Anda di halaman 1dari 23

DRAF·

GARISPANDUAN PERUSAHAAN SARANG·


BURUNG LAYANG-LA YANG .

[:

l .."
[

l
l.
1. LATAR BELAKANG

2. OBJEKTIF 6

3. PERUNDANGAN 6

4. PEMAKAIAN 7

5. KEPERLUAN LESEN 7

6. KEPERLUAN I SYARAT PERMOHONAN LESEN . ..


PIHAK BERKUASATEfylPATAN 8
( 6.1 .Status Tanah 8
6.2 Jarak Bangunan 8
6.3 Pengubahsuaian Bangunan I Fasad 8
6.4 Tajuk I Tujuan 9
6.5 . Lokasi 9
6.6 Kebenaran 9
6.7 Kac,auganggu 10
6.8 Najis 10.
6.9 Bekalan Air 10
6.10 Rakaman Bunyi 11
6.11 Keadaan Bangunan 11
6.12 Rawatan Kumbahan 12
6.13 Kemudahan Asas 12.
6.14 Kes~lamatan Bangunan 12
6.15 Lesen 12
6.16 Cukai 12
6,17 Kuasa Pegawai 13
6.18 Denda 13
6.19 Am 13

7. KEPERLUAN I SYARAT PERMOHONAN LESEN·JABATAN


PERHILITAN 14
7.1 Pra-syarat Lesen 14
7.2 Perolehar] Lesen 14
7.3 Penggunaan Alat Memanggil Burung 15
7.4 Kaedah Mendapatkan Suhu Dan Kelembapan Yang Sesuai 15
7.5 Kaedah Mengutip Sarang Burung 15
7.6 Pemindahan Telur 16
7.7 Penyimparian Laporan /Rekod 16
7.8 Keselamatan 16

8. KEPERLUAN PEMATUHAN PERATURAN LAIN-LAIN AGENSI 17


A-JABATAN KESIHATAN
8.1 Sangunan 17
. 8.2 Sanitasi Am 17 t
8.3 Am 18

BORAN~ PERMOHONAN LESEN MENGAMBIL SARANG


BURUNG LAYANG-LAYANG .
. [
CONTOH PELAN PENGURUSAN RISIKO
( RISK MANAGEM~NT PLAN)
l
[ '.

[ i

l ! i

l:
l
[ :

[:

l:
l!
. t. ;
,.. \ :

[.
GARIS PANOUAN PERUSAHAAN
SARANG BURUNG LAYANG - LAYANG :!

I
1.1 Oi Semenanjung Malaysia terdapat sebanyak 13 spesies burung layang - [
layang daripada jenis swiftlet. . Walaupun demikian, hanya 2 spesies dari
Famili Apodidae sahaja, iaitu Aerodramus fUciphagus ( Edible - nest [
Swiftlet ) dan Aerodramus maxim us ( Black - nest Swiftlet) yang
menghasilkan sarang burung yang boleh dimakan.
l
[

I
(a) Aerodramus fuciphagus (Edible-ne.st SWlftlet)
(b) Aerodramus maximus (Black-nest Swiftlet) [

1.2 Habitat asal burung layang-Iayang ini adalah gua - gua b~rbatu seperti
r
. yang terdapat di Pulau R~dang I Terengganu, beberapa pulau di selatan
Johor, Gua Mulu di Sarawak dan juga gua - gua di Sabah. Didalam kitaran f .
hidupnya, burung - burung ini akan membuat sarang daripada air liur yang
. berbentuk separuh piring dengan ukuran panjang lebih kurahg 5 em.
[

[
I
Sarang burung A. fuciphagus i
yang belum diproses
I
I

I
I :i
I
I
1.3 Perusahaan sarang burung layang - layang di Semenanjung Malaysia telah
wujud sejak berpuluh - puluh tahun dahulu. la bermula apabila spesies
burung ini menjadikan oangunan - bangunan lama sebagai habitat baru
[
mereka .' Disebabkan permintaan sarang burung layang - layang yang
semakin meningkat dan nilai pasaran yang tinggi ia mula dijalankan
l
I

secara komersil dan djjadikan satu industri baru . Akibatnya banyak premis
lama diubahsuai dan bangunan baru dibina semata - mata khusus untuk
[ dijadikan sebagai rumah burung .

