Anda di halaman 1dari 17

SISTEM KOMUNIKASI SATELIT E5122/U7/ 1

SISTEM KOMUNIKASI

OBJEKTIF

Objektif Am :

- Mengetahui dan memahami sistem komunikasi satelit angkasa dan satelit


bumi.

Objektif Khusus :

 Mengenali dan menakrifkan sistem komunikasi satelit


 Melukis gambarajah blok bagi satelit angkasa dan menerangkan fungsi setiap
blok
 Melukis gambarajah blok bagi satelit bumi dan menerangkan fungsi setiap
blok
 Menerangkan ‘transponder’ serta kegunaannya.
 Menerangkan kaedah pensaluran (channelization) bagi ‘transponder’.
 Mengenali jalur-jalur frekuensi dalam komunikasi satelit.
SISTEM KOMUNIKASI SATELIT E5122/U7/ 2
SISTEM KOMUNIKASI

Siapa
kenal saya
…..

7.0. Pengenalan

Sistem komunikasi satelit merupakan satu bentuk komunikasi yang sangat penting
dan canggih kepada semua penduduk bumi. Perkembangan sistem komunikasi ini
dapat dilihat hari ini dengan terdapat banyak antena-antena atau parabola yang
dipasangkan pada rumah-rumah kediaman untuk tujuan penerimaan isyarat
televisyen satelit.

Di samping berkebolehan membawa banyak saluran telefon dan saluran


televisyen, sistem komunikasi satelit juga menawarkan beberapa ciri penting yang
tidak terdapat pada sistem-sistem komukikasi yang lain. Antaranya ialah
pertambahan keluasan kawasan yang liputan. Oleh kerana sistem komunikasi
satelit dapat merangkumi kawasan yang sangat luas, maka ia boleh membentuk
satu rangkaian bintang yang menyambungkan ramai pengguna secara serentak
walaupun dipisahkan secara geografi.

Oleh kerana kos pada peringkat permulaan adalah sangat tinggi, maka sistem ini
lebih ekonomi jika digunakan untuk jangka masa yang lama. Secara
keseluruhannya, sistem komunikasi satelit adalah lebih fleksible berbanding
sistem-sistem komunikasi yang lain.

Satelit adalah satu objek fizikal yang bergerak mengelilingi bumi. Satelit terjadi
samada secara semulajadi atau secara buatan manusia. Contohnya, bumi dan
planet lain adalah satelit yang mengelilingi matahari. Manakala bulan pula adalah
satelit kepada bumi. Satelit buatan manusia yang dilancarkan ke angkasa lepas
mempunyai banyak kegunaan, dan yang paling penting adalah untuk tujuan
komunikasi.

Kebolehan satelit mengelilingi bumi pada orbitnya adalah kerana daya pecutan
bagi satelit yang seimbang dengan daya tarikan graviti bumi. Lebih dekat
kedudukan suatu satelit dengan permukaan bumi, maka daya tarikan graviti bumi
adalah lebih kuat untuk menariknya ke bumi. Oleh itu, suatu satelit perlu
mempunyai kelajuan yang tinggi untuk mengekalkan kedudukan di orbit.

Secara praktikal, orbit yang paling rendah ialah 100 batu dari permukaan bumi.
Pada ketinggian ini, kelajuan satelit adalah pada anggaran 17,500 batu sejam
SISTEM KOMUNIKASI SATELIT E5122/U7/ 3
SISTEM KOMUNIKASI

untuk membolehkan ia kekal pada orbit. Dengan kelajuan ini, satelit akan
mengelilingi bumi dalam masa 1 ½ jam.

Bagi tujuan komunikasi, kebiasaanya satelit perlu berada pada orbit yang lebih
tinggi iatu pada kedudukan 22,282 batu. Pada ketinggian ini, satelit perlu bergerak
pada kelajuan 6800 batu sejam untuk kekal pada orbit dan ia akan berputar
mengelilingi bumi dalam masa 24 jam iaitu sama dengan masa putaran bumi.
Di samping keseimbangan antara daya pecutan satelit dan daya tarikan graviti
bumi, satelit juga perlu dipastikan berada pada kedudukannya yang betul dari
masa ke semasa. Ini adalah disebabkan oleh pelbagai faktor, antaranya adalah
daya tarikan dari matahari dan bulan. Begitu juga dengan daya tarikan graviti
bumi yang tidak sama pada semua permukaan. Oleh yang demikian, satelit perlu
dilaraskan pada masa-masa yang tertentu.

