmosezaustavili.
Nalazilismosenaljunkovitomputukojiminijebiopoznat.
Vozakamionajeiskoioipozdraviome.Prepoznaosam
ga;tojebiojedanindijanskiamaniztogkrajakogasamznao
od ranije. Rekao je da mi je time to me je zatitio na tom
putu, uzvratio za poklon koji sam mu dao godinama ranije.
Rekaomijedasenetrudimdaprepoznammestonakomese
nalazimozatotojetoskrivenomestoudrugojpanji.
Biosamzaprepaennjegovimreima.Tajratnikjeimao
dovoljnoenergijedameprebacizajednosaautomiostalimu
drugisvet!Poslekraegrazgovora,rekaomijedajevremeza
62

rastanak zato to se oluja ve zavrila. Pratio sam ga du


nepoznatogputa,aondasamseponovonaaonaautoputu.
Odteretnogkamionanijebilonitraga.
Ovezgodesuzagolicalenaumatutakodasmogazasuli
svimvrstamapitanja.Ali,Karlosjeostaosmiren.Rekaojeda
seovakvavrstastvaridogaamnogoeenegoto bismo
poverovali,itonedabismoihrazumelivedabiihiskusili.
Nastavio je objanjavajui da je drugi okantan i vrlo
koristan efekat vienja energije kako tee taj to arobnjaci
direktno opaaju oseanja drugih ljudi kao toplotne talase
koji izbijaju iz nae svetlosne mase podstaknuti tim
oseanjima. Oni ak otkrivaju oseanja za koja sama osoba
nemapojmadasuprisutna.
To je kao da imaju infracrvene naoare koje ih vode
tamogdenjihovidrugarinevidenitaosimneprobojnetame.
Toimomoguavadasezatiteuodnosunaponaanjedrugih
ljudi. Zbog tog razloga, vidovnjaka je nemogue prevariti i
krajnjetekogajeiznenaditi.
Meutim,pravavrednostvienjajedanamonopomae
dashvatimonameru.
Jednom kada se osvedoimo u celokupnost postojanja
kaoslojevaenergije,mividimodatamoimajoneega,neka
skrivena svrha, izvesna pravila akcije koja sve organizuju.
arobnjaciprepoznajutusvrhukaovrhovnuibezlinuvolju,i
pomou unutranje tiine oni mogu da se usklade sa njom.
Naravno, ovek od znanja sa takvim sredstvom na
raspolaganju e rasporediti stvari na nain koji najvie
odgovara njegovoj energiji. Izobilna i smirena energija je
obelejearobnjakakojividi.

63

Ujednomdrugompredavanjunamjerekaodasmosvimi
roeni sa celokupnom energijom, ali uglavnom postajemo
zbrkaniprenegotoumremo.
Tojekaodaseraamosaodreenomkoliinomnovcau
banci,nekisamilionom,nekisavie,anekisamanje.Razlika
nije bitna; gledano u celini, to je dovoljna koliina koja nam
omoguavadaproivimodostojanstveneivotedokraja.Ali,
zbog nedostatka odgovarajue kulture energetskog
rukovanja, veina ljudi odmah zaponu da troe svoje
nasledstvo na glupe naine i kada umiru nalaze se u stanju
alosnogsiromatva.
Meutim,nekinauekakodasauvajuidaakuveaju
svoju energiju. Oni takoe umiru, ali sa vie kapitala. Oni
nastavljajudalje.
Razlikaizmeuumiranjasasvomsvojimimovinom,kao
ratnikpunsnage,ilidaumremobednokaopasnaulici,zavisi
odnainanakojipostupamopremasvojojenergiji.
Objasnio je kako je svetlosno polje koje nas okruuje
poputogromnelopteeernevate,oblakgustoisprepletenih
vlakanakojazraeenergijupoputradijatora.
Ono to se deava kada dve osobe uu u odnose je
razmenazraenja.Naasvetleavlaknainteraguju,bezobzira
elimo li mi to ili ne i ostvaruju to bez nas. To je zakon po
komeenergijateesamestagdejeimavienamestogdeje
imamanje.Potoprovodimoivotustalnommeudelovanju,
normalnaposledicajedasmonakrajumanjesvojiaviesmo
onotosudrugiostaviliunama.
Meutim, ratnici ue kako da slome taj zakon
energetskerazmenepomoupraksikaotojerekapitulacija,
ija je svrha povraaj energije. Na taj nain postaju samo
dovoljni, oni vraaju nazad svoj kapital i oprezno vraaju
64

svojepozajmice.Potovienemarasipanja,moemoreida
sunjihovasvetleajajaizolovana.
Kako bi zatitili sebe od radijacije, arobnjaci obino
usvajaju udne obiaje. Neki koriste predmete moi kako bi
skrenulipritisakpanjedrugihljudi.Drugiostajuizdvojeniod
ljudi i postaju pustinjaci. Huan Tuma je koristio tamne
naoare kako se energija ne bi traila preko oiju. Prava
vrednost te predostronosti je bila da je to stvaralo barijeru
izmeu njega i drugih tako da je prestajao da bude
dostupan.
Naerazmeneimajuveomaozbiljneposlediceuivotui
todajesnagustavovimakaotojerecimikosutiprijateljii
rei u ti kakav si. Ta izjava ne opisuje samo stanje
psiholoke bliskosti meu ljudima ve i odreeni energetski
efekat koji arobnjak moe da opazi. Ako elite da budete
svoji,nauitekakodabudetesami.
Kljuna taka su nai meusobni odnosi zato to oni
mogu da nas oslobode ili zarobe. Nisu sve razmene
nepoeljne. Ratnici trae drutvo onih koji e im pomoi da
napreduju. Optenje sa arobnjacima nas prisiljava da
budemo budni i besprekorni. S druge strane obini odnosi
nas oslabljuju zato to oni zahtevaju unapred odreeni
obrazac ponaanja. Pomislite samo na odnose meu
ljubavnim parovima gde je nivo zahteva obino toliko visok
da to ponekad znai kraj sopstvenog ivota za odreenu
osobu.
Jedan od prisutnih ga je upitao kako se razmena
svetlosnihzraenjadogaauseksualnimodnosima.
Odgovorio je da poto ivot zapoinje sa seksualnim
inom, moemo da shvatimo svu energiju koja nam je
dostupna kao seksualnu energiju. Prema tome, glavno
65

razmatranje u vezi postupanja sa naom svetlou je


povezanosaovomsutinskomdimenzijomnaegbia.
Prva stvar koju moramo da shvatimo je da su nae
emotivne veze sa osobama posledica naina na koji smo
zaeti.Utomtrenutku,svetlostkojanamjenaraspolaganju
je odreena jednom zauvek. U svetu energije mi smo
zapeaene jedinke, mi smo zbir strasti i elje koje su nai
roditelji skupili u trenutku kada su nas zaeli. Sve to doe
kasnije, rasipanje i kompromisi ili put uvanja i povraaja
energijesumanipulacijeunutartihgranica.
Tu se javlja prvi problem jer su seksualni odnosi meu
ljudskim biima uglavnom rutinski in. Socijalizacija nas
zarobljavanatakavnaindaulaziunauintimu,pretvarajui
maginumogunostsvesnogenergetskogujedinjenjaujednu
sramnupropisanunavikukojadonosineeljeneposledice.A
tosesnanoodraavananaojdeci.
Kako bi potkrepio ova tvrenja, ispriao nam je alu o
oveku koji je rekao svojoj eni: Draga, u ponedeljak neu
moi da budem sa tobom zato to igram poker sa
prijateljima;uutorakidemnakuglanje,usredumeekajuna
gimnastici.Nastaviojetako,reajuisvojeokupacijezacelu
sedmicu. Konano, ona je odgovorila: U ovoj kui mi se
jebemo svakog dana u osam sati, bez obzira da li si ti tu ili
nisi!
Problemnijeuvoenjuljubavi,veutometotoinimo
po navici. Efekat svih rutina je rasipanje energije i to se vidi
kao najtraginije u naim seksualnim rutinama, zato to su
rezultattoga,uveinisluajeva,decakojadolazenasvetsa
ozbiljnimmanjkomivahnosti.Mismotolikopriviknutinatu
situaciju da kada se rodi dete sa potpunom snagom, mi ga

66

smatramo nenormalnim i vodimo ga kod psihijatra da ga


umiri.
Zbognasuminognainanakojibiramonaepartnereza
razmnoavanje,donHuanjegeneracijusavremenogdrutva
nazvaodecazastranjivanja.
Postoje dve vrste seksa: dosadni i energetski. Iz
socijalnih razloga, veoma je teko biti proizvod energetskog
seksatakoda,premaposmatranjuvidovnjaka,naaenergija
je zguvana i naborana, kao da smo veoma stari ve od
samog roenja. Poto ne moemo da promenimo svoje
naslee, razumno bi bilo da nauimo kako tedeti svoje
resurse.
Prema arobnjacima, glavni odliv energije kod
mukaracaienasedeavaprekorazmnoavanja.Tojevelika
investicijazatototrajnoutienanausvetlost.Prematome,
svrhadonoenjadecenaovajsvetbitrebalodabudepaljivo
razmotrenaitosakrajnjomozbiljnou.
Ako smo proizvod dosadnog seksa a u isto vreme se
preputamo nagonima razmnoavanja, neizbena posledica
togajerazbijenostnaegenergetskogjedinstva.Svetleajaja
roditelja su poput izbuenih kofi iz kojih voda curi na sve
strane; te rupe su deca. Takva osoba nikada nee moi da
skupidovoljnosnagedabisepromenilaosimakoprimenjuje
pravilaratnikogputausvomivotu.
Neko od slualaca ga je pitao kako se odvija razmena
izmeuroditeljaidece.Odgovoriojedapresecanjepupane
vrpce novoroeneta ne znai da je veza bebe sa njenim
precimaautomatskiprekinuta.Uesvetlostiostajeaktivno
celogivotakaojednaenergetskaslamica;tojestvarnaveza
koju vidovnjaci vide kao vlakno koje se kree od svetlee
ahureroditeljapremanjihovojdeci.
67

Potonismosvesnidatajodlivpostoji,nepostojinain
da ga spreimo. Nebitno je koliko ljubavi roditelji i deca
iskazujujednidrugima;satakevienjaenergije,taljubavje
zasnovananasvetlostikojajerazmenjena.Zbogtograzloga,
roditelji su uglavnom toliko zahtevni prema svojoj deci i
pokuavaju da ih oblikuju na svaki mogui nain kako bi
postala ista kao i oni. Doneti ih na ovaj svet nije samo
jednostavnaisporuka,tojeinvesticija.
Vidovnjacimogudavidedatokomteotimainekojojsu
deca izloena ona postaju zarobljena roditeljskom
energijom koja je razbijena i delovi njene svetlosti se
prikazujukaostaraiizlizanakoulja,ilikaodasuisceeniisa
izvaenomutrobom.Groznasituacija!
Karlosovi opisi, udrueni sa slikovitim kretnjama su imali
efekat uzbune na veinu njegovih slualaca. To sam mogao
videtinalicimaosobakojesumeokruivale.
Jedanoduesnikagajeveomaglasnoupitaokakoratnik
moedazakrpisvojeotvoreodlivanja.
Odgovorio je kako je jedina mogunost za izbegavanje
komande socijalizacije odrei se oca i majke i nikad se ne
osvrnuti. to se tie dece, dodao je, nema drugog reenja
negodaihpojedemo.
Akonepojedetedete,onoepojestivas.
Overeisuprevrilemeruiprimetiosamkakosunekiod
prisutnihnapustiliprostoriju.
Karols nam je smireno ispriao kako je jednom doiveo
izvanredan susret sa biem iz drugog sveta koje je eleo da
oslobodiizropstva.Zbogtenepromiljenosti,biojeprinuen
danapravitelozatustranuenergiju.
Kada ju je majka rodila, don Huan je uzeo to stvorenje
kojejebilodevojicaiotiaosanjom.Kadasevratiostavioje
68

zdelupunumesaprednas:Ovojevaaerka.Pojediteje!
Nismo imali izbora; hipnotisani zapovednikim izrazom
njegovoglica,majkaijasmosepokorilinaredbi.
Za nas je to bio monstruozan in, ali, on je imao
dragocenu posledicu: trajno smo obnovili nae svetlosno
jedinstvo. Tako to smo zajedniki pojeli to mekano meso,
oboje smo povratili sve svoje naklonosti, svu svetlost koju
smo izlili na to stvorenje tako da smo zatvorili svoje otvore.
Ponovosmopostalipotpuni.
Osam godina kasnije, don Huan je vratio devojicu
nazad.PredstaviojekaoPlavogSkautairekaodajenjusvo
vremeuvaoskrivenu,tedajeonotosmonjenamajkaija
jelibiloprasetina.
Nastupio je tajac, a onda je talas olakanja prostrujao
krozprostoriju.
Karlos je nastavio: Ne mogu rei da je povratak moje
erkepokrenuobilota,niljubav,nitibilokakvuutehutoje
sve to bila ala, niti bilo ta slino. Moja energija je ostala
mirna.
Neko od prisutnih je radoznalo eleo da sazna ta se
dogaalosadevojicomtokomtihosamgodina.
Odgovorio je: Ah! Moj uitelj ju je podizao u severnom
Meksiku,meuJakijima.Onjenjupretvorioudivljebie.Ona
nije normalno stvorenje, njena energija dolazi iz drugog
sveta.Onakoristimonebiljkebezustruavanja.Onajebila
toliko neukroena da sam morao da je veem i strpam u
gepek automobila kao kofer kako bi je odveo iz Meksika u
SjedinjeneDrave.Mi,njenifizikiroditelji,nismomoglidaje
dodirnemo.Izgledalajemaloposlunijejedinokadajesadon
Huanom.

69

Seam se da je mala devojica jednom, svojevoljno


spustila glavu na moja kolena. Njena majka i ja smo se
pogledaliiznenaeno,bilonamjetekodapoverujemouto.
Sve je to bio efekat nagualovog manevra. Ta devojica je
znala da je sama, da nema par roditelja na kojima bi
parazitirala. Ona je pretvorena u bie usklaeno sa svojom
stvarnomkonstitucijom.
Mi smo agresivna, teritorijalna bia; mi nismo domae
ivotinje.Tadevojicajeiviprimerkakvesvemanevremogu
daizveduarobnjaciusmisluzbijanjanaeenergije.
Drugom prilikom, kada je spomenuo temu dosadnog
seksa, njegov govor se bavio rukovanjem seksualnom
energijom.
Rekao nam je da je stvaralaka sila koja postoji u nama
uzviena,idaimapunonainaupotrebekojihnismosasvim
svesni. teta je to veina ljudi jedino znaju da razmiljaju o
seksu u terminima telesnog zadovoljstva. To je kao
ogranienaupotrebanekogdivljakakojisesluajnodoepao
veoma dragocene knjige; sve to on moe da vidi u njoj je
pogodanmaterijalzapotpaljivanjevatre.
Mi provedemo vei deo ivota brinui kako pripadnici
suprotnogpolagledajunanas.Topovlai,prvo,stalnupanju
uvezinaegizgleda.Drugo,toinidaposeujemomestana
kojaodlazeosobeslinenamakakobiseupoznavaliiuloili
mnogo,mnogosatipriajuiosporednimstvarima,alistalno
imajui na umu na glavni cilj. Ovakva vrsta ulaganja je
preterana.
arobnjak zna da sutina seksa nije zadovoljstvo niti
razmnoavanje.Dalizaistaverujetedabisesnagakojanama
vladazamajavalastvarajuinetotakovanokaotojemo

70

stvaranja,samodabinamomoguilakratketrenutkezabave
ilidabinasmnoilakaopeurkenazemlji?
Svrhaseksajemnogodublja,onnaspovezujesatajnom
porekla svih stvari, zato to univerzum nastaje iz jedne
eksplozijekojasejouvekodvijaikojaseiskazujesvakiput
kad vodimo ljubav. Ako je izvor onog to smo mi ta
stvaralaka sila onda centar naih napora mora biti
preusmeravanjeseksualneenergije.
ineiveomaizraajanpokretrukama,uzviknuoje:
Shvatite ta imate i ne traite to! Seks je novac i to u
gotovini! Naa kosmika sudbina je da proirimo svoju
svesnost; iz tog razloga, mi smo obdareni delom kreativne
sileOrla.Seksjestvorenzasanjanje.
Izjavio je da, teoretski, seksualna razmena meu
parovima ne mora uticati na svetlost dostupnu svakom od
uesnika,svedokmukaracuzimaodeneonolikokolikoona
uzima od njega i rezultat je neutralna ravnotea. U svakom
sluaju, ono to je nepoeljan ishod je da njihova energija
postajeizmeanainatajnainsestvarajuvorovivezanosti
zavisnosti koji ograniavaju nau slobodu i zahtevaju duge
godinerekapitulacijedabiserazmrsili.
Ali u praksi, ta vrsta razmene iscrpljuje nau ivotnu
snagu, zato to kad vodimo ljubav, kretanje energije se ne
odvijaunutarzatvorenogsistema;uvekpostojiotvor.
Imatisekssanekimznaiimativezesacelimgenetskim
lancemkojiodreujenjegovoilinjenoporeklo,zatotozbog
odlivnih vlakana koje nas povezuju sa precima, ljudska bia
nisu nezavisne svetlosti ve zavrni elementi. Iako se
seksualni in odvija izmeu dve osobe, postoji ljudski kalup,
kolektivna fiksacija skupne take koja uzima najvie energije
utomprocesu.
71

Ta fiksacija je odgovorna za oseanja ljubomore,


zavisnosti i vezanosti koje dovodimo u vezu sa naim
seksualnim odnosima, a to ini da postanemo nepopravljivi
investitori, izopaavajui plemenitu re ljubav u neto
podlo.
Odnos obinog oveka prema mogunosti da voli je
poput neke bezoseajne i proraunate maine: volim moju
decuzatotojeunjimapohranjenamojaenergija,mojuenu
zato to pere moju odeu, kuva mi i jebem je, mog psa jer
uvakuu,mojuzemljujersamunjojroen,mogBogajee
meonspasiti
Negovoselicezgrilougrimasugaenja.
Kakotekojedavati,bezoekivanjabiloegazauzvrat!
Obine ljubavi zavravaju postajui dunost, kada drugi
zahtevaodnasistupanjukojuondajenama.Aoseanjaiz
dunostisunetofatalno!
Zbog tih razloga, jedan od prioriteta za uitelja je da
unitiuenikoveseksualneobrazce.Ovojekljunastvarkoja
zahtevadoivotnitrudalijeneophodnodasetozaponeod
prvog trenutka, zato to postati lan drutva arobnjaka ne
moe biti iskorieno kao izgovor za negativne seksualne
pojave. Ako ne razjasnimo tu stvar kao obini ljudi i ene,
naeansedanapredujemonaputuratnikasuvrloslabe.
arobnjaci imaju mnogo naina za ispravljanje uenika.
Neki nemaju nikakvih obzira i podvrgavaju uenika pravim
muenjima,napadajuinjegoveslabostidoksenepromeniili
se slomi. Drugi, poput mog uitelja, su krajnje paljivi
povodomtogaivievoledaradesaenergijomiznutra,inei
da uenik postane svestan sebe i reaguje. Svaki od ovih
metodajeopravdandoklegoddajeeljenerezultate.

72

Na primer, nagual Hulijan je kombinovao nemilosrdnu


efikasnost sa zapanjujuom sposobnou da postane ta
poeli nije glumio; tanije, on je sutinski menjao sebe
pomerajuisvojuskupnutakuupoloajkojiodgovaraobliku
ivotinje ili druge osobe. Jedan od njegovih omiljenih oblika
je bio enski. Jedanput je, u obliku prelepe devojke, zaveo
svog uenika Huana Matusa, koji je u to vreme imao jedva
dvadesetgodinaibiouspaljenkaomladibik.Kadasusenali
u krevetu, on je pomakao svoju skupnu taku u svoj
uobiajenipoloajipostaoponovomukarac,tojemladia
nateralodauspanienoistriizsobe.
Za linost kakva je Huan Matus tada bio, udarac je bio
razoran.Razoriojenjegovestereotipe.Tojebilauvrnuta,ali
izvanredno efikasna ala. Ona je jednim udarcem slomila
njegovu sklonost da se prepusti prvoj eni koja sebe uini
dostupnom.
DonHuannikadanijeoprostiosvomuiteljuzbogteale
ali je, kako je vreme prolazilo, nauio kako da se nasmeje
celojprii.
TadajeKarlosdopustiokraevremezapitanja.Jedanod
prisutnihgajepitaouvezicelibata;dalijeonneophodanza
arobnjakeikakvajekoristodtoga.
Odgovorioje:Usutini,arobnjacisenezalauzaneto
niti su protiv neega. Oni vide da sve zavisi od uroenog
rasporeda energije. Postoje neki koji su roeni sa
neophodnom strau da vode ljubav svakog dana, dok je
ostali nemaju dovoljno ak ni za masturbaciju. Neki
obnavljaju svoju svetlost pomou discipline, dok drugi
izgledaju kao isceeni i umiru nepotpuni. Svi ti faktori utiu
naponaanjearobnjakauveziseksa.

73

Onotojetipinozaarobnjakejenjihovoodbijanjeda
budurtvekolektivnekomandezarazmnoavanjem,injihova
sposobnost da izaberu odgovorno korienje svoje energije.
Takoe, niko od njih ne moe biti zarobljen ni u jednoj
seksualnoj kategoriji. Oni su slobodni, oni postupaju sa
svakim trenutkom onako kako im mo ukazuje. Da bi stekli
takvu viziju, oni neguju trezvenost koju obina osoba ne
poznaje.
Objasnio je kako novi vidovnjaci, generalno naginju ka
celibatu i samodovoljnosti zato to su veoma tedljivi sa
svojom energijom i vie vole da je posvete proirivanju
svesnosti. Oni su se osvedoili u svetove na svojim
putovanjima u beskraj to je sve ostalo uinilo bledim i
neprivlanim,akiseksualniin.
Don Huan je rekao da je voenje ljubavi za one koji
nemajuprivrenosti.
Odgovarajui na drugo pitanje, rekao je da ne postoji
takvastvarkaotojeseksualniproblemvesamopojedinci
sa svojim sopstvenim i vrlo specifinim nedoumicama koje
trebadarazree.
Uopteno posmatranje toga 7 je zamka, jer to uzrokuje
daublaimosvojuodgovornostiopravdamosebemiljenjem
kako su svi ostali isti kao i mi. Isto kao roenje i smrt,
stvaranjejeliniin,darkojinamjepoklonioOrao.Onoto
arobnjacizahtevajujevrlojednostavno:odgovornost.
Drutvoukomeivimojekolaukojojnasprisiljavajuda
se pridravamo zauujue okrutnih pravila. Mi starimo i
voenje ljubavi izokreemo u grotesknu parodiju. Drutvo
nam namee iscrpljivanje, programirano ponaanje koje ne

Seksualnogproblemaprim.prev.

74

prestajesvedoknenestaneiposlednjaiskrasvetlostikojaje
ostalaunama.
Imao sam primer toga kod moga dede. Starac je imao
obiaj da kae: Ne moe sve da ih pojebe, ali mora da
pokua! Bio je ve s jednom nogom u grobu, a i dalje je
reagovao na nain na koji su ga nauili. Polovinu svog
vremenatroiojedanaeenu,adrugupolovinutrudeise
da je sauva, i nikad nije shvatio da mu niko nije pokazao
kakodauinipraviizbor.
Konano,nasamrtnojpostelji,staracjepostaoogoren
milju kako ga njegove ljubavnice vie ne ele zbog
muevnostivezbognjegovognovca.Onamenevoli!jecao
je, a njegovi unuci su ga uveravali: Ona te voli deda! Glupi
ovekjetakoumro,vritei:Evomedolazim,mamice!
Dalijepotrebnobitiarobnjakkakobiseshvatilodato
nijesvetomoemoimatikaoljudskabia?
Priznao je kako je pre nego to je odluio da praktikuje
ratniki put, verovao da je zavodnik i da se tako ponaao,
voenlatinskimstrereotipommukarca.
Jednom sam zaveo devojku i uveo sam je u svoja kola.
Oboje smo bili toliko uspaljeni da se cela oferajbna
zamaglilaodsvihtihpoljubacaizagrljajakojesmorazmenili.
Kada sam bio najuzbueniji, otkrio sam da je ta naizgled
devojka,ustvarimukarac!
Drugi put, iskreno sam se zaljubio u mladu devojku, ali
sam poeo da sumnjam da me vara. Promenio sam auto i
stajao posmatrajui sa ugla njene kue. Doao je drugi
mukarac.Kadasamjojzatraioobjanjenje,reklamije:Sa
tobomimamljubav,asanjimjesamoseks!
Ovakva vrsta sukoba je uinila da odluim da se
ponaammnogoumerenijeusvojimljubavnimaktivnostima.
75

Ali pritisak mojih stereotipa je bio prejak. Nastavio sam da


troimsvojuenergijunasekssaglasnoobrascimamojerase,
svedokmedonHuannijestaviopredizbor.Iliusesmiriti,ili
unapustitiobuku.
Odgovarajui na drugo pitanje, tvrdio je da je najbolji
nain da se zaustavi energetsko iscrpljivanje koje se dogaa
preko seksualnosti, uenje kako da se naprave velikoduni
gestovikojioslabljujufiksacijunaepanje.
Primilismoivotkaokosmikidariimamoprivilegijuda
uzvratimonatomgestupotpunomizdvojenou.Zahvaljujui
svojojravnodunosti,ratnikjeupoloajudapreokrenesvoju
ljubavublankoek,ubezuslovnuiapstraktnuprivrenost,jer
onanepoinjesaeljom.Kakvaudesnastvar!
Nasuprot onome to prosean ovek misli, priroda
arobnjakajestrastvena.Alipredmetnjihovestrastinijevie
fiziki.Onisuvidelilepakkojisastavljasvestvari,talasstrasti
koji preplavljuje univerzum i koji se ne moe zaustaviti zato
toakobisetodogodilo,svebibilosvedenonanitavilo.
Pomou vienja, postavili su svoju osnovu na kamen
temeljac svesnosti, najmonije stanje line panje. Njihova
ljubav je jedna nadmona stvarnost koja vibrira u svakom
udahuiizdahu,izraenajeusvakompokretuidajesmisaou
svakom svetu; to je sila koja ih podstie da istrauju, da
rizikujuirazvijajuse,neprestanodajuisvenajboljeodsebe.
arobnjaci su otkrili najistiji oblik ljubavi, zato to vole
sebe.Oniznajudajesvetodajemodrugimaodrazonogato
imamousebi.Onisustavilimostrastiuslububia,ionaim
dajeneophodanimpulsdapreduzmujedinupotragukojase
isplati:potraguzasamimsobom.

76

Rekapitulacija

Dok sam sreivao svoje beleke, otkrio sam da je jo


jednatemakojujeKarlosnaglaavaousvojimgovorima,bila
koncept rekapitulacije. Isticao je da je to veba kojoj
arobnjaciposveujuveinusvogvremena.
Jedanputjenaglasiodauprkosenergetskomiscrpljivanju
kome smo izloeni kroz socijalne interakcije, svi mi imamo
izbor, zato to nam zapeaena priroda nae svetlosne
konfiguracije omoguuje da ponovo zaponemo od nule u
bilokomtrenutkuidatakoobnovimosvojucelokupnost.
Nikada nije kasno, rekao je. Dokle god smo ivi, uvek
postoji nain da se pobedi bilo koja vrsta blokade. Najbolji
nain da povratimo svetlosna vlakna koja smo izgubili je da
pozovemo nau energiju nazad. Najvaniji deo je preduzeti
prvikorak.Zaonekojisuzainteresovanidasauvajuipovrate
svojuenergiju,jedinidostupannainjerekapitulacija.
arobnjak zna da ako ne krenemo u potragu za svojim
utvarama, one e doi po nas. Zbog tog razloga on nita ne
ostavljanerazreenim.Onprepriavasvojuprolost,upotrazi
za maginim spojem tanim trenutkom u kome je bio
uvuenuneijusudbinuiusmeravasvusvojukoncentraciju
natutakurazmrsujuivorovenamere.
77

arobnjacikaudamiivimosvojivotsadistance,kao
dajeonskupseanja.Provodimoivotpogrbljeni,povreeni
neim to se desilo trideset godina ranije, nosei teret koji
vie nema nikakvog smisla. Ne mogu to da oprostim!
vritimo, ali to nije istina, mi sami sebi ne moemo da
oprostimo!
Emocionalnevezekojeuspostavljamosaljudimasukao
ulaganja koja inimo usput. Moramo biti potpuno ludi da bi
napustiliiodbacilisvojenasleenatakavnain!
Jedini nain na koji moemo ponovo postati potpuni je
da pokupimo ta ulaganja usklaujui sebe sa svojom
energijom tako da uklonimo teak teret oseanja. Najbolji
naindatoizvedemokojisuotkriliarobnjacijedasesetimo
dogaajanaelineprolostidokihpotpunonerezimiramo.
Rekapitulacija vas izvlai iz prolosti i prebacuje u
sadanjost.
Nemoemodapobegnemoodtogatosmoroenikao
proizvoddosadnogjebanjanititoulaemonajveideosvoje
svetlostiupravljenjedeceilinaodravanjezamornihodnosa.
Ali moemo da rekapituliramo; to uklanja energetske efekte
tihaktivnosti.
Sreom, u podruju energije, stvari poput vremena i
prostoranepostoje.Zatojemoguevratitiseuistitrenutaki
mestokadasedogaajdesioioivetiga.Tonijeprevieteko
jersvidobroznamokadasmobilipovreeni.
Rekapitulirati znai prikradati se (tragati za) naim
rutinama, podvrgavajui ih sistematskom i nemilosrdnom
razmatranju. To je aktivnost koja nam omoguava da
sagledamo svoj ivot u celokupnosti a ne samo kao niz
trenutaka. Iako to moe izgledati neobino, arobnjaci su

78

jedini koji rekapituliraju kao vebanje; ostalim ljudima se to


moedesitisamosluajno.
Rekapitulacija je ostavtina starih vidovnjaka, osnovna
praksa, sutina arobnjatva. Bez nje nema puta. Don Huan
sepremauenicimakojinisurekapituliraliodnosiokaodasu
radioaktivni. Don Henaro ak nije hteo ni da se rukuje sa
mnom, a ako bih ga sluajno dodirnuo on bi otrao da se
operekaodasamgazarazio.Rekaojedasampunprljavtine
kojaizbijaizsvakeporemojekoe.Pomoutogizmotavanja,
usadio je u mene ideju da je rekapitulacija elementarni in
higijene.
Na drugom predavanju, Karlos je izvestio o vrsti
svetlosnogzastojakojijeopisaokaokaofiksacijunaepanje
koja blokira protok energije. Rekao je da se to deava kada
odbijamo da se suoimo sa injenicama i pokuavamo da
sebezatitimokrijuiseizaakcijapoputanja.Takoe,tose
deavakadaostavljamonereenimneizbenestvariiliinimo
delakojanassputavaju.
Posledice takve vrste zastoja su da osoba prestaje da bude
svoja.Kadapostanepritisnutaokovimaodlukakojejedonela
tokom svog ivota, vie ne moe da postupa na promiljen
nain i postaje uhvaena u mreu okolnosti. Ova situacija
moe da naraste do take mentalne ili fizike bolesti i moe
bitirazreenajedinopomourekapitulacije.
Ustanovio je da, u sutini, rekapitulacija poiva na
pravljenju spiska povreda uzrokovanim naim interakcijama.
Sledeikorakjedaodputujemonazadutrenutakkadasuse
dogaajidesilisaciljemdapovratimoonotopripadanamai
vratimotopripadadrugima.
Ratnik zapoinje vraajui unatrag dan koji je upravo
proao. On rekonstruie razgovore, tumai miljenja, pamti
79

lica i imena, traga za nijansama i nagovetajima, raslanjuje


sopstveneitueemocionalnereakcije.Onnitanepreputa
sluaju, grabi seanja dana jedno po jedno i proiava ih
pomoudisanja.
Ontakoeistraujesvedeloveisituacijesvogivota.Na
primer, partneri koje je imao, kue u kojima je iveo, kole,
radnamesta,prijateljeineprijatelje,sukobeisrenetrenutke
i tako dalje. Idealno bi blo da navalimo na zadatak po
hronolokom redu od najskorijeg seanja pa do najdavnijeg
kog je mogue prizvati. Ali, na poetku, najlake je to initi
akoseanjepodelimonaoblasti.
Veomakoristanoblikvebanja,dostupansvimanama,je
spontana rekapitulacija. Ako bolje razmislimo, svi mi stalno
rekapituliramo. Sva seanja koja odgovaraju naem
unutranjem dijalogu mogu se tako nazvati. Meutim, mi ih
prizivamo nanevoljan nain; umesto da im se prikradamou
tiini, mi ih prosuujemo i odnosimo se prijemivo prema
njima. To je beskorisno. Ratnik koristi povoljnu priliku, zato
to su ta naizgled sluajna seanja upozorenja koja stiu sa
naetihestrane 8.
Naglasio je da za rekapitulaciju nisu potrebni nikakvi
posebni uslovi. Moemo vebati u bilo koje vreme, na bilo
kommestu,kadagodosetimopotrebudatoinimo.
Ratnici rekapituliraju dok se etaju putem, u kupatilu,
dokradeilidokjedu;kadagodjemogue!Najvanijastvarje
dasetoobavlja.

Tihastrana:energetskotelo,dvojnik,levastrana,nagual,drugoja.Iznenauje
brojsinonimakojiKastanedakoristikrozceoopussvojihknjigaipredavanjaza
jednuteistuosobenostljudskihbiaprim.prev.

80

Dodao je da nije potrebno zauzimati odreeni poloaj.


Jedini uslov je da nam bude udobno, kako fiziko telo ne bi
zahtevalopanjukojabisemealasaseanjima.
Meutim, arobnjaci veoma ozbiljno pristupaju
vebanju. Neki koriste drvene kutije, uzdignute platforme,
ormaneilipeine.Drugigradekuicumeunajviimgranama
velikogdrvetailiiskopajurupuuzemljiiprekrijujegranama.
Dobrapraksarekapituliranjajesedetinakrevetu,utami,pre
negotolegnemodaspavamo.Svakinainkojinasodvajaod
okolinejedobarzaformalnurekapitulaciju.
Kada smo locirali dogaaj i osveili u pamenju svaki
njegovdeo,potrebnojedaudahnemokakobismopovratili
energiju koju smo ostavili za sobom a onda da izdahnemo
vlaknakojasudrugipoloiliunama.Disanjejemaginojerje
onofunkcijakojadajeivot.
Karlosjeobjasniodaovavrstadisanjatrebabitiudruena
sa vodoravnim pokretima glave, koje arobnjaci nazivaju
provetravanjedogaaja.
Neko ga je upitao da li je neophodno disati sa desna u
levoiliusuprotnomsmeru.
Odgovorio je: Kakve to ima veze? To je rad sa
energijom; ne postoje vrsti obrasci. Ono to se rauna je
namera. Udahnite kada elite neto da povratite i izduvajte
natrag sve to nije vae. Ako to uinite sa celokupnom
svojom prolou, prestaete da ivite zarobljeni okovima
seanja a umesto toga biete usredsreeni na sadanjost.
Vidovnjaci opisuju taj efekat kao suoavanje sa injenicama
onakvimkakvejesu,ilikaoobjektivnovienjevremena.
Upitalisugatatrebamouinitisanaimseanjimakada
ih lociramo; da li to znai da ih istraujemo nekom
psihoanalitkommetodomilineimslinimtome.
81

Odgovorio je: Nije neophodno initi nita odreeno.


Seanjaepronaisvojsopstveniputjersvetlostsamasebe
prerasporeuje pomou disanja. Jednostavno pokuajte,
uinitesebedostupnim;Duhevamreitatrebadaradite.
Rekapitulacija zapoinje iznutra i potkrepljuje samu
sebe.Tojepitanjeutiavanjaumakadanaeenergetskotelo
preuzima kontrolu radei ono to mu donosi zadovoljstvo.
Oseate se dobro, udobno; daleko ste od iscrpljivanja i to
vam donosi predah. Vae telo to opaa kao neshvatljivo
energetskokupanje.
Ali, potrebno je da imate ispravan stav prema tome.
Nemojte pomeati ove vebe sa psiholokim ispitivanjem.
Ako je tumaenje ono to vam je potrebno, idite kod
psihijatra!Onevamreitadauinitekakobistenastavili
dabudeteidiot.Nepokuavajtedaotkrijetepouku.Prieo
moralupostojesamoudeijimknjigama.
Rekapitulacija je poseban oblik prikradanja (traganja), i
treba joj pristupiti sa velikim oseajem za strategiju. Ona se
bavi razumevanjem nae egzistencije i zavoenjem reda u
nju, videi je onakvom kakva jeste, bez kajanja, osude ili
oduevljenja,sapotpunomravnodunouifluidnimduhom,
aksahumorom,zatotonitaunaojprolostinijevanije
od neega drugog, i svi odnosi su, na kraju krajeva,
beznaajni.
Najvanija stvar je poetak, zato to e nam energija
kojuodvratimoodprvobitnenameredatimodanastavimo
sarekapitulacijomsvezamrenijihaspekatanaihivota.Kao
prvo,neophodnojedakrenemoodnajaihulaganjakojasu
najmunija oseanja. Onda kreemo sa onim seanjima koja
su pohranjena toliko duboko da mislimo kako smo ih
zaboravili,ali,onasujouvektu.
82

Na poetku, rekapitulacija moe biti teak rad, zato to


na um nije naviknut na tu disciplinu. Ali, nakon zatvaranja
najbolnijih rana, energija e prepoznati samu sebe i
postaemo posveeni vebanju. Na taj nain, svaki deli
svetlosti koji povratimo pomae nam da postignemo jo
vie.
Onogtrenutkakadastespremnidazaponetesavoljnim
razvezivanjemvorovavaelineistorije,uinieteodluujui
korak.
Odgovarajuinadrugopitanje,rekaojedarekapitulacija
nema kraja; ona traje do kraja naeg ivota i nastavla se i
dalje.
Razvlaim svoja vlakna svake noi dok se podseam
dogaajakojisusedesilitokomdana.Natajnainmojalista
dogaajaostajeaurirana.Ali,jednomgodinjezadajemsebi
mnogo potpuniju i sveobuhvatniju vebu, radi ega se
uklanjamodsvegananekolikonedelja.
Upozorionasjedabazatotojetosvakodnevnapraksa,
nesmemodaposmatramotovebanjekaorutinu.
Akonepovratimosvojucelokupnuenergiju,naeodluke
nikada nee postati mone; uvek e postojati pozadinska
buka,tuakomanda.Abezmonihodluka,ovekjenita.
Oivljavanjedogaajajesavrenastvar,zatotouklanja
rane iz prolosti i isti od svakog nagomilavanja u
energetskim kanalima. Na taj nain, lomite fiksirano zurenje
kojimvasposmatrajudrugiljudiiotkrivateobrasceljudskog
ponaanja tako da vas vie nita ne moe ponovo uloviti.
Postajete samostalno bie; vi odluujete ta elite da
napraviteodsebe.
Jedno od pitanja ticalo se efekata rekapitulacije na
svesnost.
83

Tvrdiojedavebanjeproizvodidvaglavnaefekta.Efekat
koji odmah nastupa je zaustavljanje unutranjeg dijaloga.
Kadajeratniksposobandazaustavisvojunutranjidijalog,on
uvruje vezu sa svojom energijom. To ga oslobaa od
zahteva seanja i tereta oseanja i oslobaa preostalu
energiju koju onda moe uloiti u proirivanje granica svoje
percepcije. Ratnik poinje da prihvata stvarnost umesto
tumaenja te stvarnosti. Po prvi put, dolazi u dodir sa
konsenzusomarobnjaka,kojijeopisstvarnostisastavljenna
nepojmljivnain.
Normalnojedaratniknatomnivoupoinjedasesvemu
smeje, zato to energija donosi sreu. Zahvaljujui
rekapitulaciji, on je srean, ispunjen i skakue kao dete. S
drugestrane,onpostajezastraujuaosobajer,potomuje
svetlost neoteena i njegov ivot je ist, donoenje odluka
vienepredstavljapotekouzanjega.Oneodluitionoto
je nuno u datom trenutku, a to drugim ljudima deluje
zastraujue.
To je takoe vreme kada je ratniku potrebna dodatna
koliinaumerenostiirazumnosti,jerbeztogamoepreduzeti
nepotrebne rizike, dovodei u opasnost kako svoju tako i
bezbednostdrugih.
Drugiefektrekapitulacijejedaonadelujekaozazivanje
Duha i ini da on poeli da doe i ivi sa nama. Drugim
reima: setiti se svoje prolosti je najefikasniji nain da se
ujedine fiziko telo i energetsko telo, koji su godinama bili
razdvojeni.
Rekao je da arobnjak koji uspeva da sabije najvei deo
svoje energije dolazi u stanje kada moe da namerava
junako delo perceptualne hrabrosti: Nameravanje kopije
svogivotnogiskustvasaciljemdaprevarismrt.
84

To je krajnji cilj rekapitulacije: napraviti duplikat, i biti


spreman za odlazak. Ne morate biti arobnjak kako bi ste
shvatili vanost svega ovoga. Umreti u bedi je oajan nain
umiranja. S druge strane, imati duplikat koji e te ponuditi
Orluvamgarantujedaetebitisposobnidanastavitedalje.
Borba arobnjaka je herojska. Besprekorno
rekapitulirajui sadraj svojih ivota, oni sakupljaju vlakna
kojaodvlaenjihovupanjuivraajuonimakojepoznajusvu
panju koju su im poklonili. Na taj nain dolaze u stanje
ravnoteekojeimomoguavadaodusacelokupnomsvojom
svesnou. Njihova seanja, koherentna, proiena i
integrisana, deluju kao nezavisno bie, koje slui kao karta
kojuigrajuuzamenuzasvojusvesnost.Oraoprihvatatajtrud
kaoplaanjeiuklanjaseustranu.Naareplikajedovoljnada
zadovoljinjegovopotraivanje.
Tajtrenutakvidovnjacividekaoeksplozijuenergijekoja
ujedinjuje njihovu zatvorenu svesnost sa totalitetom
spoljanih zraenja i tada se njihova skupna taka iri u
beskrajpoputkovitlacasvetlosti.
Udrugomgovoru,osvrnuosenapostupakkojisusainili
novi vidovnjaci a koji moe biti koristan prilikom vebanja
rekapitulacije.
Izjavio je: Jedan od arobnjakih zadataka je da stalno
ispituju nagovetaje Duha. U tu svrhu, esto koriste knjigu
dogaaja koji su vredni pamenja, mapu onih deavanja u
kojimajeDuhintervenisaounjihovimivotima,pritiskajuiih
dadonoseodlukevoljnoilinevoljno.
Objasniojekakojeprednostovetehnikeutometokada
piemo, mi se izdvajamo od stvari i dogaaja makar i u
najmanjoj meri, a to nam omoguava da se fokusuramo na
njihsavieobjektivnosti.
85

Tu se ne radi o opisivanju naih dnevnih rutina ve o


usmeravanju panje na udne trenutke u kojima se ispoljila
namera. To su magini momenti zato to oni stvaraju
promene i suoavaju nas licem u lice sa smislom naeg
postojanja.
Usliavajui molbe, izneo nam je par primera ove vrste
dogaaja.
Iako su znakovi Duha lina stvar, postoje uobiajeni
dogaaji koji uopteno obeleavaju ljudski ivot, ka to su
roenje, izbor zanimanja, vezivanje vae sudbine sa drugom
osobom ili roenje dece. Takoe tu su bolesti i ozbiljne
nesreezatotooneuspostavljajuvezusasmru.Zaonekoji
imajusreudapronauprovodnikaDuhauoblikunaguala,to
jesvakakodogaajnajvrednijipamenja.
Uplitanja namere su prethodnice, veoma znaajna
seanja za ratnika koja mogu biti upotrebljna kao take
poreenja u vezi toga gde zapoeti kada neko istrauje
dogaaje vlastite prolosti. To zahtevabrzinu i jasnou kako
biihodabraliisastaviliodbacujuilinestvari,azadravajui
maginu sutinu. Kada je ovo pravilno obavljeno, onda to
postaje ono to novi vidovnjaci nazivaju apstraktni centri
opaanja, matrica namere koju ratnik ima dunost da
rastumai.

