Anda di halaman 1dari 9

Lagar och regler

Senast granskad juli 2011

Mer om

vergngsbestmmelser fr reformerna
i de olika skolformerna
Den nya skollagen (2010:800) ska som huvudregel tillmpas frn den 1 juli 2011
Fr kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning fr utvecklingsstrda och utbildning i
svenska fr invandrare ska den nya skollagen tillmpas frn och med den 1 juli 2012
Fr elever i gymnasieskolan och gymnasiesrskolan som pbrjat sin utbildning fre den 1
juli 2011 ska gamla bestmmelser tillmpas.
Skolfrordningen (2011:185) ska brja tillmpas p utbildning i frskolan, frskoleklassen,
fritidshemmet, grundskolan, grundsrskolan, specialskolan och sameskolan den 1 juli
2011.
Gymnasiefrordningen (2010:2039) ska tillmpas p utbildning i gymnasieskolan och
gymnasiesrskolan som pbrjas efter den 1 juli 2011.

Reformerna inom skolan


Under 2010 beslutade riksdagen om infrandet av en ny skollag (2010:800)
som trdde i kraft den 1 augusti 2010. Lagen ska tillmpas p utbildning och
annan verksamhet frn och med den 1 juli 2011. Fr kommunal
vuxenutbildning, vuxenutbildning fr utvecklingsstrda och utbildning i
svenska fr invandrare, ska lagen i stllet tillmpas frn och med den 1 juli
2012. Regeringen har beslutat om andra frfattningar som till exempel en
ny gymnasiefrordning (2010:2039) och en ny skolfrordning (2011:185).
Dessa ska, liksom den nya skollagen, tillmpas p utbildning efter den 1 juli
2011. Som huvudregel ska allts bestmmelserna i skollagen och
frordningarna brja tillmpas frn den 1 juli 2011. I de s kallade
vergngsbestmmelserna till respektive lag eller frordning kan man se i
vilka fall bestmmelserna ska tillmpas frn och med ett annat datum.
Nedan fljer centrala vergngsbestmmelser fr respektive skolform.

Grundskolan
Utbildningen fr elever i grundskolan ska efter den 1 juli 2011 genomfras
enligt den nya skollagen, skolfrordningen och den nya lroplanen fr
grundskolan, frskoleklassen och fritidshemmet om ngot annat inte
framgr av ngon av de frfattningarna. I lroplanen finns ven
grundskolans kursplaner som kompletteras av kunskapskrav. I grundskolan
r den nya betygsskalan sexgradig, AF, med fem godknda och ett icke
godknt betygssteg.

Betyg
De elever som lsret 2011/12 gr i rskurs 9 ska fortsatt f betyg enligt den
nuvarande betygsskalan, det vill sga GMVG. Detta medfr ven att
undervisningen fr dessa elever ska genomfras enligt kursplanerna som
utgr frn Lpo 94.
Frn och med hstterminen 2012 kommer betyg ven att sttas i rskurs 6
och 7 i grundskolan. Eleverna ska f betyg vid varje terminsslut frn och
med sjtte klass i alla mnen utom sprkval. Betyg i sprkvalet ska sttas
frn och med hstterminen i rskurs 7.

Grundsrskolan
Utbildningen fr elever i grundsrskolan ska efter den 1 juli 2011
genomfras enligt den nya skollagen, skolfrordningen, lroplanen fr
grundsrskolan samt frn kursplaner och kunskapskrav om ngot annat inte
framgr av de frfattningarna. I grundsrskolan r den nya betygsskalan, i
de fall d betyg ska sttas femgradig, AE. Betygssteget F anvnds med
andra ord inte i grundsrskolan.
Mlgruppen fr grundsrskolan ndras den 1 juli 2011. Ls om detta i
Skolverkets pm Mer om Mlgruppen fr grundsrskola, gymnasiesrskola
och srskild utbildning fr vuxna.

Betyg
Elever i grundsrskolan som lsret 2011/12 gr i rskurs 9 ska inte f betyg
enligt de nya bestmmelserna. Dessa elever ska fortsatt, om elev eller
vrdnadshavare begr det, f betyg enligt den nuvarande betygsskalan, det
vill sga GVG. Liksom i grundskolan ska undervisningen fr eleverna i
rskurs 9 i grundsrskolan under lsret 2011/12 genomfras enligt
kursplaner fr grundsrskolan som utgr frn Lpo 94.