Kebanyakan satelit mempunyai roket kecil yang dipanggil ‘thruster jet’ yang
digunakan untuk memberi daya tolakan samada untuk meningkatkan kelajuan
ataupun sebaliknya bagi mengimbangi masalah hanyut. Semua arahan untuk
mengaktifkan mekanisma ini dilakukan dari pusat kawalan bumi. Proses ini
dikenali sebagai ‘station keeping’.

Selain daripada mengatasi masalah hanyut, satelit juga perlu dilaraskan pada
kedudukan yang tertentu supaya dapat memaksimakan keupayaannya. Pelarasan
ini dikenali sebagai ‘altitude control’ dan ia perlu dikawal supaya antena boleh
dihalakan ke bumi pada kedudukan yang betul. Ini adalah juga untuk memastikan
panel solar diarahkan kepada matahari supaya kuasa maksima dapat dihasilkan
serta distorkan dari masa ke semasa.

7.1. Prinsip Komunikasi Satelit

Charlie transponder
contact, Charlie
earth station, come
in pleaseee…
SISTEM KOMUNIKASI SATELIT E5122/U7/ 4
SISTEM KOMUNIKASI

Untuk tujuan komunikasi, satelit ditakrifkan sebagai stesen komunikasi angkasa


yang berada pada orbit tertentu diatas permukaan bumi yang berkeupayaan untuk
menerima isyarat, menukarkan nilai frekuensi kepada nilai yang berbeza,
menguatkan dan seterusnya memancarkan semula isyarat gelombang radio
tersebut antara stesen-stesen di bumi.

Stesen pemancar di bumi akan menghantar isyarat ke satelit di angkasa pada


frekuensi up-link. Penerima di satelit akan menerima isyarat tersebut, menguatkan
dan menukarkannya kepada frekuensi down-link sebelum dipancarkan semula ke
stesen penerima di bumi. Kebiasannya frekuensi down-link adalah lebih rendah
daripada frekuesi up-link. Bagi sistem 4/6 GHz dan 12/14 GHz, 4 GHz dan 12
GHz adalah frekuensi-frekuensi down-link manakala 6 GHz dan 14 GHz pula
adalah frekuensi-frekuensi up-link. Rajah 7.1 dibawah menunjukkan konsep asas
bagi komunikasi satelit.

Transponder
komunikasi

Uplink – 6GHz

Downlink – 4GHz

Stesen Pemancar Stesen Penerima

Rajah 7.1 Penggunaan satelit sebagai media pemancar dan penerima


SISTEM KOMUNIKASI SATELIT E5122/U7/ 5
SISTEM KOMUNIKASI

Panel Solar

Bekalan kuasa sub-sistem

Bateri & Pengatur : Pelindung Penukar DC/DC


Pengecas & Pensyaratan Pengubah DC/AC

Bekalan DC untuk Bekalan DC & AC untuk


semua sub-sistem semua sub-sistem khas

Sub-sistem komunikasi
Sub-sistem
Penerima Penukar Pemancar kawalan
frekuensi attitude

Transponder

Transponder lain

Sub-sistem
antena

Masukan Sub-sistem
Telemeteri, Pemacu Daya
Antena daripada
Pengesan & sub- Gerakan
komunikasi senser
pengkalan
sistem kawalan

AKM
Pengawal
Antena telemetri isyarat
Jet
kepada
semua
sub-sistem
SISTEM KOMUNIKASI SATELIT E5122/U7/ 6
SISTEM KOMUNIKASI

Rajah 7.2 Gambarajah blok asas bagi sistem komunikasi satelit

7.2. Satelit Angkasa

Aaaaa!!!!
Ah, u tau tak Sejak bila
tv Astro kita tuu……..
guna
satelit……..

