Anda di halaman 1dari 11

RENUNGI PENGERTIAN TERSIRAT TENTANG

UPAYA BAHASA

Jika kita memerhatikan ibu ayam dan anak-anaknya, lazimnya kita


melihat serta mendengar ibu ayam mengeluarkan bunyi-bunyi yang
tertentu. Dalam masa yang pantas, anak-anak ayam yang berpecah-
pecah berlari-lari menghampiri ibunya. Hasil tinjauan menunjukkan
bahawa ibu ayam mengeluarkan bunyi-bunyi berkaitan untuk
memberitahu kepada anak-anaknya tentang makanan yang telah
ditemukan.

Dalam peristiwa lain, tarian yang dilakukan oleh seekor lebah dalam
bentuk angka lapan dapat memberitahu teman-teman lebah yang lain
bahawa ada sumber, kuantiti, tempat dan jarak manisan. Kepantasan
lebah berkenaan menari, selain kekerapan kibasan sayapnya
memaparkan jumlah serta jarak tempat manisan. Pembentukan angka
lapan adalah tentang arah manisan yang hendak diperoleh (Von Frisch,
1981).

Bagi kes lain, terdapat seekor kera memberitahu teman-teman kera


yang lain tentang ancaman bahaya dan kecemasan. Jika bahaya
datang dari bawah pohon misalnya, ada harimau yang sedang lalu.
Kera tersebut memberitahu dengan cara tertentu sehingga kera-kera
lain berlari untuk bersembunyi di bahagian atas pohon. Sebaliknya,
jika wujudnya ancaman bahaya dari arah atas, ada burung helang
yang sedang terbang. Berdasarkan kaedah yang tertentu, kera-kera
diberitahu supaya bersembunyi di bahagian bawah pohon.

Daripada tiga contoh berkenaan, jelas bahawa ayam, lebah dan kera
boleh berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan
“bahasa” masing-masing. Begitulah juga halnya bagi manusia.
Seseorang mudah berkomunikasi dengan seseorang yang lain
menerusi bahasa. Walau bagaimanapun, ada satu persoalan yang
timbul. Apakah bahasa haiwan sama dengan bahasa manusia?

Walaupun terdapat beberapa persamaan, ada ciri-ciri khusus yang


membezakan bahasa manusia dengan bahasa haiwan. Pertama,
bahasa manusia bergantung pada struktur. Contohnya, tidak dibentuk
rentetan sembarangan bagi perkataan dalam ayat. Pembentukan
rentetan adalah saling bergantung antara satu sama lain. Hakikatnya,
urutan perkataan memang kelihatan linear, tetapi antara satu
perkataan dengan satu perkataan lain membentuk satu struktur yang
berhierarki.

PERTUKARAN KOD
Pengertian
Penggunaan kod yang melibatkan dua atau lebih ragam linguistik
dalam Perbualan atau interaksi yang sama (Carol & Ury, 1977).
Penggunaan dua bahasa secara berselang-seli (Valdes & Fallis, 1978).

Pengkhususan Pertukaran Kod


- Metafora
- Situasi
- Wacana

Faktor-Faktor Pertukaran Kod


 Topik Perbincangan
 Jantina
 Etnik Pengkaji
 Strategi Pelisanan
 Faktor Pendidikan
 Persekitaran Tempat Bertugas
 Pengaruh Sejarah

RENUNGI PENGERTIAN TERSIRAT TENTANG UPAYA BAHASA

Jika kita memerhatikan ibu ayam dan anak-anaknya, lazimnya kita


melihat serta mendengar ibu ayam mengeluarkan bunyi-bunyi yang
tertentu. Dalam masa yang pantas, anak-anak ayam yang berpecah-
pecah berlari-lari menghampiri ibunya. Hasil tinjauan menunjukkan
bahawa ibu ayam mengeluarkan bunyi-bunyi berkaitan untuk
memberitahu kepada anak-anaknya tentang makanan yang telah
ditemukan.

Dalam peristiwa lain, tarian yang dilakukan oleh seekor lebah dalam
bentuk angka lapan dapat memberitahu teman-teman lebah yang lain
bahawa ada sumber, kuantiti, tempat dan jarak manisan. Kepantasan
lebah berkenaan menari, selain kekerapan kibasan sayapnya
memaparkan jumlah serta jarak tempat manisan. Pembentukan angka
lapan adalah tentang arah manisan yang hendak diperoleh (Von Frisch,
1981).

