Anda di halaman 1dari 24

Topik X Pertimbangan

Moral dan
Teori Etika

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
1.

Menyatakan definisi etika dari sudut perniagaan dan profesional;

2.

Menerangkan lima faktor yang terlibat dalam pembentukan etika


individu;

3.

Menerangkan falsafah normatif dengan relativisme etika;

4.

Membezakan kesemua sistem etika yang utama; dan

5.

Mengguna pakai teori etika yang relevan dengan isu etika yang
timbul dalam amalan perniagaan dan profesional.

X PENGENALAN
Apakah yang terlintas di fikiran anda apabila seseorang menyebut perkataan
etika? Anda mungkin mempunyai jawapannya. Mari kita lihat dahulu apa
yang akan kita pelajari dalam topik ini.
Dalam topik ini, anda akan didedahkan kepada konsep-konsep asas dan teoriteori moral; sejarah perkembangan teori tersebut serta pengkajian sistematik ke
arah menentukan betul-salah atau baik-buruk sesuatu perkara. Konsep dan teori
ini kemudian diaplikasikan untuk membantu anda menyelesaikan dilemadilema dalam pengurusan semasa.

1.1

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI


ETIKA

Adakah anda sedar bahawa masalah etika yang berkaitan dengan pengurusan
sesebuah organisasi adalah sangat kompleks? Malah masalah tersebut boleh
menjadi lebih kompleks dengan penglibatan faktor-faktor berikut iaitu:
(a)

Akibat yang berpanjangan;

(b)

Alternatif yang pelbagai;

(c)

Hasil yang bercampur;

(d)

Akibat yang tidak pasti; dan

(e)

Implikasi peribadi.

Faktor-faktor ini akan dihuraikan dengan lebih lanjut dalam Topik 3 nanti.
Sekarang mari kita sambung kembali pembelajaran kita tentang masalah etika.
Tahukah anda bahawa masalah etika bersifat merebak? Oleh kerana itu
pengurus perlu membuat keputusan dan mengambil tindakan yang boleh
memberi kesan kepada orang lain. Keputusan dan tindakan pengurus perlu
ditangani dan analisis moral harus dilakukan apabila:
(a)

Ia memberi kesan negatif kepada orang lain; atau

(b)

Ia memudaratkan atau mencederakan orang lain yang di luar kawalan


mereka

Dalam subtopik-subtopik berikutnya, anda akan didedahkan dengan definisi


etika secara umum, dari sudut etika perniagaan dan etika profesional.
Seterusnya, anda akan mempelajari sebab-sebab perniagaan harus beretika dan
faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika individu.

TOPIK 1

1.1.1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

Definisi Etika

Apakah maksud etika?


Umumnya etika boleh didefinisikan sebagai prinsip tingkah laku individu
yang diterima dari segi moral. Etika juga bermaksud kepercayaan peribadi
seseorang individu tentang kelakuan yang baik dan buruk.

Walaupun definisi ringkas ini menyampaikan intipati etika, namun terdapat tiga
implikasi yang perlu diberi pertimbangan lanjut iaitu:
(a)

Etika didefinisikan oleh individu. Hanya orang sahaja mempunyai etika,


sedangkan organisasi tidak mempunyai etika;

(b)

Apa yang membentuk kelakuan beretika boleh berbeza antara seorang


dengan yang lain; dan

(c)

Etika bersifat relatif; ia bukan mutlak. Ini bermaksud bahawa walaupun


sesuatu kelakuan itu dianggap beretika mengikut kaca mata orang yang
melihat, ia biasanya perlu akur kepada norma-norma sosial yang diterima
umum.

1.1.2

Definisi Etika Perniagaan

Secara umumnya etika merujuk kepada tanggapan baik atau buruk (Lawrence
dan Weber, 2011). Bagaimana pula dengan etika perniagaan?
Etika perniagaan merujuk kepada aplikasi nilai dan idea terhadap isu-isu
yang timbul dalam konteks perniagaan.

Sedarkah anda bahawa etika perniagaan ini tidak banyak bezanya dengan
tanggapan etika umum? Sebagai contoh, jika kita menganggap berbohong itu
sebagai tidak beretika, maka sesiapa yang berbohong kepada pihak
berkepentingannya tentang produk atau prestasi kewangan syarikatnya telah
bertindak tanpa etika dalam perniagaan.

1.1.3

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

Definisi Etika Profesional

Bagaimana pula dengan etika profesional? Adakah anda tahu maksudnya?


Berikut adalah maksud etika profesional.
Etika profesional menunjuk kepada nilai-nilai moral yang dibentuk oleh
sekumpulan orang yang terlatih dalam bidang yang sama untuk mengawal
prestasi tugas atau penggunaan sumber mereka.

Golongan profesional menerapkan peraturan-peraturan dan nilai-nilai budaya


profesional mereka sama seperti menerap nilai masyarakat. Mereka mematuhi
secara refleksif peraturan-peraturan dan nilai-nilai profesional apabila
memutuskan bagaimana mereka harus berkelakuan.
Sesetengah organisasi mempunyai banyak kumpulan kakitangan profesional
(seperti jururawat, peguam, penyelidik, doktor dan akauntan) di mana kelakuan
mereka dikawal oleh etika profesional. Etika profesional membantu membentuk
budaya organisasi dan menetapkan nilai-nilai yang dipakai oleh ahlinya dalam
urusan mereka dengan para pihak berkepentingan. Kebanyakan kumpulan
profesional dibenarkan menguatkuasa piawai etika profesion masing-masing.
Malah, kumpulan profesional (seperti doktor dan peguam) boleh diharamkan
daripada menjalankan praktik mereka jika mereka didapati mencabuli peraturan
profesional mereka.

AKTIVITI 1.1
1.