Frn och med hstterminen 2012 kommer betyg ven att kunna sttas i
grundsrskolans rskurs 6 och 7. ven hr gller att betyg bara ska sttas
om elev eller vrdnadshavare begr det. Om betyg stts ska eleverna d f
betyg vid varje terminsslut frn och med sjtte klass.

Specialskolan
Utbildningen fr elever i specialskolan ska efter den 1 juli 2011 genomfras
enligt den nya skollagen, skolfrordningen samt lroplanen fr
specialskolan och fr frskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall om
ngot annat inte framgr av de frfattningarna. I specialskolan r den nya
betygsskalan densamma som fr grundskolan det vill sga sexgradig,
AF, med fem godknda och ett icke godknt betygssteg. Undervisningen
ska utg frn kursplanerna och kunskapskraven fr specialskolan samt frn
de nya kursplanerna och kunskapskraven fr grundskolan. Om en elev har
en utvecklingsstrning ska undervisningen genomfras enligt vissa srskilt
faststllda kursplaner och kunskapskrav.

Betyg
Elever i specialskolan som lsret 2011/12 gr i rskurs 10 ska inte f betyg
enligt de nya bestmmelserna. Dessa elever ska fortsatt f betyg enligt den
nuvarande betygsskalan, det vill sga GMVG. Det innebr ven att
undervisningen fr dessa elever ska genomfras enligt kursplanerna som
utgr frn Lpo 94.
Frn och med hstterminen 2012 kommer betyg ven att sttas i rskurs 7
och 8 i specialskolan. Betyg kommer inte att sttas i specialskolans sjtte
klass. I specialskolan ska betyg sttas frn och med hstterminen i rskurs 7
i alla mnen utom sprkval. Betyg i sprkvalet ska sttas frn och med
hstterminen i rskurs 8. Nr det gller elever med utvecklingsstrning i
specialskolan gller motsvarande som fr elever i grundsrskolan.

Elever som pbrjat tidigare utbildningsformer


Synskadade elever som tagits emot i specialskolan fre den 1 juli 2001 och
talskadade elever som tagits emot fre den 1 juli 2002 ska fullflja den
pbrjade utbildningen enligt ldre bestmmelser. Detsamma gller elever
som tagits emot fr utbildning i srskilda klasser inom specialskolan innan
den 1 juli 2002 eller elever som fre den 1 juli 2001 tagits emot i
specialskolan eftersom de p grund av sitt funktionshinder eller av andra
skl bedmts inte kunna g i sr- eller grundskola. Elever i specialskolan
som fre den 1 juli 2008 tagits emot i srskilda resurscenter ska fullflja den
utbildningen enligt ldre bestmmelser.

Sameskolan
Utbildningen fr elever i sameskolan ska efter den 1 juli 2011 genomfras
enligt den nya skollagen, skolfrordningen och lroplanen fr sameskolan
samt fr frskoleklassen och fritidshememt i vissa fall. Undervisningen ska
genomfras enligt kursplanerna och kunskapskraven fr sameskolan samt
frn kursplanerna och kunskapskraven i den nya lroplanen fr
grundskolan.

Betyg
Betyg kommer fr frsta gngen att sttas i rskurs 6 i sameskolan
hstterminen 2012. Elever i sameskolan kommer att f betyg bda
terminerna i rskurs 6. Betygsskalan kommer att vara densamma som i
grundskolan och specialskolan det vill sga sexgradig, AF, med fem
godknda och ett icke godknt betygssteg.

Gymnasieskolan
Utbildningen fr elever i gymnasieskolan som pbrjar sin
gymnasieutbildning efter den 1 juli 2011 (i Gy2011) ska flja
bestmmelserna i den nya skollagen och den nya gymnasiefrordningen.
Undervisningen ska genomfras enligt de nya examensmlen och
mnesplanerna. I gymnasieskolan r den nya betygsskalan sexgradig, AF,
med fem godknda och ett icke godknt betygssteg.

