Anda di halaman 1dari 60

SULIT

Sejarah
Kertas 1
Ogos 2013
1 jam

1249/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH


DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

SEJARAH
KERTAS 1
Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas ini mengandungi 40 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bagi setiap soalan,
pilih satu satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif
yang disediakan.
4. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan jawapan yang baru

Kertas ini mengandungi 14 halaman bercetak


1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah


SULIT

SULIT

1249/2

Apakah sumbangan kemajuan bidang perubatan berikut kepada tamadun Mesopotamia?

500 ubat dikatalogkan

Cara mengubat penyakit dicatat

Mayat diawet

Tentera yang kuat

Pendidikan berkembang

Kod kedoktoran diperkenalkan

Gambar berikut menunjukkan arca Firaun Senuusret lll iaitu pemerintah tamadun Mesir Purba.

Apakah sumbangan firaun tersebut?

Penciptaan roda

Penciptaan kertas

Pembinaan Piramid

Pembinaan sistem pengairan

Semasa pemerintahan Pericles, banyak sekolah falsafah didirikan di negara kota Athens.
Apakah kesan perkembangan tersebut?
A

Menjadikan warganegaranya gagah perkasa

Menanamkan semangat taat setia kepada negara

Melahirkan cendikiawan pelbagai bidang

Meningkatkan bilangan tenaga kerja mahir

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/2

Bagaimanakah anggota masyarakat dalam tamadun China dilantik dalam sistem pentadbiran?
A

Lulus temuduga

Pandai berpidato

Pandai bermain senjata

Lulus peperiksaan awam

Rajah berikut menunjukkan perubahan yang berlaku kepada Kerajaan Funan.

Kerajaan Agraria

Kerajaan Maritim

Mengapakah berlaku perubahan tersebut?

Kedudukan pelabuhan strategik

Peningkatan jumlah penduduk

Penambahan hasil pertanian

Kekayaan hasil laut

Srivijaya memiliki tentera laut yang besar dan kuat untuk mengawal Selat Melaka dan
Selat Sunda.
Bagaimanakah kekuatan tentera tersebut memberi keuntungan kepada Srivijaya?
A

Memudahkan kutipan cukai

Memajukan perdagangan antarabangsa

Meluaskan kawasan pertanian

Mengawal sistem timbangan

Maklumat berikut berkaitan peperangan yang berlaku dalam masyarakat Arab Jahiliah.

Perang al-Basus
Berlaku antara Bani Taghlib dengan Bani Bakar

Seorang ahli Bani Taghlib telah dibunuh oleh seorang Bani Bakar

Berlanjutan selama 40 tahun

Apakah cara untuk membendung daripada berlaku peperangan tersebut?


A

Memodenkan ketenteraan

Membangunkan infrastruktur

Memupuk persefahaman

Memajukan ekonomi

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/2

Penyebaran Islam di Makkah telah menimbulkan reaksi penentangan daripada


masyarakat Arab Quraisy.
Bagaimanakah cara masyarakat Arab Quraisy melakukan penentangan?
A

Membuat tembok sempadan

Memulau keluarga Rasulullah

Melancarkan peperangan

Mengadakan perjanjian dengan Parsi

Maklumat berikut berkaitan dengan perlembagaan bertulis yang pertama didunia.


Piagam Madinah

Dirangka pada tahun 622M

Mengandungi 47 fasal

Apakah keistimewaan perlembagaan tersebut?

10

Berpandukan wahyu

Berasaskan fatwa

Berbentuk lisan

Bersifat tegas

Senarai berikut berkaitan Perjanjian Hudaibiyah.

Termeterai pada tahun 628 M (6 Hijrah)

Gencatan senjata selama 10 tahun

Umat Islam mengerjakan umrah pada tahun 7 Hijrah

Mengapakah perjanjian tersebut penting kepada umat Islam?


A

Kaabah terpelihara daripada unsur jahiliah

Taraf masyarakat akan meningkat

Kerajaan Madinah diiktiraf

Pembentukan masyarakat yang bersatu

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

11

Bagaimanakah Khalifah Uthman bin Affan mengukuhkan sistem pertahanan negara


sehingga berjaya meluaskan kuasa ke kawasan berikut?

12

13

1249/2

Tripoli
Samarkand
Afghanistan

Membentuk tentera laut

Membina kumpulan Janissari

Menubuhkan Diwanul Jundi

Menguatkan semangat ghazi

Apakah kesan peristiwa berikut terhadap Eropah?

Keruntuhan Gereja Ortodok

Kejatuhan kerajaan Byzantine

Penghijrahan orang Turki ke Balkan

Perdagangan merosot

Penaklukan Constantinople

Peperangan tercetus

Penyebaran Islam

Mengapakah para pedagang Islam mengambil tindakan berikut?

Kegiatan dakwah oleh


pedagang
A

Menambahkan keuntungan

Merupakan strategi perniagaan

Memenuhi tuntutan agama

Memudahkan urusan perdagangan

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

Islam tersebar ke
Asia Tenggara

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

14

15

16

1249/2

Syeikh Nurudin al-Raniri dan Abdul Rauf Singkel menegaskan tentang kewajipan
berjihad bagi setiap orang Islam. Konsep jihad dalam Islam tidak terhad kepada
perjuangan menentang musuh tetapi turut meliputi aspek
I

membayar zakat

II

meluaskan wilayah

III

membasmi kemiskinan

IV

membentuk kehidupan sempurna

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Adat Perpatih telah diguna pakai oleh orang Melayu Minangkabau di Negeri
Sembilan dan Naning.
Apakah ciri adat tersebut?
A

Perkahwinan sesama suku dibenarkan

Pemimpin dilantik berdasarkan keturunan

Pusaka dibahagikan mengikut hukum faraid

Penentuan jurai keturunan mengikut sebelah ibu

Wang syiling berikut dikeluarkan di Melaka semasa pemerintahan Sultan Melaka


keempat.

Apakah ciri mata wang tersebut?