Berikan maksud etika menurut pandangan anda.

2.

Bagaimanakah etika memberi kesan kepada hidup anda? Berikan


beberapa contoh.

1.1.4

Mengapa Perniagaan Harus Beretika?

Sedarkah anda bahawa etika memainkan peranan penting dalam perniagaan? Ini
adalah kerana ia diperlukan dalam semua aktiviti perniagaan. Terdapat dua
faktor utama mengapa perniagaan harus beretika. Dua faktor tersebut
diterangkan dalam Jadual 1.1 berikut.

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

Jadual 1.1: Dua Faktor Utama yang Mengharuskan Perniagaan Beretika


Faktor

Huraian

Pengaruh
Signifikan ke atas
Persekitaran dan
Pihak
berkepentingan

Tindakan perniagaan boleh memberi kesan kepada persekitaran


semula jadi serta pihak berkepentingan organisasi seperti
pelanggan, kakitangan dan komuniti. Memandangkan
perniagaan boleh mempunyai pengaruh yang besar ke atas
mereka, organisasi harus bertanggungjawab dan beretika dalam
tindakannya.

Mempertingkatkan
Prestasi Perniagaan

Etika perniagaan mempertingkatkan prestasi perniagaan


sesebuah organisasi. Sesuatu perniagaan perlu sedar dan tahu
bahawa tindakan beretika boleh memberi kesan langsung
kepada keuntungan (Lawrence & Weber, 2011). Sebaliknya,
organisasi boleh menerima kesan buruk apabila ia bersikap tidak
beretika.

Berikut adalah satu contoh yang menunjukkan kesan perniagaan yang tidak beretika.

Suatu kajian oleh University of Washington mendapati bahawa nilai pasaran


syarikat-syarikat yang tidak menyatakan maklumat akaun mereka dengan
tepat telah merosot 41% apabila kesalahan mereka disedari. Ini adalah kerana
firma-firma yang tidak jujur mudah hilang pelanggan dan akan menghadapi
kos pembiayaan kewangan yang lebih tinggi.
Sumber: Institute for Global Ethics (2006)

1.1.5

Pembentukan Etika Individu

Apakah yang menjadikan sesetengah individu beretika dan sesetengah yang lain
tidak? Mengapa sesetengah orang jujur, manakala yang lain tidak? Terdapat lima
faktor yang memainkan peranan penting dalam pembentukan etika individu.
Faktor-faktor ini disenaraikan dalam Rajah 1.1 berikut.

Rajah 1.1: Lima faktor yang membentuk etika individu

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

Berikut adalah penerangan lanjut bagi kelima-lima faktor ini.


(a)

Pengaruh Keluarga
Sedarkah anda bahawa individu mula membentuk piawai etika mereka
sejak dari zaman kanak-kanak lagi? Kanak-kanak membentuk piawai etika
mereka apabila persepsi mereka mula bertindak balas terhadap kelakuan
ibu bapa mereka. Kanak-kanak lebih berkemungkinan akan menerap
piawaian etika yang tinggi apabila mereka melihat ahli keluarga mereka
berpegang kepada piawaian yang tinggi (seperti bercakap benar). Serta
menerima ganjaran kerana mengikutinya, dan dihukum jika ingkar kepada
piawaian tersebut.
Sebaliknya, jika ahli keluarga terlibat dengan kelakuan tidak beretika
(seperti tidak bercakap benar), dan membiarkan anak-anak mereka
melakukan perkara yang sama, maka kanak-kanak tersebut
berkemungkinan akan membentuk piawaian etika yang lebih rendah.

(b)

Pengaruh Rakan Sebaya


Apabila kanak-kanak memasuki sekolah, mereka dipengaruhi oleh rakanrakan sebaya yang berinteraksi dengan mereka setiap hari. Sebagai contoh,
jika rakan sebaya seorang kanak-kanak yang terlibat dengan kegiatan
mencuri barangan kedai, melakukan vandalisme atau menyalahguna
dadah, maka kanak-kanak itu mungkin mengambil keputusan untuk
melakukan perkara yang sama.
Sebaliknya, jika rakan-rakannya mempunyai piawaian etika yang lebih
tinggi dan menolak kelakuan tersebut, kanak-kanak berkenaan mungkin
akan menerap piawaian tinggi ini.

(c)

Pengalaman Hidup
Pelbagai peristiwa positif mahu pun negatif membentuk kehidupan
manusia dan mempengaruhi kepercayaan dan kelakuan etika kita.
Peristiwa-peristiwa ini merupakan sebahagian daripada proses
pembesaran dan menjadikan kita lebih matang.
Sebagai contoh, seseorang yang mencuri dan tidak tertangkap tidak akan
berasa kesal dan akan terus mencuri. Walau bagaimanapun, seseorang
yang telah tertangkap mungkin berasa sangat bersalah sehingga mengubah
piawaian etikanya dan memastikan dirinya tidak lagi mencuri pada masa
akan datang.

TOPIK 1

(d)

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

Nilai dan Moral Peribadi


Nilai dan moral juga mempengaruhi piawaian etika seseorang. Sebagai
contoh, seseorang yang menjadikan wang dan kemajuan peribadi sebagai
keutamaan tertingginya akan menyerapkan kod etika peribadi yang
bersifat mengejar kekayaan.
Dengan itu, ia akan cuba mendapatkan ganjaran yang diingini dengan
tidak menghiraukan kesannya terhadap orang lain tanpa sebarang belas
kasihan.
Sebaliknya, bagi seseorang yang memberi keutamaan kepada keluarganya,
dia akan menyerap suatu piawai etika yang berbeza.