Elever som redan pbrjat gymnasiestudier


De gymnasieelever som pbrjat sin utbildning fre den 1 juli 2011 ska
fullflja sin utbildning enligt bestmmelserna i den ldre skollagen och
gymnasiefrordningen samt enligt ldre kursplaner. Dessa elever ska
fortsatt f betyg enligt den ldre betygsskalan, det vill sga IGMVG.
Elever som pbrjat sina gymnasiestudier fre den 1 juli 2011, och som
efter avbrott i studierna vill fullflja sin utbildning, ska gra detta enligt de
ldre bestmmelserna om den utbildningen som eleven en gng pbrjade fortfarande
erbjuds. Detta kan till exempel glla elever som gr studieavbrott fr studier
utomlands. I de fall den pbrjade utbildningen inte lngre erbjuds ska
eleverna fullflja utbildningen enligt den nya skollagen och den nya
gymnasiefrordningen. Undervisningen ska genomfras enligt de examensml och mnesplaner som gller fr elever i Gy2011. Detsamma gller fr
elev som terantas i gymnasieskolan eller som gr om ett lsr, p samma

program eller ett annat program efter programbyte, efter den 1 juli 2011.
Den detaljerade regleringen som rr gymnasieskolan specifikt finns i 15-17
kapitlet i skollagen. Dessa bestmmelser ska allts tillmpas p utbildning
som pbrjas efter den 1 juli 2011. I skollagen finns det dock ven andra
bestmmelser som rr alla skolformer, dvs. de bestmmelser som finns i
1-6 och 23-29 kapitlen. Enligt 13 lagen (2010:801) om infrande av
skollagen (2010:800) ska bestmmelserna frn 1985 rs skollag fortstta att
tillmpas p utbildning i gymnasieskolan som pbrjats fre den 1 juli 2011.
Den nrmare innebrden av vad den bestmmelsen innebr i frhllande
till de allmnna bestmmelserna i skollagen kommer att utvisas av praxis.

Nya och gamla betyg


Skolverket fr enligt vergngsbestmmelserna meddela freskrifter om i
vilka fall kurser enligt de kursplaner som gller fre den 1 juli 2011
motsvaras av kurser enligt de nya mnesplanerna och som drmed fr ing i
en gymnasieexamen. Dessa freskrifter kommer att tas fram under hsten
2011. Betyg p ldre kurser, som enligt Skolverkets freskrifter ovan r
jmfrbara med de nya kurserna, fr ing i en gymnasieexamen i Gy2011
ven om de r satta fre den 1 juli 2011, om elevens pbrjade utbildning
inte lngre erbjuds och vriga villkor i skollagen och i den nya
gymnasiefrordningen uppfylls. Betygen ska i sdana fall omvandlas enligt
fljande.

Mycket vl godknt ska motsvara A,


Vl godknt ska motsvara C,
Godknt ska motsvara E, och
Icke godknt ska motsvara F.

Om en gymnasieexamen inte kan utfrdas eller om det annars finns


srskilda skl, fr rektorn besluta att dessa elever fr fullflja utbildningen
enligt ldre bestmmelser. Fr dessa elever ska ett slutbetyg enligt ldre
bestmmelser utfrdas. I slutbetyget fr betyg satta p kurser enligt de nya
mnesplanerna ing. Slutbetyg fr utfrdas senast den 1 juli 2015. I det
slutbetyget fr ven betyg satta p kurser enligt de nya mnesplanerna ing.
Eleven kan d ocks byta till ett specialutformat program enligt den ldre
gymnasiefrordningen.

Prvning
Elever som pbrjat sin gymnasieutbildning fre den 1 juli 2011 kommer
att kunna genomg prvning enligt den ldre gymnasiefrordningen i dess
lydelse den 1 januari 2010 och enligt de kursplaner som gller fram till den
30 juni 2011. Sdan prvning fr dock gras senast den 30 juni 2016.

