Anda di halaman 1dari 19

SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/1

SISTEM KOMUNIKASI

OBJEKTIF

Objektif Am :

- Memahami prinsip asas sistem radar dan penggunaan di dalam bantuan


pelayaran dan penerbangan.

Objektif Khusus :

 Menerangkan prinsip asas radar sebagai satu kaedah pengesanan sasaran.


 Menerangkan prinsip asas radar sebagai satu kaedah mengira jarak sasaran.
 Menerangkan prinsip asas radar sebagai satu kaedah menentukan arah atau
bering.
 Menerangkan kendalian radar prima dan radar sekunder dengan menggunakan
bantuan gambarajah blok.
SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/2
SISTEM KOMUNIKASI

9.0. Pengenalan

Pernahkah anda melihat radar, jika ia, kenapa antena radar berputar atau
mengimbas dan memaparkan bintik-bintik pada skrin pengawasan. Ya, untuk
pengetahuan anda, ahli saintis German pada tahun 1930 merupakan kumpulan
yang pertama sekali mendemontrasikan operasi sistem radar dengan
menggunakan pergerakkan kapal di laut. Sistem radar mengalami perkembangan
pesat pada ketika Perang Dunia Pertama dan seterusnya, mula digunakan sebagai
alat pengesan dan penentu jarak dalam bidang perkapalan, penerbangan dan lain-
lain.

Hai, jumpa
juga kapal
orang asing
masuk perairan
kita.

Pada kebiasaannya, radar menggunakan gelombang radio untuk mengesan sesuatu


objek serta mencari destinasi pada sesuatu kawasan yang tiada petanda. Walau
bagaimanapun, radar selalunya digunakan oleh syarikat-syarikat penerbangan dan
juga perkapalan. Ini adalah kerana, bagi syarikat-syarikat penerbangan, laluan
mereka adalah di udara dan seperti yang diketahui di udara sememangnya tidak
petanda laluan. Maka dengan adanya sistem radar, mereka dapat mengesan
sesuatu objek dihadapan mereka. Selain daripada itu, ia juga dapat mengelakkan
dari berlakunya kemalangan di udara. Begitu juga dengan syarikat perkapalan,
dengan keadaan lautan yang sungguh luas, mereka yang terlibat dalam bidang ini
amat memerlukan radar untuk mengawal pelanggaran. Justeru itu, dapatlah kita
menterjemahkan bahawa radar adalah satu kumpulan peralatan gelombang mikro
yang digunakan untuk memancarkan gelombang radio serta menerimanya
SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/3
SISTEM KOMUNIKASI

kembalinya. Selepas menerima isyarat tersebut, maklumat akan diproses dan


seterusnya, memperolehi keputusan di terminal keluaran atau penunjuk radar.

Radar membawa maksud Radio Detection And Ranging, Gambarajah 9.1


menunjukan antena radar. Dalam sistem penerbangan, kebiasaannya radar
digunakan untuk mengesan cuaca bagi memastikan laluan yang dilalui oleh
pesawat itu berada dalam keadaan selamat. Radar juga berkebolehan untuk
mengesan cuaca pada jarak yang tertentu dan seterusnya, memaparkan cuaca yang
dikesan tersebut pada PPI (Plan Polar Indicator) sebagai panduan kepada
pemandu pesawat. Kebanyakkan radar yang digunakan, menggunakan teknik
pemodulatan denyut (pulse modulated). Antena yang digunakan mestilah
mempunyai ciri-ciri pengarahan serta polasinaran yang kecil, supaya pengesanan
dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan

Gambarajah 9.1 Antena radar jenis pengimbas udara


SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/4
SISTEM KOMUNIKASI

9.1 Radar

Radar melibatkan pemancaran denyut-denyut gelombang elektromagnetik melalui


pengarahan antena di mana, sebahagian daripada denyut-denyut gelombang
elektromagnetik dipantul semula ke radar apabila terkena pada sesuatu permukaan
objek atau sasaran, seperti yang digambarkan dalam Rajah 9.2. Oleh itu,
kedudukan sasaran dapat dikesan degan tepat. Jika gelombang elektromagnetik
yang dipancarkan itu dalam bentuk rangkaian denyut maka, jarak di antara
sasaran dari antena pemancar boleh dikira dengan mudah. Kita dapat mengiranya
dengan menggunakan halaju gelombang elektromagnetik dalam udara pada Vc = 3
x 108 m/s.