86

Pragtiine

Jedna od Karlosovih osobenosti bila je nepredvidljivost.


Ponekadjeblagovremenodolazionasastankeadrugiputbi
kasnioiposatvremena.Takvopostupanjejeimalopovoljne
efekte; ono je inilo da oni koji su manje zainteresovani
ustanu i odu a primoravalo zainteresovanije da neguju
strpljenje.
Tog prepodneva sastanak je bio na Meksikom
univerzitetu.Meumnogimdrugimpitanjima,upitanjedali
veruje u Boga. Odgovarajui, Karlos nas je zamolio da ne
pobrkamonjegovereisareligioznomobjavom.
arobnjaci se dre svog iskustva, rekao je. Oni su
zamenili verovanje za vienje. Oni govore o duhu ne zato
toverujuunjegovopostojanjevezatotogavide.Ali,oni
ga ne vide kao oca punog ljubavi koji sa visine bdije nad
nama.Zanjih,duhjenetomnogodirektnijeineposrednije,
stanjesvesnostikojeprevazilazirazum.
Sve to dopire do naih ula je znak. Jedina stvar koja
vam je potrebna je neophodna brzina da utiate svoj um i
uhvatite poruku. U smislu tih nagovetaja, duh nam govori
veomajasnimglasom.
87

Jedna od prisutnih osoba je naglasila da, ak i ako to


prihvatimo kao metaforu, ideja oslukivanja duha ili
razgovorasanjimimaizrazitoreligiozniprizvuk.
AliKarlosjebionepokolebljivusvomobjanjavanju:
Taj glas nije metafora! On je bukvalan! Ponekad on
govoripomourei,drugiputjetosamoapatiliprizorpred
naim oima, poput filma. Na taj nain, duh prenosi svoje
komandedonasisveonemogubitisabraneujedinstvenom
izrazu:Namera,namera!
Glas duha se podjednako obraa svakome, ali mi to ne
shvatamo. Toliko smo zauzeti svojim razmiljanjima da
umesto da uutimo i sluamo, mi dajemo prednost svim
vrstamaokolianja.Tojerazlogtopostojiglaspodseanja.
Upitalisugataznaiglaspodseanja.
Odgovorio je: To je izvor panje, nain pristupanja
drugom nivou svesnosti. Mi moemo skoro sve upotrebiti
kakobiseuskladilisaduhom,zatotose,nakrajukrajeva,
onnalaziizasvegatopostoji.Ali,izvesnestvarinasprivlae
vieodostalih.
Uopteno, ljudi imaju svoje molitve, svoje amajlije ili
razraenerituale,privatneiligrupne.Drevniarobnjacisubili
skloni misticizmu; koristili su astrologiju, predskazanja i
vraanje, arobne palice i sve ostalo to bi moglo prevariti
kontrolurazuma.
Ali, prema novim vidovnjacima, takvi postupci su
promaaj i u njima se krije opasnost: oni mogu da iskrive
panju osobe tako da ona postane zavisna od simbola.
Savremenim ratnicima vie odgovaraju neposredniji naini.
Don Huan je preporuio direktno nameravanje unutranje
tiine.

88

Naglaavajui rei, precizirao je da je arobnjatvo


umetnosttiine.
Tiina je prolaz izmeu svetova. Kada na um ostaje u
tiini,pojavljujuseneverovatniaspektinaegbia.Zapoevi
odtesituacije,osobapostajenosilacnamereisvanjenadela
poinjudadobijajusnagu.
Tokom mog naukovanja, moj dobroinitelj je izvodio
neobjanjivepodvigekojisumeprestravili,alisuuistovreme
probudili moju ambiciju; poeleo sam da budem toliko
moan kao to je on! Stalno sam ga zapitkivao kako mogu
nauiti njegove trikove, ali bi on uvek stavio prst na svoje
usne i zurio u mene. Prole su godine dok nisam postao
sposoban da shvatim velianstvenu pouku njegovog
odgovora.Kljuarobnjatvajetiina.
Jedanodprisutnihgajezamoliodaobjasnitogledite.
Odgovorio je: To nije objanjivo. Kada to inite onda to
shvatate. Ako pokuate to da razumete vi se blokirate.
Nemojtetodaposmatratekaonetotekoilizamreno,zato
totonijenetosonogsveta;tojesamoutiavanjeuma.
Mogu da kaem da je tiina kao pristanite na koje
dolaze brodovi; ako je pristanite zauzeto, nema mesta za
nita novo. To je moj pogled na stvari, ali istina je da ja ne
znamkakodagovorimotome.
Objasniojedaunutranjatiinanijesamoodsustvomisli.
Pravilnije,onajeuvezisauklanjanjemsudova,posmatranje
bez tumaenja. Tvrdio je da ulazak u tiinu moe biti
objanjen, na osobeno protivrean nain arobnjaka, kao
uenjeotomekakomislitibezrei.
Zaveinuodvas,ovotogovorimnemasmislazatoto
ste navikli da se posavetujete sa svojim razumom u vezi
svega. Ironija je u tome to nae misli ak i nisu nae. One
89

odjekuju kroz nas i u tome je razlika. I kada god nam


dosauju dok uimo da upotrebljavamo razum, mi
zavravamotakotoihprihvatimo.
Ako upitate razum, on e vam rei da je svrha
arobnjaka besmislica zato to ona ne moe biti racionalno
dokazana. Umesto da vas savetuje da krenete u iskrenu
proverutesvrhe,onevasprisilitidasesakrijeteizavrstog
zida tumaenja. Dakle, ako elite da imate ansu, postoji
samo jedan mogui izlaz: iskljuite um! Sloboda se postie
bezrazmiljanja.
Poznajem ljude koji su sposobni da zaustave svoj
unutranjidijalog,ionivienetumae,onisuistoopaanje;
oni nikada nisu razoarani ili alosni zato to sve to ine
zapoinje iz centra za odluke. Oni su nauili da posluju sa
svojim razumom kao gospodari i ive u najizvornijem stanju
slobode.
Nastaviojegovoreikakojetiinanaeprirodnostanje.
Mi smo roeni iz tiine i u nju emo se vratiti. Ono to
naskvarisusvetesuludeidejekojeprolazekroznasuskladu
sanaimnainomgrupnogivljenja.
Nai srodnici, primati, imaju veoma ukorenjene
drutvene obiaje iji je cilj da se umanji nivo napetosti
unutargrupe.Naprimer,oniposveujuveinusvogvremena
brinuisejedniodrugima,njueijedandrugogiliuzajamno
trebeivake.
Ti obiaji su uroeni, i zato su trajni; oni su tu u nama,
unutartebeiunutarmene.Ljudskabiasusamonauilakako
da ih zamene razmenjivanjem rei. Kad god nam se ukae
prilika, umirujemo jedni druge priajui o neemu. Nakon
hiljada godina zajednikog ivota mi smo se srodili sa tim

90

prilikamadotetakeda,bezobziraspavamoliilismobudni,
naumsenikadneutiava,onuvekpriasamsasobom.
DonHuanjetvrdiodasmomigrabljiveivotinjekojesu
pomou sile pripitomljavanja pretvorene u preivare. Mi
provodimo svoj ivot prevakavajui beskrajni spisak
miljenja o skoro svemu. Misli nam stiu u obliku grozdova;
svaka je povezana sa drugom sve dok celi svemir uma ne
budeispunjen.Tabukanemaupotrebnuvrednostzatotoje
njenpraktiniciljdaslaviveliinuega.
Zato to se protivi svemu to su nas uili kada smo bili
deca,tiinitrebapristupitiuduhuborbe.Tadastieteveliko
preimustvo: iskustvo prikradaa. Savremeni arobnjaci
preporuuju da proemo kroz svet bez posveivanja ikakve
panje, postupajui preme svemu jednako. Ratnik prikrada
(traga)postajegospodarsituacijenadobroilinaloe,zato
topostojinetouasnoefikasnoudelovanjubezkorienja
uma.
Zamoljenjedanamdanekepraktinevebezapostizanje
tiine. Odgovorio je kako je to veoma lino pitanje, zato to
se izvori unutranjeg dijaloga napajaju preko nae line
istorije.
Meutim, tokom milenijuma prakse, arobnjaci su
primetili kako smo, u sutini, veoma slini i da postoje
situacijekojeimajuefekatdautiavajusvakogodnas.
Mojuiteljmijedaorazliitetehnikekakobihzaustavio
svoj um koje, ako se dobro razmotre, mogu biti svedene na
jedno:namera.Tiinasenameravagrubo:ineinapor.Toje
uvezisainsistiranjemkojesestalnoiiznovaponavlja.Tone
znainasiljenadnaimmislimavesticanjeznanjakakodaih
kontroliemo.

91

Tiina zapoinje sa komandom, inom volje koji postaje


Orlova komanda. Meutim, moramo imati na umu da dokle
god sebi nameemo tiinu, mi nikada neemo zaista biti u
njojveuprinudi.Potrebnojenauitidapretvoritimovoljuu
nameru.
Tiina je smirenost, ona vodi ka dobrobiti, tako da se
moete pokrenuti. Ona stvara utisak izdvojenosti, slino
onometodeteoseakadaiznenaenobuljiuvatru.Kakoje
divno upamtiti taj oseaj i znati da on moe biti prizvan
ponovo!
Tiina je glavni uslov puta. Potroio sam mnogo godina
boreisedajedosegnem,alisvetosamuiniojedasamse
upetljao u svojm vlastitim pokuajima. U skladu sa svojim
uobiajenimrazgovorimakojesamvodiousvomumu,poeo
samdaoptuujemsebezbognesposobnostidarazumemta
todonHuanoekujeodmene.Svesepromenilojednogdana
dok sam odsutno meditirao nad nekim drveem; tiina je
dola od njega obruavajui se kao divlja zver, zaustavljajui
mojsvetiuvodeimeuparadoksalnostanjekojejebilonovo
auistovremedobropoznato.
Tehnika posmatranja to je to, razmatranje sveta bez
unapred zamiljenih predstava je veoma efikasna sa
elementima. Na primer, sa plamenom, tekuom vodom,
formacijamaoblakailisazalaskomsunca.Novividovnjacisu
to nazvali prevariti mainu zato to to u osnovi poiva na
uenjunamerenovogopisa 9.
Moramosehrabroboritikakobijezgrabili,ali,potose
to desi, novo stanje svesti je prirodno podrano. Zakoraili
ste korak kroz vrata, vrata su jo uvek otvorena i samo je

Novogopisasvetaprim.prev.

92

potrebnoskupitidovoljnoenergijekakobisteprelinadrugu
stranu.
Vano je da naa namera bude promiljena. Napor koji
preduzimamo kako bi postigli tiinu moe biti uzaludan ako
pre svega nismo stvorili uslove koji potpomau da doemo
do nje. Radi toga, uz vebanje u posmatranju elemenata,
ratnik je prinuen da radi neto veoma jednostavno, ali
veomateko:ureivanjesvogivota.
Svi mi ivimo u okovima sile koju nazivamo vreme.
Poto ne moemo da vidimo njegov izvor, nikad ne
prestajemo da mislimo o njegovom kraju.Dok smo mladi
oseamo se venim, a kada ostarimo, jedina stvar koja nam
preostaje je da alimo nad straenim vremenom. Ali, to je
iluzija,vremenijestraeno,mismostrailisamisebe!
Predstava da imamo vremena je zabluda koja ini da
traimo energiju na sve vrste vezivanja. Kada ovek doe u
dodir sa unutranjom tiinom, on daje novu vrednost svom
vremenu.Raditoga,nadrugaijinainsemoeobjasntidaje
tiinaestokasvesnostsadanjegtrenutka.
Pouzdannaindasedoedotiinejenerad,aktivnost
koju smo osmislili svojim umom, ali koja ima snagu da utia
nae misli onog trenutka kada je primenimo. Don Huan je
nazvaotuvrstuprakseuklonititrnpomoudrugogtrna.
Kao primere ne rada, spomenuo je oslukivanje u
mraku, izmenu prioriteta naih ula i komande koja nas
prisiljava da zaspimo im sklopimo oi. Takoe tu spada
razgovor sa biljkama, stoj na glavi, hodanje unatrake,
posmatranje senki i razmaka ili prostora izmeu listova
drvea.
Sve te aktivnosti spadaju meu najefikasnije za
utiavanje naeg unutranjeg dijaloga ali one imaju
93

nedostatak: ne moemo da ih dugo odrimo. Posle nekog


vremena,prisiljenismodasevratimosvojimrutinama.Ne
rad sa kojim se preteruje e automatski izgubiti svoju mo i
postatirad.
Ako elimo da sakupimo duboku tiinu sa dugotrajnim
efektom, najbolji ne rad je samoa. Zajedno sa uvanjen
energijeinaputanjemonihkojinasdefiniukaoinjenice,
nauitikakodasebudesamjetreipraktiniprincipputa.
Svet ratnika je najusamljenija stvar koja postoji. ak i
kada se nekoliko uenika udrue kako bi zajedno putovali
stazom moi, svako od njih zna da je sam, da ne moe
oekivatinitaoddrugihnitibitizavistanodbilokoga.Jedina
stvarkojumoedauradijedapodelisvojputsaonimakoji
mupravedrutvo.
Potrebanjevelikinapordabisebilousamoi,zatoto
nismo naueni kako da prevaziemo nasleenu komandu
socijalizacije. Na poetku, uenik biva prisiljen od svog
uitelja, pomou zamki ako je potrebno. Ali posle nekog
vremena on naui kako da uiva u njoj. Normalno je da
arobnjacitraetiinuusamoiplaninailiupustinjiidatamo
ivesamitokomdugihperioda.
Nekojeprokomentarisaodatoizgledagrozno.
Karlos je odvratio: Grozno je provesti starost kao
rasplakanodete!
Jedna od ironija savremenog ivota je da to je vea
komunikacija, oseamo se sve usamljeniji. ivot obinog
oveka je oajno usamljen. On trai drutvo, ali ne moe da
naesamsebe.Njegovaljubavjeobezvreena;njegovisnovi
su ista fantazija. Njegova prirodna radoznalost je postala
iskljuivo lina samozabrinutost i jedina stvar koja mu
preostajesunjegovevezanosti.
94

S druge strane, ratnika usamljenost je poput


osamljivanja ljubavnika, mesto za one koji trae zabaeni
kutak kako bi napisali pesmu za svoju ljubav. A ratnikova
ljubavjesvuda,zatotojetoova(planeta)Zemlja,pokojoj
elutatitakokratkovreme.Takoda,gdegodkrenuo,ratnik
je okruen svojom romansom. Prirodno, on e povremeno
izbegavatioptenjesasvetom;unutranjatiinajesamoa.
Karlosjerekaodasudrevniarobnjacikoristilibiljkemoi
kako bi zaustavili unutranji dijalog. Ali dananji ratnici daju
prednostmanjerizinimikontrolisanijimokolnostima.
Istirezultatikojedajubilkemoimogusepostiikadase
naemo pred preprekom. Kada smo suoeni sa ekstremnim
situacijamakaotosuopasnost,strah,preoptereenostula
ili nasillje, neto u nama reaguje i preuzima kontrolu; um
postaje uzbunjen i automatski prekida svoje brbljanje.
Promiljeno stvaranje takvog stanja se naziva prikradanje
(traganje).
Ipak, omiljeni nain ratnika je rekapitulacija.
Rekapitulacijazaustavljaumnaprirodannain.
Glavni pokretai naih misli su nerazreene stvari,
iekivanjaiodbranaega.Veomajetekopronaiosobuiji
je unutranji dijalog iskren; obino krijemo svoje
nezadovoljstvo i idemo u drugu krajnost: sadraj naeg uma
jepretvorenuhvalospevnaemja.
Rekapitulacija stavlja taku na sve to. Nakon perioda
istinskognapora,netoseiznutrarazjasni.Uobiajenidijalog
postajenerazgovetan,neprijatan;jedinilekjedasezaustavi.
Utojfazi,normalnojedaueniksebezatiesuoenogsa
nevoljama.Sjednestranejehomogenizacijanjegoveskupne
take;asadrugenekakavogromnisadrajtiinekojipritiska
njegovumlomeiganadelie.
95

Kada je slomljena inercija unutranjeg dijaloga, svet se


menja i postaje nov. Talas energetskih oseaja poput nekog
nepodnoljivog vakuuma se otvara pod njegovim nogama.
Zbog toga ratnik moe da provede godine u nestabilnom
stanjuuma.Jedinastvarkojagaohrabrujeutakvojsituacijije
akozadriciljsvogputajasnopredsobomineizgubi,nipod
kojimuslovima,svojutenjuzaslobodom.Besprekorniratnik
nikadnegubipamet.
Ako,dokprimenjujunekeodovihtehnika,ratniciosete
da njihov um treperi i glas koji nije uobiajen pone da im
apuestvari,tojenormalnoioninetrebadaseplae.Oni
nisupoludeli,onisuuliuarobnjakusaglasnost.
Upitali su ga da li pomeranje skupne take takoe privlai
tiinu.
Ogovorio je: To je suprotnost. Unutranja tina izaziva
premetanje skupne take i to premetanje je kumulativno.
Kada se jednom dostigne izvestan prag, tiina moe da
pomaknetakunavelikorastojanjeodpoetnogmestaaline
pretoga.
Objasnio je da sila kolektivne saglasnosti stvara izvesnu
inerciju koja se razlikuje od osobe do osobe, u skladu sa
njenim energetskim osobenostima. Otpor opisa sveta moe
da varira od nekoliko sekundi do jednog sata ili vie, ali nije
vean.Slomitigausmislunepokolobljivenamerejeonoto
arobnjacinazivajudostizanjepragatiine.
Tajprekidseoseafiziki,kaoprasakuosnovilobanjeili
kaozvukzvona.Odtepoetnetake,svepostajepitanjetoga
kolikojemoibilosakupljeno.
Postojenekikojikojisuzaustavilisvojdijalogzanekoliko
sekundiitrenutnoseprestravili,poevidaseudestvarima
ili opisuju ta su osetili u sebi. Ostali ue kako da ostanu u
96

tom stanju satima ili danima i ak ga upotrebljavaju za


korisneaktivnosti.Naprimer,imatemojeknjige;donHuanje
zahtevao da ih piem iz osnovnog stanja tiine. Ali iskusniji
arobnjaciiduidaljeodtoga:onimogudauuudrugisvetu
potpunosti.
Upoznaosamratnikakojitamoivigotovostalno.Kada
samganetoupitao,odgovoriomijekazujuitajevideo,ne
vodeiraunadaodgovorbudeuskladusamojimpitanjem.
On je iveo izvan moje sintakse. Sa moje uenike take
gledita,onjebiolud!
Uprkos njenoj neobjanjivoj prirodi, mi moemo da
procenimo tiinu preko njenih posledica. Njen konani
efekat,zakojimarobnjaciudnotragaju,jedanasdovodiu
dodir sa velianstvenom dimenzijom naeg bia u kojoj
imamo pristup trenutnom i totalnom znanju koje nije
sastavljenoodrasuivanjaveodizvesnosti.Staretradicijeto
stanje opisuju kao nebesko carstvo ali arobnjaci vie vole
datonazovumanjelinimimenom:tihoznanje.
Moe se rei da je ovek koji kontrolie tiinu oistio
svojuvezusaduhom,imoseizlivananjegapoputstrujanja.
Pucanjprstima,cap!isvetsepromeni.DonHuanjepriaoo
tomstanjukaoosmrtonosnompreokretumisli,zatotomi
zapoinjemousvetusvakodnevicealisenikadavietamone
vraamo.
Karlosov govor me je udesno oparao, to je uinilo da
ideja o proputanju nekog od ovih susreta postane
nepodnoljivobolna.
Jednomsammutospomenuoaonjeodgovorio:
Vesiseupecao!DonHuanjeuvekpodsticaosvekojisu
gaokruivalidazaponuromansusaznanjem.

97

Objasnio je: To je ista elja za znanjem, ne oseati se


ravnodunim, biti ivo zainteresovan za ono to duh eli da
vam kae, ne oekujui bilo ta od toga. Imati strastvenu
romansu sa znanjem je jedina stvar koja nam moe dati
snagukojanamjepotrebnakakosenebikolebalikadaznaci
pokauupravcunepoznatog.
Kada se njegov put vie ne uklapa sa ljudskim
oekivanjima,kadagadovedeusituacijekojeizazivajunjegov
razum,ondamoemoreidajeratnikuaouintimanodnos
saznanjem.
Stei e izvanrednu sreu utiavajui svoj um za
trenutak i doputajui moi da te obuzme. Ali, to nije sve;
sadajepotrebnodauskladisebesanjenomporukom,tako
da tvoj ivot postane ivot ratnika. Od sada, tvoj rad e
poivatinanegovanjuiskreneiistevezesabeskrajem.

98

DRUGIDEO

RATNIKI
RAZGOVORI

Prezasienostpojmova

JednomsamrekaoKarlosukakomijetekodarazumem
sutinu arobnjatva pa sam ga zamolio za par objanjenja
koja bi mogla da usmere moju racionalnost. Ali, on mi je
odgovoriodatonijemoguenitiupotrebljivojeronneiviu
svetusvakodnevnesaglasnosti.
Ja ak ne razumem samog sebe, uveravao me je sa
potpunom ozbiljnou. Naglasio je da razumeti znai
uvrstiti nau panju na odreenoj taki pomou koje stvari
mogu biti objanjene. Jo prihvaeniji nain je da usvojimo
uopteno miljenje ljudi, istinu za koju smatramo da smo je
samiotkrili.
Ali, svemir nije razumljiv, njegova sutina je izvan svih
opisa.Sigurnostizdravrazumsuostrvakojaplutajupomoru
kojenemadnaijedinotomoemojedamuseprepustimo
bezstraha.
101

Ako nastavi na putu znanja, uskoro e otkriti da su


objanjenja varka zato to ona nikada ne ispune oekivanja.
Za svaku stvar koju razjasne, ona povlae za sobom
suprotnosti. U stvari, mi nikada nita ne razumemo; pravo
uenje je telesno i stiemo ga samo posle dugogodinje
borbe.Tojeprirodanagualovihlekcija.
Meutim, arobnjaci su otkrili da je mogue shvatiti
stvari bez razmiljanja o njima i to ih je dovelo do iskustva.
Jedansatpraksemoeutedetigodineobjanjavanjanatabli
a onda se pojavljuju stvarni rezultati, rezultati koji ostaju u
tebi zauvek. Kada pretvori sebe u svedoka moi, opsesivni
pritisak tvog uma da vodi glavnu re bie prekinut a na
njegovommestueponovobitiroenduhnalikduhudeteta,
duhavantureiotkrivanja.Utomstanjuvienerazmiljave
deluje.
Posle toga me je upitao da li je moje poveano
interesovanjezaznanjearobnjakadrevnogMeksikaiskreno.
Odgovorio sam mu da ne moe biti nikakve sumnje u vezi
moje iskrenosti i da sam voljan uiniti napor, izuzev da
promenimsvojeprincipekojisetiuiskrenostiidobrote.
vrsto mi je stisnuo ruku. Ti si idealni kandidat!
uzviknuoje,ajanisamznaodalisealiilijeiskren.
Na moje iznenaenje, rekao je da su moji principi koji
nisumoji,aliihprihvatasvakainteligentnainormalnaosoba
veomadobraosnovasakojesemoezapoetirad.
Oni su tvoj osnovni materijal. Ali sada mora da ih
pretvoriunepokolebljivunameru,zatotodoklegodostaju
samo dobre namere, od njih nee imati koristi ni na koji
nain.

102

Posle pauze, dodao je: Mogu ti pomoi u tumaenju


tvrdnji vidovnjaka drevnog Meksika pomou meavine
objanjenjaiiskustava.
Protumaivi moje utanje kao odobravanje, nastavio je
opisujui program aktivnosti koje bih trebalo da uvedem u
svoj svakodnevni ivot, zasnovan na tri take: zaustavljanju
mog unutranjeg dijaloga pomou iste namere, sabijanju
mojeenergijeposredstvompreureivanjamognainaivota
i,uklanjanjuogranienjamogumapomousanjanja.Rekaoje
da je taj program zamiljen kako bi mi pomogao da izgubim
netoodkolektivnefiksacijeikakobimeohrabriodauemu
praktinuprimenupostavkiarobnjaka.
Prihvatio sam njegov predlog i pripremio se da sluam.
Ali, Karlos je bio sve samo ne dobar instruktor. Kada sam
itao njegove knjige, bar sam imao priliku da stanem, da
ponovo proitam reenicu ili da sve ostavim za kasnije.
Meutim,kadasamsenaaoprednjim,njegovanestrpljivost
ibujicareibimepreplaviliizbunili.Takoe,odavaojeutisak
da na svaki mogui nain izbegava uspostavljanje
meuljudskihodnosa.
Kada sam mu spomenuo da njegova metoda ne uspeva,
rekaojedajetonamernalovakastrategija.Izgledadaseon
prikradao(tragao)rutinamamogumapomouneegatoje
nazvaoprezasienostpojmovima.
Zapitaosamgatajetimemislioionjeobjasnio:
Razum postaje prezasien kada ga zatrpa sa previe
sadraja koji treba da obradi. Don Huan je imao obiaj da
kae kako nepoznati koncepti, poput onih kojima barataju
arobnjaci, trebaju biti ponavljani do take zamora. Na taj
nain oni zauzimaju trajno mesto u naoj svesti optereeni
tovaromkojisesastojiodvrlomnogobeznaajnihstvari.
103

Ono to nas plai kad se suoimo sa poukama


arobnjaka je da mi, ak i kada to ne elimo, stalno
preispitujemosvetonamoniserviraju.Kadajepredmettog
ispitivanjanekoiracionalnotvrenje,ondatozahtevamnogo
snagekakobiseizbeglepredrasude.
Ako eli da upozna maginu stranu sveta, budi
neumoljiv prema svom razumu. Ne dopusti mu da se osea
udobno; dovedi svoje racionalne pomisli do krajnosti, do
takesloma.Podtakvimokolnostima,tvomumuepreostati
samo dve mogunosti: da nametne sebe prisiljavajui te da
napustipoduavanje,ilidauutiostavljajuitenamiru.

Popis verovanja

Kakoseodvijatvojarekapitulacija?
Njegovo pitanje me je zateklo nespremnog. Odgovorio
sam da jo uvek nisam pokuao sa vebanjem jer oekujem
dausloviumojojkuipostanupovoljni.
Uputio mi je veoma ozbiljan, skoro prekoran pogled i rekao
da,zaarobnjake,celokupanputmoebitiodreennjihovim
prvimkorakom.
To znai da su idealni uslovi sada i ovde. Ublaavajui
ton glasa, popustio je: To se svima dogaa na poetku.
Preispitivanje naeg ivota je uznemirujua praksa, zato to
nas pristupanje sutini stvari zastrauje pa je lako sve to
odloiti za idui dan. Ali, ako smo uporni, posle nekog
vremena detaljnog ispitivanja, poeemo da otkrivamo kako
je ono to smo oduvek smatrali kao jasan i ispravan nain
razmiljanjaustvariskupusaenihverovanja.
104

Idejenakojesmonaviklisusainjeneodzgusnutegrae
kojanasmentalnozagauje.Uopteno,sveonezapoinjuod
grekeusintaksi.Akosepromeninainnakojigovorimo,one
gubesmisaoibivajuzamenjenenovimidejama.Tojerazlog
zbogkogapostojitolikomnogosistemaverovanjausvetu.
Izcentratihog10znanjasvimiznamootome,iraditoga
smo retko voljni da sprovodimo u delo svojaverovanja. Ceo
ivot provedemo govorei o ljubavi prema blinjima ili o
okretanju drugog obraza, ali, ko se usuuje da to zaista
uini? A tu imamo i ratove iz verskih razloga u kojima ljudi
bivajuubijenijernadrugaijinainizgovarajuBoijeime.
arobnjaciznajudasuverovanjazasnovananaidejama
prevara.
Objasnio mi je kako je polazna taka naih uverenja
obino neto to nam je neko rekao zapovednikim ili
ubedljivimglasomkadasmobilideca,prenegotosmostekli
svojvlastitiinventariskustavasakojimbismoihuporedili.Ili
je u pitanju jedan od efekata masovne i sublilminalne
propagande kojoj je savremeni ovek izloen. esto ona
dolazeputemiznenadnihidubokihemocionalnihpranjenja,
poput onih koji nastradaju jer su sebi dopustili da budu
skrenuti u religioznu histeriju. Takav nain verovanja je
prostozarazan.
Usutinisvakeodnaihakcija,svakogobiajailireakcije,
postoji skriveno verovanje. Radi toga, poetni zadatak na
putu znanja je pravljenje popisa svih tih stvari kojima smo
poklonilisvojeverovanje.
Predloiojedatojvebiposvetimnovubelenicuukojoj
bihzapisaosvasvojaverovanja.Uveravaomejekakoemita
praksapomoidasainimmapumotivacijaivezanosti.

10

Nemogprim.prev.

105

U svakom sluaju,rekao je, trebalo bi da traga za


izvoromsvojihverovanjaiobavitemeljnoispitivanjesvakog
od njih. Odredi kada i zato su se pojavila, kako je bilo pre
toga,kakosiseoseaoikolikosetvojeverovanjepromenilo
tokom godina. Namera toga nije da se bilo ta opravda ve
predasestvari,jednostavno,rasiste.Ovavebajenazvana
prikradanjeverniku.
Pedviao je da e rezultati ove prakse dovesti do mog
oslobaanja od sopstvenih ubeenja steenih iz druge
ruke11 i naglasiti da se u svetu arobnjaka uvaava jedino
direktnoiskustvo.

Verovanje bez verovanja

Prihvatio sam tu vebu zato to sam otkrio da je


bezopasna. Nekoliko sedmica sam predano klasifikovao sve
saimesamseoseaomentalnoindetifikovanim.Nadaosam
se da e moj popis biti jednostavan i jasan ali sam ubrzo sa
iznenaenjemotkriodasepojaviobeskrajnispisakmisaonih
obrazaca,kojipovremenonisubiliuskladujednisadrugima.
Naprimer,jednoodmojihverovanjajebilodasamoono
to se moe dokazati i pokazati moe biti nazvano
pouzdanim.Uistovreme,jednoodmojihverovanjabiloje
da postoji vrhovna istina, boansko bie koje se nalazi iznad
svih iskustava. Bez obzira koliko se trudio, nisam mogao da
razreimtuoprenost.

11

Putemslepogprihvatanjaonogatosunamdrugirekliprim.prev.

106

Na polju neverovanja sam takoe doiveo iznenaenja.


Najneprijatnije je bilo otkrivanje naina na koji jednostavne
sugestije blokiraju ogromno podruje mojih mogunosti.
Kada sam poeo da istraujem zbog ega ne mogu iskreno
prihvatitiKarlosovatvrenjauvezitogakakopomousnova
moemouiudrugestvarneipotpunesvetove,setiosamse
da kad sam bio dete i imao none more, moja majka je
ponavljalareenicuizdeijepriekojakae:Snovisusamo
snovi.
Kada smo se ponovo sreli, podneo sam mu povran
izvetajorezultatimamojihistraivanja.Karlosjerekaodaje
to dovoljno; ve ima i previe materijala potrebnog da bi se
prelo na drugu fazu vebanja. Onda je predloio da
odaberem najvanije od mojih verovanja, koji slui kao
osnova svim ostalima, te da smesta prestanem sa
verovanjemunjega.Potrebnojedatouradimsasvakimod
njih,premastepenunjihovevanosti.
Garantujemtidatonijeteko!dodaoje,posmatrajui
mojezbunjenolice.
Aiznadsvega,toneepovredititvojuveru.Upamti,toje
samoveba.
Pobunio sam se. Odlunim tonom, rekao sam mu da je
osnova mojih principa ubeenje o postojanju Boga, i da
nisamvoljantodaispitujemilidamakaranaliziramtustvar.
Tonijeistina!uzviknuoje.Tvojenajvreuverenjeje
da si grenik i radi tog razloga si opravdan! Moe da ini
greke,datraisvojuenergijunaljutnju,poudu,besmislice
istrah;nakrajukrajeva,tisiovekiBogtiuvekoprata!
Ne zaluuj samog sebe. Bolje izaberi svoje verovanje ili
eonoizabratitebe.Uprvomsluaju,onojeizvorno,onoje
tvoj saveznik, ono te potkrepljuje i doputa ti da rukuje
107

njimeposvojojvolji.Udrugomsluaju,onojeobmanainije
vrednotruda.
Odgovoriosamdavebakojujepredloiopostupanjesa
mojomveromnabanalannain,poputovekakojipresvlai
svoju koulju nije samo bezbonika i sebina ve je to
praksa koja e me verovatno dovesti do stanja unutranjeg
haosa.
Tvrdio je: Ne mora ti biti sve jasno kako bi uao u svet
arobnjaka!
Naa ideja da istina ide ruku pod ruku sa jasnoom je
zamka, zato to je duh previe nedostupan kako bi bio
shvaen naim slabim ljudskim umom. Kao to dobro zna,
sutina religije nije jasnoa ve verovanje. Ali verovanje ne
vredinitauporeenjusaiskustvom!
arobnjacisupraktini;sanjihovetakegledita,onou
ta verujemo ili smo prestali da verujemo je potpuno
nevano.Priekojepriamosamisebinisuninajmanjebitne;
ono to je znaajno je duh. Kada je u pitanju mo, sadraj
umajenetosporedno.arobnjakmoebitiateistailivernik,
budista, musliman ili hrianin a da i dalje neguje
besprekornostkojagaautomatskidovodidomoi.
Njegove rei su me nervirale bez razloga. Kada sam to
shvatio iznenadio sam se otkrivi kolko su duboko usaene
katolike doktrine koje sam usvojio tokom detinjstva. Sada,
kadaihjeKarlosstaviopodznakpitanja,imaosamoseajkao
damionrazbojnikiotimanetovrlovredno.
Primetiojemojunedoumicuipoeodasesmeje.Nemoj
da pobrka stvari, rekao je. Religije nisu od pomoi, ali
posledice traginog stanja ljudske svesti su ukljuene u njih.
Onesuproetedobrimnamerama,alisamomalibrojljudije

108

spremandaihispuni.Kadabinjihovinaporiimalibilokakvu
stvarnuvrednost,svetbibiopunsvetacaanegrenika!
Trenutneideologijeukljuujuiinagualizampostaju
ire prihvaene, postaju kulturne mafije, kole za
uspavljivanje ljudi. Bez obzira koliko su prefinjene njihove
teorije i bez obzira koliko se trude da ih dokau linim
primerom, oni zavravaju tako to usmeravaju nae akcije
putem nekog oblika nagrade i kazne, i inei tako, oni
iskrivljuju samu sutinu potrage. Ako je oslonac vae vere
zarada,kakvuvaljanostonaima?
arobnjaci vole istou apstraktnog. Za njih, vrednost
puta srca nije toliko u tome gde nas on vodi ve koliko
intezivnouivamounjemu.Verovanjesvakakoimavrednost
uobinomivotu,alionojebeskorisnonaspramsmrti.Naa
jedinanadakadasesuoimosaneizbenimjeputratnika.
arobnjaci svoju sposobnost da rukuju mentalnim
vezanostima nazivaju verovanje bez verovanja. Oni su
usavrili tu umetnost do te mere da se mogu iskreno
indentifikovati sa bilo kojom idejom, ivei je, volei je i
odbacujui je ako je potrebno i to bez kajanja. I usred te
slobode izbora, oni pitaju arobnjaka pitanja. Na primer,
zato smatram sebe za grenika ako mogu da budem
besprekoran?
Posle malo opiranja, sloio sam se sa Karlosom da ne
moe biti niega loeg ako podvrgnem preispitivanju svoja
verovanja.
Otkrio sam da je glavni efekat tehnike verovanja bez
verovanjautometomijeonapokazalakolikojemojspisak
ideja neverovatno klimav. Bio je sklon da se raspadne na
najmanji udar. Shvatio sam zato je don Huan tvrdio da je

109

svetukomeivimomaginatvorevina,magijaprvogprstena
moi.

Uvebavanje tiine

Kao osnovu za postizanje unutranje tiine, Karlos je


predlagao da se borim protiv neega to je nazvao domaa
situacija.Tojemojelanstvousocijalnojgrupi.Ukazaojena
tokaonaprvikorakpremaslobodi.
Staviti nae odnose na probu znai uvek iznova
preispitivati gomilu stvari koje smo oduvek smatrali kao
injenice, poevi od nae seksualne uloge a zavravajui sa
porodinimobavezamaireligijskimigraanskimdunostima
u koje smo obino upleteni. Svrha toga nije da sudimo ili
rasistimosaneim,vedaposmatramo.Posmatranje,samo
zasebe,imaizvestanuticajnastvari.
Zamolio sam ga da objasni kako pasivni in svedoenja
moeizmenitibilota.
Odgovoriojedapanja,kolikogodbilabeznaajna,nikad
nije pasivna zato to je napravljena od iste tvari koja
sainjava univerzum. ak i jednostavni in vebanja panje
pokreeenergetskurazmenu.
Tojekaopodsticajkoji,kadaseprimeninanekiobjekat,
njemu dodaje teinu. Isto tako, usredsreivanje panje
dodaje realnost stvarima a ta realnost ima granicu. Iza te
granice,svetkojipoznajemoseraspada.
Tajnaarobnjakihudesajeuusmeravanjupanje.Nije
bitno kako to primenjuju, za dobro ili za loe; ono to ini
razliku je svrha a ne estoka usredsreenost. Prema novim
110

vidovnjacima, magija arobnjatva nije u njegovim


rezultatima ve u nainu na koji smo doli do njih. Prema
tome,tvojanajboljasvrhakaouenikajedautiasvojum.
Kada smo se ponovo videli, priznao sam da, iako sam
proveo puno vremena pokuavajui da sledim njegov savet,
nisam primetio bilo kakav sutinski napredak u mojoj borbi
da postignem unutranju tiinu. Suprotno od toga, primetio
samdasumojemisliuzbunjenijeikonfuznijenegoikad.
Objasniojekakojetajoseajnormalnaposledicaprakse.
Poputsvihpoetnika,tipokuavadauklopitiinukao
jojedanelementutvompopisuverovanja.
Ciljtvogpopisivanjajedateuinisvesnimvanostinaih
predrasuda. Mi koristimo skoro svu nau dostupnu energiju
na izgradnju slike sveta i to inimo pomou svesnih i
nesvesnihsugestija.
Kadaseuenikoslobodiiztogzatvora,onimaoseajkao
da je pao u okean mira i tiine. Nije bitno da li pria, peva,
plaeilimeditiratajoseajostaje.
U prvim fazama puta, veoma je teko rukovati tiinom
na praktian nain zato to im primetimo odsustvo misli,
jedannestanimaliglasponedanamestitanatome.Ato
automatskiprekidaovostanje.
Taj problem se pojavljuje zato to si pobrkao cilj
arobnjakasaidealom.Koncepttiinejeprevieblagzaum
poput tvoga, um naviknut na klasifikacije. Oigledno je da
razmilja o ovom vebanju u terminima sluanja, kao o
iskljuivanjuzvuka.Ali,neradiseotome.
Ono to arobnjaci ele je neto jednostavnije. Oni
pokuavaju da se odupru sugestijama i to je sve. Ako si
sposoban da uini sebe vlasnikom svog uma i razmilja
pravilno,bezpredrasudaililanihuverenja,ondaetakoe
111

bitisposobandaukineiodomaenideosvojeprirodeinei
to kao uzvieni podvig. Inae, nee ni razumeti o emu se
radiuovojvebi.
Kadajednomnauimokakodaihspreimo,kadanismo
pogoeni njima i kada im ne poklanjamo nikakvu panju,
naredbeumaeostatinekovremeunaojunutranjosti,ali
povremeno e se pojaviti. Dakle, nije pitanje u tome da ih
potiskujemo,vepreutomedaihunitimoupornou.
Da bi dospeo u to stanje, potrebno je da uzdrma svoj
skladite ideja. Zamolio sam te da zapone sa sa svojim
verovanjima ali, moe biti podjednako uspeno ako, na
primer,sainipregledsvihsvojihpoznanstavaiprivrenosti
ili, najupeatljivijih delova tvoje line prolosti, ili tvojih
nadanja,ciljevaizabrinutosti,ilitvojihsklonosti,naklonostii
odbojnosti. Vana stvar je da postane svestan svojih
misaonihobrazaca.
arolija svakog popisa je zasnovana na rasporedu
njegovih delova. Kada poremetimo taj raspored, kada
izostavimonekedelovekojimgasnabdevamo,celastruktura
poinjedaserui.Tojepravipostupakuvezitihnavikauma;
promenijedanparametariiznenadasepojavljujuotvorena
vrataizakojihbitrebalodapostojizidatosvemenja.Umje
uzdrman!
Ti si to doiveo kao neobino pojaavanje svog
unutranjegdijaloga.Ranijegaaknisiniprimeivao,alisada
zna da je on prisutan. Jednog dana, to prisustvo e postati
takooptereujuedaepreduzetinetopovodomtoga.Tog
dana e prestati da bude obian ovek i postae
arobnjak.