Bagi kes lain, terdapat seekor kera memberitahu teman-teman kera


yang lain tentang ancaman bahaya dan kecemasan. Jika bahaya
datang dari bawah pohon misalnya, ada harimau yang sedang lalu.
Kera tersebut memberitahu dengan cara tertentu sehingga kera-kera
lain berlari untuk bersembunyi di bahagian atas pohon. Sebaliknya,
jika wujudnya ancaman bahaya dari arah atas, ada burung helang
yang sedang terbang. Berdasarkan kaedah yang tertentu, kera-kera
diberitahu supaya bersembunyi di bahagian bawah pohon.

Daripada tiga contoh berkenaan, jelas bahawa ayam, lebah dan kera
boleh berkomunikasi antara satu sama lain dengan menggunakan
“bahasa” masing-masing. Begitulah juga halnya bagi manusia.
Seseorang mudah berkomunikasi dengan seseorang yang lain
menerusi bahasa. Walau bagaimanapun, ada satu persoalan yang
timbul. Apakah bahasa haiwan sama dengan bahasa manusia?

Walaupun terdapat beberapa persamaan, ada ciri-ciri khusus yang


membezakan bahasa manusia dengan bahasa haiwan. Pertama,
bahasa manusia bergantung pada struktur. Contohnya, tidak dibentuk
rentetan sembarangan bagi perkataan dalam ayat. Pembentukan
rentetan adalah saling bergantung antara satu sama lain. Hakikatnya,
urutan perkataan memang kelihatan linear, tetapi antara satu
perkataan dengan satu perkataan lain membentuk satu struktur yang
berhierarki.

PROSES BAHASA

Pelaksanaan Proses Penerbitan Bahasa

Pelaksanaan proses penerbitan bahasa membabitkan perancangan


fonetik dan artikulasi pertuturan. Proses ini melibatkan bunyi-bunyi
bahasa yang dihasilkan oleh manusia. Manusia akan membentuk dan
memilih bunyi-bunyi bahasa yang sesuai berasaskan persekitaran
untuk menerbitkan bahasa. Contohnya, lafaz bunyi em dalam bahasa
Melayu boleh menggantikan ya bagi ayat tanya yang berikut:

Kamu yang makan biskut adik?


Anda yang hadir tadi?

Lafaz em adalah norma-norma yang disepakati oleh masyarakat


penutur bahasa Melayu untuk menggantikan lafaz ya. Manusia memilih
bunyi-bunyi tersebut berdasarkan apa-apa yang mereka dapati
berasaskan persekitaran untuk menerbitkan bahasa-bahasa yang
berkaitan. Walau bagaimanapun, perlu penekanan bahawa hanya
penutur dan pendengar sahaja yang hadir dalam konteks tersebut
boleh memahami peristiwa bahasa yang sedang berlaku.

Tatacara Murid Memilih dan Membentuk Maklumat

Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi yang tidak boleh dipisahkan


dalam kehidupan bermasyarakat. Di sinilah wujudnya keterlibatan
secara langsung otak manusia semasa mengeluarkan bunyi-bunyi
bahasa. Bahasa reseptif adalah bahasa yang diterima melalui deria
pendengaran dan bacaan bahasa, iaitu ekspresi bahasa yang
dihasilkan melalui percakapan dan penulisan. Bahasa yang dibunyikan
oleh penutur pertama akan masuk dalam otak pendengar dan
seterusnya bahasa pendengar akan dilontarkan sebagai tindak balas
sewaktu aktiviti berbahasa sedang berlangsung.

Semasa seseorang bertutur atau mendengar atau mungkin memahami


sesuatu pertuturan, terdapat huraian yang berlaku dalam otak. Aktiviti
ini yang dikenali sebagai proses bahasa. Bagi proses penerbitan
bahasa pertuturan, pembahagiannya dilihat pada tiga aspek, iaitu
konseptualisasi, formulasi dan pelaksanaan.

Semasa proses konseptualisasi berlaku, seseorang penutur


membentuk sesuatu niat lalu memilih maklumat yang releven daripada
ingatan atau persekitaran sebagai persediaan untuk membina
pertuturan yang dihasratkan. Inilah yang disebutkan sebagai proses
peringkat mesej. Operasi semantik dalam proses penerbitan
melibatkan pemilihan perkataan yang sesuai dengan idea dan makna
yang dihasratkan. Proses memilih perkataan ini disebut sebagai
pengleksikalan. Operasi fonologi pula melibatkan tugas menerbitkan
idea dalam bentuk bunyi bahasa yang dihasilkan oleh sistem ujaran
seperti lidah.