A

Dikenali wang katun

Dilukis gambar istana

Ditulis nama pemerintah

Diperbuat daripada emas

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

17

1249/2

Apakah kesan daripada pengenalan sistem berikut di Eropah?


Sistem Penggiliran Tanaman

18

Memagar kawasan ladang

Mengekalkan kesuburan tanah

Menggalakan kajian pertanian

Mengubah sistem pemilikan tanah

Kuasa Barat telah menggalakkan dasar imperialisme ke negara-negara Asia Tenggara


dengan slogan berikut.

Mission civilisatrice
The white mans burden

Apakah kesan dasar tersebut ?


I
Pengenalan tanaman komersial

19

II

Perubahan demografi dalam negara

III

Peningkatan ekonomi penduduk tempatan

IV

Pengukuhan sistem perundangan tradisional

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

Gambar berikut menunjukkan jentera yang digunakan dalam erlombongan bijih timah
di Tanah Melayu.

Apakah kesan penggunaan jentera tersebut ?


A

Penglibatan pembesar Melayu

Pertambahan tenaga kerja

Peningkatan harga keluaran

Penguasaan pemodal Eropah

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

20

1249/2

Maklumat berikut berkaitan dengan usaha British mengawal perkembangan sekolah


Cina di Tanah Melayu.
Tahun
1920

Tindakan
Memperkenalkan Enakmen Pendaftran Sekolah

Mengapakah British mengambil tindakan sedemikian?

21

Mengatasi kekurangan guru

Mewujudkan perasaan kekitaan

Membendung masalah jenayah

Menyekat pengaruh komunis

Rajah berikut berkaitan dengan golongan dalam sistem pentadbiran di Vietnam


sebelum kedatangan Perancis.
Pembesar Tempatan
Golongan
Mandrain

Mengetuai birokrasi
Bertanggungjawab kepada
kerajaan pusat

Bagaimanakah golongan tersebut dilantik ke dalam sistem pentadbiran ?

22

Peperiksaan

Pilihan raya

Perwarisan

Pengiktirafan

Dialog berikut mungkin berlaku pada akhir abad ke-19 di Filipina.


Pegawai Amerika Syarikat : Filipina mestilah bekerjasama dengan kami.
Emilio Aguinaldo

: Baiklah,yang penting matlamat rakyat Filipina akan tercapai.

Apakah matlamat kerjasama tersebut ?


A

Memantapkan sistem pertahanan

Menyatupadukan penduduk

Meningkatkan ekonomi

Mengusir Sepanyol

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

23

1249/2

Ilustrasi .berikut menunjukkan tokoh Tok Janggut yang menentang British di Kelantan.

Mengapakah tokoh tersebut menentang British?

24

Dilucutkan jawatan

Dipaksa membayar cukai

Dilarang mengutip ufti

Dikerah meneroka hutan

Maklumat berikut menerangkan Pasukan Force 136.

Terdiri daripada pegawai-pegawai tadbir Melayu


Bekerjasama dengan pihak British

Apakah sumbangan pasukan tersebut?

25

Membantah penubuhan Melayu Raya

Menentang pendudukan Jepun

Menuntut kemerdekaan tanah air

Menghapuskan ancaman komunis

Jadual berikut berkaitan persatuan yang ditubuhkan di Pulau Pinang pada tahun 1934.
Persatuan
X

Matlamat
Menggalakkan ahli berkenalan
Bertukar pendapat untuk memajukan diri dan bangsa

Apakah X?
A

Kesatuan Melayu Muda

Persatuan Melayu Sarawak

Kesatuan Melayu Singapura

Persatuan Sahabat Pena Malaya

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

26

27

10

1249/2

Pada tahun 1866 negara Itali telah membantu Prussia menewaskan Austria.
Apakah kesan peristiwa tersebut?
A

Penguasaan Venitia

Penaklukan Lombardy

Penyatuan rakyat Rom

Pengunduran tentera Perancis

Maklumat berikut berkaitan perlembagaan di negeri Melayu

Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor

Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Terengganu

Apakah persamaan perlembagaan tersebut?

28

Mengukuhkan pertahanan negeri

Menghalang penjajahan asing

Menyatupadukan rakyat

Menghapuskan kegiatan jenayah

Mengapakah pertubuhan berikut menyokong pembentukan Malayan Union pada


tahun 1946.

Parti Kebangsaan Melayu Malaya

Angkatan Pemuda Insaf

Angkatan Wanita Sedar

Mengurangkan ancaman komunis

Menghapuskan sistem feudal

Melindungi hak istimewa bumiputera

Mengembalikan kuasa pembesar

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

29

11

1249/2

Rajah berikut menunjukkan kontrak sosial yang diasaskan antara British dengan
Raja-raja Melayu melalui perjanjian Persekutuan 1948
Kedudukan istimewa orang Melayu
Kontrak
Sosial 1948

Kedudukan adat istiadat Melayu


Kedudukan Islam

Mengapakah kontrak sosial tersebut diasaskan?

30

Mengiktiraf ketuanan bangsa

Menyekat kemasukan imigran

Melindungi kekayaan negara

Mengukuhkan kuasa pembesar

Senarai berikut merujuk kepada wakil penduduk Tanah Melayu yang berunding
dengan Sir Henry Gurney pada Julai 1950.

Tunku Yaakob ibni Sultan Abdul Hamid


Dr Lee Tiang Keng
Dato E.E.C. Thuraisingam

Apakah kejayaan rundingan tersebut?

31

Kemerdekaan diisytiharkan

Pilihanraya Majlis Perundangan dirancang

Sistem Ahli ditubuhkan

Perpaduan kaum tercapai

Apakah manifesto Parti Perikatan semasa menyertai pilihan raya Majlis Perundangan
Persekutuan (MPP) pada tahun 1955?
I

Menjaga hak asasi manusia

II

Mencapai kemerdekaan secepat mungkin

III

Mengembalikan kuasa pembesar tempatan

IV

Mewujudkan pendidikan tinggi

I dan II

I dan IV

II dan III

III dan IV

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

32

12

1249/2

Rajah berikut menerangkan faktor penubuhan Malaysia.