(e)

Faktor Keadaan
Akhir sekali, mari kita lihat faktor keadaan sebagai faktor terakhir dalam
mempengaruhi etika individu. Kadangkala tanpa disangka-sangka,
manusia mendapati diri mereka dalam keadaan yang mendesak mereka
bertindak bertentangan dengan pertimbangan baik mereka.
Sebagai contoh, terdapat sesetengah orang yang melakukan pemalsuan
akaun perbelanjaan kerana kesempitan wang. Pernyataan ini bukan
bertujuan untuk mewajarkan ketidakjujuran mereka, tetapi menjelaskan
konteks untuk kita memahami mengapa individu kadangkala boleh
berkelakuan tidak beretika apabila mereka tiada pilihan lain.

AKTIVITI 1.2
Faktor manakah dalam Rajah 1.1 tadi paling
pembentukan etika diri anda? Berikan dua contoh.

1.2

mempengaruhi

FALSAFAH NORMATIF DAN RELATIVISME


ETIKA

Pertama sekali, tahukah anda apakah maksud falsafah?


Falsafah ialah kajian tentang pemikiran dan kelakuan.

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

Sekarang mari kita pelajari pula tentang falsafah normatif. Tahukah anda
bahawa pertimbangan moral memerlukan pemahaman tentang falsafah
normatif? Apakah yang dimaksudkan dengan falsafah normatif?
Falsafah normatif adalah kajian tentang pemikiran dan kelakuan yang betul,
iaitu bagaimana kita harus berkelakuan.

Tahukah anda bahawa ahli-ahli falsafah telah mula melihat bidang falsafah
normatif sejak lebih 2,400 tahun yang lalu? Ahli-ahli falsafah telah mula melihat
bidang falsafah normatif sejak zaman Plato lagi. Mereka cuba mewujudkan suatu
proses pemikiran logik berdasarkan kepada prinsip yang tiada pertikaian untuk
menentukan sama ada sesuatu tindakan boleh dianggap seperti berikut:
(a)

Betul atau salah;

(b)

Baik atau buruk; dan

(c)

Adil atau tidak adil.

Isu yang perlu difahami seterusnya untuk menjelaskan teknik-teknik


pertimbangan moral adalah berkenaan relativisme etika. Sebelum kita pergi jauh,
mari kita pelajari dahulu apakah maksud relativisme etika.
Relativisme etika menyatakan bahawa prinsip-prinsip etika harus
didefinisikan mengikut tempoh waktu dalam sejarah, tradisi masyarakat,
keadaan-keadaan istimewa sesuatu perlakuan atau pendapat peribadi.

Persoalan dasar relativisme etika adalah sama ada terdapat prinsip-prinsip


universal yang objektif di mana seseorang boleh mendirikan suatu sistem
kepercayaan etika untuk diaplikasi ke atas mana-mana kumpulan, dalam semua
budaya dan pada bila-bila masa. Dalam erti kata lain, menurut pandangan ini
maksud yang diberikan terhadap etika adalah relatif kepada masa, tempat,
keadaan dan orang yang terlibat. Ini adalah kerana piawaian kelakuan moral
adalah berbeza antara kumpulan berlainan dalam satu budaya, antara budaya
yang berlainan dan juga antara waktu yang berlainan.

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

Sebagai contoh, mari kita ambil piawaian moral bagi memutuskan tahap
keselamatan produk di Malaysia. Pada masa kini, piawaian ini berbeza antara
pemimpin kumpulan pengguna dengan eksekutif syarikat di industri utama.
Kemungkinan juga piawaian keselamatan produk jauh lebih berbeza di antara
negara Malaysia dengan Amerika Syarikat, atau antara zaman sekarang
berbanding akhir abad ke-19.

SEMAK KENDIRI 1.1


Terangkan dengan ringkas istilah-istilah berikut:
(a)

Falsafah normatif; dan

(b)

Relativisme etika.

1.3

PRINSIP-PRINSIP ETIKA

Secara universal, kita sedar bahawa kita mempunyai tanggungjawab terhadap


orang lain dalam masyarakat dan terikat dengan konsep betul-salah dalam
kelakuan kita terhadap orang lain. Oleh itu, kita perlu mewujudkan kaedah
analitis yang konsisten untuk mengklasifikasikan tindakan kita sebagai betul
atau salah.
Jika kita tidak dapat melakukannya, ia bukan kerana kita tidak mencuba. Seperti
yang telah digambarkan lebih awal, sejarah intelektual sejak 2,400 tahun lalu
dipenuhi dengan percubaan untuk mewajarkan piawaian moral dan membentuk
sistem-sistem etika. Ini adalah kerana tiada satu sistem pun yang dianggap
sempurna. Walau bagaimanapun, terdapat sekurang-kurangnya lima teori utama
yang berkait dan relevan kepada keputusan-keputusan pengurusan. Rajah 1.2
berikut menyenaraikan kelima-lima teori tersebut.

10

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

Rajah 1.2: Lima teori utama yang mempunyai kaitan secara langsung dan relevan kepada
keputusan-keputusan pengurusan

Mari kita pelajari kelima-lima teori ini dengan lebih lanjut dalam subtopiksubtopik seterusnya.

1.3.1

Undang-Undang Abadi

Ramai pemimpin agama serta sesetengah ahli falsafah seperti Thomas Aquinas
dan Thomas Jefferson percaya bahawa terdapat suatu undang-undang yang
dipanggil Undang-undang Abadi (juga dikenali sebagai Undang-undang
Semula Jadi) yang terbentuk dari kehendak Tuhan.
Undang-undang tersebut jelas terdapat dalam keadaan semula jadi dan
termaktub dalam kitab-kitab suci. Ia boleh dikenal pasti dan diterokai oleh
sesiapa yang sanggup meluangkan masa mengkaji salah satu di antara alam
semula jadi atau kitab suci.
Thomas Jefferson, orang pertama yang menyokong pemikiran humanisme
sekular, percaya bahawa kebenaran undang-undang ini adalah suatu hakikat
yang nyata.

