Anda di halaman 1dari 55

Pengenalan

Kalkulus adalah cabang ilmu matematik yang merangkumi had,


terbitan, kamiran, dan deret tak terhingga. Kalkulus adalah ilmu mengenai
perubahan, sebagaimana geometri adalah ilmu mengenai bentuk dan algebra
adalah ilmu mengenai pengerjaan untuk memecahkan persamaan serta
aplikasinya. Kalkulus mempunyai aplikasi yang luas dalam bidang-bidang
sains, ekonomi, dan teknikal serta dapat menyelesaikan pelbagai masalah
yang tidak dapat diselesaikan dengan algebra asas.
Kalkulus mempunyai dua cabang utama, iaitu kalkulus pembezaan dan
kalkulus kamiran yang saling berhubungan melalui teorem asas kalkulus.
Pelajaran kalkulus adalah pintu gerbang menuju pelajaran matematik lain
yang lebih tinggi, khususnya mempelajari fungsi dan had yang secara umum
dinamakan analisis matematik.
Kerja kursus ini berkaitan dengan topik Had dan Keselanjaran serta
Pembezaan. Had merupakan nilai bagi sesuatu fungsi atau jujukan
menghampiri sewaktu input ke dalam fungsi itu dan menghampiri suatu nilai
tertentu dalam Matematik. Ia memainkan peranan yang penting dalam bidang
kalkulus serta digunakan untuk mentakrifkan keselanjaran, pembezaan atau
terbitan dan kamiran. Manakala, Keselanjaran adalah graf bagi fungsi yang
selanjar boleh dilakar tanpa perlu mengangkat mata pen. Graf f(x) putus di
mana-mana titik, fungsi tersebut dianggap selanjar. Jika graf putus di manamana titik, fungsi ini dianggap tidak selanjar pada titik tersebut. Oleh itu, Had
dan Keselanjaran ada berhubung kait dalam Kalkulus Asas.
Kalkulus merupakan salah satu bidang matematik yang melibatkan
pengiraan

atau

perhitungan

kuantiti-kuantiuti

yang

tidak

diskrit.

Ia

mengandungi pembezaan dan pengamilan yang menggunakan algebra dan


geometri koordinat. Kalkulus Pembezaan pula melibatkan penentuan kadar
perubahan.

Tugasan 1:
Anda dikehendaki mencari pelbagai sumber maklumat dan
membuat ringkasan nota yang lengkap dan padat dengan
contoh-contoh soalan dan jawapan tentang tajuk.
a) Had dan Keselanjaran
Menurut Wikipedia, had merupakan nilai bagi sesuatu fungsi atau
jujukan menghampiri sewaktu input ke dalam fungsi itu dan menghampiri
suatu nilai tertentu dalam Matematik. Ia memainkan peranan yang penting
dalam bidang kalkulus serta digunakan untuk mentakrifkan keselanjaran,
pembezaan atau terbitan dan kamiran. Dalam formula, had biasanya
disingkat sebagai had, seperti pada had (an) = a atau diwakili oleh anak
panah kanan () seperti dalam an a. Aplikasi had banyak digunakan
dalam bidang matematik, misalnya semasa melakukan graf.
i. Konsep Had :
Berdasarkan jadual di atas, pertimbangkan

suatu fungsi f(x) yang

Apabila x menghampiri a, f(x) akan menghampiri suatu nombor L.


Pernyataan ini boleh ditulis sebagai;

had f x L
x a

ditakrifkan pada suatu nombor yang berhampiran dengan a tetapi tidak


semestinya tertakrif pada a. Apabila x menghampiri a, maka f(x) akan
menghampiri suatu nombor, katakan L. a dan L merupakan suatu nilai nyata.
Contoh-contoh:

f x had x 5 ?
1. Diberi fungsi f : di mana had
x 3
x 3
Kaedah Jadual:
x

2.8

2.9

2.99

3.01

3.1

3.2

f(x) = x+5

7.8

7.9

7.99

8.01

8.1

8.2

Kaedah Algoritma:
2

had f x had x 5 3 5 8
x 3

2. Cari

x 3

had
x 2

x 14

Penyelesaian:
had f x had x 7 2 14 16 4
x 2

x 2

3. Cari had
x2

x 2 2 x 1
x 1

Penyelesaian:

x 2 2x 1
had

x 2
x 1

ii.

2(2) 1 9
3
2 1
3

Teknik Menilai Had :


Selain itu, had boleh dinilai menggunakan penggantian terus. Jika
penggantian gagal iaitu

= . Kita boleh menggunakan teknik

pemfaktoran dan mendarabkan fungsi dengan konjugat.

Contoh Teknik Pemfaktoran

Jika mengganti terus akan mendapat jawapan

, oleh itu faktorkan

Contoh Mendarabkan Fungsi dengan Konjugat


Cari

Jika mengganti terus akan mendapat jawapan

, oleh itu faktorkan

Di samping itu, suatu lengkungan yang dtunjukkan adalah graf fungsi,


f. Suatu nombor a pada paksi- x dan had L pada paksi-y. Apabila x
menghampiri a pada paksi-x, f(x) menghampiri L pada paksi-y. Kriteria bagi
kewujudan had mempunyai tiga kes seperti:
Kes Satu :

f a L

Kes Dua:

tidak tertakrif pada

Kes Tiga : f tertakrif pada

a , tetapi f a

Walau bagaimanapun semua kes menunjukkan;

had f x L
x a

Tambahan pula, katakan f(x) tertakrif pada semua x dalam suatu


selang terbuka yang terdiri daripada a, f(x) boleh jadi tertakrif atau tidak
tertakrif pada titik a.

Contoh :
Lengkapkan jadual di bawah dan anggarkan nilai hadnya.
had

(a)

x2

x2 4
x2

Kaedah Jadual :
x

1.9

1.99

1.999

2.001

2.01

2.1

f(x)

3.9

3.99

3.999

4.001

4.01

4.1

Kaedah Algoritma:
had
x2

x2 4
( x 2)( x 2)
had
had ( x 2) 2 2 4
x2
x2
x2
x2

Graf Fungsi:
f(x)

f
f(x)
4

f(x)

iii.

Petua-petua Asas Had :


1.

had x a

2.

had x a

3.

had L L

xa

, a adalah nombor nyata.

xa

xa

, L adalah pemalar.

4.

had x n c n

5.

had n x n a

, n adalah integer positif.

xa

x a

f x dan had g x wujud, maka


6. Jika had
xa
x a
a)
b)

c)

7.