Dengan ini kita dapat menyatakan bahawa radar amat popular dalam aspek
pengesanan sasaran, pengiraan jarak sasaran dan menentukan arah atau bering
sasaran

9.1.1. Pengesan Sasaran

Kita perlu memahami bahawa radar bukanlah pembawa maklumat,


sebagaimana sistem komunikasi yang lain, tetapi membantu kita untuk
mendapatkan maklumat seperti jarak, ketinggian dan sebagainya. Kaedah
pengukuran dapat dilihat dalam Rajah 9.3.

Denyut Pancar

Sasaran
Denyut Gema

Radar

Rajah 9.2 Konsep asas Sistem Komunikasi Radar


SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/5
SISTEM KOMUNIKASI

Denyut Pancaran

Denyut Gema
Sasaran

Radar

Rajah 9.3 Pengesanan sasaran

Daripada Rajah 9.3, kita dapat mengetahui bahawa radar merupakan


media pemancar isyarat serta penerima isyarat secara serentak. Di mana,
antena radar memancarkan denyut pancaran dan ia mengena pada sasaran.
Setelah denyut pancaran terkena pada sasaran, maka ia akan dipantul
semula dan diterima oleh antena yang sama, isyarat tersebut dikenali
sebagai denyut pantulan atau gema. Denyut pancaran dan denyut pantulan
kemudian dikesan di atas skrin paparan. Daripada denyut gema yang
diperolehi, maka dapatlah diketahui kedudukan sesuatu sasaran. Sela masa
di antara denyut pancaran dan denyut pantulan akan terpapar pada skrin
paparan, maka masa di antara dua denyut tersebut merupakan jumlah masa
yang diambil oleh isyarat tersebut mengena sasaran dan kembali ke stesen
radar. Sela denyut pancaran dan pantulan adalah seperti di Rajah 9.4.

Denyut Pancaran
Denyut Gema

t- selang masa diantara denyut pancar dan denyut gema.

Rajah 9.4 Denyut pancar dan denyut gema bagi sistem radar
SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/6
SISTEM KOMUNIKASI

9.1.2. Mengira Jarak Sasaran

Jarak sasaran diketahui melalui pengukur sela masa di antara pemancaran


dan penerimaan isyarat sasaran (Rajah 9.4). Masa ditentukan dari
pertengahan denyut pemancar hingga pertengahan denyut gema. Melalui
denyut pemancar dan denyut gema yang diterima oleh radar, kedudukan
atau jarak sesuatu sasaran dapat diketahui dengan menggunakan formula
berikut;

Jarak = Halaju x Masa (meter)


2
s = v x t (meter) [9.1]
2

s – jarak sasaran dalam meter


v – halaju perambatan, 3 x 108 m/s
t – perambatan masa dalam satu kitar (saat)

Contoh 9.1

Bagi satu sistem komunikasi radar, masa yang diambil untuk denyut pergi
dan balik adalah 1s, dapatkan jarak sasaran.

Penyelesaian

s = v x t (meter)
2

s = (3 x 108 m/s) x (1s)


2

= 150 m

Sasaran berada 150 m dari stesen radar

Contoh 9.2

Sasaran ditemui pada tempoh 129.30 s selepas radar memancar isyarat.


Kirakan jarak dari radar ke sasaran dalam batu notika, rujuk Rajah 9.5
SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/7
SISTEM KOMUNIKASI

pemancar gama

masa

Tempoh perambatan satu kitar, 129.30 s

Rajah 9.5

Penyelesaian

s = v x t (meter)
2

s = (3 x 108 m/s) x (129.30s)


2

= 19395 m

Jarak sasaran adalah 19.395 km. Kita mengetahui bahawa 1852 m


bersamaan dengan satu batu notika, maka;

Jarak sasaran (batu notika) = 19395 m


1852 m

= 10.47 nmi
SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/8
SISTEM KOMUNIKASI

9.1.3. Menentukan Arah (Bearing)

Tuan tau tak kito


kat mano!!! Entah-
entah kito dah
sesat kot

Kebiasaanya, antena mempunyai ciri-ciri pengarahan yang tinggi. Oleh


yang demikian, ia diputarkan supaya dapat mengimbas keseluruhan satah
secara mendatar pada setiap pusingan. Semasa antena berputar, bering
relatif utara akan ditukarkan kepada bentuk isyarat elektrik analog ataupun
digital. Seterusnya, isyarat tersebuut disuapkan kepada unit paparan,
seperti mana ditunjukkan dalam Rajah 9.6 dan Gambarajah 9.7.