Secara lazimnya, sistem komunikasi satelit terdiri dari dua bahagian utama iaitu:
satelit angkasa dan stesen bumi. Satelit angkasa bertindak sebagai pengulang
radio atau stesen pengulang. Manakala, dua atau lebih stesen bumi boleh
berhubung antara satu sama lain melalui satelit. Satelit komunikasi beroperasi
dengan kuasa yang dibekalkan oleh sejumlah bateri yang telah dicaskan, yang
diperolehi daripada panel-panel solar.

a) Sub-sistem Komunikasi
Ia terdiri daripada beberapa buah transponder.yang menerima isyarat
daripada bumi. Sub-sistem komunikasi terdiri daripada:

i) Penerima – menerima isyarat asal (Up-link). Isyarat yang


biasa diterima adalah isyarat suara, video atau data
komputer.

ii) Penukar frekuensi – menukar frekuensi yang diterima


kepada frekuensi yang tertentu dengan mencampurkan
isyarat yang diterima tadi dengan isyarat yang dihasilkan
oleh osilator tempatan.

iii) Pemancar - isyarat yang ditukar tadi, dipancarkan semula


ke stesen bumi.

Biasanya bagi Jalur-C isyarat up-link ialah 6 GHz dan isyarat down-link
pula 4 GHz. Tujuan pertukaran frekuensi dibahagian penukar frekuensi
adalah untuk mengelakkkan daripada frekuensi yang dipancar sama
SISTEM KOMUNIKASI SATELIT E5122/U7/ 7
SISTEM KOMUNIKASI

dengan frekuensi yang diterima, yang mana boleh menyebabkan


gangguan.
b) Sub-sistem Bekalan Kuasa

Bahagian ini berfungsi sebagai pembekal tenaga elektrik kepada sistem-


sistem dalam transponder, ianya terdiri daripada:

i) Panel Solar – menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga


elektrik, seterusnya membekalkan tenaga elektrik kepada
bahagian Sub-sistem bekalan.

ii) Bateri dan Pengecas – merupakan sistem sokongan, jika


berlakunya bekalan kuasa terputus.

iii) Pengatur – membekalkan arus terus (dc) kepada semua


bahagian subsistem

iv) Penukar DC/AC & Penukar AC/DC – membekalkan arus


terus (dc) atau ulangalik (ac) kepada sistem yang
menggunakannnya.

c) Telemeteri, Pengesan dan Kawalan Sub-sistem

Bahagian ini membolehkan stesen di bumi mengawasi dan mengawal


peralatan dalaman yang terdapat di dalam satelit.

i) Telemeteri – digunakan untuk menghantar laporan semasa,


berkenaan satelit dari ruang angkasa ke stesen bumi.

ii) Pengesan dan Kawalan Sub-sistem – membolehkan stesen


dibumi mengawal peralatan dan kendalian dari bumi.
Pengawalan ini dilakukan dengan menggunakan kod-kod
tertentu. Ia dikawal dengan menggunakan Aturcara
Kawalan Induk (Master Control Program) melalui
komputer.

d) Aplikasi Sub-sistem

Terdiri daripada beberapa komponen yang istimewa, membolehkan


sesebuah satelit itu menjalankan tugas-tugas tertentu. Contohnya satelit
komunikasi terdiri dari transponder yang digunakan untuk perhubungan.
Untuk meninjau keadaan suhu dan cuaca ia akan menggunakan senser
infra-merah.
SISTEM KOMUNIKASI SATELIT E5122/U7/ 8
SISTEM KOMUNIKASI

7.3. Satelit Bumi

Inikah yang di
namakan satelit
bumi

a) Pengantaramuka
 Sebagai antaramuka yang menyambungkan komponen antara
stesen bumi dengan rangkaian “terrestrial” (daratan).

b) Pemprosesan Jalur Laluan


 Memproses isyarat baseband dan hantar isyarat ke pemodulat dan
menerima isyarat dari penyahmodulat.
 Mengabungkan semua saluran telefon lalu menghasilkan isyarat
berformat multipleks.

c) Pemodulat
 Isyarat multipleks dimodulat dengan gelombang pembawa untuk
menghasilkan frekuensi IF (Intermediate Frequency), biasanya 70
MHz.