Proses dekolonisasi
Faktor Penubuhan
Malaysia

Meluaskan pasaran
X

Apakah X?

33

Mengukuhkan kuasa raja

Mewujudkan perpaduan kaum

Melemahkan pengaruh komunis

Mengurangkan kemasukan imigran

Jadual berikut menunjukkan parti-parti politik di Sabah dan Sarawak yang bergabung
untuk menyokong penubuhan Malaysia.
Parti Perikatan Sarawak
PANAS
SNAP
BERJASA
PESAKA

Parti Perikatan Sabah


UNKO
USNO
Pasok Momugun
Parti Bersatu

Apakah kejayaan Parti Perikatan tersebut?

34

Mencapai kemerdekaan

Menuntut pilihan raya

Menghapuskan ancaman komunis

Menggubal perlembagaan negerI

Siapakah yang boleh mengisytiharkan undang-undang berikut jika mendapati


keselamatan negara terancam?
Undang-undang X
A

Perdana Menteri Malaysia

Ketua Setiausaha Negara

Majlis Raja-Raja Melayu

Yang di-Pertuan Agong

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

35

13

1249/2

Sistem mahkamah telah diwujudkan oleh Perlembagaan Malaysia untuk


melaksanakan tugas kehakiman di negara ini.
Apakah kuasa yang dimiliki oleh mahkamah di Malaysia?

36

Membuat dasar negara

Mentafsir perlembagaan

Membuat dasar negara

Mengetuai pemerintahan

Pernyataan berikut berkaitan agensi yang ditubuhkan dalam Rancangan Malaya Pertama.
RIDA Rural Industrial Development Authority
Apakah matlamat penubuhan agensi tersebut?

37

Membuka tanah baru

Menstabilkan harga padi

Memajukan masyarakat luar bandar

Menggalakkan penubuhan koperasi

Dasar Penswastaan dilancarkan oleh Perdana Menteri Dato Seri Dr. Mahathir
Mohamad pada bulan Mac 1983.
Mengapakah dasar tersebut dilancarkan?
A

Membangunkan wilayah baru

Mengurangkan beban kewangan kerajaan

Melibatkan bumiputera dalam pelaburan

Menggalakkan penubuhan industri berat

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

38

14

1249/2

Maklumat berikut merupakan gagasan negara untuk menjadi sebuah negara yang
maju pada tahun 2020.
Wawasan 2020
Menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara industri
yang maju mengguna acuan sendiri

Bagaimanakah matlamat tersebut boleh dicapai?

39

Mengatasi pengangguran

Meningkatkan kualiti pendidikan

Mengatasi sembilan cabaran

Mengukuh hubungan antarabangsa

Rajah berikut berkaitan kesan Perang Dunia Pertama.


Inflasi tinggi
Kesan Perang Dunia Pertama

Liga Bangsa ditubuhkan


X

Apakah X?

40

Perjanjian Versailles ditandatangani

Negara baru dibentuk

Perang Dingin tercetus

Kemunculan blok dunia

Maklumat berikut berkaitan dengan Negara-negara Selatan.

Pernah dijajah oleh kuasa Barat

Dikenali juga sebagai Negara Dunia Ketiga

Mempunyai persamaan dari segi latar belakang ekonomi

Apakah matlamat penubuhannya?


A

Mengukuhkan pertahanan

Menyelesaikan konflik politik

Meningkatkan kerjasama teknikal

Mengekalkan keamanan dunia


KERTAS SOALAN TAMAT

1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT
Sejarah
Kertas 2
Ogos 2013
2 jam

1249/2

No. Kad Pengenalan

Angka Giliran

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH


DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA
SEJARAH
Kertas 2
2 jam 30 minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka


giliran anda pada petak yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian:
Bahagian A dan Bahagian B.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Nama Pemeriksa:
Markah
Markah
Bahagian Soalan
Penuh
Diperoleh
1
10
2

10

10

4. Tulis jawapan bagi Bahagian A dalam ruang


yang disediakan dalam kertas soalan.

10

20

5. Tulis jawapan bagi Bahagian B pada Kertas


Jawapan yang dibekalkan oleh pengawas
peperiksaan.

6
7
8

20
20
20

20

10

20

11

20

3. Jawab semua soalan di Bahagian A dan tiga


soalan daripada Bahagian B.

B
6. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan
atau ceraian soalan ditunjukkan dalam
kurungan.
7. Ikat kertas jawapan bersama kertas soalan ini
dan serahkan kepada pengawas peperiksaan
pada akhir peperiksaan.

Jumlah

100

Kertas ini mengandungi 9 halaman bercetak


1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah


SULIT

SULIT

1249/2

Bahagian A
[40 markah]
Jawab semua soalan
1. Rajah berikut berkaitan pengaruh Islam di Asia Tenggara.
Politik
Pengaruh Islam di Asia Tenggara

Ekonomi
Sosiobudaya

(a) Nyatakan pengaruh Islam dalam bidang politik.


(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(b) Berikan dua pengaruh Islam dalam bidang ekonomi.
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(c) Apakah perubahan yang berlaku dalam aspek budaya hidup masyarakat Asia
Tenggara selepas kedatangan Islam?
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(d) Islam bersifat sarwajagat.
Apakah nilai-nilai sarwajagat Islam yang boleh diamalkan untuk membentuk
keharmonian masyarakat.
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(e) Banyak kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita sehingga mendapat pengiktirafan
dunia sebagai model negara Islam. Buktikan.
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/2

Garis masa berikut menerangkan perubahan yang berlaku di Eropah. Perubahan tersebut
menjadi titik tolak kepada kemunculan Eropah sebagai kuasa besar dunia.

476M
Zaman
Gelap

1050M

1300M

Zaman
Peralihan

1600M
Zaman Renaissance

- Reformation
- Penjelajahan dan penerokaan

1725M
Revolusi
Pertanian

Revolusi
Perindustrian

(a) Apakah maksud Zaman Gelap?