8.

had f x g x had f x had g x


x a

xa

x a

xa

xa

xa

had f x g x had f x had g x


had f x g x had f x had g x
x a

xa

f x
had

x a g x

x a

jika had g x 0
x a

, k adalah sebarang nombor nyata.

x a

had k f x k had f x
x a

x a

had f x had f x
n

9.

had f x
had g x

x a

10.
11.

xa

had

xa

xa

f x n had f x
x a

had f x f c
xa

Contoh:
Cari had bagi fungsi berikut:
1.

had 2 x 2 3x 4 had 2 x 2 had 3 x had 4


x7

x7

x 7

x 7

2 had x 2 3 had x had 4


x 7

x 7

x 7

2 7 2 3(7) 4
= 81

iv. Syarat-syarat Had :

f x L
1. Jika had
x a
f x
2. Jika had
xa

0
L

, maka hadnya wujud iaitu L.


, maka hadnya wujud iaitu 0.
6

L
0
0
f x
4. Jika had
x a
0
f x
3. Jika had
xa

, maka hadnya tak wujud.


, untuk menilaikan hadnya kita perlu tukarkan f(x)
ke bentuk lain samada dengan pemfaktoran atau
mendarab dengan konjugat.

v. Had Kiri : x c
Nilai f(x) menghampiri nombor L, apabila x menghampiri a dari sebelah
kiri pada paksi-x (nilai x kurang dari a). Maka, ditulis sebagai
had f x L
x a

yang disebut sebagai had sebelah kiri bagi f(x) semasa x menghampiri a
adalah sama dengan L.

vi. Had Kanan : x c

Nilai f(x) menghampiri nombor L, apabila x menghampiri a dari sebelah


kanan pada paksi-x (nilai x lebih dari a). Maka, ditulis sebagai

had f x L

x a

yang

disebut

bagi

f(x)

sebagai

semasa

had

sebelah

kanan

menghampiri a adalah

sama dengan L.
7

Contoh : Katakan f(x) ditakrif seperti berikut;


2

f x 0
2

x0
x0
x0

f x dan had f x .
Lakarkan graf f(x) serta tentukan xhad
0
x 0
Penyelesaian:

had f x 2

had f x 2
x0

x 0

Graf f(x)
y

x<0

vii.

x>0

Had Suatu Fungsi :

f x dan had dari kanan, had f x mempunyai


Jika had dari kiri , had
x c
xc

f x adalah wujud dan bersamaan dengan L.


nilai yang sama. Maka, had
xc
8

had f x had f x L had f x adalah wujud.


x a
x a
x a
f x had f x maka had adalah tak wujud.
Sebaliknya, apabila had
x a
x a
viii.

Had Pada Ketakterhinggaan :


Had juga boleh digunakan untuk menggambarkan kelakuan sesuatu

fungsi apabila pembolehubah tak bersandar (bergerak jauh) dari asalan di


sepanjang paksi-x. Katakan f(x) adalah fungsi yang tertakrif dalam selang (a,
+). Jika x dibiarkan menokok tanpa batas, x dikatakan menghampiri positif
ketakterhinggaan ialah L. L adalah suatu nombor nyata. Pernyataan ini boleh

had f x L

ditulis sebagai:

Sebaliknya, katakana f(x) adalah fungsi yang tertakrif dalam selang


(-, a). Jika x dibiarkan menyusut tanpa batas, x dikatakan menghampiri
negatif ketakterhinggaan ialah L. L adalah suatu nombor nyata. Pernyataan ini
boleh ditulis sebagai:

had f x L

Contoh:

had
1. Pertimbangkan

x 2

( x 2)

Kesimpulan:

f x had f x , maka had f x


(a) Jika xhad
a
xa
xa
9

f x had f x , maka had f x


(b) Jika had
x a
x a
x a
(c) Jika

had f x dan had f x , maka had f x atau sebaliknya

x a

x a

x a

Contoh:
f x
dan tentukan had
x 1

Lakarkan graf fungsi

Penyelesaian :
y

had f x
Daripada rajah di atas, didapati bahawa x1
dan
had f x
had f x
x 1
Ini bermakna x1
. Iaitu apabila x

menghampiri 1, had f(x) tidak wujud.

viii. Garis Asimptot :


Terdapat dua jenis garis asimptot, iaitu
(a) Asimptot Mengufuk
(b) Asimptot Mencancang
Contoh:
Rajah menunjukkan lakaran fungsi

10

Garis lurus x = 1 dikatakan asimptot mencancang sementara garis lurus y = 2


dikatakan asimptot mengufuk.
b) KESELANJARAN
Graf bagi fungsi yang selanjar boleh dilakar tanpa perlu mengangkat
mata pen. Graf f(x) putus di mana-mana titik, fungsi tersebut dianggap
selanjar. Jika graf putus di mana-mana titik, fungsi ini dianggap tidak selanjar
pada titik tersebut.
i. Keselanjaran Pada Suatu Titik :
Suatu fungsi dikatakan selanjar pada x = a jika kesemua syarat berikut
dipenuhi;.
(i)

f a tertakrif

f x wujud
(ii) had
xa

(iii)

had f x f a
x a

Jika salah satu di antara syarat di atas tidak dapat dipenuhi pada titik
x = a, maka fungsi tersebut tidak selanjar pada x = a.

11

ii. Jenis-jenis Keselanjaran :

12

iii.Keselanjaran dari Kanan :


Sesuatu fungsi f(x) dikatakan selanjar dari kanan pada a, jika kesemua
syarat berikut dipenuhi.
f a tertakrif

(i).

had f x

(ii).

x a

(iii).
Contoh:
1. Fungsi

wujud

had f x f a

xa

g x

Fungsi g(x) dikatakan selanjar dari kanan pada 0. Graf g(x) adalah
ditunjukkan seperti di bawah.
y

g(x)
x

iv. Keselanjaran dari Kiri :


Sesuatu fungsi f(x) dikatakan selanjar dari kiri pada a, jika kesemua
syarat berikut dipenuhi.
(i).
(ii).
(iii).

f a tertakrif

had f x

x a

wujud

had f x f a

xa

13

Contoh:
1. Fungsi

h x

( x)

Fungsi h(x) dikatakan selanjar dari kiri pada 0. Graf h(x) adalah ditunjukkan
seperti di bawah.

h(x)

0
v. Keselanjaran Pada Selang Tertutup :

Sesuatu fungsi f(x) dikatakan selanjar pada selang tertutup [a , b] jika


fungsi itu selanjar pada selang terbuka (a , b). Ia juga selanjar dari kanan a
dan selanjar dari kiri b.

had f x f a

xa

dan

14

had f x f b

x b

Selanjar pada selang tertutup [a , b]


Contoh:
1. Fungsi f x 9 x 2 dimana x [-3 , 3] .
Diketahui f(x) selanjar pada selang terbuka (-3 , 3) dan juga didapati

had f x f 3

dan

x 3

had f x f 3
x 3

maka f(x) selanjar pada selang tertutup [-3 , 3].


