Anda di halaman 1dari 20

Fuy;:01 muR:11 ehd; ngupJ eP ngupJ vd;W epidf;fhJ ehL ngupJ vd;W epid ngg;uthp 19> 2010

fdlh jkpoh; ,izak;


elhj;jpa ehL fle;j jkpoPo
murpd; khngUk; nghJf;$l;lk; tp];tehjd; cUj;jpuFkhud; > ehL
fle;j jkpoPo murpw;fhd mnkupf;f
nraw;ghl;Lf;FO cWg;gpdH lhf;lH “Gjpa rfhg;jk;> Gjpa mj;jpahak;
n[uhl; gpuhd;rp]; MfpNahH Neubf; -ehLfle;j jkpoPo muR”
fhnzhspj; njhlHG %yk; ciu
ahw;wpdH. mj;NjhL fdbaj; jkpoH “A new decade , A new chapter
,izajjpd; cWg;gpdHfSk; ehL - Transnational Government of
fle;j jkpoPo murpid Mjupj;J Tamileellam”
ciufis epfo;j;jpdH. fdbaj; -V.Rudrakumaran Barrister-Solicitor
jkpo; ,izaj;ijr; NrHe;j nghwpa- (New York, USA)
payhsH Fzh FzNrfud; jdJ
ciuapd; ,Wjpapy; ehL fle;j jk- gq;F nfhs;s Ntz;Lk; vd;W
poPo murpw;F Mjuthd cWjp nk- Ntz;LNfhs; tpLj;jhH. jpU cUj;jpu
hop xd;wpid thrpj;J me;j cWjp Fkhud; ciuahw;Wk; NghJ rpq;fs
nkhopAld; cld;gLgtHfs; mji- murhdJ ehL fle;j jkpoPo muR
dj; jd;Dld; kPz;Lk; $Wk;gb cUthjiyj; jLf;ff; fq;fzk;
Nfl;Lf; nfhz;ljw;fpzq;f kz;lgj; fl;b epw;gjhff; $wpaJld; mjw;Fr;
jpypUe;j midj;J kf;fSk; KO rhd;whff; fle;j brk;gH 23 Mk;
kdJld; me;j cWjp nkhopia jpfjpad;W ehL fle;j jkpoPo murp
kPs thrpj;jJ Gyk; ngaHe;j jkpoH d; cUthf;fj;ijj; jkJ Gydha;Tj;
ehk; cwq;ftpy;iy khtPuHfsJ Jiw %yNkh my;yJ ntspehLf-
,yl;rpaf; fdthd jkpoPoj;ij spy; ,Uf;Fk; jkJ Gydha;Tj;Jiw
Mr.S.Sriskantharaja (Phd, Cambridge) [dehaf topapy; ntd;nwLg;Nghk; %yNkh cilg;Nghk; vd;W =yq;fh
fdbaj; jkpoH ,izak;> ehL fle;j jkpoPo murpd; fdba nraw; vd;W cWjpAld; $WtJ Nghy; tpd; ntsptptfhu mikr;rH
fle;j jkpoPo murpd; cUthf;fj;ij ghl;Lf; FO rhHgpy; mjd; ,ilf; mike;jJ. ehL fle;j jkpoPo muR Nuhfpj;j Nghnfhy;yhfk $wpapUe;j
Mjupj;J 14-2-2010 md;W elhj;jpa fhyj; jiytH fyhepjp uhk; rpt rhHgpy; Neubj; njhiy njhlHG ijAk; epidTgLj;jpdhH. mtH
khngUk; nghJf; $l;lk; Vwf;Fiwa ypq;fk;> ujp gukrhkp> jpU md;ud; %yk; epfo;tpd; Muk;gj;jpy; Ngrpa njhlHe;J ciuahw;Wifapy ehL
400 nghJ kf;fspd; gq;fspg;Gld; gpypg; MfpNahH Kf;fpa Ngr;rhsHf itj;jpa fyhepjp n[uhl; gpuhd;rp]; fle;j jkpoPo muR kf;fspd; muR
nfdb tPjpapYs;s vtnu];w; shff; fye;J nfhz;ldH. ,tHf- mtHfs; fdlh tho; jkpoPo kf;fs; vd;Wk; mij cUthf;FgtHfs;
kz;lgj;jpy; kpfr;rpwg;ghf eil Sld; ehLfle;j jkpoPo murpw;fhd vy;NyhUk; ehL fle;j jkpoPo mur- kf;fNs md;wp xU jdpg;gl;l
ngw;wJ. ,e;epfo;tpd; NghJ ehL rHtNjr ,izg;ghsH rl;lj;juzp pd; cUthf;fj;jpw;fhd nraw;ghl;by; 5k; gf;fk; ghHf;f

ehL fle;j jkpoPo muR jPh;khdj;jpw;F


fdlh jkpoh; ,izak; G+uz MjuT
fdbaj; jkpou; ,izak; ehL ,e;epfo;tpd; NghJ ehL fle;j jkp ru;tNjr ,izg;ghsu; rl;lj;juzp mj;NjhL fdbaj; jkpou; ,iz
fle;j jkpoPo murpd; cUthf;fj;ij oPo murpd; fdba nraw;ghl;Lf; tp];tehjd; cUj;jpu Fkhud; aj;jpd; cWg;gpdu;fSk; ehL fle;j
Mjupj;J 14-2-2010 md;W elhj;jpa FO rhu;gpy; mjd; ,ilf;fhyj; kw;Wk; ehL fle;j jkpoPo murpw;fhd jkpoPo murpid Mjupj;J ci-
khngUk; nghJf; $l;lk; Vwf;Fiwa jiytu; fyhepjp uhk; rptypq;fk; mnkupf;f nraw; ghl;Lf; FO ufis epfo;j;jpdu; fdbaj; jkpo;
450 nghJ kf;fspd; gq;fspg;Gld;> kw;Wk; ujp gukrhkp MfpNahu; Ngr;rh cWg;gpdu; lhf;lu; n[uhl; gpuhd;rp]; ,izaj;ijr; Nru;e;j jpU Fzh
];fhgNuh nfdb tPjpapYs;s vt su;fshff; fye;J nfhz;ldu; ,tu;f MfpNahu; Neubf; fhnzhspj; jdJ ciuapd; ,Wjpapy; ehL
nu];w; kz;lgj;jpy; eilngw;wJ. Sld; ehLfle;j jkpoPo murpw;fhd njhlu;G %yKk; ciuahw;wpdu;. 5k; gf;fk; ghHf;f

ehLfle;j jkpoPo murpd; nraw;FO (fdlh) elhj;Jk;

,lk;:

J & J Swagat Banquets Hall
415 Hood Rd., (Denison &Wardan)
khngUk; nghJf;$l;lk;
ehL fle;j jkpoPo murpd; kjpAiuf;FOtpy; ,Uf;Fk;
njhlh;Gfl;F:
fhyk;:
Neuk;:
Feb 21, 2010 (Qhapw;Wf;fpoik)
khiy 5:00 kzp
Francis Boyle, Karen Parker NkYk; gyupdhy; Neubahf fUj;Jiu toq;fg;gLk;. 416-264-5550

jhafk;> Njrpak;> ,iwik


2 ngg;uthp 19> 2010 ehL fle;j jkpoPo muR - Transnational Government of Tamil Eelam

jkpo; kPl;G jkpou; kPl;G neLeilg; gazk; 2010


jiyik: Njhou; jpahF
neLeilg; gazj;jpd; eLg;Gs;sp
,d;W (2010 gpg;utup 17) jkpo; kPl;G jkpou; kPl;G neLeilg; gazj;jpd; 24Mk;
ehs;. ,g;NghJ mk;ikag;gdpy; ,Uf;fpNwhk;. ,q;fpUe;J jpUth&u; nry;y
Ntz;Lk;. ehif khtl;lk; Kbe;jJ. jpUth&u; khtl;lj;jpy; xU ghjp Kbe;jJ.