d) Penukar Tinggi (Up converter)


 Isyarat modulat digubah (up-converted) untuk menghasilkan
frekuensi pembawa gelombang mikro yang diperlukan, (6 GHz
atau 14 GHz).

e) HPA, High Power Amplifier


 Selepas melalui penukar tinggi, isyarat pembawa akan dicampur
dan isyarat jalur-lebar (wideband) lalu akan dikuatkan.
 Isyarat kuasa jalur-labar diganding kepada antena melalui
pendupleks, dimana antena yang berfungsi sebagai penghantaran
dan penerimaan.
SISTEM KOMUNIKASI SATELIT E5122/U7/ 9
SISTEM KOMUNIKASI

Pemodulat Penukar-tinggi HPA

Dari/Ke sistem
Bumi Pengantaramuka Pemproses Sistem
Jalur Laluan penyuap

Penyahmodulat Penukar-rendah LNA

Sistem Pemacu
Pengesan Motor

Rajah 7.3 Sistem satelit bumi

f) Sistem Suap
 Menerangkan pemantul utama
 Memisahkan jalur penghantar dan penerima.
 Memisah atau mencampur polarisasi dalam sistem dual
pengkutuban (polarized).
 Memberi isyarat ralat bagi sebahagian dari sistem pengesan satelit.

g) LNA, Low Noise Amplifier


 Dalam cawangan penerima, isyarat wideband yang diterima akan
digunakan oleh LNA dan dihantar kepada pembahagi (diveder
network) untuk memisahkan isyarat pembawa mikro yang tertentu.

h) Penukar-Rendah (Down-convertor)
 Menukar isyarat pembawa gelombang mikro kepada jalur IF dan
hantar ke blok multipleks.
SISTEM KOMUNIKASI SATELIT E5122/U7/ 10
SISTEM KOMUNIKASI

i) Penyahmodulat
 Isyarat multipleks dinyahmodulat untuk isyarat yang diperlukan
oleh rangkaian bumi.

j) Sistem Pengesan
 Pengesan penting untuk mengerakkan satelit. Ia mengesan serta
mengerakkan antena ke arah isyarat terima.
 Memberi isyarat kepada pengerak motor.

k) Pemacu Motor
 Mengerakkan antena secara mendatar dan menegak mengikut
azimuth dan elevation yang diberi oleh sistem pengesan (tracking
system).

AKTIVITI Untuk memantapkan pemahaman anda sila


7.A jawap soalan berikut.

Terangkan konsep asas sistem satelit.


____________ merupakan frekuensi yang digunakan untuk penghantaran
isyarat dari stesen bumi ke satelit angkasa.
Nyatakan subsistem-subsistem yang wujud bagi satelit angkasa.
Apakah fungsi blok up-converter dan down-converter bagi rajah blok stesen
bumi

Untuk mengetahui jawapan anda betul atau salah, sila rujuk di bahagian
respon bagi unit ini (mukasurat 17).
SISTEM KOMUNIKASI SATELIT E5122/U7/ 11
SISTEM KOMUNIKASI

7.4. Transponder

Inginkah anda tahu bagaimana


saya berfungsi……….
Ikut pembelajaran seterusnya

Kombinasi penghantar-penerima pada satelit dikenali sebagai transponder. Fungsi


asas transponder adalah sebagai penguat dan penterjemah atau penukar frekuensi.
Penukaran frekuensi perlu dilakukan kerana transponder tidak boleh menghantar
dan menerima isyarat pada frekuensi yang sama. Dengan penukaran frekuensi ini,
gangguan antara penghantar dan penerima tidak akan berlaku. Isyarat asal yang
dipancar oleh stesen bumi dikenali sebagai up-link dan isyarat yang dipancarkan
balik dikenali sebagai down-link.

Transponder mengandungi lebar jalur yang besar supaya ia dapat menerima dan
memancar lebih dari satu isyarat. Walaupun transponder mempunyai lebar jalur
yang luas, ia hanya digunakan dengan satu isyarat up-link dan down-link untuk
meminimumkan perantaramuka dan meningkatkan kebolehan berkomunikasi.
Untuk lebih ekonomi, sesebuah satelit itu mestilah boleh menyediakan beberapa
saluran.