(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(b) Senaraikan ciri-ciri masyarakat Eropah pada Zaman Gelap?
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(c) Bagaimanakah masyarakat Eropah berjaya keluar daripada Zaman Gelap?
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(d) Apakah kejayaan masyarakat Eropah yang boleh dicontohi untuk kemajuan bangsa
dan negara?
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(e) Beri cadangan anda, bagaimanakah kita dapat mengatasi dominasi kuasa Eropah pada
hari ini.
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/2

Maklumat berikut berkaitan dengan warisan pentadbiran di Negeri-Negeri Melayu.

Sistem Jemaah Menteri Kelantan

Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu

(a) Senaraikan dua jawatan dalam Sistem Jemaah Menteri Kelantan.


(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(b) Nyatakan ciri-ciri Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu.
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(c) Apakah kepentingan pengenalan Sistem Jemaah Menteri Kelantan dan Undangundang Tubuh Kerajaan Terengganu?
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(d) Pemimpin negara kita telah melaksanakan Program Transformasi Kerajaan (GTP)
berdasarkan Gagasan 1Malaysia: Rakyat Didahulukan Pencapaian Diutamakan.
Mengapakah transformasi tersebut dilakukan oleh pemimpin negara pada hari ini?
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(e) Bagaimanakah anda boleh menjayakan program transformasi pentadbiran negara.
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/2

Rajah berikut menerangkan usaha pembinaan negara bangsa yang merdeka di Tanah Melayu
Pengenalan Sistem Ahli
Pembinaan Negara dan
Bangsa Merdeka

Pakatan Murni
Perjanjian Persekutuan Tanah
Melayu 1957

(a) Apakah peranan Sistem Ahli dalam usaha mencapai kemerdekaan di Tanah Melayu?
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(b) Senaraikan kejayaan pakatan murni dalam membentuk negara bangsa yang merdeka.
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(c) Nyatakan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(d) Sebagai warganegara patriotik, bagaimanakah anda boleh berperanan mengisi
kemerdekaan negara agar kekal berdaulat.
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]
(e) Setelah mengecapi kemerdekaan selama 56 tahun, nama Malaysia harum di pentas
dunia sebagai negara membangun yang maju dan stabil.
Buktikan.
(i) ....................................................................................................................................
(ii) ....................................................................................................................................
[2 markah]

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/2

Bahagian B
[60 markah]
Jawab tiga soalan sahaja
5

Peta berikut menunjukkani tamadun yang banyak menyumbang kepada peningkatan


pencapaian kehidupan manusia dalam pelbagai aspek.

Tamadun
Rom Tamadun
Yunani

Tamadun
India

(a)

(b)

(c)

Tamadun
China

Terangkan sumbangan tamadun tersebut dalam aspek berikut:


(i) Pentadbiran

[4 markah]

(ii) Perundangan

[4 markah]

Apakah keistimewaan pendidikan dalam tamadun tersebut yang boleh


dimanfaatkan untuk menjadikan negara kita sebagai hub pendidikan dunia?
[6 markah]

Pada pendapat anda, apakah kepentingan sains dan teknologi dalam memajukan
negara dan bangsa Malaysia?
[6 markah]

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

1249/2

Rajah berikut berkaitan pembentukan kerajaan Islam pertama di dunia.


Hijrah dari
Makkah ke
Madinah

(a)

Penggubalan
Piagam Madinah

Pembentukan
Kerajaan Madinah

Terangkan kepentingan hijrah umat Islam dari Makkah ke Madinah.


[ 6 markah]

(b)

Terangkan keunggulan kandungan Perlembagaan Madinah yang menjadi rujukan


negara-negara di dunia.
[6 markah]

(c)

Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri masyarakat Madinah yang boleh dicontohi
oleh rakyat Malaysia bagi menjamin keharmonian dalam negara?
[8 markah]

Rajah berikut menerangkan dasar ekonomi British di Tanah Melayu.

Mewujudkan ekonomi dagangan

Dasar Ekonomi British

Memperkenalkan undang-undang
berhubung tanah
Dasar terhadap pekebun kecil

(a)

Jelaskan sistem pentadbiran tanah yang diperkenalkan di Tanah Melayu, Sarawak


dan Sabah.
[6 markah]

(b)

Apakah kesan dasar ekonomi British terhadap negara sebelum Perang Dunia
Kedua?
[8 markah]

(c)

Bagaimanakah negara kita menghadapi cabaran k-ekonomi dalam era globalisasi


masa kini?
[6 markah]

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

Tokoh-tokoh berikut terlibat dalam menggerakkan semangat kebangsaan di Tanah


Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.

Sheikh Tahir Jalaluddin


Pelopor Gerakan Islah

1249/2

Abdul Rahim Kajai


Wartawan akhbar

Ibrahim Haji Yaakob


Pemimpin Kesatuan Melayu Muda

(a)

Jelaskan gerakan nasionalisme yang melibatkan tokoh-tokoh tersebut. [8 markah]

(b)

Nyatakan ciri-ciri nasionalisme yang perlu anda amalkan sebagai warganegara


yang patriotik.
[6 markah]

(c)

Sebagai pemimpin generasi masa depan, berikan cadangan anda agar kedaulatan
negara dapat dikekalkan?
[6 markah]

Gambar berikut berkaitan pembentukan Malaysia.

Cadangan gagasan Malaysia oleh


Tunku Abdul Rahman di Hotel
Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961

Pengisytiharan Hari Malaysia oleh


Tunku Abdul Rahman di Stadium
Merdeka pada 16 September 1963

(a)

Terangkan faktor pembentukan Persekutuan Malaysia.

(c)

Usaha merealisasikan pembentukan Malaysia dibuat melalui beberapa langkah.