112

Minimalnaansa

Tokom predavaja u kojem nam je objanjavao razliite


naine koji naguali upotrebljavaju kako bi pomogli svojim
uenicima,jedanodprisutnihgajeprekinuoobrativimuse:
Karlose, uvek si govorio da bez naguala nema slobode,
ali to je zato to si ti imao uitelja! ta da radimo mi koji
nismotakvesree?
Onjeeksplodirao:Tonijeistina,viimatesveinformacije
kojesuvampotrebne!tajoelite?Dalisenadatekakoe
tesvedobitibesplatno,bezimalotruda?Akoverujetedae
nekodrugiobavitiposaoumestovas,vistesesjebali!
Sa tonom punom prekora, naalio se na raun ljudske
lenjostikojanasnagoninatodasenadamokakoedrugida
razree stvari umesto nas i ostvare nam najveu moguu
korist.Nazvaojetoantitezomratnikogponaanja.
Sve to je oveku potrebno je minimalna ansa: da
postanesvestanmogunostikojesuotkriliarobnjaci.Ratnik
ne hoda unaokolo oekujui da ga neko utne u stranjicu
kakobigapokrenuo;onjespremanikae:Jatomogu!I,ja
tomogusamdauinim!

113

Uitelji nisu potrebni

Jednomsamgaupitao:taomoguavapristupobinom
ovekuuznanjearobnjaka?
Namera,odgovorioje.Ljudskanameratrebadasklopi
ugovorsaduhom,ugovorkojiduhmoraprihvatititakotoe
ukljuiti sredstvo evolucije u njegovo izvravanje. Nekada je
jedininainbiodirektanulazakunagual.Danas,obianovek
imamogunostdabudevoenprekopublikacija.
U potrazi za ulazom u svet arobnjaka, morate biti
pripremljeni. Sluajan susret sa moima nee odvesti ni do
ega,osimdogroznogstrahakojiedoivetitragaocikojise
javno zaklinjudaje arobnjatvo avolski posao ili da je sve
tovelikaprevara.
Ali, oajno organizovana priprema koja podstie
samovanost umesto da uveava radoznalost i elju za
uenjem, postaje nesavldiva prepreka za uenika. Onaj ko
pristupi nagualu optereen predubeenjima o skoro svemu
neeimatiansedanastavidalje.
Radi toga, sledei uslov pre nego to se kroi na put
znanja je potpuna iskrenost. Neophodno je isprazniti
pristanite kako bi se oslobodilo mesto za pristanak
nadolazeih brodova, i shvatiti da kada oni pristignu, mi ne
znamonita.Kadajetajnivopripremepostignut,sveostalo
jepitanjesree.Duhodreujekoebitiizabranakone.
Reakcija duha je neshvatljiva. Ona se dogaa na
neoekivanenaineiuuslovimakojisuuglavnomnepojmljivi
naem razumu. Sve to moemo uraditi je da budemo
oprezniuveziznakova,promiljenoseusklaujuisaputem
114

nakojinasoninavode.Kadaovekovanamerasklopisavezsa
duhom,neizbenosepojavljujeuitelj.
Upitaosamgadalisenagualmoesmatratiiuiteljemna
istinainkaotoshvatamoorijentalneuitelje.
Odvratio je estoko: Ne! Nema poreenja zbog veoma
jednostavnog razloga: Nagual nikad ne bira svoje uenike.
Duh je onaj koji preko znakova odreuje ko moe a ko ne
moebitideotradicije.
Pravi uitelj je besprekorni ratnik koji je izgubio svoj
ljudskioblikiimaveomaistuvezusaapstraktnim.Dakle,on
neprihvatadobrovoljce.
Sistem poduavanja zasnovan na spontanim eljama
radoznalacanedajevelikerezultate,jerneteikaostvarenju
ve naginje ka brigama ega. Sve to sledbenici ine je da
imitiraju a to ne vodi nigde. Radi toga, nema potrebe za
uiteljima.
Posle dugogodinjeg uenja, postao sam ubeen da svi
radoznali imaju potrebu da dou u priliku kada e postati
svesnisvojihmogunostiiodgovornostipremasmrtiinjenoj
svrsi.
Primetiosamdasunjegoveizjaveusuprotnostisanjegovim
stalnim insistiranjem kako bez don Huana on ne bi postigao
nita.
Odvratio je: arobnjaci prave jasnu razliku izmeu
predstava duhovnog voe i naguala uitelja. U prvom
sluaju,tojeosobakojasespecijalizovalazavoenjegrupaa
u drugom je u pitanju besprekorni ratnik koji zna da je
njegova uloga ograniena na to da poslui kao veza sa
duhom.Onajprvievamreionotoelitedaujeteione
vam dati uda koja elite da vidite, zato to je on
zaintersovanzavasjerelidamubudetesluga;onajdrugije
115

voen naredbama bezline sile. Njegova pomo nije


ovekoljubiva, ve je to nain na koji on plaa svoje stare
dugoveljudskomeduhu.
Nagualnijedobroudnilik;onnijedoaodanamugodi
ve da nas probudi, i on e to uraditi grubo ako je to
neophodno zato to ne osea nikakvo saaljenje. Kada se
umea u ivot svojih uenika, on moe da stvori tako
uznemirujuu situacuju u njima sa ciljem da se uspavane
energijepokrenu.

Poznavati sebe

Razgovorseusmeriokasklonostikojuljudskabiaimaju
premaimitirajuemponaanju,neemutojeonodrediokao
ponaanjeprimata.
Naanajveaprednostiuistovremenaanajveabriga
jeponornekakvogtihogznanjakojiidaljepostojiusvakom
odnas.Ispodbukeuma,svimiimamooseajdapostojineto
neodreeno,netotoinidazgrabimobilotatobimoglo
olakatipritisaknepoznatog.estonastooseanjedovodido
fanatizma i tada se uvek pojavljuju oni koji ele da iskoriste
ljudskopoverenje.
Dalisuondasviuiteljiprevaranti?
Onotosamprimetiojedasuveinanjihuspavanikaoi
njihovisledbenici,alionisunauilikakodatosakriju.Zamisli
planetunakojojsusviiteljislepi;meunjimakruilegenda
da je mogue videti, ali niko to ne moe da potvrdi. Jednog
dana,pojavljujesenekokokae:Jamogudavidim!I,taoni
mogu da uine? Mogu da veruju ili da sumnjaju, ali uvek e
116

bitionihkojisenadaju.Nijevanoakojeuiteljtakoeslep;
njemujeveomalakodaiskoristisituaciju.
Orao ne zahteva oboavanje, ve samo da sebe ispuni
svesnou.Pastinakolenanezatotojeviasilaneumoljiva
ve da bi to uinili pre drugog ljudskog bia je vrhunac
idiotizma.
Majmun koji je u nama ezne za nekim ko e ga voditi,
onimapotrebudaverujekakopostojenatprirodnabiakoja
enaarobannainreitinjegoveprobleme.Kaodeca,mise
uvek nadamo da e neko sve razjasniti i pobrinuti se za
tekoe.Iztakvesituacijeseraaoboavanjei,usutini,ono
jenaindaseodgovornostnaeglinognapretkaprepustiu
rukedrugihljudi.
Mi smo prevareni. Nama se govori kako smo posebni
zatotosmorazumni,alitonijeistina.Ljudskabiaoajnniki
ele da se pokoravaju i umiru od straha kada su njihova
dragocena verovanja ugroena. Mi smo kao ribe koje iste
ribnjak, koje uvek otvorenih usta gutaju svaki otpad koji
dospedonjih.Meutim,miodbacujemoizvorivotaiznanje
kojeimamousvojojunutranjosti.
Ispriau ti veoma staru i dobro poznatu ali, uvek novu
priu.Bogovisusezapitaligdedasakrijumudrostkakobibila
van ovekovog domaaja. U planinama? On bi se popeo na
njih.Uokeanu?Onbijepronaao.Nebo,mesecizvezdesu
istotakoodbacili;jednogdanaeionibitiistraeni.Konano,
bogovi su doli do zakljuka da je najbolje mesto skrivanja
unutar samog oveka, zato to je to mesto na kome je on
nikadaneetraiti.
I, ta je ovek uradio? Umesto da sa potpunom
iskrenouistraisebe,ontraiuitelja.

117

Postati odgovoran za sopstveno postojanje je


nenormalno,tojekrenjepravila,neobinastrast,sukobkoji
zahteva da uloi ceo svoj ivot. A to je samo postupak koji
obnavlja tvoju energiju. Ne znam koliko si sposoban da
shvatiovajdetalj:upoznatisebejenameraarobnjaka.Niko
tonemoenameravatiumestotebe!

118

Biljkemoi

oveksedinaklupi,gotovosakrivenizanovinakojedri.
Primetiosamga,alinanekakavpodsvesninain,dvadesetak
koraka pre nego to sam doao do njega, neto me je
uzdrmalo.Osvrnuosamse;ovekjegledaoumenesmeei
se.BiojetoKarlos.
Pogledao me je znaajno i naglasio da susret ovakve
prirodetrebabitiprivaenkaoznak.
Sada sam ti potpuno na raspolaganju, uzviknuo je.
Pitaj!
Shvatio sam svoju ansu. U mnogim razgovorima, Karlos
jeimaoiskljuivstavdahalucinogenebiljkenisupoeljneza
onekojitraeznanje.Meutim,usvojimprvimknjigamaon
je pisao upravo suprotno i ak je dao vane postupke za
njihovu upotrebu, predstavljajui sebe kao primer uticaja
moitihbiljaka.
Ovo je bila stvar koja me je veoma zainteresovala jer
nikada nisam u svom vlastitom telu iskusio neverovatne
naine opaanja koje je on opisao te sam oseao veliku
radoznalost. Dakle, koristei njegovo dobro raspoloenje,
zamoliosamgadarazjasniovukontradikciju.
Kadajeuomojepitanje,njegoventuzijazamseohladio.
Izgleda da ga je ta tema duboko pogodila. Posle nekoliko
119

sekundi razmiljanja, reko mi je da je znak duha odredio


promenunjegoveperspektive.
1971. godine, posle objavljivanja moje druge knjige,
doiveo sam neprijatnu posetu. Slubenici vlade Sjedinjenih
Dravasudolinajednuodmojihprezentacijaiobavestilime
dasampostaoidolmladihnarkomanaidaemeprognatiiz
zemljeakoneizmenimsvojestavove.
Upoetku,nisamvideorazlogadasezabrinempovodom
tihpretnji.Alikasnijesammaloispitaostvari,isituacijameje
pogodila. Mnogi studenti su prihvatali don Huanovo uenje
kao akademsku dozvolu da se bude drogiran. Moje ime je
svudaspominjanokaoautoritetzadroge.Ali,janisameleo
dabudempokroviteljbiloega!
Izneo sam svoj problem don Huanu, koji se nasmejao
celojstvariirekaomidaosnovniprincipprikradaa(tragaa)
nije ugaanje bilo kome, a svakako ne ljudima mnogo jaim
odnas.Tisizaglavioutrcikonjaimoradaseizvueiztoga.
Predlaemtidasebrinezasvojunauku;asveostalo,kakve
vezeimastim?Tajsavetmejedoveodoodlukedamnogo
paljivijeiznosimstavoveusvojimsledeimknjigama.
Lino, nisam prihvatao ili odbacivao bilo ta jer nisam
onajkojitrebadasudiotojstvarii,takoe,mojapredavanja
subilaproizvodtakvogpristupa.Kakogodbilo,nemoguda
podrim masovnu upotrebubiljki zatoto moje knjige itaju
raznevrsteljudiisvakoihtumainasvojnain.
Bez strunog nadzora , mone biljke mogu izazvati
tetneposledicejerpomerajuskupnutakunagloiiskrivljeno
inaduestazeutiunazdravljeidobrobitaponekadmogui
daoduzmuivotnjihovomkorisniku.Jednomprilikomsume
upozorili da me otac izvesnog studenta trai sa pitoljem

120

kako bi me ubio jer me okrivljuje za smrt svog sina koja je


nastupilaposlenjegovogeksperimentisanjasadrogama.
To je veoma osetljiva stvar, sve to to ima veze sa
monimbiljkama.Akoelitedaihrazumete,moratenapustiti
trdicionalno gledite koje skoro svi imaju o arobnjacima.
Istinskitoltekiratnicinisufanatiniuvezidrogeilibiloega
drugog, njihovo ponaanje je rukovoeno iskljuivo
besprekornou.
VesamtiobjasniodajedonHuankoristiobiljkesamo
na poetku mog naukovanja i to samo zato to sam bio
neuobiajenovezanzasvojenavike.tosambiotvrdoglaviji,
on mije davao vie billjki. Na taj nain je mogao da bar
minimalno olabavi moju skupnu taku kako bih mogao da
dostignem osnove njegovog uenja. Ipak, uprkos njegovom
paljivom vostvu, to me je skupo kotalo i to je jedan od
glavnih razloga to je moje zdravlje i danas veoma
pogorano.
Mone biljke imaju granicu koju arobnjak vrlo brzo
otkrije. One su poetni pokreta ali, one ne mogu postati
osnovazadaljiradjernemajukapacitetkojibinasdoveodo
potpunihsvetovaatojeonozaimevidovnjaktraga.
Mislidapomeranjekojeoneizazivajukodskupnetakenije
bapreviedobro?
Ba suprotno, one stvaraju dubok i nepredvidiv rascep.
Praviarobnjakmoedarukujestimealineiuenik.Akoih
koristikakobisruiosvojaopaajnaogranienja,poetnike
pasti u iskuenje da svrsta sve to u ta se osvedoio u
halucinacije; na kraju krajeva, sve to izazivaju biljke! Sa
takvim pristupom, on nikada nee dostii nivo akcije koji je
neophodan kako bi uvrstio svoju skupnu taku na novom

121

poloaju.Biljkevasbrzoilakoodvodeudrugisvet,alivamne
omoguavajudagaispitate;tojenjihovoogranienje.
Najbolji nain da razvijemo svoju percepciju je pomou
sanjanja. Tehnika sanjanja je najjednostavnija ali je manje
rizina,punoobuhvatnijai,iznadsvega,mnogoprirodnija.
Uenikov cilj je da preuzme kontrolu nad svojom
skupnomtakom.Kadapostanesposobandajeizmesti,tada
ontrebadaponavljatokretanjebezspoljnepomoi,koristei
snagu discipline i besprekornosti. Tada se moe rei da je
ratnikotkriouemujetos.

Zamka uvrivanja

U jednom od svojih predavanja, Karlos je objasnio da


nita nije tako slabano kao to je to uvrenost skupne
take. Tvrdio je kako je vetina usklaivanja toliko posebna
da mi provedemo dvadeset godina vebanja kako bi smo je
savladali. One koji su je savladali nazivamo odraslim a one
kojetonisuporemeenima.
Meutim, nema niega lakeg od prelaska u nove
svetove. Da bi to uinili, potrebno je da se jednostavno
vratimosamimasebi.
Objasniojedauvrivanjeskupnetaketroiogromne
koliine energije i stvara nepromenljivu viziju sveta. Enegija
koja se koristi na takav nain je rasprena kroz svu nau
svetlost i estoko se kovitla du tih ogranienja oblikujui
vrstu masu koja stvara odraz ega. Pod takvim uslovima,
promenitituusredsreenostpostajeiscrpljujuizadatak.
122

Kakobislomilituzamkuusredsreivanja,potrebnojeda
upotrebimosvemogunosti.Uveinisluajeva,jedinospoljni
podsticaj moe izazvati pomeranje skupne take kod neke
osobe. Ako smo veoma, veoma sreni, mi emo primiti taj
podsticajputemudaranaguala.
Kadajepoetnopomeranje12postignuto,ratnikmorada
seborizakontrolunadsvojompanjomuvebavajuinameru
ipraktikujuisanjanje.Sanjanjejespasonosniizlazzaljudsku
rasu i ono je jedina stvar koja naem postojanju moe dati
odgovarajuudimenziju.

Sanjanje i budnost

Karlos je posedovao veliku sposobnost da usmeri


razgovore na praktinu stranu stvari. Uprkos izvanrednoj
otrininjegovoguma,onnijevoleodarazgovordostignenivo
istihnagaanja.estosamposmatraokakoonnagenijalani
pouzdan nain raslanjuje tvrdnje najotrijih sagovornika,
suoavajuiihsapitanjempraktinihrezultata.
U mom sluaju, njegov nain da utia moj napad
racionalnosti se zasnivao na svoenju svega na sadanju
situaciju i na neto to, prema njemu, nije previe teko:
kontrolasnova.
Meutim, sanjanje je za mene bilo najtei vid njegovog
uenja. Pre svega, zato to nisam mogao napraviti razliku
izmeu sanjanja i obinih snova, to su dve potpuno
suprotnestvarizaarobnjaka.Asadrugestrane,raditogato

12

Pomeranjeskupnetake,prim.prev

123

je ideja usmeravanja moje panje na spavanje umesto na


budnost bila u suprotnosti sa svime to sam nauio u svojoj
potrazizamudrou.
Tedvestvarisuubrzodoveledotogadaizbegavamsanjanje,
nikakoneuspevajuidagaprihvatimkaojednuautentinui
dostupnumogunost.Kadagodsamgasluaokakogovorio
njemu, bio sam ispunjen strepnjom. To sam opravdavao
govorei sebi da jedna toliko iracionalna stvar ak nije ni
vrednabolnihnaporaispitivanja.
Jednog popodneva upitao me je kako napreduje moje
vebanje.Priznaosamkakosumemojepredrasudespreile
da se ozbiljno reim tako da nije iznenujue to nisam
postigaoikakavpozitivanrezultat.
Rekaoje:Modajednostavnonisiimaosree.Mojuitelj
je govorio da svako ljudsko bie dobija svoje osnovne
sklonosti na roenju. Ne moe svako biti dobar sanja, neki
otkriju da im je prikradanje (traganje) lake. Vano je da si
uporan.
Ali njegove rei me nisu ohrabrile. Poeo sam da mu
objanjavam kako je moje neverovanje izgleda posledica
nekakve mentalne blokade, usaene u mom najranijem
detinjstvu.
Nije mi dopustio da zavrim. inei impresivan pokret
svojimrukama,odgovorioje:
Netrudisedovoljno.Akoobeasebidaneejestiili
govoritisvedoknedospeusanjanje,videetaesedesiti!
Netoutvojojunutranjostieomekati,unutranjidijaloge
sepovuiibum!
Imaj na umu da za tebe sanjanje nije samo jedna
mogunost, ono je neto osnovno. Ako ga ne postigne,
neemoidanastavinaputu.
124

Uzbunjennjegovimreima,upitaosam:Ali,tamoram
uinitikakobihtopostigao?
Mora eleti da to uini! odgovorio je. To je tako
jednostavno. Ti preuveliava teinu ove prakse. Sanjanje je
dostupno svakome, zato to da bi se zapoelo, ono
jednostavno zahteva minimalno razmiljanje, tek onoliko
kolikojepotrebnodasenauikucanjenatastaturiilivonja
automobila.
Rekao sam kako mi je veoma teko da shvatim kako nas
baratanjesnovimamoedovestidounutranjebudnosti.
Primetioje:Tisizbunjenreima.Kadaarobnjacigovore
o sanjanju i budnosti, te rei nemaju nieg sa fizikim
stanjima koje ti poznaje. Nemam drugog izbora nego da se
koristim tvojim jezikom jer me u suprotnom ne bi uopte
razumeo. Ali ako ne uini on to je potrebno i stavi na
stranu svakodnevna miljenja pokuaavajui da prodre do
znaenja onoga to ti govorim, nee se nikada izvui iz tog
stanjasumnjiavosti.
Jedino mogu da ti garantujem da, kada jednom bude
odbacio lenjost koja te spreava da se suoi sa izazovom i
navali direktno i bez oklevanja na sanjanje, tvoja mentalna
zbrkaeseraistitisamaodsebe.
Izviniosamsezbogsvojetvrdoglavostiizamoliogadajo
jednomrazjasniznaenjesanjanja.
Umesto ulaenja u teoretsko objanjenje, to sam ja
eleo,Karlosmijedaojedanprimer.
Zamisli zatucanog vernika, jednog od onih koji nita ne
moe initi ako nije blagovremeno zatraio dozvolu od svog
boga. Onog trenutka kada zaspi, ta se dogaa sa njegovim
ubeenjima,kudaonaodlaze?
Nisamznaotadaodgovorim.
125

Nastavio je: Ona su ugaena poput plamena svee na


vetru. Kada sanja, ti si vlasnik samog sebe. Tvoje vizije su
izolovani mehuri, nepovezani jedni s drugima i bez seanja
samogsebe.Naravno,silanavikeeteuglavnomodvestido
snova gde ti jesi ti, ali u njima moe biti junak ili kukavica,
mlad ili star, mukarac ili ena. U stvari, ti si samo jedna
skupna taka koja se pomera nasumice, nema tu nieg
linog.
Zaobinogoveka,razlikaizmeubudnostiisanjanjaje
da u prvom sluaju njegova panja tee u kontinuitetu a u
drugom tee na haotian nain; ali u oba iskustva stepen
uea volje je minimalan. Osoba e se probuditi na mestu
gde po obiaju poput koulje ostavlja svoju personalnost i
otiiedaispunjavasvojerutinskezadatke.Kadaopetzaspi,
postaje iznova iskljuena jer ne zna da moe initi neto
drugo.
Svakodnevne budne ludosti nam ne ostavljaju prostora
da se zaustavimo i zapitamo da li je ovaj svet koji trenutno
opaamo stvaran kao to izgleda. Ista stvar se mora rei za
bilo koji obian san; dok traje, mi ga prihvatamo kao
nesumnjivu injenicu, nikad ga ne preispitujemo; ili da
kaemomnogopraktinijimreima,doksmousnuminikad
nenameravamodasesetimonekihnaredbiilidogovorakoje
smosainiliubudnomstanju.
Ali,postojidrugaijinainupravljanjapanjom,injihovi
rezultatinikakonemogubitinazvanisnoviilibudnost,zato
to on zapoinje sa promiljenom upotrebom namere. Ono
to se dogaa je da mi preuzimao komandu nad svojom
svesnou i sasvim je isto da li spavamo ili smo budni, zato
to je to neto to prevazilazi oba ova stanja. To je istinsko
buenje,preuzetikomandunadnaompanjom!
126

Tolteko uenje pridaje naroitu panju sanjanju. Nije


vano kako je ono opisano, rezultat je da perceptivni haos
obinih snova biva izmenjen u koristan prostor u kome
moemointeligentnodadelujemo.
Koristanprostor?
Ba tako. Sanja moe da se seti sebe pod bilo kojim
okolnostima. On uvek ima propusnicu u ruci, pakt koji je
nainio sa svojom voljom koja mu omoguava da se uskladi
sa namerom ratnika u deliu sekunde. On moe da ojaa
vizijusvogsna,kakvagodbila,idajojsevraaonolikoputa
koliko eli kako bi je istraio i ispitao. Jo bolje, unutar te
vizijeonmoesusrestidrugeratnike;tojeonotoarobnjaci
nazivajuprikradanjeusanjanju.
Ovajpostupaknamomoguavadanameravamociljevei
bavimoseakcijama,bakaotoinimousvetusvakodnevice.
Moemo reavati probleme iuiti stvari.A ono to nauimo
je skladno i funkcionalno. Moda ne moemo objasniti kako
smoprimilitoznanje,aliganeemozaboraviti.
Upitaosamgaokojojvrstiznanjagovori.
Odgovorioje:
ivot se ui tako to se proivljava. Isto se deava u
snovima, meutim mi tada uimo kako da sanjamo. Ali te
stvari mogu usput da dovedu do drugih mogunosti. Na
primer, don Huan je imao obiaj da koristi svoje sanjajue
telo u potrazi za skrivenim dragocenostima, stvarima
zakopanimzavremerata.Rezultatitihoperacijasuuloeniu
razneposlovekaotosunafta,plantaeduvana
Moje lice mora da je pokazivalo meavinu uenja i
nevericekojesamoseao,jerjeonuzviknuo:
To nije tako neobino! Svi mi moemo izvesti sline
podvige;aknijetekonirazumetikakosetodeava!Zamisli
127

datenekopoduavanovomjezikudokspava;rezultatjeda
sinauiotajjezikimoegasesetitikadaseprobudi.Naisti
nain, ako se u tom stanju osvedoi u neto, poput
izgubljenih predmeta ili dogaaja koji su se dogodili na
nekomdrugommestu,ondamoekasnijedaodeiuverise
uto.Akosustvaribaonakvekakosiihvideousnu,ondaje
tobilosanjanje.
Uenje u snovima je sredstvo koje najvie koriste
arobnjaci. Nauio sam mnogo o biljkama na taj nain i jo
uveksesvegaseam.
Nepotcenjujsvojesposobnosti.Svetojeduhusadiou
nasimauzvienoznaenje.Toznaidasusnovitukakobibili
upotrebljeni;akonisu,ondanemajuvrednost.Postupcikoje
sam ti opisao nisu nagaanja; ja sam ih lino proverio.
Umetnostsanjanjajeporukaljudima,alinikonatoneobraa
bilokakvupanju!
Kada sam uo tuni ton njegovog zadnjeg tvrenja,
doiveo sam iznenadni udar nepodnoljive zastraenosti
svojih uobrazilja. Godinama i godinama, bez prestanka, on
nas je ohrabrivao da proirimo svoje vidike, ne zbog bilo
kakvih sebinim razloga, ve iz istog zadovoljstva sa kojim
nam je prenosio svoje nadmono stanje svesnosti. A ja sam
eto tu, valjajui se u svojm verovanjima iz druge ruke i
uobiajenimsumnjama!
eleosamdabudemnanjegovojstranisveta.Ustaosam
sa klupe sa namerom da se s njim rukujem kako bi mu
iskazaozahvalnostihteosamdamunetoobeam,alimeje
onzaustavio.
Bolje ne govori nita, ne gubi vreme! Moda tvoja
sudbinanijedabudeblistavileteiratnik,alinemanikakvih

128

opravdanja.Kaoisvidrugi,itisisjajnoopremljenzasanjanje.
Akoganeprimenjuje,tojezatototoneeli.

Vrata percepcije

U drugom razgovoru, objasnio je da je svako stanje


svesnosti koje ukljuuje neuobiajeni poloaj skupne take,
praktino gledano san. Rekao je da je prednost snova nad
svakodnevnim stanjima panje u tome to nam oni
omoguavaju da pokrijemo iri ulni spektar i to moemo
bolje sklopiti informacije koje primamo. Drugim reima, mi
tadauimokakodaivimosaveimintezitetom.Rezultatje
punoveajasnoaunaimopaajnimprocesima.
Povrh svega, rekao je, sanjanje nam daje pristup
kritinimdogaajimanaeprolosti,kaotosunaeroenjei
rano detinjstvo i ono rasvetljava traumatine situacije i
drugaija stanja svesti iz nae prolosti. arobnjak ne moe
dazanemarisvojanajbolnijaiskustva!
Zavravajui svoju lekciju dao je definiciju koju smatram
veoma vanom zato to ona dodiruje neto to doivljavam
kaoosetljivutemu.Rekaoje:Sanjanjenijenetonemogue,
onojesamovrstadubokemeditacije.
Godnama sam izvodio izvesne duhovne vebe nazvane
meditacija.Tepraksesubilesasvimdrugaijeodonogato
jeKarlospredlagao,kakouveziformetakoiuvezirezultata.
im sam doao u priliku, zamolio sam ga da pojasni razlike
izmeukonceptasanjanjaimeditacije.
Odgovorioje:Tvojepitanjejeteko,jernepostojinain
dasemeditirabezsanjanja,obaizrazaopisujuistupojavu.
129

Zato onda moja vebanja nisu proizvela ni jednu od


stvariokojimapria?
Bolje da to sam sebi odgovori. Po mom miljenju, ono
to si ti do sada vebao nije bila meditacija ve neka vrsta
autosugestije. Obino ljudi pobrkaju te dve stvari koje za
arobnjakenisuiste.
Smirivanje uma nije meditacija ve dremanje. S druge
strane, sanjanje je neto ivahno; ono je posledica procesa
posveenekoncentracije,kojazasobompovlaiistinskubitku
protiv naeg pomanjkanja panje. Ako je jedini rezultat
zatupljivanje ula, praktiari sebe ne mogu nazvati
ratnicima.
Sanja moe biti otelotvorenje divljanosti ili izgledati
duboko smireno, ali nita od toga nema bilo kakvu stvarnu
vanost, zato to on sebe ne poistoveuje sa svojim
mentalnimstanjima.Onznadajesvakiodreeniutisaknita
drugodofiksacijaskupnetake.
Sanjanjesedeavakadapostignemoizvesnuravnoteuu
naem svakodnevnom ivotu, i samo posle utiavanja
unutranjegdijaloga.Izrazsanjanjenijebanajprikladnijiza
opisivanje vebe svesnosti koja nema nieg zajednikog sa
sadrajemuma.Koristimgapotujuitradicijumojeloze 13,ali
drevnividovnjacisutodrugaijenazivali.
Iskusniarobnjacisanjaju,zapoeviizstanjabudnostisa
istom lakoom kao i iz spavanja, jer po njima se ne radi o
tome da se zatvore oi i da se zaspi ve o tome da se
osvedoeudrugesvetovekojisenalazetamonegde.
Sa aspekta volje, ono to kod arobnjaka ini razliku
izmeu sna i dnevne budnosti je da se energija pokorava
drugaijim pravilima i on moe da postigne neverovatne

13

Lozearobnjaka,prim.prev.

130

podvige kao to je prolazak kroz zid ili putovanje do kraja


univerzuma u treptaju oka. Takva iskustva su potpuna i
akumulativna i samo neko ko ih nije lino doiveo moe
naginjatilogikimkategorijamakakobiihobjasnio.
Ali te vrsta pojava, koliko god da su vredne, nisu cilj
sanjanja. Sanjati jeza tebe odsutinske vanosti zatoto se
pristupunagualdeavaskoroiskljuivoutomstanju.
Zapitaosamgazatojetotako.
Odgovorioje:
Razlogjeoigledan.Ljudikojiimajuprirodnusklonostda
sanjaju i poseduju viak energije, sposobni su da pronau
ostalemnogonaprednijesanjae,bilosluajnoilizatotoih
namernotrae.Uglavnom,tisaputniciprihvatajudapreuzmu
nasebedunostpoduavanjapomauiimdamnogodublje
uu u tu vetinu. Kada uenik pone da blista on e
neizbenoprivuipanjunaguala.
Naguali su poput orlova, stalno vrebaju 14. im primete
porast svesnosti, oni se obruavaju zato to je dobrovoljni
sanjaretkost.Uiteljujemnogolakedapodstaknetrudkoji
jeveotpoeo,negodagastvoriniizega.
Karlosmijerekaodajeputemsanjanjaostvariokontakt
samnogimratnicimaizrazliitihkrajevasveta.
Rekao je da je drugi razlog zato je sanjanje prolaz do
znanja taj da nam njegovo praktikovanje omoguava da
razreimo hiljade problema proizalih iz uenja, poput
nedostatka jasnoe i panje kod poetnika, njegovog
nepoverenja prema aktivnostima svog uitelja i sutinske
opasnostipojedinihtehnika.

14

Engl. Stalking vrebati, prikradati se, unjati se. U veini prevoda


kastanedinih knjiga ova re je usled nepoznavanja sutine njegovog uenja
nepravilnoprevedenakaotraganje,prim.prev.)

131

Ova umetnost ublaava opsedajuu prirodu orlovih


zraenja, koja inae moe da razori psiholoku ravnoteu i
voljuuenika.
Onda, upitao sam ga, ta moemo uiniti mi koji ne
sanjamokakobisteklipristuputouenje?
Izgledalojedamumojepitanjedosauje.Odbrusioje:
Ima pogrean fokus! Pravo pitanje treba da bude: ta
trebamuinitidabihsanjao?
Ratnik ne moe da hoda unaokolo po svetu ostavljajui
nedovrene stvari na svakom koraku. Ako zaista ne moe
prihvatitisnovekaodeosvogivota;akonemoedaihsebi
predoionakvimakakvijesukaoputevedomoi,akoak
ninerazumetasuoniikojojsvrsislue;dobro,ondaima
punoposlapredsobom.

Sanjajui dvojnik

U dohvatu naeg delokruga opaanja, postoji sila


odvojenaodonogtonazivamosobom,kojasemoeotkriti
prekosanjanja.Tasilamoepostatisvesnasebe,apsorbovati
principe nae linosti i delovati samostalno. Oseaj koji se
javljakadaimamoposlasanjomsenemoeopisati,zatoto
jetojednoneorganskobie.
Neorgansko?
Naravno! Mi nazivamo nau svakodnevnu panju
organskomjerzavisiodtelasainjenogodorgana,zarne?
Sloiosamse.
Dakle, kako bi onda nazvao telo pomou koga opaa i
delujedoksanja?
132

Ja bih rekao da je to jedna utvara, obazrivo sam


odgovorio.
Slaemse!Tojeneorganskobie;onoimapojavnostali
nema masu. Za tebe je to samo mentalna projekcija.
Meutim sa take gledita tog bia, nae fiziko telo je ono
koje ivi u imaginarnom svetu. Kada bi imao energiju i
neophodnukoncentracijudapostanesvestansvogdrugogja
idazapitatobietamisliotvomsvakodnevnomsvetu,ono
bi ti odgovorilo da ga ono smatra sasvim nestvarnim, skoro
mitolokim.Iznata?Onobibiloupravu!
Naesanjajueteloimamnogeupotrebe.Onomoeda
trenutno otputuje na bilo koje mesto koje eli i da otkriva
stvari. Ono se ak moe materijalizovati, stvarajui vidljivog
dvojnika,netotodrugiljudimoguvidetibilodaspavajuili
subudni.Meutimonnastavljadabudepotpunoprivienje,
on nema nikakve telesne funkcije. Ljudska bia ga vide kao
osobu,aliivotinjegavidedrugaije.
Prekinuosamga:
Kakosisaznaosveto?
Tojevrlojednostavno!Stalnoseuveravamuto,zatoto
moj sanjajui dvojnik ima svu moju panju. Kada elim da
saznamnetoonjemuiliosvetuukomesekree,upitamgai
onmigovori.Titotakoemoedauini;tonijetakoteko.
Moe da se povee sa svojom energijom ve ove noi,
odmahimutoneusan.
Kako?
Postoji puno naina. Na primer, potrai ogledalo u
svojim snovima, stani pred njega i pogledaj sebe u oi,
videekakvoteiznenaenjeoekuje!
itaosamnetoodvojnikuunjegovimknjigamaalisume
mojepredrasudespreiledapristupimtojstvarisaotvorenim
133

umom i u mom umu je postojala velika zbunjenost u vezi


koncepatakaotosusvetlosnojajeilienergetskopoljekoje
okruuje iva bia, energetsko telo i sanjajui dvojnik.
Upitao sam ga da li su to iste stvari ili postoji neka razlika
meunjima.
Biojeiznenaenmojimpitanjem.
Ali,zarnisinitashvatio?Migovorimoosvesnosti,neo
fizikim objektima. Ti entiteti, ak i opaajna jedinica koju
nazivamo fiziko telo, su opisi iste stvari, zato to vas nema
dvoje. Ti si ti! Ti nema energetsko telo, ti si energija, ti si
jednaskupnatakakojasastavljazraenja;itisisamojedan!
Moe imati razne snove i imati drugaiju pojavnost u
svakom od njih, bilo ljudsku, ivotinjsku ili neorgansku i ak
moesanjatidasitinekolikoljudiuistovreme,alinemoe
podelitisvojesvesnobie.
Rekao mi je da je meanje opisa naih razliitih nosilaca
svesnosti sa naim oseanjem bia uobiajeno, naroito kod
osobakojeimajuglomazaniintelektualniunutranjidijalog.
Jednomsamotiaodavidimnekogistonjakoguiteljai
na razgovor je doao do sanjanja. ovek je sebe nazvao
ekspertom,pohvaliomise:Jaimamsedamsanjajuihtela!
Savladan ovim otkriem, nisam znao ta da odgovorim i
priznaosam:DonHuanmejenauiosamojednome.70
Kada je to izgovorio, Karlos je oborio glavu, kao da je
veomapostien,alijeskrivaopodsmeljivokikotanje.
Upitaosam:
Znai, kada pria o sanjajuem dvojniku i o
energetskomtelu,tigovorioistojstvari?
Praktino. Prva od tih stvari moe biti dostignuta
pomou sanjanja a druga posredstvom prikradanja. Ili
predstavljeno na drugi nain, energetsko telo je sanjajui
134

dvojnikkojegsanjavoljnokontrolie,aliobasujednateista
stvar.Razlikajeunainunakojijenekodoaodotoga.
Drevniarobnjaci su oblikovali svog sanjajueg dvojnika
snagomsvojevoljeipokuavalidareprodukujusvojefiziko
telodonajsitnijegdetalja.Nazvatitodvojnikomproizilaziiz
te tradicije. Ta ideja ima praktinog smisla poto smo svi
tolikosklonidavidimosebenadefinisannain,iiskljuivona
taj nain. Na poetku, sanjau je veoma ugodno da definie
sebe u fizikim kategorijama. Ali novi vidovnjaci kau da je
dovoenje te namere do svog krajnjeg ishoda beskorisno
traenje, zato to nas to prisiljava da posvetimo ogromnu
koliinu panje detaljima koji nikada nee imati ikakvu
praktinu upotrebu. Oni su nauili da sebe vide kao onakve
kakvizaistajesu,kaosvetlosnemehurove.
Pitao sam ga da li u klasinom nagualizmu ljudi koji su
iveli pre dolaska panaca, arobnjaka sposobnost da
postanu ivotinje poiva na naporu da vide sebe sa
ivotinjskimtelima.
Pogledaomejekaodakae:Tojeelementarnastvar!
Sanjanje je promiljena upotreba energetskog tela.
Energijajesavitljivaiakovristalnipritisaknanju,mogue
jedaonapreuzmeoblikkojieli.Dvojnikjenagual,drugi,
obeleje nagualizma. Kada ga kontrolie, na putu si da
postanetagodeli,odslobodnogbiadozveri.
Naravno, postii neto tako posebno kao to je postati
ivotinja ne moe biti jednostavna improvizacija, postoje
procedure.Dvojnikomserukujepomouuvrivanjaskupne
takenanovojpoziciji.Takvafiksacijaimaopsesivnuprirodui
moe biti izazvana arobnjakim metodama. Na primer, ako
ezne da bude soko i to pokua bez kolebanja, zavrie
tako to e postati jedan od njih! Svako od nas moe da
135

dostigne ono za im traga. To je trik naguala, da upravlja


svojimopsesijama.
Meutim, treba da zna da osobe koje se usredsreuju
na ciljeve koji nisu striktno povezani sa ciljevima slobode i
trezvenosti, postaju blokirane to moe da ih dovede do
ludila ili do najglupljih trivijalnosti. Zaista, to je ono to svi
radimo: Odabrali smo da budemo ljudi i mi to jesmo! Svaka
opsesijakojomseneupravljaispravnopredstavljaropstvo.
ProblemkodmnogihnagualasavremenogMeksikajeda
su zaboravili apstraktne mogunosti. Oni su arobnjaci koji
vievoledasepravevanipoputurana,ineeledaizauiz
toga.aktavie,mnoginemajunikakvupredstavudamogu
raditi neto vie sa svojom energijom nego to je pravljenje
estokihsenzacijaizastraivanjedrugih.
Topropadanjeuenjajeonotojepokrenulovidovnjake
donHuanovelozedateekaslobodinanajbezlinijimogui
nain, odriui se svih kapricioznih poloaja skupne take
kojesunaslediliodsvojihprethodnika.Ciljslobodejeveoma
istipotiskujesveostale.Stremeikanjemu,novividovnjaci
supovratilivrlinenagualizma.
Upitaosamgauveziogromnognaporakojijenesumnjivo
potrebankakobisedvojnikpripremiozasituacijusanjanja.
Odgovorioje:
Za veinu arobnjaka, taj napor je druga mogunost,
vrata u drugo podruje svesnosti koje e im u odreenom
trenutku omoguiti da nameravaju konani iskorak u treu
panju.Omoguujuisamostalnostisvrhusvomdvojniku,oni
sepripremajudasauvajusvojusvestposlesmrti.Kadajeto
telodovrenoikaddoetrenutak,njihovasvesnostnaputa
ljudsku ahuru, fiziko telo kolabira i umire ali oseaj
postojanjasenastavlja.
136

Uenjeumetnostiprikradanja

Malopomalo,Karlosovepriesuimaleefekatnamene.
Jednogdana,seosamdaozbiljnoprouimkoliinutrudakoji
samuloiokakobihhraniosvojusamovanost.Neugrubimi
uobiajenim oblicima u kojma se ona obino ispoljava, kao
tosusamoispunjenostilikukanjezapanjom,veunjenim
prefinjenijim aspektima, povezanim sa osnovnim idejama
kojesamimaoosvetu.
Ta razmatranja mi nisu donela nikakvu sigurnost.
Nasuprottome,poeosamdaprimeujemkolikojeogroman
ideolokiokvirukomeivimikomeseuvekdrhteivraam.
Kadasam to rekao Karlosu, on je to video kao neto sasvim
normalno.
Ti ui kako da se prikrada samom sebi, rekao mi je.
To je neto to treba da obavi kako bi nauio da koristi
razum.
Vesamitaooumetnostiprikradanja,lovakojstrategiji
koja poiva na korienju lova na sopstvene navike i rutine
kako bi smo ih epali. Moemo primeniti ovu strategiju na
obianivot, na primer, na posao. Alimi ih takoe moemo
usmeriti protiv svojih unutranjih demona, poput
sumnjiavosti,lenjostiipoputanjasamomsebi.
137

Koristei povoljnu priliku imali smo neto slobodnog


vremenaprepoetkanjegovogpredavanjazamoliosamga
da mi kae neto vie o tome. Ali, na moje potpuno
iznenaenje,rekaomijedatonemoeuinitidoklegodse
neukljuimuuenjedotakesmrti.
Zato?
Zatotoebitioduvanokreuiseprotivmene.Uitio
sanjanjunepogaanikoga.Najgoretomoeuinitijedane
poveruje kako je takva stvar mogua. S druge strane,
prikradanje,nanainkakogaarobnjaciizvravaju,veomaje
agresivnopremarazumu.Mnogiratniciizbegavajudagovore
onjemu,jernemajustomakzato.Upoetnojfazi,uenikje
podunakrsnomvatromiveomajenezadovoljan,nesposoban
daseodvojiodsvogega.
Poput novia, prikradanje ima dva lica. S jedne strane,
to je najlaka stvar na svetu; s druge, to je veoma teka
tehnika, ne radi toga to je komplikovana ve zato to ona
barata sa aspektima nas samih s kojima ljudi obino ne ele
dasebave.
Prikradanje izaziva mala ali veoma stabilna pomeranja
skupne take; nije poput sanjanja, koje te duboko pomera,
veteodbacujekaogumenulopticuiodmahtevraagdesi
bio.Kadpogledaokosebe,svevidinaistinainkaoiuvek,
tako da e nastaviti da koristi svoj svakodnevni pristup
stvarima. Ako si u toj situaciji prinuen od svog uitelja da
uini neku promenu, kladim se da e otii ljutito ili
povreenogponosaiprekinutiuenje.
Upitaosamgakakoondaarobnjaciueovuvetinu.
Odgovoriojedasepotradicijionauiustanjupoviene
svestisvedosamogkraja.

