Anda di halaman 1dari 30

SELANGOR

Matematik
Krtas I
Julai 2015
I jam

015/1

HEADCOUNT
UJIAN PENILAIAI\ OTI 2

TAHUNENAM
PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR
JULAI 2015
NAMA SEKOLAH:
NAMA MURID:

MATEMATIK
KERTAS
I jarn

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAIIU

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.


Jawab semua soalan.
Rajah yang mengiringi masalah dalam kertas soalan ini dimal<sudkan untuk memberi
maklumat yang berguno bagi menyelesaikan masalah. Rajah tidak semestinya
di luki s kan m e n gi la$ s lra I a.

Bagi setiap soalan hitamkan satu ruangan sahaja.


Jika lwmu hendak menukar jawapan, padankan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan j awapan yang baharu.
Anda boleh membuat kerja mengira di tempat lasong di dalam kertas soalan.

MARKAH

40
Kertas soalan ini mengand,rngr 20 halaman bercetak
Lebih
Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan
015/1

[Lihat sebelahlo

SELANGOR
l.

Which of the following is true?


Antara berilrut, yang manakah benar?

Digit
Digit

2.

015/1

Place value
Nilai tempat
823 640

548 073

Ten
Puluh
Ten thousand
Puluh ribu

Hundred
Ratus

Hundred
Ratus

Hundred thousand

Hundred thousand

Thousand
Ribu

Ratus

One
Sa
Ratus

ribu

ribu

Diagram I consists of triangles of equal size.


Rajah I terdiri daripada beberapa segitiga yang samd besar.

Rajah

What fraction of the whole diagram is shaded?


State the answer as a decimal.
Berapalrah pecahan seluruh rajah yang berlorek?
Nyatalrnn jawapan sebagai nombor perpuluhan.

A
B

0.25
0.50

0.7s
0.90

J.

Which decimal number when rounded offto the tenths will became 56?
Nombor perpuluhan manaknh apabila dibundarkan kepada per sepuluh yang terdekat
alrnn menjadi 56?

A
B
c
D

55.892
55.9A7

55.945
s5.960

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

SELANGOR
4.

015/1

Diagram 2 consists of several squares of equal sizc.


Rajah 2 terdiri daripada beberapa segiempat soma yang sama besar.

Diagram 2
Rajah 2
What is the percentage of the shaded parts of the whole diagram?
Berapalrah peratusan bahagian berlorek daripada seluruh rajah itu?

A35
B28
c14
D7
5.

Table I shows the mass of four items.


Jadual I menunjulclatniisim bagi empatienis barang.
Sugar

Gula
Flour
Tepung
Salt
Garam
Chillies

400g

I kg4g
l'04 kg

I 040g

cili

Table I
Jadual I
Which of the following pairs of items has the samc mass?
Pasangan barang manakah mempunyctiiisim yang sama?

Sugar and flour

Gula dan tepung

B
C
D

Sugar and salt


Gula dan garum
Flour and chillies
Tepung dan cili
Salt and chillies

Garam dan cili


6.

Which measurement is the longest?


(Jlaran manakah yang paling panjang

A
B
C'
D

0'005 km

0'7m
600 cm

4000mm

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

SELANGOR
7.

Which of the following is true?


Antara berilat, yang manakah benar?

A cylinder has I flat

Sebuah silinder mempunyai


A pyramid has 6 edges.
Sebuah

434

I permukaan rata.

piramid mempunyai 6 tepi.

808 + 27

faoc.

A sphere has no vertices.


Sebuah sfera tidak mempunyai bucu.
A cube has 8 flat faces.
Sebuuh kubus mempunyai I permukaan rata.

D
8.

B
C

16 104
l6 014
l0 614

| 6t4

71

3+

t,2

,7
"10

11

t,3
I

)-10

D
10.

13'65 34 =

75-6

25.55
27.95
29.75
31.15

B
C

D
2
11. r5

t-

'lo
I
)'5
4

,5
D

a,

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

015/l

SELANGOR
12.

25 o/o

25

%o

I
of 4;) km :
I

daripada 4

B
C
D

16+6872+8

A
B
c
D
14.

16.

861

875
881

12

36-724

50.184

5t.294
52.736
53.324

RM 150

A
B
c
D

859

28.6
A
B
c
D

15.

,l<nt

1025m
I 050m
1400m
I 650m

13.