B) Pembezaan

2.1 TAFSIRAN PEMBEZAAN SECARA GEOMETRI


Misalkan y = f(x) ialah suatu fungsi. Pembezaan atau terbitan fungsi f
terhadap x, ditandakan dengan f, ditakrifkan sebagai

dengan syarat had tersebut wujud.


Jika P(x0, y0) merupakan suatu titik pada lengkung y = f(x), maka kecerunan
garis tangen kepada titik di P ditakrifkan sebagai

15

dengan syarat had tersebut wujud


Pembezaan kaedah prinsip pertama
Langkah 1
Diberi y = f(x). Tuliskan ungkapan f(x + x).
Langkah 2
Ringkaskan ungkapan f(x + x) f(x).
Langkah 3
Permudahkan ungkapan

Langkah 4
Gunakan keputusan Langkah 3 untuk menghitung

2.2 PEMBEZAAN FUNGSI ALJABAR MUDAH


Pembezaan Fungsi Malar
Jika y = c (c pemalar), untuk semua x, maka

16

Pembezaan Kuasa Integer Positif


Jika y = xn, dengan n ialah integer positif, maka untuk semua nilai nyata x,

2.3 KAEDAH PEMBEZAAN


Pembezaan Hasil Darab Fungsi Dengan Pemalar
Jika y = cu dengan u ialah suatu fungsi yang terbezakan terhadap x, dan c
pemalar, maka

Pembezaan Hasil Tambah Fungsi


Misalkan u dan v merupakan fungsi terbezakan terhadap x, dan y = u +v,
maka

Pembezaan Hasil Darab Fungsi


Misalkan u dan v merupakan fungsi terbezakan terhadap x, dan y = uv, maka

Pembezaan Hasil Bahagi Fungsi

17

Misalkan u dan v 0 merupakan fungsi terbezakan terhadap x, dan y = u/v,


maka

Pembezaan Kuasa Sebarang Integer


Jika y = xn, dengan n ialah sebarang integer, maka

2.4 PETUA RANTAI


Jika g dibezakan pada titik x dan f boleh dibezakan pada titik g(x), maka
hasil gubahan f g boleh dibezakan pada titik x. Dengan kata lain, jika y =
f[g(x)] dan u = g(x) maka

2.5 PEMBEZAAN FUNGSI TRIGONOMETRI


Jika u = g(x) suatu fungsi terbezakan terhadap x, maka dengan
menggunakan petua rantai, diperolehi

18

2.6 PEMBEZAAN FUNGSI LOGARITMA


Pada umumnya, jika u = u(x) ialah suatu fungsi terbezakan terhadap x, dan y
= logau, maka dengan menggunakan petua rantai diperolehi

Seterusnya, apabila a = e diperolehi

2.7 PEMBEZAAN FUNGSI EKSPONEN


Jika y = ax, maka

Jika u = g(x) suatu fungsi terbezakan terhadap x dan y = au(x) apabila a = e,


maka dengan menggunakan petua rantai diperolehi

19

2.8 PEMBEZAAN FUNGSI TERSIRAT


Jika y dan x ditakrifkan secara tersirat dan tak tersirat, maka

Jika u = g(x) suatu fungsi terbezakan terhadap x, maka

2.9 PEMBEZAAN FUNGSI BERPARAMETER


Pembezaan berparameter merupakan penggunaan petua rantai, iaitu

dan juga keputusan

2.10 PEMBEZAAN FUNGSI HIPERBOLIK


Jika u suatu fungsi terhadap x, maka dengan menggunakan petua rantai
diperolehi

20

3.1 NILAI HAMPIRAN DAN RALAT


Diberi

Perhatikan bahawa
tetapi

apabila

tidak sekali-kali sama dengan f(x),


cukup

kecil,

nilai

bagi

merupakan

penghampiran bagi f(x), dan ditulis sebagai

atau

atau
dengan f (x)= f (x+x) - f (x)
Rumus (3.2) dan (3.3) boleh digunakan untuk mencari nilai hampiran f (x+x)
dengan menggunakan nilai tepat f (x), f (x) dan x iaitu tokokan kecil f (x)
yang dihasilkan daripada tokokan kecil x.
21

3.2 KADAR PERUBAHAN


Jika y suatu fungsi x, maka

merupakan kadar perubahan y terhadap x.

Sebagai contoh jika r mewakili jejari dalam meter dan t mewakili masa dalam
saat, r ialah fungsi t, maka

mewakili kadar perubahan jejari terhadap

masa.
Nilai

yang positif mewakili kadar perubahan menokok bagi y terhadap x

manakala nilai

yang negatif mewakili kadar perubahan menyusut bagi y

terhadap x.
3.2.1 Kadar Perubahan Malar
Misalkan jejari r sm bagi sebuah bulatan pada masa t saat diberi oleh r = 12 2t, dengan 0 t 6. Oleh itu kadar perubahan r terhadap t,

suatu nilai malar.

= - 2 iaitu

= - 2 ini dikenali juga sebagai kadar perubahan malar.

Ini bermakna untuk sebarang nilai t, 0 t 6,

adalah tetap sama.

Seterusnya untuk kadar perubahan malar,

3.2.2 Kadar Perubahan Terkait


Jika udara diisikan ke dalam sebuah belon berbentuk sfera, jejari belon
tersebut akan menokok. Semakin udara diisi, semakin besarlah belon itu dan
semakin menokoklah jejarinya. Seterusnya isipadu belon V juga menokok.
Jejari dan isipadu belon ini menokok pada kadar yang tertentu dan kadar
22

perubahan ini pada masa t masing-masing ialah


sfera pula boleh ditulis sebagai

dan

. Rumus isipadu

Rumus ini menunjukkan terdapat kaitan antara jejari dengan isipadu.


Seterusnya pasti wujud kaitan antara kadar perubahan jejari terhadap masa,
dengan kadar perubahan isipadu terhadap masa

. Masalah yang

melibatkan kadar perubahan beberapa kuantiti yang berkaitan ini dinamakan


masalah kadar perubahan terkait. Pada amnya masalah-masalah mengenai
kadar perubahan yang melibatkan masa sebagai satu pembolehubah boleh
diselesaikan dengan menggunakan kaedah pembezaan fungsi gubahan iaitu

3.3 GERAKAN PADA SUATU GARIS LURUS


Apabila sebutir zarah bergerak maka kedudukannya akan berubah. Ini bererti
zarah beranjak dari kedudukan asal dan akan melibatkan jarak dan arah.
Arah bagi gerakan di sepanjang paksi-x positif ditandakan positif, manakala di
sepanjang paksi-x negatif ditandakan negaif. Oleh itu anjakan merupakan
suatu kuantiti vektor dengan jarak diukur dari suatu titik atau asalan. Ketika
zarah bergerak di sepanjang paksi-x, jika anjakan x ditentukan pada setiap
ketika bagi masa t, maka anjakan ini dapat dituliskan sebagai suatu fungsi
yang boleh dibezakan terhadap masa,
x = x(t)

dengan t = 0

halaju, v bagi sebutir zarah ialah kadar perubahan anjakan x(t) terhadap
masa, oleh itu halaju merupakan terbitan pertama bagi anjakanterhadap
masa t, iaitu