Buktikan kejayaan langkah-langkah tersebut.
[6 markah]

(c)

Dalam usaha Malaysia mencapai tahap negara maju, apakan inisiatif yang
dilaksanakan oleh negara bagi melahirkan generasi berminda kelas pertama?
[6 markah]

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[8 markah]

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

10

1249/2

Petikan berikut menerangkan kepentingan membentuk perpaduan kaum di negara kita


Manusia yang lemah sekalipun jika bersatu padu akan dapat menggoncang dunia.
Demikianlah kesannya perpaduan.
Tun Dr. Mahathir bin Mohamad
Mantan Perdana Menteri Malaysia Keempat

11

(a)

Terangkan usaha memupuk perpaduan kaum bagi menjamin keharmonian


negara.
[8 markah]

(b)

Apakah kejayaan Rukun Negara dalam merealisasikan perpaduan kaum di


negara kita?
[6 markah]

(c)

Jelaskan cabaran yang perlu diatasi untuk merealisasikan cita-cita Malaysia


menjadi negara maju menjelang tahun 2020.
[6 markah]

Dasar luar Malaysia bersifat dinamik dan berkembang dengan mengambil kira perubahan
kepimpinan serta keadaan politik dan ekonomi global yang sentiasa berubah.

(a)

Terangkan faktor yang menjadi asas penggubalan dasar luar Malaysia.


[8 markah]

(b)

Jelaskan langkah yang perlu diambil oleh negara kita bagi mengekalkan
hubungan baik di peringkat antarabangsa?
[6 markah]

(c)

Dasar luar yang diamalkan sejak negara merdeka hingga kini telah berjaya
meletakkan nama Malaysia sebagai sebuah negara yang dihormati.
Buktikan.
[6 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT
Sejarah
Kertas 3
Ogos 2013
3 jam

1249/3

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH


DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013
PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

SEJARAH
Kertas 3
3 jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

i.

Kertas soalan mengandungi satu tugasan.

ii.

Jawab semua soalan berdasarkan tugasan


tersebut.

iii. Calon dibenarkan membawa masuk dokumen


seperti buku teks, bahan bacaan ilmiah, nota
bertulis, bahan fotostat dan bahan bercetak
yang berkaitan sahaja ke dalam dewan/bilik
peperiksaan.
iv. Bahan-bahan tersebut boleh digunakan
sebagai rujukan untuk menjawab soalan.
v.

Dokumen tersebut tidak boleh dikongsi


bersama calon-calon lain semasa peperiksaan
bertulis dilaksanakan.

vi. Calon tidak dibenarkan sama sekali


membawa alat atau peranti elektronik ke
dalam dewan/bilik peperiksaan.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Nama Pemeriksa:
Aspek

Soalan

Pengenalan

Markah Markah
Penuh Diperoleh
05

25

30

Isi dan

10

Huraian

10

10

05

05

Kesimpulan
Jumlah

100

Kertas ini mengandungi 4 halaman bercetak


1249/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah


SULIT

SULIT

1249/3

TAJUK 12.2 PERANAN DAN SUMBANGAN MALAYSIA DALAM PERTUBUHAN


ANTARABANGSA
(Merujuk Tema 12 Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 5 Bab 9)
Baca pernyataan berikut:

Sejak kita mencapai kemerdekaan, Malaysia tidak pernah mengasingkan diri daripada
masyarakat antarabangsa dan menunjukkan dasar luar yang aktif di peringkat antarabangsa
dan serantau. Malaysia telah memainkan peranan yang berkesan dalam sistem politik
antarabangsa dan setiap tindakan yang diambil adalah berkait rapat dengan dasar domestik
negara, iaitu dasar mementingkan keamanan, kebebasan dan semangat kerjasama dalam
perhubungan antarabangsa.
Malaysia Kita (1991), Institut Tadbiran Awam Negara
(INTAN). Kuala Lumpur muka surat 805

1249/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/3

Tugasan Spesifik:
Dasar luar yang dinamik membolehkan Malaysia memberi sumbangan yang berkesan di
peringkat serantau dan antarabangsa serta menjadi teladan sebagai komuniti antarabangsa
yang mengutamakan keharmonian sejagat.
Bincangkan.

Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.


Aspek
Pengenalan

Isi dan Huraian

Perincian

Markah

1 Jelaskan maksud pertubuhan serantau dan pertubuhan


antarabangsa.

5 markah

Terangkan perkembangan dasar luar Malaysia sejak


merdeka sehingga kini.

25 Markah

Terangkan peranan Malaysia dalam menjamin


keharmonian sejagat melalui pertubuhan antarabangsa
berikut:

30 markah

Komanwel
[10 markah]

ii Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)


[10 markah]
iii Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)
[10 markah]

Sebagai warga global yang bertanggungjawab,


bagaimanakah anda boleh menyumbang kepada
kesejahteraan dunia?

10 markah

Malaysia telah berjaya memainkan peranan yang


berkesan dalam menjamin kestabilan serantau.
Buktikan.

10 markah

6 Konflik antara negara seperti pencerobohan Israel ke atas


Palestin, ketegangan Korea Utara dengan Korea Selatan
serta penghapusan etnik di Bosnia oleh Serbia telah
menggugat keamanan sejagat.

10 markah

Bagaimanakah dasar luar negara kita dapat membantu


mengelakkan konflik sedemikian?
1249/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

Aspek

Kesimpulan

1249/3

Perincian

Markah

Sebagai warga global, apakah nilai-nilai yang dapat


diamalkan untuk membolehkan kita hidup bersama
dengan aman dan harmoni?

5 markah

Rumusan
Pengetahuan yang diperoleh
Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih
cemerlang

5 markah

KERTAS SOALAN TAMAT

1249/3 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH


DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013
PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

SEJARAH
1249/1

SKEMA JAWAPAN
No

KUNCI

HAL

No

Rujuk Buku Teks Tingkatan 4


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

B
D
C
D
A
B
C
B
A
C
A
D
C
D
D
C
B
A
D
D

KUNCI

HAL

Rujuk Buku Teks Tingkatan 5


15
22

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

JUM

10

D
B
B
D
A
B
B
A
C
A
C
A
D
B
C
B
C
A
10

C
10

Mohon semak semula, sekiranya ada kesilapan, baiki skema, terima kasih

Skema Jawapan Sejarah Diagnostik Akedamik SBP SPM 2013


1249/1 2013 Hak Cipta BPSBPSK

10

SULIT
Sejarah
Kertas 2
Ogos 2013

1249/2

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH


DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2013
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