RM38.95 + 230 sen

RM108.45
RMI10.75
RM113.35
RMl15.25

Estimatethe quoticntbetween 48 165 and 59.


Anggarlcan ha.sil bahagi antara 48 165 dengan 59.

A
B
c
D

750 to 850.
750 hingga 850.
900 to I 000.
900 hingga I 000.
7 500 to 8 500.
7 500 hingga 8 500.
9 000 to l0 000.
9 000 hingga l0 000.

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

015/l

SELANGOR
17.

What is the time

015/l

6
s

7
o

of an hour after 9.50 a.m.?

Which clock face displays the time as shown above?


Pulail berapakah

f
|,

io*

selepas 9.50 am.?

Mulra jam yang manakah menunjuklwn mesa seperti di atas?

18.

5'6kg +40=
A

0'14 g

B
C
D

1.4 g

14g
140 s

le. tt
o

A
B
C
D

x 3'6kg:
6600g
5400g
660 g
540

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

SELANGOR
20.

015t1

Diagram 3 shows the number of pencils in a box.


Rajah j menunjukkan bilangan pen.sel dalam sebuah kotuk.

M8r/4
Diagram 3
Rajah 3

Ely gave

l2
O

of the pencils to his brother and

J of the remaining pencils to Fuzi.

How many pencils are left in the box?

Ely membert

daripada pensel itu kepada adiknya aon Z, daripada baki pensel itu

kepada Fuzi.
Berapakah pensel yang tinggol dalam kotok ilu?

A32
837
c42
D4s
21.

Findtheaverage,in

l,of 14'05 t,12 (,460m1., 15640 mL,andnf,l.

Caripuratct , dalam

l,

A
B
c
D
22.

bagi 14.05 I , 12

460

m(.,

t5

640

m{., dan tZ

! l.

13.2
13.6
16.2
16.5

Ilour children share 72 marbles. Subra and Fauzan get 12 marbles each. And the
remainder is divided equally between Khair and Wany.

Which of the following is the method to calculate the number of marbles given to
Khair?

Empat orang budak berkongsi 72 biji guli. Subra dan Fauzan masing-ma.sing
mendapat 12 biji guli dan bakinya dibahagikan sumq hanyak antara Khair dan lVany.
Antara herikut, yang manakah langkah untuk mengirtt bilangan guli yang diterima
oleh Khair?
72

4
72

-12-12
B_---=u
722

C
D

T -12-12
72.12-12

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

SELANGOR
23.

015/l

Table 2 shows the number of residents who work as teachers and nurses in four blocks
of apartments.
Jadual 2 menunjukkan bilangan penghuni yang bekerja sebagai guru danjururawat
dalam empat blok pangsapuri

Block
Blok

Jururawat

Mawar

Teachers
Guru
40

Melor

63

t4

Raya

31

22

Orkid

l8

Nurses
27

Table 2
Iadual 2
The number of residents in each block is 700.
What is the percentage of all the residents who work as teachcr and nurses?
Bilangan penghuni di setiap blok itu ialah 700 orqng.
Berapaknh peratusan bagi semua penghuni yang bekerja sebagai guru dan

jururawat?

A5
B8
c32
D80
24.

Table 3 shows the cost price and the quantity of food sold in a canteen.
Jadual 3 menunjukkan harga kos dan kuantiti maknnan yang dijual di sebuah kantin.

Food
Makanan

Cost price per unit


Harga kos seunit

Quantity
Kuantiti

Nasi lemak

RM1.20

120

Fried Noodles
Mi soreng

RM1,50

90

Table 3
tadual 3
The total sale of food is RM4l4.
What is the total profit?
Jualan kesemua maksnan itu ialah RM4l4.
B er ap aka h j um lah keunt un ganny a ?

A
B
C
D

RM279
RM27O
RM 147
RM I35

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

SELANGOR
25.

015/r

Yana went for a holiday in Sarawak on 12 Septanber 2014 and came back on
3 October 2014.
How long was she in Sarawak?
Yana pergi bercuti di Sarawak pada 12 September 2014 dan pulang pada 3 Oktober

201 4.

Berapa lamakoh dia berada di Sarawak?

A
B
C
D
26.

22days
22 hari
20 days
20 hari
13 days
13 hari
9 days

t hari

Table 4 shows the number of beads in four boxes, S, T, U and V.