[
[

!
.[

1.4 Pengubahsuaian dan rekabentuk sesuatu rumah burungadalah


[
menyerupai ciri - ciri persekitaran gua seperti suasana gelap dan lembab.

l Pengubahsuaian biasanya melibatkan


tingkap dan pintu bangunan I
penutupan sepenuhnya bahagian
mengadakan IUbang - lubang pengudaraan di
bahagian dinding bangunan, pembinaan struktur kecil dibahagian
[ bumbung dengan lubang berbentuk empat se'gi .sebagai pintu keluar
masuk burung layang - layang.

l
l.
',.

[
. ,{

[ ,

Manakala ciri - ciri dibahagian dalam melibatkan pe'nggunaan papan yang


disusun di bahagian siling bangunan bagi tujuan pembinaan sarang. I
Terdapatjuga rumah,burt.lng yang dilengkapkan dengan takungan air atau
kolam ,keeil bagi mengawal kadar kelembapan bahagian dalam bangunan. f

I
I
I
I
[

[
1.5 Bilangan rumah burung di Semenanjung Malaysia telah meningkat
dengan agak ketara mulai tahun 1999. Kajian awal yang dibuat pada tahun [ ,

2000 • mendapati sebanyak 719 buah rumah ,burl.mg telah dibina di 50


buah bandar di seluruh Semenanjung Malaysia. Negeri Perak mencatat
f
bilangan tertinggi iaitu sebanyak 412 buah I di ikuti oIeh Negeri Kelantan
dan Pulau Pinang masing - masing sebanyak 54 buah I manakaia Negeri
[ I

Pahang sebanyak 50 buah. Lain - lain negeri bilangan rumah burung ~,'

adalah kurang dari 50 buah setiap satu (JaduaI1).


[!
i

I!
[
[

I
I;
I
Jadual 1: Bilangan rumah burung yang terdapat dibandar-bandar di seluruh
Semenanjung Malaysia (Anggaran data tahun 1999)

Negeri I Lakasi Jumlah

Kedah -

Alar Star 13
Sg. Petani 10
Pantai Merdeka 1
Bandar Baru 6
Lain-lain 1
Jumlah 31

Perak
Parit Buntar 25
Tanjung.Piandang 8
Taiping . 34
Teluk Intan 34
Kuala Kurau 4
Ipoh , 1
Manjong (Sitiawan,Air
Tawar,Sri Manjunq, Lumut)
306
Jumlah 412

Melaka 26
:
Terengganu
Kuala Terenganu 17
Jertih 2
Cendering 1
Dungun 12
Kemaman 6
[ Jumlah 38

Kelantan

l Pasir Mas
Tanah Merah
12
1
Kuala Krai 5
[ Kota Bharu v
36...
Jumlah 54

l
l.
,l
. I·
I
. ..,,: :,:" .
:.~

r .

I-
Pahang
[ .
Kuantan 30
Pekan .. 5
Rompin 5
Endau 4 [
Lain-lain 6
Jumlah 50

. Johor I
Tangkak 2
Muar 15 [
Batu Pahat 5
Johor Bharu 7
M.ersing
Kota Tinggi
5
2
!
Lain-lain 2
Jumlah 38 [
Negeri Sembilan

Port Dickson 2 [
Seremban 1
Lukut 2
Jumlah . 5 I
Selangor ,
Port Kelang 5 [
Kuala Selangor 2
Sungai Besar 2
TanjunQ KaranQ
Jumlah
2
11
I
Pulau Pinang [
George Town . 30
Pantai Acheh 1
Nibong Tebal, Sg. Bakap, Jawi
Bukit Mertajam
21
2
I
JUITlfah 54
JUMLAH KESELURUHAN 719
r

I
l
[

!
2.1 Untuk memastik.an perkembangan industri sarang burung layang - layang
..di negarti ini ·terkawalserta mematuhi perundangan dan peraturan semua
agensikerajaan yang berkaitan dengan industri ini.