Kebanyakan satelit mempunyai banyak transponder dan setiap transponder


beroperasi dengan frekuensi yang tertentu. Kebiasaannya, satelit perhubungan
mempunyai 12, 24 atau lebih transponder dan setiap transponder disambungkan
dengan saluran komunikasi yang sendiri mengikut frekuensi-frekuensi tertentu.

Kebanyakan satelit beroperasi pada frekuensi gelombang mikro yang


menggunakan lebar jalur C dan Ku. Rajah 7.4 menunjukkan perhubungan satelit
menggunakan jalur C. Antena penerima menerima isyarat asal iaitu up-link,
kemudiannya isyarat tersebut ditapis oleh Low-noise amplifier (LNA). Isyarat
yang ditapis tadi kemudiannya akan dicampurkan dengan isyarat yang dihasilkan
SISTEM KOMUNIKASI SATELIT E5122/U7/ 12
SISTEM KOMUNIKASI

oleh pengayun tempatan (Local Oscillator) dibahagian pencampur. Isyarat yang


telah dicampur tadi kemudiannya akan dikuatkan oleh power amplifier dan
seterusnya dihantar oleh antena pemancar ke stesen bumi.

Antena Pemancar Penerima Antena

Penguat Berkuasa
Mixer

LNA 4 GHz

2 GHz

Pengayun
Tempatan

Rajah 7.4 Transponder satelit asas.

7.5. Kaedah Pensaluran (Channelization)

Semua jalan sesak,


kan baiknya jika ada
sistem halaan jalan
yang teratur,
pensaluran
SISTEM KOMUNIKASI SATELIT E5122/U7/ 13
SISTEM KOMUNIKASI

Kita mengetahui bahawa frekuensi Jalur-C mempunyai julat 500 MHz, dimana
5925-6425 MHz diperuntukkan untuk up-link manakala 3700-4200 MHz
digunakan untuk down-link. Julat 500MHz ini mampu menampung pelbagai
isyarat dalam proses penghantaran dan penerimaan. Kita boleh anggapkan bahawa
julat ini mampu merangkumi spektrum radio VLF hingga VHF, sedangkan kita
hanya memerlukan salah satu jalur radio tersebut untuk mendapat siaran.

Oleh kerana julat 500MHz agak besar maka ia dibahagikan kepada 12 saluran
penghantar dimana setiap saluran berukuran 36 MHz lebar. Disamping itu, julat
4MHz digunakan sebagai jalur pemisah (Guard Band) Tujuan penggunaan jalur
pemisah adalah untuk mengurangkan gangguan saluran bersebelahan (adjacent
channel), keadaan ini jelas dapat dilihat dalam Rajah 7.5.

Walaupun julat 36 MHz bagi setiap saluran agak sempit tetapi ia mampu
membawa banyak maklumat dan data sekaligus. Sebagai contoh, satu transponder
mampu mengendalikan 1000 komunikasi telefon analog dalam sehala, bersamaan
dengan satu jalur penuh siaran TV warna. Selain daripada itu, setiap saluran
mampu membawa data berdigit dengan halaju yang tinggi iaitu lebih kurang 60
Mbit/s dalam satu saluran bersaiz 36 MHz.

7.6. Jalur-Jalur Frekuensi Dalam Komunikasi Satelit

Kebanyakan komunikasi satelit beroperasi di dalam spektrum frekuensi


gelombang mikro. Spektrum gelombang mikro ini dibahagikan kepada beberapa
jalur frekuensi. Untuk memahami secara terperinci tentang jalur frekuensi, mari
kita lihat Jadual 7.1.