Jadual 4 menunjuldran bilangan manik di dalam empat huah kotak, S, T, U dan

Box
Kotak
Number of beads
Bilansan manik

140

t70

90

110

Y.

Table 4
Jadual 4

All the boxes contain red, green, and blue

beads. The number of red beads is 70% the

total number of beads. The number of green beads

is i of the rernainder

and the rest

are blue beads.

Calculate the difference between the number of red beads and blue beads.
Kotak-kotak itu mengandungi manik berwarna merah, hijau dan biru. Bilangan manik
berwarna merah adalah 70%o daripada jumlah manik-manik itu. Bilangan manik hijau

adalah

)
5'daripada bakinya

=,

dan yang selebihnya

ialah manik biru.

Hitung beza antara bilangan manik merah dan manik biru.

A5l
B

119

238
306

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

SELANGOR
27.

015/l

10

Iliiigram 4 shows the timc a concert started and endcd in thc stadium.
iitijuh 4 me.nunjukkan v,aktu mula dan waktu tamat suatu konsert di sebuah stadium.

---*I

\\

t'

8.17p.m.
"^?IlEfiip

;s

Diagram 4
Rajah 4

Kamal started watching the concert 1 hour after it started and went home 5 minutes
J
before it ended.
How many minutes did Kamal take to watch the concert?
I
Kamal mula menyal<siknn konsert itu iam selepas waktu mula dan balik ke rumah
3
5 minit sebelu mwaktu tamat.

Berapa minitkoh masa yang diambil oleh Kamal untuk menyal<sikan konset

A
B
c
D
28.

120
155
190

200

Table 5 shows the lengths of two ropes.


Jadual 5 menunjukkan panjang dua utas tali.

Rope

Tali

Length
Paniang

5m40cm
3

to times the length of M


N

-l

1,

koli paniang M

Table 5
ladual 5

Find the total length, in m , of the two ropes.


Cari jumlah panjang, dalam m, dua utas tali itu.

A
B
c
D

8.82

9'45
13.86
14.85

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

itul

SELANGOR
29.

ll

Diagram 5 shows two routes from S to V.


Rajah 5 menunjukkan dua laluan dari S ke

lkm 800 m

0l s/l

V.

,3*
";ffff"

Find the difference in distance, in m, between the two routes.


Cari beza jarak, dalam m, antara kedua-dua laluan itu.

A
B
C
D
30.

200
450
T2OO

1450

Table 6 shows the masses of four boxes.


Jadual 6 menunjukkan jisim empat buah kotak.

Box
Kotak

Mass
Jisim

59 kg

L
M

4 kg more than box K


4 ks lebih daripada katak K
9 kg less than box L
9 kg lilrang daripada kotak L

52kg

Table 6
Jadual 6

What is the average mass of four boxes?


Berapal<ah purata jisim empat buah kotak itu?

A
B
C
D

55kg
56kg
57kg
58kg

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

SELANGOR

015/l

12

watcr. E contains 4'2 C of water'


Diagram 6 shows two containers, E and F, filled with
air. Bekas E mengandungi 4'2
Rajah 6 menuniulckan dua bekas, E dan F yang berisi
air.

31.

U
F

Diagram 6
Rajah 6

jug
7 jugs. The volume of water in each
The water in E and F are poured equally into

is I d 240mC.

What was the volume, in !, of the water in F?


7 buah
Air dalam E dan F dituang secara sama banyak ke dalam
dalam setiaPiag ialah I C 240 m C'
Berapalrah iitpadu air, dalam C, dalam bekas F?

A
B

c
D

7.)

4'48
4'52
4'74
4'92

Table 7 shows the lengths of four ropes'


Jadual T menuniulckan panjang empat utas tali'

Length
Panja4A
1.8 m

Rope
Tali
P

2m40cm

a
R

f,

of the length of roPe

2 daripada paniang tali P


4
55 cm shorter than roPe Q
55 cm lebih Pendek dariPada tali Q
Table 7
Jadual 7

Calculate the average length, in m, of each rope'


Hitungknn purata paniang, dalam m' setiap tali-

A
B
C
D

1.85
1.95

2.05
2.15

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

iag-

Isi padu

air

SELANGOR
33.

l3

015/l

Diagram 7 consists of squares of the same size.


Rajah 7 terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar.