Bagaimanakah seseorang murid memperoleh maklumat dalam sesuatu


proses pembelajaran? Rangsangan-rangsangan persekitaran luar akan
diterima dalam sistem saraf melalui deria-deria. Maklumat akan ditafsir
dalam stor ingatan, kemudian dihantar kepada stor ingatan jangka
panjang dan akhirnya kepada penggerak tindak balas melalui sistem
saraf. Pengalaman-pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan
jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya
dengan pengalaman-pengalaman yang baharu demi memudahkan
proses pembelajaran berlaku. Proses ini turut membabitkan Fasa
Gagne, iaitu motivasi, kefahaman, penyimpanan, penahanan, ingatan
kembali, generalisasi, prestasi dan fasa maklum balas.

Fasa Motivasi

Fasa motivasi berlaku dalam sesuatu proses pembelajaran. Lazimnya,


murid belajar kerana didorong oleh motivasi tertentu. Tanpa motivasi,
proses pembelajaran tidak akan bermakna dan berkesan. Oleh itu,
motivasi memainkan peranan yang penting dalam mana-mana proses
pembelajaran. Manusia berusaha belajar kerana mempunyai motif
yang tertentu. Motivasi merupakan tindakan yang menimbulkan motif
supaya belajar. Oleh itu, motivasi digunakan untuk menggalakkan
murid supaya berusaha untuk belajar.

Fasa Tanggapan

Fasa ini melibatkan aktiviti pemerhatian dan pemilihan rangsangan


yang tepat dan relevan. Dalam fasa ini, seseorang murid akan
menumpukan perhatian terhadap sesuatu rangsangan yang
dimotivasikan dan memilih serta membezakan rangsangan-
rangsangan melalui organ derianya. Contohnya, semasa belajar di
dalam bilik darjah, seorang murid menumpukan perhatian terhadap
aktiviti pengajaran guru dan menolak gangguan lain, seperti bunyi
perbualan daripada rakan sekelas yang lain.

Fasa Penyimpanan

Jika seseorang murid telah berjaya memilih rangsangan yang relevan


dan mempersepsikannya dengan tepat, maka rangsangan tersebut
akan dibawa oleh sistem saraf dalam stor ingatan jangka pendek. Di
situ, rangsangan tersebut akan dikodkan dengan suatu cara yang
ringkas dan tersendiri, seperti merekodkan isi-isi penting dalam bentuk
yang mudah disimpan.

Fasa Penahanan

Selepas rangsangan dipilih dan dikodkan dalam stor ingatan jangka


pendek, sebahagian atau keseluruhanya akan disalurkan serta
disimpan dalam stor ingatan jangka panjang. Kod-kod yang disimpan
dalam stor jangka panjang akan ditransformasi dan disusun semula
dengan satu sistem yang lebih kekal dalam ingatan serta lebih mudah
dikeluarkan. Fasa ini dinamakan fasa penahanan kerana menyimpan
maklumat, peristiwa atau pengalaman yang diperoleh dengan cara
yang sistematik.

Fasa Mengingat Kembali

Fasa mengingat kembali merupakan tindakan mencari maklumat atau


pengalaman yang telah disimpan dalam stor ingatan jangka panjang.
Tindakan ini biasanya digerakkan oleh rangsangan luaran atau motif
dalaman. Misalnya, seseorang murid berusaha mengingat semula apa-
apa yang telah dipelajarinya untuk menjawab soalan guru.

Fasa Generalisasi

Fasa generalisasi ini merujuk kepada fasa pemindahan pembelajaran


atau fasa aplikasi, iaitu seseorang murid boleh mengingat kembali
maklumat dalam stor ingatan jangka panjang dan menggunakannya
untuk situasi yang sama.
Misalnya, seseorang murid telah mengetahui bentuk kata berimbuhan,
iaitu terdapatnya imbuhan, sama ada awalan, akhiran ataupun sisipan.
Murid akan membuat generalisasi bahawa bentuk berkenaan boleh
diklasifikasikan sebagai morfem terikat.

Fasa Prestasi

Fasa prestasi juga dikenali sebagai fasa perlakuan. Fasa ini boleh
dilihat dan diukur daripada perubahan tingkah laku seseorang murid
dalam pembelajaran. Fasa prestasi berlaku apabila seseorang murid
bertindak balas dengan perubahan tingkah lakunya sebaik sahaja
isyarat rangsangan diberikan. Misalnya, murid bertindak balas dengan
menjawab soalan guru secara lisan.