ehL fle;j jkpoPo murpw;fhd kW ghjpia Kbj;J jQ;rhT+u; khtl;lj;ijAk; Kbf;Fk; NghJ 47 ehs;
Kbe;jpUf;Fk;. khu;r; 12 Fle;ijapy; epiwT.
Mf> fhy tifapYk; njhiyT tifapYk; neLeilg; gazj;jpd;
eLg;Gs;spapy; epw;fpNwhk;. rw;Nw epd;W gpd;Ndhf;fTk; Kd;Ndhf;fTk; ,JNt
cyfk; jOtpa nghJj; Njh;jy; Vg;uy;-2010 jf;f jUzkhf ,Uf;ff; $Lk;.
jkpo; kPl;G jkpou; kPl;Gf; Nfhupf;iffisg; gug;Giu nra;tjpYk;>
cyfk; tho; jkpo; kf;fsplKk; Fwpg;ghf <oj;jkpoh;fsplKk; 2009 Nk kf;fsplkpUe;J mtu;fspd; Fiwfs;-Nfhupf;iffis mwpe;J nfhs;tjpYk;>
gazf; FOtpy; ,lk; ngw;Ws;s ehq;fNs vq;fisg; gf;Ftg;gLj;jpf;
khjk; jkpoPo tpLjiyg; Nghuhl;lk; cyf ty;yuRfspd; KO cjtpAld; nfhs;tjpYk;> gioa cwTfisg; GJg;gpj;Jf; nfhs;tjpYk;> Gjpa cwTfis
gpd;dilitr; re;jpj;jJ vd;w Vf;fk; njhf;fp epw;gJ epahakhdNj. vkJ Vw;gLj;jpf; nfhs;tjpYk;> jkpoPog; Nghuhl;lk; njhlu;ghd jkpof kf;fspd;
Nghuhl;lk; gpd;dilitr; re;jpj;jNtisapy; ehk; midtUk; czu;Tfisj; njupe;J nfhs;tjpYk;> gazg; gug;gpd; r%f-murpay; R+oiyg;
mjph;r;rpf;Fs;shNdhk;. ek;ik> ek;khAjg; Nghuhl;lj;ij Kwpabf;f cjtp gapy;tjpYk;> gy;NtW murpay; ,af;fq;fSk; nray;gLk; tpjj;ijj; njupe;J
nra;j ehLfs; vy;yhk; njhlh;e;Jk; ekJ Nghuhl;lj;ij cstpay; hPjpahf nfhs;tjpYk;> nkhj;jj;jpy; jkpof murpay; njhlu;ghd vq;fs; Gupjiy
Nkk;gLj;jpf; nfhs;tjpYk; ,e;j neLeilg; gazk; ngupJk; gadspj;jpUg;gJ
eyptila ,d;Dk; Kaw;rp nra;fpd;wd. <ok; tho; jkpo; kf;fsJk; Fwpj;J kfpoyhk;.
mth;fsJ gpujpepjpfshd jkpo;g; ghuhSkd;w cWg;gpdh;fSk; njhlh;e;J rpy FiwfSk; ,y;yhkypy;iy. Nghjpa mtfhrk; je;J Kd;$l;bNa
Ntl;ilahlg;glf;$ba r+o;epiyapy; mth;fSk; ,uhrje;jpukhd Kiwapy; mwptpj;jpUe;Jk; Nghjpa vz;zpf;ifapy; ,af;fj; Njhou;fSk;> ,dTzu;thsu;f
nrayhw;Wfpd;wdh;. <oj;jpy; thOk; kf;fSk; mth;fspd; murpay; Shk; ,e;j eilg;gazj;jpy; gq;F ngwtpy;iy. jkpoPok; Ntz;Lk;> jkpo;
jiyikfSk; jk;khy; ,ad;w kl;Lk; NghuhLtij ehk; tho;j;jpf; Ntz;Lk;> fhtpupAk; Ky;iyg;ngupahWk; Ntz;Lk;> jkpo; ehNl Ntz;Lk;
vd;nwy;yhk; Mirg;gl;lhy; NghjhJ. ,e;j Nehf;fq;fSf;fhfj; jkpof
nfhz;bUf;f Ntz;Lk;. kf;fisj; jpul;Ltjw;F ciof;fTk; mzpakha; ,Uf;f Ntz;Lk;. tpUk;gp
.rpq;fs ,dntwp murpw;F vjpuhf Gyk; ngah; tho; jkpo; kf;fs; Nghw;Wk; Nehf;fq;fSf;fhf xU rpy ehs; $l xJf;f Kbahjtu;fis epidj;J
xd;Wgl;LtYthd rf;jpia fl;bnaOg;g KbAkh? ,jw;Fmurpay; tUj;jg;gl kl;LNk KbAk;.
tpQ;Qhdg; Nguhrphpah;fs;, jj;Jtg; Nguhrphpah;fs; Mk; vd;Nw gjpy; ,e;j neLeilg; gazj;ij mwptpf;Fk; NghNj jkpo; kPl;G epjpak; xd;iw
nrhy;yp cs;shh;fs;mjw;fhf rdehaf tbtj;jpy; fsk; mikj;Jf; Vw;gLj;JtJ ,jd; Kf;fpa Nehf;fq;fspy; xd;W vd mwptpj;Njhk;. ,jw;F xU
Nfhb &gha; vd;W ,yf;Fk; itj;Njhk;. gazg; ghijapy; re;jpf;Fk; kf;fis
nfhLj;Js;shh;fs; kl;Lk; ek;gp ,e;j ,yf;iff; Fwpf;ftpy;iy. jkpof mstpy; Vd;> cyf mst-
me;jf;fsk; kpf tbthf MNyhrpf;fg;gl;L eilKiwapy; vLj;Jr; pYk; $l jkpod;gu;fs; jhuhskhfg; gq;fspg;G nra;thu;fs; vd;W ek;gpNdhk;.
nry;yg;gLfpd;wJ. ,jd; jiytuhf jpU cUj;jpuh tpRtehjd; mth;fs; ,e;j ek;gpf;if ,J tiu rpwpjsTk; <Nlw tpy;iy vd;gNj cz;ik. gazg;
,izg;ghsuhf nrayhw;Wfpd;whh;. mth; ,jw;F Kd;Gk; jkpoPo murpay; gug;gpy; ,J mWtilf; fhyk; vd;whYk; ngupa tsik vJTk; fhzg;gltpy;iy.
MNyhridf; FO Nghd;wtw;wpy; vkJ Njrpaj; jiytuhy; epakpf;fg;glth;. cz;bay; Ve;jpf; fhR jpul;LfpNwhk;. fsj;J Nkl;Lf;Nf nrd;W ney; thq;FfpNwhk;.
mthpd; ngUk;ek;gpf;iff;Fk; md;Gf;Fk; Mshdth;. jkpoPo tuyhw;wpid nfhLf;f kdk; cs;stu;fsplk; gzk; ,y;iy> gzk; cs;stu;fsplk; kdk;
ed;F njhpe;jth;fl;F kjpg;Gf;Fhpa cUj;jpuFkhud; mth;fspd; gq;fhw;wy;fs; ,y;iy vd;gJ xd;Wk; Gjpa nra;jp my;yNt! ,J tiu jpul;bapUg;gJ vy;yhk;
neLeilg; gazj; Njitfis epiwT nra;tjw;Nf NghJkhdjhf ,Ue;Js;sJ.
njhpahky; ,Uf;fKbahJ. mthpd; jiyikapy; ehk; ,U fUj;Jf; jkpo; kPl;G epjpaj;jpw;F vJTk; kpQ;rtpy;iy. ,J tiu jdp xUtuhf vtUk;
nfhz;lth;fshf ,Uf;f KbahJ. Mapuk; &gha;f;F Nky; jutpy;iy. ney; nfhLj;j vtUk; ehd;F gbf;F Nky;
Nk khjk; 19> 2009 jpw;Fg; gpd;Gk; mth; jkpo; kf;fspd; jd;dhl;rp (Self jutpy;iy.
determination) chpikfspd; fPo; rl;lg;gb ehLfle;j jkpoPo murhq;fk; vd;w jkpo; kPl;G epjpaj;jpw;F gzk; nrYj;Jtjw;fhd tq;fpf; fzf;F vz;fis
mikg;ig epWtp rpq;fs ,dntwpah;fspd; mg;gl;lkhd cyfj; jkpou;fs; ghu;f;ff; $ba ,izaj;jsq;fspy; ntspapl;Nlhk;. ,Jtiu
ahUk; gzk; nrYj;jtpy;iy.
,dg;gLnfhiyiaAk;> mth;fSf;F rthy; tpLk; Kiwapy; ,d;W gzkhfNth nghUshfNth juyhk; vd;W ehq;fs; Ntz;LNfhs; tpLg;gjw;F
nrayhw;Wfpd;whh; vd;why; kpifahJ. mthpdhy; mikf;fg;gl;l murpay; Kd;Ng ngz;zhlj;ij Nru;e;j Njhou; gQ;rehjd; jd; FLk;gj;jhu; rhu;gpy; xU
rl;l epGzj;Jtf;FOf;fs; cyfpd; gy ehLfspy; gy Ma;T kfhehLfis fpuhk; jq;fk; nfhLj;jhu;. neLeilg; gazj;jpYk; mtu; ele;J nfhz;bUg;gJ
elhj;jp ehLfle;j jkpoPo murhq;fj;jpid epWTtjw;fhfj; jpl;lq;fs; $Ljy; nra;jp.
gytw;iw jPl;bAs;sd. me;j mwpQh;fspd; MNyhridg;gb jhd; 2010 jkpo; kPl;G epjpaj;jpw;F xU Nfhb ,yf;F itj;jJ kpifNah vd;W $l
rpyu; IAwyhk;. ,y;iy> cz;ikahd Njitfspd; mbg;gilapy;jhd; ,e;j
Vg;gpuy; khjk; ehL fle;j jkpoPo murpd; ghuhSkd;w cWg;gpdh;fs; 135 ,yf;if mwptpj;Njhk;. gjpdhWMz;Lf:shf eilngw;W tUk; mk;gj;J}u;
Ngiu njhptjw;fhd Njh;jy; eilngwg; Nghfpd;wJ. ,jpy; 25 ghuhSkd;w jha;j; jkpo; gs;spf;F nrhe;j ,lKk; fl;llKk; mtruj; Njitfs;. ,jw;F
cWg;gpdh;fs; fdlhtpy; thOk; jkpo; kf;fs; rhh;ghf tPw;wpUf;fg; kl;Lk; Fiwe;jJ 50 ,yl;rk; Njit. r%fePjpj; jkpo; Njrk; Vl;il vy;yh
Nghfpwhh;fs.; kf;fspdhy; njhpT nra;ag;gLk;midtUk; rdehaf hPjpapy; neUf;fbfSf;F ,ilapYk; njhlu;e;J elj;JtJ kl;Lk; my;y> jkpo; ehL
cyfehLfspd; cjtpAld; jkpo; kf;fspd; jd;dhl;rp> jdpj; jkpoPk; gw;wpa KOf;ff; nfhz;LNru;f;f Ntz;Lk;. jFjp tha;e;j Njhou;fis KO Neu
Copau;fshf;fpj; jkpo; ehnlq;Fk; fsj;jpy; ,wf;fp murpay; gzpAk; mikg;Gg;
Nfhhpf;ifia Kd;itj;J vkJ Nghuhl;lj;ij rdeha hPjpapy; Kd;ndLf;fg; gzpAk; Mw;w Ntz;Lk;. ,ijnay;yhk; nra;a Kbahnjd;why; miuj;j kh-
Nghfpd;whh;fs;. itNa miuj;Jf; nfhz;bUf;f Ntz;baJjhd;.
cyfk; tho; a+j kf;fSf;Fk;> ,j;jhypa kf;fSf;Fk; Gyk; ngah;e;j jpiug;gl ebfu; xUtu; jd;id kw;nwhU ebfu; VO Nfhb &gha; mstpw;F
gpuirfs; vd;w Kiwapy; ,];uNty;.,j;jhypg; ghuhSkd;wj;jpw;Fr; njhpT Nkhrb nra;J tpl;ljhff; fhty; Jiw Midahsuplk; KiwaPL nra;fpwhu;.
nra;ag;gl;L jq;fs; topj; Njhd;wy;fshf nrayhw;Wfpd;wdh;. ,itahTk; kw;nwhU ebfNuh jd; Gj;jfj;ij itj;J Nfhbf; fzf;fhd &gha;f;F Nkhrb
rh;tNjr rl;lj;jpd; fPo; jhd; ;eilngWfpd;wd. fdbag; gpuirahd ele;J tpl;ljhfr; nrhy;fpwhu;. xU Kd;dhs; mikr;ru; ,ilj;Nju;jypy; ntw;wp
ngw xU Nfhb nrytpl;ljhfr; nra;jp. xU jpiug;glk; jahupf;fg; gy Nfhbfs;
,j;jhypa Fbkfd; jd; jha; ehl;bw;Fr; Nrit nra;Ak; mNj Kiwia nrytpLfpwhu;fs;. Nfhbfs; ,e;j ehl;by; nrhw;gj; njhiffs; MfpapUf;Fk;
ehk; ntFthf cw;W Nehf;f Ntz;Lk;. NghJ> jkpo; kPl;G jkpou; kPl;gpd; caupa Nehf;fq;fSf;F xU Nfhb jpul;l
fdlhtho; jkpo; kf;fs; midtUk; xd;W gl;L ek;Kd;Ds;s flik epidg;gJ vg;gbf; Fw;wkhFk;?
vd;d vd;gjw;F tpilfhzNtz;Lk;. ,d;W cyfk; tho; jkpoh;fs; ,e;jg; gue;j cyfpy; tpupe;J fplf;Fk; jkpo;g; gug;gpy; MSf;F xU ,yl;rk;
xd;Wgl;L epw;gJ fz;L ,e;jpah> mnkhpf;fh> INuhg;gpaehLfs;> fdlh tPjk; nfhLg;gjw;F E}W Ngu; ,y;iyah? my;yJ gj;jhapuk; tPjk; nfhLg;gjw;F
Mapuk; Ngu; ,y;iyah?
Nghd;wit kl;Lky;y midj;J ehLfSk; cw;W Nehf;FFfpd;wd. vkJ ,yf;fpy; cWjpahf cs;Nshk;. Mapuk; fpNyh kPl;lu; elg;gJ
,e;jpahtpy; ehL fle;j jkpoPo muR rk;ge;jkhd nra;jpfis gj;jphpifapYk;. Nghjhnjd;why; gj;jhapuk; fpNyh kPl;lu; elg;Nghk;. Nfhbf; fzf;fhd jkpo;
thndhypfspYk;>njhiyf;fhl;rpapYk; ntsp tuh tz;zk; ,e;jpa muR kf;fisj; Njb nrd;W ghu;g;gJ vkf;F ,dpikNa jUk;.
jd;dhy; ,ad;w kl;L jil Nghl;Ls;sJ. ,e;jpaj; jkpo;mwpQh;fs; ,e;j neLeilg; gazk; ,d;Dk; ghjp msT kPjk; cs;sJ. ,J tiu
gq;Fgw;wtplhky; jil nra;fpd;wJ. ,yq;if ntsptptfhumikr;rh; ehL elf;f tuhj jkpou;fSk; jkpor;rpfSk; ,dpAk; $l elf;f tuyhk;. mupanjhU
tha;g;G cq;fSf;fhff; fhj;jpUf;fpwJ.
fle;j jkpoPo murpid eilKiwg;gLj;j Kbahky; jq;fs;
JhJtuhyaq;fSk;> Gydha;Tj;JiwapdUk; KO %R;Rld; nrayhw;wpf; jkpo; kPl;G epjpaKk; ey;y cs;sq;fspd; ed;nfhilf;fhf fhj;Js;sJ.
nfhz;bUg;gjhf rdthp khjk; 22 2010 y; gfpuq;fkhf mwptpj;jhh;. ePq;fs; jUk; xt;nthU fhRk; jkpo; kPl;G jkpou; kPl;Gg; Nghuhl;lj;jpy; typan-
,r;nra;jpiaf; $l ,e;jpahtpy; Kw;WKOjhf jilnra;Jtpl;lhh;fs;. jhU gilf; fUtpahfg; gad;gLk;..
jkpoPok;; mikf;fg; Gwg;gl;l jkpo; ,isQh;fs;; midtUk; khR
ed;wp! cq;fs; kWnkhopf;fhf fhj;Js;Nsd;.
kWtw;W jk; ,dpa capiu mh;g;gzpj;jhh;fs;. mth;fspd; Mj;kh
xt;nthd;Wk; epr;rak; jkpo; kf;fs; jkpo; <ojjpidg;ngw;nwLf;f Ntz;Lk; cupikAld;>
vd;w mthTld; mh;gg;gzpf;fg;gl;lJ. 37 tUlq;fs; kf;fs; MjuTld; jpahF (MrpupaH - r%f ePjp jkpo;j; Njrk;>)
eilngw;w Nghuhl;lkhdJ ty;yuRfspd; Raeyg; Nghf;fpdhy; (17.02.2010)
gpd;dilthf;fg;gl;lJ. ,Wjptiu jkpoPo ,yl;rpaj;ijf; iftplhjj-
iyikAk;.mjw;fhfg; Nguhba kf;fSk; Ks;sptha;ahypy; jkJ mUi- MrphpaH FO: jpU. rptNerd;
kahd 40,000 caph;fis ,oe;jJk; vjw;fhf? vq;fs; Nghuhl;l tbtk; jpU. rutzd;
khwpdhYk; ,yl;rpak; khwhnjd;w nfhs;ifia Gyk;ngah; tho; jkpoh;fs; jpU. ,uhNre;jpuk;
vd;WNk iftplkhl;lhh;fs; vd;w ek;gpf;ifAld; jhd; kz;zpw;fhf tiufiy: jpU. NfhG
kuzj;ijNa jOtpf;nfhz;lhh;fs;. mth;fspd; ek;gpf;ifia Gyk;ngah; Contact:
jkpoh;fs; midtUk; rpW fUj;J Ntw;Wikfs; ;,Ue;jhYk; mjid tgte-media-canada@hotmail.com
kdjpw;nfhs;shJ rkhe;jukf mtuth; rpe;jidfisf; nfhz;L ehd; Feedback: feedback-tgte-canada@hotmail.com
Quetions & Answers: q-a-tgte-canada@hotmail.com
nghpjy;y ehLnghpJ vd;w nrhd;d jiyikapd; topNa nry;tjw;fhf
Editor: editor-nkteelam@hotmail.com
Xw;WikAld; xUth;kPJ xUth; mghz;lkhd Fw;wr;rhl;Lf;fis Rkj;jhJ
rpq;fs ,dntwp murpw;nfjpuhf xU tYthd jkpoh; rf;jpia
T.N.G
fl;bnaOg;Gtjd; Kjw;gbahf ehLfle;j jkpoPo murpd; ghuhSkd;wj;jpw;fhf P.O.Box 7646, Scarboroug, ON.
Njh;jypy; KO%r;Rld; thf;fspf;f Ntz;Lnkd md;Gld; Ntz;Lfpd;Nwhk;. Canada, M1R 5H3
-MrpupaH- Tel:647-269-9473, Fax: 416-755-6487
ehL fle;j jkpoPo muR - Transnational Government of Tamil Eelam ngg;uthp 19> 2010 3

jhaf tpLjiyf;fhfj;
jk;Kapiuj; jpahfk; nra;j vk; cwTfspd; mh;g;gzpg;Gf;fis
kdj;jpw; nfhz;L ehL fle;j jkpoPo murpd;
murpay; eph;za rigf;fhd