2.2 Untuk memastikan aktiviti pengambilan sarang burung layang - layang


tidak akan menjejaskan populasi semulajadi burung layang - layang.
,
tersebut.:

Mengawal dan menyelaras pengambflan sarang burung layang - layang


agar ianya dijalankan secara lestari.

3.1 Undan~ -undang Kedl Bangunan Seragam 1986 yang dipakai oleh Pihak
Berkuasa Tempatan akan dikuatkuasa bagi perkara - perkara melibatkan
pengubahsuaian bangunan sedia ada untuk tujuan industri burung layang
-Iayang.

Kementerian Kesihatan mengguna pakai Akta Pemusnahan Serangga


Pembawa Penyakit 1975 (APSPP 1975 ) didalam mengawal serangga -
serangga pembawa penyakit supaya tidak mendatangkan masalah kepada
kesihatan awam. Dibawah Akta APSPP 75 yang dimaksudkan , burung
telah diistiharkan dalam jadual ( Ruj: RKPBV/6/5/1 LLD.IJ.PN. PU 297)
sebagai salah satu daripada ' serangga pembawa penyakit I I oleh itu
pengusaha sarang burung layang - layang hendaklah mematuhi keperluan
dan kehendak Akta Jabatan Kesihatan sebelum mendapatkan lesen
perusahaannya.
[
[
3.3 Spesies .burung layang-Iayang yang menghasilkan' sarang burung yang
~
boleh dimakan adalah· spesies yang diperlindungi dLbawah. Akta
Perlindungan
memerlukan
Hjdupan Liar 1972, Akta 76. Status perlindungan
segala aktiviti yang berkaitan dengari spesies ini tertakluk
in)
[
kepada peraturan-peraturan yang terdapat dibawahAkta tersebut.
[
3.4 Peraturan yang telah diwujudkEm dibawah Akta Perlindungan Hidupan Liar [
1972, Akta 76 , memperuntukkan agar fee dikenakan bagi menjalankan.
aktiviti pengambilan sarang burung layang - layang. Disamping itu I fee f
juga dikenakan untuk tujuan import dan eksport.
[
4. PEMAKAIAN
4.1 Garis panduan ini terpakai untuk spesis Aerodramus fuciphagus ( Edible -
[
nest Swiftlet ) dan Aerodramus maxima ( Black - nest Swiftlet ) dan
merangkumi seluruh Semenanjung Malaysia . Garis panduan in! adalah·
tertaktuk kepada pindaan dari masa ke masa
[
{
5. KEPERLUAN LESEN
5.1 Pengusaha yang ingin menjalankan peru'sahaan sarang burung perlu
mendapatkan lesen - lesen daripada agensii kerajaan berikut; [
Jenis Lesen AgensiB~rtanggun~awab [
fr Lesen Premis Pihak Berkuasa Tempatan
j.H1 Lesen Perniagaan Pihak Be'rkuasa Tempatan [
(iii) Lesen Mengambil Sarang Jabatan PERHILITAN
(iv) Lest?n Perniagaan Hidupan Liar Jabatan PERHILITAN {
(v) Lesen Import I Eksport H I Liar Jabatan PERHILITAN

[
{

[
7118'
'f
I
KEPERLUAN. I SYARAT PERMOHONAN' LESEN . PIHAK BERKUASA
TEMPATAN.

[ ./ 6.1 Status Tanah ;:


i. • Hendaklah dikategorikan sebagai bangunan perniagaan

I ii. Bagi bangunan ' free standing I di atas tanah pertanian , syarat
nyata tanah ditukar kepada kategori bangunan perniagaan.

l Jarak Bangunan

[ i. Mempunyai jarak 150 m daripada mana - mana bangunan


kediaman berdekatan.
if. Hendaklah tidak kurang dari km. daripada kawasan perumahan
I dan bangunan komersial.
)Iz

.l
Fengubahsuaian Bangunan I Fasad.
i. Pembinaan baru dan pengubahsuaian bangunan I premis
I mendapat kelulusan pelan daripada Majlis.
ii. Bang'unan perniagaan atau rumah di atas tanah pertanian yang