138

Tonijenetooemuseotvorenogovori,moradaseita
izmeu redova. Ovaj deo znanja pripada uenjima za levu
stranu.Potrebnojemnogogodinadabiseprisetilotasveto
beeijoviedabisepostalosposobnimdasetoprimeni.
Nanivounakomesisada,jedinastvarkojatiomoguava
da rukuje prikradanjem je da mu pristupi sanjakim
metodama.Akobilokadaosetidasamdodirnuotemekoje
su previe line, ili ima napad sumnjiavosti, pogledaj u
svojerukeiliupotrebibilokojidrugipodsetnikkojisiizabrao.
Sanjajuapanjaetipomoidaslomisvojufiksaciju.

Znak naguala

Uprkos njegovoj rezervisanosti, jednom drugom prilikom


jeKarlossamodsebeprihvatiodaodgovorinamojapitanjau
vezi teme prikradanja, sve dok se god budemo drali
teoretskihrazmatranja.
Koristeinjegovudobruvolju,zamoliosamgadaobjasni
praktinuupotrebuumetnostiprikradanja.
Objasnioje:
Prikradanje je centralna aktivnost za energetskog
putnika. Osim to moe biti primenjeno na nae odnose sa
drugimljudimasazadivljujuimrezultatima,onojeuglavnom
zamiljeno da uskladi praktiara. Manipulisanje i
kontrolisanje drugih je naporan zadatak, ali neuporedivo je
tee kontrolisati sebe. Zbog tog razloga, traganje je tehnika
kojasetienaguala.
139

Traganje moe biti definisano kao sposobnost da se


skupnatakauvrstinanovojpoziciji.
Ratnik koji se prikrada je lovac. Ali, nasuprot obinom
lovcu koji je svoj um usmerio na matrijalne interese, ratnik
goniveiplen:svojusamovanost.Togapripremadasesuoi
sa izazovom postupanja sa ljudima koji ga okruuju neim
tosanjanjesamozasebenemoedarazrei.arobnjacikoji
ne naue kako da se prikradaju se pretvaraju u mrane
ljude.
Zato?
Zato to oni nemaju strpljenja da toleriu ljudsku
glupost.
Prikradanje je za nas prirodno, u skladu je sa
osobenostima naeg ivotinjskog naslea: kako bi preiveli,
svimirazvijamonavikeponaanjakojeoblikujunauenergiju
i pomau nam da se prilagodimo. Prouavajui te rutine,
paljivi posmatra moe tano da predvidi ponaanje
ivotinjeililjudskogbiausvakomdatomtrenutku.
Ratnik zna da je svaka navika jedna zavisnost. Moe te
vezati za upotrebu droga ili odlazak u crkvu svake nedelje;
razlike su u formi a ne u sutini. Na isti nain, kada
upotrebljavamo razmiljanje kako je svet razumljiv ili da su
stvariukojeverujemojedinastvarnost,mismortvenavike
kojazamagljujenaaula,iinidavidimosamoonotonam
jepoznato.
Rutinesuabloniponaanja,kojemimehanikisledimo
ak i kada vie nemaju nikakvog smisla. Da bi postao
prikrada 15 , mora sebe osloboditi od tih imperativa
preivljavanja.

15

Engl.stalker

140

Zatotoimavlastnadsvojimodlukama,ratnikprikrada
je osoba koja je izbacila iz svog ivota svaki trag zavisnosti.
Njemujepotrebnosamodapovratisvojenergetskiintegritet
kakobipostaoslobodan.Ipotoimasloboduizbora,onmoe
bitiukljuenuproraunateoblikeponaanja,bilodasarauje
sljudimailisaostalimsvesnimbiima.
Rezultat ovog manevra nije rutinsko uestvovanje ve
prikradanje, zato to to se ono zasniva na prouavanju
ponaanjadrugih.
Kakavjesmisaosvegatoga?
Odgovorioje:
Sa tvoje take gledita, nikakav. Sloboda ne zavisi od
razloga. Meutim, celo tvoje bie se potrese kada prekine
rutine,zatototorazotkrivamitobesmrtnosti.
Ukazujuinaljudekojisevraajusaposla,rekaomije:
taverujedasuilidarade?Tiljudisuilidaivesvoj
poslednji dan! Tuna stvar je to verovatno samo nekolicina
odnjihtozna.Svakidanjejedinstvenisvetnijeonakavkako
su nam svi govorili. Ponititi silu navike je odluka koju
donosite jednom za svagda. Poevi od tog ina, ratnik
postajeprikrada.
Moelisedesitidaratnikzavritakotoeodtesvrhe
nainitinetoobino?
Ne.Ovojenetotomorashvatiti,jereusuprotnom
tvoja potraga za besprekornou izgubiti sveinu i zavrie
tako to e je izneveriti. Prekinuti sa rutinama nije svrha
puta; to je samo jedno njegovo sredstvo. Ciljje biti svestan.
Imajui to na umu, druga definicija prikradanja je
nepokolebljivapanjausmerenanakrajnjiishod.
Tavrstapanjeprimenjenanaivotinjerezultiraulovom.
Ako je primenimo na drugu osobu, ona proizvodi klijenta,
141

uenika ili romantinu vezu. Primenjena na neorgansko bie


dovodidoonogatoarobnjacinazivajusaveznik.Ali,samo
ako prikradanje primenimo na sebi, ono se moe smatrati
Toltekom umetnou, zato to stvara neto dragoceno:
Svesnost.

Prikradanje sitnom muitelju

Uprkos njegovim objanjenjima, praktina dimenzija


prikradanjaje,smojetakegledita,nastaviladabudejedna
od najmranijih tema u uenju. Tokom godina, izvodio sam
nekeodostalihvebi,poputrekapitulacijeiunutranjetiine;
ak sam i sanjao. Ali, kada sam pokuao prikradanje, imao
samsamonejasnerezultateilibihseoseaoapsurdno.
IzgledadajeKarlosbiosvestanmojihnapora,zatotome
jejednompozvaoirekaomi:
Ne komplikuj. Ti pravi karikaturu od ovog uenja. Ako
elidaseprikrada,posmatrajsebe.Svismomiodlinilovci,
prikradanjejenaprirodnidar.Kadanaspritisneglad,mise
naotrimo;decaplauipostignuonotoele;enamukarca
hvata u klopku i mukarac ostaje sa njom. Prikradanje znai
bitisposobandazgrabionotoeli.
Akopostanesvestansvetaukomeivi,shvatiedaje
jednostavno ostati paljiv u vezi toga vrsta prikradanja.
Poto smo to nauili mnogo pre nego to se razvio na
kapacitet za razlikovanje, mi to doivljavamo kao neto
savrenoprirodnoitekodaikadatoispitujemo.Ali,svenae
akcije,akinajovekoljubivije,pokrenutesuduhomlovca.
142

Obian ovek nije svestan da se prikrada, zato to je


njegovalinostpotinjenaprekosocijalizacije.Onjeubeen
dajenjegovopostojanjevano,takodanjegoveakcijeslue
njegovojsamovanostianeproirenjunjegovesvesnosti.
Dodaojekakojejednaodkarakteristikasamovanostida
nasonauvekizneveri.
Vani ljudi nisu fluidni, oni pokuavaju da daju sebi
lepravost, da prikriju njene atribute ali nemaju neophodnu
eleganciju i brzinu da bi bili neupadljivi. Njihova svetlost je
previekruta,imoesteisavitljivostsamokadavienemaju
tadabrane.
arobnjaka metoda se zasniva na usredsreivanju na
stvarnost u kojoj ivimo, ali na nov nain. Umesto da samo
sakupljaju informacije, ono za ime oni tragaju je zbijanje
sopstveneenergije;ratnkjenekokojenauiodaseprikrada
sebi, i vie nije optereen tekom slikom koju treba da
prikazuje drugima. Niko ga ne moe primetiti ako on to ne
eli,zatotoonnemaprivrenosti.Onjeiznadlovca,zatoto
jenauiodasesmejesebi.
Rekao mi je kako ga je njegova uiteljica donja Florinda
Matusuiladabudeneprimetan.
Ba u vreme kada su me moje knjige pretvorile u
bogatog oveka, ona me je poslala da peem hamburgere u
restoranu na autoputu! Godinama sam radio sa mojim
novcempredoimabezmogunostidagatroim.Reklajeda
emenauitikakodaneizgubimpravuperspektivu.Ijasam
nauiosvojulekciju!
Neko vreme posle toga, dobio sam jo jednu priliku da
budem neprimetan. Odneo sam neke kaktuse u kuu
prijatelja i poeo da ih sadim. Iznenada su se pojavila dva
reportera Tajmsa koja su potroila mnogo vremena da me
143

nau. Mislili su da sam seljak i pitali me za vlasnika kue.


Pokucajte tamo, rekao sam im i pokazao na vrata. Moj
prijateljjeodgovorionanjihovapitanja:Ne,nisamgavideo,
i reporteri su otili pitajui se gde bi, doavola, Kastaneda
mogaodabude.
Rekao je da poto je problem samovanosti lina stvar,
svaki ratnik treba da prilagodi uenje svojoj sopstvenoj
situaciji. Dakle, tehnike prikradanja su krajnje prilagodljive.
Ali obuka je ista za svakoga, i brige su usmerene ka
oslobaanju od suvinih rutina i sticanju dovoljno discipline
kako bi se prepoznali znaci koje daje namera. Oba ova
dostignuasupravipodvizilinosti.
Najboljinaindasepostignetajnivodisciplinejeaktivan
odnossasitnimmuiteljem.
Odgovarajui na moje nedoumice, objasnio je da je sitni
muitelj neko ko nam ini ivot nemoguim. U prolim
vremenima, ova vrsta ljudi je mogla fiziki da nas povredi ili
danasakubije;danastavrstasitnihmuiteljapraktinone
postoji. Meutim zahvaljujui visokom nivou vanosti koji
pridajemosebi,svakokojeupozicijidanasuznemiravaslui
kao sitni muitelj. Ako prestanemo da sve to izbegavamo,
suoiemo se ne sa sitnim muiteljem, ve sa svojom
sopstvenomglupou.
Sitnimuiteljjeneophodanzatotojeveinanasprevie
lenjadasamogsebepromeni.Onuklanjanaufiksacijunaja
ineidaseispoljenaeslabosti.Oninidavidimoistinuda
nismo vani i on je voljan da je demonstrira svojim
akcijama. Nauiti kako da postupamo sa njim je jedini
efikasannaindausavrimoprikradanje.
Sitni muitelj je toliko vaan za obavljanje zadatka da
moepostatiopsesijazauenikadatragazanekimodnjihi
144

doe u dodir sa njim. Iskrena zahvalnost je jedino prikladno


oseanjezaratnikakojijepronaaojednogadaseodmerisa
njim.
Postoji izobilje sitnih muitelja, ali je teko tragati za
njima,uspostavitivezusanjimapomouprikradanjaiizazvati
njihov bes, stavljajui sebe u njihov dohvat, a u isto vreme,
spletkariti razorne strategije. Umesto toga, provodimo svoj
ivot beei od situacija koje izazivaju bol, iritaciju, strah ili
zbunjenost.Natajnain,gubimojednuodnajvrednijihalatki
kojujeduhpostavionanaput.
Koja strategija je potrebna kako bi se sukobili sa tom
vrstomneprijatelja?
Iznad svega, ne posmatrajte ih kao neprijatelje; oni su
nevoljni saveznici u vaem poduhvatu. Ne gubite iz vida
injenicudatabitkanijeborbazaego,vezaenergiju.Vana
stvarjedasepobedi,anedaonajdrugiizgubi.Sitnimuitelj
toneznaiutomejenjegovaslabost.
U mom sluaju, imao sam privilegiju da saraujem sa
nekoliko takvih ljudi, iako mi nikada nije pruen susret
izvanrednogkvalitetakakavjeimaomojuitelj.
Rekaomijedaje,kadajenjegovaobukazapoela,glavna
prepreka da bi pristupio umetnosti prikradanja bilo
nestrpljenje.Dabimupomogao,donHuanmujerekaokako
sesprijateljiosaizvesnomosobomkojajeivelaustarakom
domu.
Kada sam ga upoznao, ispalo je da je to jedan dosadni
stari ovek koji je imao obiaj da svakome pria kako je u
svojoj mladosti, 1920tih godina, bio svedok spektakularnog
dogaaja.Sedeojeunekomitalijanskomkafeu.Iznenadase
ispred vrata zaustavio automobil i iz njega je izalo nekoliko
ljudinaoruanihautomatskimpukama,ipoelisudapucaju
145

po lokalu. Zahvaljujui svojoj srenoj zvezdi, moj prijatelj se


sakrioizanekihstolovaiostaonepovreen.
Ova anegdota je oigledno bila jedino blago u ivotu
ovog starog oveka. Na nesreu nas koji smo ga poznavali,
starac je patio od amnezije i uvek je zaboravljao kome je
ispriao tu priu. Morao sam da se muim i da godinama,
ponovoiponovo,prolazimkrozisto.Svakiputkadabihstigao
u staraki dom, on bi se na isti nain uhvatio za moj rukav i
upitao: Jesam li ti ikad priao kako sam bio napadnut od
nekihgangstera?
Bilomigajeao,zatotomejenaveodarazmiljamo
svojoj sopstvenoj neizvesnoj budunosti. Ali, na kraju mi je
bilodosta;otiaosamkoddonHuanairekaomu:Nemogu
vie da podnesem tog starca! On me stvarno tera da
pobesnim!Kojijerazlogtometeradagaposeujem?
Ali don Huan je bio nepopustljiv; naredio je, dapoevi
od tog dana, treba da poseujem starca svakog dana, ili da
odustanemodobuke.
Uzbunjen tom pretnjom, sakupio sam svo svoje
strpljenje i pokuao da dovrim zadatak. Ponekad sam
sanjario, razmiljajui o mogunosti da starac nije osoba
kakva mi se ini. To mi je davalo hrabrost da nastavim sa
zadatkom.Jednogdana,kadasampristigaoustarakidomi
potraiosvogprijatelja,obavestilisumedajeumro.

146

Opaajnousklaivanje

Tog popodneva, Karlos nam je govorio o izvesnim


osobenostimaopaanja.Rekaojedasuljudskabiapreuzela
oddinosaurusaosobinuvienjanebauplavojboji.Sadruge
strane, izjavio je da nai roaci, primati, vide nebo u utoj
boji.
Odgovarajui na neije pitanje, opisao je svet u kome
ivimo kao konglomerat jedinica tumaenja. Shvatajui da
je ta definicija jedna od nejasnih za njegove sluaoce,
objasnioje:
ovekpripadagrupiprimata.Njegovavelikasreajeda
moe postii jedinstve izraaje svesnosti zahvaljujui svojoj
sposobnostizapanjuianalizu.Meutim,istapercepcijaje
uvekpoduticajemnainanakojitumaimo.Raditoga,naa
stvarnostoblikujesebeuskladusanaimopisima.
Ciljarobnjakajedaopaajusvetojeljudimamogue.
Poto ne moemo da izbegnemo nau bioloku uslovljenost,
dajtedaondabarbudemoplemenitimajmuni!
147

Da bi smo usavrili svoje razumevanje, dodao je, put


panjejesvetoimamo.
Isteveerimiseukazalaprilikadarazgovaramsanjimpa
sam ga zamolio da za mene razloi svoje izjave na manje
delove. Rekao je da zbog nae bioloke uslovljenosti, svi mi
funkcioniemokaoopaajnajedinica.Zatonamjemogueda
uinimoudopanje:Opaajnousklaivanje.
taznaiopaajnajedinica?upitaosam.
To znai da, poto smo autonomna bia, nae opaanje
moetakoebitiautonomno.Ali,nijetako,zatotokadase
sloimo sa naim blinjima, svi opaamo istu stvar.
Izvanredna sposobnost, koja poinje kao dobrovoljni
pristanak usmeren ka opstanku, zavrava kao vezivanje za
naesopstveneopise.
Tvrdio je da je tok Orlovih ispoljavanja stalno nov i
zbunjujui, ali ga mi ne vidimo jer ivimo za tri koraka
pomereni od stvarnog sveta: Nae uroene oseajnosti,
naegbiolokeinterpretacijeinaihsocijalnihsaglasnosti.
Ovikoracisenedogaajuuistovreme,alinjihovabrzina
jenadmonapremabiloemutomoemosvesnoodrediti;
raditoga,miuzimamokaoinjenicusvetkojiopaamo.
Zamoliosamgadapruinekiprimer.
Odgovorioje:
Zamisli da u ovom trenutku posmatra grupu Orlovih
ispoljavanja.Automatski,tiihpretvaraunetosenzorno,sa
osobinama poput sjaja, zvuka, kretanja itd. Posle toga se
umea pamenje koje ima obavezu da svemu da znaenje i
prepozna ih, na primer kao drugu osobu. Konano, tvoj
socijalniinventarihklasifikujeuporeujuituosobusaonima
koje poznaje; ta klasifikacija ti omoguavada je prepozna.

148

Tada si se ve prilino udaljio od stvarnih injenica, koje su


neopisive,zatotosujedinstvene.
Ista stvar se dogaa sa svime to posmatramo. Nae
shvatanje je rezultat dugakog procesa preiavanja ili
skidanjakajmaka,kakogajedonHuannazivao.Miskidamo
kajmak sa svega i na taj nain prepravljamo svet koji nas
okruujeunetotolikouoptenotakodaostajemalomesta
za stvarnost. Iako nam te senzacije pomau da ivimo u
boljim uslovima, to takoe koi nau kreativnost i ini nas
predvidljivima.
Kada uskladimo nae skupne take, jedina stvar koju
doputamo u vezi opaanja su one stvari koje se ne
suprostavljaju naim unapred odreenim predstavama o
svetu.Mismopoputkonjakoji,potosunauiliput,viene
uivajuusvojojslobodi;svetoinejeponavljanjeeme.To
usklaivanje je uasno, to je previe. Razmislite o ovome:
Netotunedostaje!
Tvrdiojedanassvakaunapredsmiljenapredstava,aki
neto tako jednostavno kao to su nazivi koji dajemo
stvarima, dri vezanim za razum, jer nas to prisiljava da
stvorimomainerijusuenja.
Na primer, kada kaete: Ja verujemu Boga, u stvari vi
kaete: Oni su mi rekli izvesne ideje i ja sam odabrao da ih
usvojim;asadasamspremanidaubijemzbognjih.Takoda
vi niste oni koji odluuju! To rade drugi, to je usaeno
rasuivanje.
Bilo bi savreno kada bi ste ustanovili svoj ivot na
temelju svog linog iskustva. Ako vaa verovanja zahtevaju
neto to je izvan vas, uvajte se! Sve to vas ne ini
slobodnim,zarobljavavas.

149

Biti usredsreen na pojedinani aspekt ljudskog popisa


imadvaefekta:Tostvaraodnasstrunjakenatompolju,ali,
u isto vreme, to e zamrznuti energetske kanale, kojima je
jedininaindareagujuprekoizvesnihnadraaja,zatrpavajui
naulinostidejamaisudovima.
Ratnik ne moe sebi priutiti luksuz da se bavi ljudskim
uenjima, ak ni kao njihov protivnik, zato to njegova
slobodaznaiistraivanjesasvimdrugaijihmogunosti.
Upitaosamganakojemogunostijemislio,alionmeje
potapaoporamenuirekaomidajepreranozato.
Nastaviemodrugiput.

Grabljivci svesnosti

Nismo se vratili na ovu temu dok nije prolo nekoliko


godina. Tom prilikom na jednom od njegovih nezvaninih
predavanjaKarlosnamjepredstaviojednupotpunonovui
zastraujuuideju,kojajepokrenulanajeerasprave.
ovek, rekao je, je arobno bie, on ima istu
sposobnost da leti univerzumom kao i svako od miliona
svesnih bia koja u njemu postoje. Ali, u jednom trenutku
svojeprolosti,onjeizgubiosvojuslobodu.Danasnjegovum
vienijeunjegovomvlasnitvu,onjeusaen.
Izjavio je da su ljudska bia zarobljenici grupe kosmikih
entitetakojisuposveeniotimanjuakojearobnjacinazivaju
letai.
Rekao je kako je ovo bila najvea tajna meu drevnim
arobnjacima, ali zahvaljujui znaku koji mu se ukazao,
shvatio je kako je dolo vreme da se ova stvar obelodani.
150

Znak je bila fotografija koju je nainio njegov prijatelj Toni,


hrianski budista. Na njoj se pojavilajasna i amorfnafigura
tamnogizloslutnogstvorakakolebdiiznadmnotvavernika
sakupljenihmeupiramidamaTeotihuakana16.
Mojadruinaijasmoodluilidajedolovremedavam
otkrijemostvarnusituacijukaodrutvenihbia,akpocenu
da izazovemo sve sumnje koje bi ova informacija izazvala u
javnosti.
imsamdoaodoprilike,zamoliosamgadamikaevie
o letaima, i tada mi je rekao jedno od najstranijih
stanovita don Huanovog sveta: Da smo mi zarobljenici bia
koja su dola sa granica univerzuma, i da nas ona
upotrebljavajuspontanokaotomikoristimokokoke.
Objasnioje:
Deouniverzumakojinamjedostupanjepoljedelovanja
dveradikalnosuprotnevrstesvesnosti.Jednaodnjih,ukoju
spadaju biljke i ivotinje a takoe i ljudska bia je iskriava
svesnost; ona je mlada, izvor energije. Druga vrsta je
beskrajnostarijaivieparazitskasvesnost,vlasnikbeskrajne
koliineznanja.
U pozadini oveka i ostalih bia koja naseljavaju ovu
zemlju, postoji univerzum nemerljive veliine naseljen
neorganskimbiima.Onasuprisutnameunamaaponekad
suividljiva.Nazivamoihduhovimailiprikazama;jednaodtih
vrsta, koju vidovnjaci opisuju kao ogromne crne, letee
oblike,pristiglajenekadaizdubinakosmosa,ipronalaoazu
svesnosti u naem svetu. Oni su se usavrili u tome da nas
sisaju.
Tojeneverovatno!uzviknuosam.

16

Engl.Teotihuacan

151

Znam,alitojeistaizastraujuaistina.Zarsenikadnisi
zapitao o ljudskim energetskim i emocionalnim usponima i
padovima? To je grabljivac, koji se povremeno ispoljava dok
uzima svoj deo svesnosti. Oni nam ostavljaju samo onoliko
koliko nam je potrebno da preivimo, a ponekad ak ni
toliko.
Kakotomisli?
Povremeno uzmu previe, i osoba postaje smrtno
bolesnaimoeakumreti.
Nisammogaopoverovatiuonotoujem.
Zarmislidasmoivipojedeni?upitaosam.
Onsenasmejao:
Pa, oni nasnejedudoslovno,ono to ine jevibracioni
prenos.Svesnostjeenergijaionimogudasepriljubeuznas.
Po svojoj prirodi oni su uvek gladni, a mi s druge strane
izluujemo svetlost i posledica tog prilepljivanja moe biti
opisanakaoenergetskaotimaina.
Alizbogegaonitoine?
Zato to je na kosmikom planu energija najmonija
valuta,isvijeele,amiljudskabiasmoveomaivahnarasa,
veoma hranljiva. Svako ivo bie se hrani drugim biima, a
ononajmonijeuvekizlazikaopobednik.Kokaedajeovek
navrhulancaishrane?Takvapredstavajemogladoijedino
odljudskogbia.Zaneorganskabia,mismoplen.
Prokomentariosamkakomijeneshvatljivodatabiakoja
suaksvesnijaodnasmogubitigrabljivadotegranice.
Odvratioje:
Ali,tamislidaradidokjedesalatuilibiftek?Tijede
ivot! Tvoja oseajnost je licemerna. Kosmiki grabljivci nisu
vieilimanjeokrutninegotosmomisami.Kadasejaarasa
hranidrugom,slabijom,onajojpomaedaserazvije.
152

Ve sam ti rekao da u univerzumu postoji samo rat.


Sukobimeuljudimasuodrazonogatosetamodeava.Za
jednu vrstu, pokuaj konzumacije drugih je normalan; ratnik
senesekirazbogtogaitrudisedapreivi.
Nakojinainseoninamahrane?
Prekonaihoseanja,kojasuuglavnomvoenapomou
unutranjeg dijaloga. Oni su oblikovali nae drutvene
okolnosti na takav nain da mi stalno eksplodiramo na
talasima oseanja, koja bivaju smesta usisana. Najbolje od
svega,titalasisupoputnapadanaego;zanjihjetoizvrstan
zalogaj.Takvaoseanjasuistabilogdeuuniverzumukojiim
jepoznationisunauilikakodaihsvare.
Nekiodnjihsenamahranezbognaepohlepe,besaili
straha;drugivievoleprefinjenijaoseanjakaotosuljubav
ilibliskost.Ali,nakrajukrajeva,onisusviisti.Uglavnomnas
napadaju u podruju glave, srca ili stomaka gde smo
uskladitilinajsjajnijideonaeenergije.
Dalionitakoenapadajuiivotinje?
Ta stvorenja koriste sve to im je dostupno, ali najvie
vole organizovanu svesnost. Oni sisaju ivotinje i biljke u
onom delu njihove panje koji nije suvie vrst. Oni ak
napadaju druga neorganska bia, ali ona mogu da ih vide i
izbegnuih,kaotosemisklanjamoodkomaraca.Jedinikoji
supotpunounjihovojzamcisuljudskabia.
Kako je mogue da se sve to deava a da mi to ne
shvatamo?
Zato to mi nasleujemo razmenu sa tim biima skoro
kao genetsku okolnost, i to oseamo kao neto prirodno.
Kadasenekorodi,majkaganudikaohranu,neshvatajuita
ini, jer je njen um takoe pod kontrolom. Krstiti dete je
poput potpisivanja ugovora. Poevii od toga, ona sebe
153

posveuje instaliranju prihvatljivih obrazaca ponaanja; ona


pripitomljuje dete savlaujui njegovu ratobornu stranu i
pretvaragaukrotkuovcu.
Kadadeakimadovoljnoenergijedaodbaciteobmane,
alinedovoljnodastupinaputratnika,onpostajebuntovnik
ilisocijalnoneprilagoen.
Prednostletaaproizilaziizrazlikemeunaimnivoima
svesti.Onisuveomamonaivelikabia;idejadaihmoemo
nadvladati je jednaka ideji da jedan mrav moe savladati
nas.
Meutim,njihovoprisustvojemunoimoegaizmeriti
na razne naine. Na primer, kada nas podstiu na napad
racionalnosti ili sumnjiavosti, ili kada smo u iskuenju da
prekrimosopstveneodluke.Ludacimogudaihprimetevrlo
lakoprevielako,rekaobihjerfizikioseajukakotabia
sede na njihovim ramenima, stvarajui paranoju.
Samoubistvo je zatitni znak letaa, zato to um letaa ima
ubilakepotencijale.
Rekaosidajeupitanjurazmena,alitamidobijamoiz
takveotimaine?
Uzamenuzanauenergiju,letainamdajunaum,nae
sklonostiinaego.Zanjih,minismonjihovirobovivevrsta
plaenihradnika.Onisupodariliteprivilegijeprimitivnojrasi
idalinamdarrazmiljanjakojinasjeunapredio;zaista,onisu
nas civilizovali. Da nije njih, mi bi se jo uvek skrivali po
peinamailipravilignezdauvrhovimadrvea.
Letainaskontroliuputemnaihtradicijaiobiaja.Oni
sugospodarireligije,kreatoriistorije.Misluamonjihovglas
na radiju i itamo njihove ideje u novinama. Oni upravljaju
svim naim sredstvima informisanja i naim sistemima
verovanja.Njihovastrategijajevelianstvena.Naprimer,bio
154

jednomjedanpotenovekkojijegovoriooljubaviislobodi;
oni su to pretvorili u samosaaljenje i poltronstvo. Oni to
svimaine,akinagualima.Zbogtograzloga,radarobnjaka
jeusamljeniki.
Tokom milenijuma, letai su kovali planove da nas
kolektivizuju.Bilojevremekadasupostalitolikobezobrazni
dasuseakjavnopokazivaliiljudisunainilinjihoveprikaze
ukamenu.Tosubilamranavremena;onisubilisvugde.Ali
sadajenjihovastrategijapostalatolikointeligentnadamiak
ni ne znamo da oni postoje. U prolosti su nas zgrabili
pomou nae lakovernosti a danas to ine preko naeg
materijalizma. Oni su odgovorni za sklonost savremenog
oveka da ne razmilja o sebi; razmotri samo koliko neko
moedaistrpitiinu!
Zatojedolodopromeneunjihovojstrategiji?
Zato to su oni u sadanje vreme pod velikim rizikom.
oveanstvojeuvrlobrzomistalnomkontaktuiinformacije
su svima dostupne. Zato moraju da nam pune glave,
bombardujui nas danju i nou svim vrstama sugestija inae
e se pojaviti neko ko e shvatiti ta se dogaa i upozoriti
ostale.
tabisedesiloakobismopostalisposobnidaoteramo
tabia?
Zanedeljudana,povratilibismonauvitalnostiponovo
bi smo zablistali. Ali, kao obina ljudska bia, ne moemo
razmiljati otoj mogunosti, zato to bi onazahtevala da se
okrenemoprotivsvegatojesocijalnoprihvatljivo.Nasreu,
arobnjaciimajujednooruje:Disciplinu.
Susret sa neorganskim biima se deava postepeno. Na
poetku,miihneprimeujemo.Aliuenikpoinjedaihvia
u snovima a onda i kada je budan neto to ga moe
155

izludeti, ako ne naui kako da postupa kao ratnik. Kada to


jednomshvati,ondamoedaimsesuprostavi.
arobnjaci manipuliu stranim umom, pretvarajui se u
lovcenaenergiju.Iztograzlogasmomojadruinaijasastavili
vebeTenzegritetazamase.Oneimajumodanasoslobode
odumaletaa.
U tom smislu, arobnjaci su pobunjenici. Oni koriste
podsticaj koji su dobili i kau svojim tamniarima: Hvala na
svemu,vidimosekasnije!Sporazumkojistesainili,napravili
stesmojimprecimaanesamnom.Kadarekapitulirajusvoj
ivot, oni doslovce otimaju hranu iz letakih usta. To je kao
kadaodeteuprodavnicuivratiterobuprodavcu,zahtevajui
nazad svoj novac. Neorganskim biima se to ne svia, aline
mogunitadauinepovodomtoga.
Naaprednostjeutomedanismoneophodni,imapuno
hrane unaokolo! Stanje totalne budnosti, koje nije nita
drugododisciplina,stvaratakveusloveunaojpanjitakoda
vienismoukusnizatabia.Tadaoniodlazeiostavljajunas
namiru.

Gubljenje uma

U drugom razgovoru, Karlos je rekao da je na razum


nusproizvod stranog uma i da mu ne trebamo verovati. Za
nekoga sa mojim mentalnim sklopom, to je neto veoma
tekoprihvatljivo.Kadasamgaupitaootome,onjeobjasnio
da arobnjaci ne odbacuju sposobnost razuma da donosi
zakljuke,venainnakojijenametnutunaemivotukao
dajeonjedinamogunost.
156

Razumnostinidaseoseamokaovrstkomadtakoda
poinjemopoklanjatinajveuvanostkonceptimakaotoje
stvarnost.Kadasesuoimosaneobinimsituacijama,poput
onih koje pogaaju arobnjaka, mi kaemo sebi: To je
nerazumljivo,iinisedasmoreklisvetotrebarei.
Svet naeg uma je tiranski ali lomljiv. Posle vie godina
neprestane upotrebe, ego postaje toliko teak da ga samo
zdrav razum 17 moe ublaiti kako bi se moglo nastaviti
dalje.
Ratnikseboridasruiopissvetakojijeusaenunjega
takotooslobaaprostorzanovestvari.Njegovratjeprotiv
ega. Radi toga, on se trudi da bude stalno svestan svojih
potencijala.Potosadrajopaanjazavisiodpoloajaskupne
take, ratnik pokuava svim svojim snagama da olabavi
uvrenost te take. Umesto da stvara kult od svojih
spekulacija, on posveuje panju izvesnim premisama puta
arobnjaka.
Te premise kau da, na prvom mestu, samo visok nivo
energije moe nekome omoguiti da na pravi nain rukuje
svetom. Na drugom mestu, racionalnost je posledica
uvrenosti skupne take u poloaju razuma a ta taka se
pomera kada postignemo unutranju tiinu. Tree, u naem
svetlosnompoljupostojedrugipoloajiisvakijepragmatian
kao i racionalnost. etvrto, kada dostignemo taku koja
ukljuuje razum podjednako kao i njegov blizanaki centar,
tiho (nemo) znanje, koncepti poput istine i lai prestaju da
funkcioniuitadapostajekristalnojasnodajepravaljudska
dilemaimatiilinematienergiju.
arobnjaci razmiljaju na drugaiji nain nego obini
ljudi.Zanjih,usidritipanjujeludostauinitijefluidnomje

17

Engl.commonsense

157

zdrav razum18. Uvrivanje skupne take u neuobiajenim


podrujima oni nazivaju vienje. Ostati promiljen je
imperativ, ali oni su otkrili da racionalnost nije uvek
promiljena.Ostatipromiljenjevoljniin,dokbitiracionalan
znai samo uvrstiti nau panju na podruje kolektivne
saglasnosti.
Dalisuondaarobnjaciprotivrazuma?
Ve sam ti rekao: Oni su protiv njegove tiranije. Oni
znaju da nas centar razuma moe odvesti vrlo daleko.
Apsolutni razum je nemilosrdan, on ne staje na pola puta;
zatoseljudiplaeodnjega.Kadasmosposobnidaseestoko
usredsredimo na njega, on stvara obavezu da se bude
besprekoran, jer ne biti besprekoran nije razumno.
Besprekorno raditi stvari znai initi sve to je oveku
mogue i jo malo vie od toga. Dakle, razum te takoe
dovodidopokretanjaskupnetake.
Dabipostupaopopravilimaputaratnika,potrebnatije
jasnoacilja,hrabrostdasebacinazadatakinepokolebljiva
namera.Akopogledaokosebe,videedarazumniljudi,u
stvari,nisusmeteniutomcentruvenanjegovojperiferiji.
Zato?
Zbog manjka energije. Njihove rupe ih spreavaju da
imajubilokakvuobjektivnost.Njihovapanjauveklutaizbog
toga je njihovo opaanje pomeano, nejasno. Oni se kreu
poput broda bez kormilara usred morske struje, preputeni
na milost i nemilost svojim oseanjima i bez jasnog pogleda
na dve obale obalu istog razumevanja s jedne strane i
obaluapstraktnogsadruge.
Ono to je potrebno savremenom ratniku je situacija
stalnogenergetskogpriliva,kakobinjegovapanjamoglada

18

Engl.commonsense

158

struji izmeu razuma i tihog (nemog) znanja. Kada se kree


natajnain,onjepromiljenijinegoikadadotada,paipakon
nijeracionalnobie.Sakojegodpozicijedanastupa,uveke
gledati suprotnu stranu tako da njegova vizija postie
perspektivuidubinu.arobnjacitusituacijuopisujukaobiti
dvostrukiligubljenjeuma.
Mi moemo doi do tihog znanja na potpuno isti nain
na koji su nas nai uitelji uili da doemo do razuma:
pomouindukcije.Tojekaodratipodkontrolomobestrane
mosta. Sa jedne strane, moete videti razum kao mreu
saglasnosti, koja pretvara kolektivna tumaenja u zdrav
razum pomou carine zabrinutosti. S druge strane, moete
osetiti tiho znanje kao jednu nedokuivu, stvaralaku tamu
koja se prostire iza kapije nealjenja19. Kada su proli kroz
ovu kapiju, drevni arobnjaci su doli do izvora istog
razumevanja.
Biti dvostruk znai uspostaviti vezu sa samim sobom,
strujatiizmeudvetake.Tojenetopraktinoneopisivo,ali
ueniketoiskusitiimsteknedovoljnoenergije.Poeviod
toga, on e nauiti kako da postupa sa razumom kao
slobodnobie,nitisaponiznounitisaprezirom.Onjetada
dostigao ono to je don Huan nazvao intenzitet a to je
sposobnost da se informacije uskladite kao opaajni
blokovi.

19

Engl.nonpity:bezaljenja,lienostoseanjasaaljenja.Ovafrazajeuveini
dosadanjih prevoda prevoena kao nemilosrdnost to potpuno menja i
iskrivljuje smisao onoga o emu Kastaneda i don Huan govore. Problem je u
tome to se u naem jeziku i veini ostalih re nemilosrdnost neizbeno
povezuje sa okrutnou i zverstvom, a ovde nije o tome re. U jednoj od
Kastanedinihknjiga(MoTiine),donHuankaedanedostatakaljenjane
znaitakvuidiotskustvarkaotojenedostatakljudsketoplineidobrote.Ova
plemenitaoseanjapostojeidaljealinepostojisaaljenjekojejeustvariodraz
slabostiikukaviluka,prim.prev.

159

Otkriosamdajekonceptintenzitetapotpunonejasan.
Zamoliosamgadagadodatnorazjasni.
Odgovorio je da je opaanje sastavljeno od sadraja i
intenziteta 20. Ekstremne situacije, poput otre svesnosti o
opasnosti, blizine smrti ili efekata koji izazivaju biljke moi,
stvarajuvelikiintenzitet.arobnjaciuekakodauskladiteta
iskustvaukretanjuskupnetake.
Dodao je da put znanja propisuje promenu vrednosti
preko kojih shvatamo nae drutvene odnose kao vrsta, to
odvlai nau energiju izvan svakodnevnog ivota
usmeravajui je na situacije koje zahtevaju tako intenzivan
nainivljenja.
Tuseradiopovratkuovekakaudu,kamoi,kaonome
o emu sanjari; o njegovom ponovnom povezivanju sa
uenjemisasposobnoudastvara.Takavraskidjejedina
stvar koja moe osloboditi nau svetlost od nae opaajne
jednolinosti.

Pokretanje skupne take

Drugom prilikom, dok je razgovarao sa malom grupom


prijatelja, Karlos je objasnio kako je drugi efekat pomeranja
skupne take da stvari poprimaju nove oblike, jasnoa
ispoljavanja otvara put ka dubljoj i veoj jasnoi kada iva
biauzimajuoblikudesnih,okruglihpoljasvetlosti.Rekaoje
da je svetlosna konfiguracija oveka ili ene prikaz njihove

20

estine,prim.prev.

160

egzistencije. Vidovnjaci zagledaju svaki detalj i na taj nain


odreujudalijeosobaspremnazapoduavanjeilinije.
Veina ljudi loe postupa sa svojim tonalom; kao
posledica, njihova vlakna se sputaju kao nabori na staroj
zavesi. Ta premorena vlakna slue kao vrsta lepka koji
blokira prirodan protok energije. Don Huan ih je nazivao
zvona tonala jer imaju takav oblik; ona su mrana i odaju
utisak velike teine. Kada se kreu, ta polja klize ili skakuu
kao da neto vuku, ili kako kada je neko obukao sveano
odelokojemujepreveliko.
S druge strane, kod ratnika su ti nabori zategnuti.
Njihoveahuresuskoroloptasteiprepunesuivahnosti;nii
deojezbijenpoputvrstegumenelopteiodskaeodvajajui
se od tla. Kada se kreu, ove kugle ne klize lagano ve vie
vole da sa uivanjem skau i ponekad odlutaju na veliku
daljinu.DonHuanihjenazivaobatakoskakaiigovorio
dajezadovoljstvonabasatinajednogodnjihnaulici.
Ali, samo su vidovnjaci sposobni da preprave svoju
svetlostnatakavnaintakodaseonamoepotpunoodvojiti
odzemljeileteti.Nekisusposobnidasruesvojegranice,to
seprimeujekaodasutiratniciiskidaliopnukojazarobljava
njihovuenergiju,itadasepokazujeblistavosredinjejezgro.
Onisuarobnjaciputnici,ivienezaviseodsvogfizikogtela
dabimoglidadelujuibudusvesni.
Zadatakuenikajedaponovocentrirasvojeenergetsko
telo, pomou besprekornog delanja i sile koja vodi do
pomeranjaskupnetake.Iznadsvega,onimorajudaostvare
pokretljivost svoje energije, inei je da struji na prirodan
naininjegovavlaknaserasteuipoinjudasijajuunijansi
ilibara.

161

Opaanjejesmetenoutakiestokogsvetljenjakojeje
obinofiksiranounutarvrlospecifineoblastikojuarobnjaci
zovuljudskipojas.Tatakausklaujezraenjakojeprimamo
spoljasaonimakojasenalazeunutarnaegsvetleegpolja,
slinonainunakojiantenaskupljaradiotalaseipretvaraih
uzvuk.
Na nae iznenaenje, uveravao nas je da je vienje te
take relativno jednostavna stvar, koja se uglavnom dogaa
naranomstadijumuputa.
Dovoljno je sugerirati je na odgovarajui nain. Uenik
nikad nee rei: Ja sam beskorisan, ne vidim nita, ve
suprotno: Mogu da je vidim da evo je! Ako stalno
ponavljamo tu nameru, skupna taka e pre ili kasnije ui u
nae polje opaanja i to je prvi korak ka njenom svesnom
pokretanju.
Jedanizgrupegajeupitaokakomoemodaposmatramo
svojusopstvenupercepciju.
Objasniojedapotonepostojinaindaopazimobilota
to nije prolo kroz skupnu taku, jedini nain razumevanja
ovestvarijedasekaekakotakaopaasamusebe.Sveto
vidimo je rezultat njenih operacija. Radi toga, mi imamo
oseaj gorueg plamena kada se naa zraenja spoje sa
onima spolja. Rekao je da podjednako moemo opisati taj
fenomenuterminimazvuka,ilikaoelektrinopranjenjekoje
oznaavaspoj.
Vanastvarjedaselinoutouverimo,zatotoevasto
odvestiiznaduma,toevasispunitinemimznanjem.Istinski
in vienja stvara udar koji potresa uvrenost skupne
take.

162

Nastaviojegovoreidajeiskusanarobnjaksposobanda
premesti svoju panju veoma daleko od ljudskog pojasa. To
znaajnouveavaopsegnjegovogopaanja.
Nekiodlazenaputdocarstvaneorganskihbia;tajspoj
je veoma koristan za njihovu energiju i putnik se vraa kui
preporoen.Druginaginjukaodlaskuudonjuoblast,uoblast
zveri,najgroznijikutaksvesnosti.Zaljudskabia,tojeopasno
mesto, zato to dugotrajni ostanak tamo moe dovesti do
fizikihpovreda.
Upitali su ga ta biva sa linou dok se skupna taka
pomeraudonjuoblast.
Odgovorioje:
ini se da smatrate kako se skupna taka uklapa u va
inventar razumljivih stvari, ali nije tako. Nemojte da je
posmatratekaovrstobjekatilikaojojedandeovaegtela.
Minemamoskupnutaku,mismoskupnataka!
Dok je ratnik zarobljen unutar granica ljudskog oblika,
najudaljenije mesto na koje moe da prebaci svoju skupnu
takujeoblastinterpretativnogvakuuma,kojinoviarobnjaci
zovulimbo 21.Tojestvarnomestonagranicidrugogsveta,
prelaznaoblastnaperiferijidrugepanje.
Ovapomeranjaakumulirajuisluedazgusnunaulinu
mo,svedokseneiskristaliuuvrstusvetleihobrazacakoje
jedonHuanzvaopoloajisanjanja.Pomouistraivanjaovih
poloaja,linoiskustvoarobnjakaseproirujeizvanljudske
oblastiipostajepraktinoneogranieno.
Pokretanje skupne take nije izazvano jednostavnim
interesovanjemdasepristupiudesnimvizijama,vejeiznad
svegavoenoinjenicomdasvakokontrolisanopremetanje
oslobaa ogromne koliine energije. U idealnom sluaju,

21

istilite

163

ratnik upotrebljava nepokolebljivu nameru i osvetljava svoja


energetskapoljadoknepostaneeksplozijasvetlostiinikada
se vie ne vraa svom obliku. To je veliki izazov, ujudinjenje
naesvesnostisabeskrajem."