Njh;jy; Vg;uy; 2010

murpay; eph;za rigf;fhd


ghyh
4 ngg;uthp 19> 2010 ehL fle;j jkpoPo muR - Transnational Government of Tamil Eelam

Rg;gh; khh;f;fl;
kuf;fwp tiffs;

go tiffs;

cld; kPd; tiffs;

cld; ,iwr;rp tifs;

BALA SUPEMARKET
1474 Queen St. W. Toronto, ON.,

12 nrg;nuk;gH 25> 2009


416-535-9450 ehL fle;j jkpoPo muR - Transnational Government of Tamil Eelam

mk;gpfh
Ambika Jewellers

eifkhlk;
fdlh tho; kf;fspd; ed;kjpg;ig ngw;W eif tpahghuj;jpy;
Kd;ddp tfpf;Fk; xNu ];jhgdk;

ek;gpf;if ehzak; cj;juthjk;


mjp];l
Nrkpg;G jpl;lk;

Diamond
white gold
Genuine Stones

2376 Eglinton Ave. East. Scarborough 25 Agnes St. Mississauga


Tel: 416-751-1364 Tel: 905-270-6921
ehL fle;j jkpoPo muR - Transnational Government of Tamil Eelam ngg;uthp 19> 2010 5
,e;epfo;T ,Ue;j NghJk; kpfTk; gg;gl;lJ. ,izaj; njhopEl;gk;
fdlh jkpoh; ,izak; elhj;jpa Neh;j;jpahf epfo;T mike;jpUe;jJ
ghuhl;lg;gLjw;Fupa tplak; vd;W
thapyhf xspgug;Gr; nra;ag;gl;l
,e;epfo;tpid %thapuk; NgH
ehL fle;j jkpoPo murpd; khngUk; ,f; $l;ljjpy; fye;J nfhz;l gy
tNahjpgHfs; njuptpj;jhHfs;. epfo;r;
rpapd; ,Wjpapy; nghJ kf;fspd;
tiuapy; jj;jkJ ,y;yq;fspy;
,Ue;jthNw fzdp %yk; ghHj;Jf;
nfhz;bUe;j mNj Ntis $l;lk;
nghJf;$l;lk; Iaq;fisj; jPHf;FKfkhf jpU cU-
jjpuFkhud; mtHfSk;> fyhepjp
njlhq;fp KbAk;tiu 1780 NgH
,izg;gpidj; Jz;bf;fhJ
cUj;jpuFkhuNdh my;yJ xU eilngWk; mNj jpdj;§y; uhk; rptypq;fk; mtHfSk; mtHf- njhlHe;J ,e; epfo;tpidg; ghHj;Jf;
jdpg;gl;l mikg;Ngh my;y vd;g eilngw;W vjpHtUk; Nk khjk; 19k; sJ tpdhf;fSf;Fg; gjpyspj;jJld; nfhz;bUe;jdH. ,t;thwhd gy
ij ntF mOj;jk;; jpUj;jkhff; jpfjp Ks;sptha;f;fhy; nksdjjp mq;F te;jpUe;j rpyuhy; Nfl;fg;gl;l $l;lq;fSk>; fye;Jiuahly;fSk;
$wpaNghJ kz;lgk; fuNfhrj;jhy; d; KjyhtJ Mz;L G+Hj;jpahFk; Nfs;tpfSf;Fk; nghWikAld; gjp vjpHfhyj;jpy; eilngWk; vd;W
mjpHe;jJ. mtH NkYk; NgRifapy; NghJ ehL fle;j jkpoPo mu¤d; yspj;jik ,e; epfo;r;rpf;F NkYk; jpU cUj;jpuFkhud; njuptpj;jJld;
ehL fle;j jkpoPo murpw;fhd KjyhtJ ghuhSkd;w mkHT nkU$l;baJ vd;Nw $wNtz;Lk;. mtw;wpYk; nghJ kf;fs; fye;J
KjyhtJ NjHjy; =yq;fhtpw;Fj; eilngwNtz;Lk; vd;Wk; $wpdhH. fdbaj; jkpo; ,izaj;jpduhy; nfhz;L jkJ Iaq;fisj; jPh;j;Jf;
jkpopdk; nfhLf;Fk; xU FwpaPl;Lg; fdbaj; jkpoH ,izaj;jpdupd; ntF rpwg;ghf xOq;F nra;ag;gl;l nfhs;s Ntz;Lk; vd;W Ntz;LNfhs;
gjpybahf vjpHtUk; Vg;uy; khjk; FWfpa tuyhw;wpy; mtHfs; Vw;ghL ,e;epfo;thdJ fhnzhsp %yk; tpLj;jhH.
=yq;fhtpd; ghuhSkd;wj; NjHjy; nra;j KjyhtJ nghpa epfo;thf rHtNjrnkq;Fk; Neubahf xspgug;

ehL fle;j jkpoPo muR jPh;khdj;jpw;F


fdlh jkpoh; ,izak; G+uz MjuT Ks;sptha;f;fhy; nksdj;jpd;
KjyhtJ Mz;L G+u;j;jpahFk;
NghJ ehL fle;j jkpoPo murpd;
KjyhtJ ghuhSkd;w mku;T
eilngwNtz;Lk; vd;Wk; $wpdhu;.
fdbaj; jkpo; ,izaj;jpdupd;
FWfpa tuyhw;wpy; mtu;fs; Vw;ghL vd;Nw $wNtz;Lk;.
nra;j KjyhtJ epfo;thf fdbaj; jkpo; ,izaj;jpduhy;
,e;epfo;T ,Ue;j NghJk; kpfTk; ntF rpwg;ghf xOq;F nra;ag;gl;l
Nehj;jpahf epfo;T mike;jpUe;jJ ,e;epfo;thdJ fhnzhspg;
ghuhl;lg;gLjw;Fupa tplak; vd;W guptu;j;jid %yk; ru;tNjrnkq;Fk;
,f; $l;lj;jpy; fye;J nfhz;l xU neubahf xspgug;gg;gl;lJ.
tNahjpgu; njuptpj;jhu;. epfo;r;rpapd; ,izaj; njhopDl;gk; thapy-
fle;j jkpoPo murpw;F Mjuthd mikr;ru; Nuhfpj;j Nghnfhy;yhfk ,Wjpapy; nghJ kf;fspd; hf xspgug;Gr; nra;ag;gl;l
cWjp nkhop xd;wpid thrpj;J> $wpapUe;jijAk; epidTgLj;jpdhu;. Iaq;fisj; jPu;f;FKfkhf jpU ,e;epfo;tpid %thapuk; Ngu;
me;j cWjp nkhopAld; mtu; njhlu;e;J NgRifapy; ehL cUj;jpuFkhud; mtu;fSk; fyhepjp tiuapy; jj;jkJ ,y;yq;fspy;
cld;gLgtu;fs; mjidj; fle;j jkpoPo muR> kf;fspd; muR
jd;Dld; kPz;Lk; $Wk;gb Nfl;Lf; vd;Wk; mij cUthf;Fgtu;fs;
n f h z ; l j w ; f p z q ; f kf;fNs md;wp xU jdpg;gl;l
kz;lgj;jpypUe;j midtUk; KO cUj;jpuFkhuNdh my;yJ uhk;
kdJld; me;j cWjp nkhopia rptypq;fNkh my;yJ xU jdpg;gl;l
kPs thrpj;jJ> Gyk; ngau;e;j jkpou; mikg;Ngh my;y vd;gij ntF
ehk; cwq;ftpy;iy khtPuu;fsJ
,yl;rpaf; fdthd jkpoPoj;ij
[dehaf topapy; ntz;nwLg;Nghk;
vd;W cWjpAld; $WtJ Nghy;
mike;jJ ehL fle;j jkpoPo muR
rhu;gpy; Neubj; njhiy njhlu;Gg;
guptu;j;jid %yk; Kjyhtjhfg;
Ngrpa itj;jpa fyhepjp gpuhd;rp];
mtu;fs; fdlh tho; jkpoPo kf;fs;
vy;NyhUk; ehL fle;j jkpoPo mur-
pd; cUthf;fj;jpw;fhd nraw;ghl;by;
gq;F nfhs;s Ntz;Lk; vd;W
Ntz;LNfhs; tpLj;jhu;. jpU ,Ue;jthNw fzdp %yk; ghu;j;Jf;
cUj;jpuFkhud; NgRk; NghJ rpq;fs uhk; rptypq;fk; mtu;fSk; nfhz;bUe;j mNj Ntis $l;lk;
murhdJ ehL fle;j jkpoPo muR mOj;je;jpUj;jkhff; $wpaNghJ mtu;fsJ tpdhf;fSf;Fg; njlhq;fp KbAk;tiu 780 Ngu;
cUthtijj; jLf;ff; fq;fzk; kz;lgk; fuNfh\j;jhy; mjpu;e;jJ. gjpyspj;j;Jld;> mq;F te;jpUe;j ,izg;gpidj; Jz;bf;fhJ
fl;b epw;gjhff; $wpaJld; mjw;Fr; mtu; NkYk; NgRifapy; ehL fle;j rpyuhy; Nfl;fg;gl;l Fju;f;fkhd njhlu;e;J ,f; $l;lj;jpidg;
rhd;whff; fle;j brk;gu; 23 Mk; jp- jkpoPo murpw;fhd KjyhtJ Nfs;tpfSf;Fk; mrhjhuz ngh- ghu;j;Jf; nfhz;bUe;jdu;. vd;gJk;
fjp md;W ehL fle;j jkpoPo mur- Nju;jy; ];uPyq;fhtpw;Fj; jkpopdk; WikAld; gjpyspj;jik ,q;F fwpg;gplj;jf;fJ.
pd; cUthf;fj;ijj; jkJ Gydha;Tj; nfhLf;Fk; xU FwaPl;Lg; gjpybahf epfo;r;rpf;F NkYk; nkU$l;baJ
Jiw %yNkh my;yJ ntspehLf- vjpu;tUk; Vg;uy; khjk; ];uPyq;fhtpd;
spy; ,Uf;Fk; jkJ Gydha;Tj;Jiw ghuhSkd;wj; Nju;jy; eilngWk;
%yNkh cilg;Nghk; vd;W mNj jpdj;jpy; eilngw;W vjpu;tUk;
];uPyq;fhtpd; ntsptptfhu Nk khjk; 19 Mk; jpfjp
6 8 ngg; uthp
brk; gH 24> 19>
2009 2010 ehL fle;j jkp
ehLofle; jkpoPo- Transnational
Po jmuR Government
muR - Transnational of Tamil
Government Eelam
of Tamil Eelam
TAMIL EELAM BIWEEKLY

Year: 01 Voice: 11 February 19, 2010

U.N.calls for independent international investigation


over alleged war crimes in Sri Lanka.
The United Nations have once Human Rights Minister Mahinda Sri Lanka was not properly ad-
again called for an independent Samarasinghe in Geneva. dressed at the UN HRC, she said it
international investigation over is an important vehicle on which
alleged war crimes in Sri "It seems that everybody was states can take measures on rights
Lanka. waiting for the election to be over, violations of another country.
and so that is what I reminded
Navi Pillai, UN High Commis- him," she said. Denying war crimes allegations,
sioner for Human Rights has the Sri Lanka government says it
told a gathering in Dublin, Ire- will not allow any international in-
land that her office is in a clear \UN says the minister should vestigations.
understanding that national in- work on probing all rights viola-
vestigations "have not worked tions In an interview with the BBC, De-
so far". fence Secretary Gotabhaya Ra-
"The position that Sri Lanka has japaksa said he would nto allow
Speaking in Dublin, Ireland, the unique office of a ministry for any such investigation as “there is
she added that UN Secretary HR I thought places a particular no reason.”
General Ban ki-Moon is "seri- responsibility on the minister of
ously committed to getting HR should talk to his own gov- But the former military chief Gen
President Rajapaksa to comply ernment not only on post conflict Sarath Fonseka has said he will
with the undertaking he gave to rights violations but post election testify at an international hearing.
the Secretary General." rights violations." (BBC Sinhala)

The High Commissioner con- Expressing "disappointment" that


Ms.Navi Pillai, UN High Commissioner for Human Rights firmed that she recently met the issue of alleged war crimes in

Sri Lanka loses GSP+


facility Transnational Government
of
GSP+ is a program designed by the EU Tamil Eelam
that gives the leverage to developing
The EU member States voted to with- countries preferential access to its mar-
draw temporarily special trade benefits ket provided that they adopt interna-
to Sri Lanka due to concerns over human tional conventions to protect human
rights. On a vote taken Monday Feb 15, rights, improve labor standards and
the member states withdrew temporar- other social goals.
ily, following a recommendation by the The withdrawal of Sri Lanka’s EU trad-
European Commission in December to ing privileges comes as the island nation
drop Sri Lanka from its GSP+ program, has been ignoring human rights and tar-
due to alleged human rights violations geting voices of dissent from within the
committed by the government during the country, in the recent past.
last stages of its war against the LTTE. The decision is a big blow on Sri
Sri Lanka’s exports to the European Lanka’s garment industry, that has ac-
Union will face higher tariffs as a result counted for more than half of the
of Monday’s decision. €1.24bn worth of goods the country ex-
Thousands of civilians, were allegedly ported to the EU in 2008. Analyst also
killed by indiscriminate military shell-
fire and air strikes in the final months of
say It could also hurt its burgeoning fish-
eries industry.
Assembly
the war Sri Lanka saved €78m in duties in 2008,
Karel De Gucht, Europe’s new trade as a result of it being included in GSP+
commissioner, left a ray of hope for Sri
Lanka, for a possible reinstatement in
in 2005. The Sri Lankan government
launched a vigorous lobbying campaign
Election
the program in the future. to try to prevent Monday’s decision. Its