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

11

Jika orang mempunyai hak untuk hidup, bebas dan mencari kebahagiaan,
maka mereka juga mempunyai kewajipan bagi memastikan hak yang sama
kepada orang lain. Pemimpin agama lebih cenderung menekankan sumber
kebenaran berdasarkan kitab suci berbanding pertimbangan logik.
Walau bagaimanapun, mereka juga percaya bahawa kedudukan undangundang tersebut tidak berubah-ubah, dan bahawa hak dan kewajipan itu
jelas; jika kita disayangi, maka kita mesti menyayangi orang lain.
Pertukaran yang saling bersilang ini diringkaskan dalam teologi Kristian
melalui Peraturan keemasan, Lakukan kepada orang lain seperti mana anda
ingin orang lain lakukan terhadap anda.

Dalam frasa terkenal beliau tadi, Thomas Jefferson mengatakan bahawa hak itu
tidak terpisah dan kewajipan boleh diterbitkan daripada hak tersebut dengan
mudah.
Namun, adakah wujud kesilapan dalam Undang-Undang Abadi atau Semula
Jadi (yang ditafsirkan sama ada oleh pemimpin agama atau ahli-ahli falsafah
normatif) sebagai asas sistem etika dalam pengurusan? Jawapannya tiada. Walau
bagaimanapun terdapat pelbagai tafsiran yang boleh ditimbulkan melalui
undang-undang ini.
Tiada seorang pun ahli teori Undang-Undang Abadi dan hanya segelintir
penulis-penulis agama yang bersetuju dengan peruntukan kebenaran mengikut
kitab suci atau pertimbangan logik secara tepat. Setiap agama menyediakan
piawaian moral untuk pengikut-pengikutnya dan ramai antara mereka
mematuhi piawaian tersebut dalam kehidupan seharian.
Walau bagaimanapun, piawaian adalah berbeza-beza mengikut kumpulan
berlainan dan tiada suatu cara yang berupaya menentukan piawaian mana yang
betul atau terbaik atau sesuai bagi sesuatu masyarakat tanpa disangkal.
Begitu juga bagi Peraturan keemasan yang tampak mudah, elegan dan wajar
sebagai panduan hidup, tidak boleh diaplikasi secara universal pada setiap masa.

12

1.3.2

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

Teori Etika Klasik Teleologi: Utilitarianisme

Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan teleologi? Teleologi


merupakan perkataan terbitan daripada istilah Greek yang bermaksud hasil atau
keputusan. Oleh itu, pendekatan teleologi ke atas etika pengurusan menekankan
kebergantungan penuh kepada hasil dan bukannya kepada niat tindakan
seseorang.
Sesetengah ahli falsafah tradisi Barat paling berpengaruh seperti Jeremy
Bentham dan J. S. Mill percaya bahawa nilai moral kelakuan peribadi boleh
ditentukan hanya oleh akibat kelakuan berkenaan. Oleh itu, sesuatu tindakan
atau keputusan adalah betul jika ia mendatangkan faedah kepada orang ramai.
Sebaliknya, ia adalah salah andai kata ia membawa kepada kerosakan atau
kemudaratan sebagai akibat. Objektif di sini adalah, nilai moral kelakuan
peribadi boleh ditentukan dengan cara melihat berapa banyak faedahnya kepada
orang ramai (semaksimum mungkin) di samping melihat berapa banyak
kerosakan atau kemudaratan (seminimum mungkin) yang akan timbul.
Secara umumnya, kehidupan memerlukan lebih daripada faedah kebendaan.
Persahabatan, pengetahuan, kesihatan dan lain-lain kepuasan dalam hidup harus
juga diambil kira. Selain itu, jumlah besar kepuasan atau faedah kepada semua
pihak dalam masyarakat juga perlu dipertimbangkan.
Walau bagaimanapun, bukan semua faedah bersifat positif sepenuhnya kerana
terdapat juga kos-kos negatif dan akibat buruk yang mengiringi setiap tindakan
di mana ia perlu diambil kira untuk mewujudkan keseimbangan. Kos-kos negatif
dan akibat buruk termasuklah rasa kesakitan, kematian, kejahilan, keterasingan
dan kesedihan yang dialami. Jumlah besar faedah dan kos ini perlu diambil
kira, kemudian dikira pula baki di antara kedua-duanya sebagai akibat bersih.
Rajah 1.3 berikut memberikan dua contoh kos negatif; terasing dan sedih.

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

(a) Terasing
Sumber:
http://www.pharmacyescrow.com/

13

(b) Sedih
Sumber: http://ilovemyself.net

Rajah 1.3: Akibat-akibat buruk kos negatif

Sistem etika teleologi yang memfokuskan kepada baki bersih akibat berbanding
dengan niat seseorang individu ini dinamakan sebagai utilitarianisme.
Utilitarianisme sering dikaitkan dengan Jeremy Bentham (17481832), seorang
ahli fikir British. Nama bagi falsafah ini terbit daripada perkataan utility di mana
pada abad ke-18 merujuk kepada tahap kebergunaan barangan rumah atau
haiwan belaan. Dalam Teori Mikroekonomi, ia mengukur tahap keutamaan yang
kita beri terhadap sesuatu barangan atau perkhidmatan relatif kepada harganya.
Dalam Teori Utilitarianisme, istilah utiliti ini merujuk kepada persepsi kita
terhadap faedah dan kos bersih berkaitan sesuatu tindakan.
Perlu diingat bahawa utilitarianisme adalah berbeza dengan konsep analisis
kos/faedah ekonomi kerana pengagihan kos dan faedahnya juga perlu diambil
kira. Ia merupakan akibat bersih kepada masyarakat, dan setiap individu dalam
masyarakat perlu diambil kira dan diberi perhatian sama rata dalam pengagihan.
Dalam erti kata lain,
Kebaikan terbanyak untuk golongan terbanyak lebih diutamakan dalam
Teori Utilitarianisme berbanding dengan kebaikan terbanyak untuk
golongan yang lebih kecil dan elit.