Fasa Maklum Balas

Fasa ini merupakan berlaku selepas seseorang murid telah bertindak


balas dengan prestasi atau perubahan tingkah laku yang tepat.
Tindakan maklum balas mempunyai fungsi peneguhan, seperti
memberikan galakan kepada orang yang telah menunjukkan prestasi
yang tepat. Contohnya, seseorang murid yang dapat memberikan
jawapan wajar diberikan pujian oleh guru.

PEMEROLEHAN BAHASA

Pemerolehan Bahasa Pertama (B1)

Pemerolehan bahasa pertama (B1) terjadi apabila kanak-kanak yang


pada mulanya tidak mempunyai bahasa, tetapi kini telah memperoleh
satu bahasa. Antara keunikan yang ada pada manusia dapat
diperhatikan pada kebolehan kanak-kanak ketika memperoleh bahasa
pertama. Bahasa pertama yang dimaksudkan adalah kebolehan kanak-
kanak untuk memperoleh ujaran demi ujaran sehingga lahirnya
sintaksis yang bermakna, sama ada bagi dirinya sendiri ataupun orang
lain yang dilawan berinteraksi. Pada masa yang sama, pemerolehan B1
kanak-kanak adalah lebih tertumpu kepada fungsi komunikasi
berbanding bentuk bahasa yang digunakan. Kanak-kanak dikatakan
memperoleh sesuatu bahasa tanpa disedari atau dipelajari secara
formal yang mungkin diperoleh daripada bahasa yang dituturkan oleh
ahli masyarakat. Contohnya, kanak-kanak boleh menuturkan holo frasa
ma dan pa dengan sendirinya tanpa perlu diajar oleh orang lain. Hal ini
demikian kerana dari lahir, kanak-kanak telah dibekalkan dengan
peranti bahasa atau LAD (Language Acquisition Device). Peranti
bahasa membolehkan kanak-kanak memperoleh dan menguasai
bahasa yang didengar dengan mudah.

Pemerolehan Bahasa Kedua (B2)

Pemerolehan bahasa kedua (B2) dikatakan berlaku ketika kanak-kanak


mula bersekolah. Bahasa kedua juga diperoleh setelah kanak-kanak
dapat menguasai bahasa pertama. Umumnya, hasil belajar B2 tidak
sebaik hasil belajar B1. Walau bagaimanapun, proses belajar kanak-
kanak terjadi dengan sangat pantas dan lancar kerana otak mereka
masih begitu peka menerima rangsangan bahasa. Pemerolehan
bahasa merupakan proses yang bersamaan dengan cara kanak-kanak
mengembangkan kemampuan dalam B1 mereka. Pemerolehan bahasa
dikatakan melalui proses bawah sedar. Pemeroleh bahasa tidak
selalunya sedar akan kenyataan bahawa mereka menggunakan
bahasa untuk berkomunikasi. Perkembangkan kompetensi dalam
bahasa kedua juga dapat dilakukan dengan unsur motivasi.
Pemerolahan bahasa kedua yang pantas berlaku bergantung pada
suasana persekitaran persekolahan. Hal ini demikian kerana
kepelbagaian bahasa etnik di sekolah akan menggalakkan
perkembangan bahasa kedua. Contohnya, penggunaan bahasa
Inggeris oleh kaum Cina dan India telah menyebabkan perkembangan
bahasa kanak-kanak Melayu berkembang kerana mereka akan turut
sama menggunakannya.

PROSES PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK

Pertuturan lancar dalam kalangan kanak-kanak bukan berlaku secara


tiba-tiba, tetapi menerusi pelbagai proses yang rencam. Usaha
tersebut memerlukan latihan intensif dalam proses perkembangan
bahasa melalui pelbagai tahap sehinggalah wujud perubahan yang
sempurna. Hakikatnya, kebolehan berbahasa kanak-kanak ditunjangi
oleh perkembangan fizikal dan intelektual. Perkara yang paling
mengagumkan, pada usia seawal beberapa bulan, kanak-kanak telah
dapat berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Berkaitan dengan
fenomena berkenaan, Miler dan Gildea (1987) mengulas bahawa
pemerolehan bahasa kanak-kanak tidak berlaku secara spontan, tetapi
bertahap.