1 dicadang dibina atau -diubahsuaL sebagai premis penternakan


burung hendaklah mengikut peraturan ditetapkan oleh PBT dengan
,

l tidak mengganggu fasad bangunan sediaada dan keseragaman


bangljnan setempat
Hi. Fasad bangunan hendaklah kelihatan seperti bangunan pemiagaan
.1 I kediaman yang bersesuaian
iv. Sebarang tambahan !perubahan hendaklah menitik beratkan ciri -
[
ciri keselamatan serta pelan pindaan perlu dikemukakan kepada
PBT untuk semakan I kelulusan
l v. Kerja - ke~a pengubahsuaian f tambahan dan pindaan kepada
bangunan sedia ada mesti mendapat. kelulusan PBT dengan
[ mengemukakan pelan menurut Undang -undang Kecil Bangunan
Seragam 1986 .

l
l.
.l
. [
[ .

vi. Pengubahsuaian bangunan lama melebehi bangunan asal untuk


tujuan industri burung layang - layang perlu mendapat sijil layak
I"
menduduki.
I
vii. Pengusa~a perlu mendapat kelulusan Jabatan .Perkhidmatan
Bomb:a dan Penyelamat berkaitan keselamatan bangunan sebelum
bangunan dijadikan tempat perusahaan ini.
!
6.4 Tajuk I Tujuan
!
i. Tajuk cadangan menjadikan tempat sebagai tempat operasi industri
j
burung layang - layang dinyatakan dengan jelas dalam pelan yang
dikemLikakan.
ii. Setiap bakal penternak dikehendaki me"nyatakan hasrat terlebih 1

dahulu kepada PBT berhubung dengan premis yang dicadangkan


untuk tujuan kelulusan awal daripada PBT untLik aktiviti selanjutnya. I
6.5 Lokasi
i. Cadangan pentemakan di kawasan perumahan adalah di" larang"
I
sama sekali.
I"

6.6 Kebenaran
i. Persetujuan daripada tuan punya premis bersampingan dengan I
premis yang dicadangkan hendaklah diperolehi iaitu daripada kiri I
kanan, bahagian hadapan dan belakang premis yang berkenaan. l
ii. Pandangan daripada jiran sekitaran juga hendaklah diperolehi
sebelum kelulusan diberi [
" iii. Pandangan daripada pihak Bomba juga perlu diperolehi kerana
biasanya premis ini dikunci sebegitu cara sehingga menyukarkan [
pihak Bomba menjalankan usaha menyelamat sekiranya berlaku
bencana [
iv. Ada premis dijadikan sebagai tempat perlindungan untuk maksud
perjudian dan apa - apa aktiviti lain yang diragukan. Penglibatan
pihak Polis juga dikira mustahak untuk mengawal keadaan.
I
l
[

l
Kacau Ganggu
i. Dari segi kacau ganggu kesihatan , usaha mengawal bau busuk
hendaklah dinyatakan dengan· terperinci. K~walan keatas
pembiakan lalat ! nyamuk hendaklah dinyatakan dan diusahakan.
ii. Kebersihan dan keindahan bangunan secara keseluruhannya
hendaklah bersih dan tidak menjadi kacau ganggu terutama yang
berpunca dari najis burung layang-Iayang.
iii. Pengusaha hendaklah sentiasa menentukan pesekitaran bangunan
dalam keadaan bersih dan indah termasuk tiada sebarang kacau
ganggu yang wujud.

6.8 Najis
i.. Najis daripada burung biasanya tidak dibuang oleh penternak dan
dibiarkari kekal didalam premis beb~rapa lama untuk dijual semula
kepada penternak baw sebagai usaha untuk memikat burung
dipremis yang baru itu. Dicadangkan pengusaha menjanakaedah
, yang berkesan dan berkesesuaian mengatasi masalah ini.
ii. Kawasan persekitaran dan rumah burung hendaklah sentiasa
bersih terutama daripada najis burung layang-Iayang dan ianya
perlu dibuang dengan kerap melalui tangki septik najis atau
ditanam.

