Anda di halaman 1dari 2

CHUNG SU KIONG NPQEL A2/2015 SB4

Tiga Isu Utama Penilaian Prestasi Tahunan di Sekolah


1. Kebolehpercayaan Penilaian
Dalam PBPPP yang mula dilaksanakan pada tahun 2015, penilaian prestasi yang tidak
menyeluruh bermaksud penilaian hanya oleh dilakukan oleh Pegawai Penilai Pertama
(PP1) dan Pegawai Penilai Kedua (PP2). Markah dikeyin secara online oleh PP1 dan PP2.
Ini boleh menyebabkan Pegawai Yang dinilai (PYD) hanya berbaik-baik atau
melaksanakan kerja yang diberikan oleh mereka berdua sahaja. Ini menyebabkan
penilaian tidak menyeluruh yang sepatutnya melibatkan Kurikulum, Hem, Kokurikulum,
tugas tambahan den sebagainya. Selain itu, dengan wujudnya pelbagai elemen dan
dimensi dalam PBPPP, adakah PP1 dan PP2 cukup mahir dan kompeten dalam penilaian
dan hasil penilaian mempunyai kebolehpercayaan ?
Cadangan Mengatasi :
Satu Jawatankuasa Penilaian Prestasi mesti ditubuhkan yang terdiri daripada Pengetua,
semua penolong kanan, semua ketua bidang, ketua pembantu tadbir. Jawatankuasa ini
perlu bermesyuarat untuk membincangkan prestasi guru dan AKP satu per satu. Semua
pihak boleh mengemukakan pandangan mengenai prestasi pengawai yang dinilai dalam
tahun semasa. Dengan cara ini, setiap pengawai akan dinilai sepanjang tahun dan dari
semua aspek. Dengan itu, tiada konsep hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh
PP1 dan PP2 sahaja. Penilaina juga lebih holistik yang meliputi semua bidang. Dengan
adanya Jawatankuasa Penilaian,PP1 dan PP2 yang kurang kompeten boleh mendapat
bimbingan dan rujukan daripada ahli-ahli. Jawatakuasa ini perlu bermesyuarat sekurangkurangnya tiga kali iaitu awal tahun (setelah penetapan sasaran kerja PYD), pertengahan
tahun (penilaian pertengahan tahun dan memberi bimbingan kepada PYD) dan akhir
tahun (Penilaian muktamad).

2. Pengurusan Prestasi Yang Tidak Cekap


MenurutGaryDessler(2004),penilaian prestasi ini terdiri dari tiga langkah utama iaitu Per
ancangan Prestasi, Bimbingan Prestasi dan Penilaian Prestasi. Namun begitu, setiap
tahun kita
akan mendengar
rungutan
dan rasa
ketidakpuasanhati pegawaipegawai ke atas pemberian markah yang diberi oleh ketua jabatan. Pelbagai isu
diutarakan bagi menunjukkan rasa ketidakpuasanhati ini. Satu daripada isu yang selalu
dibangkitkan ialah soal markah. Pegawai yang dinilai tidak tahu markah LNPT dan ada
yang tidak tahu markah mereka sejak berkhidmat. Seperti yang kita sedia maklum,
markah LNPT adalah penting untuk urusan kenaikan pangkat, menyambung pelajaran
dan untuk penerimaan APC. Dalam kebanyakan kes di sekolah, markah penilaian
diberikan pada akhir tahun tanpa bimbingan yang sepatutnya.

Cadangan Mengatasi :
Pihak sekolah tidak perlu menunggu tarikh penilaian tarikh tutup baru berjumpa PYD.
Mesyuarat Penilaian Prestasi dimasukkan dalam takwim sekolah sekurang-kurangnya 3
kali dalam masa setahun. Selain itu, PP1 dan PP2 mesti sentiasa berjumpa dengan PYD
untuk memberikan coaching performance agar menambahbaik prestasi PYD. Setelah
bimbingan khusus diberikan, penilaian dibuat adalah lebih adil dan telus. Dengan cara ini
prestasi guru dan AKP dapat dipertingkatkan untuk kebaikan organisasi.

3. Penilai Yang Dinilai (PYD) Tidak Puas Hati


Setiap tahun ada kes yang mana pegawai yang dinilai tidak puas hati dengan markah
yang diperolehi berbanding dengan rakan sejawat. Timbul istilah-istilah kaki ampu,
pandai berlakon atau kroni pentadbir yang mendapat markah tinggi walaupun kurang
berprestasi. Sekiranya markah yang diberikan tidak mencapai KPI yang telah ditetapkan,
perbincangan antara pegawai penilai dan pegawai yang dinilai perlu diadakan bagi
meningkatkan prestasi kerja PYD di masa hadapan. Persoalannya, adakah ini
berlaku? Kebanyakan pegawai penilai tidak membuat perbincangan tentang markah yang
diberi, menyebabkan PYD tidak tahu kekuatan dan kelemahannya. Terdapat sekolah yang
telah menetapkan markah untuk golongan gurunya iaitu penolong-penolong kanan (lebih
92 markah), ketua-ketua bidang (lebih 90 markah), ketua-ketua unit (lebih 85 markah)
dan guru-guru biasa (lebih 80 markah). Markah sudah ditetapkan lebih awal sebelum
penilaian, sesuatu yang amat menyedihkan dan melemahkan semangat. Markahpun sudah
ditetapkan, adakah guru akan lebih berusaha ?
Cadangan Mengatasi:
Markah prestasi adalah rahsia kecuali kepada pegawai yang dinilai (PYD). Setiap AJK
dalam panel penilaian hendaklah menandatangani surat akta rahsia agar tidak berlakunya
kebocoran markah prestasi kepada staf yang lain. Maka adalah tidak wajar guru
mengetahui markah rakan-rakan sekerja yang lain. Maka tindakan utama pihak sekolah
ialah mengekalkan tahap profesionalisme yang tinggi untuk menyelesaikan sebarang
pertanyaan dari mana-mana pegawai yang dinilai. Oleh itu, adalah wajar pihak sekolah
membuka peluang untuk semua pegawai bersemuka secara peribadi untuk mendapatkan
penerangan lanjut sebarang kemusykilan yang timbul. Pihak sekolah perlu memberi
kesedaran kepada semua yang dinilai bahawa skop dan perspektif penilaian prestasi
adalah secara menyeluruh dan berterusan. PPP1 dan PPP2 perlu memberitahu PYD
mengapa markah setiap elemen itu diberikan dan memberikan nasihat dan bimbingan
supaya markah elemen tersebut dapat diperbaiki pada masa hadapan. Dengan cara ini,
PYD lebih berpuashati dan ttidak merungut kerana perbincangan terbuka telah diberikan.