23

halaju seketika ialah halaju zarah pada sebarang ketika bagi masa, dan
tanda (positif atau negatif) bagi halaju ini menunjukkan arah untuk gerakan di
sepanjang suatu garis lurus. Gerakan ke kanan adalah positif dan ke kiri
adalah negatif.
Apabila halaju bagi sebuah jasad yang bergerak dalam magnitud atau arah
atau kedua-duanya, jasad itu dikatakan memecut. Pecutan bagi sebutir zarah
ialah kadar perubahan halaju v terhadap masa t dan ditulis sebagai

oleh itu pecutan merupakan terbitan kedua bagi anjakan terhadap masa t,
iaitu

3.4 KECERUNAN LENGKUNG PADA SUATU TITIK


Kecerunan lengkung di sebarang titik ditakrifkan sebagai kecerunan garis
tangen pada lengkung di titik tersebut. Kecerunan garis tangen pada
lengkung berubah dan dan boleh diperoleh dengan menggantikan koordinat
titik itu ke dalam dy/dx.
3.4.1 Persamaan Garis Tangen Pada Lengkung
Persamaan garis tangen pada suatu lengkung y = f (x) di sebarang titik P
ditakrifkan sebagai persamaan garis lurus PA yang hanya menyentuh
lengkung di titik P. Untuk mendapatkan persamaan garis tangen pada
lengkung di titik P, perlu dicari kecerunan bagi gairs tangen pada lengkung di
titik tersebut.

3.4.2 Persamaan Garis Normal Pada Lengkung

24

persamaan garis normal pada suatu lengkung y = f(x) di sebarang titik P


ditakrifkan sebagai persamaan garis lurus PB yang berserenjang dengan
persamaan garis tangen PA. Jika kecerunan garis tangen pada lengkung y =
f(x) ialah m, maka kecerunan garis normal ialah

3.5 MAKSIMUM DAN MINIMUM


Andaikan y = f(x) ialah fungsi yang selanjar dan boleh dibezakan pada selang
terbuka
a<x<b
Jika f(x) > 0, maka y = f(x) menokok pada selang a < x < b
Jika f(x) < 0, maka y = f(x) meyusut pada selang a < x <b< i=""> </b<>
Apabila suatu fungsi menokok pada suatu selang , maka garis tangen kepada
graf mempunyai kecerunan positif di mana-mana pada selang itu.
Seterusnya, apabila fungsi menyusut pada suatu selang, maka garis tangen
kapada kepada graf mempunyai kecerunan negatif di mana-mana pada
selang itu. Terdapat kemungkinan suatu fungsi menokok pada selang dalam
domainnya dan menyusut pada satu selang yang lain.
TAKRIF 3.1 (Titik Genting)
Titik [c , f(c) ] pada suatu fungsi f(x) dikatakan titik genting jiak berlaku
f(c) = 0 atau
f(c) tidak wujud.
Perlu diketahui bahawa jika f (x) ialah fungsi kuadratik atau peringkat lebih
tinggi, maka ada kemungkinan terdapat lebih daripada satu nilai genting.
UJIAN TERBITAN PERTAMA

25

Misalkan y = f(x) merupakan lengkung yang diberi.


1.

f(x) = 0 atau tidak wujud, x ialah titik genting.

2.

titik genting ialah titik maksimum jika f(x) berubah tanda dari

pada positif kepada negatif ketika x menokok melalui titik genting.


Bentuk lengkung adalah cembung.
3.

titik genting ialah titik minimum jika f(x) berubah tanda daripada

negatif kepada positif ketika x menyusut melalui titik genting. Bentuk


lengkung adalah cekung.
TAKRIF 3.2 (Nilai Maksimum-Minimum Mutlak)
Nilai Maksimum mutlak bagi suatu fungsi ialah titik di mana nilai
terbesar bagi fungsi dicapai untuk seruluh domain fungsi tersebut.
Sebaliknya nilai minimum mutlak bagi suatu fungsi ialah titik di mana
nilai terkecil bagi fungsi dicapai untuk seluruh domain fungsi tersebut.
UJIAN TERBITAN KEDUA
Katakan lengkung y = f(x) mempunyai nilai genting di x = x0.
1.

jika f(x0) < 0, graf berbentuk cembung dan f(x) mempunyai nilai

maksimum di x = x0.
2.

jika f(x0) > 0, graf berbentuk cekung dan f(x) mempunyai nilai

minimum di x = x0.
3.

jika f(x0) = 0, atau tidak wujud, ujian terbitan kedua gagal dan

ujian terbitan pertama mesti digunakan untk menentukan sifat graf di x


= x0 .

TAKRIF 3.4 (Titik Lengkok Balas)


Titik yang memisahkan bahagian cembung dengan bahagian cekung
bagi suatu lengkung selanjar disebut titik lengkok balas.
26

TEOREM 3.1 (Titik Lengkok Balas Dan Perubahan Tanda f (x0) )


Misalkan suatu lengkung ditakrifkan sebagai y = f(x). Jika f(x0) = 0
atau f(x0) tidak wujud dan jika terbitan f(x) berubah tanda ketika
melalui x = x0, maka titik (x0 , f(x0)) pada lengkung merupakan titik
lengkok balas.
3.5.1 Nilai Maksimum Dan Minimum Dalam Suatu Selang
Didapati bahawa f(x) mempunyai nilai maksimum setempat dan nilai minimum
setempat masing-masing di P dan Q iaitu nilai maksimum atau minimum di
kejiranan titik-titik berkenaan sahaja. Ketika x menyusut dari P, nilai f(x) akan
menjadi lebih kecil daripada nilai di Q. Sebaliknya ketika x menokokdari Q,
nilai f(x) menjadi semakin besar daripada nilai di P. Tanpa mengetahui bentuk
keseluruhan graf, kedudukan titik maksimum atau minimum mutlak tidak
dapat ditentukan. Namun begitu dengan menghadkan domain boleh
ditentukan titik maksimum ataupun minimum mutlak tersebut.