April 2010
“I would like to emphasize that I hope ambassador to the EU, Ravinatha Aryas-
Sri Lanka will sit with us over the next inha, boasted on last month’s presiden-
six months in order to agree upon a set tial election to tout the country’s
of measures that will result in rapid, democratic credentials
demonstrable and sustainable progress “We’ve had a good free and fair elec-
in relation to the human rights short- tion,” Mr Aryasinha was quoted as say-
comings we have identified,” Mr De
Gucht said, when he announced the de-
cision Monday.
ing to news media.
Are You Ready?
8 ngg;uthp 19> 2010 ehL fle;j jkpoPo muR - Transnational Government of Tamil Eelam

Amnesty International appeals for release


Sri Lanka Tightens grip on media of abducted Sri Lanka rights worker
ducing necessary legislation Amnesty International appealed for the he would meet up with them later. How-
to make registration with release of Human rights defender Pattani ever, they did not see him again, and he
the institution compulsory Razeek, 55, head of the Community Trust never returned home. On 16 February,
for all news websites. Fund (CTF), a Sri Lankan NGO based in Pattani Razeek’s family obtained records
Once regulations are in the town of Puttalam in North Western of calls made to and from his mobile
place new websites should Province, who was allegedly abducted in phone. The records revealed that a num-
obtain the Internet Protocol a white van on the 11th of February. ber of short calls! were made from Pat-
(IP) addresses from the Amnesty also noted that the Police and tani Razeek’s phone on the evening of 11
TRC. the Human Rights Commission where the February, the day he went missing. On 15
In addition action will be abduction was reported, have failed to February, a call from the phone was made
taken to impose controls on followup leads related to the abduc- to a CTF driver, who did not answer.
the Google search engine as tion. Full text of the Amnesty appeal fol- When the call was eventually returned,
well in relation to these is- lows:Human rights defender Pattani there was no answer. A text message sent
sues. Razeek has been missing since he was on 15 February to a member of Pattani
Accodong to a senior offi- apparently abducted on 11 February in Razeek’s family said that he was in
cial of the TRC,the four- the town of Polonnaruwa, in Sri Lanka’s Polonnaruwa and that he would be home
Picture Credit: Sunday Times
member National Express North Central Province. He may be the soon. Since then, there has been no fur-
China which is embroiled Internet Service Advisory victim of an enforced disappearance, and ther communication. His family lodged a
Special Correspondent from U.K in a battle with global could be at risk of torture or other ill- complaint with the local police in Putta-
Committee which deals
search giant Google over with IP addresses and re- treatment. It is not clear what the authori- lam, and also reported his disappearance
Since taking over the media allegations of web censor- ties are doing to investigate his to the Human Rights Commission of Sri
lated matters will also han-
ministry under his control ship will help Sri Lanka to case. Pattani Razeek, aged 55, is the head Lanka. However, colleagues say the
dle the proposed new rules.
on his return from Russia, block “offensive” websites, of the Community Trust Fund (CTF), a Human Rights Commission failed to give
Newly appointed TRC Di-
Mahinda Rajapakse the the Sunday Times further Sri Lankan NGO based in the town of his relatives a reference number which
rector General Anusha Pel-
president Sri Lanka seems reported. Puttalam in North Western Province. He they could use to follow up on the case.
pita, who is also the
to have tightened the grip The news report added that was returning from a visit with col- Nobody from the Commission has subse-
director of Government In-
on media. In the latest blow IT experts of China’s Mili- leagues when their vehicle was inter- quently contacted them. Although Pattani
formation, said he has not
to the Sri Lankan media, tary Intelligence Division cepted by a white van. Pattani Razeek Razeek’s disappearance was reported to
received instructions from
experts from China have will be in Sri Lanka within approached the men in the other vehicle, the police, colleagues say that police
the President to impose
been called in to block the next two weeks to map and exchanged greetings in Arabic. He have not been following up leads in the
such restrictions on news
websites that go on the of- out the modalities required returned to his CTF colleagues and said case. The CTF works to protect human
websites but he did not rule
fensive against the Sri for this process.The he would join the group in the white van, rights and promote equality. It also pro-
out the possibility of impos-
Lankan government re- Telecommunications Regu- which according to him was headed for vides emergency assistance to ! civilians
ing sanctions and censor-
ported a Colombo based latory Commission (TRC) Valaichchenai, a town in Eastern affected by Sri Lanka’s internal conflict.
ship.
newspaper. of Sri Lanka will be intro- Province. He assured his colleagues that Courtesy:TamilNet

40,000 civilians could have been killed


during the final stages of the Sri Lankan ADELE BARKER - Speaks on
civil war - Former UN Spokeperson :Gordon Weiss LTTE
Professor Adele Barker in an interview had his permission to kill him.The Tigers
40,000 civilians could have saysWeiss. “They were ians “as a ploy to allow the
has shed some light into the LTTE’s or- were the final radical solution to the
been killed during the final within range of all the ar- government to get on with
ganizational setup in an interview to problems that the government was unable
stages of theSri itsbusiness.”He ac-
India’s rediff.com Professor Barker
Lankan civil war - knowledges that the
who is from Tucsn Arizona has also
Gordon Weiss, For- Tamil Tiger forces
authored a book entitled;
mer UN Spokeper- were also regularly
NOT QUITE PARADISE - An
sonAs many as andruthlessly killing
American Sojourn in Sri Lanka
40,000 civilians people, to stop them
The editorial board presents this ex-
could have been from leaving the bat-
cerpt for our readers from the inter-
killed during the fi- tlezones.Campbell
view
nalstages of the Sri talks to Tamils who
Is there something about the Tigers
Lankan civil war, ac- were caught trying to
that the world does not know or has
cording to someone flee to Australiaby
not understood properly?I think
with detailedknowl- boat. Despite facing
there is probably a great deal about
edge of the conflict – criminal charges in
the Tigers that the world doesn't
the former United Sri Lanka as a result,
Nations’ spokesper- Gordon Weiss oneof them admits
know. Part of this is due to the fact
that the Tigers were a highly secre-
son inSri Lanka, Gor- he’s going to try to
tive organisation with a leader, who
don Weiss. Mr Weiss has maments that were bein- make the journey again, as
rarely addressed the outside world
resigned from the UN after gused, small and large, soon ashe can. He says he
and even more rarely made public
14years and returned home being used to smash the can’t live in Sri Lanka any
appearances or gave interviews.We
to Australia. He’s now free Tamil Tiger lines … theend more.Claims of Tamil per-
also know very little about them in
to speak openlyabout the result was that many thou- secution are denied by Pres-
the US because the civil war has re-
situation in Sri Lanka, for sands lost their lives.”Gor- ident Mahinda
ceived very little coverage in the Professor Adele Barker
the first time and does so- don Weiss says his Rajapaksa,who tells Camp-
western press. The UK did a better
candidly and unflinchingly information comes from re- bell asylum seekers are
job of covering it than we did here in the or unwilling to address through conven-
in Foreign Correspondent’s liable sources who hada criminals – drug dealers an-
US because Sri Lanka was once a British tional means and so finally by the
return program.He tells re- presence inside the battle darms traffickers. The Pres-
colony.I think the thing most people don't 1970s the Tamil youth up north became
porter Eric Campbell that zone, not Tamil civilians or ident says the problem will
understand about the Tigers was that it radicalised under the leadership of Prab-
between 10,000 and fighters."The Sri Lankan disappear andnational unity
was not just a group of people who took hakaran. A lot of Tamils shared Prab-
40,000civilians died during government said many will prevail now that the
up arms against the central government in hakaran's aspirations; they wanted more
the final, desperate battles - things which were eitherin- Tamil Tigers have beende-
order to acquire an independent home- rights, some even wanted an independent
last year - ofone of the tentionally misleading, or stroyed. Tamils prepared to
land. Ideologically, it was a very tightly homeland. But increasingly, as the years
world’s longest running and were lies", Weiss tells farewell their home, friends
organised group adhering to very strict went by, more and more parted ways with
bloodiest civil wars.“About Campbell. He saysthat after andextended families to
principles.No deviation from their pre- his methods.
300,000 civilians, plus the the war ended, a senior civil make the dangerous jour-
scribed goals was allowed. Prabhakaran
Tamil Tiger forces, were servant openly admitted ney to Australia are aclear
even said once to his cadres that if he
trapped inan area of terri- thatthe authorities had de- indication rhetoric and real-
ever backed away from his promise of a
tory about the size of Cen- liberately underestimated ity are along way apart.
homeland (Eelam) for his people they
tral Park in New York,” the number of trappedcivil-
ehL fle;j jkpoPo muR - Transnational Government of Tamil Eelam ngg;uthp 19> 2010 9
12 ngg;uthp 19> 2010 ehL fle;j jkpoPo muR - Transnational Government of Tamil Eelam

IDEAL AUTO TECH


Ye ar A ci als 59 Crockford Blvd ,Unit 3B

8th nniversary Spe Scarborough.ONT,M1R 3B7


Cell;647-219-5922, Fax;416-752-0457

For all your vehicle


repair And service needs.

Wint
Call F er Mai
or de ntena
tails nce Spec
Full W
heel ial
Align
ment
We d
o Veh
We d icle A $60
o saf
ety In ppraisal
spec
Ball J tion $40
(Al oint
l part
s & La
bour in
clude
d)
Uppe
Timing Belt Package, All Pa r Contr
o
$79
(Parts, Labour and Taxes Included most imported Cars) Labo l Arm
rts &
ur Inc
Honda Accord $400 Drive
Shaft
luded
)
$139
Water Pump, Timing Belts, Cam Seal, Crank Seal, All Pa
rts &
Oil pump Oring(Gasket) Balance shaft Seal, Labo
ur Inc
Retainer,Belt Tensioner, Bell Roller lu ded
Brak $139
e Job
Honda Accord $300 (Pads
&Lab
our)
Water Pump, Timing Belts, Cam Seal,
Crank Seal, Oil pump Oring(Gasket) $79
Balance shaft Seal, Retainer,
Belt Tensioner, Bell Roller

Toyota Camry $350


Water Pump,Timing Belts, Cam Seal,
Crank Seal, Oil pump Oring(Gasket),
Belt Tensioner.
SHOCKS & ABSORBER
Toyota corolla $300 (life time warranty)
Water Pump, Timing Belts, Cam Seal,
Crank Seal, Oil pump Oring(Gasket),
Belt Tensioner.

Toyota
Camry
r AllMechanical services
r Muffler & Tire Works &
r Wheel Alignment corolla
r Engine & Transmission Repairs

99
From

r Towing Services
$
Labour & Taxes Extra

(5823)