14

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

Namun terdapat kekurangan dalam teori ini. Kekurangannya ialah


kemungkinan berlakunya eksploitasi. Dalam kebanyakan kes, di mana tiada
pihak yang menerima mudarat yang besar dan ukuran kewangan boleh
digunakan terhadap kos dan faedah, Teori Utilitarianisme adalah satu bentuk
analisis yang mudah dan berguna.
Walau bagaimanapun, kemungkinan memberi justifikasi kepada faedah
segolongan besar penduduk majoriti dengan mengorbankan atau memudaratkan
golongan minoriti yang kecil akan sentiasa wujud.
Oleh itu, Teori Utilitarianisme dianggap gagal kerana tiga faktor berikut:
(a)

Dalam realiti, ia berkaitan dengan dua prinsip: kebaikan terbanyak dan


golongan terbanyak. Terdapat situasi di mana kedua-dua prinsip ini
akan berkonflik apabila kita menghadapi sesuatu keputusan penting.
Maka, kita tidak mempunyai cara untuk menentukan tindakan mana yang
betul atau sesuai.

(b)

Kita mungkin dapat bersetuju bahawa sesetengah tindakan sememangnya


salah, walaupun faedahnya kepada segolongan besar majoriti jelas terlihat.
Sebagai contoh, membunuh seorang kanak-kanak yang tidak bersalah demi
kebahagiaan seluruh umat manusia. Tiada sesiapa pun yang harus
menerima perbuatan yang sekejam itu.

(c)

Adalah mustahil untuk mengimbangi faedah kepada golongan majoriti


dengan pengorbanan golongan minoriti.

1.3.3

Teori Etika Klasik Deontologi: Universalisme

Tahukah anda bahawa perkataan deontologi berasal daripada istilah Greek? Ia


merujuk kepada tugas atau kewajipan seorang individu. Pendekatan deontologi
terhadap etika pengurusan pada dasarnya adalah berlawanan dengan Teori
Teleologi. Ini dinyatakan jelas dalam definisinya.
Teori Deontologi menyatakan bahawa nilai moral sesuatu tindakan tidak
boleh bergantung kepada akibat kerana akibat tidak jelas dan tidak menentu
semasa keputusan untuk bertindak diambil. Sebaliknya, nilai moral sesuatu
tindakan haruslah bergantung kepada niat orang yang membuat keputusan
atau mengambil tindakan itu sendiri.

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

15

Sebagai contoh, jika anda inginkan yang terbaik untuk orang lain, maka tindakan
moral anda perlulah yang terpuji, walaupun anda seorang individu yang kurang
menarik dan kurang cekap serta dianggap sering melakukan perkara yang salah.
Biasanya niat yang baik ini akan menghasilkan akibat yang berguna.
Niat peribadi boleh diterjemahkan menjadi tugas atau kewajipan kerana jika kita
benar-benar inginkan kebaikan untuk orang lain, maka kita akan sentiasa
bertindak dengan cara yang memastikan hasil yang berfaedah. Cara-cara
tersebut dilihat sebagai tugas wajib ke atas diri kita dan bukan suatu pilihan.
Tugas peribadi kita adalah bersifat universal, dan boleh diaplikasi ke atas semua
orang. Oleh kerana itu, sebahagian besar Teori Deontologi juga diistilahkan
sebagai universalisme.
Tugas pertama universalisme adalah melayani orang lain sebagai matlamat akhir
dan bukan sebagai alat atau cara. Orang lain harus dilihat sebagai matlamat
tersendiri yang berharga, bermaruah dan harus dihormati, dan bukannya
sebagai alat yang bersifat insani untuk mencapai matlamat sendiri. Selaras
dengan kewajipan peribadi, tiada tindakan boleh dikira betul; sekiranya ia
tidak mempedulikan nilai moral manusia lain yang begitu besar.
Walau bagaimanapun, terdapat kekurangan dalam teori ini. Tahukah anda
apakah kekurangan teori ini? Terdapat dua kekurangan dalam teori ini iaitu:
(a)

Ia adalah satu kaedah pertimbangkan moral yang berguna tetapi ia tidak


mempunyai sebarang keutamaan dan darjah; dan

(b)

Adalah sukar melayani orang lain sebagai matlamat dan bukan sebagai alat
untuk sepanjang masa, terutamanya apabila ramai yang bekerja sebagai
alat atau cara ke arah pencapaian matlamat peribadi kita. Sebagai contoh,
peniaga runcit adalah cara untuk kita mendapatkan barangan runcit;
pelanggan adalah kaedah mata pencarian untuk hidup; dan kakitangan
adalah sumber untuk mengendalikan kilang-kilang.

1.3.4

Teori Keadilan Teragih

Sedarkah anda bahawa kedua-dua teori klasik yang telah anda pelajari
tadi (utilitarianisme dan universalisme) tidak boleh digunakan untuk
mempertimbangkan kesemua tindakan moral dalam semua keadaan? Oleh itu,
terdapat dua sistem etika moden yang berdasarkan nilai dan bukannya prinsip
telah dibangunkan.