SEJARAH
Kertas 2

UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

PERATURAN PEMARKAHAN

Kertas ini mengandungi 32 halaman bercetak


1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

[Lihat Halaman Sebelah


SULIT

SULIT

1249/2

Soalan
1 (a) (a)
F1
F2
F3
F4

1 (b)

1 (c)

Butiran
Markah
Nyatakan pengaruh Islam dalam bidang politik.
Pengenalan institusi kesultanan
1
Sultan sebagai ketua negara
1
Mufti sebagai penasihat Sultan dalam hal ehwal agama Islam /pentadbiran
1
Wujud jawatan pegawai dan petugas seperti kadi/khatib/bilal/pemungut
zakat/penyelia baitulmal/penjaga harta wakaf
1
F5 Pemerintah menggunakan gelaran Sultan
1
F6 Menggunakan gelaran Khalifatul Mukminin, iaitu pemimpin orang mukmin
1
F7 Gelaran Zillulah filAlam yang bermaksud bayangan Allah di dalam alam
1
F8 Islam dijadikan agama rasmi
1
F9 Sultan merupakan khalifah Allah atau wakil Allah di Bumi
1
F10 Sultan haruslah menunaikan amanah yang dikurniakan oleh Allah, iaitu
memerintah dengan adil
1
F11 Menerapkan unsur-unsur Islam dalam pemerintahan bagi menggantikan
konsep dewa-raja
1
F11 Penerapan unsur Islam pada nama negeri seperti Acheh Darus Salam
1
F12 Pemerintah menggunakan nama Islam seperti Sultan Mansur Syah yang
bermaksud pemerintah yang dibantu oleh Allah / Sultan Mahmud Shah
yang bermaksud sultan terpuji
1
F13 Memperkenalkan Undang-Undang Syariah
1
F14 Di Acheh terdapat Kanun Mahkota Alam yang mempunyai ciri-ciri sebuah
perlembagaan Islam
1
[Mana-mana 2 x 1 m]
[2M]
(b) Berikan dua pengaruh Islam dalam bidang ekonomi.
F1 Pengenalan institusi ekonomi seperti baitulmal
1
F2 Menggalakkan sikap rajin bekerja
1
F3 Mencari rezeki yang halal
1
F4 Melarang perbuatan mengemis
1
F5 Menggalakkan menceburi bidang perdagangan/perniagaan
1
F6 Mengamalkan unsur-unsur yang halal ketika urus niaga
1
F7 Melarang amalan riba/penindasan/penipuan dalam urus niaga
1
F8 Sikap berjimat-cermat
1
F9 Berusaha dengan bersungguh-sungguh
1
[Mana-mana 2 x 1 m]
[2M]
(c) Apakah perubahan yang berlaku dalam aspek budaya hidup masyarakat Asia
Tenggara selepas kedatangan Islam?
1
F1 Cara hidup Islam telah diasimilasikan
1
F2 Lahirnya cara hidup berorientasikan Islam seperti cara berpakaian, iaitu
bertudung kepala/bersongkok
1
F3 Islam dijadikan sebagai ad-din iaitu satu cara hidup yang menyeluruh
F4 Perubahan sistem sosial masyarakat kepada konsep persaudaraan /
1
persamaan taraf sesama manusia
F5 Nilai-nilai akhlak Islam telah dijadikan panduan dalam kehidupan harian
1
F6 Sifat tolong-menolong/hormat-menghormati/bekerjasama menjadi budaya
masyarakat
1
F7 Amalan gotong-royong dipraktikkan
1
(Mana-mana jawapan munasabah)
1
[Mana-mana 2 x 1 m]
[2M]

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

1249/2

Soalan
Butiran
Markah
1 (d) (d) Islam bersifat sarwajagat.
Apakah nilai-nilai sarwajagat Islam yang boleh diamalkan untuk membentuk
keharmonian masyarakat.
1
F1 Persaudaraan sesama manusia
1
F2 Taat dan patuh pada perintah pemimpin
1
F3 Menghormati antara satu sama lain
1
F4 Penyelesaikan masalah secara bersama/rundingan
1
F5 Mematuhi undang-undang
1
F7 Mewujudkan perpaduan
1
F8 Mengutamakan keamanan dan perdamaian
1
F9 Mementingkan sikap kerjasama/saling membantu
1
F10 Menghindarkan diri daripada gejala negatif
1
F11 Menganjurkan amalan tolong-menolong/gotong-royong
1
(Mana-mana jawapan munasabah)
1
[Mana-mana 2 x 1 m]
[2M]
1 (e) (e) Banyak kejayaan yang telah dicapai oleh negara kita sehingga mendapat
pengiktirafan dunia sebagai model negara Islam. Buktikan.
F1 Mempelopori hab halal
F2 Memajukan sistem perbankan Islam
F3 Menghormati pelbagai agama
F4 Menyelesaikan masalah melalui perundingan
F5 Wujud saluran radio dan televisyen bercorak Islam
F7 Mewujudkan perpaduan kaum
F8 Menyediakan sistem pendidikan Islam
F9 Penubuhan Tabung Haji
F10 Penubuhan UIAM
F11 Memartabatkan kaum wanita
F12 Menyelesaikan konflik di negara Islam
F13 Penganjuran tilawah al-Quran peringkat antarabangsa
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 2 x 1 m]
soalan
2(a)

2(b)

(a)
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Butiran
Apakah maksud Zaman Gelap?
Zaman kemerosotan ilmu pengetahuan
Perdagangan tidak meluas
Kemerosotan hidup perbandaran
Tiada pentadbiran pusat yan berkesan
Gereja mengongkong kehidupan masyarakat
Kelembapan kegiatan ekonomi/ sara diri/tukar barang

(b)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

[Mana-mana 2 x 1 m]
Senaraikan ciri-ciri masyarakat Eropah pada Zaman Gelap?
Kemerosotan ilmu pengetahuan
Kemerosotan kehidupan perbandaran
Ketiadan pentadbiran pusat yang berkesan
Kemunculan golongan baron (tuan tanah)
Petani mendapat perlindungan daripada tuan tanah
Petani membayar cukai tinggi kepada tuan tanah
Petani yang tidak mampu menyerahkan tanah kepada tuan tanah