Kebolehan berbahasa kanak-kanak dikatakan berkembang seiring


dengan perkembangan fizikal, mental, intelektual dan sosial. Oleh
sebab itu, perkembangan tersebut dikaitkan dengan keseimbangan
dinamik atau satu rangkaian yang bergerak daripada bunyi sederhana
kepada komunikasi kompleks. Miler dan Gildea (1987) turut
merumuskan bahawa perkembangan bahasa kanak-kanak tidak hanya
dipengaruhi faktor biologi atau sosial sahaja, tetapi dikaitkan dengan
tahap perkembangan bahasa. Kanak-kanak secara biologisnya
bersedia untuk belajar bahasa sambil berinteraksi. Perkembangan
tersebut juga dipengaruhi oleh penguasaan kanak-kanak tentang
sistem yang dipelajarinya, iaitu:

Fonologi

Pada usia enam minggu, kanak-kanak mula menghasilkan bunyi yang


mirip dengan bunyi konsosnan dan vokal, namun tidak dapat
dipastikan bentuknya. Proses ini dinamakan agahan. Sewaktu usia
mencecah enam bulan, kanak-kanak mula menghasilkan campuran
bunyi konsonan dan vokal yang dinamakan bebelan. Sebagai contoh,
vokal /a/ dan konsonan /m/ bentuknya adalah KV….mamama.

Morfologi

Pada usia tiga tahun, kanak-kanak sudah dapat membentuk beberapa


morfem yang menunjukkan fungsi gramatikal nomina dan verba.
Kesalahan gramatikal sering terjadi pada usia ini kerana kanak-kanak
masih berusaha menyatakan kehendak yang ingin disampaikan.
Sebagai contoh, kanak-kanak hanya mengambil sebahagian daripada
ayat yang ingin dinyatakan, iaitu nak mam… Pada usia 10 tahun,
kanak-kanak terus membaiki bahasanya.

Sintaksis

Secara umumnya, pemerolehan sintaksis bermula apabila kanak-kanak


dapat mengembangkan dua atau lebih kata. Steinberg (1982)
membahagikan perkembangan sintaksis berkenaan kepada tiga tahap.
Tahap pertama ialah telegraf - mengucapkan gabungan kata secara
ringkas atau dibina dengan hanya menggunakan kata inti. Contohnya,
mau akan (mahu makan). Kedua, morfem - menggunakan kata yang
lebih rencam. Sebagai contoh, Ibu belikan adik baju (penggunaan
morfem terikat, iaitu ...-kan). Ketiga, transformasi - perubahan ayat
mudah kepada yang lebih rencam, seperti ayat tanya. Contoh ayat
ialah Atuk kat mana? (Zulkifly Hamid 2006: 49).

Semantik

Kebanyakan kanak-kanak memperoleh 50 kosa kata dalam sesuatu


masa sehingga usia mencecah 18 bulan. Perkembangannya semakin
giat apabila kanak-kanak meningkat usia enam tahun. Hal ini demikian
kerana secara purata kanak-kanak akan mempelajari lima perkataan
baharu sehari. Oleh itu, jumlah peningkatan kosa kata adalah kira-kira
80,000 setelah memasuki alam persekolahan (Owen & Robert, 1996).
Seterusnya, kanak-kanak dikatakan sudah mampu membezakan
makna pada usia empat tahun. Misalnya, kanak-kanak memahami
perbezaan ….Which stick is longer? (Frank Paker 1994: 218). Dalam
kajian yang dilakukan oleh Dan Isaac Slobin (1992: 86) terhadap
kanak-kanak berusia dua tahun, didapati kanak-kanak tersebut
memiliki satu konfigurasi semantik dalam mindanya yang melibatkan
satu predikat dan hujahan. Selanjutnya, menurut kajian yang
dijalankan oleh Antinucci dan Parisi (1974) dalam Dan Isaac Slobin
(1992), pada peringkat semantik, kanak-kanak boleh menyenaraikan
beberapa jenis adverba. Antaranya lokatif, waktu, tambahan, cara, alat
dan kesalingan. Berdasarkan dapatan lain pula, semasa kanak-kanak
berusia antara 4 - 5 tahun, terdapat dua jenis penambahan makna
kata. Secara horizontal, kanak-kanak mampu memahami, selain
menggunakan sesuatu kata dengan makna berbeza, termasuk
penambahan dari segi vertikal; jumlah kata yang difahami dan
digunakan dengan tepat (Owen & Robert, 1996).