Frekuensi (MHz) Jalur


225 – 390 MHz P
350 – 530 MHz J
1530 - 2700 MHz L
2500 - 2700 MHz S
3400 - 6425 MHz C
7250 - 8400 MHz X
10.95 - 14.5 GHz Ku
17.7 - 21.2 GHz Kc
27.5 - 31 GHz K
36 - 46 GHz Q
46 - 56 GHz V
56 - 100 GHz W

Jadual 7.1 Jalur-jalur frekuensi


SISTEM KOMUNIKASI SATELIT E5122/U7/ 14
SISTEM KOMUNIKASI

Lebar Jalur Penerima - 500MHz

3700 MHz 4200 MHz

Satu saluran-36MHz
Jalur pemisah-4MHz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3760
3840 3920 4000 4080 4160

3720 3800 3880 3960 4040 4120

Saluran Pemancar

Rajah 7.5 Lebar jalur penerimaan dan pemancaran bagi Jalur-C sistem satelit

Jalur C merupakan jalur frekuensi yang digunakan secara meluas dalam sistem
komunikasi satelit. Frekuensi up-link adalah dalam julat 5.925-6.425 GHz
manakala frekuensi down-link berada dalam julat 3.7-4.2 GHz. Tetapi untuk
tujuan perbincangan selalunya frekuensi up-link dirujuk sebagai 6 GHz dan
frekuensi down-link dirujuk sebagai 4 GHz.
SISTEM KOMUNIKASI SATELIT E5122/U7/ 15
SISTEM KOMUNIKASI

Walaupun kebanyakan komunikasi satelit menggunakan jalur C, perkembangan


teknologi sekarang menyebabkan sistem komuniaksi satelit menggunakan
frekuensi yang lebih tinggi. Dalam tahun 1989 sistem satelit telah beralih arah ke
jalur Ku. Frekuensi up-link berada dalam julat 14-14.5 GHz dan frekuensi down-
link berada dalam julat 11.7-12.2 GHz. Selalunya, semasa membincangkan jalur
Ku bagi komuniakasi satelit, ianya dirujukkan sebagai 14/12 GHz. Pada masa
kini, hampir kebanyakan sistem komunikasi satelit berkendali dalam julat Ku. Ini
adalah disebabkan oleh jular-C telah menjadi terlalu padat.

Dua lagi jalur yang mendapat perhatian adalah jalur X dan jalur L. Pihak tentera
menggunakan jalur X bagi komunikasi satelit dan radar, manakala jalur L
digunakan dalam bidang marin, komunikasi angkasalepas dan juga radar.

AKTIVITI 7.B Untuk memantapkan pemahaman anda sila


jawap soalan berikut.

Hampir kebanyakan sistem satelit beroperasi pada julat frekuensi …..


Sistem satelit tentera beroperasi pada jalur frekuensi ……………
Nyatakan litar masukan bagi transponder.
Litar yang membuat pensaluran dalam transponder dikenali sebagai
………………….
Bekalan kuasa utama dalam satelit adalah ……………..

Untuk mengetahui jawapan anda betul atau salah, sila rujuk di


bahagian respon bagi unit ini (mukasurat 17).
SISTEM KOMUNIKASI SATELIT E5122/U7/ 16
SISTEM KOMUNIKASI

PENILAIAN Penilaian untuk tujuan pemahaman unit ini.


KENDIRI

Pembetulan attitude dilakukan oleh ……………….


Senaraikan tiga fungsi utama transponder di obit.
Nyatakan fungsi komponen mixer dalam transponder.
Satu Jalur-C mampu membawa ………….. saluran dan setiap saluran
mempunyai lebar …………..MHz.

Untuk mengetahui jawapan anda betul atau salah, sila rujuk di


bahagian respon bagi unit ini (mukasurat 17).
SISTEM KOMUNIKASI SATELIT E5122/U7/ 17
SISTEM KOMUNIKASI

RESPON Sila semak jawapan anda dengan jawapan


7A dibawah.

Rujuk nota 7.1


Up-link
Communication Subsystem, Power Subsystem, Telemetry, Command and
Control Subsystem (TC&C) subsystem, Application Subsystem.
Rujuk nota 7.3

RESPON Sila semak jawapan anda dengan jawapan


7B dibawah.

Gelombang mikro
X
Low Noise Amplifier
Penapis Laluan Jalur (Bandpass filter)
Panel solar

RESPON Semak jawapan anda.


KENDIRI

Jet Thrust
Penguat isyarat, penukar frekuensi, penguat berkuasa
litar yang menukarkan frekuensi uplink kepada downlink
12, 36