00
N
3300 300
Surihan yang berputar mengikut jam menunjukkan bering sasaran

3000
600
Surih terang disebabkan oleh denyut pantulan dari sasaran

2700 W
E 900

2400 1200

Bulatan ditentukur mengikut jarak dari pusat

2100 1500
S
1800
SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/9
SISTEM KOMUNIKASI

Rajah 9.6 Paparan yang menunjukkan bering sasaran

Gambarajah 9.7 Imej sasaran kapalterbang sebenar dalam skrin paparan radar

AKTIVITI Untuk memantapkan pemahaman anda sila


9.A jawap soalan berikut.

Singkatan radar membawa maksud ………………..


Isyarat gema ialah…………………….
Jika satu kapal layar berada 1 km dari darat, maka berapakah masa yang
diambil oleh radar untuk megesan kewujudan kapal tersebut.

Untuk mengetahui jawapan anda betul atau salah, sila rujuk di


bahagian respon bagi unit ini (mukasurat 18).
SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/10
SISTEM KOMUNIKASI

9.2. Kendalian Dan Gambarajah Blok Radar

Ahh… Skrin bulat putih


itulah yang dinamakan
skrin paparan radar

Dalam dunia teknologi radar, kita dapat lihat pelbagai penggunaan, jenis radar
dan mod radar. Walaubagaimanapun tugas utama radar adalah untuk mengesan
objek dan mengukur parameter sesaran seperti kedudukan, halaju dan ketepatan.
Lazimnya tugas sesuatu radar ditentukan berasaskan kepada ukuran-ukuran yang
hendak diperolehi.

9.2.1. Radar Primer


SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/11
SISTEM KOMUNIKASI

Radar primer merupakan unit yang mana isyarat dihantar pada sasaran dan
dikembalikan semula kepada antena melalui proses pantulan, rujuk Rajah
9.8. Sasaran radar primer boleh terdiri secara kelompok, neutral atau
samar.

Sasaran

Isyarat
pantulan

Isyarat dari
antena

Antena Radar

Rajah 9.8 Radar primer

Antena/Kawalan Antena

Sasaran

Penghantar/ Penjana Frekuensi,


Pemodulat Pemasa & Kawalan

Dupleks
Penerima Pemproses Pemproses Data,
Isyarat Paparan & Lain-lain
SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/12
SISTEM KOMUNIKASI

Rajah 9.9 Rajah blok radar primer


Rajah 9.9 menunjukkan komponen-komponen terkandung di dalam rajah
blok radar primer. Berikut adalah fungsi setiap blok.

i. Penjana frekeuensi, pemasa dan kawalan


Blok ini menjana frekuensi dan isyarat segerak. Ini untuk
menentukan masa untuk pemancar menembak isyarat,
menyeragamkan sela masa bagi sistem lain. Untuk makluman
anda, peranti ini tidak dihubungterus dengan peranti lain.

ii. Penghantar
Penghantar menjana isyarat radio untuk dipancarkan pada sasaran.
Penghantar juga boleh bertindak sebagai penguat untuk
menguatkan isyarat rendah dan seterusnya, dipancarkan.

iii. Pemodulat
Pemodulat bertindak sebagai suis pembuka dan penutup bagi
menghantar denyut pada sasaran.

iv. Dupleks (Duplexer)


Ia bertindak sebagai suis yang mengaktifkan pemancar atau
penerima pada masa yang berlainan. Oleh kerana, masa pensuisan
yang perlu dilakukan adalah dalam nano saat maka suis elektronik
digunakan sebagai media pensuisan

v. Antena
Antena akan menumpukan isyarat pancaran pada alur sempit
(narrow beam) dan seterusnya dipancarkan ke sasaran. Manakala
isyarat gema yang diterima dari sasaran akan ditumpukan pada
antena dan seterusnya dihantar ke penerima.

vi Kawalan antena
Unit ini akan mengawal kedudukan antena dari sudut dongakan
dan azimuth agar sasaran dapat ditemui.

vii Penerima
Isyarat yang diterima akan dikuatkan serta ditapiskan daripada
hinggar dan jalur frekuensi yang tidak dikehendaki. Ini
membolehkan isyarat yang diterima adalah optimum.

viii. Pemproses data


Ia memproses dan menyimpan data yang diperolehi. Kemudian
data tersebut digunakan untuk mengenalpasti kedudukan sasaran
SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/13
SISTEM KOMUNIKASI

dalam kordinat. Penterjemahan data dalam bentuk kordinat yang


tepat, dilakukan secara elektronik.

ix. Paparan
Menunjukan kedudukan satu sasaran pada skrin. Maklumat
diperolehi daripada pemproses data.