Kajian tentang kemampuan kanak-kanak tidak bersekolah


memaparkan bahawa kata berubah melalui dua cara, iaitu konseptual;
makna berdasarkan pengalaman individu yang bersifat sosial. Kedua,
sintaksis; makna dalam ayat yang menunjukkan hubungan sangat
kompleks. Di samping itu, kajian bahasa telah membuktikan bahawa
kanak-kanak telah mula mengenali banyak kosa kata sebelum usia
mencapai enam tahun, namum mereka masih perlu belajar memahami
makna sebelum berupaya menguasai semantik orang dewasa.
Kebanyakan pemahaman makna berlaku semasa mereka berada
dalam alam prasekolah (Owen & Robert, 1996). Penguasaan makna
sukar diperoleh kanak-kanak seusia 4 - 6 tahun kerana dalam semua
bahasa terdapat banyak makna untuk satu perkataan. Sebagai contoh,
tentang dalam bahasa Melayu boleh membawa pelbagai maksud.
Menurut Owen dan Robert juga, pertambahan pemahaman makna
yang sinonim hanya berlaku semasa kanak-kanak memasuki alam
prasekolah dan semakin meningkat apabila berada di sekolah rendah.

Pragmatik

Lazimnya dalam semantik, makna dianggap sebagai pertalian


hubungan antara perkataan dan penutur, namum dalam pemerolehan
pragmatik melibatkan proses yang rencam. Pragmatik menganggap
makna sebagai pertalian tiga segi, iaitu hubungan antara perkataan,
penutur dan konteks. Namun begitu, kedua-dua penguasaan tersebut
saling melengkapi dalam membantu kanak-kanak memahami ujaran
(Zaimatul Azma Zainon, 2006: 5). Perkembangan penguasaan
pragmatik bermula selepas prasekolah kerana pada usia berkenaan,
kanak-kanak telah terdedah dengan persekitaran yang memerlukan
pemahaman terhadap persekitaran.

Rujukan

Miler, G. & Gildea, P. (1987). How Children Learns Words. Sciencetific


Americana 257.3, September: 86 - 91.

Steinberg, D. (1982). Psychplinguistic: Language, mind and world.


London: Longman.

Zulkifley Hamid (2006). Aplikasi psikolinguistik dalam pengajaran dan


pembelajaran bahasa. Selangor: PTS Pendidikan Profesional.

Owens Jr. & Robert, E. (1996). Language development: An introduction.


Boston: Allyn & Bacon.

Frank Parker (1994). (terj. Raja Rahawani Raja Mamat). Linguistik


untuk bukan ahli linguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Dan Isaac Slobin (1992). (terj. Ton Ibrahim 1992). Ilmu psikolinguistik.
Kuala Lumpur: DBP.

Zaitul Azma Zainon Hamzah (2006). Memahami pertuturan kanak-


kanak melalui analisis pragmatik. Serdang: UPM.

PETIKAN

Peribahasa yang dicipta oleh orang dahulu jelas menunjukkan


kelebihan mereka dari segi ketajaman pemerhatian terhadap
fenomena yang berlaku dalam persekitaran masyarakat dan
kehidupan. Kebolehan mereka mencipta berbagai-bagai jenis
peribahasa merupakan penerbitan kata-kata bijak dengan berdasarkan
pandangan dan pengalaman hidup. Keupayaan memilih dan menyusun
kata-kata secara berkesan untuk menyampaikan maksud seperti
petua, pengajaran, nasihat, gambaran dan ibarat secara tepat, sedap
didengar dan halus sebutannya adalah sejajar dengan tuntutan
aspirasi budaya masyarakat.

(Adenan Ayob, Majalah Wadah DBP Sabah, Jilid 21, Bil. 3, September
2006)
Pengajaran berasaskan laman web merupakan salah satu daripada
agenda utama dalam sistem pendidikan sekarang, malah dianggap
sangat berguna dan sesuai untuk mendokong aspirasi sekolah bestari,
selain memenuhi aspek persiapannya oleh pihak kerajaan;
menyediakan ruang penempatan perkakasan teknologi maklumat,
menerapkan kaedah penggunaan ICT dalam pengajaran dan
pembelajaran, termasuk mewujudkan persekitaran yang cenderung
kepada aplikasi ilmu. Pihak kerajaan turut menggesa para guru supaya
meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi maklumat, di
samping mempelbagaikan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik
pengajaran dengan mengkaji kesesuaiannya dari segi penyerapan
ilmu. Pengetahuan haruslah memperincikan tahap pelajar.

(Adenan Ayob, Majalah Wadah DBP Sabah, Jilid 21, Bil. 4, September
2006)