Kalkulus Pembezaan
1.1 Definisi
(a) Pembolehubah dan Pemalar
27

Di dalam ungkapan-ungkapan algebra, kita menggunakan huruf-huruf


dan simbol-simbol untuk mewakilkan kuantiti-kuantiti atau nombornombor. Huruf-huruf dan simbol-simbol tersebut mengambarkan
pembolehubah atau pemalar.
Pemalar ialah suatu nombor atau kuantiti di mana nilainya adalah tetap
manakala pembolehubah ialah suatu nombor atau kuantiti fizikal di
mana nilainya berubah.
Contoh 1 :
Formula luas bagi bulatan ialah pj2 dan katakan simbol bagi luas
bulatan ialah L. Nyatakan kuantiti manakah ialah pemalar dan
pembolehubah.
Penyelesaian :
Pemalar : p
Pembolehubah : L dan j
(b) Fungsi

Fungsi ialah satu hubungan antara setiap unsur dengan satu unsur
yang unik.

Contoh 2 :
Jika f ( x ) = 3x2 + 2x - 10 dapatkan nilai f ( 3 ) dan f ( - 2 ).
Penyelesaian :
f ( x ) = 3x2 + 2x - 10

f ( 3 ) = 3x2 + 2x - 10

f ( - 2 ) = 3x2 + 2x - 10

= 3 ( 3 )2 + 2 ( 3 ) - 10

= 3 ( - 2 )2 + 2 ( - 2 ) - 10

= 27 + 6 - 10

= 12 - 4 - 10

= 23

=-2
28

2.1.2 Had ( Limit )

Suatu fungsi bagi x mungkin tidak mempunyai nilai apabila x = a. Namun


begitu mungkin juga ia akan menghampiri suatu nilai apabila x
menghampiri a, di mana a diandaikan sebagai suatu nilai tertentu bagi x.

Katakan,
y = x2 + 9
x-3
Apabila x = 3
Maka y = 9 - 9 = 0
3-3=0
Ini adalah tidak bermakna kerana nilai 0/0 = ; adalah tak tentu
Namun begitu, y menghampiri suatu nilai apabila x menghampiri 3.
Apabila x menghampiri 3 ( x 3 )
y = x2 - 3 2
=(x3)(x+3)
(x3)
=x+3
=3+3
=6
Ini bermakna y akan menghampiri nilai 6 jika x menghampiri 3.
Katakan kita ambilkan nilai x yang menghampiri nilai 3
Jika x = 3.1 maka y = 6.1
Jika x = 3.01 maka y = 6.01
29

Jika x = 3.001 maka y = 6.001

dan seterusnya, y menghampiri 6 jika x menghampiri 3. Dalam kes ini,


kita nyatakan bahawa nilai y adalah tak tentu jika x = 3, tetapi y
menghampiri nilai 6 jika x menghampiri 3.

Katakan y ialah suatu fungsi di mana nilainya tak tentu jika x = a. Namun
begitu y akan menghampiri suatu nilai, katakan m, jika x menghampiri a.
Untuk kes ini kita katakan bahawa y menghampiri had (limit) m apabila x
menghampiri a. Secara ringkasnya ditulis :
y m apabila x a
atau
Had ( y ) = m
xa
Ini boleh dibaca sebagai had bagi y apabila x menghampiri a, ialah m.
Contoh 3 :
Dapatkan had bagi x3 - 3x2 apabila x 3.
x2 - 9
Penyelesaian :
Katakan :
y = x3 - 3x2
x2 - 9
Apabila x = 3
y = 27 - 27 = 0 =
9-90
Apabila x 3, ( x 3 )
30

y = x3 - 3x2
x2 - 9
= x2 ( x 3 )
(x3)(x+3)
= x2 ( x 3 )
(x+3)
\ had ( y ) = 32
3+3
=9
6
=3
2

1.1.3 Perubahan dan Pembolehubah


Apabila nilai suatu pembolehubah berubah daripada a ke b, perbezaan ( b
a ) disebut perubahan dalam pembolehubah. Di dalam kalkulus
pembezaan, perubahan dalam x di tulis sebagai d x ( delta x ), perubahan
dalam y, ditulis d y, perubahan dalam u, ditulis d u, perubahan dalam A,
ditulis d A dan seterusnya.
1.1.4 Pembezaan dari Prinsip Pertama

Kecerunan Garis Lengkung

Untuk suatu graf garis lurus, kecerunannya adalah tetap iaitu sama pada
sebarang titik di atas garis. Kecerunan untuk suatu graf lengkung adalah
berubah-ubah pada titik-titik yang berlainan. Katakan kita hendak mencari
kecerunan untuk garis lengkung y = x2 (lihat rajah dibawah)
31

Ambil satu titik A ( 1 , 1 ). Lukiskan garis AB yang memetong garis


lengkung di titik B. Lukiskan Ac selari dengan paksi-x, BC selari dengan
paksi-y. Katakan panjang AC ialah dx dan CB ialah dy.
Kecerunan untuk garis AB = tan E BAC
= dy
x

Untuk fungsi y = x2, apabila x bertambah sebanyak dx dan y bertambah


sebanyak dy, kita perolehi
y + d y = ( x + dx )2
= x2 + 2x dx + (dx )2
d y = x2 + 2x dx + ( dx )2 - y
= x2 + 2x dx + ( dx )2 - x2 { diketahui y = x2}
= 2x dx + (dx )2
dx dy = 2x + dx
dx
Dari sini kita akan dapatkan nilai dy/ d x untuk sebarang nilai dx pada
sebarang titik di atas garis lengkung di mana nilai x diketahui. Jika x = 1,
(titik A) kita akan dapati keputusan berikut :

32

dx

dy = 2x + dx
dx

0.3
0.2
0.1
0.01
0.001
0.0001

2 + 0.3 = 2.3
2 + 0.2 = 2.2
2 + 0.1 = 2.2
2 + 0.01 = 2.01
2 + 0.001 = 2.001
2 + 0.0001 = 2.0001

Keputusan di atas, menunjukkan nilai kecerunan untuk AB apabila dx


menuju ke kosong, dan B bergerak menuju A. Adalah jelas bahawa
kecerunan AB menuju ke nilai 2 apabila dx menuju ke 0 iaitu

Kecerunan bagi suatu titik ( titik A untuk contoh di atas ) disebut


kecerunan garis tangen pada titik tersebut. Jadi untuk contoh di atas,
kecerunan untuk tangen pada lengkung y = x 2 di titik A( 1 , 1 ) ialah 2
Kaedah untuk mencari kecerunan bagi lengkung y = x 2 di titik A(1,1)
boleh digunakan untuk mencari kecerunan pada sebarang titik. Katakan
kita hendak mencari kecerunan untuk sebarang titik (x,y) pada lengkung
y = x2 ( lihat rajah dibawah )