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[2m]
markah
1
1
1
1
1
1
(2m)

SULIT

1
1
1
1
1
1
1

SULIT

Soalan
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22

2(c)

(c)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27
F28
F29
F30
F31
F32

1249/2

Butiran
Markah
Petani menjadi hamba kepada tuan tanah
1
Golongan baron / tuan tanah mendapatkan perlindungan daripada raja
1
Tuan tanah membayar cukai / memberi perkhidmatan kepada raja
1
Membentuk sistem feudal di Eropah
1
Gereja Katolik menjadi institusi yang berkuasa
1
Gereja Katolik memiliki hartanah yang banyak
1
Gereja memfokuskan kepada amalan agama / ilmu keakhiratan
1
Gereja mengongkong kehidupan manusia
1
Kegiatan ekonomi lembab
1
Kegiatan perdagangan tidak meluas
1
Perdagangan diganggu oleh serangan orang gasar/Viking/Mgyar
1
Perdagangan dikuasai oleh orang Islam
1
Menumpukan kepada ekonomi pertanian
1
Perniagaan hasil pertanian secara tukar barang
1
Penggunaan mata wang terhad
1
(Mana-mana jawapan munasabah)
1
[Mana-mana 2 x 1 m]
(2m)
Bagaimanakah masyarakat Eropah berjaya keluar daripada Zaman Gelap?
Gereja sebagai agen penyatuan
1
Peningkatan ilmu pengetahuan
1
Kemajuan perdagangan
1
Kemunculan Bandar baru seperti Venice/Milan/Florence
1
Lahir golongan pertengahan seperti artisn/pedagang/ahli perbankan
1
Rakyat terlibat dalam urusan politik
1
Parlimen diwujudkan untuk memenuhi keperluan rakyat
1
Kemunculan zaman Renaissance
1
Lahir manusia Renaissance seperti Francesco Petrach/Niccolo
1
Machieavelli.
1
Lahir aliran humanisme/ keupayaan manusia menyelesaikan masalah.
1
Semangat inkuiri/semangat ingin tahu/berani meneroka.
1
Berlaku pertembungan budaya
1
Berlaku gerakan Reformation
1
Lahir golongan petron/pedagang kaya
1
wujud persaingan antara Bandar dan luar Bandar
1
Muncul golongan saintis seperti Galileo Galilei
1
Penekanan kepada keupayaan individu
1
Kemunculan golongan monarki
1
Kegiatan penerokaan dan penjelajahan
1
Perubahan pemikiran dan gaya hidup
1
Keyakinan diri yang tinggi/optimis/berani mengambil risiko
1
Menekankan pendidikan /ilmu.
1
Menggunakan sepenuhnya keupayaan minda untuk berfikir
1
Berlaku Revolusi Pertanian
1
Pemagaran tanah
1
Penanaman secara besar-besaran
1
Penciptaan teknologi baru dalam bidang pertanian
1
Berlaku Revolusi perindustrian
1
Pembinaan kilang
1
Pengkhususan pengeluaran
1
Kemunculan golongan buruh
1

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

Soalan
F33

2(d)

(d)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

2(e)

(e)
F1
F2
F3
F4
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16

1249/2

Butiran
Kemajuan system penggangkutan
[Mana-mana jawapan yang munasabah]

Markah
1
1
[Mana-mana 2 x 1 m]
(2m)
Apakah kejayaan masyarakat Eropah yang boleh dicontohi untuk
kemajuan bangsa dan negara?
1
Penjelajahan dan penerokaan
1
Kegiatan perdagangan antarabangsa
1
Revolusi Pertanian
1
Pengeluaran secara besar-besaran
1
Penciptaan kaedah baru dalam tanaman
1
Penciptaan teknologi moden/mesin/peralatan
1
Revolusi Perindustrian
1
Melakukan kegiataan keusahawanan
1
Penggunaan enjin berkuasa wap
1
Memajukan sistem pengangkutan dan perhubungan
1
Penjajahan/penaklukan ke atas negara-negara lain
1
[Mana-mana jawapan munasabah]
(2m)
[Mana-mana 2 x 1 m]
Beri cadangan anda, bagaimanakah kita dapat mengatasi dominasi kuasa
Eropah pada hari ini.
Penguasaan ilmu pengetahuan
Mengukuhkan perpaduan rakyat
1
Memperkukuhkan kestabilan politik
1
Memajukan ekonomi negara
1
Meningkatkan taraf hidup rakyat
1
Mempertingkatkan daya kretiviti
1
Menggalakkan penyelidikan / R & D
1
Berusaha meningkatkan tenologi
1
Melahirkan tenaga kerja berkemahiran
1
Melahirka modal insan bertaraf dunia
1
Mampu bersaing secara positif
1
Memajukan sektor perindustran
1
Menjalin hubungan serantau
1
Berfikiran terbuka
1
Bijak menyelesai masalah
1
Bijak memanafaatkan peluang
1
Mengukuhkan pertahanan negara
1
[Mana-mana jawapan munasabah]
1
[Mana-mana 2 x 1 m]
(2m)

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

Soalan
(a)

1249/2

Butiran
Senaraikan dua jawatan dalam Sistem Jemaah Menteri Kelantan.