16 cm

Diagram 7
Rajah 7
Calculate the perimeter, in cm, of the shaded region.
Hitung perimeter, dalam cm, kawasan yang berlorek.

A16
B32
c64
D96

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

SELANGOR
34.

l4

015/l

Diagram 8 shows a rectangle EFGH and a triangle KLM.


Rajah menunjukkan sebuah segiempat tepat EFGH dan sebuah segitiga bersudut
tegak KLM.

L 7cm

6cm K

25cm
Diagram 8
Rajah 8

Calculate the area, in cm2, of the shaded region.


Hitung luas, dalam cm2,lcawasan berlorek

200

B r70
c ll0
D60

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

SELANGOR
35.

l5

015/l

Diagram 9 shows a combination of cube P and cuboid Q.


Rajah 9 menunjulckan gabungan fubus P dan fuboid Q.
5cm
t
I

rp

iq
| _____

"';r,ff.'
The total volume of cube P and cuboid Q is 315 cm3.
Calculate the shaded surface area, in cm2, of cuboid Q.
Jumlah isipadu lahus P dan lafioid Q ialah 3l5 cmt.
Hitung luas permukaan berlorek, dalam cm2, htboid Q.

A 342
B 190
c 125
D38

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

SELANGOR
36.

16

illtu iH:,ff ",iT,;#:}


f:; lX;:r1W

Rajah I0 ialah satt


n i r id u
r*' )Z::;tr;;
", "

us/l

represart the stamps


conected by four pupirs.
rhey

::;?

"i:;:

d i ku mp

";ffffi,
calcurate the totar number
of stamps corected by Danny
and Bazri?
Hitungiumtah bilangan setem
yaig dilamput oleh Danny
dan Bazli?
720

A
B
c
D

660
480
I8O

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

t o t e h e mp a t o r a n

SELANGOR
37.

015/l

17

Table 8 is a pictograph showing the number of cars sold by Ghani in five years. The
number of cars sold in year 2012 is not shown.
Jadual 8 ialah piktograf yang menunjul*an bilangan kereta yang dijual oleh Ghani
dalam lima tahun. Bilangan kereta yang dijual pada tahun 2012 tidak ditunjukkan.

ff
fi

I
ft

ft

2013

ft

ff

a f*

20t4

6+

ft

Fi

2010

20tl

6A

ft

ft

2012

ft

fit

fir

tri

Represents 6 cars
Mewakili 6 buah kereta

Table 8
ladual S
The number of cars sold in year 2012 is 25o/o of the total number of cars sold in years
20ll and 2010.
Calculate the average number of cars sold by Gary in a year over the period of five
years.
Bilangan kereta yang dijual dalam tahun 2012 adalah 25% daripada jumlah kereta
yang dijual pada tahun 201I dan 2010.
Hitung purata bilangan kereta yang dijual oleh Ghani dalam setahun bagi tempoh
lima tahun itu.

A12
820

c24
D27

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

SELANGOR
I
38.

18

015/l

Diagram I is a bar chart which shows the number of shirts produced by a factory in
four days. The number of shirts produced on Wednesday and Thursday in not shown
Raiah I I ialah carta palang yang menunjuklcan bilangan baju yang dikeluarftan oleh
sebuah kilang dalam empat hari. Bilangan baju yang dikeluarkan pada hari Rabu dan
Khamis tidak ditunjukkan.

ch

t<

?t

'Er

1= -o

'.E$
ET
ZA

"';ffff,i
The total number of shirts produced in four days is 3 000. The number of shirts
produced on Wednesday and Thursday is the same.
Calculate the total number of shirts produced on Thursday.
Jumlah pengeluaran baju dalam empat hari itu ialah 3 000 helai. Pengeluran baju
pada hari Rabu dan Khami.s adalah sama.
Hitung bilangan baiu yang dikeluarkan pada hari Khamis.

A
B
c
D

1400
1200
700
600

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

SELANGOR
39.

t9

015/l

Table 9 is an incomplete bill showing three items bought by Puan Rina.


Jadual 9 ialah bil yang tidak lengl<ap yang menunjukkan barang yang dibeli oleh
Puan Rina.