Bekalan Air
i. Pembinaan kolc;lm ! tangki air untuk merendahkan suhu hendaklah
ditukar kepada penggunaan peralatan moden yang boleh dikawal
secara berjadual bagl mendapatkan mendapatkan suhu antara 27 -
29 celcius dan kelembapan melebihi 80% (electrical humidifier)

ii. Penggunaan kolam ataupun takungan air didalam bangunan untuk


mendapatkan suhu dan kelembapan yang sesuai adalah tidak
dibenarkan kerana menjejaskan keselamatan dan menjadi punca
pembiakan nyamuk aedes.
. [

I
6.10 Rakaman Bunyi
i. Sebarang penggunaan radio kaset yang memainkan suara burung
r
layang-layang sebagai umpan untuk memanggil burung masuk
[
kedalam bangunan adalah tidak dibenarkan~
ii: Pengusaha semasa menjalankan industri ini tidak boleh membuat
atau menyebabkan bising yang_merupakan kacau ganggu.
I
iii. Sebarang penggunaan apa-apa bunyi atau alat-alat pandang
dengar yang digunakan sebagai umpan untuk memanggil bun,mg
[
adalah tidak dibenarkan untuk mangatasi masalah kacau ganggU
persekitaran. I
iv. Perakam suara yang dibunyikan untuk memanggil boleh
dibenarkan digunakan, namun kekuatan bunyi hendaklah L1ih~dkan
kepada I::>eberapadecibals sahaja agar ia tidak mengganggu
I
ketenteraman awam.
I
6.11 Keadaan Bangunan
i. 'Semua bangunan dijadikan perusahaan burung hendaklah dicat
I
semula dengan satu warna bagi memudahkan orang ramai dan
pelancong asing mengenal pasti tempat I bangunan yang dijadikan
industri burung.
ii. Bangunan tingkat bawah dimestikan menjalankan perniagaan
. ::.. ' manakala tingkat atas dibenarkan untuk dijadikan bangunan
industri burung supaya kawasan pekan tidak sunyi, muram dan
terpinggir.
iii. Lantai bangunan dan sebahagian daripada dinding (bahagian
bawah) hendaklah dibina daripada bahan yang tebat ai~ supaya
kerja-kerja pencucian menjadi mudah dan pencemarari bahan-
bahan menyerap dapat dielakkan.
iv. Kawasan koridor kedai hendaklah $entiasa bersih dan diterangi
lampu pada waktu malam dengan tidcik dibiarkan. gelap.
v. Lubang bagi laluan burung masuk ke bangunan dilarang dibina
dibahagian 'road frontage' dan bahagian bumbung bangunan.
vi. Ruangan lantai bangunan hendaklah daripada kalis air.
6.12 Rawatan Kumbahan
i. Pengusaha perlu menyedia dan merawat air kumbahan bagi
rnenapis air supaya najis-riajis burung tidak dialirkan kedalam
longkang bagi mengelakkan pembiakan serangga, nyamuk yang
boleh menyebabkan penyakit berjangkit.

6.13 Kemudahan Asas


i. Tong sampah jenis biasa berukuran 120 litre yang bertutup
hendaklah disediakan dengan secukupnya dan semua sampah :

[ sarap, riajis-najis bui-ung hendaklah dimasukkan kedalam karung


plastik terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam tong sampah.

[
Keselamatan Bangurian
i. Alat peri}adam api hendaklah disahkan, diperiksa, diuji dan
[ digantung ditempat yang tanpa gangguan setinggi 4 kaki dari aras
lantai.
[ ii. . Sebarang kerosakan harta bersampingan hendaklah ditanggung
oleh pihak pengusaha dan satu jaminan perakuan insuran

I hendaklah diadakan dan diperbahaq..li setiap tahun.

I Lesen
i. Pengusaha perlu mendapatkan 2 jenis lesen daripada PBT, iaitu
lesen premis dan lesen perniagaan.
1 ii. Dicadangkan 'Iesen kepada industri ini hendaklah dijelaskan ke
Majlis pada kadar minima RM 1,200.00 ikut keluasan lantai.
[

CukaI
[ i. Dicadangkan bayaran cukai pintu pada kadar tambahan 50%
daripada kE\dar yang dikenakan semasa.
[ ii. Kadar nilaian bagi tujuan cukai taksiran untuk bangunan berkaitan
hendaklah berdasarkan aktiviti tersebut.

l
[ .