416.752.LUBE
13 fle;
ehL 2009oPo muR - Transnational Government of Tamil Eelam
gpg;uthpj20>jkp ehL fle;j jkpoPo muR - Transnational
ngg;uGovernment
thp 19> of2010 13
Tamil Eelam
There shall be....Continued tions, it is felt that the TGTE might not Muslim community. Despite the pres- body the official gazette (newspaper) of the
be able to obtain explicit recognition ence and participation of their political It is pointed out that a mechanism is TGTE. In this regard, the Committee
from January 22 issue
from the international community. elite and politicians in main stream needed to monitor or audit the agrees to participate in such a capac-
to influence policy decisions at the The engagement with the interna- politics, the Muslim community has ity, and will issue timely information
progress of the TGTE in accordance
global level will be limited. However, tional community must be measured not been able to overcome the drastic and reports on its work in this regard
with guiding principles that have been
while being pragmatic in its expecta- and the TGTE should take precau- challenges due to Sinhala domina- in communications separate from this
established. The Advisory Committee
tions, the TGTE can evolve into a dy- tions to ensure that there is no tion. The preservation of the unity of Report and as requested by the Coor-
recommends the constitution of a
namic forum which understands chance to derail it. The TGTE should the Tamil-speaking community is es- dinator.
monitoring body which has the task of
global power dimensions and how to not make any statements or take any sential to the progress of the whole protecting the guiding principles of
move forward its interests in the steps that may make its engagement community in the face of Sinhala the Transnational Government and 8. The Guiding Principles and
global arena. with the international community diffi- domination. At the same time, it must ensuring that the Transnational Gov- Programmes of the TGTE
cult. In other words, TGTE should be be recognized that the Muslim identity ernment does not act in a manner
6.2 Positions in relation to ex- tactful and diplomatic. The more the has a significant and often an exclu- contrary to the Guiding Principles The Advisory Committee also was re-
isting and emerging organiza- TGTE is tactful and diplomatic, sive base in the religion of Islam. Any identified in Section 8. quired to report on the aims of the
tions greater the opportunities for achieving constitutional arrangement must rec- A Monitoring Body in the form of a re- TGTE. The aim of the TGTE will al-
As a vibrant Diaspora community, meaningful results. The TGTE can ognize this fact. For this reason, the view committee and with a clear man- ways be to realize the Eelam Tamils’
Eelam Tamils have seen the develop- model itself along the lines of a following constitutional arrangement date shall be created for the said legitimate aspirations. In addition,
ment of a plethora of social and vol- transnational corporation which pur- is suggested so as to accommodate purpose by passing a resolution in there are other functions that the
untary organizations over the past sues both economic and political the Muslim people within the TGTE. the Transnational Assembly. The Government will have to perform in
three decades and so many of them aims. The Monitoring Body will be entrusted members of the monitoring body shall the course of achieving this eventual
are functioning effectively, with their 6.3.1 Strategy for engaging the with the task of ensuring that the right be appointed by the Executive Com- objective. These functions will lay
similarities as well as unique features International Community to equality is strictly maintained and mittee and endorsed by the Assem- strong foundations for the achieve-
in their activities and membership The TGTE shall set up a foreign af- that the rights of the Muslim members bly. ment of Eelam and also prepare con-
base. The significance of these or- fairs section which shall function as are given equal protection. Facilities ditions favourable to its existence as
ganizations and the efficiency of the the diplomatic arm of the TGTE and will be provided to accommodate the 7. Role of the Advisory Com- a state within the world community.
activities they perform are praisewor- undertake all activities that are nor- legitimate interests of the Muslims put mittee after the presentation of These functions will ensure that the
thy. Yet, the need for a higher order mally undertaken in the conduct of forward by members of the Islamic Tamil Diaspora is linked with the
the Report - Transitional
organization has been felt for some foreign affairs. It shall maintain con- faith. For this purpose, it is recom- Tamil community of the homeland as
time to encounter the challenges mended that a significant component
Arrangements
tact with other states in order to dis- well as with the Global Tamil commu-
faced by the Tamil community, nation- cuss conditions that are favourable to of the Assembly shall consist of Mus- nity. A purpose of the Transnational
ally and internationally. This is in ef- lims and that there is a quota in every The Advisory Committee is aware
the exercise of the right of self-deter- that while in principle its main task is Government shall be to strengthen
fect the proposed Transnational mination by the Tamil people in accor- national group maintained to ensure these links. The Committee hopes
Government of Tamil Eelam. Muslim representation. The working to address the methods and mecha-
dance with international law. A nisms of the planned election of a that these aims will be stated by the
TGTE formed with representatives primary purpose of the activity of the of the structure of the TGTE shall en- drafters of the constitution when it is
democratically elected by the people sure that the Muslim identity is re- Constituent Assembly of the Provi-
TGTE within the international commu- sional TGTE, some of the additional completed. The Committee, however,
will function in coordination with the nity is to further the support for the re- spected and that their interests are wishes to provide guidance as to
people’s organizations among the continually safeguarded. While the tasks assigned to the Advisory Com-
alisation of the Tamils’ right to mittee include functions that logically what these aims shall be:
Tamil Diaspora. Discussions have self-determination. TGTE recognizes that there are other 1.Commitment to achieving Eelam.
commenced on the nature of this co- religions within the Tamil-speaking would take place in the time period
between the issuance of the Report This has been the objective of the
ordination. It has been a stated posi- The TGTE's other primary purpose is community, a similar issue does not Tamil struggle for the last thirty-five
tion that direct elections provide the exist in their case. Toward that end and the voting for the Constituent As-
to ensure that the human rights of the sembly. These tasks include estab- years
best opportunity for the Diaspora people resident in the NorthEast, irre- the TGTE shall be governed by and
community to exercise their demo- operate in accordance with the Uni- lishing direct links with foreign
spective of their ethnicity and cultural governments, international actors, GUIDING PRINCIPLE ONE
cratic rights. It is based on this posi- ancestry, of the island of Sri Lanka versal Declaration of Human Rights
tion that the decision has been made (1948) at all times. and non-governmental organizations,
are protected and nurtured. The as well as undertaking actions in re- There shall be a sincere commit-
to form the Transnational Constituent TGTE as a transnational entity has gard to the social, economic, and cul- ment to the achievement of an in-
Assembly by holding direct elections the right to foster the human rights of In the event of a Tamil state of Eelam
tural rights of the Tamils in the dependent, sovereign State of
in those countries where it is practical any person based on the premise that being established, the TGTE will pro-
Diaspora and in the island of Sri Tamil Eelam.
to do so. Forming the Assembly with the aim of all international human pose that a strong human rights body
directly elected representatives alone with an unchangeable blocking mech- Lanka. The Advisory Committee has
rights documents is to protect the undertaken actions on behalf of chil- The strategy to achieve this aim
will give legitimacy to TGTE. There- rights of all human beings irrespective anism over legislation for the Muslim
dren in the detention camps, but has would be a step-by-step approach.
fore, no one other than the directly of their nationality. Several NGOs in members is established that oversees
not undertaken actions on other is- Gaining recognition for the fundamen-
elected members will make up the the world such as Amnesty Interna- all legislative programmes. It will also
sues due to the Committee’s determi- tal principles of Tamil nationhood,
TGTE. These directly elected repre- tional and Human Rights Watch per- ensure that the right of an eventual
nation that these other issues may homeland and right to self-determina-
sentatives of the Transnational Con- form such functions. In the case of separation if the need ever arises for
best be undertaken by other Tamil or- tion shall be the first step. This shall
stituent Assembly would adopt a the TGTE, the function will be specifi- the establishment of a separate au-
ganizations. However, the Advisory be followed by exercising the rights
mechanism for selecting delegates cally focused on the Tamil community tonomous state in the Muslim areas is
Committee will work in a spirit of full gained by such recognition.
from those countries where direct within Sri Lanka which all human maintained. As with the Tamil people,
elections would not be possible im- the Muslims are entitled to the right to cooperation with any requests di-
rights NGOs have pointed out have rected to it by other Tamil groups. 2.Secularism
mediately. been subjected to persistent human self-determination, but it is the desire
rights violations. and the goal of the TGTE that they
At the same time Tamils, both individ- It was resolved as part of the Vad-
The directly elected members of the will remain as a Tamil-speaking peo-
ually and as groups, have expressed dukoddai Resolution that Tamil Eelam
TGTE will also ultimately decide on The TGTE, having such competence ple with the other Tamil-speaking
to the Advisory Committee their con- shall be a secular state giving equal
what kind of relationship the TGTE as a transnational entity, will take people to enrich the life of the Tamil
cerns about possible difficulties in protection and assistance to all reli-
will have with existing and newly cre- specific action to protect the human community as they have done in the
carrying out the elections. Accord- gions to which the people of the state
ated national level bodies in carrying rights of the people in the NorthEast past.
ingly, the Advisory Committee makes may belong. This position was in-
out its functions of governance. against any violation by the state of the following recommendations re- spired by the Indian Constitution,
There are current initiatives to create Sri Lanka. It shall do so by detecting 6.6 On the changing dynamics adopted by the TULF and the LTTE.
new national level organizations of garding the election process:
such violations and campaigning of the geopolitical situation in Therefore, it has a strong position
Diaspora Tamils through an electoral within the international community for South Asia 1.The mandate of the Advisory Com- and a background in modern Tamil
process in some countries. While the immediate cessation of such vio- As reported in Far Eastern Economic mittee should be continued beyond culture and it is quite different from
welcoming all such democratic initia- lations and ensuring accountability in Review in October 2009: “How elu- the issuance of the Report and may French and American secularism.
tives, the Formation Committee would the state as well as in the individual sive the peace dividend remains can include consultations, as requested The question about secularism has
neither support nor oppose these ini- violators. be seen from his decision to press by the CWGs or Election Commis- been a burning one in many sections
tiatives at present because, as stated ahead with the further expansion of sions. of Tamil society for decades.
earlier, to do so would be presumptu- 6.4 The modalities for engag- an already-large military. The Sri
ous and undemocratic on behalf of an
ing with the domestic leader- Lankan military is bigger in troop 2.The Advisory Committee also indi- GUIDING PRINCIPLE TWO
institution which is being formed. strength than the British and Israeli
ship in the island of Sri Lanka cates its willingness to facilitate the The State of Tamil Eelam will be a
The TGTE will always recognise that armed forces, having been expanded inclusion of voters in States with few secular state. No religion shall be
6.3 Engagement with the Inter- fivefold since the late 1980s to some given the foremost place in the North-
priority must be given to the decisions eligible voters or whose situations,
national Community made by the domestic leadership in 200,000 regular soldiers today. In vic- such as in India, make participation East.
Presently, members of the Advisory the NorthEast and shall ensure that tory, that strength is being raised by difficult, and will make recommenda-
Committee have been meeting with the policies designed by these lead- 50% to 300,000 troops in the name of tions in this regard as needed. Such 3.Promotion of the Welfare of the
foreign government officials, policy ers are not countermanded except in "eternal vigilance." After the May recommendations may include re- People in the homeland, the Tamil Di-
makers and think tanks and holding the situation they are deemed by the 2009 victory, the government an- quests that the CWGs in certain aspora and the Global Tamil Commu-
productive ongoing discussions. TGTE that the domestic leadership nounced a drive to recruit 50,000 new countries expand their mandate to in- nity that consists of Tamils who have
CWGs have also been given the task under duress deviates from the pur- troops to help control the northern clude neighboring or regional States. migrated and are now living in other
of mobilising support for the concept suit of the realization of the right of areas captured from the rebels. The areas of the world. The Tamil Dias-
of forming the Provisional TGTE and self-determination of the people of the expansion would make the Sri 3.The Advisory Committee agrees to pora and the Global Tamil Community
the process of forming the institution. NorthEast and the exercise of their Lankan military larger than those of make itself available to act as a medi- include, but are not limited to, Tamil
Once the TGTE is elected, it will con- sovereignty. Appropriate consulta- major powers such as France, Japan ator, if requested, in disputes that communities in South Africa, Singa-
tinue the same form of international tions will be held between the TGTE and Germany.” cannot be resolved by the CWGs or pore, Malaysia, Mauritius, the West
engagement, but to a greater degree and the Tamil leadership in the North- ECs. Indies, etc.
In discussion with the government of- East so that common policies could A militarized Sri Lanka, especially in
ficials, a misperception that the TGTE be pursued. In connection with the the absence of internal military 4.The Advisory Committee, as re- The function of the TGTE shall be to
will be a “government in exile” has delivery of development assistance to threats, is a threat to peace and sta- quested by the Coordinator, also further strong ties between the people
been discerned. Since foreign gov- the people, there will be consultations bility in South Asia. TGTE can play a agrees to make itself available to the in the homeland, the Tamil Diaspora
ernments already recognize the Sri with the leaders of the NorthEast to role in contributing to peace and sta- Constituent Assembly if so requested. and the Global Tamil Community by
Lankan government as a “legitimate” determine how these activities could bility in South Asia. The TGTE must Nonetheless, the Committee recom- continuing intense contacts of a so-
government, these officials have ex- be coordinated. be conscious of the strategic location mends that the Constituent Assembly cial and cultural nature between
pressed concerns about dealing with of the island of Sri Lanka in the Indian address issues about which they may these peoples. This will ensure that
the TGTE, as if it were a “government Ocean and the geo-political situation the objective of achieving Tamil
6.5 On the Relationship with wish to seek expert or other advise,
in exile.” Thus the distinction be- in South Asia and elsewhere in for- and that the Constituent Assembly it- Eelam remains vigorous and that
tween the Transnational Government
Muslim People
mulating its political strategies. The self appoint an Advisory body if it people of homeland are given assis-
of Tamil Eelam and a “Government in The Muslims of Sri Lanka, who seek
Secretariat shall contain a small wing deems it useful. tance in re-establishing their shat-
Exile” must be emphasised here. their identity based on Islamic reli-
which shall devote itself to the study tered social and cultural lives.
The TGTE should take into consider- gious faith, are essentially Tamil-
of such strategies. It shall function in The Advisory Committee considered
ation the current state of international speaking people. They have a base
a manner similar to think tanks that recommendations regarding: (1) is-
relations in general and should ap- in the language that is often stronger
work in the field. Again, all activity sues relating to the Formation Com-
proach foreign governments diplo- than that of other Tamil speakers.
must be completely legal mittee; (2) issues relating to the Continued on page 14
matically. Given the nature of the Many great poets and literary thinkers
of the Tamil language come from the formation and development of the
present state of international rela- 6.7 On forming a monitoring Secretariat; and (3) issues relating to
14 14ngg;gpg;
uuthp
thp 20>19>
20092010 ehL fle;j jkpoPo
ehL fle;muR
j jkpoPo muR - Transnational
- Transnational Government
Government of Tamil
of Tamil Eelam
Eelam
(ii)Provide scholarships so that able the need for a separate state as a so- camps have been killed or tortured. It Tamil freedom fighters always have a
There shall be....Continued students of the homeland as well as lution to the ethnic strife in Sri Lanka. is important both for the international special and respected place in the
able students from the Tamil Diaspora It shall lobby governments and other community as well as the future of the hearts of every Tamil. It is the duty of
from page 13
and the Global Tamil Community institutions so that a favourable cli- Tamils that the criminals involved be the TGTE that it pursues all avenues
could further their education in the mate for the creation and recognition punished. The TGTE will take meas- to help the families of martyrs and for-
states of the Tamil Diaspora. of Tamil Eelam is established. ures to secure the conviction of the mer combatants including: educa-
GUIDING PRINCIPLE THREE
(iii)Encourage members of the Tamil There must be immediate priority war criminals. This is also to consti- tional scholarships, sustainable
Towards the objective identified
Diaspora to return to teach at educa- given to establishing links with the in- tute an announcement that public ser- livelihood programmes, monthly al-
above, TGTE shall institute the fol-
tional institutions in the homeland at ternational community. Country vants and military personnel assisting lowances, health care, legal assis-
lowing measures:
least for short periods. groups should devote a share of their in the commission of international tance, tracing family members, family
(i) Assist in the establishment
(iv)Increase scope for education es- funds for this purpose. A research crimes will be prosecuted and that su- reunification, securing release from
of health facilities in the homeland,
pecially in new technologies in the think tank should be established to perior orders can never be a defense prisons, help to rebuild their lives,
(ii) Creation of homes and
homeland so that a highly skilled advise on issues which will be of in- to liability under national law or under counseling and other similar activi-
refuges for those affected by the war,
group could emerge in these areas of terest to the international community international law. ties. It should also study similar pro-
(iii) Assist in supporting pro-
knowledge. and to provide analysis of events in grammes in countries that have
grammes so that civilian housing and
South Asia which impact on the Sri GUIDING PRINCIPLE SEVEN established organizations to assist
infrastructure that was destroyed by
5.Promote Economic Welfare Lankan situation. The TGTE shall ensure that crimes war veterans such as the Veterans
the war are restored,
committed against the Tamil people Affairs in the United States. The pos-
(iv)Wherever possible, give similar
The TGTE shall promote the eco- GUIDING PRINCIPLE SIX are prosecuted and those responsible sibility of establishing a pension
assistance when needed to any Tamil
nomic welfare of the homeland are brought to justice. scheme, like the one that was estab-
within the three Tamil communities
through ensuring greater trade for the (i)The TGTE shall set up the machin- lished in India for their freedom fight-
recognized above,
industrial products of the homeland in ery to bring about conditions 8.Protect the Equality of Women and ers, should be explored
(v)Take measures to promote cultural
the states of the Diaspora. It shall do favourable to the establishment of of All Tamils .
activities that stress the distinctive-
so by exploring setting up its own cor- Tamil Eelam through lobbying and The Tamil struggle to date has re- GUIDING PRINCIPLE NINE
ness of Eelam Tamil culture in the Di-
porations towards the achievement of other activities. It should stress the le- sulted in the emancipation of the
aspora countries and safeguard its
this objective of upgrading the trade gitimate aspirations of the Tamil peo- Tamil Woman. This emancipation The TGTE will appoint a special com-
links with other Tamil cultures within
flows from the homeland. ple for a separate state and ensure must be promoted. Equally, the strug- mittee to look after the welfare of our
the Tamil Diaspora and the Global
that the international community gle also destroyed the caste system Martyrs and former combatants and
Tamil community.
GUIDING PRINCIPLE FIVE moves towards the acceptance of this and ensured that the principle of their families.
(i)Consistent with this aim, the TGTE objective equality is established. The TGTE
4.Promotion of Education in the
shall set up a Trading Commission, (ii)A think tank should be established shall establish mechanisms that rec- 9. Consultations and Discussions
homeland.
modeled on a transnational corpora- to study issues of relevance in the ognize the full legal equality of men Though the Advisory Committee has
tion, operating in the different states South Asian region that impact Eelam and women. been consulting many sources and
A strategy of successive Sinhalese
of the Tamil Diaspora to promote Tamils’ national question. taken into account various questions
governments has been to destroy the
trade between homeland and the (iii)The strengthening of the principle GUIDING PRINCIPLE EIGHT raised by sections of the Tamil-speak-
educational infrastructure of Tamil
states of the Tamil Diaspora and the of self-determination and the demo- ing people in preparation of this re-
Eelam, noted for producing scholars
Global Tamil Community. cratic struggle to achieve it through The Tamil Woman’s rights to equality port, the report is open to further
of international repute. In a grievous
(ii) The Transnational Govern- peaceful means for both the Tamils must be protected. Wherever possi- discussions and consultations. The
blow to learning, the Sinhalese army
ment shall assist in the setting up of and for other persecuted groups ble, the Tamil Woman should be enti- CWGs will also conduct meetings and
set on fire the famous Jaffna Public
new industries in the homeland and must be promoted by the Transna- tled to preferential treatment in discussion forums to obtain feedback
Library, a storehouse of ancient
raise funds for this purpose. tional Government. matters of the granting of scholar- from the community. We request that
works of Tamil. Other educational in-
(iii) It will create corporations ships and other entitlements. The all concerned parties send their sug-
stitutions were bombed and de-
that become the conduit for trade with 7.Prosecution of War Crimes, TGTE will work towards the abolition gestions and recommendation in writ-
stroyed. The tradition of scholarship
industries in the homeland and assist Crimes Against Humanity and of the dowry system in marriage and ing to the Advisory Committee before
within the Tamil homelands has to be
in the export of products of the home- Genocide any other customary practice injuri- February 5th, 2010. The suggestions
rebuilt.
land thereby promoting industries in ous to the interest of the Tamil and recommendations can be sent to
the homeland. The Government of Sri Lanka and its Woman. The TGTE will also ensure the following e-mail address:
GUIDING PRINCIPLE FOUR
leaders have committed serious viola- that the three Tamil Communities info@govtamileelam.org.
The TGTE shall take measures to re-
6.Conduct of Foreign Relations tions of humanitarian law by killing eradicate the caste system totally.
dress this situation through the follow-
over 50,000 Tamil civilians in 2009 9.Welfare of families of Martyrs, For- The Advisory Committee will consider
ing measures:
The TGTE shall endeavor to bring and incarcerating over 300,000 Tamil mer Combatants , and families af- the suggestions and recommendation
(i)Establish funds for assisting exist-
about conditions favourable to the es- civilians in concentration camps. fected by war and finalize the report by 10 Febru-
ing schools in the homeland so that
tablishment of Tamil Eelam by urging There is evidence that many in the ary, 2010.
their facilities are upgraded.