16

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

Teori pertama ialah Teori Keadilan Teragih yang telah diutarakan oleh John
Rawls. Ia berasaskan kepada keutamaan satu nilai tunggal secara eksplisit iaitu
keadilan.
Keadilan dirasakan sebagai sifat kebaikan pertama institusi sosial, seperti mana
kebenaran adalah sifat kebaikan pertama bagi sistem pemikiran.
John Rawls (1971) mencadangkan bahawa masyarakat dan institusi-institusi
yang terdapat dalamnya boleh dijelaskan melalui dua elemen berikut
(Jadual 1.2).
Jadual 1.2: Dua Elemen yang Menjelaskan Masyarakat dan Institusi yang
Terdapat dalam Masyarakat
Elemen

Huraian

Kerjasama

Kerjasama timbul kerana individu tahu bahawa usaha bersama akan


menjana lebih banyak faedah berbanding usaha berseorangan.

Konflik

Konflik tidak dapat dielak kerana biasanya manusia mementingkan


keadilan dalam pembahagian faedah-faedah yang boleh didapati. Setiap
orang lebih suka bahagian faedah yang lebih besar berbanding dengan
yang lebih kecil. Mereka juga akan menyokong suatu sistem agihan
yang memastikan mereka mendapat pembahagian yang lebih besar.
Sistem-sistem ini mempunyai asas pembahagian sama ada secara sama
rata untuk semua orang, berasaskan keperluan, usaha, sumbangan atau
pun kecekapan seseorang.

Kebanyakan sistem ekonomi moden menggunakan kelima-lima prinsip tersebut;


sama rata, keperluan, usaha, sumbangan dan kecekapan. Sebagai contoh,
pendidikan awam pada teorinya diagih sama rata, bantuan kebajikan diasaskan
kepada keperluan, komisyen jualan diberikan atas usaha, penghormatan awam
diberikan atas sumbangan manakala gaji pengurus pula diberi atas tahap
kecekapan mereka.
Kebanyakan orang biasanya tidak akan memilih kesamarataan yang mutlak
sebagai asas pengagihan faedah. Ini adalah kerana mereka tahu bahawa
sesetengah mereka akan lebih berusaha, memiliki kemahiran yang lebih tinggi
dan seterusnya. Mereka juga tidak akan setuju dengan ketidaksamarataan yang
mutlak berasaskan usaha, kemahiran atau kecekapan kerana mereka tidak tahu
siapa antara mereka yang memiliki kualiti berkenaan untuk menerima lebih
faedah atau kurang.

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

17

Sebaliknya, mereka akan membentuk satu konsep ketidaksamarataan bersyarat


di mana perbezaan faedah perlu dijustifikasikan. Mereka akan mencadangkan
suatu peraturan untuk memastikan agar perbezaan faedah mempunyai
justifikasi hanya apabila ia menghasilkan faedah yang seimbang untuk semua,
terutamanya untuk anggota masyarakat yang paling kekurangan.
Walau bagaimanapun, terdapat juga kekurangan dalam teori ini. Kekurangan
ini bergantung sepenuhnya kepada penerimaan saranan di mana kerjasama
masyarakat merupakan asas bagi pembahagian kesemua faedah ekonomi dan
sosial manakala usaha individu tidak ditekankan atau diambil peduli.

1.3.5

Teori Kebebasan Peribadi

Teori Kebebasan Peribadi adalah satu sistem etika yang dicadangkan oleh Robert
Nozick (1974). Sistem ini lebih mendasar kepada keutamaan suatu nilai tunggal
berbanding sesuatu prinsip iaitu kebebasan. Kebebasan dianggap sebagai
keperluan pertama masyarakat. Sesuatu institusi atau undang-undang yang
mencabuli kebebasan individu harus ditolak, walaupun ia boleh menghasilkan
lebih banyak kebahagiaan dan faedah untuk orang lain.
Nozick bersetuju bahawa masyarakat adalah sebuah persatuan antara individu
dan kerjasama antara individu ini adalah perlu untuk mendapat keuntungan
ekonomi. Pemilikan (pendapatan, kekayaan dan lain-lain yang menjadi asas
hormat-kendiri) setiap individu itu diperoleh daripada orang lain melalui
pertukaran barangan atau perkhidmatan, atau pun hadiah yang diterima. Corak
pemilikan sedia ada mungkin telah diwujudkan melalui mana-mana prinsip
pembahagian (secara sama rata, berdasarkan keperluan, usaha, sumbangan atau
kecekapan).
Walau bagaimanapun, corak ini akan berubah melalui proses pemindahan.
Pemindahan dengan pertukaran atau pemberian, boleh dikira adil selagi ia
dilakukan secara sukarela.
Kebebasan peribadi boleh dikembangkan dari suatu sistem pasaran bagi
pertukaran pemilikan menjadi suatu sistem penilaian kelakuan. Individu mesti
dibenarkan membuat keputusan berpengetahuan apabila memilih antara
beberapa tindakan alternatif yang membawa kepada kebajikan mereka sendiri.
Pilihan ini akan dianggap adil, betul dan sesuai asalkan peluang yang sama
diberikan juga kepada orang lain. Keadilan bergantung kepada peluang
membuat pilihan dan pertukaran yang sama, bukan kepada peruntukan
kekayaan atau pendapatan yang sama.

18

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

Walau bagaimanapun, terdapat kekurangan bagi teori ini. Apakah kekurangan


tersebut? Kekurangannya adalah kerana ia berasaskan suatu definisi kebebasan
yang sempit, iaitu terhad kepada hak negatif untuk tidak dicerobohi orang lain.
Hak untuk hidup, misalnya, adalah hak untuk tidak dibunuh oleh orang lain.
Namun, ia juga merangkumi hak untuk terus hidup dengan mendapat sejumlah
minimum makanan, tempat berlindung, pakaian dan bantuan perubatan yang
lebih berpuncakan inisiatif peribadi berbanding kerjasama sosial.