[. '

. [
Kuasa Pegawai
i. Pengusaha rumah burung hendaklah membenarkan pegawai
daripada Majlis serta mana-mana pegawai agensi kerajaan yang
berkaitan untuk memasuki mana:-mana rumah burung atau premis
untuk menjalankan pemeriksaan pada bila-bila masa.
ii. pBT bersama lain-lain pihak berkuasa boleh menutup / menyita,
memindah, termasuk kuasa memecah masuk premis bagi
melupuskan apa-apa peralatan yang dirampas.

Denda
i. Pengusaha boleh didenda dan dipenjarakan mengikLit Undang-
undang berkaitannya yang diFJakaioleh PBT.

Am
i. Pengusaha hendaklah mematuhigaris. panduan dan syarat-syarat
ditetapkan daripada Jabatan Perkhidmatan Haiwan, Kesihatan,
Alam Sekitar, Bomba dan lain-lain berkaitan.
ii. Dicadangkan jumlah bangunan yang dibenarkan menjalankan
industri ini pada satu deretan bangunan pada kadar 1 :5.
Hi. Mana-mana pemohon / pemegang lesen hendaklah membuat
akujanji bersama PST bagi membatalkan lesen sekiranya berlaku
pelanggaran syarat dan boleh membatalkan permit I lesen pada
bila-bila masa tanpa apa-apa sebab.
iv. Pengusaha hendaklah mematuhi apa-apa syarat-syarat tambahan
dan arahan Majlis dari masa ke masa.
.....'.... ;. . .'. " anduanPerusaltaan.Sa;-an
GarIS. . . .
QrtJ

7,1 Pra ~ syarat Lesen


i. Pengusaha rum9h burung perlu mematuhi perundangan atau
peraturan yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan
(PBT) mengenai penempatan dan bangunan yang boleh
dibenarkan untuk perusahaan sarang burung layang - layang.
ii. Mematuhi perundangan atau peraturan PST mengenai pembinaan
dan ubahsuai premis yang dijadikan rumah burung.
iii. Mematuhi perundangan atau ,peraturan yang dikuatkuasa oleh

l Jabatan Kesihatan mengenai aspek - aspek penjagaan kesihatan


yang perlu dibuat.
.(

iv. Mematuhi perundangan atau peraturan Jabatan Alam Sekitar


\ .
mengenai aspek - aspek penjagaan dan kawalan pencemaran

l. alam sekitar yang perlu dilaksanakan .clan dijaga dari masa ke

l 7.2 Perolehan Lesen


i. Pengusaha sarang burung 19yang - layang perlu mendapatkan
I \.
lesen untuk mengambil sarang burung layang -Iayang.
ii. Pengusaha sarang burung layang - layang yang menjalankan
aktiviti import atau eksport sarang burung layang - layang perlu
\ .'
membayar fee untuk import atau eksport. ~

l( iii. Pihak - pihak selain pengusaha sarang burung layang - layang


yang ingin menjalankan perniagaan sarang burung perlu
mendapatkan lesen perniagaan hidupan liar.
\ .
iv. Permohonan bagi mendapatkan lesen mengambil sarang burung
layang-Iayang boleh dibuat menggunakan borang seperti
\ ;
dilampiran A. Borang ini boleh diperolehi' dari setiap Jabatan
PERH1LITAN Negeri.

l.
l'
l
\
[
" .. '
::

I
· 7.3 Penggunaan Alat Memanggil Burung I
i. Sebarang penggunaan apa - apa bunyi atau alat pan dang dengar I
yang digunakan sebagai umpan untuk memanggil burung masuk
kedalam bangunan adalah tidak dibenarkan. Sekiranya kesalahan [
ini dilakukan I ianya boleh disabitkan dibawah Akta Perlindungan
Hidupan Liar 1972 Akta 76
I
l
7.4 Kaedah Mendapatkan Suhu dan Kelembapan Yang Sesuai
i. Pengusaha tidak digalakkan membina kolam I takungan air
I
didalam bangunan , sebaliknya digalakkan mengguna peralatan
moden I seperti contoh " Electrical Humidifier" yang boleh dikawal
!
secara berjadual bagi mendapatkan suhu diantara 27 hingga 29
darjah Celcius dan kelembapan melebehi 80 %. !
I
I
I,
I
I" ~.t