164

Opstanakskupnetake

Iako je Kastaneda neprestano spominjao temu smrti, on


je izbegavao da govori o onome to se deava nakon to
osoba umre. Ta injenica se inila pogodnom prilikom da se
istrainjegovomiljenjeuvezitoga.
Karlose, upitao sam ga, ta se deava sa nama kada
umremo?
To zavisi od okolnosti, odgovorio je. Smrt nas sve
dodiruje,alinijeistazasvakog.Svezavisiodenrgetskognivoa
dotine osobe. Uveravao me je kako je smrt obine osobe
takoeikrajnjenogputovanja,trenutakkadaonavraaOrlu
svusvesnostkojujestekladokjebilaiva.
Ako ne posedujemo nita drugo osim svoje ivotne
snage da mu ponudimo, mi smo gotovi. Ta vrsta smrti brie
svakooseanjeosobenosti.
Upitaosamgadalijetonjegovolinomiljenje,ilijeto
deotradicionalnogznanjavidovnjaka.
165

Odgovorioje:
To nije miljenje; ja sam bio na drugoj strani i znam.
Videosamdecuiodrasleizgubljeneuovomsvetuiprimetio
sam njihove napore da se sete samih sebe. Za one koji
rasipaju svoju energiju, smrt izgleda kao prolazni san, san
ispunjen mehurovima jako bledih seanja, a posle toga
nita.
Misli da kada sanjamo, mi se pribliavamo situaciji
smrti?
Ne samo da se njoj pribliavamo, ve smo tamo! Ali
poto je ivotnost naeg tela nedirnuta, mi se vraamo.
Umiranjejebukvalnosan.
Vidi, kada obina osoba sanja, ona nije sposobna da
usredsredi svoju panju na bilo ta; ona nema nieg osim
svojih nejasnih seanja, proetih iskustvom koje je skupila
tokom svog ivota. Ako ta osoba umre, jedina razlika je u
tome da se njen san razvlai, i vie se nikad nee probuditi.
Tojesansmrti.
Smrtnoputovanjetuosobumoeodvestiuvirtuelnisvet
privienja gde e posmatati ostvarenje svojih verovanja,
svojihnebesailinihpaklova,alinitaosimtoga.Takvevizije
vremenom poinju da blede u onoj meri kako slabi podrka
seanja.
I,tasedeavasaduamaonihkojisuumrli?
Duanepostoji,onotopostojijeenergija.Kadafiziko
telo jednom isezne, jedina stvar koja ostaje je energetska
sutinakojuhraneseanja.
Nekeosobesutolikonesvesnesebedauglavnomumiru
bez znanja o tome. One su poput ljudi sa amnezijom, ljudi
kojima je blokirana skupna taka i vie ne mogu da sloe
seanja, oni nemaju nikakav kontinuitet, tako da se oseaju
166

zacementirani u zaboravu. Kada umru, ti ljudi se raspadnu


skoro momentalno; iskra njihovog ivota traje uglavnom
samopargodina.
Meutim, veina ljudi dostigne malo dui period
isezavanja, izmeu stotinu i dve stotine godina. Neko ko je
iveo ispunjen ciljevima moe da se odupire i pola
milenijuma. Taj opseg se jo vie iri za one koji su kadri da
ostvare veze sa masama ljudi; oni mogu da produe svoju
svesnosttokomcelihmilenijuma.
Kakosuonidolidotoga?
Pomou panje svojih sledbenika. Seanje stvara vezu
izmeuivihbiaionihkojisuotili.Toobjanjavakakooni
ostaju svesni. I to objanjava zato je oboavanje istorijslih
linostitolikotetno.Tojenameraonihkojisuseuprolosti
mumificiralikakobisauvalisvojeimeuistoriji.Napodsmeh
tome, postoji najvei zloin koji moe biti uinjen energiji.
Ako ozbiljno elite da kaznite osobu, sahranite je u urni sa
pepelom,njenaizgubljenostebitibeskrajna.
Bezobziratajeradilailikakojeivela,prosenaosoba
nemaninajmanjeansedaproduidalje.Zaarobnjakekoji
ive suoeni sa venou, pet godina ili pet milenijuma su
nita. To je razlog zbog koga kau da je smrt trenutno
raspadanje.
eleosamdaznamdaliseumrliljudimoguvratitikakobi
kontaktiralisaivima.
Odgovorioje:
Odnosi izmeu stanovnika razliitih oblasti svesnosti se
mogu ostvariti jedino pomou usklaivanja skupne take.
Smrt je glavna prepreka opaanja. ivi ljudi mogu otii u
podrujesmrtipomousnova,alitosustvariukojeratnicine
zalaze zato to one oslabljuju njihovu energiju. S druge
167

strane,netosasvimdrugojestupitiuvezusaarobnjacima
kojisupreminuli.
Zato?
Zato to su bili sposobni da dostignu svog energetskog
duplkata i sauvaju svoju individualnost pomou svojih
tehnika.
Kakomoemouspostavitivezusatovrstomsvesnosti?
U snevanju. Meutim, arobnjaku koji se ve oslobodio
oduvrivanjasvojepanjepremaovomsvetujetoveoma
teko,izuzevakoimaposebnezadatkekojetrebadaizvri,a
obinomovekujejoipunoteedaseosloninatuvezu.
Saradnja sa tim biima preporaa ratnike, ali zastrauje
ostalezatotoneorganski22arobnjacinisuduhoviveestok
izvorsvesneineumoljiveenergije,kadredapovredionekoji
im pristupe sa oholou. Ta vrsta veze moe biti ak puno
opasnijanegosaradnjasaivimarobnjacima.
Uemusesastojiopasnost?
To je priroda energije. Ako veruje da su arobnjaci

dobroduniljudi,pogreiosi;onisunaguali!
Postoji veoma bolesna situacija u naem razumevanju
kojanasnagonidaupotrebljavamosvamoguasredstva.To
jenetoprirodnotonemoemodaizbegnemo.Tasituacija
je kod arobnjaka pogorana i uveana posle njegovog
naputanjauenja,zatotovienepostojezabranekojemu

22

Bestelesni,prim.prev.

U istoj ovoj knjizi, drugi deo, poglavlje Uitelji nisu potrebni kae se:
Nagualnijedobroudnilik;onnijedoaodanamugodivedanasprobudi,i
on e to uraditi i grubo ako je to neophodno zato to ne osea nikakvo
saaljenje. Kada se umea u ivot svojih uenika, on moe da stvori veoma
uznemirujuusituacujuunjimasaciljemdaseuspavaneenergijepokrenu.
prim.prev.

168

seprotive.Kadaarobnjakpostaneneorganski 23onsevraa
tamo gde je oduvek i bio: Ka jednom univerzalnom,
grabljivomispoljavanju.

Kruna bia

Pre nego to sam upoznao Karlosa, pod uticajem


istonjakihuenja,biosampristalicauenjaoreinkarnaciji.
Ono je izgledalo kao logina alternativa hrianskom
verovanju u uskrsnue (vaskrs) tela. Ipak, u jednom od
njegovih govora, on je smatrao da su dogme hrianstva i
istonjakih religija nesumnjivo sline jer poinju od
zajednikogimenitelja:Strahaodsmrti.
Njegovkomentarmejedoveoustanjezbunjenosti.Toje
bio potpuno nov pogled na neto to me je oduvek
zaokupljalo. Kada sam ga upitao u vezi toga, Karlos je
pokuavaodaskrenemojezanimanjenadrugeteme,kaoda
nijevoljandagovoriotojstvari.Alikasnije,menjajuitaktiku,
rekao mi je da su sva moja verovanja o opstanku linosti
rezultatsocijalnihpredloga.
Rekli su ti da imamo vremena, da postoji druga ansa.
Lau!
Vidovnjacitvrdedasuljudskabiapoputkapivodekoje
su odvojene od okeana ivota i pokuavaju da sijaju
samostalno.Tajsjajjetakaukojojsesastavljaopaanje.Ali,
kadasetesvetleeahurerastope,linasvesnostseraspada
i postaje kosmika. Kako se ona moe povratiti? Prema

23

Engl.Inorganicbestelesan,prim.prev.

169

arobnjacima,svakiivotjeneponovljiv,alitisenadadaga
ponovi?
Tvojeidejepotiuizvisokogmiljenjakojeimaosvom
sopstvenom jedinstvu. Ali, kao i sve ostalo, ti nisi vrsta
gromada,tisipromenljiv.Tvojejajeskupverovanja,jedno
seanjenitadelotvorno!
Upitao sam ga zato religiozna uenja stvaraju veoma
razliitaverovanja.
Odgovorioje:
To je lako shvatiti, ona su odgovori na drevne strahove
ljudskih bia. Svaka kultura stvara svoja osobena pravila
objanjavanja,alisamosuvidovnjaciiznadverovanja,jeroni
linodoivljavajutevidoveOrlovihispoljavanja.
Objasnio je da postoje energetska grupisanja u
univerzumu, u kojima smo mi rasporeeni kao to su zrna
brojanice (krunice) poreana jedno do drugog. Mi smo
kruni; mi smo otisak svetleeg peata, i svaki put kada se
rodi novo bie, ono utelovljuje prirodu tog obrasca. Ali, taj
lanac koji nas povezuje nije line prirode; on ne ukljuuje
seanjailiosobnostilibilotaslino.
Da bi se opstalo posle smrti, neophodno je biti
arobnjak.ZadovoljavajuiOrlasaivomreplikom,arobnjaci
susposobnidasauvajuplamensvojeosobnesvesnostitako
dazauvekgori.Ali,tojepodvig.Dalimislikakotonajvee
postignueratnikamoebitibesplatandar?
Prokomentarisao sam da su najnovija istraivanja
pokazala kako su neki ljudi, pod veoma posebnim
okollnostima sposobni da se prisete dogaaja iz prolog
ivota.
Onjetvrdiodajetopogrenotumaenjeinjenica.

170

Istina je da neko moe da se uskladi sa odreenim


ivotnimsituacijamakojesusedesileudrugimvremenimai
daosetikakonijeiveosamojedan,vemnogoivota.Alito
jesamojednomeumilionimamoguihusklaivanja.

arobnjaka alternativa

Upitao sam ga da li obina osoba ima ikakve anse da


opstanenakonsmrti.
Odgovorio je da uvek postoji jedna mogunost: Put
ratnika.
Ako eli to da razume, nemoj na to da gleda crno
belo. Bolje to posmatraj u terminima pomeranja skupne
take. Izazov ratnika je da uvrsti svoju panju borei se da
zadri svesnost o svojoj individualnosti ak i posle svoje
smrti.
Kada stignemo do izvesnog opaajnog praga, mi vidimo
da je fizika smrt izazov. Ba kao to postoje dva naina
ivljenja, postoje i dva naina umiranja; u oba sluaja
moemo da postupamao kao besprekorni ratnici ili kao
nesvesniidioti.Svejeutojrazlici.
Misli da ono to se deava posle smrti zavisi od toga
kakosmosezatopripremili?
Prozrevinamerumogpitanja,odgovorioje:
Da, ali ne na nain na koji bi ti to eleo da protumai.
Ideja da e dobrota ili pridravanje odreenih zapovesti
omoguiti stvari je zabluda koja nam je preneta od
drutvenog poretka. Jedina priprema koja vredi je stupanje
171

na rigorozni put ratnima koji nas ui kako da sauvamo


energijuibudemobesprekorni.
Kao to postoje dva vida ivlenja i umiranja, takoe
postoje dve vrste ljudi: Oni koji se oseaju besmrtnim i oni
kojisuvemrtvi.Prvigajenade,drugine.Ratnikjenekoko
znadajenjegovovremeveisteklo,aliidaljenastavljadase
bori,zatotojetonjegovapriroda.Akopogledaunjegove
oi,naieprazninu.
Ali,tajeondaustvarialternativaarobnjaka?
Postoji sam jedan nain da ovek prevazie svoj vlastiti
kraj:Pomouupravljanjasvojomenergijom.Tajradpoivana
sanjanju,prikradanjuirekapitulaciji.Ovetritehnikeudruene
dajujedanrezultat:kompletiranjeenergetskogtela.
U optem smislu, trajanje nae egzistencije zavisi u
velikojmeriodtogakakopostupamosanaomenergijom.Mi
ivimo ovaj ivot do vrha ispunjeni svakodnevnim brigama,
nas razjedinjuju stvari koje gledamo i dodirujemo i radi tog
razloga umiremo. Ali ako putem rekapitulacije povratimo
nazad svu tu ivotnu snagu, smrt vie ne moe biti ista, jer
emoimatinaucelokupnost.
Sa take gledita vidovnjaka, ratnik koji je rekapitulirao
svojivotneumire.Njegovapanjajetolikovrstadapostaje
jedna kontiunirana i koherentna linija; ona nije rasprena.
Njegova rekapitulacija nikada ne prestaje, ona se veno
nastavlja,zatotojeonaposaonapovraajunjegovihkoraka,
nasamosvojnompostojanjukakobipostaopotpun.
Ba kao to nam je potrebna izvesna koliina iskustva
kako bi funkcionisali kao individue, arobnjaku je potrebno
dovoljno prakse u drugoj panji da bi bili istinski arobnjaci;
inae, on nei biti spreman kada doe vreme i otii e u
beskrajkaonepotpuniarobnjak.Iporedtoga,ratnikkojise
172

celogivotaboriodadostigneparametrebesprekornostiima
drugu ansu. On moe da sakupi deavanja svog ivota i
pokupirasprenuenergijusaciljemdapreeusvetnaguala.
Upitaosamgataarobnjakradiutomsvetu.
Odgovorioje:
Za veinu ljudi, umreti je neizrecivi ulazak u neto vrlo
strano, neto to najvie lii na na ono to doivljavamo u
obinimsnovima.Unjimanitanemalinearnitokikoncepti
vremena,prostoraigravitacijenefunkcioniu.Zamislitasve
ratnikkojikontroliesvogsanjajuegdvojnikamoeuinitina
putovanjutakvevrste!Bezsumnjemoevidetidajetoveliki
podvigsvesnosti.
arobnjak je neko ko provodi svoj ivot u podeavanju
sebe pomou estoke discipline. Kada doe njegovo vreme
da umre, on se suoava sa smru kao sa novom fazom na
svom putu. Za razliku od obinog oveka, on se ne trudi da
ublaisvojstrahpomoulanihnadanja.
Ratnik odlazi na svoje konano putovanje ispunjen
radouinjegovasmrtgapozdravljaidoputamudazadri
svoju individualnost kao trofej. Njegovo oseanje postojanja
jetakofinopodeenodaonpostajeistaenergijainestaje(s
ovog sveta) u unutranjem ognju. Na taj nain, on je
sposoban da produi svoju individualnost za milijarde
godina.
Milijardegodina?
Takoje.Mismodeca(planete)Zemlje,onajenakrajnji
izvor. Opcija arobnjaka je da se ujedine sa sveu Zemlje,
onolikodugokolikoZemljabudeivela.

173

Konani izbor

Tog popodneva, hramao je kada je doao na sastanak.


Pitalismogatasedogodiloionnamjerekaodadokjebiou
hotelu,prstnanjegovomlevomstopalujeudeliusekunde
zasijaoizaariosenekakvomunutranjomvatrom.
Moraosambrzodasekreemjerjemojaskupnataka
zapoelaprocescentriranja!
Podstaknutsvojimudnimdoivljajem,dugojegovorioo
finalnom poduhvatu arobnjaka kada oni epaju unutranji
uganj i uu u istu svesnost u svojoj potpunosti ukljuujui
cipeleisveostalo.
Jedanodprisutnihgajeupitaozatose,akojeprelazaku
svesnost konani cilj arobnjaka, on danas borio da zadri
svojeindividualnoja,umestodajeiskoristiopriliku.
Karlos nam je sa nestanim osmehom rekao da ga to
pitanje podsea na jednog od njegovih predaka, Portugalca
koji je sebe posvetio biznisu transportovanja ljudi u Brazil
priajui im prie o obeanoj zemlji. ovek je imao uspeha i
napravio je veliki posao irei propagandu o prednostima
Brazila,alionsamnikadanijebiotamo.
I,evoimene,transportujemvas!
Poto smo se nasmejali njegovoj anegdoti, Karlos je
promenioizrazlica.Veomazvaninimtonom,objasniojeda
ratnicinepostupajuizrazlogasamovanostipaprematome
njihoveodlukenisunjihove.
Don Huan je govorio kako neki ljudi od znanja, posle
ivota besprekorne borbe, odluuju da ostanu, dok drugi
nestanupoputdakavetraubeskraj.
174

Stvarkojainidasenekiratniciboredaostanujeneto
tonemavezesalinimbrigama.Prpadanjelozimoipovlai
vezanostitakodubokeprirodedanaalinostbivaponitena.
Onapostajesamonevanidetaljuenergetskojstrukturikoju
novividovnjacinazivajuPravilo.
U takvoj situaciji, za ratnika vie ne postoji individualni
izbor,pravilnijereeno.Svetoonmoeuinitijedaprihvati
svoju sudbinu i ispuni komande Pravila; bilo ta drugo e
dovestisamodonjegovepropasti.

175

VidovnjacidrevnogMeksika

Na poetku, jedna od mojih zabrinutosti se ticala


Karlosovih istorijskih izvora. Do koje mere su don Huanova
uenja proizvod tradicije ljudi od znanja koja se protezala
hiljadamagodinaunazad,adokojemeresubilapoduticajem
zapadnihideja?
Urazliitimprilikama,pokuavaosamdapotvrdimtoto
namjeKarlosgovoriopomouporeenjasaonimtonamje
preostaloodprepanskihstarinaali,morampriznatidasam
uvek ostao nezadovoljan. eleo sam da to ispitam u
terminimanajortodoksnijeantropologije.Meutim,izgledalo
jeneprikladnodirektnoiznositiovuosetljivustvarpredljude
pasamodloiosvojapitanja.
Jednogpopodneva,spomenuosamtamijenaumu.Bio
je savreno ljubazan i rekao mi je kako je to sumnja koja
opseda skoro sve njegove sluaoce zato to je svima nama
predstavljena slika o zajednicama drevnog Meksika kao o
primitivnimnaseljima.
Dodao je da je moje nepoverenje prema njegovim
tvrdnjama normalno i da je problem koji sam predstavio na
177

takoiskrennainustvaripovezansapronalaenjemdefinicija
zaiskustvakojaseneuklapajuusintaksusavremenihjezika.
Ja sam uinio slinu greku sa mojim uiteljem. Za don
Huana, bilo ta to nije sluilo cilju poduavanja je bilo
traenjevremena.Kadgodbihpokuaodanaemnekuvezu
izmeu njegovih rei i onih koje sam proitao u istorijskim
knjigama,onbijednostavnoprestaodagovoriiotiaobi.
Jednomsamgaupitaouvezinjegoveuzdrljivostiionje
odgovorio: Iza tvoje strune zabrinutnosti krije se struna
sumnja. Ako je ne odbaci, nee razumeti sutinu onoga o
emu ti govorim. Ja poznajem izvore informacija koje ti
prenosim,takodanemoramdaihdokazujem.
Kasnije je priao o vremenu kada su arobnjaci
prevaljivali ogromna rastojanja po svetu sa ciljem da podele
rezultate svoje spiritualne potrage sa kolegama na drugim
meridijanima.Zarazlikuoddananjice,arobnjacisusetada
potpuno slobodno kretali u snevanju i nita nije bilo vie
potovanonegobitividovnjak.
Uvaavanje prema znanju koje su ti ljudi sakupili nije
moglo biti dodeljeno ni jednoj zemlji pojedinano, znanje je
univerzalno.Aliorganizacijanjegovihprincipapoporetkukoji
se danas naziva nagualizam ili put ratnika definitivno
pripadadrevnomMeksiku.
Zapoevi od svojih osnovnih posmatranja, drevni
arobnjaci su doli do najdubljeg razumevanja univerzalnih
istinadokojegjeovekikadadospeo.Monjihovepanjeje
imala toliko mnogo snage da je i danas jo uvek aktivna,
stvarajuipotencijalekojiutiunaodreeneoblastiMeksikai
junog dela Sjedinjenih Drava, inei povoljne uslove za
takvu energetsku koncentraciju koju bi ste teko mogli nai
bilogdedrugdenasvetu.
178

Tiarobnjacisudeliminobilipotpomognutineobinom
konfiguracijomsvetleegpolja(planete)Zemlje,ijiepicentar
rotira oko doline Meksika. Oni su tu neobinost videli kao
gigantskitunelilivrtlogsvetlostikrozkojipristiuzraenjaiz
univerzuma uklapajui se sa zraenjima planete, stvarajui
povieninivosvesnosti.
Donhuanjesmatraodajetaformacijaprirodnaidaje
bila od strane vidovnjaka upotrebljena kao maksimalna
podrka kako bi se poveala njihova mo. Ali u mojim
ispitivanjima te stvari, doao sam do zakljuka je u pitanju
suprotno: drevni arobnjaci su fiksirali svoju panju na tu
oblast sveta i planeta je u svojoj celokupnosti odgovorila na
tu nameru, stvarajui gigantski katalizator kosmikih
zraenja. Kako god odabrali da ovo protumaimo, ostaje
injenica:Tojesredite;tujesvemogue!

Putovanje do izvora

Doksmorazmiljalioruevinamakojesuuprolostibile
glavnihramAsteka,Karlosmejeiznenadioudnomizjavom.
Reko mi je da ba na ovom mestu, u srcu centralnog trga
glavnoggrada24boravizatitnikMeksika,kogajeopisaokao
neorgansko bie u obliku svetlosne cevi, veliine zgrade od
dvadesetspratova.
Posmatraosamgapokuavajuidaprocenimdaliseali,
ali njegove oi su bile potpuno ozbiljne. Tada se razgovor
usmerio na temu koja me je veoma interesovala: tajna

24

GlavnoggradaMeksikaprim.prev.

179

civilizacijakojesupostojaleprepanskogosvajanja.Tvrdioje
da dok mi danas koristimo knjige kako bi prenosili znanje,
drevniarobnjacisugauvaliupoloajimaskupnetake.Oni
sukoristilisvojeskulptureodkamena,drvetaikeramikekao
katalizatore za pokretanje te take. Tako je njihovo znanje
uzelo oblik velianstvenih umetnikih dela zato to za njih
znanje nije bilo samo informacija, ve iznad svega, uzviena
vizijaivota.
Snaga te vizije se odrala do danas. Svi naguali za koje
znam su bili Tolteci, to znai savreni umetnici. Oni su
kombinovali besprekornu kontrolunad svojim emocijama sa
visokomestetskomsenzibilnoukojusuimomoguilinjihovi
eksperimenti sa svesnou. Rezultat toga je bio neizrecivi
kapacitet za komunikaciju oseajima i za davanje smisla
ekstremnimiskustvimakojabidrugeljudezbuniladotemere
dabijedinobilisposobnidanepovezanobrbljaju.
Neki naguali iz moje loze su bili skloni rukotvorinama,
drugi teatru, muzici ili plesu. Bilo je nekih koji su bili
naklonjeni priama o moi; priama koje su kadre da
oslobode isti efekat na njihove sluaoce, zato to one nisu
zasnovane na mudrostima razuma ve na udima toga to
smo svesna bia. Danas te prie nazivamo mitovima, i
naravno,miihnerazumemo.
Karlos je tvrdio da, sudei po njihovim umetnikim
izraajima, opsesija arobnjaka drevnog Meksika za
prenoenjem svoga znanja na one koji ih okruuju nema
premcabilogdenazemlji.Saglasnostkojusuuspostavljalisa
svojim uenicima je imala drugaije parametre od naih
zapadnih, racionalnih saglasnosti. Stvarnost pre panskog
osvajanjaukljuujeaspektekojeminesmatramonormalnim,

180

zatotooniimajuposlasaenergetskimpoljimakojavienisu
uupotrebi.
Kaoprimerjednogodtihpolja,onjespomenuonaglasak
na sanjanju, koje je bilo od vitalnog interesa za ljude pre
osvajanja. Ostaci toga se danas jo uvek mogu nai kod
izolovanihplemenauunutranjosti.
Zakljuio je govorei da je zbog nedostatka poklapanja
izmeu zraenja centriranih od drevnih i savremnih
stremljenja, skoro nemogue premostiti interpretativnu
barijeru koja razdvaja nau od tih kultura. Dakle, kao obini
ljudi, nikada neemo u potpunosti razumeti njihove
umetniketvorevine.
Sreom,arobnjakposedujeposebnealatke,zatotoje
onnauiokakodasvojuskupnutakuuinifleksibilnom.On
moedaprikopasvojupanjunamodalitetsvesnostidrugih
vremena i zna kako da podesi svoja stremljenja sa
stremljenjimaarobnjakakojisunekadiveli.
DonHuanjebiostrunjakzaprepanskecivilizacije.Za
njega, staro kamenje ne krije nikakve tajne. Ponekad me je
vodiouetnjukrozzgradeantropolokogmuzejakakobimi
omoguio da se kroz lino iskustvo uverim u te posebne
saglasnosti.
OndamijeKarlosispriaoojednojotihposeta,kadase
lino osvedoio u posebne naine na koje arobnjaci
razmatrajuprolost.
Tog jutra, raspravljali smo o istorijskim temama; trudio
sam se da ga ubedim u ozbiljnost mojih teorija, a on mi se
otvoreno podsmejavao. Uao sam u veoma teko
raspoloenje. Pre naputanja muzeja, on je izmanipulisao
moju svetlost i uinio da uem u drugaije stanje svesti.
Njegov manevar je imao efekat da su se umetnika dela
181

ispunilaivotom.Svejebilotamo:svetleejaje,sanjanje,put
ratnika,pokretanjeskupnetakebilojezastraujue!
Kad sam se uverio u autentinost uenja, uinio sam
brzu i sveobuhvatanuprocenu mog poloajakao istraivaa.
Shvatio sam da su me akademske institucije u velikoj meri
programirale, ne da nepristrasno sakupljam informacije, ve
da potvrdim odreeni opis sveta, a takav poloaj me je
spreio da se u potpunosti predam znanju. Dakle, dok sam
obavljao svoj rad na terenu, ja nisam bio toliko nepristrasni
tragalac za istinom koliko sam bio predstavnik drugaijeg
naina ivljenja. Ovo je stvorilo neizbean sukob koji bi se
estopretvoriounepoverenjeioptusumnju.
Poto sam se udaljio od mog iskustva u muzeju i vratio
svom uobiajenom gleditu, vie nisam razumeo, niti se ak
seao ranijeg stanja euforije. Ali, na neobian nain, od tog
trenutkamojakademskiugaogledanjajepoeodasemenja.
Nauiosamkakodaposmatramstvarionakvekakvejesu,bez
konceptualnih velova. Do tada sam bio istraiva u slubi
sistema saglasnosti zapadne kulture. Iznenada sam poeo
da se oseam sve blii ideji da ispod antropologove koe
prebiva obian ovek ukljuen u zadatak otkrivanja svoje
sudbine.
Zamolio sam ga da mi da neki konkretniji primer kako
arobnjacitumaestarespomenike.
Odgovoriojepitanjem:
DalisivideoatlanteizTule?
Rekao sam mu da jesam i on je objasnio da su te
impresivnefigureizperiodaToltekaopisnagualovogdrutva.
Tvrdio je da esnaest svetenika u bazaltnom reljefu
poreanihuetirikoloneizastatua,predstavljajukompletnu

182

grupu ratnika podeljenih u etiri tima, po jedan za svaku


kljunuoblast.
Onisukosmikiputnici,injihovamisijajedaplovekroz
energiju beskraja. Predmeti koje nose sa sobom simbolizuju
svaku od njihovih funkcija. Ti svetenici su druina koja je u
sred leta, predstava konanog cilja puta, koji se sastoji u
tomedasepostignetreapanja.
Posle due pauze, nastavio je dajui svoje tumaenje
raznih arheolokih objekata. Njegove prie su bile veoma
slikovite; stvorio mi je oseaj kao da hodam sa njim
hiljadugodinjim putevima kroz prepanski grad. Skoro da
sam mogao da tamo, na kraju centralnog trga, prepoznam
ogromne i nepristupane Olmeke glave; srdaanost
nasmejanih Huastekih statua koje nas posmatraju iz nia
piramida; fine stele Maja, kako razgovaraju u blizini Karlos
jetvrdiodajejednostavniinprouavanjanekiharheolokih
artefakata iz stanja unutranje tiine, dovoljan da prenese
posmatrevupanjuupozicijudrevnihumetnika.Dakle,neki
odtihartefakatadelujukaoistinskezamkepanje.
Mnogi od njih kao da su napravljeni sa sraunatom
namerom. Njihova svrha nije ukrasna ili simbolika. Njihove
proporcije i dizajn sadre detonator psihikih stanja i
energetska strujanja. Ti predmeti su, moglo bi se rei,
katapultizaskupnutaku.Nijednostrunoistraivanjenikada
nee moi da ih razjasni zato to njihovi tvorci nisu bili ni
najmanje zainteresovani da sebe prilagode racionalnim
kriterijumima.Dabiseuskladilisanjima,moramoposedovati
petljudasesuoimosaizazovomopaanjauterminimatihog
(nemog)znanja.
Tvrdio je da su, zbog njihove namere, tvorevine pre
panske starine istinska skladita druge panje, oaza moi u
183

sred suve sterilnosti u koju je sadanja civilizacija dovela


oveka.
Ohrabrujui me da predstavim celom svetu tradiciju
drevnog Meksika, don Huan je zapoeo vrstu putovanja ka
izvorimasaciljemdasepotvrdeaspektiuenjakojisusvedo
sada bili skriveni i da se oveku vrati prava dimenzija
njegovogbia.
Kao tragai za znanjem, mi danas moemo imati puno
koristi od namere starih vidovnjaka u smislu toga da
nastavimonjihovradsaobnovljenimpoletom.
Pomalostidljivo,zamoliosamKarlosadasesastanemou
nekom muzeju ili na arheolokom nalazitu gde bi mi on
praktinodemonstriraokljuevearobnjatva.
Ali,onsenijesloiosatimpredlogom.Njegovodgovorje
bioenergian:Svetoelidasaznaosvojojzemlji,idipa
otkrij sam! Kao Meksikanac, ti si najbolje kvalifikovan da
povrati Tolteku poruku. To je tvoj zadatak, tvoja obaveza
prema svetu. Ako si previe lenj da to uini, onda e to
uinitinekodrugi.

Antene druge panje

Jednom, dok smo pili kafu u restoranu u centru grada,


rekaosammudasamzbunjennjegovimentuzijazmomkada
govori o drevnom Meksiku koji je u suprotnosti sa
upozorenjem datim u jednoj od njegovih knjiga u vezi
opasnostidaseposeujuruevineilidaseskupljajupredmeti
iz tog vremena. Ukazivao sam na uzbudljivu priu koju je
napisaoojednomodnjegovihkolegauenika,kojijeupaou
184

ozbiljnenevoljezbogsvojenavikedaseunjapoarheolokim
nalazitima.
Odvratiojedanisamrazumeo.
Stvarjeutomedajanemeamapstraktnoznanjenovih
vidovnjakasakulturnimfokusomvidovnjakaizdavnine,zato
to to nisu iste stvari. Drevni vidovnjaci su iveli u drugoj
panji, oni su bili opinjeni njenim zamrenim detaljima i
pokuavali su da ih reprodukuju u svom svakodnevnom
ivotu pomou skulptura i graevina. Na taj nain, oni su
uinili dostupnim irokim masama veliki deo te mrane
opinjenosti.
Ali, don Huan je rekao da je bilo koji vid prikazivanja
znanja okolianje, to te odvlai od istinskog, tihog znanja.
Uprkoszapanjujuojkoliiniinformacijakojusubilisposobni
daizvukuizonostranog,starividovnjacisuzavrilitakotosu
platili visoku cenu za svoje sklonosti: izgubili su svoju
slobodu.Zbogtoga,jedanodprioritetasavremenognaguala
je da usmeri svoje uenike, naroito tokom prvih faza puta,
takodanebuduzarobljenispoljanjomstranomznanja.
Takoe, postojao je jo jedan razlog zbog koga je don
Huan insistirao da neki od nas ne smeju gubiti vreme u
pokuajimadanausmisaouneemutonemasmisla.Uto
vreme, veina njegovih uenika jo uvek nisu izgubili ljudski
oblik, to znai da smo se oseali podstaknutim da
klasifikujemo znanje, sistematizujui ga to je mogue bre.
To nije primenljivo sa artefaktima drevnog Meksika zato to
je ono to je stiglo do nas suvie nepotpuno. Jo uvek ima
punoposladaseobavi,itojerizianposaokojimoedase
okreneprotivistraivaa.
Zato?

185

Kao to sam ti ve rekao, te tvorevine nisu bezopasne.


Problemuvezinjihjestrastkojupokreu.Starividovnjacisu
bilimajstoriopsednutosti.Njihovidelasupunatrikova,isva
oni nastavljaju da deluju sa istom ivahnou kao i prvog
dana zato to fiksacija arobnjaka ne gubi snagu tokom
vremena.
Dodao je kako je Meksika tradicija mudrosti bila
sainjena od monih ljudi kao vrhunski in ovekoljublja.
Nameraimjebiladasesauvanaasutinskasloboda,alita
namera je funkcionisala samo za kratko vreme. Zato to su
preterali sa ritualima i nepotrebnim verovanjima, njihove
tvorevine su na kraju postale sredstva za fiksiranje skupne
taketogdrutva.
Ta dela su ogromna koncentracija namere, ali uenja
koja uvaju nisu ista, ona su pomeana sa samovanou
njihovih tvoraca i fokusiranje na njih bi trebalo da bude
obavljeno samo pomou prikradanja. Piramide su izuzetno
monizarobljivaipanje.Onemogudanasbrzodovedudo
stanja unutranje tiine, ali one takoe mogu da se okrenu
protiv nas. Tu se dolazi do take kada je preporuljivije
uzdravatiseodnjihnegorizikovatidasebezodbraneueu
podrujestarihvidovnjaka.
Imajui na umu moje morbidne sklonosti, don Huan mi
je zabranio da na svoju ruku obilazim muzeje i arheoloka
nalazita.Rekaojedasetimmestimamoeverovatisamou
drutvuarobnjaka.Jednogdana,doksametaoruevinama
Tule, doiveo sam zaista neprijatno iskustvo i poeo da
menjamsvojemiljenje.
tatisedogodilo?upitaosamga.
Netotojeuinilodasetresemodstraha,odgovorio
je.
186

Mogao sam da vidim kako piramide isijavaju ogromna


polja energije, talasajui se poput mora bez dna, potpuno
obavijajui posetioce. Vrlo prijatna situacija za neke
arobnjake,alineizanas.
Upitao sam ga da li je taj fenomen povezan samo sa
Meksikim piramidama ili se takoe moe videti i u drugim
delovimasveta.
Odgovorio je da fiksacija nije lokalni fenomen, ona je
univerzalna. Ona se pojavljuje gde god se svest bori da
opstane. Ali na zemlji, jedino ljudsko drutvo ulae znaajni
deo svoje energije na stvaranje simbolinih objekata bez
upotrebne vrednosti, ija je iskljuiva svrha da generiu
stanjapanje.
Ustvari,akonebiposedovalitajkarakteristiankvalitet
da budu izvanredni energetski akumulatori, ti objekti i
spomenici ne bi postojali. Oni se nalaze na ovom svetu, ali
nisuodavde.Onisuagentionostranog,antenedrugepanje.
Njihov dizajn i konstrukcija su diktirani lino od strane
neorganskihbianasvakojgegrafskojiriniiusvakojoblasti.
Jednom,doksamputovaopoItaliji,otiaosamdavidim
uvenuskulpturu.Jedvasamseusudiodapriemblie,toliko
sambioopinjennjenomlepotom.Primetiosamdaljudikoji
sutuprolaziliprotivsopstvenevoljeiznanjaprojektujusvoja
oseanjakastatui.Emocionalnaklimajebilatolikomonada
samlakomogaoopazitikakosetaoseanjarasteuuobliku
vlakanapremasencikojajevibriralaizaskulpture.Nisambio
jedinikojijesvestantogfenomena.Tamojebionekiturista
kojije,kadajenapadnut,uzeokamenibacioganastatuu.
Aplaudiraosam!Testvarisucentrifiksacijeoveanstva.One
uslovljavajupanju,onejevezuju.

187

Prokomentarisao sam da izgleda alosno to to su


najvelianstvenije tvorevine oveanstva u stvari nosioci
njegovefiksacije.
Karlosjeodvratiodasamsvetoznaoiranije.Rekaojeda
problemnijeuspomenicimailiunamerikojaihjestvorilaniti
ak u neorganskim entitetima koji ih koriste kao zamke, ve
jeproblemunama.
Tadelapripadajudrugommodalitetupanje;onaimaju
sposobnost da pokrenu skupnu taku i to nam daje predah
od nae fiksacije. Ali, nema nieg opsesivnijeg od druge
panje i hraniti je sa neobuzdanim entuzijazmom nas moe
dovestidostanjapotpuneenergetskezarobljenosti.
Meutim, to ne znai da se ne moe zatititi od tih
mesta. Postoje dva naina pomou kojih se moemo
suprotstaviti njihovoj tekoj nameri: sklanjajui se od njih ili
negujuibesprekornost.
Ratnik je sposoban da se netaknut izvue iz svake
zamislive situacije. Kada preseemo svoje veze sa ljudskim
oblikom, nijedna spoljna stvar nas vie nikada ne moe
povrediti.Tadasespomenicistarogmeksikaotkrivajuusvoj
svojojblistavostiauistovreme,zauzimajumestokomezaista
pripadaju:mestotihograzumevanja.

188

Verifikacijanaguala

Mesecima nakon naeg prvog susreta, moj odnos sa


Karlosom je ostao na nivou praenja njegovih predavanja i
itanja njegovih knjiga. Ali, nije mnogo prolo do trenutka
kada je magija njegovih poduavanja poela da me privlai
svojomsopstvenomsilom.
Ta situacija me je suoila sa izborom koji se, verujem,
postavlja pred svakog uenika nagualizma. Sa jedne strane,
mogao sam da analiziram udne ideje arobnjatva u svetlu
akademskog znanja, prihvatajui samo ono to mogu da
razumem i potvrdim. S druge strane, uvek je postojala
mogunostdadoslovnoprihvatimKarlosovereiprivremeno
naputajuisvojepredrasudeonolikokolikosamsposobanda
izaemvansopstvenihokvira,podraniskustvom.
Kadasammurekaosvojudilemu,onjebiosreanirekao
jedatedvemogunostikojesamshvatioimajujedanvaan
zajedniki inilac: Praksu. Stoga nijevano kojoj od njih sam
seprikloniosvedoksampostojanusvojimzakljucima.
Pokuaosamdaodnjegaizvuemnekaobjanjenjakoja
bi mogla posluiti kao podrka mom umu i koja bi mi
omoguila da se prilagodim njegovim postavkama ali on me
jeprekinuo:
189

Ratnik ne tri ispred znanja, rekao je. On ne sprovodi


neobina istraivanja niti trai pomo u razumevanju. Kada
elidanetosazna,ontoiskusi.
Napomenuo sam mu da za mene re iskustvo ima
potpuno razliito znaenje od onog koje je on objasnio. Za
njega, ta re znai nain suoavanja sa ivotom; za mene,
potrebudasepojavarazumenaintelektualnomnivou.
Uinilo mi se da Karlos potiskuje ironini osmeh. Veoma
ljubaznimtonom,objasniojedaznanjeipostupciarobnjaka
nisusamiposebitekizarazumevanjeilipraktikovanje.Ono
toihinidaizgledajusuludojeinjenicadasuoninastaliiz
kulture koja nam je strana i od strane ljudi sa drugaijim
razumevanjemsveta.Povezaojemojepoetnonepoverenje
sa mojom racionalnom konfiguracijom a ne sa nekakvom
energetskomblokadom.
Dodao je kako moderna nauka nije u mogunosti da
prodreuToltekoznanjezatotoneposedujeodgovarajuu
metodologijuanezatotoseprincipiarobnjakainaunika
meusobnonikakoneuklapaju.
Uprkos svim svojim dobrim namerama, istraivai su
nesposobni da samostalno pomaknu svoje skupne take. U
tome je stvar, kako onda mogu da razumeju ono to kau
arobnjaci?
Nedostatakenergijejeozbiljnabarijeraizmeuobinog
oveka i arobnjaka, zato to je bez neophodne snage
nemogueverifikovatifenomenarobnjatva.Tojekaokada
dveosobepokuavajudakomunicirajunarazliitimjezicima.
Uopteno, arobnjaci gube u toj vrsti razmene. U drugim
vremenima, ljudi su zastraivani verovanjima da e izgubiti
duu ako sluaju arobnjaka; danas je savremeni ovek
nauendaverujekakojetovienjenenauno.
190

Istina je neto drugo. Praktikovanje ratnikih principa,


daleko od ugroavanja nae mentalne jasnoe, daje nam
vredne alatke za upravljanje znanjem. To je zato to ti
principi, kada su rukovoeni pomou sakupljanja energije,
ljubomorno slede dva nauna principa: Iskustvo i
verifikaciju.
Nasuprot onome to mnogi misle, potreba za
dokazivanjemnijeprisutnaiskljuivouzapadnojkulturi,ona
je imperativ takoe i u Toltekoj tradiciji. Nagualizam kao
ideoloki sistem, nije zasnovan na dogmama ve na linom
iskustvu generacija praktiara i bilo bi apsurdno smatrati da
su svi ti ljudi tokom hiljada godina jednostavno verovali u
lai.
Zato to je njegova polazna taka eksperimentisanje,
moemo rei da nagualizam nije sistem verovanja ve
nauka.
Ovo miljenje je bilo previe za mene. Neki delovi u
Karlosovom uenju imaju neospornu praktinu vrednost; na
primer,njegovstalninaglasaknakontrolisamovanostikako
bi se postigao ist uvid u prednost ivljenja u sadanjem
trenutkuidabiseusvojilistratekiprincipiputaratnika.
Meutim, druge take njegovih izlaganja su pevazilazile
moju sposobnost razumevanja. Jednostavno nisam mogao
prihvatiti da na mestu paralelnom u odnosu na ovaj svet
postoji univerzum iji zakoni nemaju nieg zajednikog sa
naom svakodnevnom logikom i koji je naseljen svesnim
entitetimakojemojaulanemogudaopaze.
Karlosjebezsumnjenaosnovuizrazamoglicashvatioda
seneslaemsasvimsaonimtojerekaojerjedodao:
Za tebe, dokazati znai objasniti, dok za arobnjake to
znai osvedoiti se u neopisive stvari bez ustruavanja ili
191

mentalnihtrikova.Tiverujedajeonotomoeobuhvatiti
ulima stvarna granica univerzuma ali ne prestaje da misli
kakosutvojaulavrlobednouvebana.
Nepozivamtedaverujevedavidi,igarantujemtida
je vienje dovoljan dokaz svega o emu sam ti govorio.
Meutim, ja ne mogu da potvrdim energetsku sutinu sveta
umesto tebe; to mora sam da namerava i da pronae
unutar svoje prirode potencijale i naine da to izbaci na
povrinu.
Onotorazlikujesavremenognaunikaodvidovnjakaje
davidovnjakstavljanakockusvojvlastitiivot,dokjezaonog
prvog vreme jedini gubitak koji podnosi ako neto krene
naopakounjegovimistraivanjima.Metodeijednogidrugog
supodjednakorigorozne,aliserazlikuju.
arobnjak ne moe biti zadovoljan ako lino ne proveri
prie koje su mu ispriane. Kao to postoje stepeni i nivoi
naunike obuke, uenik arobnjatva uskoro otkriva da
postoji nekoliko vrlo odreenih nivoa uveavanja njegove
percepcije i nee stati dok ih ne dostigne ili umre u tom
pokuaju. Dakle, kao metod istraivanja, nagualizam je
potpunopouzdan.
Mojuiteljmijepokazaodajeobelejenovihvidovnjaka
njihov kapacitet za sintezu; oni su apstraktni arobnjaci.
Karlosjedavaovelikiznaajovomizrazu,naglaavajuisvaki
slog. U stvari, njihov fokus je rigorozniji od fokusa nauke
zato to su vidovnjaci ukljueni u poduhvat od kolosalnog
znaajakojiljudiodnaukeakseineusuujudaformuliu:
Preispitivanje naih tumaenja koja se tiu dogovorene
stvarnosti u kojoj ivimo. Krenuvi od te poetne take,
moetevidetidajearobnjatvonajboljisaveznikformalnog
miljenja.
192

Jednogdanaebitimoguedaseprobijeledinaukae
otkriti kako deli veliku skolonost sa nagualizmom: strast za
istinom.Tadaeseobanainaistraivanjapomiritiiprestati
da budu suprostavljene take gledita. Oni e se sastaviti u
jednunamerukakobirasvetlilitajnu.
Doksmoserastajali,spomenuosamKarlosudasunjegovi
stavovi u krajnjoj suprotnosti sa gleditem koje veina ljudi
imanatemuarobnjatva.
Slegnuojeramenimakaodakae:Kakvetovezeima?