A new Era begins

Tamils’ freedom struggle takes a new dimension

Transnational Government of TamilEelam blooms

Be Prepared !
March Forward !!
Cast your ballot !!!
TGTE - First Constitutional Assembly
Vote
April 2010
ehL fle;j jkpoPo muR - Transnational Government of Tamil Eelam ngg;uthp 19> 2010 15
16 ngg;uthp 19> 2010 ehL fle;j jkpoPo muR - Transnational Government of Tamil Eelam

Jzpr;ryhd Kbit If;fpag;gl;L jkpou;fs; vLf;f


Ntz;ba Nju;jy; jiytpjpia epu;zapf;Fk; fl;lk; vdg; Gj;jp[Ptpfs; fUj;J
njhopy;rhu; epGzu;fs;> fy;tpkhd;fs; kw;Wk; r%f eydpy; mf;fiw As;s
tu;j;jfj;Jiw Kf;fpa];ju;fs; Nghd;Nwhu; xUkpj; Jf; fUj;J ntspapl;bUf;fpd;wdu;.
,yq;ifapy; jkpo;g;NgRk; topfsp Yk; Kd;ndLj;j gy;NtW fpAs;sJ vd;gJk; ntspahdJ. fhd tha;g;ghf vjpu;tUk; nghJj;
r%fj;jpd; ,Ug;igAk; vjpu;fhyj; Nghuhl;lq;fSk; gad;juhky; murpay; Jzpr;rYld; Nju;jiyj; jkpo; kf;fs; gad;gLj;jp
ijAk;> jiy tpjpiaAk; jPu;khdpf; NghAs;s ,e;jr; rkaj;jpy; Nghupdh Fuy; vOg;Gk; jiyik Ntz;Lk; NaahfNtz;Lk;. murpay; uPjpahfj;
Fk; Kf;fpa nghJj; Nju;jYf;fhd y; eypTw;W> mtyg; gl;L> nehe;J ,r;R+oypy; ,d;iwa R+oYf;Fj; jkpo; kf;fs; jq;fis Kidg;
Ntl;GkDf;fisj; jhf; fy; nra;tJ NghapUf;Fk; jkpo; kf;fs; jkJ Njitahd murpay; Jzpr;rYld; GWj;Jtjw;F cWjpahd ehlhS
,d;W njhlq;Ffpd;wJ. ,j; mLj;j murpay; efu;T Fwpj; Jj; jkp ou;fSf;fhff; Fuy; vOg;Gk; kd;w murpay; gpujpepjpj;Jtj;ijf;
Nju;jypy; jkpo;g; NgRk; r%fk; jpz;zpakhfr; rpe;jpj;Jj; JzpTld; murpay; jiyik xd;W ,e;jj; nfhz;b Ug;gijj; jtpu> jkpo;
If;fpag; gl;L Jzpr;ryhf vLf;Fk; Kb ntLj;J> If;fpakhf mjid Nju;jy; %yk; ntspg;gl;lhy; kl;LNk kf;fSf;Fj; jw;NghJ NtW khu;f;f
KbtpNyNa jPu;khdj;jpNyNa ntspg; gLj;j Ntz;ba fl;lhaj;jpy; jkpou;fSf;F VNjDk; nfhQ;reQ;r kpy;iy. Vida rfy khu;f;fq;fSk;
mjd; vjpu;fhyNk jq;fpapUf;fpd;wJ cs;shu;fs;. kPl;rp fpilf;Fk; vd;gJ njspT. milgl;Lg; Nghap Uf;Fk; epiyapy;
vdj; jkpo;g; Gj;jp[Ptpfs;> njhopy; jkpopdj;Jf;Fk; ngUk; rthy; murpay; jPu;nthd;wpd; mtrpaj; ,JNt xNu top.
rhu; epGzu;fs;> fy;tpkhd;fs; kw;Wk; Nghupd; KbTf;Fg; gpd;du; ,yq; ij muR Gupe;J nfhs;tjw;F mjdhy; mLj;j ehlhSkd;
r%f eydpy; mf;fiw As;s tu;j;j ifj; jkpou;fs; jkJ ePjp> epa- typAWj;jf;$ba tYthd mur- wj;jpy; jq;fisg; gpujpepjpj;Jtg;g
fj;Jiw Kf;fpa];ju;fs; Nghd;Nwhu; hakhd murpay; mgpyhi\fis pay; rf;jpfs; ,d;W jkpo; kf;fs; Lj;Jt jw;F jkpo; kf;fspdhy; nj-
xUkpj; Jf; fUj;J ntspapl;b cWjpg;ghl; Lld; Kd;ndLf;fj;jf;f kj;jpapy; ,y;iy. upT nra;ag; glf;$ba gpujpepjpfs;
Uf;fpd;wdu;. typik kpFe;j murpay; jiyikj; mjd; fhuzj;jpdhy;jhd; rfy tuyhw;Wf; fliknahd;iw epiw
%d;W jrhg;j cs;ehl;L Aj;jj; Jtk; mw;w tu;fshf ,Uf;fpd;whu;fs; tpl aq;fspYNk muRld; ,ize;J Ntw;w Ntz;ba nghWg;igf; nfhz;
jpd; NguopTfspypUe;Jk;> kPsK- vd;gjpy; fUj;J NtWghL ,y;iy. nraw; gl Ntz;Lnkd;W $Wgtu; bUf;fg; Nghfpwhu;fs;.
bahky; jtpf;Fk; jL khWk; ,e;epiyik xl;Lnkhj;jkhd fs;> Gjp jhfj; Njhd;wpapUf;Fk; me;jg; nghWg;ig epiwNtw;wf;
jkpo;g;NgRk; r%fj;jpd; kPJ fle;j jkp opdj;Jf;Fk; ngUk; rthyhFk;. murpay; R+o; epiyf;Nfw;wthW $ba murpay; Jzpr;rYk;> Neu;ik
khjj;jpa [dhjpgjpj; Nju;jiy ,j; Nju;jiy rupahfj; jkpou;fs; murpay; tpRthrj; Jld; nraw;gl Ak;> nfhs;if cWjpg;ghLk; tpiy
aLj;J ,g;NghJ nghJj;Nju;jy; vjpu;nfhs; tjd; %ykhf kl;LNk Kaw;rpg;gtu;fshfj; jq;fisj; Nghfhj FzhjpraKk; nfhz;l
xd;Wk; ty; te;jkhfj; jpzpf; ,r;rthiy ntw;wpnfhs;s KbAk;. jhq;fNs tu;zpj;Jf; nfhs; fpwhu;fs;. fw;w wpe;j Ntl;ghsu;fisf; fsj;jpy;
fg;gl;bUf;fpd;wJ. Nghu; KbTf;F te;Js;s Nghjp jkpo; kf;fspd; eyd;fis ePz;lfhy epWj; Jk; mzpapdiuj; jkpo;
fl;LWjpahd murpay; fl;l Yk;> jkpo;kf;fspd; gpur;rpidfs; mbg;gilapy; Nehf;Fif apy; kf;fs; Mjupf;f Ntz;Lk;.
ikg;G xd;iwNah tYthd murp KbTf;F tutpy;iy. mtu;fspd; mtu;fspd; ,e;j epiyg;ghL tpNtf ,yq;ifj; jkpo; kf;fspd;
ay; jiy ikj;Jtj;ijNah nfhz; epahaG+u;t khd murpay; mgpyhi\ khdjhf ,y;iy. vj;jifa mZF vjpu;fhy ,Ug;ig cWjp nra;tjw;
buhj jkpop dj;jpd; vjpu;fhyk;> ,j; fs; vl;lg;gL tjw;fhd rhj;jpaq;fs; Kiwiaf; filg;gpbf;f Ntz;L fhd Gjpa mu rpay; ghij ia
Nju;jy;fspy; mtu;fs; ntspg;gLj;Jk; njd;gltpy;iy. nkd;W jPu;khdpg;gjw;F Kd;djhf tFg;gjw;fhd Kjw; gbahf vjpu;
gpujpgypg;ig mZFKiwia muirg; nghWj;jtiu jkpou; ,d;W ,Uf;ff;$ba rfy jkpo; tUk; ehlhSkd;wj; Nju; jiy
nghWj;Nj mikag; Nghfpd;wJ fspd; epahakhd vjpu;ghu;g;igj; murp ay; fl;rpfSk; gioa Mf;fG+u;tkhfg; gad;gLj;J tnjd;
vd;gij jkpopdj;jpy; mf;fiw jpUg;jp nra;Ak; jPu;it toq;Fk; FNuhjq;fis kwe;J xd;wpiza gNj jkpo; kf;fs; vjpu;Nehf;Fk; cl
nfhz;l r%fj; jiytu;fs; Rl;bf; vz;zNk mjw;F ,y;iy vd;gJk; Ntz;Lnkd;W tpLf;fg;gl;l Nfhupf; dbr; rthyhFk;.
fhl;bapUf;fpd;wdu;. ntspg;gil ahdJ. mNjrkak;> iffSk; gadw; Wg; Ngha;tpl;ld. ,t;thW Gj;jp[Ptpfs; mlq;fpa
jkpo; kf;fs; fle;j MW jrhg;jq; jdf;F cfe;j cg;Gr;rg;gw;w xU tuyhw;Wf; flikia epiw jkpou; eyd;fhf;Fk; r%fg; gpuj-
fshf Kjy; %d;W jrhg;jq;fspy; jpl;lj;ijj; jPu;T vd;w ngaupy; Ntw;w Ntz;batu;fs; jq;fSf;fhd pepjpfs; jkpo; Clfq;fs; thapyhfj;
mikjp topapYk;> mLj;j %d;W jkpou;fs; kPJ fl;btpLk; R+j;jp fl;LWjpahd mu rpay; rKjha jkpo; kf;f Sf;Fr; nra;jp xd;iw
jrhg; jq;fs; mikjp kw;Wk; MAj uj;JlNdNa mJ nraw;glj; njhlq; nkhd;iw kPz;Lk; cUthf;Ftjw; ntspapl;bUf; fpd;whu;fs;.