SEMAK KENDIRI 1.2


Dengan menggunakan suatu peta minda, ringkaskan lima teori etika
berikut:
(a)

Teori Undang-Undang Abadi (Undang-Undang Semula Jadi);

(b)

Teori Etika Klasik Teleologi: Utilitarianisme;

(c)

Teori Etika Klasik Deontologi: Universalisme;

(d)

Teori Keadilan Teragih; dan

(e)

Teori Kebebasan Peribadi.

Selesaikan latihan berikut untuk menyemak pemahaman anda.

LATIHAN 1.1
1.

Bandingkan ciri-ciri utilitarianisme dengan universalisme sebagai


teori etika.

2.

Bincangkan kelemahan setiap teori etika yang telah anda pelajari.

TOPIK 1

1.4

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

19

KESIMPULAN KE ATAS FALSAFAH


NORMATIF SEBAGAI ASAS PILIHAN
MORAL

Seperti yang dijelaskan dalam subtopik 1.3 tadi, terdapat lima teori etika utama.
Sedarkah anda bahawa walaupun teori-teori tersebut tidak berkonflik pada
lahirnya, namun teori-teori ini tidak dapat diselaraskan untuk menjadi sesuatu
yang konsisten secara menyeluruh? Ini adalah kerana setiap teori menyatakan
hanya sebahagian daripada kebenaran; dan setiap teori tidak lengkap atau tidak
memadai sebagai cara untuk mempertimbangkan moral yang terkandung dalam
tindakan atau keputusan individu.
Jadi, apakah maksud ayat dalam perenggan pertama tadi kepada para pengurus?
Implikasi utama kepada pengurus ialah, tiada suatu sistem kepercayaan yang
mempunyai piawaian kelakuan moral atau kaedah pertimbangan moral yang
terbit secara rasional untuk mereka jadikan panduan ke arah mencapai
keputusan etika yang sukar.
Bagaimana pula kesimpulan tentang kelima-lima teori ini dengan kita? Apakah
yang harus kita lakukan? Kita harus menggabungkan kelima-lima sistem etika
berkenaan untuk mempertimbangkan akibat tindakan kita dan bukannya hanya
merujuk kepada satu teori sahaja.
Namun pertimbangan moral yang memakai kesemua lima teori bukanlah suatu
perkara ringkas dan mudah, tetapi berguna terutama sekali apabila digabungkan
dengan analisis ekonomi dan undang-undang.
Seterusnya sebelum kita mengakhiri topik pertama ini, mari kita beralih kepada
dua perspektif etika yang signifikan untuk dipraktikkan iaitu:
(a)

Peraturan Keemasan; dan

(b)

Hak Kantian.

20

TOPIK 1

1.4.1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

Peraturan Keemasan

Tahukah anda bahawa Peraturan Emas adalah prinsip Kristian berdasarkan ayat
daripada kitab Bible. Ayat tersebut bermaksud Lakukan kepada orang lain
seperti mana anda ingin orang lain lakukan kepada anda.
Prinsip ini juga didapati pada kebanyakan agama di dunia. Prinsip ini
memerlukan kita mengenal pasti pelbagai langkah tindakan. Kemudian kita
akan memilih hanya satu tindakan yang terbaik di mana tindakan tersebut dapat
melayan orang lain dengan cara seperti yang ingin kita terima daripada orang
lain.
Bagi bidang perniagaan, istilah orang lain ini merujuk kepada pihak
berkepentingan. Pihak berkepentingan ini termasuklah pelabur, rakan niaga,
kakitangan, kesatuan-kesatuan, para pelanggan dan pembekal organisasi serta
pihak kerajaan.

1.4.2

Hak Kantian

Untuk makluman anda, hak Kantian diterbitkan daripada pandangan ahli


falsafah, Immanuel Kant (1785). Perspektif ini mengandaikan bahawa dalam
alam semesta moral, setiap orang mempunyai hak asasi, seperti yang dijelaskan
dalam Jadual 1.3 berikut.
Jadual 1.3: Hak Kantian
Hak

Penerangan

Keizinan bebas

Hak diperlakukan mengikut pengetahuan dan persetujuan mereka


sendiri.

Kebersendirian

Hak melakukan apa yang mereka mahu dalam hidup peribadi mereka
dan berhak untuk menentukan sejauh mana aktiviti peribadi mereka
didedahkan.

Kebebasan
Nurani

Hak menolak apa yang mencabuli kepercayaan moral mereka kerana


kepercayaan ini mencerminkan norma-norma yang diterima umum.

Kebebasan
Mengkritik

Hak mengkritik etika organisasi dengan hemat, asalkan kritikan


mereka tidak mencabuli hak individu lain dalam organisasi.

Keadilan

Jika manusia percaya hak mereka telah dicabuli, mereka berhak untuk
dibicarakan secara adil dan saksama.

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

21

Mengikut pandangan etika ini, tindakan moral yang tepat ialah tindakan yang
meminimumkan pencabulan hak-hak tersebut. Oleh itu untuk menyelesaikan
sesuatu dilema etika menurut pandangan ini, seseorang perlu mempertimbangkan
sejauh mana pihak berkepentingan akan terjejas dan sejauh mana hak mereka
boleh tercabul oleh tindakannya.

AKTIVITI 1.3
Pada pandangan anda, adakah organisasi anda mendukung hak
peribadi yang diketengahkan oleh Kant? Bincangkan sesama rakan
anda di dalam kelas.

LATIHAN 1.2
1.

Apakah maksud etika? Bagaimana etika individu terbentuk?

2.

Huraikan beberapa
Immanuel Kant.

3.

Adakah anda bersetuju dengan Peraturan Keemasan? Bagaimana


ia berbeza dengan ajaran Islam?

4.

