Anda di halaman 1dari 3

NAMA : TAN KAI YEE

KELAS : PISMP PEMULIHAN B SEM 7

Tutorial 1 :
a) Perbezaan psikoterapi, bimbingan dan kaunseling
Aspek
Maksud

Kaedah

Psikoterapi
satu proses di mana

Bimbingan
satu set peraturan yang

Kaunseling
interaksi antara dua

pakar terapi

diberi kepada seorang

pihak iaitu kaunselor

berhubung secara

individu. Ia terletak

dan klien di mana

personal dengan

kepad individu tersebut

mereka sama-sama

pesakit yang

sama ada ingin patuh

membincangkan

mengalami masalah

atau tidak patuh

tentang masalah yang

mental, tingkah laku

terhadap bimbingan

dihadapi oleh klien.

dan masalah peribadi

yang diberi. Ia dalam

Keputusan akhir dibuat

bentuk nasihat dan

oleh klien tanpa ada

Melalui

teguran.
unsur paksaan.
khas Cara yang ditetapkan Kaunselor dan

terapi

yang

diberikan oleh pemberi bimbingan berbincang

kepada

pesakit untuk

klien

tentang

menyelesaikan cara

untuk

seperti terapi tarian masalah yang dihadapi menyelesaikan


dan terapi drama.

dalam bentuk nasihat masalah yang dihadapi


dan teguran

oleh

klien

membuat

keputusan tanpa ada


unsur
Sasaran

Tempat
Tempoh Masa

paksaan

daripada kaunselor.
Mereka yang

Meraka yang

Meraka yang

mengalami masalah

memerlukan bimbingan. mengalami pada tahap

mental. Sebagai

Sebagai contoh,

yang rendah dan tidak

contoh, seorang

seorang ibu menasihati

dapat menyelesaikan

pesakit mental akan

anaknya.

masalah yang dihadapi

mendapat bantuan

oleh klien membuat

daripada pakar

keputusan tanpa ada

psikoterapi

unsur paksaan

Hospital dan klinik


Sekolah, kolej dan IPT
Jangka masa yang Masa singkat 1-5 sesi

daripada kaunselor.
Sekolah, kolej, dan IPT
Masa singkat 1-5 sesi

panjang

NAMA : TAN KAI YEE

Pihak
professional
yang terlibat

Fokus

KELAS : PISMP PEMULIHAN B SEM 7

Pakar psikologi

Guru biasa, guru

Kaunselor, pakar

kaunseling, pakar

bimbingan kaunseling.

psikologi kaunseling.

psikiatri, pakar psiko.


Memberi fokus

Berfokus kepada

Memberi fokur

kepada perubahan

membantu individu

membantu individu

personaliti.

memilih apa yang

untuk menggunakan

paling mereka inginkan

kekuatan yang ada

dan hargai.

untuk berdaya tindak

psikologi klinikal,

menjadikan kehidupan
yang lebih baik.

b) Perbezaan Dan Persamaan Kaunseling Individu dan Kelompok

Kaunseling Individu
1. Kuasa-kuasa terapeutik hanya terhad
kepada kaunselor dengan seorang
individu.

Kaunseling Kelompok
1. Kuasa-kuasa terapeutik berlaku
antara kaunselor dengan beberapa
orang individu.

2. Proses pertolongan hanya diterima


daripada kaunselor sahaja.

2. Proses pertolongan boleh datang


daripada kaunselor atau ahli-ahli lain.

3. Fungsi kaunselor adalah tetap

3. Fungsi kaunselor boleh berubah dari


menjadi ketua kelompok kepada
menjadi ahli.

4. Suasana yang tenang, mesra dan


percaya-mempercayai lebih mudah
dibina.

4. Suasana yang tenang, mesra dan


percaya-mempercayai sukar dibina
kerana bilangan ahli yang ramai.

5. Semangat bekerjasama, tolongmenolong dan kesepaduan tidak wujud


kerana tidak ada ahli-ahli lain.

5. Semangat bekerjasama, tolongmenolong dan kesepaduan wujud


dalam kalangan ahli-ahli.

6. Penumpuan perhatian secara penuh


kepada klien.

6. Perhatian dan layanan kaunselor


terpaksa dibahagi-bahagikan dalam
kalangan ahli-ahli.

7. Murid atau klien berkenaan hanya


menerima bantuan daripada kaunselor.

7. Murid atau ahli bukan sahaja


menerima tetapi juga memberikan
pertolongan kepada ahli-ahli lain dalam

NAMA : TAN KAI YEE

KELAS : PISMP PEMULIHAN B SEM 7

kelompok.
8. Klien tidak berpeluang mempelajari
kemahiran-kemahiran asas kaunseling.

8. Ahli-ahli berpeluang mempelajari


kemahiran-kemahiran asas kaunseling.

9. Klien tidak berpeluang mempelajari


perhubungan antara individu

9. Ahli dapat mempelajari perhubungan


antara individu daripada ahli-ahli lain.

10. Klien tidak berpeluang mempelajari


cara memahami tingkah laku orang lain.

10. Ahli dapat belajar cara memerhati


dan memahami tingkah laku individu
lain.

Anda mungkin juga menyukai