Kendalian Rajah 9.9;

Sistem penjana frekuensi dan pemasa akan menyebabkan


pemancar menghasilkan letusan atau denyut dalam bentuk
elektromagnetik. Parameter denyut ditentukan mengikut misi, jenis
radar, dan mod pengoperasianya. Ia mungkin berjulat kuasa di
antara miliwatt hingga megawatt tetapi kadar penjanaan denyut
(pulse repetition frequency, PRF) hampir mencapai beribu denyut
persaat.

Semasa penghantaran denyut, pemasa mula diaktifkan. Di mana


denyut pancaran dari antena akan ditumpukan oleh gandaan antena
dan seterusnya dirambat ke sasaran. Denyut ini berada di atmosfera
pada halaju cahaya dan mempunyai medan elektrik dan magnetik
pada kadar 120 (377 ohm). Apabila gelombang denyut terkena
pada sasaran maka ciri-ciri medan magnetik dan elektrik akan
terganggu, akibatnya terdapat pantulan daripada sasaran.
Gelombang pantulan ini kemudian akan bergerak menuju ke
antena. Antena mula menumpukan gelombang tersebut dan
seterusnya, menukarkan kepada isyarat denyut.

Penerima akan menapis isyarat yang tidak dikehendaki dan seterusnya,


menguatkan isyarat tersebut. Isyarat pantulan kini, diproses dan
diterjemahkan pada skrin paparan. Pada masa yang sama denyut pantulan
akan dibandingkan dengan denyut penghantaran dengan menggunakan
pemasaan.

9.2.2. Radar Sekunder

Radar sekunder mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan radar


primer, tetapi isyarat gema tidak dipantul. Sebenarnya, isyarat dipancar
oleh antena, manakala isyarat yang diterima adalah isyarat respon dari
sasaran. Di mana isyarat respon ini diperolehi akibat daripada picuan
SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/14
SISTEM KOMUNIKASI

komponen aktif pada sasaran. Sistem ini hanya digunakan untuk sasaran
berkelompok.

Daripada Rajah 9.10, kita dapat melihat bahawa antena radar akan
menghantar satu isyarat berkod kepada transponder diorbit atau dikenali
sebagai sasaran beacon. Kemudian, transponder tersebut akan mengesan
sasaran objek dan seterusnya, maklumat yang diperolehi akan dihantar
semula dalam bentuk kod ke antena radar di bumi. Untuk mengelakkan
pertembungan di antara isyarat pancaran dari antena radar dan isyarat
pancaran dari transponder, maka kedua-dua isyarat tersebut dibezakan
dengan menggunakan frekuensi yang berlainan. Transponder atau beacon
juga digelar sebagai RACON, atau radar beacon.

Isyarat pancaran
ke sasaran
Isyarat pancaran
transponder

Isyarat pantulan
Isyarat dari dari sasaran
Antena Radar antena

Rajah 9.10 Radar Sekunder

Sistem radar primer juga dikenali sebagai monostatik. Manakala, radar


sekunder dikenali sebagai bistatik. Fungsi bistatik hampir sama dengan
monostatik, hanya bistatik tidak mempunyai dupleks. Oleh yang demikian,
bistatik mungkin akan menghadapi masalah penyegerakan masa bagi
setiap sub-sistem, jika jarak sasaran agak jauh.

Kendalian Rajah 9.11;


SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/15
SISTEM KOMUNIKASI

Dalam perbincangan ini, kita akan menggunakan Semi-Active


Radar Homing (SACH) sebagai radar bistatik. Di mana rajah blok
ini terdiri daripada peluru berpandu, pelantar pemancar dan
sasaran. Pelantar pemancar peluru merupakan radar pemancar
manakala penerima pula diletakkan pada peluru antena hadapan
penerima. Kini pemancar pelantar akan menghantar isyarat ke
sasaran, akibat daripada itu, hasil pantulan isyarat daripada sasaran
akan diterima oleh antena hadapan peluru berpandu.