I
!:
;/
Kaedah Mengutip Sarang Burung
i. Pengusaha dibenarkan mengambil sarang burung layang - layang !
hanya apabila anak - anak burung yang terdapat didalam .~?rang
tersebut berupaya untuk terbang ..Ini bermakna pengusaha hanya I
boleh mengambil setelah sarang berusia sekurang - kurangnya 3
bulan dari tempoh ia di buat. dan mempunyai berat anggaran 7 I.',
gm. setiap satu ;I

! I

II l
7.6 Pemindahan Telur
i. Pemindahan telur burung layang - layang dari bangunan yang
telah diluluskan ke bangunan lain bagi tujuan pembiakan
spesies burung berkenaan perlu mendapat kelulusan Jabatan
PERHILITAN dan lain -lain agensi terlebih dahulu dengan kaedah
yang ditetapkan oleh Jabatan PERHILITAN.

Penyimpanan Laporan / Rekod


i. Pengusaha perlu menyimpan rekod pengambilail / pelupusan /.
import / eksport sarang burung layang' - layang ( samada yang di
proses atau belum) didalam buku daftar perniagaan yang
dikeluarkan oleh Jabatan PERHILITAN.
iii.· Pengusaha perlu mengemukakan rekod tersebut kepada pegawai
dari Jabatan PERHILITAN semasa pemeriksaan.

Keselamata·n
i. Pengusaha sarang burung layang - layang perlu mempunyai· Pelan
PengUrusan Risiko ( Risk Management Plan ), contoh seperti
dilampiran B dan mengemukakan satu sallnan kepada Jabaian
PERHILITAN. sewaktu membuat permohonan lesen mengambil
sarang burung layang - layang.
. [

!
~

r
8.1 Bangunan
i. Bangunan yang digunakan bagi maksud perusahaan sarang !
burung layang - layang ini hendaklah ditempatkan secara
berasingan
kediaman I
dan tidak dijadikan sebahagiannya
tem'pat memproses makanan atau penstoran makanan
sebagai tempat !
ii. Pengusaha
secara tidak terkawal
tidak. dibenarkan
bagi maksud
menyimpan
minuman
air yang bertakung
burung didalam
!
perusahaan ini , supaya ianya tidak menjadi tempat yang·
berpotensi bagi pembiakan nyamuk aedes.
!
Hi. Apa - ap'9 alat yang akan digunak~n bagi maksud perusahaan ini,
sekiranya alat terseb.ut mengakibatkan gangguan bunyi bising ; !
pengusaha hendaklah melakukan segala langkah mengawal bunyi
alat berkenaan supaya tidak menjadi kacau ganggu kepada
[
penduduk disekitar.
[
8.2 Sanitasi Am
i. Kawasan rumah burung hendaklah sentiasa bersih terutama dari
najis burung layang - layang atau bangkai burung I yang perlu
I
dibersihkan setiap hari. Najis burung hendaklah sentiasa [
dibersihkan I dikumpul dan dilupuskan secara yang teratur supaya
tidak menjadi bahan tarikan serangga lain seperti lalat I Iipas J

roden dan sebagainya.


!
ii. Sistem perparitan hendaklah disediakan secara teratur dan
[
sempurna disekitar bangunan yang digunakan sebagai perusahaan
burung layang - layang.
[

l
I
!
Kawasan persekitaran ( luar dan dalam ) bangunan yang digunakan
sebagai perusahaan sarang burung layang - layang hendaklah
dipastikan sentiasa bersih dari sampah sarap , rumput rampai .
Tong - tong sampah jenis sesuai dan mencukupi hendaklah
disediakan bagi tujuan mengawal kebersihan persekitaran supaya
lebih kemas dan teratur.
Pengusaha - pengusaha perniagaan sarang burung layang -
layang juga dinasihatkan supaya menjalani pemeriksaan kesihatan
setahun sekali supaya pengesanan awal dapat dilakukan ,
sekiranya beliau atau ahli keluarganya mendapat apa - apa
jangkitan penyakit disebabkan oleh burung layang - layang ini.
Pengusaha sarang burung layang - layang ini juga disaran supaya
menghubungi Jabatan Kesihatan I atau Pihak Berkuasa Tempatan
yang o.erdekatan dengan kawasan kediamannya untuk
mendapatkan nasihat dan tunjuk ajar mengenai perkara -. perkara
yang berkaitan dengan aspek - aspek kesihatan yang berhubung
. kait dengan perniagaan'nya.