Povratak sutini

Poslekraegpraktikovanja,Karlosovauenjasupoelada
ostavljaju utisak na mene. Ono to je na poetku bilo
neverica,uskorojepostalozapanjujuapotvrdastanjasvesti
kojasuizvanmojihmentalnihparametara.Iznenada,postao
samobuzethitnompotrebomzarazumevanjem,meutimne
pomou razuma, ve pomou mog celokupnog tela. Stigao
sam do take kada su se temelji moje svakodenevne
egzistencije konano sruili i postalo mi je oigledno da
percepcija arobnjaka sadri univerzum iskustava kojih do
tadanisambioninajmanjesvestan.
Tokomcelogtogprocesa,prolaziosamkrozestokukrizu
identiteta, ponaajui se u jednom trenutku kao hrabri i
nepristrasni istraiva a u sledeem se okreui u mentalno
protivljenje.Shvatiosamdataemocionalnakolebanjaimaju
veze sa Karlosovim govorima. Nakon to bih ga sasluao,
nastupilebinedeljegrozniaveaktivnosti,pokuajasanjanjai
praktikovanja svih tehnika o kojima sam uo ili itao. Ali,
193

malopomalo,mojpoetnientuzijazambiseohladioijabih
sevrationeprijatnomoseajudanerazumemnita.
Suoensa haosom novih senzacija koje su poele da me
preplavljuju,otkriosamdaimamsamojednuzatitu:Razum.
Vie nego ikad, trudio sam se da ubedim sebe da, na kraju
krajeva, jedino stvari koje se mogu potpuno objasniti mogu
biti istinite. Uprkos svemu to je Karlos rekao o tome kako
razummoe biti varljiv, bio sam voljan da prihvatimtaj stav
samoakobihselinoosvedoiounekiudesandogaajkoji
zaistaizazivaprirodnezakone.Togjutra,imalismosastanaku
restoranu hotela u kome je odseo. Bili smo praktino sami
osimistaacipelakojijedremaouugluikonobarakojinas
je gledao sa izrazom dosaivanja. Prosudivi da je trenutak
prikladan,upitaosam:
Moe li mi dokazati svoje uenje nekim monim
inom?
Zaueno me je pogledao, kao da je oekivao sve osim
togaitrebalomujenekolikosekundidokmijeodgovorio.
Naalost, rekao je, Tvome umu ne mogu nita
dokazati.Previedalekojeotiao.
Da bi verifikovao nagual, potrebna ti je slobodna
energijaakolikojaznam,njenjediniizvorjebesprekornost.
Usvetuenergije,sveimasvojucenutakodatozavisiodtebe.
Janemoguutiatitvojum,alitimoeinatajnainbisam
sebipotvrdioonototigovorim.
Upitao sam ga ta da radim sa sumnjama koje se
neizbenojavljajuumomumu.
Odgovorioje:
Nesigurnost je prirodno stanje rtve; s druge strane,
pouzdanje i hrabrost su karakteristike predatora. Odlui ta
si.
194

Najvanija stvar je da shvati kako ne postoji


Kastanedinouenje.Jasesamotrudimdabudemdirektani
da delujem iz svoje tiine pravac delovanja koji ti
preporuujem,zatotojeondalekoodludila.Janisammoni
nagual poput don Huana niti sam tvoj dobroinitelj. Ali, bio
sam svedok dela koja bi te naterala da zanemi od
iznenaenjaiuopteminepadanapametdapriamotome.
To je samo zato to ti te prie ne bi rekle nita osim to bi
spustiogardidozvoliodateopsednu.
Akoelidaseuveriuprieomoi,potrebnojedase
otvori ka iskustvu. Nemoj da se zaklanja iza svojih
tumaenja, zato to uprkos svim tvojim znanjima kao
savremenog, obinog oveka, mi veoma malo znamo o
svetu.
Ti, kao i drugi uenici arobnjatva ima ogromno polje
za vebanje. Na primer, tvoji emocionalni usponi i padovi,
tvoji energetski otvori. Zaepi ih i videe kako e se stvari
promeniti. Onda, tih osam sati koje provede svake noi
poputbiljke,nesvestanbiloega.Istraiih,preuzmikontrolu
iusudisedabudesvedok.Akorasvetlitajnesvojihsnova,
na kraju e videti ono to sam i ja video i vie nee biti
sumnjiutvomumu.
Zatrenutaksmoutalidoksupostavljaninaitanjiri.
Karlosjeprekinuotiinu:
Upamti,sumnjesusamobukauma.Nitavrloduboko.
Uzvratiosamdajesumnjaosnovasvakogpravogznanja,
sudei prema ono malo znanja to sam stekao na mom
putovanjukrozivot.
Ali,onjeimaodruguteoriju;onjetvrdio:
Toliko se vremena provede u nagomilavanju stvari da
postajenemoguedaseprihvatibilotanovo.Mismovoljni
195

dastraimogodinesvogivotaslediobrazceilidiskutujuisa
prijateljima; ali ako nam neko kae da je svet izvanredno
mestopunomagije,mipostajemosumnjiaviibeimouna
spisakunapredstvorenihideja.
Sa druge strane, predator se bori celog svog ivota da
usavri svoje lovake tehnike, uvek spreman za povoljnu
priliku i nikad nije zbunjen izgledom stvari. On je paljiv i
strpljiv.Onznadanjegovplenmoedaiskoiizsvakogbuna
i da i najmanje oklevanje moe znaiti razliku izmeu
nastavljanjaivotailiumiranja.Onnegajinikakvesumnje.
Ratnik je lovac a ne podsmeljivi oportunista. Ili e
potpuno prihvatiti izazov znanja sa svime to je u njega
ukljueno,ilieganjegovasopstvenadeladovestiusituaciju
kojajejogroznijaodoneukojojsenalaziobianovek.
Osetio sam da njegove rei sadre prikriveni prekor.
Pokuaosamdaseopravdam,alimejeonprekinuo:
Oigledno je da si vebao. U takvim okolnostima, tvoj
um je uznemiren. Ali, tvoja muna zabrinutost e iseznuti
im prepozna da je ono o emu se brine jedna usaena
sumnja.
Kaoisvimi,tisiistrenirandasveinformacijepropusti
kroz filter razuma. Ti me podsea na psa koji ivi u kui
starijeg gospodina. Kada mu neko iz saaljenja baci neku
mrvicu,onpostanetolikouzbuendavienemoedaunjoj
oputeno uiva. Ti si ba takav. Ti si toliko zahvalan svojoj
nauci da misli kako joj neto duguje, da joj ne moe biti
neveran.Tiseneusuujedasanja,tinemoedauivau
maginojstranisveta.
Ti si sebi postavio suvie varljiv parametar za svoje
verifikacije: Razum. Ono to ti predlaem je da zameni taj
pristup drugim, mnogo pouzdanijim i iznad svega, mnogo
196

obuhvatnijim:Trezvenou.Vesamtiobjasniodaarobnjaci
tvrdekakopostojiradikalnarazlikaizmeuovadvakoncepta.
Dabitoboljeshvatio,razmislinaprimeroistorijisveta;njen
vei deo stvorili su vrlo trezveni ljudi koji su se i pored toga
usuivalidauputeizazovopteprihvaenimverovanjima,oni
su se suprostavljali onome to je u to vreme izgledalo
razumno.
Akootputujeizvannaegsveta,videedajetamoista
stvar.Univerzumnijerazumljiv,alisesnjimmoemosuoiti
pomou energije i trezvenosti. Kada naui kako da to
koristi,ondaeshvatatinasutinskinain,bezrei.Kome
supotrebnereiakojesvedok?
Slaem se s tobom da su sa bilo ije take gledita
konceptiarobnjatvasasvimbesmisleni.Ali,postoji duboka
dimenzija u naoj svesti u koju pritube uma ne prodiru i
ratnik ne odustaje dok je ne pronae. Kada tamo stigne, on
otkrivadanjegovvlastitirazum,kadaseucelostiistrenirasa
nepopustljivom strogou, automatski vodi u arobnjatvo
zato to je sutina razuma trezvenost, ravnodunost i ne
aljenje25.
Kada jednom postane vlasnik svog razuma i vie nije
izmanipulisanodnjega,arobnjakmoedapreduzmepodvig
govornitva,ubacujuiureinedokuivuenigmuegzistencije.
Ali, to je tako teka umetnost da joj moe pristupiti samo
pomouvelikogvikaenergije.
Biti ratnik je beskrajna borba da se bude besprekoran.
Trik arobnjaka je to oni znaju da je energija koju ulaemo
kako bi sebe zarobili, ista ona energija koja nas moe
osloboditi. Samo trebamo da je preusmerimo i prie o moi
epoetidasematerijalizujuprednaimoima.

25

Nealjenje:nemilosrdnosturanijimprevodima,prim.prev.

197

Prematome,neboriseprotivsvojenesigurnosti,hodaj
sa njom, iskoristi je kao podsticaj za verifikaciju i stavi je u
slubusvojihenergetskihpotreba.Proverisve,nedopustida
prie o moi ostanu u domenu legendi. Blisko se vei za
znanje,aliveisekaoratnikanekaorobrazuma!
Pokazao je na mladu Indijanku koja je prelazila ulicu sa
deakom starim oko devet meseci privezanim na svojim
leima.Licedetetajezrailonezasitomradoznaloukojaje
kiptela i izbijala iz njegovih crnih okruglih oiju koje su
izgledalepoputmalihogledalaodopsidijana,udnogledajui
usve.
Karlosjenastavio:
Ratnikova obaveza prema duhu poiva na povratku ka
naoj istinskoj prirodi. To je pakt koji smo svi mi potpisali
pomoujednostavneinjenicetosmoserodili.
ovekjeroensanagonomdaseusveosvedoialijetaj
nagon brutalno osakaen tokom prvih godina ivota i zato
moramodagaponovootkrijemo.Trebadaoistisvojebrige
od svih predrasuda i vrati se toj deakoj radoznalosti.
Ratnik je prinuen da se uveri u svo znanje koje stigne do
njega, da ga u potpunosti iskusi, bez obzira odakle dolazi.
Tada stie neophodnu sposobnost procene da odabere i
zadrionotojekorisno.
Da li bi trebalo da primenim tu sposobnost procene na
putkojitipropoveda?
Izgledalojekaodamumojepitanjedosaujeiodvratioje
odsenim tonom: Ve sam ti rekao da ne postoji
Kastanedin put, kao to ne postoji ni Budin put niti onaj
IsusaHrista!Zarjonisishvatiodauiteljinisuneophodni?Ja
tineprodajemrobuinijemistalodaseslaesamnom.Jati
samo ukazujem na tvoj put do samog sebe iz ugla iste
198

bezlineprivrenosti.Idiiproveritoakojetoonotoelia
akonije,drisesvojihsumnji.
Doksmoseopratali,Karlosmijerekao:
Ne bi trebalo da pridaje puno panje svojim
zabrinutostima. One su samo simptom neeg drugog. Neto
se pomalja iz tvoje unutranjosti i normalno je da se tvoj
ljudski oblik brani. Uskoro e tvoje baratnje sa nagualom
uiniti da ti se gae tresu i bie ti potrebna trezvenost kao
nikada ranije. Moda e zaaliti to si me ikada zamolio za
znak!

Verujem zato to tako elim

Tekomijedapiemotakollinimpredstavamakaoto
je dokazivanje tvrdnji arobnjaka. Ono to bi mi omoguilo
da se sloim sa njima nije bilo pitanje dobijanja jasnog
objanjenja, ve je to znailo bar najmanje uee u
praktinim aktivnostima i sastavljanje nove vrste saglasnosti
iz te prakse. Elementi tog novog jezika, pravog razgovora
ratnikasenenalazeurazumuveuuvanjuenergije.
KakomijeKarlosobjasnio,potvrivanjetakoiracionalne
stvari kao to je pokretanje skupne take moe biti
uinjeno iskljuivo pomou premisa moi. Poto je svaka
namera da se neto objasni proizvod fiksacije skupne take
na specifinom poloaju, nema drugog naina da se
osvedoimo u njeno kretanje osim da je sami pokrenemo i
vidimotaesedesiti.
Suoen sa nadmonom logikom njegovog argumenta,
upitaosamga:
199

Dalitoznaidanijemoguepotvrdititvrdnjearobnjaka
posmatrajuispolja?
Ba suprotno! odgovorio je. Posledice moi se jedino
mogudoivetiposmatrjuispolja,zatotokadjednompanja
postanefluidna,miprestajemodabudemokrutoiizolovano
ja, i umesto toga se spajamo sa svetom koji nas okruuje.
Zato vidovnjaci kau da se tajna sveta ne nalazi unutra ve
spolja.Ilidrugimreima,reenjenijementalno,onoje104
praktino!
Upitao sam gata je praktino uvezi tako nejasne teme
kaotojepokretanjeskupnetake.
Odgovoriojedajetopokretanjenetotomijenejasno
zatotonemamnikakvuvoljnukontrolunadsvojimstanjima
svesti. Kao primer, spomenuo je uenje itanja i pisanja,
netotonekomdivljakumoeizgledatipotpunonevano,ali
jepostaloivotnoneophodnozacivilizovanogoveka.
Taj primer, rekao je, moe ti dati samo bledu sliku
kolikokontrolaskupnetakepostajenunazaarobnjaka.
eleo sam da znam kako je mogue da tema od tolike
vanostiprolazineprimeenauivotuogromneveineljudi.
Odgovorio je da je pokretanje skupne take neto
prirodno i u isto vreme toliko sofisticirano, poput govora i
razmiljanja. Ako nismo nauili kako da to radimo, nikad to
neemoniraditi.
Uveravao me je da klju za postizanje ili gubljenje
izvanrednih dostignua arobnjatva poiva na konsenzusu,
nasaglasnostimakojeinimo.
Da bi neko dokazao injenice, prvo mora da se sloi sa
njihovim znaenjem. Na nesreu, za veinu ljudi saglasiti se
znai biti krut i ne odstupati od zvaninog opisa. Moramo

200

imati jaku volju za uenjem ako se usudimo da istraujemo


drugaijapodrujasaglasnosti.
arobnjacisuotkrilidapostojedvevrstedogovora.Prvi
jekolektivnikonsenzus;onpolaziizrazumaimoeteodvesti
veoma daleko, ali e te na kraju neizbeno dovesti do
paradoksa. Drugi konsenzus je izazvan pokretanjem skupne
take,ionmoebitipotkrepljenmeuonimakojidelesline
okolnosti.
Konsenzus zasnovan na linom iskustvu ima prednost
nadonimzasnovanimnaobjanjenjima,zatotoseivotula
nalazi potpuno u pojedincu; razum, sa druge strane, radi
samo pomou poreenja, pozitivnih i negativnih, tanih i
netanih,itomeslino.
Prvi efekat usvajanja arobnjakog konsenzusa je da ti
dualizmi koje uvek prihvatamo kao neto samo po sebi
istinito prestaju da funkcioniu, to je na poetku krajnje
zbunjujue za razum. U odreenom trenutku, arobnjaci
naue da u svetu u kome nema vrstih objekata ve samo
bia koja plove izmeu raznih stanja svesnosti, nema smisla
pokuavatidaseistinaodvojiodlai.
Don Huan je rekao da je istina poput noseeg stuba
zgrade, razborit ovek ne bi trebalo da pokuava da ga
ukloni! Kada se preputamo definicijama, naa energija
stagnira ili se blokira. Sklonost da se to radi je obmana
stranog uma, i mi moramo da prestanemo sa tim. Zameniti
konsenzus zasnovan na razumu sa iskustvom je ono to je
donHuannazivaoverovatibezverovanja.Zaarobnjake,to
potpunoredefiniekonceptpotkrepljivanjainjenica.
Oninetragajuzadefinicijama,vezarezultatima.Akoje
praksa sposobna da podigne na nivo svesnosti, kakve veze
imakakotosebiobjanjavamo!Sredstvapomoukojihemo
201

poeti da delujemo kako bi sauvali i uveali nau energiju


nisu vana zato to kada jednom steknemo svoju
celokupnost, mi ulazimo u novu oblast panje gde nam vie
nijestalodokoncepata,istvarisedokazujusameodsebe.
Moda misli da ovi stavovi samo daju dozvolu da se
budeneodgovoran.Aliratnikshvatapravuporuku:Stvarnost
jerad,aradsemeripremanjegovimplodovima.
Svako ko prosuuje arobnjaka sa svakodnevne take
gledita,prosudiegakaonepopravljivoglaova,zatotose
njihovi svetovi ne poklapaju. A ako arobnjak pokua da
objasni nepojmljive stvari uobiajenim reima, on e se
neizbeno umrsiti u kontradikcijama i bie shvaen kao
prevarant ili ludak. Zato sam rekao da je sa take gledita
svakodnevnogsveta,svetnagualaobmana.
U stvari, to vai za sve izme, nagualizam nije izuzetak.
Ali nasuprot braniteljima razuma, koji trae sledbenike za
svoju naroitu vrstu saglasnosti, arobnjak ti nee rei da je
njegovavizijasvetaonaprava;onetirei:javerujemzato
totakoelim,ititakoemoetodaini.Ovajizrazvolje
je neto veoma mono i poput lavine e pokrenuti mone
dogaaje.
Ako obrati veliku panju, primetie da deca ne samo
da naivno veruju u aroliju sveta; ona veruju zato to su
potpuna i vide! Ista stvar se deava arobnjacima.
Neverovatne prie koje sam ti govorio ne pripadaju nivou
stvarnosti u kome ti i ja vodimo ovaj razgovor, ali one su se
dogodile!
Nagualizam je poput nekog ko je nasledio priu i mapu
sablagom,alineverujeutopajedoaokodtebeipredaoti
svojetajne.Atisivrlopametan,ilivrlonaivan,pasiprihvatio
priukaoistinuiposvetiosebedeifrovanjumape.Ali,mapa
202

je ifrovana razliitim iframa to te tera da naui nekoliko


jezika,odlazinanedostupnamesta,kopazemlju,penjese
naplanine,sputauklisureironiudubokimvodama.
Na kraju, nakon godina potrage, stie na mesto na
komebitrebalodasenalaziblagoio,kakvorazoarenje!
nalazisamojednoogledalo.Dalijesvetobilala?Pa,tisi
zdrav, jak, dobro obrazovan, pun avantura, i ima ogromno
iskustvo.Zaista,tamosinaaoblago!
Imajuinaumudautokovimaenergijenepostojeistine
i lai, ratnik bira da veruje prema svojim sklonostima, radi
uzbuenja koje donosi avantura, i na taj nain on ui da se
fokusiranasvetsadrugetakegleditafokusiranjemtiine.
Jedinotadaogromnoblagouenjabivaotkriveno.

203

Novorazdobljeznanja

Kada se zavrila prezentacija njegove nove knjige, otili


smo u etnju Avenijom Insurgente. Bila je no, pomalo
hladnoiiznenaujuevedro.Vazduhjebioist.
Doksmohodali,Karlosjeprokomentarisaodajeonoto
mu se ne svia u toj vrsti aktivnosti, susretanje sa veoma
mnogoulizicaiinjenicadagaoniprisiljavajudanazdravljasa
ampanjcem. Njegova tehnika je bila da uva jednu punu
au tokom celog dogaaja, ne okusivi ak ni jedan gutljaj;
natajnain,onibiprestajalidagapozivajudanazdravi.
Dodao je da je njegova literarna karijera zapoela sa
izazovom. Jedanput je don Huan izneo predlog da bi, sa
ciljemdakorisnoupotrebigomilubelekikojejevodiotokom
svogpoduavanja,trebalodanapieknjigu.
205

Na poetku sam mislio da se ali jer ja nisam bio pisac.


Meutim, don Huan mi je to predstavio kao arobnjaku
vebu.
Kada je jednom zapoeo, poeo je da uiva u radu i
zavrio je tako to je shvatio da su knjige za njega put do
stvarnemisijekojuimakaonagual.
Pitao sam ga zar se ne boji da e otkrivanje znanja svim
vrstamaljudidovestidonjegovogkvarenja.
Ne! odgovorio je. Ono to iskrivljuje znanje je
tajanstvenost.Uinitigadostupnimljudimagaoivljuje.Nita
nijezdravijezaenergijuodpokretljivostiitoiznadsvegavai
zaznanjearobnjaka.Mismoprivremeniprijemnicimoi,mi
nismo pozvani da to uvamo za sebe. Takoe, to znanje
jedinoimasmislazaonekojigapraktikujuistiuneophodnu
energijudabiseunjegaosvedoili.Sveostalonijebitno.
Uao sam u svet naguala u tanom trenutku kada je
prekidpostaoneophodan.Tomejeprinudilodasesuoimsa
najdramatinijom odlukom svog ivota: Da objavim uenje.
Bilomijeveomatekodabudempredstavniktakvestruje,i
godinama sam iveo istraumiran zbog nerazumevanja ta ja
toradim.Bilojeljudikojisumiakpisalipreteapismauime
tradicije; arobnjaci starog kova nisu hteli da izgube svoje
pozicije.
Rekao sam mu da mislim kako je neobino to to je
odluio da tako drastino raskine sa hiljadugodinjom
tradicijomuvanjatajne.
Ni sa im ja nisam raskinuo! uzvratio je. Komanda
duhajebilajasna.Svetosamuiniojedasamjeizvravao.
Na poetku mog naukovanja, pripreman sam da
produim lozu (arobnjaka). Jednog dana se sve promenilo.
arobnjaci iz druine su videli da se moja energetska
206

strukturarazlikujeodenergijenagualaHuanaMatusaionisu
to protumaili kao komandu bez prava na albu. Kao to
nalae pravilo, oni su stavili u moje ruke teku odgovornost
zatvaranjaloze.
Tokom vekova, druine ratnika su delovale poput
sunera, upijajui iskustvo kako bi se osvedoili u
sofisticiraneprincipeputaznanja.Jediniizlazkojimijeostao
biojedavratimtoznanjeljudima.
Ciklus mojih knjiga je poetak, skromna namera da se
savremenom oveku uine dostupnim delovi znanja koje je
generacijama bilo skriveno. Trenutak za potkrepljivanje tog
znanja e doi kasnije i sledie drugi ciklus, zato to kada
uenje arobnjaka jednom dospe u ruke javnosti, neizbeno
je da e neki poeti da se zapitkuju i eksperimentiu sa
percepcijom i na taj nain e otkriti celokupni potencijal
onogazatasmomisposobni.
Upitao sam ga kako su don Huan i njegova druina
reagovalikadasushvatilidasutajnenjihovegrupeotkrivene.
Odgovorioje:
Ve sam opisao kako mi je jednom prilikom, kada sam
don Huanu doneo primerak jedne od mojih knjiga on nju
vratiosapodsmeljivimkomentarom.Tojesamopolaistine.
Ustvari,onjebioautortihtekstova.Nijeihnapisaoslovopo
slovo, ve je vodio celu stvar i nadgledao je svako od mojih
tvrenja.VremenomsamotkriodajedonHuanovastrategija
bilapaljivoproraunata.
Nagualov plan je vrhunski hrabar i brilijantno
jednostavan.Onjejavnostipredstavioznanjevidovnjaka,ne
dabidoprineosjajuakademizma,vedabimasamapodigao
nivosvesti;iongajepredstaviokrozistitucijekojemoguda
gaporeknu.Onjeznaodaprikazivanjeuenjakrozmistikuili
207

religioznu formu ne bi prodrlo tako duboko kao


predstavljanjeuzpodrkunaunihgarancija.Iztograzlogaje
zahtevao da moju prvu knjigu uobliim kao tezu za moju
magistraturu.
Delovanje naguala Huana Matusa je pokrenulo novu
razdoblje u prenoenju znanja, jedno razdoblje bez premca.
Tajne pokretanja skupne take nikada ranije nisu bile
dostupnejavnosti!

Sastanak je sa sanjanjem

Kada sam mu rekao da sam posetio neke grupe


zasnovane na Meksikoj tradiciji tragajui za kljuevima
drevnog znanja, Karlos je to uzeo kao alu i poeo da se
smeje. Videvi moju zbunjenu reakciju, zamolio me je da ne
uzimam lino njegovo smejanje. To je samo zato to su ga
mojaistraivanjapodsetilananjegovesopstveneakcijekada
jedoaouMeksikoupotrazizainformacijama.
Objasnio je da sudei prema don Huanovom uenju i
onome to je on sam bio sposoban da otkrije, postoje dve
vrste tradicije: Formalna i energetska. Prva nema nikakve
vezesadrugom.
Formalna tradicija zavisi od tajni i uvanja obiaja, ona
poduava alegorije i stvara pastire i stada. Energetska
tradicija ima posla sa konkretnim dostignuima, poput
vienja i pokretanja skupne take; njena snaga je u
obnavljanju i eksperimentisanju, i ona stvara besprekorne
ratnike.
208

Ratnik je posveen svom zadatku, on ne trai svoju


energiju da bi sledio bilo koga. On ne mari za drutvene
obiaje, bez obzira da li su savremeni ili predstavljaju
hiljadugodinju tradiciju. Takoe, tajnovitost nije deo
njegovogprikradanja(traganja).
Uzvratiosamdaje,pomommiljenju,verovanjedajedno
nasledno znanje postoji u razliitim tradicijama na zemlji
potvreno injenicom da tehnike manipulisanja sveu ne
mogu biti saoptene pomou knjiga ve jedino usmeno.
Odnossauiteljemilisamudroumorabitilian.
Prokomentarisaoje:
Tosinegdeproitao,zarne?
Obadvojcasmosenasmejali.
Rekaojedajeistinskikorisnoznanjeveomajednostavnoi
moebitiizraenosavrlomalorei.
Nije potrebno dizati toliku buku oko toga i nije vano
kako se ono prenosi. Ako je to putem rei, dobro, ali svaki
drugi nain e jednako dobro posluiti. Vana stvar je da se
neko uveri kako nema vremena za budalatine, jer nam je
smrt za petama. Posle te istine, ratniku je veoma malo
potrebno zato to e njegov oseaj za hitnost uiniti da
sauva svoju energiju i njegova akumulirana energija e mu
omoguitidaotkrijesvojucelokupnost.
Prokomentarisao sam da je, prema onome to sam
proitao, objavljivanje znanja osobina crnih arobnjaka; s
druge strane, beli arobnjaci oprezno prenose ono to
znaju, zato to su svesni da znanje povlai izvesnu opasnost
zaonekojinisuspremnidagaprime.
Karlosjezatresaoglavomuneverici.
Ali, ta se sa tobom deava? upitao je. Ono to nas
unitava je neznanje a ne znanje! Nema nieg dubokog u
209

znanju koje moe da tvrdi da je ovekov izvorni interes


rizian!
Ti si krenuo od jedne pogrene ali veoma uobiajene
predstave da postoje dve vrste znanja, spoljanje i
unutranje. Sa druge strane, vidovnjaci kau da je znanje
jedinstveno i da ono to te ne vodi do slobode nije vredno
truda. Prema njima, istina je u suprotnosti sa onim to ti
kae; mrani arobnjaci iz drevnih vremena su povezani sa
tajnama,dokjetransparentnostosobinanovihvidovnjaka.
Onda, Karlose, da li ti porie postojanje bilo kakvog
inicijatikogznanjaunutarMeksiketradicije?
Umesto odgovora, Karlos je zahtevao da definiem izraz
inicijatiko. To me je dovelo u nevolju, jer u stvari nisam
imao ba jasnu predstavu o tome. S naporom sam mu
objasnio da su inicijati ljudi koji su zahvaljujui svojim
vrlinama postali primaoci naroitog tradicionalnog znanja
kojenjihovimblinjimanijedostupno.
Dok sam govorio, Karlos se slagao sa ozbiljnou. Kada
sam zavrio, prokomentarisao je: Ta definicija je slika
vanostikojudajesamomsebi.
Tvrdio je da je klasifikovanje ljudskih bia prema onome
toznajunitadrugodosporazumkolektivnogpopisa,neto
poput pravljenja razlike meu kolonama mrava zato to su
nekeneznatnotamnijeoddrugih.
Ironina stvar je da, u sutini, mi ljudska bia delimo
sebenadvegrupe:Naonekojirasipajusvojuenergijuione
koji je uvaju. Ove poslednje moe nazvati kako god eli,
arobnjaci,Tolteci,inicijati;i,svejednojedaliimajuuitelja
iline.Njihovasvetleastvarnostjetakvadasuoninakorak
do109
slobode.
210

Ako ih niko ne poduava, ratnici samostalno napreduju


takotosluajubezglasnekomandeduha.
Otvoritisepremamoijeprirodanproces.Nijedanovek
nemoereidrugome:Tisiseveotvorio!osimakonije
arlatan. Ne postoje nikakve preice koje e nas automatski
dovesti do slobode. Tajne inicijacije su simboli arogancije
drevnih,kljuevibezvrata,oneteneenigdeodvesti.Moe
provesti ivot jurei za njima i kada ih konano dostigne,
otkriedanemanita.
Ti veruje da je ono po emu se razlikuje znanje, nain
nakojiseonoprenosi,daliknjigamailiusmenomtradicijom.
Nije ti palo na um da su oba naina ista, zato to oba
pripadajunaimsvakodnevnimsaglasnostima.tajevanou
nainu na koji prima informacije? Ono to je bitno je da
postanereendastupiuakciju!
Metodaarobnjakajesistematskouvanjeenergije.Oni
tvrdedaonotorazlikujeljudenijeonotoznaju,vekoliko
energijeposeduju;raditoga,pravinainprenoenjaznanjaje
u stanjima poviene svesti. arobnjak se ne sastaje sa
knjigomilisaceremonijom,vesasanjanjem.Kadaratnikui
kako da postigne iskustvo pomou svojih snova, nije vano
pod kojim vidom je predstavljeno uenje, sve dok mu je
percepcija ista tako da se u njega moe osvedoiti svojim
vienjem.

Prenoenje uenja masama

U jednom od naih razgovora, rekao mi je da postoji


jedna stvar o kojoj se niti stari a ni novi arobnjaci nisu
211

zapitali,iakojeneetikaumnogimaspektima,atojepotreba
da se znanje uva sakriveno. Oni su transformisali Tolteki
jezik u umu metafora u kojoj je skoro bilo ta moglo biti
reeno pomou skoro svake kombinacije rei. To su bili oni
koji su preplavili pre panska drutva nesnosnim teretom
rituala, procedura i tajnih lozinki. Umesto da se time ojaa
arobnjatvo,togajeoslabilo.
Naslee arobnjatva jo uvek optereuje neke grupe
kojesebaveznanjem,iakosampokuaodaihrazdrmam.
Zapitao sam ga zato arobnjaci pokuavaju da sakriju
znanje.
Odgovoriojedasvakikrugvidovnjakaimasvojsopstveni
razlogdatoini.
Drevni su poeli sa shvatanjem da smo prolazni, ali su
sebi dopustili da ih iskvare zavodljive ideje opstanka. Kao
rezultat toga, ispunili su se samovanou i skrenuli u
ekskluzivnost. Oni su bili poput piramida koje su gradili:
Vidljivi i privlani isto toliko koliko su bili tajanstveni i
nepristupani. Radije su se drali odvojeno od obinih ljudi
kojesusmatralibezvrednimineznalicama.Ali,uistovreme,
nisu mogli bez mase sledbenika. Ta kontradikcija je izazvala
dugakeratovezakontrolunadpodanicimaiunitilajeveliki
deoistinskogznanja.
Samovanost i njeni neprijatni roaci tajanstvenost i
ekskluzivnost,hranesefiksacijomskupnetake.Zbogtogasu
drevniimalivelikointeresovanjedastvarajurigidnetradicije
saciljemdapostignumaksimalnustabilnostusreditusvojih
drutava.Ustvarnosti,njihovetenjekaduhusubileveoma
pomeanesanjihovimambicijamazazemaljskommoi.
Novividovnjacisuprekinulisatimdajuinajveiprioritet
fluidnosti skupne take. Oni su primetili da im se ta taka
212

pokrene,idejatajnostisemenjauidiotizamzatotousvetu
energije ne postoje vrste granice izmeu svesnih bia.
Posledica toga je bila da im je postalo najvanije da se
otarasesvihnagaanjainaglasepraktinustranuputa.
Meutim,uskorosusesuoilisagorkomstvarnouda
ihobiniljudinerazumeju;nasuprottome,bilisuuplaenii
pokuavalisudaihunitekadgodbiihspazili.Tajanstvenost
novih vidovnjaka nije bila motivisana oseanjem
superiornosti koje je pokretalo njihove prethodnike, ve je
usvojena iz stratekih razloga. Morali su da pretrpe
ekstremnoproganjanjeibilisuprisiljenidasezatite.
Ironija istorije je da je, uprkos opravdanosti njihovih
motiva, strategija novih vidovnjaka vremenom dala iste
efektekaoiarogancijaonihstarih.Nakonvekovatajnosti,sva
njihova energija je otila na skrivanje znanja i mnogi su
zavrilizaboravljajuitajeonotosuskrivali.
U sadanjosti, obiaji naeg vremena se brzo menjaju;
posledicatogajedasejonetotoseinilonepromenljivim,
takoe menja: Nain na koji se prenosi znanje. Danas su
nagualiprinuenidapronalazenovekanalezaenergiju,aki
akotoznaiiskorenjivanjeveineustaljenihobiaja.
Zatosedeavatapromena?
Zatotosuseokolnostipomerileizvantradicije.Odrati
znanjeskrivenimnijevieivotnopitanje.Postojenekikojie
tekritikovatizatotogaotkriva,alinikoteneeubitizbog
toga.Zatojenastavljanjesapraksomskrivanjadelovaznanja
postalo katastrofalno za totalni cilj arobnjatva, zato to ti
delovi fermentiraju u nama i slue kao hrana duboko
smetenomoseanjuvanosti.
Mojprvizadatakkaonagualajebiodaokonamtajnost
mojih prethodnika. Izbor savremenog ratnika je sloboda.
213

Danas moemo da kaemo sve to poelimo, dajui naim


sluaocimaizbordatoprihvateilineprihvate.Todovodido
izvanredne posledice, koju raniji naguali nisu nikad mogli da
doive:Masovnopraktikovanje.
Masovnopraktikovanjejenasigurnosniventil.Moete
prevariti ljudske umove, zato to na kraju krajeva njihovi
umovi nisu u njihovoj vlasti. Ali ne moete zbuniti svetleu
masu stotina hiljada namera kolektivno usmerenih na cilj
slobode.
Masovnostjeenergija,aenergijanamomoguavadase
oslobodimo od stagnacije panje. Pomou grupnog
praktikovanjamagijskihpokreta,osvedoiosamseuistinske
energetskemanifestacijeposvetu,unetotomijepoprvi
put omoguilo da verujem u izvodljivost mog zadatka. Moja
druina i ja smo toliko uzbueni onim to se deava da to
reimanemoemoopisati.

Magija pokreta

Nekoliko godina, Karlos je poduavao male grupe nekim


pokretima koje je nazvao magijski pokreti, zato to prema
njemu oni slue da se energija sprei da stagnira i formira
lopte. Igra Bubnja je bio jedan od pokreta. Strela na
DesnoiLevo,iDinamosubilimeuostalima.Rekaojeda
ihjedonHuanizvodioubilokojedobadana,gdegoddase
nalazio.Uglavnomihjeizvodiopreiliposlenoenjatereta,ili
kadabiseduevremenanalaziouistompoloaju.
Ta stvar me je veoma interesovala, zato to sam i sam
praktikovao neke istonjake poloaje i uopte sam bio
214

naklonjen fizikom vebanju. Radi toga, im mi se ukazala


prvaprilika,upitaosamgagdejenauiomagijskepokrete.
Odgovorioje:
Onisuzaostavtinadrevnihvidovnjaka.
U to vreme, nije mnogo vian u javnosti. Ali, malo po
malo, njegova tajnovitost je postajala manje stroga i velike
grupe ljudi supoele da muprilaze. Kada je poeo javno da
poduava pokrete, Karlos je poeo i da ih donekle menja,
inei ih komplikovanijima i svrstavajui ih u kategorije.
Zavrio je tako to im je dao ime preuzeto iz arhitekture:
Tenzegritet, koje je, rekao nam je, kombinacija dva izraza,
tenzijeiintegriteta.
Od samog poetka, bilo je nekih klevetnika, ogorenih
ljudikojisupotujuipraktinustranutihvebipoelida
gunajuuvezireikojujenagualupravopronaaozanjih.
Kada sam spomenuo da sam zabrinut zbog toga, bio je
vrst:
Tenzegritetjemojanamera!Nagualimaautoritet,iovo
jemojpoklonsvetu.
Don Huan i njegovi ratnici su nauili svoje uenike
mnogimspecifinimpokretimakojisunasispunilienergijomi
blagostanjem i pomogli da se oslobodimo od robovanja
stranom umu. Moja uloga je bila da ih neznatno izmenim,
izvlaei ih iz sfere linog i prilagoavajui ih svim ljudima
takodasupostalikorisniidrugimgrupamapraktiara.
Rekao mi je da je metoda koju je na poetku odabrao,
poduavanje magijskih pokreta u ogranienoj formi, bila na
izvestannainpogrena,jerjeonihkojisuihpraktikovalibilo
suvie malo da bi akumulirali dovoljno energetske mase.
Zatojeunovojfazistvoriosistemkojijesposobandautiena
svesnostvelikogbrojaljudi.
215

Mojadruinaijaemootvoritivelikavratauenergiji.Ta
pukotinajetolikomonadaetrajatieonima,ionikojijojse
priblie da pogledaju unutra bie progutani u drugi svet.
Pomou tenzegriteta, pokuavam da uvebam one koji su
zainteresovani,takodamogudapodretajprelazak.Onikoji
nemajudovoljnodiscipline,ieznueunameri.
Plan za otkrivanje uenja je zbir tridesetogodinjeg
praktikovanja i eksperimentisanja. Kao ovek i kao nagual,
uinio sam onoliko koliko sam bio sposoban da uinim kako
bitoproradilo,zatotoznamdagrupnamasamnogihratnika
moedaizazoveuzburkanostumodalitetuvremena.

216

Krajloze

10

Karlos je u razliitim prilikama tvrdio da se loza don


Huana Matusa zavrava sa njim. Ali, kada sam eleo da
saznamnetovieotome,onjetvrdiodamizasadanemoe
datidetaljnijeobjanjenje.
Ne mogu tano da znam kakve e se tvorevine moi
dogoditi;kosamjadabihdefinisaotakoneto?Jaznamda
se tradicionalna forma loze kojoj pripadam zavrava sa
mnom, ali, da li e se novi oblik nastaviti u budunosti ili
nee,tojenetotoodreujeviasila.
Rekao mi je kako je proveo godine oekujui znakove
kontinuiteta konkretno, osobu koja ima svetlosne
karakteristike da bude novi nagual ali, ti znakovi se nisu
pojavili. Posledica toga je da je odluio da deluje na
besprekorni nain, kao da je poslednji nagual na zemlji.
Odatlepotienjegovahitnostdasvekae.
217

Iskoristime!rekaomije.Jarazdeljujemsveonotomi
jedato.
Satugomsamgaupitaodalitoznaidaposlenjegavie
neebitipoduavanjaznanja.
Odgovorioje:
Ne,nisamnatomislio.Mojasudbinajedazatvorimlozu,
nita vie od toga. Siguran sam da e duh nai naina da se
nastavidalje,zatotosetokznanjanemoezaustaviti.
Gaenje loze arobnjaka ili raanje druge su stalne
pojave u tokovima energije. Poznajem nekoliko druina
ratnikakojesadapostojeikojesuspremnezakonaniskok,i
mogu da predvidim poetak novog ciklusa, povezanog sa
obnavljanjemkulturalnihparadigmizasledeimilenijum.