Quantity
Kuantiti

5kg

2ke
3kg

Item
Barans
Flour
Tepunp
Sugar

Gula
fuce
Beras

Price per unit


Harga seunit

Price
Harsa

RM3.90

RMl9.50
RM9.00

RM6.00

Total
Jumlah
Table 9
Jadual 9
Puan funa paid with RM60 for the iterns that she bought. Then she used the change to
buy more sugar.
How much more sugar, in kg, she can buy?
Puan Rina membayar dengan RM60 untuk barang yang dibeli. Kemudian dia
menggunalrnn bakiwangnya untuk membeli gula lagi.
Berapakah jisim, dalam kg, gula yang dapat dibelinya lagi?

A6
B5
C4
D3

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

SELANGOR
40.

20

01s/r

Table 10 shows the number of visitor to an exhibition.


Jadual 10 menunjukl<an bilangan pelawat dalam suatu pameran.

Men
Dewasa lelaki

Women
Dewasa
DeremDuan

Boys
Kanak-kanak
lelaki

Girls
Kanak-kanak
perempuan

174

215

387

391

Table l0
Jadual l0
Which of the following is true?
Antara berilail, yang manal<ah benar?

A
B
C
D

The total number of visitors is less than I 000.


Jumlah pelawat adalah larang daripada I 000.
The total number of adults is half of the total number of children.
Jumlah orang dewasa adalah setengan daripada jimlah lcanak-lcanak.
The number of women is more than tha number of girls.
Bilangan wanita adalah lebih daripada bilangan kanak-knnak perempuan.
The difference between the number of boys and of men is 210.
Beza antara bilangan kanak-kanak lelaki dan bilangan lelaki dewasa ialah
210 orang.

END OF QUESTTONS
KERTAS SOAI./IN TAMAT

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

SELANGOR
Maternatik
Kertas 2
Julai 2015
40 Minit

015t2

HEADCOUNT
UJIAN PENILAIAI\ OTI

TAHUNENAM
PEPERIKSAAN PERCUBAAN UPSR
JULAI 2015
NAMA SEKOLAII:
NAMA MURID:

MATEMATIK
KERTAS
40 minit

JAI\GAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAIIU

I.
2.

3.

Kertas soalan ini adalah dalam


dwibahasa.

Soalanpadaperenggan atas adalah


dalam Bahasa Inggeris, soalan pada
perenggan bawah adalah dalam Bahasa
Malaysia.
Kamu dil<ehendaki membaca maklumat
untuk calon di mukn surat 2.

No. Soalan Markah Penuh Markah Diperolehi

.,

I
I
I

3
4
5

t0

1l

t2
t3
t4
l5

16

,
t

t7

IE

19

20

Jumlah

40

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak


Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

015t2

[Lihat sebelah]o

SELANGOR
01512

For
Examiner's
Use

40

marl<s )

| 40 marknh

Answer all questions.


Jawab semua soalan.
Partition of 57 603 is
Cerakinan bagi 57 603 ialah

ll

I I mark]
marknh)

il
I

Diagram 2 shows a several of triangular with same size.


Rajah 2 menunjuklan beberapa segttiga yang sama .saiz.

Diagram 2
Rajah 2
Shaded the part to represent

I l mark]

].

1
Lorekkan knwasan yang mewakili 4'

ll

markah

Diagram 3 shows a right angled triangle.


Rajah 3 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak.

Diagram 3
Rajah 3
State the number of a symmetry line of polygon below.

Nyatakan bilangan garis simetri bagi poligon di hawah.

01512 Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

I I mark]
I
I markah )

SELANGOR
3

0t5t2

For
Examiner's
Use

Diagram 4 shows the scales without pointer.


Rajah 4 menunjukkan dacing tanpa penunjuk.

Diagram 4
Rajah 4

Draw a pointer to represent the mass of fish is 3.3 kg.


Lukislran penunjukyang mewakili jisim ikan ialah 3.j kg.

Convert 9o/o into fraction.


Tukarkan 9o/o kepada pecahan.

il
il

I I mark]
I
I markah)

I I mark]

I markah)

1716

+ 13:

[ 2 marks ]
12 markah)

30.8

0t5t2

25.444

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

[ 2 marla ]
[2 markahl

SELANGOR
4

,g27-g
1_

0t512

[ 2 marks ]
12 markahl

472+4x'l :

l385senx6:RM

[ 2 marks ]
[2 marlcah)

[ 2 marks ]
12 marlwhl

lskm 40m-8:
State the answer, in m.

Nyatalran jawapan, dalam m.