Pada pendapat anda, apakah faktor paling penting yang


mempengaruhi pembentukan etika individu?

hak

peribadi

yang

ditunjukkan

oleh

22

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

AKTIVITI 1.4
Baca kes kajian berikut:

Anda seorang juruanalisis di sebuah organisasi yang membuat


penilaian ke atas syarikat-syarikat untuk tujuan gabungan dan
pemerolehan. Jika anda memalsukan sebahagian angka-angka dalam
kenyataan kewangan syarikat berkenaan, ia akan dilihat berpotensi
untuk di ambil alih. Organisasi anda pula akan menerima bayaran
yang besar daripada syarikat pemeroleh. Harapan anda untuk
dinaikan gaji serta pangkat juga sangat cerah.
Berikut adalah beberapa petunjuk tentang akibat yang baik serta
buruk untuk dipertimbangkan:
x

Keuntungan
organisasi
anda
akan
meningkat
dan
membolehkannya membayar gaji yang lebih besar kepada
kakitangan serta dividen yang lebih tinggi kepada pemegang
saham.

Kepentingan kewangan dan kerjaya anda akan bertambah baik.

Syarikat pemeroleh akan mendapati bahawa kedudukan


kewangan syarikat yang diperoleh tidak berdaya maju dan ia
mungkin menanggung kerugian yang teruk sebagai akibatnya.

Reputasi dan prospek jangka-panjang organisasi anda akan


terjejas sekiranya penipuan anda diketahui.

Reputasi dan masa depan anda akan turut terjejas.

Dengan mengaplikasikan mana-mana teori etika yang relevan yang


anda telah dipelajari, terangkan bagaimana anda menilai dan
memutuskan kes ini? Bincangkan dengan rakan sekelas anda.

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

23

Secara umumnya etika merujuk kepada kepercayaan peribadi individu


tentang kelakuan yang betul dan salah.

Terdapat lima faktor yang membentuk etika individu. Lima faktor tersebut
ialah pengaruh keluarga, pengaruh rakan sebaya, pengalaman hidup, nilai
dan moral peribadi dan faktor keadaan.

Pertimbangan moral memerlukan pemahaman tentang falsafah normatif.


Falsafah normatif adalah kajian tentang pemikiran dan kelakuan yang betul;
iaitu bagaimana kita harus berkelakuan. Relativisme etika pula merujuk
kepada prinsip-prinsip etika di mana ia harus didefinisikan mengikut
tempoh waktu dalam sejarah, tradisi masyarakat, keadaan-keadaan istimewa
sesuatu perlakuan atau pendapat peribadi.

Undang-Undang Abadi merujuk kepada piawaian moral yang terkandung


dalam kitab-kitab suci atau alam semula jadi dan difahamkan kepada
pemimpin-pemimpin agama atau ahli falsafah kemanusiaan. Ia mempunyai
kepercayaan bahawa undang-undang tersebut tidak berubah dan sah
digunakan untuk sepanjang masa.

Teori Utilitarianisme menyatakan bahawa akibat sesuatu keputusan atau


tindakan adalah paling penting dan hasilnya harus dijadikan pertimbangan
utama dalam perlakuan kita terhadap orang lain. Prinsip yang perlu diikuti
ialah kemurahan hati: di mana sesuatu keputusan atau tindakan itu dianggap
betul, sesuai dan baik hanya apabila ia menjana jumlah faedah yang
terbanyak untuk golongan orang terbanyak dengan jumlah kos atau
kemudaratan yang paling sedikit terhadap golongan lain.

Sementara itu, Teori Universalisme mengatakan bahawa niat sesuatu


keputusan atau tindakan itu penting, kerana kita tidak dapat menjangka dan
menilai kesemua akibat yang boleh berlaku. Prinsip untuk diikuti adalah
bersifat konsisten di mana suatu keputusan atau tindakan dianggap betul,
sesuai dan baik hanya apabila kita dapat meyakinkan semua orang yang
menghadapi keadaan yang sama untuk mengambil keputusan atau tindakan
yang sama.

24

TOPIK 1

PERTIMBANGAN MORAL DAN TEORI ETIKA

Teori Keadilan Teragih pula lebih mendasar kepada keutamaan suatu nilai
tunggal (iaitu keadilan), berbanding suatu prinsip tunggal. Kepercayaan
kepada keutamaan keadilan mengarah kita untuk membuat keputusan dan
mengambil tindakan yang dijangka akan menghasilkan faedah yang
mengimbangi semua pihak, terutamanya anggota masyarakat yang paling
kekurangan.

Kebebasan Peribadi juga berdasarkan keutamaan suatu nilai tunggal (iaitu


kebebasan), lebih daripada suatu prinsip tunggal. Kepercayaan kepada
keutamaan kebebasan akan mengarah kita untuk membuat keputusan dan
mengambil tindakan yang menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar dan
pertambahan faedah untuk semua.

Pertimbangan moral menyediakan alasan dan sebab untuk menentukan sama


ada sesuatu tindakan adalah betul atau salah dari segi moral. Sesetengah ahli
falsafah menyatakan bahawa terdapat satu piawaian moral universal bagi
setiap orang (fahaman moral yang mutlak), dan sesetengah lagi mengatakan
tidak terdapat piawaian yang demikian (relativisme etika).

Sesetengah ahli moral berpegang pada prinsip bahawa tindakan tertentu


adalah salah. Namun, yang lain percaya bahawa tiada tindakan yang tidak
bermoral padanya kerana persekitaran dan keadaan sosial memainkan
peranan untuk menentukan sama ada tindakan tersebut betul atau salah.

Etika

Keadilan Teragih

Etika individu

Peraturan Keemasan

Etika perniagaan

Pertimbangan moral

Etika profesional

Relativisme etika

Falsafah normatif

Undang-undang abadi

Hak kantian

Universalisme

Kebebasan peribadi

Utilitarianisme

Anda mungkin juga menyukai