<oj;jkpoupd; eph;thfj;jpy;...

Saffron Tree
Lunch Buffet Dinner Buffet
Fine Indian Cuisine
Over 35 Items Over 35 Items

$
10.95 $
12.95
150 Ngh; ghl;b nra;tjw;F
trjp nra;J nfhLf;fg;gLk;
Free parking Mon. to Fri. (after 6pm)
sat., Sun full lunch

Bay & Gerrard Tel: 416.850.3179


(Across from hospital for sick children)
91 Gerrard St. W, Toronto. Ont., M5G 2A7 Fax:647-7234019
ehL fle;j jkpoPo muR - Transnational Government of Tamil Eelam ngg;uthp 19> 2010 17
me;jf; fhyj;jpy; 94 Mk; Mz;L
vkJ epiyg;ghl;il rpq;fs kw;Wk; 2001 Mk; Mz;Lfspy; ,U
re;ju;g;gq;fs; vkf;F fpilj;jd.
mit jtwtplg;gl;L tpl;ld.

kf;fs; czu kWj;jhy; x];Nyhg; Ngr;Rthu;j;ijapy;


,U gFjpapdUk; cs;sf Raepu;za
cupikf;F ,zq;fNtz;Lk; vd;gJ

xU gpughfud; my;y> KbthfpapUe;jJ> MdhYk; mit


Jujp\;ltrkhf if$ltpy;iy. Md-
hYk; ehk; kf;fspd; Nfhupf;ifia

,d;Dk; 10 gpughfud;fs; murpay; cupikfisj; jhiu


thu;j;J xUNghJk; nry;y khl;Nlhk;.
ehq;fs; xU NghJk; ehl;il

Njhd;Wthu;fs;:
gpsTgLj;jpr; nry;ytpy;iy.
,e;jpahtpy;> gpuhd;]py;> Rtpl;ru;
yhe;jpy; ,Ug;gJ Nghd;W me;je;j
,uh. rk;ge;jd; vkJ kf;fs; tUk; Nju;jypy; 90 tPjk; khepy kf;fs; mtu;fsJ Njit-
mbikfshf vd;whYk; MSk; thf;fspj;J jkJ epiyg;ghl;il fis gupghydq;fisr; nra;fp
fl;rpAld; ,ize;jhy;jhd; jkpo; kPs cWjpg;gLj;j Ntz;Lk; vd;Wk; whu;fs;. mNjNghd;W vkJ jkpo;
kf;fs; vjidAk; ngwyhk; vd;W mtu; $wpdhu;. NgRk; kf;fSk;> jkJ G+u;tPfkhf
thOk; gFjpapy; cs;s Raepu;za fg;gl;Ls;sd. mjidg; Nghd;W
vtuhtJ rpe;jpj;jhy; mJ jtW. jpUkiyapYs;s mtuJ tPl;by; vkJ jkpo;NgRk; kf;fSk; KOi-
vkJ epiyg;ghl;il rpq;fs kf;fs; New;W eilngw;w fl;rpapd; Mjuth- cupikfisNa ehk; Nfl;fpNwhk;.
ehk; ,jid gyKiw ghuhS kahd thf;fspg;igr; nra;J kf;
czu kWj;jhy; xU gpughfud; su; fSldhd $l;lj;jpd; NghNj fspd; me;j mjpfhuj;ij juNtz;
my;y> ,d;Dk; 10 gpughfud;fs; mtu; ,t;thW $wpdhu;. kd;wj;jpYk; ru;tNjrj;jpw;Fk; typ
AWj;jpAs;Nshk;. Lk;. mjd; %yk; vkJ cupikfis
Njhd;Wthu;fs; vd;W ,yq;if jkp khtl;lf; fpisj; jiytUk; Nfhupf;iffis ,e;jpah cs;spl;l
ouRf; fl;rpapd; jiytUk;> Kd; Kd;dhs; ghuhSkd;w cWg;gpdU mtw;iwg; ngw;Wf;nfhs;s ehk;
vjpu;fhyj;jpy; jkpo;> K];ypk; kf;fs; ru;tNjrj;jplk; cuj;Jf; Nfl;f
dhs; ghuhSkd;w cWg;gpdUkhd khd f.Jiuul;zrpq;fk; jiyikap KbAk;> ePq;fs; mspf;Fk; mjpfg;g
,uh.rk;ge;jd; njuptpj;jhu;. y; New;Wf; fhiy 10.00 kzpastpy; ,ize;J rhj;tPfkhf NghuhlTk;
jaq;fkhl;Nlhk;. rpq;fs kf;fs; bahd thf;Ffs; rpq;fs kf;fs;
murhq;fj;jpd; epiyg;ghl;bid ,lk;ngw;w ,f; $l;lj;jpy; NkYk; kj;jpapy; xU tpj czu;it Vw;g
Vw;ftpy;iy vd;gij jkpo; NgRk; Ngrpa Mu;. rk;ge;jd; $wpajhtJ> epr;rakhf ,jid> vkJ epiyg;
ghl;il czu kWj;jhy; xU gpugh- Lj;j Ntz;Lk;. mjid cWjpg;g
kf;fs; fle;j [dhjpgjpj; Nju;jypy; ehq;fs; khtl;l uPjpahf Lj;Jk; epiyg;ghl;il ePq;fs;
xd;whf thf;fspj;J ,e;jpah cl;gl Ntl;ghsu;fis njupTnra;Ak; gzp fud; my;y> ,d;Dk; 10 gpughfud;fs;
Njhd;Wthu;fs;. Nju;jypy; fhl;l Ntz;Lk;.
ru;tNjrj;jpw;F ep&gpj;Js;sdu; vd; apy; <Lgl;L tUfpd;Nwhk;> khtl;l ,e;j muR ,ufrpakhd R+o;r;rpf
Wk; ,uh.rk;ge;jd; njuptpj;jhu;. uPjpahf kf;fshy; Kd;nkhopag;gLk; je;ij nry;th xU fhyj;jpy;
njuptpj;jhu;> jkpou;fspd; gpur;rpid ukhd jpl;lj;ij nraw;gLj;jp tUfp
epue;ju jPu;Tf;F ehk; typAWj;j gpujpepjpfs; njhlu;ghf vkJ wJ. mjhtJ vq;nfy;yhk; rpW
Ntz;Lkhdhy; ghuhSkd;wj; Nju;j fl;rpapd; cau;gPlk; nfhOk;gpNy fis czu;e;J nfhs;Sk; rpq;fsj;
jiyikfs; ,e;j ehl;by; Njhd;w ghd;ik kf;fs; ngUk;ghd;ikahf
ypYk; jkpo; NgRk; kf;fs; mjpfg;gb tUk;> nrt;tha;> Gjd;fpoik $b ,Uf;fpwhu;fNsh> mtu;fis rpW
ahd thf;Ffis mspf;f Ntz;Lk;. gpujpepjpfis cWjpnra;aTs;sJ. tpy;iy. Mdhy; mJtiu vkJ
Nghuhl;lk; njhlUk; vdj; njup ikg;gLj;Jk; Kaw;rpapy; <Lgl;L
,jd; %yk; ghuhSkd;wj;jpYk; Clfq;fs; thapyhf vkJ tUfpd;wJ. ngUk;ghd;ikahf
ntspapYk; vkJ epiyg;ghl;il fl;rpia tpl;L kf;fisg; gpupf;f tpj;jhu;.
ehd; ,q;F tu Kd;du; K];ypk; ,Ue;\jhy; jhNd cupik gw;wp Ngr
cWjpahf njuptpj;J epue;ju jPu;Tf;F muR gy;NtW rjpfis nra;JtU KbAk;. murpd; Kaw;rp xU ehSk;
typAWj;j KbAk; vd;Wk; mtu; fpwJ. mjidapl;L ehk; ftiya fhq;fpu]; gpujpepjpfSld; Ngrpj;jhd;
te;Njd;. ,j; Nju;jypy; jkpo; NgRk; gypf;fhJ. mjid vkJ kf;fs;
nrhd;dhu;. ilatpy;iy. ehk; vkJ kf;fspd; Vw;Wf; nfhs;stpy;iy vd;gjid
,e;jpahTld; Aj;jr; R+oypYk; Nfhupf;ifapy; cWjpahfTs;Nshk;. kf;fs; ,ize;J xw;Wikahf
Ts;Nshk;. mz;ikapy; fy;Kid fle;j Nju;jypy; fhl;bAs;sdu;.
mjw;Fg; gpd;dUk; ehk; neUq;fpa ehq;fs; vkJ Nghuhl;l tuyhw;wpy; ,Wjpahf xd;iw njuptpf;f
njhlu;ig Ngzp tUfpd;Nwhk;> vkJ Kf;fpa fhy fl;lj;jpy; ,Uf;fpd; apy; vd;id K];ypk; kf;fs; nfsu
tpj;jhu;fs;. ,J je;ij nry;th tp- tpUk;GfpNwd;> “”tpNtfkhf MSk;
kf;fspd; Nfhupf;iffspy; vt;tpj Nwhk;. fl;rpAld; Nru;e;Jjhd; mbikfsh-
khw;wq;fSk; ,y;yhJ ehk; ahUf; ehq;fs; xU NghJk; td;K dhy; tsu;j;J tug;gl;l ,f; fl;rpapd;
nfhs;iff;F fpilj;j ghuhl;lhFk;. fp vd;whYk; jkpo; kf;fs; vjidAk;
Fk; mbgzpag; Nghtjpy;iy. iwia tpUk;gtpy;iy. fle;j 60 ngwyhk; vd vtuhtJ rpe;jpj;jhy;
ghuhSkd;wj; Nju;jypd; gpd;du; Mz;Lfhy Nghuhl;lj;jpy; 30 tUl ,d;W [dhjpgjp rpq;fs
kf;fspd; mjpfg;gbahd thf;Ff mJ jtwhd topahFk;” ehk; fLk;
epue;jukhd jPu;Tf;F xj;Jiog;G fhyk; MAjg; Nghuhl;lj;ij vkJ Nghf;ifr; rpe;jpf;fhky; njhlu;e;J
toq;Ftjhf ,e;jpah vkf;F ,isQu;fs; epfo;j;jpdhu;fs;. mtu;f shy; njupthfpAs;shu;. mjdhy;>
[dhjpgjp Ml;rp mjpfhuq;fs; toq; nraw;gl;L vkJ jPu;it ngWNthk;>
thf;FWjpaspj;Js;sJ. vdNt spd; jpahfj;ij ehk; kjpf;fpd;Nwhk;. mjw;F midtUk; xd;WgLNthk;.
flj;jg;gl;l kdpj cupik nraw;ghl;lhsu; tpLjiy td;dpapy; fhzhkw;Nghd
nra;ag;glNtz;Lk;: midj;Jyf kd;dpg;Gr;rig
Gj;jsk; gFjpapy; nts;is mtu; tPL jpUk;gtpy;iy. gps;isfis NjLk; ngw;NwhUf;F
thdpy; flj;jg;gl;l kdpj cupik
nraw;ghl;lhsu; gl;udp uhrPf;
,J njhlu;gpy; mtupd;
FLk;gj;jpdu; Gj;jsk; gFjpapy; cjtf; $l;LKaw;rp
vd;gtiu tpLjiy nra;aNtz;Lk; cs;s fhty;epiyaj;jpYk;> rpwPyq; td;dpg; gFjpapy; fle;j fhyq;f sdu; vdj; njuptpf;fg;gLfpwJ.
vd midj;Jyf kd;dpg;Gr;rig fhtpd; kdpj cupikfs; Mizf;F spy; ,lk;ngw;w Aj;j mdu;j;jq;fspd; mtu;fs; ,Uf;Fk; ,lk; gw;wpa
njuptpj;Js;sJ. OtpYk; Kiwg;ghLfis Nkw; NghJ fhzhkw;Nghd 18 taJf;Ff; tptuq;fs; ngw;NwhUf;Fg; ngw;Wf;
,J njhlu;gpy; mJ tpLj;Js;s nfhz;Ls;sdu;. Mdhy; kdpj cup Fiwe;j gps;isfisj; NjLk; ngw; nfhLf;fg;gl;Ls;sd.
mwpf;if tUkhW: ik Mizf;FO Kiwg;ghL NwhUf;F cjtpfs; toq;fg;gL jkJ gps;isfisj; NjLk;
rpwPyq;fhtpd; Gj;jsk; gFjpapy; nra;jjw;fhd gjpT ,yf;fq;fis fpd;wd. ngw;Nwhu; tl khfhzj;jpYs;s
,aq;fptUk; r%f ek;gpf;if epjpak; nfhLf;ftpy;iy vd mtupd; gps;isapd; ngau;> mq;f khtl;lq;fspd; gpuNjr nrayfk;>
vdg;gLk; mikg;gpd; jiytUk;> cwtpdu;fs; njuptpj;Js;sdu;. milahsq;fs; Mfpatw;iwj;njup cjtp mur mjpgu; gzpkidfspy;
kdpj cupik nraw;ghl;lhsUkhd ,jdpilNa fhty;JiwapdUk; tpj;J ,e;j eltbf;ifapy; cjtp flikahw;Wk; rpWtu; ed;dlj;ij
gl;udp uhrPf; (55) fle;j 11 Mk; ehs; Nkw;nfhs;sg;gl;l Kiwg;ghLfs; ngwKbAk;. cj;jpNahfj;ju;> epfo;r;rpj; jpl;l
nghyeWit gFjpapy; itj;J njhlu;gpy; tprhuizfis Nkw; tTdpah khtl;lr; nrayfk;> cjtpahsu;fsplk; ,J gw;wpa
nts;is thdpy; te;jtu;fshy; nfhs;stpy;iy vd njuptpf;fg;gL If; fpa ehLfs; rpWtu; epjpak; jfty;fisj; njuptpf;fKbAk;.
flj;jg;gl;Ls;shu;. fpd;wJ. (Adpnrt;)> tlkhfhz rpWtu; aho;g;ghzj;jpy; gps;is ,y;iy
mtu; gyte;jkhf fhzhky; Ng- nghJkf;fspd; kdpj cupik- ed;dlj;ijj; jpizf;fsk; vd;git nad;why; tTdpahtpy; Njbf;
hdtuhfyhk; my;yJ Jd;GWj;jg;gl fis ghJfhf;Fk; eltbf;ifapy; ,ize;J ,t;Ntiyj; jpl;lj;ij fz;Lgpbf;f Kaw;rp vLf;fg;gLfpwJ.
yhk; vd;w mr;rq;fs; vOe;Js;sd. <Lgl;LtUk; r%f ek;gpf;if epjpak; $l;L Kaw;rpahf Kd;ndLj;J ,jw;nfd tTdpah khtl;lr;
mtu; njhlu;ghd tprhuizfis cs;ehl;L Nkhjy;fspy; ghjpf;fg;gl;l tUfpd;wd. nrayfj;jpy; jpwf;fg;gl;Ls;s jdpg;
murpd; ve;j Jiw Nkw;nfhz;L tu;ff;F mtru cjtpfisAk;
,e;j eltbf;ifapdhy; rpy rpW gpuptpd; 024 222 5566 vDk; njhiy
tUfpd;wJ vd;gJ njupatpy;iy. toq;fp tUtJ ,q;F Fwpg;gplj;
nghyeWit gFjpf;F tp[ak; jf;fJ. tu; fs; fz;L gpbf;fg;gl;L Ngrp ,yf;fj;Jld; njhlu;Gnfhs;s
Nkw;nfhz;l uhrPf; jdJ ez;gu;fS ngw;Nwhuplk; kPs xg;gilf;fg;gl;Ls; KbAk; vd mwptpf;fg;gl;Ls;sJ.
ld; jpUk;gpf;nfhz;bUe;j Ntis Mapuf;fzf;fhNdhu; capupoe;Js;sdu; vd;gJ cz;ik nfhy;yg;gl;Nlhupd; rupahd vz;zpf;
ifia I.eh. mwpe;jpUf;f tpy;iy”
mtu;fis nts;is thd; xd;W
,ilkwpj;Js;sJ. mjd; gpd;du; vd;whYk;> rupahd vz;zpf;if njupahJ: I.eh vd;whu; [hd; N`hk;];.
Nghupy; ,Wjpf; fl;lj;jpy; ele;j
nts;is thdpy; te;jtu;fSld; ,yq;ifapy; tpLjiyg; GypfSf;F gj;jhapuj;Jf;F ehw;gjhapuj;Jf;Fk; rk;gtq;fs; njhlu;gpy; ,yq;ifapy;
muG nkhopapy; el;Gld; ciuahba vjpuhf mur gilapdu; Nkw;nfhz;l ,ilg;gl;lJ vd;W ,yq;ifapy; I. RahjPd tprhuiz Ntz;Lk; vd;W I.
uhrPf;> jhd; nts;isthdpy; ,uhZt eltbf;ifapd; ,Wjpf; eh.tpd; rhu;ghfg; Ngrty;y Kd;dhs; eh. typAWj;Jtjhf mtu; jkpNoh
fl;lj;jpy; nfhy;yg;gl;l nghJkf;fs; mjpfhupahd Nfhu;ld; nta;]; irf;F toq;fpa nrt;tpapy; njuptpj;
tUtjhf njuptpj;J nrd;whu;. njhlu;gpy; cj;jpNahfG+u;t vz;zpf;if mz;ikapy; njuptpj;jpUe;jhu;. Mdhy;
thd; thisr;Nrid gFjpf;F Js;shu;.
vjidAk; I.eh. nfhz;bUf;ftpy;iy Nghupd; ,Wjpf; fl;lj;jpy; nfhy;yg;gl;l kPs;FbNaw;wk; njhlu;ghd Nfs;
nry;tjhf mtu; njuptpj;jpUe;jhu;. vd;W I.eh.tpd; kdpjhgpkhdg; gzpfs; tu;fspd; rupahd vz;zpf;ifia I.eh. tpf;F gjpyspf;ifapy;> Kd;ig fhl;b
jhd; gpd;du; cq;fis re;jpg;gjhf xUq;fpizg;ghsu; [hd; N`hk;]; mwpe;jpUf;ftpy;iy vd;W [hd; Yk; Kfhkpy; ,Ug;NghUf;F mjpf
mtu; jkJ ez;gu;fSf;F njuptpj;J njuptpj;Js;shu;. N`hk;]; $wpdhu;. Rje;jpuk; mspf;fg;gl;Ls;sJ vd;W $wp-
nrd;wpUe;jhu;. Mdhy; mjd; gpd;du; Aj;jj;jpd; ,Wjpf; fl;lj;jpy; “Mapuf;fzf;fhNdhu; capupoe; dhu;
nfhy;yg;gl;ltu;fspd; vz;zpf;if Js;sdu; vd;gJ cz;ik vd;whYk;>
18 ngg;uthp 19> 2010 ehL fle;j jkpoPo muR - Transnational Government of Tamil Eelam