Evolucija puta

Togjutra,Karlosmejezamoliodapaljivobirampitanja,
zato to nema dovoljno vremena da pria sa mnom, poto
urinaavion.
Rekao sam mu da sam u njegovim knjigama itao o
prolosti ratnika koju on naziva stari i novi vidovnjaci, ali ne
mogudauhvatimrazlikumeunjima.
Uzvratiojedasamodabraodobrutemuzarazgovor,zato
tojerazumevanjeterazlikekrajnjenunokakobinekobio
sigurandajeizbegaogrekedrevniharobnjaka.
Objasnio je da je, kao i sve u ovom univerzumu, put
arobnjaka, put razvoja. Zbog toga je nagual uvek prinuen
dananovenaineukazujenauenje.Posledicatestrategije
218

jedanagualizamizgledapoputsistematotalnepraksekojaje
podeljenanamnotvociklusa.
Jo od kada je zapoela ljudska avntura potrage za
duhomaidanas,sveusvemu,postojetrivrstearobnjaka,a
pre svega: Oni iz prve faze; drevni vidovnjaci; i, oni novi.
Provobitni arobnjaci su iveli pre mnogo vremena i bili su
drugaiji od nas. Nama je danas teko da razumemo njihov
pogled na svet, ali znamo da su iveli pod veoma tekim
okolnostima,kojimabisvakoodnaspodlegao.
Drevni arobnjaci su imali prefinjeni oseaj za svoju
situaciju.Onisuprilagodiliamerikukaljuguiznalikakodana
tom mestu stvore autentine civilizacije. Oni su bili grozni
ljudi koji su koristili nameru na nivou koji je za nas
neshvatljiv. Oni su bili otrovani snagom. Oni su mogli da
pomerajuogromnokamenje,dalete,ilidapoeljipromene
svoj izgled. Oni su iveli sa neorganskim biima i sainili
kulturukojajeusklaenasanjimaikojajeprepunaudesnih
pria.
Legende ih najbolje opisuju. Ti arobnaci su heroji nae
mitologije.Onozaimsueznulijedaiveposvakucenuito
suiuspeli!
Drevni vidovnjaci su zapoeli pomeranje svoje skupne
take pomou konzumacije monih biljaka. Posle toga,
neorganskiuiteljisuimgovorilitadarade.Tojesvetoim
je bilo potrebno da usredsrede svoje elje u pravcu
razumevanja ta je svet, i ta elja je uinila da stvore
najneobinijepostupkezaistraivanjesvesnosti.
Ali,nemojdamislikakosudrevnividovnjacisamoljudi
odakcije.Onisutakoebilisutinskimisliocikojisusudoveli
umetnost razumevanja do krajnjih granica. U poreenju sa
njima,mismoivotinje.Danasseoveknezapitkujeotome
219

kakotodajeivizatonemoedasesmiriipronaesamog
sebe. Mi imamo mnogo toga da nauimo od naih
prethodnika koji su pronali odgovore koji mogu da nam
donesu prevazilaenje smrti tako to emo da se sa njom
suoimo.
Oemusmrtitirazgovarate?
O naoj predstavi sveta kao vrstih predmeta. Ta
predstava se pokazala kao veoma korisna, ali u isto vreme
ona je pogubna u poreenju sa naim neuspesima. Brige
savremenog oveka su iste kao i one koje brinu neku
ivotinju: Iskoriavanje, posedovanje, kontrola. Ali, ta
ivotinja je pripitomljena i dirigovana da ivi unutar
materijalnogpopisa.Doklegodsvakuodtihstvarikoristikao
kontinuirano naslee, savremeni ovek provodi svoj ivot
izgubljenunutarsvojihsopstvenihtvorevina.
Nasuprot tome, ono emu su teili drevni vidovnjaci je
bio odnos izmeu kosmosa i bia koje e umreti. Oni su bili
sposobnidaprevaziusvojesopstvenomiljenje.Onisenisu
zaustavilinausputnojstaniciizaboravilidasuputnici.
Upitaosamgazatojedolodotrenutkakadasudrevni
vidovnjacizamenjenieromnovihvidovnjaka.
Odgovorio je da vienje ne mora znaiti i postizanje
besprekornosti.
Drevnividovnjacinisumoglidarazdvojeogromukoliinu
samovanostiodsvogiskustva.Potosuuivaliukotrolinad
blinjima,nikadanisupostalisposobnidasejasnousredsrede
na mogunost potpune slobode. Iako su bili strahoviti
vidovnjaci, njima je bilo nemogue da predvide da e se
njihova strast ka otkrivanju sveta zavriti tako to e se
upetljatiudeavanjakojaeihzarobiti.

220

Veina savremenih arobnjaka su naslednici drevnih


vidovnjaka. Zanemarujui ratnika pravila, oni naruavaju
znanje.Onipostaju pripovedai, travari, iscelitelji, iliplesai;
oni su izgubili mo upravljanja nad skupnom takom. U
mnogimprilikama,oniseakineseajudatatakapostoji.
Novi vidovnjaci pokuavaju da raskinu sa time; oni
razmatraju ta je korisno u toj viziji drevnih, ali, oni se
postavljaju kao mudriji i umereniji. Oni izgrauju jednu
nepokolebljivu nameru i preusmeravaju svu svoju panju ka
putu ratnika. Na taj nain menjaju celokupnu nameru tih
postupaka. Nakon to su sabrali svoju energiju, neki od njih
streme viem cilju nego to je avantura druge panje i
razmatrajumogunostdasebudeslobodan.
Pomou svog vienja, novi vidovnjaci su otkrili neto
zastraujue: To oduevljenje drevnih vidovnjaka je sluilo
samo kao hrana izvesnim svesnim entitetima koji su
energetski paraziti. Na poetku, sporazum izmeu tih bia i
ljudskih bia je izgledao veoma ravnopravan, mi smo im
davalideosvojeenergijeaonisunamzauzvratdalinetoto
jebilanovost:Razum.Ali,vremenakojasudolaposletoga
su pokazala da je taj sporazum prevara. Razum je jedino
dobar za pravljenje popisa stvari, a ne za njihovo shvatanje.
Takoe, on poseduje jedan neprijatan nusproizvod koji
vidovnjaci vide kao opnu koja prekriva celokupnu svetlost:
samovanost.
Zanovevidovnjaketojebilonepodnoljivo,zatotosu
imali na umu cilj koji se nikako ne poklapa sa drevnim
vidovnjacima: Mogunost direktnog ujedinjenja sa
univerzumom, bez upotrebe neorganskih bia kao
posrednika.

221

Novi vidovnjaci su bili pragmatini arobnjaci, imali su


strastzadokazivanjem.Unjihovimtenjamadasvojeprakse
oisteodnajmanjegtragaega,onisupostalisumnjiaviljudi.
Njihova metoda je bila iskljuivanje, ona ih je zakoila i ona
nijedirektnovodiladonjihovogciljatotalneslobode.
Njihova namera je bila toliko sirova da ih je dovela do
toga da blokiraju sami sebe. Oni su svoje uenje ispunili
tajnama.Potodrutveniodnosinisuvanizanjihoveciljeve,
oni su se ogradili od drutva, stvarajui svoje beznaajne
druine.Skoroveinanjihjenastaviladaiviuplaninama,u
umi ili u pustinji, gde borave sve do sada, stiui etnike
karakteristike. To im sigurno nee pomoi da obnove
umetnost prikradanja; jo gore, na kraju e preoblikovati
svoupotraguzaslobodomuistoretorikicilj.

Vidovnjaci nove ere

Drevni i novi vidovnjaci predstavljaju dva ekstremna


nastupa u suoavanju sa istim izazovom, to je posledica
prilagoavanja arobnjaka vrlo konkretnim istorijskim
okolnostima.Ali,sadasusevremenapromenila.
Prema Orlovom planu, bar jedna loza novih vidovnjaka
e biti sposobna da preusmeri svoj pravac. Poslednjih
dvadesetsedam naguala moje loze su se trudili da povrate
neustraividuhdrevnihvidovnjaka,doksuuistovremegajili
trezveni i svrhoviti stav novih vidovnjaka. U tom smislu, mi
smo sposobni da skupimo dovoljno energije kako bi postigli
novoiuravnoteenijepreoblikovanjeuenja.
222

Sudei prema don Huanu, masovne promene u energiji


su se ve desile u prolosti, to e neizbeno dovesti do
nunog stvaranja novog ciklusa ratnika. Kako bi ih mogao
razlikovati od njihovih prethodnika, ja sam ih nazvao
savremenividovnjaci,vidovnjacinoveere.
Prenegotojenastavio,Karlosmijerazjasniodanjegovi
konceptinoveerenemajuniegzajednikogsaujedinjenim
itajanstvenimnewagepokretom,vesupresvegairenje
starog, prepanskog znanja, praenog mnogim grekama,
kojegsusledilerazneosobetokomistorijesveta.
Upitao sam ga zato u svojim knjigama nije spomenuo
nitaotojnovojvrstiratnika.
Odgovorioje:
Moje knjige opisuju period poduavanja koji se odnosi
na mog dobroinitelja i njegovu druinu. Dokle god oni
prihvataju novi ciklus kao strateku potrebu, to nije deo
njihovog trenutnog ivota. Oni su smatrali da njihove
sopstvene akcije zavise od pravila novih vidovnjaka koja
doputaju i ak ohrabruju popularizaciju znanja. Ali, oni su
meostavilidapronaemprikladnereikojimabihopisaoono
tosedesilo.
I,kadaetividovnjacipoetidaseotrikvaju?
Skorodasusepojavili.
Sve je poelo sa osvajanjem Meksika. Novi vidovnjaci
kau da je promena znak i razumevanje toga je ono to je
neophodnodabiseobnovilatradicija.Ali,stvaribiostaleiste
da se u naoj lozi nije pojavilo bie koje nazivamo izaziva
smrti.Onjenovimvidovnjacimapovratiooseajzaavanturu
i oaranost nepoznanicama. Kontakt sa tim biem je bio od
presudnevanostizanas.

223

Nestrpljivo sam ga zamolio da mi kae neto vie o


izazivau smrti, jednom od najneobinijih i i najneshvatljiijih
likovakojisepojavljujjuunjegovimknjigama.
Odgovorioje:
Izazivasmrtijejednobiekojeimanadmonusvesnost.
Onjeroenpreotprilikedesethiljadagodina.Ali,onsefiziki
pojavio u naoj lozi za vreme naguala Sebastijana, 1723.
godine.
Dalijeizazivasmrtiosoba?
Onjebioovekudrugimvremenima,kadajeprvobitno
znanje bilo ivo i oveanstvo se preputalo svojoj ljubavi
prema (planeti) Zemlji. On je tipini predstavnik tog
mentaliteta. Ako razgovarate sa njim, primetiete da delite
zajedniku enju za druenjem, i takoe, jednu potrebu da
seproirisvesnost.Ali,takoeeteprimetitiudnestvari.On
ivi u drugom svetu. Njegov oseaj samog sebe se veoma
razlikuje od naeg , zato to on obuhvata vrlo irok spektar
oseaja. On nema pol, uzrast, narodnost i odomaenost, ili
jasnoodreenjezik.Onnemaprijateljeiliroake;itojejo
gore,nemanikoganasvetukojimujeslian.Onprolazikroz
svet poput duha i veinu vremena provodi tako to je
uurenunekomzabaenomokusanjanja.
Njegov uticaj na nau lozu, a naroto u vezi tehnika i
teoretskogznanjajebiomonumentalan.Tajratnikznasveo
umetnosti drevnih i jo mnogo vie. Moe se rei da se on
pojaviokakobizalivaosemesavremenihvidovnjaka.
Drugi znak, koji je ukazivao da je promena blizu, je bilo
prisustvo stranca u lozi: Naguala Luhana. Kao to ve zna,
Luhanjebiokinez.Iakojestekaovisokoobrazovanjeusvovoj
zemlji, njegova avanturistika linost je uinila da postane

224

mornar i on je iveo kao lutalica sve dok ga jednog dana


njegovasudbinanijepostavilanaputmoi.
Mladi Luhan se iskrcao u luci Verakruz, i etao je
unaokoloupotrazizarazonodomkadagajeopasnasituacija
dovela do toga da napusti bar, i tada se sudario glavom u
glavu sa nagualom Sebastijanom, koji nije imao vremena da
raguje. Ovaj dogaaj, neuobiajen u ivotu arobnjaka, je
prihvaenkaoznak.
Moe zamisliti zbunjenost novih vidovnjaka! Duh je
progovorio na direktan nain i odredio da e tajne koje su
uvale generacije ratnika biti prenete u ruke stranaca. Radi
toga, Luhan je prihvaen kao novi nagual i njegovo znanje
borilakih vetina je postalo deo i vlasnitvo tradicije nae
loze.
Ali,potvrdaovihznakovasedogodiladvastoleakasnije,
kada je jedan drugi nagual ija svetlosna konfiguracija nije
bilaoduobiajenihvoa,dospeourukeizvesnognepoznatog
starca,donHuanaMatusa.Bezobziratojaiontadanismo
znali nita o tome, sudbina znanja koje su stekli novi
vidovnjacijebilazapeaena.

Intelektualna priprema

Ujednomodposlednjihrazgovorakojismovodili,Karlos
je okarakterisao dananje vidovnjake kao ratnike koji su
poznati po svojoj otvorenosti. Oni odbacuju tajanstveno
ponaanje koje je po tradiciji bilo tipino za arobnjake, i
odriu se svakog znanja koje nije kristalno jasno i nije
zasnovanonaneposrednimdokazima.
225

Jo jedna karakteristika koja je tipina za njih je da,


nasuprot svojim predhodnicima, oni su grupno voeni u
slobodu. Stari vidovnjaci su razmiljali o slobodi kao o
teoretskom cilju, kao o neemu to je bilo izvan njihovih
konkretnihmogunostidoknovividovnjacitoiskljuivovide
kaoliniin.Meutim,zadananjevidovnjake,bitislobodan
je kolektivna svrha mone grupe, sutina njihovih akcija i
svrhanjihovogpostojanja.
Savremeniratnicisuvrstomeusobnopovezani.Onisu
rtvovalisvojelinebrigeukoristgrupe.Tajlanacmoidaje
im hrabrost i omoguava stalni izazov koji ih spreava da se
opuste, i njihov zavet kao ratnika je zasnovan na cilju
zajednikogodlaskautreupanju.Bliinegoikadaslobodi,ti
ratnicisunezavisnijiiskromnijiodsvojihprethodnika.
Ali najizvanrednija stvar u vezi njih je sposobnost za
reviziju. U sadanjem vremenu, trgaoci za znanjem su
prisiljeni da potpuno preispitaju sve ono to je reeno u
prolosti, prilagoavajui tradicionalno znanje obiajima
vremena,kakobiljudiistinskiikonanoshvatiliputratnika.
Vienje je tehnika koja spreava da ta revizija zastrani
prema kapricioznosti. Vienje svetlosne prirode sveta nam
doputa da bez ikakve mogunosti za greku izaberemo
najpogodnijesimbolezaprenoenjeideja.
Deo mog zadatka kao naguala je bio da obnovim
terminologiju. Rei su izanale. Don Huan lino je koristio
izrazekojisu,samojetakegledita,biliodvezastarelijersu
bili povezani sa drevnim Meksikom a ne sa dananjim
svetom. Meutim, usled nedostatka vremena, nisam
posvetio dovoljno panje tom pitanju. To je zadatak koji
dajemonimakojieledagaseprihvate.

226

Prikaz znanja predstavljenog u mojim knjigama menja


pravac nagualizma na dva naina. Doao sam da stavim
naglasaknanameru,zanimanjezazdravrazum,trezvenosti
oseajzagrupnumo,idaukinemrobovanjetajanstvenostii
otvorenoobelodanimmagijskepokrete.
Cilj savremenih vidovnjaka je, vie nego ikad, totalna
sloboda; ali da bi se ona dostigla, vano je da se strategija
stalno poboljava. Drutvo koje vie otvoreno ne proganja
arobnjake nam vie ne slui kao poligon za uvebavanje.
Zato je naa dunost da pronaemo nova polja na kojima
moemopraktikovatiiuvebavatisvojepotencijale.
Prema don Huanu, najbolje od tih polja je intelekt. To
takoe deluje kao garancija da e strategije popularizacije i
prilagoavanja(znanja)funkcionisatiispravno.Ravnodunost
vienemoebitiprihvaena,vremedivljiharobnjakajeve
prolost. arobnjaci starog kova su se umrtvili u svojim
tradicijama i izgubili su svoju ulaznicu za venost; mi ne
elimodaseistastvarsadadogodiinama.
Prema tome, Pravilo za vidovnjake nove ere je
spremnost; to je njihov znak raspoznavanja. Oni ne trebaju
biti spremni samo u terminima umetnosti arobnjatva, ve
takoe u kultivisanju svojih umova kako bi sve znali i
razumeli.IntelektjeugodandananjimToltecima,bakaoto
jetouprolostibilanaklonjenostkaritualima.
Don Huan je rekao kako bi svaki ratnik ovog novog
ciklusatrebalodaimabarfakultetskudiplomu,kakobistekao
korisnu odbranu protiv dezinformacija pomou sredstava
savremene nauke. To e uveati anse za opstanak celog
drutvaaubudunostietopostatiakjodragocenije.

227

Zadatak naguala

Moe li mi rei kakav zadatak ti je dao nagual Huan


Matus?
Pogledaomejesaiznenaenimizrazomlica.
Obino je Karlos skrivao odgovore izmeu redova svojih
rei,iliihjeotkrivaomalopomalokrozrazgovore.Ali,ovog
putajepromeniotaktiku.
Rekao mi je da je moje pitanje toliko neobino, da je
jedinastvarkojumoedauini,dagashvatikaoomen26.Ali,
odgovor je tako line prirode da mi ga moe rei samo na
prikladnom mestu. Radi toga je predloio da se iduegdana
sastanemo u Takuba kafeu 27 , jednom od don Huanovih
omiljenihrestorana.
Za vreme doruka, rekao mi je sveanim tonom da bi
trebalodautiamsvojunutranjidijalogzatotoemoiida
posetimo sveto mesto na kome je sahranjen slavni ratnik iz
drevnihvremena.Rekaojedajedansavrenzato,zatotoje
neprozirnamaglajoodsvitanjaprekrilagrad.
Poto je sve postalo mrano, naa znamenja e danas
pristiisalevestrane.
Isprva, njegovi nagovetaji su uinili da se oseam
privilegovanim. Ali, kako smo se pribliavali glavnom trgu,
postajaosamsvevieuplaen.
Uli smo kroz mala vrata postavljena sa prelepe ulazne
straneMeksikeKatedrale,idolidodinovskogglavnogdela
crkve.Karlosjesmestaodetaodoposudesasvetomvodom,

26

Znamenje,znakprim.prev.
Engl.Tacubacaf

27

228

nakvasio prste i prekrstio se. Bio sam dirnut spontanou


njegovihpokreta,izgledalojekaodaestoodlaziucrkvu.
Primetivi moju radoznalost, rekao je da ratnik treba da
potuje sve obiaje a naroito one koji pripadaju instituciji
kao to je Katolika crkva koja je vekovima arobnjacima
sluilakaoutoite.
Seli smo na klupe centralne crkvene lae i utali neko
vreme. Tamo je bilo samo nekoliko ljudi i atmosfera je bila
veoma umirujua. Primetio sam da sedi uspravljeno a
njegove poluotvorene oi zure u gomilu ukrasa na glavnom
oltaru.Blagimirissveasputaosedonaihklupaistokaoi
mrmoljenje deijih glasova koja su imala probu hora; ili,
modajetobilasnimljenatraka.
Malopomalo,utonuosamusvojevlastitemisli,svedok
nisam izgubio oseaj gde se nalazim. Prenuo me je njegov
glas:
Zadatak koji mi je moj uitelj dao, i moja misija kao
naguala ere koja nastupa, je da se pomeri skupna taka
(planete)Zemlje.
Oekivao sam sve osim toga. Nekoliko sekundi, moj um
nijereagovao;jednostavnonisammogaodapoveemtato
Karlosgovori.Aliiznenada,udovinostnjegovogzadatkame
jepogodilaucentarrazuma,naaosamsekakorazmiljamo
tomedajeKarlossigurnopoludeoilipriaoneemuoemu
janisamimaonibledupredstavu.
Zbunjujui me jo vie, izgleda da je proitao moje misli
zato to je ovla klimnuo glavom u znak slaganja i
promrmljao:
To je to. Mora biti lud da dopusti sebi mogunost
neeg takvog i jo lui da bi poverovao kako je tako neto
mogueuiniti.
229

Upitaosamgakakojemoguedaovekuopteipomisli
otakvompodvigu.
Odgovorioje:
Kao to drugi svet ima svoje pokretne jedinice
neorganskabiaZemljaihtakoeima,atosmomi.Mismo
decazemlje.Pokretanjeskupnetakedovoljnogbrojaratnika
moedapromenimodalitetvremena,itojeononaemuja
radim.
Objasnio je da se skupna taka Zemlje pomerila mnogo
puta u prolosti, i tako e biti i u budunosti. U skoranjim
vremenima,onasepostojanokretalapremaoblastirazuma.
To je velianstveno, jer kada se tu jedanput uvrsti,
oveanstvoeimatiprilikudasepremestinadrugustranui
mnogimukarciieneepostatisvesni.Izazovzavidovnjake
budunosti, bie da sauvaju taj fokus dovoljno dugo
vremenasvedokonnepostanetuuvren,postajuistalni
poloajzaplanetu,novicentar,kojienambitiusvakodoba
dostupannasavrenoprirodannain.
PreusmeravanjeZemljinepanjejeposledicazajednike
akcije mnogih generacija naguala. Novi vidovnjaci su
razmiljali o tome kao o mogunosti i otkrili su da je to deo
Pravila. Oni su to uzgajali svojom namerom i utvrdili da je
sadavremedasestimezapone.
Kojijeefekattogpomeranja?
Pomeranjefiksacijeplanetejejedininaindaseizaeiz
dramatinog stanja ropstva u kojem smo okovani. Pravac
nae civilizacije je bezizlazan zato to smo izolovani na
udaljenom mestu kosmosa. Ako ne nauimo kako da
putujemoduavenijesvesnosti,doiemodotakvogstanja
nezadovoljstvaioajanjadaeoveanstvozavrititakoto

230

e unititi samo sebe. Nae mogunosti su put ratnika ili


izumiranje.
Meutim,nemogu znati kakve ebiti krajnje posledice
mogzadatka.SkupnatakaZemljejeveomavelika;onaima
ogromnu inerciju. Moja misija je da potpalim vatru, ali
trebae vremena da se plamen proiri. U stvari, taj zadatak
nije samo moj, ve pripada i svim vidovnjacima koji e se
obaveznopojaviti.
Znanje o skupnoj taki je besprimeran poklon duha
savremenom oveku, i ono je katalizator za promenu
modaliteta ove ere. To nije utopija ve stvarna mogunost
kojanasekatu,odmahizaugla.
Ne elim da nagaam o mojim anasama da budem
uspean u uvom zadatku; ja samo istrajavam zato to je to
svetomijeostalodauinim.Lino,nemamsumnji.Pomom
gleditu, budunost je svetlosna, zato to ona pripada
svesnosti, to za arobnjake znai da ona pripada
nagualizmu.

Susret u kripti

Nakonopisivanjasvogzadatka,Karlosjeustaosaklupei
priao blie ogradi koja je okruivala ulaz u kruptu koja se
nalaziispodcrkve.Slediosamga.
Pokazujuibradomnastepenice,rekaomije:
Trebalo bi da sie dole. Unutra e videti krug na podu
koji se poklapa sa tanim centrom glavne kupole crkve.
Prema predanju, to je pravo mesto gde je sahranjen
Kuahtemok,poslednjiAstekicar.
231

Pitaosamgakolikojetainformacijaistorijskipotvrena.
Odvratio je da ne zna, ali ta katakomba je u svakom
sluajuzanimljivomesto.
Svetoodtebeelimdauinijedanekovremestojiu
centru tog kruga sa zatvorenim oima i da podesi sebe sa
energijomtogmesta.Tojemestomoidrevniharobnjakai
onoetipomoiutvomzadatku.
Uzevimenakratkozaruku,dodaojedanemoedamise
pridruiovogputazatotoganekonegdeoekuje,ipoeleo
mijesreu.Nedajuimivremenadareagujem,okrenuosei
otiao.
Karlosovoponaanjezamoliomejedasiemukriptua
ondajeotiaouurbimejeostavilozbunjenog.Nisamznao
ta da radim. Sa izvesnom strepnjom, nagnuo sam se nad
tesnim stepenicama i osetio hladan, vlaan povetarac.
Ispunjen iracionalnim strahom, siao sam kamenim
stepenicamadoulaznihvrata.
Kripta je bila prazna. Bio je to mraan, slabo osvetljen
prostor koji je zaudarao na plesan i prainu vekova i bio je
potpuno tih. Dok sam ispitivao grobnice koje su pripadale
nekimzaslunimporodicamastarogMeksika,jezasepenjalai
sputala kroz moja lea. Da nije bilo moje elje za
ispunjenjem zadatka koji mi je Karlos dao, pobegao bih
odatle.
U pokuaju da kontroliem svoju previe uzbuenu
matu, stao sam na mesto na koje je Karlos ukazao, okrugli
prostor koji je bio odreen presekom dva prolaza. Zatvorio
samoiiuinionapordautiamsvojum.Poslejednogtrena,
ustanoviosamdasemojunutranjidijalogprekinuosamod
sebe.

232

Neznamkolikojevremenaprolo.Iznenada,osetiosam
damenekoposmatra.Brzosamotvoriooi,banavremeda
vidimkakonakratkomrastojanjuodmestanakomsambio
stoji ovek sa eirom, indijanskih crta lica i prodornog
pogleda.Biojevisok,jakiveomastar;imaojeseljakiizgled,
obuen u komotnu belu koulju i sandale, i nosio je ranac.
Kadajeprimetiodasamgaotkrio,brzojeskliznuokahodniku
nakrajuprolazanazvanogbiskupovakripta.Njegovikoraci
nisunapravilininajmanjium.
Iakosambioveomauplaen,mojaradoznalostjebilajo
vea,idoksamsementalnopripremaodasesuimsaovim
udnim likom, preao sam kratko rastojanje koje nas je
odvajalo oko sedam ili osam metara. Kada sam doao do
kripte, moje iznenaenje je bilo potpuno. Tamo nije bilo
nikoga. Kratka provera je potvrdila da taj hodnik nema
drugog izlaza, niti bilo kakvog prostora da bi se neka osoba
sakrila.
Tadasamseuspaniio.Pokupiosamseizbrisaoodatle.

233

TREIDEO

PRAVILO
TROZUBOG
NAGUALA

Uvod

Jo od najranijeg uzrasta, skolonost mog karaktera ka


razmiljanjujeuiniladatraimodgovorenapitanjakosam
ja i kakva bi mogla biti svrha mog ivota. Znajui za moju
potragu, jednom mi je priao moj kolega student i rekao mi
daKarlosKastanedaodravaprivatnapredavanjaunjegovoj
kuiidamogudoiakoelim.Dugovremenasamekaona
takvupriliku,pasambiooarantimpozivom.
Kastaneda je bio slavni antropolog, autor vie knjiga o
kulturi Meksikih arobnjaka iz drevne prolosti. Dok je bio
student na Kalifornijskom Univerzitetu, on je radi
prouavanja upotrebe lekovitog bilja u svojim knjigama
opisaosvojivotsaJakiindijancimasevernogMeksika,
Najednomodtihputovanja,upoznaojestarogtravarao
komesegovorilodajearobnjakikojijesebenazivaoHuan
Matus. Posle nekog vremena, starac ga je prihvatio kao
uenika, i uveo ga u dimenziju potpuno nepoznatu
savremenom oveku: u tradicionalnu mudrost starih
Toltekih vidovnjaka, obino poznatu kao arobnjatvo ili
nagualizam.
237

U tim knjigama, Karlos je opisao odnos izmeu uitelja i


uenikakojijetrajaotrinaestgodina.Tokomtogvremena,on
je proao kroz teku obuku koja ga je dovela do toga da se
lino uveri u sutinu te nepoznate kulture. Iskustva koja je
stekaotokomsvognaukovanjasudoveladotogadajemladi
antropologpodlegaosvomoduevljenjuznanjemtakodaga
je progutao sistem verovanja koji je prouavao. Takav ishod
gajeveomaudaljioodnjegovihpoetnihciljeva.
Nagualizam je bio naziv koji su arobnjaci pre
panskog Meksika dali svom sistemu verovanja. Prema
predaji, ti ljudi su se duboko interesovali za svoj odnos sa
univerzumom do takvog stepena da su preduzeli zadatak
istraivanja granica opaanja pomou upotrebe
halucinogenog bilja koje im je omoguilo da izmene nivoe
svesti.Poslemnogogeneracijapraktikovanja,nekiodnjihsu
nauilikakodavide,tj.drugimreima,kakodaopaajusvet
ne kao jednu interpretaciju, ve kao konstantno strujanje
energije.
Nagualizam poiva nagrupi tehnika stvorenih daizmene
nau svakodnevnu percepciju, proizvodei psihike i fizike
fenomene od izvanrednog znaaja. Na primer, Meksika
tradicija podrazumeva da je jedan nagual sposoban da se
pretvoriuivotinjujerjenauiokakodasebesanjauobliku
koji se razlikuje od onog koji imaju ljudska bia. Iza tog
popularnog verovanja stoji injenica da arobnjaci istrauju
svoje nesvesno sa namerom da rasvetle nepoznate aspekte
naegpostojanja.
Nagualizamjebiodrutvenoprihvaenapraksahiljadama
godina, usporediva sa naim religijama ili naukom.
Vremenom, njegove postavke su izrasle u apstrakcije i

238

sintezu, postajui vrsta filozofskih tvrdnji praktiara koji su


uzeliimeTolteci.
Tolteci nisubili ono to obino mislimo o arobjacima,
kao o osobama koje koriste natprirodne sile da bi nakodili
drugima, ve su radije bili krajnje disciplinovani mukarci i
enekojisubilizainteresovanizasloeneaspektesvesnosti.
U svojim knjigama, Karlos je uinio nadahnuti napor da
prilagodi znanje naguala naem vremenu, izvlaei ga iz
njegove ruralne atmosfere i inei ga dostupnim ljudima
zapadne kulture. Poevi od Uenja Don Huana, on je
definisao premise puta ratnika ili put besprekornog
postupanja koje poiva na kontroli, disciplini i praktinom
naporu. Jednom usvojeni, ovi principi vode praktiara ka
drugim kompleksnijim tehnikama iji je cilj da se svet opaa
nanovinain.
Kada je to postigao, uenik dolazi u poziciju da voljno i
svesnopostupaudogaanjimaizsnova,banaistinainna
koji postupa u svom svakodnevnom ivotu. Ova tehnika
odgovara onome to je don Huan nazivao umetnost
prikradanja, ili umetnost prepoznavanja sebe ili
svakodnevompraksomnazvanomrekapitulacijajerseona
zasnivanapreispitivanjudogaajanaelineistorijekakobi
seotkrionjenskrivenismisao.
Sanjanje i rekapitulacija udrueni omoguavaju da se
saini ono to se naziva energetski dvojnik, praktino
neunitiventitet,sposobandasamostalnodeluje.
Jedno od najvanijih otkria Toltekih vidovnjaka bilo je
da ljudska bia poseduju svetlosnu konfiguraciju, ili
energetsko polje, koje okruuje fiziko telo. Oni su takoe
primetili da su neka od njih darovana posebnom
konfiguracijompodeljenomudvadela.Takvabiasunazvana
239

naguali, to jest dvostruki ljudi. Zbog svoje razdeljene


konfiguracije,nagualimajaeizvoreodveineljudi.Takoe,
onisuprimetilidasuzbogsvojedvostrukeiizuzetneenergije,
oniprirodnevoe.
Radi tih otkria, postalo je neizbeno da se vidovnjaci
usklade sa komandama energije, organizujui se u
harmonine grupe iji lanovi dopunjavaju jedni druge.
Ratnici tih grupa su se posvetili potrazi za novim nivoima
svesti. Vremenom su poeli da shvataju kako iza njihovih
postupakaiorganizacionihformistojijednobezlinoPravilo.
Prema njihovom doivljaju sveta, Pravilo je opis nacrta i
sredstava pomou kojih se raznolike svetlosne konfiguracije
ljudske vrste mogu ujediniti i eventualno integrisati u jedan
organizam nazvan druina naguala. Cilj tih druina je
totalnasloboda;evolucijasvestidotakekojaimomoguava
da putuju kroz okean kosmike energije opaajui sve to
namjedostupno.
Postoji poseban deo Pravila koji opisuje kako su
generacije ratnika meosobno povezane formirajui loze i
kakosetelozeudatomtrenutkuobnavljaju.
Karlosovasudbinajebilatakvadajeiveozavremejedne
od tih faza obnove. Meutim, on nije razumeo ta to znai,
pre nego to je primio poruku koja ga je usmerila ka
objavljivanjuuenja.
Kad sam ga upoznao, on je jo uvek imao velike rezerve
premajavnostiitrudiosedasauvadistancupremaljudima.
Naodnossesvodiouglavnomnagovorekojejedraomalim
grupamainaprivatnerazgovore.
Zahtevao je da budem neprimetan meu ostalima kako
bih mogao da zadrim svoju linu istoriju u granicama
kontrole. Kasnije je priznao da njegov zahtev takoe ima i
240

dubljemotive:Jaimamobavezupremaduhuitrebalobida
izvrimsvojzadataketirigodinenakonKarlosovogodlaska.
Kada sam ga upitao zato, rekao mi je da on zna da e
njegov rad biti osujeivan od strane klevetnika koji e
pokuatidauniteplanovezarevolucijusvestikojejesainio
don Huan. Moja uloga e biti da iznesem svedoanstvo o
porucikojusamprimio.

Omen

Jednog dana, posle govora odranog u privatnoj sali za


ruavanjerestoranaukojinasjepozvaonaruak,Karlosme
jezamoliodapoemsnjimnadrugomesto.Nekolikominuta
kasnijesmootilidoksuostalijobiliusredivograzgovora.
Moralismodapreemoprekovelikeraskrsnice.Kakobih
izbegao automobile, potrao sam ka trouglastom
sobraajnom ostrvu koje se nalazilo na sred raskrsnice,
misleidajeKarlosodmahizamene.Ali,kadasampristigao
tamo,shvatiosamdaonjouvekekasdrugestraneulice.
Tada se desilo neto neoekivano jak nalet vetra je
naiaonagrnuvikrozraskrsnicutakojakodasammoraoda
se uhvatim za metalni stub jednog saobraajnog znaka. Pre
negotosamimaovremenadasezatitim,oblakprainemi
jenapuniooiigrloterajuimedakaljemioslepeomejeza
trenutak.
Kada sam se povratio, Karlos je bio kraj mene, gledajui
me dok mu je lice zrailo od sree. Lupio me je po leima i
daoveomaudankomentar:
Znamtadaradimsatobom!
241

Pogledaosamgaupitnoionjeobjasnio:
Tojebioistivetar.
Njegove rei su me podsetile na trenutak kada smo se
upoznali, kada nas je jesenji vetar prinudio da urno
zatvorimo prozore prostorije u kojoj je njega ekala grupa
prijatelja.
Tomprilikom,tisitovideokaojakvetar,alijasamznao
da je to duh koji pravi kovitlace iznad tvoje glave. To je bio
znak,isadaznamzatojeonukazaonatebe.
Zamolio sam ga da objasni ovu zagonetnu izjavu, ali
njegovodgovorjebioakjovienerazumljiv.
Jasamtudaprenesemizvesneinformacije.Tojeaspekt
uenja koji me zabrinjava toliko duboko da to ne mogu
drugima da objasnim. To treba da bude izgovoreno preko
glasnika. Dok sam posmatrao kako se duh igra sa tobom na
iviciraskrsnice,shvatiosamdasititajglasnik.
Zahtevao sam da mi kae neto vie, ali on je rekao da
sadanijenivremeniodgovarajuemestozato.

ta je Pravilo?

Posle nekog vremena, etali smo kroz Alameda park. U


bliziniPalateLepihUmetnosti,onmijedaoznakdatrebada
sednemo na jednu klupu, zaudo praznu a koja se nalazila s
jednestranetrga.Klupajebilasainjenaodkovanoggvoa;
njenpoloaj,tanoispredglavnihvratastarecrkvesagraene
odblokovacrveneicrnelaveimaojemodamalouspori
moj unutranji dijalog, to me je prebacilo u jednu oazu
242

spokojstva usred svog tog metea automobila i ljudi koji su


prolazili.
Karlosjenaglasiotajuticajinjegovudidaktiku28funkciju.
RekaojedajetodonHuanovaomiljenaklupa,tomijebilo
veoma uzbudljivo. Trljajui ruke, uveravao me je kako je
vremedapreemonastvar.
DaliznatajePravilo?upitaoje.
Iako sam neto o tome proitao u jednoj od njegovih
knjiga 29 , nisam ba mnogo shvatio, pa sam odmahnuo
glavom.
Nastavioje:
To je naziv koji su vidovnjaci dali pokrovitelju druine
arobnjaka, vrsti navigacione karte, ili, jednostavnije, knjizi
ratnikihpropisaidunostikojisetiunjihovihpraksi.
Nakon iscrpljujuih ispitivanja, arobnjaci drevnog
Meksika su doli do zakljuka da, kao to sva iva bia
poseduju definisan bioloki obrazac koji omoguava
reprodukciju i evoluciju, mi takoe imamo jedan energetski
obrazackojijeodgovoranzanarazvojkaosvetlosnihbia.
ObrazacsvihvrstacrpisvojuenergijuizPravila.Praviloje
vrsta materice, ono sadri evolutivni plan za svako bie, ne
samonazemlji,veiusvakomugluuniverzumagdepostoji
svesnost.Nikonemoedagaizbegne.Najvietomoemoje
daignoriemonjegovopostojanjeiutomsluaju,mineemo
dostiinivonakomemoemobitionotozaistajesmo:iva
masauslubinerazumljivesvrhe.
Reenoarobnjakimterminima,PravilojenacrtOrlovih
komandi,vrstaobrascakojijeodgovoranzaefikasnostakcija

28

Didaktiki:usvrhupoduavanjaprim.prev.
KnjigaOrlovDarprim.prev.

29

243

koje se tiu uvanja energije. U praktinom smislu, takav


odnosnemoeproizvestinitadrugoosimratnika.
Pravilo je sveobuhvatno i pokriva sve delove ratnikog
puta. Ono opisuje kako je drutvo naguala stvoreno i
odgajano,kakosugeneracijepovezaneuoblikuloze,ionoih
vodi kaslobodi. Ali, ako elimoda ga koristimo kao klju do
moi,mimoramodaseunjegalinouverimo.
Kakomoedaseunjegauveri?
Pravilosedokazujesamoposebiarobnjakukojividi.Za
poetnika kao to si ti, najbolji nain za proveru njegove
funkcionalnosti poiva na otkrivanju uticaja koje Pravilo ima
natoknjegovogsopstvenogivota.

Poreklo Pravila

Pitao sam ga kako je ovek doao u dodir sa tim


obrascom.
Uzvratioje:
On jeuvek postojao. Meutim,vidovnjaci su ga otkrili i
onisunjegoviuvari.
Pravilojeizvoruniverzalnogporetka.Njegovodelovanje
isvrhaseignorie,nezatotojeononepoznato,vezatoto
nije shvaeno. Stotine generacija arobnjaka je uloilo svoje
ivote u strastvenu elju da ga rastumae i da razrade
praktina pravila za svaku od njegovih konceptualnih
jedinica.
Na poetku, niko nije ni pokuavao da rasvetli tu
strukturu, zato to niko nije znao da ona postoji. Poto su
vidovnjacidoliudodirsasadrugimsvesnimentitetimakoji
244

postojenaovojZemljiikojisumnogostarijiiiskusnijiodnjih
samih, oni su poeli da stiu delove Pravila. Jednog dana su
videlidasesvitidelovimeusobnouklapajupoputslagalice.
Tada su otkrili ono to su nazvali mapa, i loza drevnih
arobnjakajezapoela.
Pomousvogvienja,onisuproverilisvakideopovezan
sa sanjanjem. Oni su isprobali sve kombinacije, odreujui
njihove efekte na svesnost. Oni su prakse sanjanja
organizovaliusedamnivoaprodubljivanjaitakosuprodrlido
najskrivenijihkutakaikrivinauniverzuma.Malopomalo,oni
su razvili obrazac nagualove druine, strukture u obliku
krajnje stabilne piramide, sposobne da iskae dela moi sa
oiglednomjasnoom.
Ali, postojala je jedna stvar koju drevni nisu proverili:
Pravilozaprikradae(tragae).Onisugledalinaprikradanje
kao na skrivenu mogunost koju nije vredno istraivati u
praksi.
Zato?
Zatotojeueriukojojbitiarobnjakznaibitinavrhu
drutvene lestvice, prikradanje umetnost koja nema svrhu.
Ono se inilo kao uzaludan trud. Ali, kada se modalitet
vremena promenio, takav nain razmiljanja je stare
vidovnjakedoveoskorodoiviceistrebljenja.
TosenijedogodiloToltecimakojisuprimetilidajedrugi,
veliki deo Pravila, poeo da otkriva svoj udni sadraj. Loze
koje su bile sposobne da ga upotrebe su bile jedine koje su
preivele; ostale su nestale i izgubile se u vihoru koji je
oznaio pad vladavine starih vidovnjaka. Prihvatanje
prikradanja je odredilo raanje novih vidovnjaka. Sa
njihovompojavom,Pravilonagualajepotpunorazjanjeno.
taseondadesilo?
245

Period novih vidovnjaka je otpoeo pre oko pet hiljada


godina, i doiveo je svoj vrhunac u periodu Tule. Pomou
prikradanja, ti su ratnici su dali sutinski doprinos
arobnjatvupomouidejebesprekornosti.