Grundskolans kursplaner i gymnasiet


I de fall undervisning i grundskolans mnen sker i gymnasieskolan, p
individuella program eller de nya introduktionsprogrammen, fr de
kursplaner fr mnen i grundskolan som utgr frn Lpo 94 anvndas fram
till den 1 juli 2013. Betyg ska d sttas med den betygsskala som gllde fre
den 1 juli 2011, det vill sga GMVG.

Gymnasiesrskolan
Utbildningen fr elever i gymnasiesrskolan som pbrjar sin utbildning
efter den 1 juli 2011, ska flja bestmmelserna i den nya skollagen och den
nya gymnasiefrordningen. I gymnasiesrskolan r den nya betygsskalan
femgradig, AE. Betygssteget F anvnds inte i gymnasiesrskolan.
Gymnasiesrskolans struktur och innehll har utretts av
Gymnasiesrskoleutredningen, som redovisat sitt uppdrag till regeringen. I
avvaktan p beslut om den nya gymnasiesrskolan gller fortsatt ldre
kursplaner, oavsett om det r elever som pbrjat sin utbildning fre eller
efter 1 juli 2011.

Elever som redan pbrjat studier i gymnasiesrskolan


De elever i gymnasiesrskolan som pbrjat sin utbildning fre den 1 juli
2011 ska fullflja sin utbildning enligt bestmmelserna i den ldre skollagen
och gymnasiefrordningen. Dessa elever ska fortsatt f betyg enligt den
ldre betygsskalan, det vill sga GVG.

Betyg
Fr de elever i gymnasiesrskolan som pbrjar sin utbildning efter den 1 juli
2011 ska den tidigare betygsskalan GVG glla. Det r frst de elever som
pbrjar sin utbildning i gymnasiesrskolan efter den 1 juli 2013 som ska f
betyg enligt den nya betygsskalan, AE.

Kommunala vuxenutbildningen
Den nya skollagen ska tillmpas p kommunal vuxenutbildning frst frn
den 1 juli 2012. Det innebr att de nya mnesplanerna i som ska tillmpas
p gymnasieutbildning som pbrjas efter den 1 juli 2011 kan brja
anvndas inom kommunal vuxenutbildning p gymnasial niv tidigast den
1 juli 2012.

Undantag betyg
I de fall elever pbrjat kurser eller ett projektarbete inom kommunal
vuxenutbildning innan den 1 juli 2012 ska bestmmelserna i den ldre
skollagen fortsatt glla fr de aktuella kurserna och fr projektarbetet.
Det finns i dagslget inte ngra vergngsbestmmelser nr det gller betyg
inom kommunal vuxenutbildning. Sannolikt kommer sdana
vergngsbestmmelser i den nya frordningen om kommunal
vuxenutbildning.

Vuxenutbildning fr utvecklingsstrda
Den nya skollagen ska tillmpas p vuxenutbildning fr utvecklingsstrda
frst frn den 1 juli 2012. Fr de elever som pbrjat kurser i
vuxenutbildning fr utvecklingsstrda innan den 1 juli 2012 ska
bestmmelserna i 1985 rs skollagen fortsatt glla fr de aktuella kurserna.

Utbildning i svenska fr invandrare


Den nya skollagen ska tillmpas p utbildning i svenska fr invandrare frst
frn den 1 juli 2012. Fr de elever som pbrjat en kurs i svenska fr
invandrare innan den 1 juli 2012 ska bestmmelserna i 1985 rs skollag
fortsatt glla fr den aktuella kursen.

Tillstndsprvning
Frskola, fritidshem, annan pedagogisk verksamhet och frskoleklass
Fr en enskild huvudman som har ftt godknnande att driva frskola eller
fritidshem enligt bestmmelserna i 1985 rs skollag, och dr godknnandet
gller vid utgngen av juni 2011, motsvarar detta ett godknnande enligt
den nya skollagen om huvudmannen ven frklarats berttigad till bidrag
enligt ldre bestmmelser.
Ett beslut om rtt till bidrag fr en enskild huvudman fr pedagogisk
omsorg enligt 1985 rs skollag som gller vid utgngen av juni 2011 ska
ven glla som ett beslut om rtt till bidrag enligt den nya skollagen fr
huvudmannen att bedriva pedagogisk omsorg som erbjuds i stllet fr frskola eller
fritidshem.
I de fall en enskild huvudman ftt godknnande av utbildning som
motsvarar frskoleklassen enligt 1985 rs skollag som gller vid utgngen av

juni 2011 ska detta, om huvudmannen ven fr bidrag, ocks anses som ett
7

godknnande enligt den nya skollagen.