Sekiranya prodwk penghasilan sarang burung layang - layang akan


I.

diproses untuk dijadikan sebagai bahan makanan atau minuman


ubat - ubatan maka prasyarat pembuatan dan penghasilan
produknya tertakluk dibawah kehendak kehendak Unit t
Pharmacutical dibawah Kementerian Kesihatan.
.. ,.
- .~,. ~~.":~""~

~i'
.
."
'
,, ,,'
I

.... 1
CADANGAN'CARTAALIRANKERJA PROSES PERMOHONAN LESEN BARU PERUSAHAAN ".
. .' .:SA~NGI~'URUi'-lG WALI"f DI KAWASAN PIHAKBERKUASA TEMPATAN

PERMOHON ~ ~,,\~"'-'A-

* Mengemukakan pelan lokasi dan premis serta'


~.:J~'~[ !

lain-lain keperluan semakan \. '~ ~ ,\ \..:~., .


~'l~
PST -::..'~ o~ "\-'0 ~.
\-;.>l-'\j'\
\ ,J ~
~

* Semakan syarat-syarat dan jika dipatuhi ~ ,~j%. ~Q'-"V\\t\'ll~


mengemukakan kepada agem;i-agensi teknikal ~- '. \- II
untuk pandangan dan ulasan. Jika tidak dipatuhi, .' \j'f~\'\ \~'\l;?'~\
permohonan dikemukakan semula kepada pengusaha . "
untuk patuhi syarat-syarat yang ditetapkan S {f

Jabatan Jabatan Jabatan \'.~:~-£]


Kesihatan Perkhidmatan Alam "kitar
Haiwan

",. .' •••..•••• : •. , • t. "r:-;'::"'-, :';J ..•.


:.....•~"~~:.'
-~>;;".' i'. ~;.~. .., ....
:,
..:::". ~,.i.··I.-:~r
i ..•.: .:..'~~.'.;,.:'._~

;' ,.t .! : .~:


... !.: :.!.... '. ~.'" :.; .' ·:'~i.'.;,~.,:~1.": ~'.:-. ~;.• :::.1 ?"::;:., -.' . -1 .:; .' j:;
JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NEGARA (PERHILITAN)

N EGERI: ; .

BORANG PERMOHONAN LESEN MENGAMBIL SARANG BURUNG LAYANG-LAYANG

________________________ No. KP: _

Aiamat Tempat Tlnggal: . No. Tel: _

Alamat Syarikat : No. Tel:


J ------.------------------ --------
3ma Rakan Perkongsian:1. No. KP: _
2. No. KP: ~_

MAKLUMAT PREMIS

Bilangan Lesen / Premis Yang Dipohon: D


Alamat Premis: 1. _
2.
------------------------------
3.

Bilangan Premis .. .5edia ada / Yang Telah Beroperasi : 0


Alamat Premis: 1.
------------------------------
2. .
3.

DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN


1. Salinan Kad Pengenalan Ada I Tlada *
( .. Dokumen Pelan Pengurusan Risiko Ada / Tlada *
3. Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan atau Memorandum of Article Ada / Tiada *
4. Salinan Surat Kelulusan PihaK Berkuasa Kerajaan Tempatan Ada / Tiada *
5. Salinan Surat Kelulusan Jabatan Alam Sekitar Ada / Tiada *
6. Salinan Surat Kelulusan Jabatan Kesihatan . Ada / Tiada *
Saya mengaku bahawa segala keterangan yang diberi adalah benar.

Tarikh : : . (Tandatanqan Pemohon)

ULASAN (Untuk kegunaan pejabat) I