Bezlini organizam

Cij Pravila naguala je stvaranje druina; one su


samosvesni organizmi sposobni da odlete tamo negde u tu
ogromnost.Takveorganizmesainjavajugruperatnikakojisu
uskladilisvojeindividualnenamere.Svrhatezamislijedase
ovekoveineljudskadimenzijasvesti.
Neljudska?
Takoje.Dimenzijaukojojlinostvienijecilj.
Ljudska bia su nesposobna da uu i opstanu due
vremena u podruju kosmike svesti u stanju koje je don
Huan nazivao trea panja. Ili emo to stanje napustiti i
zaboraviti ga, ili emo u njemu ostati i stopiti se sa tim
beskrajnimmorem.
Ali, mo koja nas vodi je pronala nain kako da
prevaziemoovaogranienjatakotojestvorilaorganizmeu
kojimaindividualnabiafunkcioniukaoudovi.
U srcu tih organizama se stvara radikalno nova vrsta
panje, jedna namera usmerena ka istraivanju nepoznatog,
timsko istraivanje onoga to se na drugi nain ne moe
saznati. Oseaj individualnosti vie nije njihov operativni
centar jer je on zamenjen neim mnogo intenzivnijim:
ivljenjem osobe kao dela celine, to je jedno energetsko
stanjekojenijedanproseanoveknemoeaknidazamisli.
246

Ne postoje navike, nema ega, nema neznanja, nema


tumaenja. Ta vrsta organizma je samo jedan stadijum na
beskrajnom putu svesnosti, ali za nas, ljudska bia, taj
stadijumjekonanan.
Upitaosamgakakofunkcioniesvesnostdruine.
Onjetouporediosafizikimtelom.
Svaka od naih elija, iako na maglovit nain, svesna je
svogjedinstva,iuzodreenaogranienja,svakaodnjihmoe
samostalno da deluje. Meutim, njihova lina namera je
podreenajednojnadmonojsvrsikojasesastojiutomeda
seoblikujecelinakojuzovemoja.
Kada konano stignemo do neverovatnog podviga
shvatanja opte svrhe, moemo primetiti jednu nadmonu
razvojnuliniju.Opaamomogunostdabudemoujedinjenisa
energetskimbiimakojasunamkomplementarna,tostvara
oblik ivota ija je svrha toliko udaljena od preokupacija
svakodnevnogsveta,kolikojeisvestjedneelijeudaljenaod
nae celokupnosti. Novi vidovnjaci nazivaju taj oblik ivota
druinanaguala.
Kosunaakomplementarnabia?
Tosuljudskabiakojaposedujusvetlosnekarakteristike
kojesemeusobnodopunjavaju.
Energija periodino stvara obrasce koje svi delimo.
Uopteno govorei, moe se rei da postoje etiri osnovna
svetlosna obrasca u dvanaest varijanti koje udruuju nagual
mukarac i nagual ena. to tonal blii idealnoj svetlosti za
svojtip,onispoljavasvesuperiornijinivosvesnosti.
Kada se idealni obrasci sretnu oni se sjedine. Oseanja
privlanosti meu ljudskim biima se mogu objasniti kao
rezultat stapanja njihovih energetskih karakteristika. Obino
je takvo stapanje nepotpuno ali ponekad se dogodi
247

neoekivani i nepojmljivi talas simpatije vidovnjaci bi rekli


dajedolodoinaenergetskogupotpunjavanja.
Ratnicidruinesesjedinjavajunatakavnaindanjihovi
odnosi stvaraju najpovoljnije rezultate u smislu sticanja i
akumuliranjamoi.
Teko je pronai specifina svetlosna tela koja su
dostupnazazadataknaguala;obinosenalazetonalikojisu
deformisaniivotomusvetu.Alikadajenagualsposobanda
sastavisvojudruinu,energijanjegovihratnikaeseujediniti.
Oni rtvuju svoju individualnost zarad uzvienog cilja i
povrataknjihovojprijatnojizdvojenostivienijemogu,tobi
za njih znailo jedino smrt. Moe se rei da druina nije
sastavljena od individua, ve je pre svega jedinstveni, ivi
organizamkojiposedujesposobnostikojenisuljudske.

Sastavljanje druine

Kakvusvesnostociljudruineimasvakinjenlan?
Potpunusvesnost.Svilanoviznajumonepriekojese
odnose na njihovu specijalnost i znaju da je njihova funkcija
deosvrhekojaihprevazilazi.
Odnos izmeu Pravila i druine se ispoljava kroz njene
zadatke. Na primer, kada enski ratnici iz grupe prime
komandu da prate energiju u prostoru dok ne pronau
mogue kandidate za novu generaciju arobnjaka, one se
usredsreujunatajzadatakkaonasvojputuslobodu.Nita
ih drugo ne zanima. Ako disciplina te namere popusti,
rezultatimogubitihaotini.
248

Dao mi je primer efekta koji nastaje kada se line brige


umeajuuarobnjakovzadatak.
Kratkovremepotosamzapoeosvojuobuku,iakoniko
nije traio da to uinim, ponudio sam don Huanu pomo u
sastavljanju nove druine. Kad god bi neka lepa devojka
obratila panjuna mene ja bih u njojvideo svoje energetski
komplementarno bie i pokuavao da je utrapim don
Huanu,veliajuinjenekvalitete.
Isprva su ratnici to uzeli kao alu. Ali, malo po malo, to
im je dojadilo i jednog dana, kada sam doveo moju novu
nagual enu da im je predstavim, nisam mogao da ih
pronaem.Onisusesviodseliliizkue.Oseajusamljenosti
mijepomogaodapovratimtrezvenost.
Druina je samosvesno bie koje nas potpuno nadilazi.
Uee u njegovoj nameri je neto toliko neobino da im
ueniknazrenjegovucelokupnost,njegovegosejednostavno
raspadne.Toneznaidaonautomatskipostajebesprekoran;
godnama e i dalje morati da ini napore da savlada svoj
karakter i uniti samovanost kao i svoju opsednutost
snagom.
Samo nagual mukarac i nagual ena imaju potpunu
viziju o funkcionisanju druine. Nastavljajui poreenje, oni
e ti rei da su oni nervni sistem druine; jedinica koja
upravlja procesom ovekoveenja. Ostali lanovi slue kao
podrka i oni se brinu o konkretnim zadacima i stvaranjem
kopijegrupe.
Nagualovposaojeiscrpljujui.Onmoradaimasavrenu
kontrolu nad umetnou prikradanja i sanjanja, on mora da
naui da vidi i da razvije svoju sposobnost rukovoenja do
maksimuma i mora da slui kao primer trezvenosti kako bi

249

sauvao jedinstvo grupe; ako oni dopuste da zastrane zbog


svojihemocija,rezultatjeraspad.
Upitaosamgazatojetotako.
Zatotojedruinaorganizamkritinemase.Akobilokoji
odnjegovihdelovazastraniodcilja,nastaliporemeajizaziva
kolapsisvemoradasezaponeizpoetka.Zatojenagualu
obavezidazahtevaodsvojihratnikadadajusveodsebe,ion
mora da rasporedi njihove zadatke tako da svi oni mogu
uestvovati u njima sa optimizmom i poverenjem. Ulje koje
podmazujemotordruinejebesprekornostnjenihlanova,a
njenopogonskogorivojeenjazatotalnomslobodom.

Struktura druine

Kolikoratnikasainjavagrupu?
Normalna struktura druine je etvorodelna, to jest,
zasnovana je na broju etiri, jer Pravilo ima oblik piramide.
Njena formacija i hijerarhila su odreeni u skladu sa tom
osnovnomstrukturom.Kaoikodpiramida,arhitekturagrupe
poiva na osnovi sa etiri ugla a svaki ugao ine tri ratnika:
jedna ena sanja, jedna ena prikrada, i jedan muki
pomonik.Uglovisumeusobnopovezanipomouglasnikaa
parnagualajeiznadsvihnjih.
Pravilo se ispoljava dvostrukom mukarcu ili eni preko
vizija, i oni moraju da ih prihvate kako bi bili mudri naguali.
Sledei to usvajanje, naguali se pomou svojih ratnika
sjedinjujumalopomalo,uvekprateiznakovekojedajeduh.
Njihovasposobnostdavodejeprirodnaineospornajerpoto
250

sudvostrukioniodraavajusvakiodenergetskihtipovasvoje
druine.
Naguali mogu biti definisani kao mukarac i ena
izvanredneenergijeukljueniuinzaeajednesvrhekojaje
beskrajno vea od iega to je ljudima poznato. Dok su
zajedno, oni se obino u drutvu predstavljaju kao mu i
ena.
Sposobnost naguala mukarca je da pronae i koristi
najpogodnije rei i da izrazi stvari sa preciznou,
intelektualnom jasnoom, lakoom izraavanja i lepotom.
Meu vidovnjacima loze kojoj je don Huanova grupa
pripadala, znamenje (duha) koje je okupiralo druinu je bilo
umiranje. Sve njihove voe, osim mene, su pronaene pod
takvimokolnostima.
Zatojeutvomsluajubilodrugaije?
Zato to sam ja, pravilno reeno, suvini nagual. Nisam
doaodanastavimlozuvedajezapeatim.
Akakvojepravilozanagualenu?
Nagual ena je svetlo koje predvodi sve napore, prava
majka. Ona obino odlazi pre svih ostalih iz grupe i njie se
izmeu prve i druge panje, poseujui uenike u snovima.
Ona slui kao svetionik i ako je potrebno, ona moe da se
vratiizdrugepanjedazanenovugeneracijuvidovnjaka.
Kad smo kod ratnika, oni nastupaju u dve skupine, kao
prikradai i sanjai. Oni imaju dve vrste funkcija: vratari i
uvari.Vrataripripadajujunompravcu.Onisumreafiltera
kroz koji uenik mora da proe. Oni odluuju da li ratnik
ostajeiliodlazi,ioniimajuglavniuticajnatokakosulanovi
tima snabdeveni. Oni su takoe organizatori monih
sastanaka.

251

uvari su vrsta spoljanje verzije vratara; postoje beli i


crni.Onisunadlenidanadgledajumiranradgrupe,toznai
da oni upozoravaju na mogue spoljne napade a takoe su
spremni da reavaju bilo kakve unutranje probleme. Kod
novihvidovnjaka,zasvetefunkcijesuzadueneene.
Zatojetotako?
Zatotosuenepokretljivijeienerginijeodmukaraca.
Praktino ceo univerzum je enski po svojoj prirodi, i grupe
veticaputujukroznjegakaodasuusvojojsopstvenojkui.
Ta sposobnost da se kreu bez smetnji od strane tamne
energije,stvaraodnjihizvorenergijezagrupu.
Sdrugestrane,mimukarcismoodmahotkrivenijerje
naa energija blistava i odaje nas. Takoe, poto nismo
stvoreni da raamo, mi nemamo specijalni organ 30 za
sanjanje. Osim naguala, muki lanovi druine ne unose
previeivahnostiugrupu.
Uprkos tome, Pravilo nalae da postoje etiri muka
ratnikakojiorganizuju,istraujuirazumeju.Zbogtogasuoni
uvrstilisvojeskupnetakenaveomaposebnimenergetskim
poloajima. Njihova svrha slui tome da uravnotee grupu,
tako to e ublaiti uestale eksplozije snage koje nastaju
uvekkadaratniceuuunovufazu.Danemanjih,organizacija
bi eksplodirala im bi ratnice postigle odreeni nivo
efikasnosti. Dakle, uloga mukaraca je da budu sidra; oni
uvrujugrupusvedokonanedosegnemaksimummoi.
Radi takve pojavnosti, don Huan je nazvao tu druinu
udruenje zmije. To je koncept koji je preuzeo od starih
vidovnjaka i koji se odnosi na kvadratne are na koi

30

Materica ili maternica (lat. Uterus) neparni organ koji spada u


reproduktivne organe ene. Njena uloga je prihavatanje i odravanje razvoja
plodautokutrudnoe.

252

zvearke.Onjetvrdiodaivotinjskaglavasasvojimfiksiranim
ihipnotikimoimapredstavljaparnaguala.Prsaodgovaraju
ratnicima sanjaima ija je uloga da udahnu vizije i isporue
ih ostatku grupe. Stomak predstavlja prikradae koji su
sposobni da svare svaku zamislivu sitiuaciju. Rep je potpora
ija je obavezada obezbedi pokretljivostgrupi. To je veoma
dinamianporedak.
Postojelidruinekojesudrugaijeustrojene?
Ratnicisuuvelikojveinirezultatbesprekornogvoenja
od strane naguala. Siguran sam da moe videti kako posle
vie godina tog stalnog pritiska organizacija grupe postaje
vrlo posebna. To je razlog to postoji toliko puno loza
arobnjaka. Ali, svi oni u osnovi prate piramidalni oblik
udruivanja koji sam ti opisao, zato to je iskustvo pokazalo
dajetonajstabilnijiobrazac.

Svrha Pravila

Kojajesvrhadruine?
SatakegleditaOrlatoje:istraiti,prouitiiuveritiseu
Pravilo.Svakageneracijaratnikatrebadaseusredredinato,
zato to je pravilo akumulativno. Naslee vidovnjaka se
bazira na poloajima skupne take tih vidovnjaka kojima
naredne druine pridodaju svoje sopstvene tekovine.
Prirodno je da loze stvaraju dnevnik dogaaja u kome
nagualibeleesvojaotkria.
Osnovninagonnekogorganizmajedaserazmnoi.Zbog
togabijedanodnainaobjanjavanjabiodasekaekakoje
Pravilo uputstvo za proces razmnoavanja. Ono tei ka
253

ovekoveenjusvesnosti,neemutosenemoesamostalno
izvesti kada se prekorae izvesne granice. Moi koje svaki
ratnik samostalno dosegne tokom svog uvebavanja su
sporednapostignua.
Prema arobnjakoj taki gledita, cilj njihovog
udruivanjajedaosigurajusvojprelazakudruginivopanje,
zatotobezenergijegrupe,nemapoletanja.
Hoedakaekakosamostalniratnicinemajuansu?
Ne. Ono to govorim je da druina moe vie da
postigne.
Zamisli da ivi u koloniji gusenica koje su u fazi
metamorfoze.Iznenadasejednaodahuraprovaljujeinjen
obitavalacjenaputaubljeskusvetlaiboja.Imautisakdaje
gusenicanestala.Sadrugestrane,zatugusenicunjenistinski
ivotkaoleptiratekzapoinje.Dakle,usamljenagusenicae
verovatnozavritiustomakuptice.
Isto tako, krajnji cilj ratnika je konani skok u treu
panju; oslobaanje od svih oblika tumaenja 31 . Koliina
energije koja je za to potrebna, moe se postii jedino
pomou posebnog usklaivanja kritine mase, sa ciljem
stvaranjaneophodnesaglasnostidasesastavienergija.
Meutim, poto veina druina nisu sposobne da
postignu celovitost svoje energije, naguali su sainili jedno
utoite unutar druge panje, jednu ogromnu graevinu
namere smetenoj u zabaenoj oblasti sanjanja, u koju
vidovnjaci odlaze sami ili u malim grupama. Ja to nazivam
kupola namere jer je njen vidljivi oblik u obliku kubeta, ali
donHuanjevievoleodatonazovegrobljenaguala.
Zatojeontotakonazvao?

31

Verovanja,prim.prev.

254

Zato to opstajanje na tom mestu uzrokuje smrt


arobnjaka u bukvalnom smislu. U smislu koji nije sasvim
alegorijski, to je groblje. Iako postoje oni kojima se vie
svialo da njihova sudbina bude produavanje svesnosti za
ogromneperiodevremena,ionieipakmoratidasesanjim
suoekadadoenjihovas.
Dakle, za veinu arobnjaka, glavni cilj udruivanja je ta
kupolanaguala,unadidaepostatisposobnidajeupotrebe
kao usputnu luku u kojoj bi se snabdeli za veliko putovanje.
Da bi pristigli tamo, nije neophodno da cela druina ode u
istovreme.Utomsluaju,onimogudasedeliminovraaju
sve dok se ne sastavi celokupnost energetske strukture
grupe.
Kao to moe videti, izazovi sa kojima se ratnici
suoavaju tokom svoje ljudske egzistencije su tek predigra;
one zaista strahovite stvari dolaze kasnije. Ne pitaj emu su
seoniposvetilidokobitavajunaovomsvetu;tobitizvualo
poput bajke. Vano je sledee: sve njihove aktivnosti su
voenePravilom.
Prokomentarisao sam da se, imajui na umu cij
udruivanja, Pravilo moe protumaiti kao prepanski
ekvivalentonogatodrugekulturenazivajuboijezapovesti
kojesuzbirzakonasainjenihzaspasenjeoveka.
Uzvratioje:
Tonijeisto,zatotoPravilonedolaziodboanskogbia.
Mehanizam Pravila je bezlian, njemu nedostaje dobrota ili
saaljenje.Ononemadrugogciljaosimsvognastavljanja.
Doputajuisebidabuduzavedeniporeenjima,drevni
vidovnjacisunainiligrekutakotosupoistovetiliPravilosa
svojim nepotpunim tumaenjima i iskvarili su ga tako to su
podigli hramove u njegovu ast. Novi vidovnjaci su sve to
255

odbacili.Kadasusavladaliprikradanje,onisuponitilisutinu
arobnjatva i iznova otkrili cilj totalne slobode koji ni
sluajno ne obnavlja religiozne ciljeve. To je zbrisalo
opinjnost ljudskim oblikom, ali, to je imalo sekundarni
efekat koji sam ti ve objasnio: divlji entuzijazam starih
vidovnjaka je zamenjen tajanstvenim i sumnjiavim
ponaanjem.
Na kraju je uinak koji je prikradanje imalo na druine
naguala bio taj da su oni izneverili svoje poetne motive.
Tokom vremena, cilj totalne slobode je bio sveden na prie.
VeinaarobnjakadonHuanovelozesunaginjalikatomeda
odleteudrugupanju.IzuzevnagualaHulianaOsoria,nikood
njih nije eleo da ispita avanturu i uzbuenje tokom posete
kupolinaguala,sastavljenojodnamere,akojajesmetenana
jednojodzvezdausazveuOriona.

Trozubi naguali

Pravilo je konano, ali njegov plan i konfiguracija su u


konstantnoj evoluciji. Ali za razliku od evolucionista koji
gledajunaprilagoavanjeivotakaonasluajnuakumulaciju
genetskihmutacija,vidovnjaciznajudakodPravilanepostoji
nitasluajno.OnividekakoOrlovekomandeuoblikutalasa
energijesvremenanavremepotresajulozemoi,stvarajui
novefazeuarobnjatvu.
Mnogo precizniji nain da se to opie je da se prihvati
kako su sve mogue varijante Pravila sadrane u materici
potencijala i ono to se menja tokom vremena je stepen
znanjakojiarobnjacidobijajuiztogtotalitetaatooznaava
256

njihovo usmeravanje na njegove posebne delove. Takvi


periodi promene se naizmenino javljaju i predstavljeni su
brojemtri.
Zatobabrojemtri?
Zato to stari Tolteci povezuju broj tri sa dinamikom i
obnavljanjem. Oni su otkrili da trinitarni oblici oblici
zasnovaninabrojutridonoseneoekivanepromene.
Pravilonalaedasesvremenanavremeulozamapojavi
poseban tip naguala; nagual ija energija nije podeljena na
etiri dela ve umesto toga ima samo tri odeljka. Vidovnjaci
ihnazivajutrozubinaguali.
Upitaosamganakojinainseonirazlikujuodostalih.
Odgovorioje:
Njihova energija je prevrtljiva, oni su uvek u pokretu i
radi toga otkrivaju kao im je teko da akumuliraju mo. Sa
takegleditaloze,njihovsklopjepogrean;oninikadanee
biti pravi naguali. Kao kompenzacija, njima nedostaje
plaljivost i rezervisanost koji karakteriu klasine naguale, i
oni poseduju neobine sposobnosti za improvizaciju i
komunikaciju.
Moe se rei da su trozubi naguali poput ptice kukavice
kojaseizleglaugnezdudrugihptica.Onisuoportunistialisu
neophodni.Zarazlikuodnagualasaetriiljkaijajesloboda
u tome da prou neprimeeni, oni sa tri iljka su javne
linosti. Oni otkrivaju tajne i izazivaju fragmentaciju uenja,
alibeznjih,lozemoibiseodavnougasile.
Prema novim vidovnjacima, po Pravilu nagual sastavlja
novu druinu kao naslednika svoje vlastite. Neki od njih,
zahvaljujui ogromnom viku energije, sposobni su da
pomognu i u sastavljanju druge ili tree generacije
vidovnjaka. Na primer, nagual Elijas Uloa je iveo dovoljno
257

dugo da stvori druinu koja e naslediti njegovu i da ima


uticajinastvaranjesledee.Alitoneznairavanjeloze;sve
tegrupesudeoistelinijeprenoenja.
S druge strane, trozubi nagual je odreen da radijalno
prenosiznanjetodovodidorazlazaloze.Njegovasvetlosna
ahuraimadezintegracioniefekatnagrupu,toruilinearnu
strukturu prenoenja (znanja) i kod ratnika podstie elju za
promenomiakcijomijednuaktivnusklonostdasaraujusa
blinjima.
Jelitoonototisedogodilo?
Tojeonotosedogodilo.Zbogsklonostimojesvetlosti,
nemam nikake neodlunosti da napustim jezgro znanja gde
god krenuo. Znam da mi je potrebna ogromna koliina
energije kako bih ispunio svoj zadatak i da ga mogu izvriti
samopomoumasovnosti.Raditogasamvoljandanadaleko
i nairoko irim znanje i da izmenim i redefiniem njegove
modele.

Deo Pravila koji se odnosi na trozubog naguala

Kao to zna, moj uitelj je postao svestan Pravila


trozubog naguala kada je pokuao da shvati izvesne
nepravilnosti u novoj grupi. Bilo je oigledno je da se nisam
mogao uskladiti sa ostalim uenicima. Zato mi je posvetio
vie panje i video da ja maskiram svoju energetsku
konfiguraciju.
MislidajedonHuanovovienjebilopogreno?
Naravno da nije! Ono to je bilo pogreno je njegovo
posmatranje.Vienjejekonanaformapercepcije;onasene
258

bavi spoljanou, tako da nije mogue prevariti se.


Meutim, zbog pritiska koji je on godinama vrio na mene,
mojaenergijasenapregladaseoblikujepremanjemu.Toje
uobiajeno meu uenicima. Poto je on bio podeljen na
etiri odeljka, ja sam takoe poeo da iskazujem sline
energetskeosobineusvojimakcijama.
Kada sam jednom postao sposoban da se otresem od
njegovog uticaja (trebalo mi je skoro deset godina tekog
napora), otkrili smo neto zauujue: Moja svetlost ima
samo tri odeljka; ona ne odovara obinoj, savremenoj osobi
koja ih ima samo dva, niti nagualu. Ovo otkrie je uzazvalo
velikupometnjuugrupividovnjaka,jersusvionitovidelikao
znaksutinskepromenezalozu.
TadasedonHuanvrationasleusvojihpredakaiskinuo
prainusazaboravljenogaspektaPravila.Rekaomijedaizbor
nagualanemoeninakojinainbitirazmatrankaolinief,
jerjeduhonajkojioduvekbiranaslednikeloze.Prematome,
moja energetska nepravilnost je deo komande. Suoen sa
mojim uspanienim zapitkivanjem, on me je uveravao da e
seuodreenomtrenutkupojavitiglasnikkojiemiobjasniti
smisaomogpostojanjakaotrozubognaguala.
Godinama kasnije, tokom posete jednoj od prostorija
Nacionalnog Muzeja Antropologije i Istorije, spazio sam
indijanaca obuenog u staromodni Tarahumara kostim, koji
je izgledao kao da sa nejveim interesovanjem posmatra
jedanodizlobenihpredmeta.Istraivaogajesasvihstrana
satakototalnomkoncentracijom,dasampostaoradoznaoi
priaobliedapogledam.
Kada me je spazio, ovek mi se obratio i zapoeo da
objanjava znaenje grupe izvanrednih reljefa urezanih u
kamenu.Doksambiousredsreennaonotomijegovorio,
259

setiosamsedonHuanovogobeanjaishvatiodajetajovek
izaslanik od duha koji mi isporuuje deo pravila koje se tie
trozubognaguala.
Itatajdeokae?
On tvrdi da, kao to druine imaju jednu energetsku
matricuzasnovanunabrojusedamnaest32,takoilozakojaje
nastalanasleivanjemdruina,takoeimastrukturumoina
bazi broja pedeset dva. Orlova komanda je da e se posle
svakihpedesetidvegeneracijeetvorozubihnagualapojaviti
trozubi nagual ija je uloga da pokrene katarzinu akciju na
umnoavanjunovihetvorostrukihloza.
Pravilotakoekaedajetrozubinagualdestruktivanza
ustanovljeni poredak, jer njegova priroda nije da stvara niti
da neguje, i on ima sklonost da zarobi sve one koji ga
okruuju.Dabidolidoslobode,tinagualitomorajudauine
sami, jer njihova energija nije pogodna za voenje grupe
ratnika.
Kao i sve ostalo u svetu energije, blok od pedeset dve
generacije je podeljen na dva dela; prvih dvadeset est je
posveeno irenju i stvaranju novih puteva, a ostale su
okrenute ka uvanju i izolaciji. Ovaj obrazac ponaanja se
ponavljao kroz milenijume tako da arobnjaci znaju kako je
ondeoPravila.
Kao posledica aktivnosti trozubog naguala, znanje
postajeirokopoznatoiformirajusenoveelijeetvorozubih
naguala.Poeviodtepolaznetake,lozeponovosastavljaju
tradicijuprenoenjauenjaulinearnojformi.
Kolikoestosepojavljujutrozubinaguali?

32

Dvojenaguala,etirienesanjaa,etirieneprikradaa,etirimukaratnika
itriizviaa

260

Otprilike jednom u hiljadu godina. To je starost moje


loze.

Zadatak dananjih vidovnjaka

Dok je ispitivao Pravilo trozubog naguala, don Huan je


doao do zakljuka da je neizbeno nastupilo vreme nove
vrsteratnika;jasamihnazvaosavremeniratnici.
Da li postoje ikakve osobenosti svetlosne kompozicije
kodtihratnika?Ne.Usvakojeri,energetskiobrazacovekaje
bio vrlo ujednaen tako da je organizacija druine ista.
Meutim, dananji ratnici doivljavaju pomeranje ka zelenoj
boji u svojoj svetlosti, to znai da oni obnavljaju osobine
starih vidovnjaka. To je neto neoekivano, iako je svakako
obuhvaenoPravilom.
Prava razlika izmeu vidovnjaka iz prolosti i ovih
dananjih je u njihovom ponaanju. U sadanjem trenutku,
mi nismo predmet istih proganjanja kao to je to bilo u
prethodnim erama, i radi toga arobnjaci imaju manje
ogranienja.Jasnojedatoimasvrhu:Popularizacijauenja.
Doiveo sam trenutak obnove. Moj zadatak je da
zatvorim lozu don Huana zlatnim kljuem i da otvorim
mogunosti za one koji e doi kasnije. Zato sam rekao da
sam ja poslednji nagual moje loze, ne u apsolutnom smislu
veusmisluradikalnepromene.
Tada je Karlos prekinuo svoje izlaganje i podsetio me na
razgovorkojismovodilikadasmoseprviputsreli.
U to vreme, zamolio sam ga da mi govori prie o moi.
Uzvratiojedanemoeodbitimojumolbu,alidabibesciljno
261

rukovanje tim priama dovelo do do njihovog pretvaranja u


netotrivijalno.
Nadam se da je ono to si video tokom ovih godina
ispunilo tvoja oekivanja. Uinio sam koliko sam mogao
imajuiuvidutvojaogranienjaistokolikoimoja.Znadasi
ve poeo sa uvebavanjem svog sanjajueg dvojnika i to
garantuje da e moi sam da nastavi; tvoj dvojnik te nee
ostaviti sve dok ne stigne do svoje celokupnosti. Teoretski
deojezavren,ivremejedatidamposlednjipoklon.
Ton Karlosovog glasa dok je izgovarao te rei koji je bio
negde izmeu zvaninog i familijarnog, uinio je da
usredsredimsvusvojupanju.
Konano uenje kae da kada se povee sa namerom,
svakaosobakojapristupinagualu,kakvagoddaje,imasvoje
mesto unutar totalnog konteksta Pravila. Dakle, nisi sam;
arobnjacinetooekujuodtebe.
ta?upitaosampomalozbunjen.
Objasnioje:
Sviratniciimajuzadatak.Tvojjedaispunionototije
duhrekaodauini;tojetvojputdomoi.
Ikojijetozadatak?
Pa, tvoja linamisija je neto to e ti jednog danarei
tvoj dobroinitelj. Ipak, u skladu sa Pravilom za trozubog
naguala, ja sledim dugotrajnu strategiju zamiljenu od don
Huanakojaetepovezatisanamerommogauitelja.
Ono to se od tebe oekuje je da kae onima koji te
okruuju: Vi ste slobodni, vi moete samostalno da letite!
Imate sve neophodne informacije, ta ekate? Delujte
besprekorno,ividitekakoeenergijapronainain.
Upozori svakoga da je sa kulminacijom don Huanove
loze, znanje irom otvoreno. Svaki ratnik je odgovoran za
262

samogsebeimoedaobezbedisebiminimalnuansu,atoje
daorganizujesvojusopstvenudruinu.

263

ETVRTIDEO

SVETSTARIH
AROBNJAKA
DANAS

Sa dozvolom onog koji nema ime, nastavljam sa svojim


svedoenjemkakobihdovrioovajizvetajipredstavioistinu
unjenojpotpunosti.
Jednogdana,vrloranoizjutra,probudiomejetelefonski
poziv.BiojetoKarlosizaistajezvuaoloe.Rekaojedase
nalazi u hotelu Kamino Real u Meksiko Sitiju i da je veoma
bolestan. Dodao je kao te noi nije mogao da zaspi i da je
ekaozorukakobimogaodamepozove.
Upitaosamgakakomogudamupomognem.
Odvrtatio je da mu je hitno potreban izvesni lek
specijalno spremnljen za njega od strane jednog travara iz
susednoggradaizamoliomeakobihmogaodaodemtamoi
damugadonesem.
Staviosamsepodnjegovukomandu.Daomijeuputstvai
imeosobekodkojesenalazinapitak.
Tadajenainiokometarkojimiseuinioudnimjernije
imaonitasaonimoemusmorazgovarali.
Kada je Herman Kortes stigao u Meksiko, dao je
nareenjedasespalenjegovibrodovi.Tojebiomaginiin
koji garantuje pobedu. Za njega je to znailo da mora
pobeditiiliumreti;nijeimaodrugogizbora.Trebamoimatina
umudasvakinapoduhvatmoebitiposlednji.
Tvrdiojedaimagadneboloveustomakuidajetabiljka
jedinastvarnasvetukojamoeublaitinjegovbol.
Nisam oklevao. Kada sam spustio slualicu, smesta sam
krenuo u Tepoctlan 33 , slikoviti grad pribijen uz planinsku

33

Engl.Tepoztlan

267

strminu,nasatvonjeautobusomudaljenodMeksikoSitija.
Moja namera je bila da se vratim sa paketom to je pre
mogue,kakobihKarlosuolakaobolove.
Danas, iz perspektive koju sam stekao nakon svih ovih
godina, razumem na ta je mislio kada je rekao da svaki
poduhvatmoebitinaposlednji.
Siao sam iz autobusa i krenuo pravo ka pijaci. Dok sam
hodao ulicom, nisam mogao prestati da se divim lepoti
predela.Visokogorenabrduiznadgrada,videlasepiramida
Tepocteka.
Bio je sunan dan i trebalo mi je samo par minuta da
stignem do centra grada. Na pijaci sam potraio deo sa
lekovitimbiljemiupitaozadonEladija.Izgledalojedaganiko
ne poznaje, ili moda nisu eleli da odgovoraju na moja
pitanja.
Stajao sam ne znajui ta da inim, sve dok me jedan
sredovenigospodindomorodakogizgleda,obuenubeloi
saslamnatimeiromisandalama,nijeupitaokakomimoe
pomoi.
Uzvratio sam da traim travara don Eladija, i da sam
doao u interesu g. Hozea Kortesa. Lice mu je zablistalo; sa
velikim osmehom mi je pruio ruku u znak pozdrava i rekao
midajeonEladioZamoraidamistojinausluzi.
Rekaosamdasamdoaopolekkojijepropisao.
Izgledalo je da ne zna na ta mislim, ali kada sam mu
rekao da g. Hoze Kortes pati od jakih bolova u stomaku,
reagovao je kao da se setio neega. Dramatinim tonom,
rekao mi je da zna o emu se radi ali da naalost nije u
mogunosti da ubere biljku o kojoj je re, tako da mu
trenutnoonanijeprirucikakobipripremionapitak.

268

Uspaniiosamsejersamznaotasedesilosaonimakoji
nisuuspelidaizvrenekezadatkekojeimjeKarlosdao:takvi
sujednostavnobiliodbaeni.
UpitaosamdonEladiadalibihmogaodanabavimbiljku
negdedrugde.
Odmahnuojeglavom.
Uzaludnojedajetraijerjeovdenikoneprodaje.
Insistiraosamkakomorapostojatimestonakomebihje
mogaopronai.
Videimojeoajanje,rekaomijedaonnemoedaodei
nabavijeuovomtrenutku,alimoda,akobihsevratiopreko
vikenda
Postaosamveomanervozanirekaomudaakomiopie
tubiljkuimestogderaste,jabihbiovoljandaodemidaje
sampotraim,kakobihmuomoguiodapripremilek.
Videi moju reenost, don Eladio je pristao, ali me je
upozorio kako je doi do mesta na kome ta biljka raste
napornoiopasno.
Spremansamdabilotauinim!uzviknuosam.
Izgleda da je cenio moje rei jer je doneo neku staru
knjiguizbotanikeinakontojeprelistao,pokazaomijecrte
biljke. Rekao je da je jedino mesto na kome ona raste uski
kanjonuplaninamakojijeprilinoudaljenodavde,iobjasnio
mikakodatamostignem.
Izraunao sam da e mi trebati nekoliko sati da stignem
dotogmesta,zatosamsesmestaoprostioodnjegaikrenuo
naput.
Lepota tih predela je oaravajua. Bio sam ispunjen
zadovoljstvom pri pomisli da su ratnici drevnih vremena
nekadaputovalitimpustimstazamastarimhiljadamagodina.

269

Brda su bila udaljenija nego to mi se inilo. Kada sam


stigao do tesnog kanjona, uao sam u njega najbolje kako
sam umeo, borei se sa visokom travom koja je posvuda
rasla. Mesto koje sam traio je oblikovano na sastavu dva
brdagdeseakumuliralavodanekadanjihkiaiuratrkanim
lokvamateklausporoj,lenjojstruji.
Dugo vremena sam tragao za biljkom. Konano sam je
pronaao,alikadasamsesagaodajeuberem,pogodiomeje
jakudaracuglavu,ijasamizgubiosvest.
Probudiomejeprodoranmiris.Leosamnaprostirci,na
vrhu gomile biljaka. Pogledao sam unaokolo i otkrio da se
nalazim u primitivnoj kuici. Pod je bio nainjen od sabijene
zemlje, a drvene grede potamnele od dima su pridravale
krovpokrivencrepom.
U blizini zemljane pei u kojoj je gorela vatra, sedela je
neka stara ena odevena u indijansku nonju. Primetio sam
dajenjenakoabela.
Videvidasambudan,onasenasmeilairekla:
Neka sam prokleta! Dobrodoao nazad u zemlju ivih!
Natrenutaksampomisliladasinajebao!
Nisamznaotadakaem.Pokuaosamdasepomerimi
osetiosamzaareniboluglavi;bolelomejeicelotelo.
Stara gospoa mi je pritrala i uspanienim glasom mi
naredila da se ne pomeram jer sam preiveo samo
zahvaljujuiudu.
Sudei po bolu koji sam oseao, jasno mi je bilo da je
mojestanjeozbiljnoiuiniosamkakomijerekla.
Upitaosamjetamisedesilo.
Uzvratila je da ne zna. Pomislila je da su me napali
razbojnici koji su me pretukli i ostavili da umrem u brdima.
Pokazujuinaodeuukojusamodeven,reklajedasambio
270

go kada me je pronala. U trenutku sam shvatio da sam


obuen u belu nonju izvezenu slikama kolibrija, poput one
kojujeindijankanosila.
Staragospoasepredstavila.Reklamijedajenjenoime
Silvija Magdalena i da je posveena travarstvu i da ona lei
mojepovrede.
Naglasila je kako je srea to me je pronala kako leim
kaodasambaennanjenput,krvareiskoromrtav.Dodala
jedasamproveotridanaunesvestiidauzanekolikodana
moidaustanem.
Njene rei su me zaprepastile. Ponovo sam pokuao da
ustanem, ali bio sam toliko slab da sam se svalio nazad na
asuru.
Rekao sam joj koliko sam okiran onim to mi je rekla i
stenjui sam joj objasnio kako sam doao ovde u potrazi za
nekim biljem za prijatelja, ali zato to nisam ispunio svoj
zadatak,verovatnogavienikadaneuvideti.
Sluajui moje alopojke, poela je da se smeje. Nije mi
bilojasnozbogega.Videvimojzbunjeniizraz,reklaje:
Ne obraaj panju na mene! Ja samo imam napad
smejanja.
Narednidanisubilinajudnijiumomivotu.Svakogdana
sam imao priliku da prouavam kako donja Silvija lei svoje
pacijentekojisupatiliodsvihvrstabolesti.Kadasamsemalo
opravio od svojih povreda, ona me je ak zamolila da joj
pomaem.Natajnain,bezdasamtozaistashvatio,poeo
samdaradimkaoiscelitelj.
Vremenomsamnauiosvetojeuvezisatomvetinom.
Onamejenauilakakodaljudimaoistimenergiju,ikakoda
sainim terapije za razliite vrste bolesti, isto kao i puno
hiropraktiarskihtehnikaiogromanbrojajnihmeavina.
271

Uskoro sam shvatio da je donja Silvija vetica, i da sam


odabran za njenog uenika. Jednostavna injenica to sam
biounjenojblizini,donosilamijeistinskouivanje.Humori
dramausvemutojeinilasubilivelianstveniipodsetilisu
menaKarlosoveopisenjegovihuitelja.
Proveo sam skoro tri meseca na toj prostirci. Najtee mi
je bilo na poetku, kada nisam bio sposoban da se kreem i
kada je isceliteljka morala da me vodi u toalet. To to je
toaletbiovankuenijeuinilosituacijunimalolakom.
Jednogdanakadamijebilopunobolje,donjaSilvijamije
rekladaesledeegpunogmesecabitiorganizovanauvodna
ceremonija za mene. Ve san puno nauio o njenom svetu,
takodamijebilaistinskaastdaprihvatimpoziv.
Dodalaje:Svetomogurei,jedaseonikojiuestvujuu
tim obredima zauvek menjaju, i nikada vie nee biti isti.
Nemapovratka.
Kaoiobino,nisamrazumeonatamisli.Uvekjekoristila
neobineizraze.
Bilo je oko devet sati uvee kada me je zamolila da
poemsanjom.Hodalismoutamiskorojedansat,svedok
nismostiglinamestogdesunekiljudisedeliokovatre.Kada
smo prili blie, uinila je kretnju kojom mi je ukazala da je
potrebnodasednemnaodreenikamen.
Mestosastankasenalazilopokrajvodopada;mogaosam
da ijem njegovo huanje i osetim vlani vazduh koji je
lebdeodomestanakomesmosenalazili.
Vatra je davala dovoljno svetlosti kao bi se videli ostali
uesnici. Bila je to grupa od petnaest ljudi, veina su bili
mladi,abilojeinekihstarihpoputdonjeSilvije.Oseaosam
semaloneugodnoiizdvojenozatotojeizgledalodasamja
tujedininovajlija.
272

Nikada nisam prisustvao obredu te vrste, i nisam zanao


kakodapostupamitajeupitanju;tomejeuiniloveoma
pronicljivim. Uesnici su sveano pevali neto to nisam
mogaodarazumem,alimejeispuniloneopisivomenjom.
Potosmomalosaekali,iztamesepojavioovekodeven
ukoukojota.Priaojevatripleuinaudannain.Nosioje
ivotinjskumaskunaglavitakodanisammogaodamuvidim
lice.Iznjegovogponaanjaipokreta,odmahsamshvatioda
jeupitanjuarobnjak.
Bez i jedne rei, ovek mi je priao. Veoma vetim
pokretom, zgrabio je moju levu ruku i privukao je ka sebi
pritiskajuijenasvojeramedokseokretao.Osetiosamotar
bol izmeu prstiju i hteo sam da izvuem ruku, ali on je nju
drao jakim stiskom. Kada me je oslobodio, video sam da je
nainioposekotinuizmeumogsrednjegidomalogprsta.Krv
jeikljalaizposekotine.
Biosamuoku;pobegaobihdanisambioparalizovanod
straha.Ondajearobnjakstegnuomojurukukakobiistisnuo
joviekrviisipaojemalonatlo,netonavatruaostataku
glinenuposudu.
Posle toga mi je naredio da ustanem, skinem odeu i
drim oi zatvorene. Bilo je toliko snage i autoriteta u
njegovomglasudasamsepovinovao.
arobnjak je dugo vremena molio i pevao oko mene.
Onda sam osetio kako duva u mene i trlja celo moje telo
lomljivim biljem. Na kraju me je proistio vatrom baklje ili
neimslinim.
U jednom trenutku, osetio sam vrelu i elatinoznu
materiju kao se razliva po mojoj gavi. Bio sam estoko
radoznaoalise nisamusudiodamubudemneposluanida
pogledam.
273

Konano,narediomijedaotvorimoi.Kakavokmoje
telo je bilo prekriveno krvlju! Na kamenu koji je bio ispred
mene, video sam telo malog, crnog jarca. eleo sam da se
pobunim,alizvaninostsituacijemejespreila.
Onda su mi rekli da odem da se operem. Hodao sam go
pred njima i otiao do vodopada. Voda je bila hladna, ali je
moje telo bilo vrelo i hladna voda mi je veoma prijala dok
samspiraokrvkojajeprekrivalamojetelo.
Kada sam izaao iz vode, neko me je oekivao sa
pekiromtakodasammogaodaseobriem.Dalisumimoju
odeuiobukaosamse,jouvekoamuentimneoekivanim
deavanjima. Posle toga sam se vratio da zauzmem svoje
mestokrajvatre.
Samo to sam seo, ti kruno poreani ljudi su poeli da
dodaju jedan drugome korpe ispunjene pupoljcima pejotla.
Svakoodnjihjeuzeopupoljakidodaokorpuonomesasvoje
levestrane.Pomisliodajeodbijem,alinijebilorazlogazato;
vesambiodoneoodluku,takodasamrekaosamsebi:Pa
taonda?,isauivanjemseprepustioueuuobredu.
Jelismopejotlipevalitokomveegdelanoi.
U jednom trenutku, kada je efekat biljke poeo da slabi,
arobnjak mi je priao, stao pred mene i skinuo masku.
Mogao sam da se zakunem kako je on ona ista utvara koju
samvideoukriptikatedrale!
Jezamijeprostrujalanizleaipoeleosamdavrisnem,
aliarobnjakmiseobratoudnimglasom;biojevrlohrapav
ilinekakosuv.RekaomijedajenjegovoimeMelhorRamosi
dasamdobrodoaomeunjih.
Nisamznaotadaodgovorim,jednostavnosamblenuo.

274

Biosamuveomaposebnomstanjusvestiijasnoaukoju
sam u tom trenutku doiveo nije bila uobiajena u mom
svakodnevnomivotu.
Malonie,pomonicisunainiliogromnuspiraluodara
izvatre.DonMelhormijepriaoirekaodatrebadagledam
uspiraludokmiseneprikaeKsolostok34.
Sa rastuim strahom, uinio sam ono to mi je naredio,
govorei sebi da je sve to samo simbolino. Ali, posle
trenutkaukomesamzurioueravicupoelojedamisevrti
uglaviiosetiosamdapropadamkroztunelprematotalnom
crniluukomevienisammogaodaraspoznamsamogsebe.
Posletenoi,viesenikadnisamvratiousvetizkogasam
doao.Sadarazumemsvetomisedesiloizahvalansamna
neverovatnoj srei koja me je dovela do tih velianstvenih
biakojasumojuiteljimojdobroinitelj.

34

Engl.Xolostoc

275