Grundskola och grundsrskola


Fr en enskild huvudman som har ftt godknnande att driva grund- eller
grundsrskola enligt bestmmelserna i 1985 rs skollag, och dr
godknnandet gller vid utgngen av juni 2011, motsvarar detta ett
godknnande enligt den nya skollagen om huvudmannen ven frklarats
berttigad till bidrag enligt ldre bestmmelser.
En kommun som vid utgngen av juni 2011 deltar i frsksverksamhet med
utbildning utan timplan i grundskolan, eller en fristende grundskola som
bedriver utbildning med en frdelning av undervisningstiden som avviker
frn timplanen, fr fortstta att bedriva utbildningen i den omfattning som
fljer av beslutet om deltagande i frsksverksamheten. Huvudmannen ska
anmla detta till Statens skolinspektion fre utgngen av 2011.
En kommun som vid utgngen av juni 2011 anordnar engelsksprkig
undervisning i grundskolan enligt frsksverksamheten med engelsksprkig
undervisning fr fortstta att bedriva engelsksprkig undervisning i samma
omfattning. Detsamma gller en enskild huvudman fr grundskola som vid
utgngen av juni 2011 anordnar delar av undervisningen p engelska i
motsvarande omfattning.

Gymnasieskola och gymnasiesrskola


En fristende gymnasie- eller gymnasiesrskola som har frklarats berttigad till
bidrag enligt 1985 rs skollag har kvar denna rtt till bidrag om frklaringen
gller vid utgngen av juni 2011. Rtten till bidrag kan dock som lngst
strcka sig fram till den 1 juli 2013 och i dessa fall ska ldre bestmmelser
fortstta att glla. Denna rtt till bidrag ska ven anses motsvara ett
godknnande fr en enskild huvudman enligt den nya skollagen.
En utbildning som har ftt tillstnd att vara riksrekryterande enligt 1985 rs
skollag, och dr beslutet strcker sin lngre n fram till och med juni 2011,
har fortsatt rtt att vara riksrekryterande fr den tid som framgr av
beslutet. Beslutet ska fr denna tid motsvara ett godknnande enligt den
nya skollagen.
Enligt den nya skollagen fr ett landsting endast vara huvudman fr
nationella program om utbildningen avser naturbruk eller omvrdnad.
Landstinget fr dock komma verens med en eller flera kommuner om att
bedriva utbildning p andra nationella program. Gller det en utbildning
som uppfyller bda kraven nedan s har dock det landstinget ven
fortsttningsvis rtt att vara huvudman fr den aktuella utbildningen:
1. utbildningen bedrevs fre den 1 juli 1991 och har bedrivits sedan dess
och
2. utbildningen under hela tiden har sttt ppen fr skande frn hela

landet och frblir det.


Landstinget ska d fr utbildningen flja de bestmmelser som enligt den
nya skollagen gller fr en offentlig huvudman.

Riksinternatskola och internationell skola


Ett beslut enligt bestmmelserna i 1985 rs skollag om att en internatskola
ska ges stllning som en riksinternatskola ska, om beslutet gller vid
utgngen av juni 2011, fortstta att glla som ett beslut enligt den nya
skollagen. r det en enskild som r huvudman fr utbildningen ska denna
ven anses vara godknd som huvudman fr de skolformer som
riksinternatskolan omfattar.
Motsvarande ska en internationell skola som har godknts och frklarats
berttigad till bidrag enligt 1985 rs skollag har kvar detta godknnande och
denna rtt till bidrag om besluten gller vid utgngen av juni 2011.

Aktuella bestmmelser och frarbeten


Det hr materialet grundar sig p bestmmelserna i lagen (2010:801) om
infrande av skollagen (2010:800) samt vergngsbestmmelserna i
gymnasiefrordningen (2010:2039) och skolfrordningen (2011:185).

Ls mer p www.skolverket.se