Pada masa yang sama pelantar pemancar akan menghantar isyarat


pancaran kepada antena rujukan belakang, peluru berpandu.
Apabila kedua-dua isyarat tersebut telah diterima oleh peluru
berpandu maka kedua-dua isyarat tersebut akan dikuatkan. Denyut
dari penerima hadapan dan penerima rujukan akan dibandingkan
oleh pemproses isyarat dan seterusnya, disimpan.

Nilai perbandingan kedua-dua isyarat tersebut akan menghasilkan


anjakan doppler. Anjakan doppler ditakrifkan sebagai perubahan
nilai frekeuensi akibat daripada pantulan sasaran dan dirujuk
kepada frekuensi asal (denyut pemancar).

Antena
Pelantar
Pemancar

Pemancaran
rujukan
belakang

Sistem rujukan

Penerima Pemproses Penerima rujukan


Antena hadapan hadapan isyarat belakang
Peluru berpandu
SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/16
SISTEM KOMUNIKASI

Rajah 9.11 Gambarajah blok radar sekunder SARH


9.2.3. Perbezaan Radar Primer Dengan Sekunder

Radar Primer Radar Sekunder


 Menggunakan satu antena  Menggunakan lebih daripada dua
untuk tujuan penghantaran antena dibahagian pemancar dan
dan penerimaan isyarat. penerima untuk penghantaran dan
penerimaan isyarat.
 Menggunakan suis dupleks  Menggunakan talian segerak sebagai
sebagai pensuisan antara pengantara antara bahagian
bahagian pemancar dan penghantar dan bahagian penerima
penerima.
 Sistem agak ringkas dan  Sistem lebih komplek dan hanya
mudah dikendalikan. pakar dalam bidang tersebut mampu
mengendalikannya.
 Sasaran memantulkan isyarat  Sasaran bertindak sebagai
dan dikesan oleh antena dan transponder yang menerima dan
menerima melalui antena menghantar isyarat. Isyarat yang
yang sama. dihantar oleh antena penghantar
akan diterima oleh antena
dibahagian penerima.

Jadual 9.1 Perbandingan antara radar primer dan sekunder

AKTIVITI Untuk memantapkan pemahaman anda sila


9.B jawap soalan berikut.

Radar primer juga dikenali sebagai ……………… dan radar sekunder pula
dikenali sebagai ……………
Nyatakan fungsi duplexer dalam radar primer.
Singkatan RACON membawa maksud ………….
Nyatakan perbezaan antara radar bistatik dan monostatik.
Nyatakan satu perbezaan yang amat ketara di antara radar primer dan
sekunder.

Untuk mengetahui jawapan anda betul atau salah, sila rujuk di


bahagian respon bagi unit ini (mukasurat 18).
SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/17
SISTEM KOMUNIKASI

PENILAIAN Penilaian untuk tujuan pemahaman unit ini.


KENDIRI

Takrifkan formula bagi jarak sasaran.


Kapal X telah berlayar sejauh 20 nmi dalam tempoh 30 minit, Kirakan halaju
kapal tersebut.
Nyatakan fungsi utama penjana frekuensi, pemasa dan kawalan dalam radar
primer.

Untuk mengetahui jawapan anda betul atau salah, sila rujuk di


bahagian respon bagi unit ini (mukasurat 18).
SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/18
SISTEM KOMUNIKASI

RESPON Sila semak jawapan anda dengan jawapan


9.A dibawah.

Radio Detection And Ranging


denyutan pantulan dari sasaran ke antena radar
6.67 s

RESPON Sila semak jawapan anda dengan jawapan


9.B dibawah..

Monostastik, bistatik
Ia bertindak sebagai suis yang mengaktifkan pemancar atau penerima pada
masa yang berlainan. Masa pensuisan dilakukan adalah dalam nano saat
Radar Beacon
Bistatik tidak mempunyai unit duplexer
Sila rujuk Jadual 9.1

RESPON Semak jawapan anda.


KENDIRI

1. Jarak = Halaju x Masa (meter)


2
s = v x t (meter)
2
2. 41.15 m/s
3. Blok ini menjana frekuensi dan isyarat segerak. Ini untuk
menentukan bila sepatutnya pemancar menembak isyarat, dan sistem
lain berfungsi pada sela masa yang seragam. Kesemua blok akan
berkomunikasi antara satu sama lain melain blok ini
SISTEM KOMUNIKASI RADAR E5122/U9/19
SISTEM KOMUNIKASI