33

Oleh kerana B ( x + dx , y + dy ) terletak di atas lengkung y = x 2


dy + dy = ( x + dx )2
= x2 + 2xdx + (dx )2
dy = 2x dx + ( dx )2
dx, dy = 2x + dx
dx
Ambilkan had dx 0,
had dy = 2x
dx 0 dx
Kita gunakan simbol dy/dx ( dy per dx ) untuk menunjukkan had bagi dy/dx
apabila d x 0, iaitu :
had dy = dy
dx 0 dx

dx

= 2x

Proses untuk mendapatkan dy/dx disebut pembezaan dan proses pembezaan


dengan mengirakan betul-betul had dy/dx apabila d x o disebut
34

pembezaan dari prinsip pertama. Simbol dy/dx juga ditulis f(x) atau Dy, dan
disebut pembezaan y terhadap x.
Contoh 4 :
Jika y = x3 , dapatkan dy/dx dari prinsip pertama
Penyelesaian :
Katakan d x ialah tembahan dalam x dan dy ialah tambahan dalam y
dy + dy = ( x + dx )3
= x3 + 3x2x + 3x( dx )2 + (dx)3
y = 3x2x + 3x( dx )2 + (dx)3
dx, dy = 3x2 + 3x dx + (dx)2 dx
had dy = 3x2
dx 0 dx
Jika kita perhatikan dari contoh-contoh yang telah diberikan, kita boleh
dapati keputusan adalah seperti berikut :

dy/

y
x2

2x = 2x2 - 1

x3

3x2 = 3x3 - 1

dx

Jadi kita boleh membuat kesimpulan bahawa jika


y=xn
dy/dx = nxn - 1
Petua di atas dapat dibuktikan.
Contoh 5 :

35

Bezakan fungsi-fungsi berikut terhadap x

(a) y = x6

(b) y = 5/ x2

(a) y = x6

(b) y = 5 x - 2

Penyelesaian :

d ( x6 ) = 6x 6 1

d (5 x - 2) = ( - 2 )5 x 2 - 1

dx

dx

= 6x 5

= - 10 x 3
= -10 / x 3

1.1.5 Petua-petua Pembezaan


Setakat ini kita telah pelajari satu asas untuk pembezaan iaitu :
Jika y = x n
dy = nxn - 1
dx
Kita akan pelajari petua-petua pembezaan yang selanjutnya.
(a) Fungsi Gubahan ( Hukum Rantai )
Katakan kita hendak bezakan y = u terhadap x di mana u ialah suatu fungsi
x. Anggapkan pertambahan dalam x yang melibatkan pertambahan dalam u,
du dan seterusnya y, dy
dy = dy X du
dx

du

dx

36

Dengan menganggapkan d x 0
had [dy]

dx 0 [dx]

had [dy]
dx 0 [du]

had [du]
dx 0 [dx]

iaitu,
dy = dy X du
dx

du

dx

Petua ini juga disebut petua rantai demi fungsi atau hukum rantai
Contoh 6 :

(b) Petua Hasil-Darab


Katakan suatu fungsi y = u X v di mana u dan v adalah masing-masing suatu
fungsi bagi x. Pertambahan dalam x yang menghasilkan pertambahan
dalam x yang menghasilkan pertambahan dalam u, du dan dalam v, dv dan
seterusnya dalam y, d y.
37

Jadi, dari y = uv
y + dy = ( u + d u ) ( v + d v )
= uv + ud v + vd u + d ud v
dy = u dv + v du + du dv
dy = u dv + v du + dud v
dx

dx

dx

dx

Apabila dx 0, du 0, dv 0, Maka dengan mengambil had


dy = u dy + v du
dx

dx

dx

Contoh 7 :
Bezakan fungsi y = x3 ( 3x 4 )4
Penyelesaian :
Katakan u = x3 dan v = ( 3x 4 )4
Maka du = 3x2 dv = 4 ( 3x 4 )4 X 3 = 12( 3x 4 )4
dx

dx

dy = u dy + v du
dx

dx

dx

= x3 12 ( 3x 4 )4 + ( 3x 4 )4 3x2
= 12 x3 ( 3x 4 )4 + 3 x3 ( 3x 4 )4
= 3x2 ( 3x 4 )3 [ 4x + ( 3x 4 ) ]
= 3x2 ( 3x 4 )3 ( 3x 4 )

38

= ( 213 12x2 ) ( 3x 4 )3

(c) Petua Hasil-Bahagi


Jika y = u/v di mana u dan v adalah masing-masing fungsi bagi x, dengan
cara yang sama :
y + dy = u + du
v + dv
dy = u + du - u
v + dv v
= v du u dv
v ( v + dv )
v du - u dv
dy = dx

dx

v ( v + dv )
mengambilkan had dx 0 , du 0 , dv 0 ,
maka
v du - u dv
dy =

dx

dx

dx
v2

Contoh 8 :
Bezakan fungsi y = ( x3 4 ) terhadap x
( x2 + 3 )
Penyelesaian :
Katakan u = ( x3 4 ) dan v = ( x2 + 3 )

39

Maka du = 3x2 dv = 2x
dx

dx

v du - u dv
dy = dx

dx

dx v2
= ( x2 + 3 ) ( 3x2 ) - ( x3 - 4 ) ( 2x )
( x2 + 3 ) 2
= ( 3x4 + 9x2 ) - ( 2x4 - 8x )
( x2 + 3 ) 2
= x4 + 9x2 + 8x
( x2 + 3 ) 2

(d) Fungsi Tersirat


Fungsi tersirat ialah fungsi di mana hubungan antara x dan y adalah tidak
jelas.
Misalnya : x2 + 4y2 = 3y dan xy + 3x2 = 6
Untuk mendapatkan pembezaan fungsi-fungsi tersebut, caranya ialah
dengan membezakan setiap sebutan satu per satu dan mengaturkan
semula keputusan yang diperolehi.
Contoh 9 :
Dapatkan dy/dx untuk fungsi x2 - y2 + 3x = 5y2
Penyelesaian :
d ( x2 ) - d ( y2 ) + d ( 3x ) = d ( 5y2 )
dx

dx

dx

dx

40

2x - 2y dy + 3 = 10y dy
dx

dx

2x + 3 = 10y dy + 2y dy
dx

dx

= 12 y dy
dx
dy = 2x + 3
dx

12y

41

Tugasan 2:
Anda

perlu

tugasan

menyiapkan

iaitu

Had

Keselanjaran
Pembezaan

dan
serta

yang

diberi

dengan menggunakan tulisan


tangan sahaja.

42

Individu 1 :
Ooi Sheau Yee

43

Individu 2 :
Mahaswary A/P
Nachimutu

44

Tugasan 3 : (Individu)
Anda

perlu

membuat

menulis
refleksi

bagi

keseluruhan

hasil

dari

kekuatan

segi

kelemahan

serta

dan

dapatan
dan

kesannya

kepada diri sebagai seorang


guru.