0t5t2Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

[ 2 marks ]
12 markah)

SELANGOR
0t512
For
Examiner's

4550m[ + 0'88, :

Use

State the answer in

[ 2 marks ]
12 markah)

C.

Nyatakan jawapan dalam

l.

il
12

5x

7 months

5 x Tbulan:
State the answer in years and months.

Nyataleaniawapan dalam tahun dan bulan.

l4

[ 2 marks ]
12 markahl

Diagram 14 shows a rectangle.


Rajah 14 menuniukkan sebuah segiempat tepat

15 cm

Diagram 14
Rajah 14

of

the rectangle is 60 cm2.


Calculate the breadth, in cm, of P.

The area

Luas segiempat tepat itu ialah 60 cm2.


Hitung lebar, dalam cm, bagi P.

0t5t2

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

[ 2 marks ]

12 markah)

SELANGOR
0r5,2

For
Examiner's
Use

15

Diagram l5 shows three similar squares.


Rajah I5 menunjukkan tiga buah segi empat sama yang sama besar.

+-+
20 cm

Diagram 15
Rajah I5
Calculate the perimeter, in cm, of the shaded region.
Hitung perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.

t6

[ 2 marks ]
12 marknh)

Diagram 16 shows the schooling days in Jun 2015.


Rajah 16 menunjukkan hari persekolahan dalam bulan Jun 2015.
Jum

2O15

415
11

12

X schooling days
Hari persekolahan

fl,
Diagram 16
Rajah l6

Ahmad receives RM3 as pocket money every schooling day. He saves


I

of the money. How much does he save in June 2015?

Give the answer, in RM.

16

[ 3 marks ]

Ahmad menerima RM3 wang saht setiap hari persekolahan.


I
Dia menyimpan daripada wang itu.

Berapalah wang yang disimpannyo dalam bulan Jun 2015?


Beri jawapan, dalam RM.

015t2
Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

[3 marknh)

SELANGOR
01512

For
Examiner's

Rais buys 5 kg of

Usa

flour. He used lt kg of flour to make

a cake

and the rest he kept equally into 2 jars.


How much flour, in g, of a

jar?

Rais membeli 5 kg tepung.

Dia menggunakan

fi*g ,"prrg

itu untuk

membuat kek dan bakinya di simpan sama banyak ke dalam


2 buah balang.
Berapalrah jisim tepung, dalam g, di dalam sebuah

balang?

l8

3 marks

13 marlrahl

Diagram l8 shows the distance between three places.


Rajah 18 menunjukkan jarak di antara tiga tempat.
Panrai

Kim's house
Rumah Kim

X&

2km 60m

2'86 km

oi*

Y factory

Road P
Jalan P

Diagram 18
Rajah 18
What is the total distance, in km, from Kim's house to Y factory
through Pantai X and then back to his house through Road P ?

[ 3 marks ]

Berapakah jumlah jarak, dalam km, dari rumah Kim ke Kilang Y


melalui Pantai X dan kemudian balik ke rumahnya melalui Jalan P? 13 markahl

015/2

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

SELANGOR
0r512

Fq
Examiner's

l9

Use

Winnie buys 6 boxes of chocolates. Each boxes contain 240 pieces.


Yanti dan Mindy get 180 pieces of chocolates each and the rest
she kept.
How many pieces of chocolates does she kept ?

[ 3 marks ]

Wnnie membeli 6 kotak coklat. Setiap kotakmengandungi 240 kcping


coklat. Yanti dan Mindy menerima 180 keping coklat setiap seorang
dan bakinya disimpan.
Berapa keping coklat yang disimpannya?
13 markahl

20

Diagrarn 20 shows the volume of synrp in two containers make by Ina.


Rajah 20 menunjuk*nn air sirap dalam dua buah bekas yang dibuat oleh Ina.

Diagram 20
Rajah 20
She drank 70Yo

of the syrup in container P and the rest she poured into

container Q.

How much synrp , in mr, in a container

Dia minum

70%o

Q?

[ 3 marks ]

daripada air sirap dalam bekas P dan bakinya dituang

lre dalam bekas Q.

Berapakah isipadu, dalam m C, air sirap dalam bekas Q?

END OF QUESTION PAPER


KERTAS SOALAN TAMAT
Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan
0r5t2

13 markahl

SELANGOR

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan

SELANGOR

Lebih Banyak Soalan Percubaan Percuma disini www.maths-catch.com/soalanpercubaan