Sri Lankan & Fresh Indian


Indian Cuisine Sweet Items

Ganesh
Take-Out & Catering
gpwe;j ehs; itgtq;fs;> kw;Wk;
midj;J itgtq;fSf;Fk; cq;fs;
Njitf;F Vw;g czTfs; rpwe;j Kiwapy;
jahupj;J toq;fg;gLk;.

Tel: 905-305-0522
411 Manhattan Dr, Unit 2,
Markham, ON, L3P 7P4
(1Blook South of 16 Ave on McCowan)
ehL fle;j jkpoPo muR - Transnational Government of Tamil Eelam ngg;uthp 19> 2010 19

√VmÔV©√V™ \uÆD ÿƒ·ÔˆB\V™ c≈¬ÔD


nD√m T>›m¬zD
∂]Ô\V™ √›Á>
*·©ÿ√≈ ŒÚ kVF©A

c∫Ô^ Furnace, Air Conditionern


√VmÔV©A
Energy efficient system]uz \Vu§™VKD,
>ıß˙ Ûº¶u§ÁB Tankless System\VÔ How do Burglars Get into
\Vu§™VKD Rebates & GrantsgÔ your home?
√›Á>© ÿ√uƬ ÿÔV^·ÈVD. ÷Á> s¶ Statistics show that burglars enter homes
using the following entrances,
15% ∂´ƒV∫Ô grant ÿ√≈ÈVD. ¿∫Ô^ • 2% from the 2nd floor
ÿƒÈkπ©√]_ ÷ÚÕm nD√m T>›]uzD • 4% from the basement
∂]Ô\V™ √›Á> ÿ√uƬÿÔV^· ÷m ŒÚ Â_È • 6% using unlocked entrances
• 9% from the garage
kVF©A. • 22% from the back door
Furnace¬z $1845 • 23% from the 1st floor windows
• 34% from the front door
Air Conditioner¬z $750 - $900
Tankless System¬z $950 - $1050 E-mail: info@quickhomesecurity.com
Web: www.quickhomesecurity.com

For all your Heating Needs


∑›>D Gas Furnaces:
Every model in our Freedom® Furnaces family is
÷>\V™ designed to provide maximum heat for minimum fuel
usage. The ultimate models even reduce temperature
For all kind of Vacuums swings and short cycling.


Central Vacuum Systems
Commercial Vacuums
ÔVÈWÁÈ Oil Furnaces:
• Comfortable & easy to use Vacuums Our oil furnaces are durably constructed with only the
• Clean hard-to-reach areas finest materials and components. So you can rest easi-
• Great for pets and allergens ly and warmly. Freedom® 80 oil furnaces heat your
• Environmentally friendly products home quickly and efficiently, even during the toughest
• Less Energy and Resources winters.
• Whole house cleaning convenience
• Central Vacuum Power Units For all your Cooling Needs
• Central Vacuum Yellow Jacket Stay cool and save a comfortable amount of money
with American Standard Air Conditioning’s line of
Contact Raman Appliances for all Allegiance® air conditioners. Our air conditioners
your Cleaning needs and enjoy the range in efficiency from 13 to 18+ SEER - among the
highest efficiency ratings in the industry.
comfort of your home.
Our Allegiance® family offers a wide range of comfort
choices, plus exclusive state-of-the-art technology the
quietly, meticulously and efficiently conditions your
air. Get ready for a level of comfort you and your fami-
ly may never have experienced before.

Raman Chelliah
3021 Markham Rd. Unit 51, Scarborough ON. M1X 1L8
Tel: 416.332.1989
Cel: 647.893.4414
Fax: 416.332.4967
Raman Appliances E-mail: info@raheatingcooling.com
20 ngg;uthp 19> 2010 ehL fle;j jkpoPo muR - Transnational Government of Tamil Eelam

GGyk;ngau;e;j cwTfspd; Fuyhf Kd; itf;fg;gl;Ls;s ehL fle;j jkpoPo murpd;


mikg;ig typAWj;jTk;> jhaf kf;fspd; jkpoPo ,iwikf;fhTk;> Gyk;ngau;
cwTfspd; jhu;kPf [dehaf fl;likg;ghfTk;> xl;Lnkhj;j jkpo; r%fj;jpd; vOr;rpf;
FuyhfTk;> mikatpUf;Fk; ehL fle;j jkpoPo murpd; kjpAiuf;FOtpy; ,Uf;Fk;
Francis Boyle, Karen Parker NkYk; gyupdhy; Neubahf fUj;Jiu toq;fg;gLk;.

,g; nghJf;$l;lj;jpw;F> midj;Jj; jkpo; kf;fisAk; md;Gld; miof;fpd;Nwhk;

Call me for Your Home New Market Price!!!


Neilson/Ellesmere Warden/Finch Live Upstairs
Why Rent At This Price? 16th Ave / Markham Bypass Rent downstairs
0 0 0 88 00
,90 9,9
0 7 ,00 9,8 ,0
9 6 8 28 2 89
$1 $1 $ $3 $2

Scarborough Toronto Scarborough Markham Scarborough


4 Bedrooms, 3 Washrooms 3 Bedrooms, 1 Washroom 4+2 Bedrooms, 3 Washrooms 2+1 Bedrooms, 3 Washrooms 3+3 Bedrooms, 2 Washrooms
Close To All Amenities- 401, Schools Great Starter Home Or Great Best And Lovely Coner Unit Located In Desirable Area Neilson/Sheppard
Property For Investor

Finch & Warden Burr Oak & Ninth Line Finch/Mccowan First Time Buyer's !!! Markham & Steeles
00 0 00 00 00
5 5,0 5 ,00 6 9,9 8 5,0 4 4,9
$1 1 $4 $2 $4
$4

Scarborough Markham Scarborough Brampton Scarborough


3 Bedrooms, 1 Washroom 3 Bedrooms, 3 Washrooms 4+1 Bedrooms, 4 Washrooms 3+1 Bedrooms, 3 Washrooms 4+2 Bedrooms, 4 Washrooms
Parking And Much More! Don't Delay!!! Open Concept Main Floor High Desirable Location Fin. Basment & Sep. Entrance Apx Age : 0-5

Lots Of Upgrades!! Markham/Bur Oak Ave


0 0
9,90 9 ,90
41 3
$ $4
tpj;jp jpy;iyehafk;
Sales Representative
Dir: 416-509-9557 Brampton
4 Bedrooms, 3 Washrooms
Markham
4 Bedrooms, 3 Washrooms
Bus: 416-284-5555 Royal Realty Ltd., Brokerage
INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED
Close To New Hospital, Parks Apx Age : 0-5

Email: tvithi@yahoo.com
880 Ellesmere Road, Suite 204, Toronto, ON M1P 2W6 Be the First to see the Hot New properties

Free Real Estate Consultation! Call me…

Minat Terkait