45

46

Refleksi : (Nama: Ooi Sheau Yee

No. IC: 900916-08-5512)

Pertama sekali, saya Ooi Sheau Yee ingin mengucapkan ribuan terima
kasih kepada pensyarah saya iaitu Encik Mohd Khiril Anuar Aulkurnaini yang
mengajar unit M3 kursus Kalkulus Asas ( MTE 3083 ) dan sudi memberi
tunjuk ajar tentang tugasan 2 yang diberikannya serta menerangkan cara
dalam menghasilkan tugasan ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima
kasih kepada ahli kumpulan saya Mahaswary A/P Nachimutu serta kawankawan lain yang banyak membantu saya untuk menyiapkan tugasan dan
memberi idea bagaimana melaksanakan tugas ini dengan baik.

Semasa menerima kertas kerja kursus ini, pensyarah memberi taklimat


tentang kerja kursus ini kepada kita. Selepas pensyarah memberi taklimat,
saya berasa sedikit tekanan kerana tugasan 2 mengandungi banyak soalan
Had dan Pembezaan. Namun, akhirnya saya dan ahli kumpulan saya telah
berjaya menyiapkan kerja kursus ini dan dapat menghantarkannya kepada
pensyarah pada masa yang ditetapkan. Di sebalik kejayaan ini, saya juga
manghadapi pelbagai rintangan, cabaran dan halangan yang harus saya lalui
demi menjayakan kerja kursus ini. Masalah yang saya menghadapi dalam
kerja kursus ini ialah susah mencari buku rujukan yang berkaitan dengan
topik Had dan Keselanjaran. Oleh itu, saya melayari laman web untuk
mencari maklumat yang berkaitan dan contoh-contoh soalan bagi topik
tersebut.

Melalui kerja kursus ini, saya dapat mempelajari dan mengetahui topik
Had dan Keselanjaran serta Pembezaan dengan lebih mendalam. Kedua-dua
topik tersebut juga merupakan Kalkulus Asas dalam Matematik. Saya pernah
47

belajar topik tersebut di Sekolah Menengah dan sem lepas. Tetapi saya
sudah lupa kefahaman bagi kedua-dua topik tersebut. Maka, semasa
menyiapkan kerja kursus ini saya dapat mengimbas kembali kemahiran atau
ilmu pengetahuan yang pernah belajar. Kekuatan saya dalam tugasan ini
ialah saya dapat mencari banyak maklumat yang berkaitan dengan Had dan
Keselanjaran di laman web. Maklumat yang telah saya cari dapat memberi
manfaat kepada saya semasa membuat ringkasan tentang topik Had dan
Keselanjaran. Oleh itu, saya dapat mengetahui pelbagai jenis Had dan
Keselanjaran dengan selanjutnya. Selain itu, ini juga menolong saya semasa
menyelesaikan soalan-soalan tugasan 2 tentang Had dan Keselanjaran serta
lebih memahami bagi topik tersebut selepas pensyarah mengajar.
Kelemahan saya dalam kerja kursus ini ialah semasa menyiapkan
tugasan kedua. Terdapat beberapa soalan Had dan keselanjaran serta
Pembezaan yang saya tidak dapat menyelesaikannya. Oleh itu, saya
meminta tolong daripada Encik Mohd Khiril Anuar Aulkurnaini dan rakanrakan seunit saya. Di samping itu, saya juga mencari buku rujukan supaya
boleh

membantu

saya

untuk

menyelesaikan

soalan-soalan

tersebut.

Manakala, saya juga tidak tahu bagaimana melakarkan graf bagi soalan Had
dan Keselanjaran. Hal ini demikian, saya hendak mencari buku rujukan atau
maklmuat yang telah diajar oleh pensyarah dan meminta bantuan daripada
rakan yang mahir dalam topik tersebut untuk mengajar saya. Dengan adanya
tugasan secara berkumpulan ini , saya dan ahli kumpulannya dapat
mengenali dengan lebih baik, mengeratkan hubungan kita dan mempunyai
sifat berkerjasama, kesabaran dan saling membantu.

Akhirnya, saya mempercayai ilmu yang didapati melalui kerja kursus ini
akan membantu saya pada masa yang akan datang sebagai seorang bakal
guru. Saya amat menyakinkan bahawa segala kebaikan yang telah saya
perolehi melalui kerja kursus ini tidak dapat dinilaikan dengan kewangan
malah dapat membantu saya menyampaikan ilmu ini kepada generasi yang
akan datang.

48

Sekian, terima kasih.

49

REFLEKSI

NAMA : MAHASWARY A/P NACHIMUTU


NO.KP: 870604-35-5400

Yang pertamanya, bersyukur ketuhan kerana dengan izin Nya, saya


Mahaswary A/P Nachimutu pelajar pengkhususan Matematik daripada
kumpulan M3 telah berjaya menyiapkan kerja kursus ini pada masa yang
telah ditetapkan tanpa sebarang halangan. Sebenarnya, kerja kursus ini
banyak mendedahkan kepada diri saya dengan pelbagai maklumat dan
informasi mengenai had dan keselanjaran dan pembezaan. Memang tidak
dapat dinafikan lagi, kerja kursus ini sangat bermakna bagi saya.
Kami telah mendapat tugas projek bagi kursus Kalkulus Asas MTE
3183 yang disampaikan oleh pensyarah kami iaitu Encik Mohd Khiril anuar
Zulkurnaini. Berdasarkan tugasan ini kami telah ditugaskan untuk membuat
ringkasan tajuk had dan pembezaan secara berpasangan serta dalam
tugasan 2 kami secara individu membuat tugasan berkaitan had dan
pembezaan.Sehubungan dengan itu, kerja kursus ini telah membantu untuk
menambahkan lagi nilai kompeten bagi seorang guru. Dalam konteks saya
sebagai seorang bakal guru, tugasan ini telah banyak membantu saya dalam
memperbaiki diri dalam pelbagai aspek terutamanya had dan keselanjaran
dan pembezaan.
Pada awal tugasan, pensyarah kami iaitu Encik Mohd Khiril terlebih
dahulu membincangkan serta memberikan penerangan untuk menyiapkan
tugasan ini. Hal ini memudahkan tugasan saya untuk menyempurnakan
tugasan 2 iaitu had dan keselanjaran dan pembezaan. Walau bagaimanapun,
tidak lengkap sekiranya kejayaan ini tanpa keperitan dalam menyiapkannya

50

Namun, atas dorongan dan bimbingan pensyarah kami, saya dapat


menyempurnakan tugasan satu ini.
Sebelum saya membuat tugasan 2 tentang had dan keselanjaran dan
pembezaan, saya telah membuat beberapa latihan sebagai rujukan kepada
soalan tugasan berdasarkan had dankeselanjaran dan pembezaan. Dalam
proses merujuk ini, saya merujuk beberapa buku rujukan untuk memastikan
jawapan yang dibuat akan bertepatan dengan dengan kehendak soalan
tugasan.
Seterusnya, saya juga menghadapi masalah dalam mencari nota
dalam tugas pertama dengan mencari serta membuat nota ringkas tentang
had dan keselanjaran dan pembezaan. Tetapi

saya berjaya menghadapi

masalah ini dengan merujuk kepada pensyarah serta rakan sekelasnya.


Akhirnya saya dapat menyelesaikan tugan yang diberikan.
Selain itu, kami juga nota berdasarkan tajuk had dan keselanjaran dan
pembezaan. Tugasan ini memang membantu saya membuat rujukan serta
mengulangkaji tajuk-tajuk tersebut. Malah berdasarkan nota-nota ini juga
kami membuat ringkasan. Hal ini memudahkan kami supaya mudah membuat
ualngkaji pada waktu terdekat dengan peperiksaan. Tugasan ini memang
membantu saya mendapat ilmu yang mendalam tentang tajuk yang
dipelajarinya.
Walaubagaimanapun, semasa saya berada dalam proses untuk
menyempurnakan tugasan ini, saya menghadapi sedikit kesulitan. Saya
menghadapi masalah untuk mencari sumber rujukan. Hal ini demikian kerana,
liputan rangkaian internet yang kurang memuaskan dan sangat lemah di blok
asrama.

Manakala

perpustakaan

kampus

juga

mengalami

masalah

kekurangan bahan bacaan dan sumber rujukan Hal ini mungkin terjadi kerana
setiap pelajar semester empat Program PISMP sedang menyempurnakan
tugasan masing-masing. Maka bahan rujukan juga menjadi terhad kerana
semua pelajar berebut-rebut untuk mencari bahan bagi menyempurnakan
tugasan masing-masing.

51

Namun, masalah ini dapat saya atasi dengan bantuan yang dihulurkan
oleh Encik Mohd Khiril. Beliau tidak jemu-jemu memberikan tunjuk ajar dan
panduan tentang cara untuk menghasilkan tugasan ini. Beliau turut memberi
komen dan cadangan bagi penambahbaikan tugasan ini yang saya lakukan
ini. Saya turut disarankan agar menyediakan hasil tugasan yang ringkas
tetapi padat dan baik bagi tugasan ini. Maka saya menyemakan cara yang
saya buat dengan Encik Mohd Khiril untuk memastikan kesesuaian soalan.
Selain itu, rakan sekelas saya dan pelajar-pelajar yang turut melaksanakan
tugasan

ini

memberikan

kerjasama

mereka

dengan

berkongsi

ilmu

pengetahuan dan kefahaman mereka tentang cara pelaksanaan tugasan.


Saya juga telah menerima segala kritikan daripada kawan-kawan saya
dan memperbaiki kesalahan saya serta bertolak ansur dengan mereka untuk
memudahkan pelancaran tugasan ini.
Saya dapat simpulkan bahawa tugasan seperti ini amat berguna
kepada saya sebagai seorang bakal guru agar mampu memperbaiki diri saya
dari semasa ke semasa dan seterusnya tabah menghadapi masalah pada
masa akan datang. Sesungguhnya tugasan ini memberi seribu makna buat
orang yang hanya mampu melihatnya dengan mata hati bukan dengan luaran
sahaja. Maka amat rugilah saya sekiranya tidak menjadikan tugasan ini
sebagai satu pengalaman mahu pun motivasi dalam menjadikan kehidupan
seharian saya lebih baik dari semasa ke semasa.
Akhirnya, tugasan ini dapat saya sempurnakan dengan lancar dan
telah dapat disempurna dalam tempoh yang telah ditetapkan. Saya berharap
agar pensyarah pembimbing saya menerima dan berpuas hati dengan hasil
tugasan yang telah saya dan rakan sekumpulan saya hasilkan ini.
Sekian terima kasih.

52

Rujukan :
Buku
Ong, B. S., Lee, K. Y., Yong Zulina Zubairi, Maheran Nuruddin, Che Noorlia &
Miskah Dzakaria. (2012). MATHEMATICS FOR MATRICULATION
SEMESTER 1 FOURTH EDITION. Shah Alam, Selangor Darul Ehsan:
Oxford Fajar Sdn. Bhd.
(Hons), T. E. (2003). Matematik Tambahan. Kuala Lumpur: Direct Art
Company.
Ali, M. (1993). Asas Analisis Matematik. Selangor Darul Ehsan: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Goen, Q. S. (1999). Matematik. Selangor Darul Ehsan: Berlian Sdn.Bhd.
Goon, M. W. (1996). Matematik Tambahan Tingkatan 4 dan 5. Selangor Darul
Ehsan:
Hock, P. Y. (1987). Kalkulus Permulaan. Kuala Lumpur: Aslita Sdn.Bhd.
Md.Tap, A. O. (1988). Matematik Pertama. Selangor Darul Ehsan: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Sim, O. B. (2008). Ace Ahead Mathematics Volume 1. Selangor: Oxford Fajar
Sdn.Bhd.
Sing, W. T. (2001). Matematik Tambahan. Selangor: Jiwabaru Sdn.Bhd.
Tiong, O. C. (1998). Kalkulus. Johor Darul Ta'zim: Muapakat Percetakan Jaua
Sdn.Bhd.

53

Internet
Chee, J. W., Kok, J. L., & Lee, K. M., (2001). HAD DAN KESELANJARAN.
Retrieved from http://www.oocities.org/enotebvp/frameset.html
Radzuan Abd Hamid. (Mei 12, 2013). Had n Keselanjaran. Retrieved from
https://www.scribd.com/doc/140909926/Had-n-Keselanjaran#download
Mat Asim. (Okt 1, 2011). Bab 2: Had dan Keselanjaran. Retrieved from
https://www.scribd.com/doc/67021400/Bab-2
Ammar Masri. (Jan 15, 2011). Keselanjaran. Retrieved from
https://www.scribd.com/doc/46919627/Keselanjaran
Jessica, L. (Julai 20, 2013). Tajuk 2: Had dan Keselanjaran. Retrieved from
https://www.scribd.com/doc/154932147/TAJUK-2-Had-DanKeselanjaran#download
Qaseh Sayang. (Nov 3, 2013). Had dan Keselanjaran. Retrieved from
http://cikgujumrah.blogspot.sg/2013/11/had-dan-keselanjaran.html
Muazzin. (2010). Pembezaan. Retrieved 23 Feb 2015.
https://muazzin.wordpress.com/matematik-tambahan-t4/bab-9pembezaan/

Siti Aishah (2009) . kalkulus asas terbitan pertama 20 Feb 2015


http://www.slideshare.net/echah91/kalkulus-asas-terbitan-pertama

54

LAMPIRAN

55