Markah

3 (a)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
3 (b)

3 (c)

(b)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
F21
F22
(c)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

Jemaah Menteri Penasihat Raja


Jemaah Menteri Istana
Jemaah Menteri Keadilan dan Kehakiman
Jemaah Menteri Dalam Negeri
Jemaah Menteri Luar
Jemaah Menteri Perbendaharaan
Jemaah Menteri Peperangan
Jemaah Menteri Pentadbiran dan Pengimarahan Negeri
[ Mana-mana 2 x 1m]
Nyatakan ciri-ciri Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu.
Amalan sistem monarki/raja berperlembagaan
Islam sebagai agama negeri
Pemerintah mesti beragama Islam
Pemerintah mesti berbangsa Melayu
Pemerintah mesti lelaki
Pemerintah mesti waris Sultan yang memerintah Terengganu
Sultan dibantu Majlis Mesyuarat Kerajaan
Sultan juga dibantu Jemaah Menteri
Menteri mesti Islam
Menteri mesti Melayu
Menteri mesti rakyat Terengganu
Menteri wajib mengaku taat setia kepada Sultan/kerajaan
Majlis Mesyuarat Kerajaan diketuai oleh Menteri Besar
Menteri Besar dilantik oleh Sultan
Jemaah Menteri memilih Naib Menteri Besar
Ahli Mesyuarat Kerajaan membantu Sultan
Ahli Mesyuarat Kerajaan juga menggubal Undang-undang
Ahli Mesyuarat Kerajaan menjaga kebajikan rakyat
Ahli Mesyuarat Kerajaan menjaga keamanan
Ahli Mesyuarat Kerajaan menjalinkan hubungan persahabatan
Waris Sultan/Menteri dilarang mengkhianati pemerintah
Waris Sultan juga ditegah serah negeri kepada kuasa lain
[Mana-mana 2 x 1m]
Apakah kepentingan pengenalan Sistem Jemaah Menteri Kelantan dan
Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu?
Menjamin sistem pentadbiran yang berkesan
Menggambarkan kebijaksanaan pemerintah
Benteng/tulang belakang mengekalkan kedaulatan negeri
Memastikan pembangunan sosial yang berterusan
Meningkatkan kemajuan ekonomi
Memastikan taat setia rakyat
Menjadi rujukan dan panduan kepada pemimpin untuk mentadbir
Menggalakkan perpaduan rakyat
Memastikan bakal pemimpin berjiwa patriotik
[ Mana-mana jawapan munasabah]
[ Mana-mana 2 x 1m]

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

1
1
1
1
1
1
1
1
[2m]
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[2M]

SULIT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SULIT

1249/2

[2M]
3 (d)

(d)

Mengapakah transformasi tersebut dilakukan oleh pemimpin negara pada


hari ini?

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

3 (e)

Menyokong dasar-dasar kerajaan


Memberi idea untuk pembangunan negara
Belajar bersungguh-sungguh
Mematuhi peraturan dan undang-undang negara
Menghormati kebebasan beragama
Mempraktikkan program-program dalam konsep 1Malaysia
Menjadikan institusi pendidikan bertaraf dunia
Menguasai ICT
Mahir berkomunikasi dengan masyaraka
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 2 x 1m]
(e)
Bagaimanakah anda boleh menjayakan program transformasi pentadbiran
negara.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[2m]

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
[2M]

Memastikan ekonomi terus berkembang


Dasar-dasar kerajaan sentiasa relevan
Generasi muda dapat bersaing di peringkat global
Penguasaan ilmu pengetahuan yang berterusan
Melahirkan guna tenaga(buruh) yang mahir
Menjadi rujukan kepada negara luar
Pembangunan sosial dapat dipertingkatkan
Memastikan kesinambungan kepemim
(Mana-mana jawapan munasabah)
[ Mana-mana 2 x 1m]

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

Soalan
Butiran
4
(a) Apakah peranan sistem Ahli dalam membawa Tanah Melayu ke
kemerdekaan ?

1249/2

Markah
arah

F1
F2
F3
F4
F5
F6
4(b)

Asas melatih orang tempatan berkerajaan sendiri


Sebagai satu proses perpaduan kaum
Menguruskan pentadbiran harian jabatan mengikut dasar yang sedia ada
Bertanggungjawab mencadangkan undang-undang berkaitan jabatannya
Asas menentukan kemerdekaan bakal dicapai mendapat sokongan penduduk
pendedahan kepada penduduk untuk mentadbir dan meneraju kerajaan
[ Mana-mana 2 x 1m]
b)
Senaraikan kejayaan pakatan murni dalam membentuk
negara bangsa yang merdeka ?
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12

4(c)

(c)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F15

4(d)

(d)
F1
F2

Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum atau CLC.


Wujudnya perundingan antara UMNO dan CLC
Pilihanraya diadakan pada masa yang sesuai.
Kerakyatan negeri diberikan kepada imigran yang lahir di Persekutuan
Tanah melayu dengan syarat ibu atau bapanya rakyat Tanah Melayu.
Penubuhan Lembaga Pembangunan Industri desa (RIDA)
Untuk memajukan ekonomi dan pendidikan Melayu luar bandar.
Pembukaan keahlian UMNO kepada bukan Melayu.
Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya/IMP
Penubuhan Persidangan Kebangsaan
Penganjuran Konvensyen Kebangsaan.
Penyertaan pelbagai parti dan persatuan politik
Pembentukan Parti Perikatan.
[Mana-mana 2 x 1m]
Nyatakan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.
Membolehkan kerajaan demokrasi dan Raja Berperlembagaan dibentuk
Membina pembinaan Negara dan bangsa yang kukuh
Melahirkan perpaduan yang jitu antara kaum di Tanah Melayu
Menjadikan tanah Melayu sebuah Negara bebas merdeka dan berdaulat
Melahirkan identiti masyarakat yang merdeka tanpa mengira warna
kulit,budaya, bahasa dan agama.
Menjamin kedudukan orang Melayu
Orang Melayu diperuntukkan kedudukan istimewa dalam perlembagaan
Orang bukan Melayu pula mendapat kerakyatan secara Jus Soli
Menjaga hak-hak keutamaan Raja-raja Melayu
Melahirkan Perlembagaan Persekutuan yang menjadi panduan hingga kini
Menamatan kuasa Baginda Queen ataupun Parlimen Negeri United
Kingdom dalam Negeri-negeri Selat
Memperkukuhkan sistem pentadbiran dan keselamatan Negara
Meningkatkan sistem ekonomi Negara
mewujudkan sistem social/pendidikan bertaraf dunia
( Mana-mana munasabah )
[Mana-mana 2 x 1m]
Sebagai warganegara patriotik, bagaimanakah anda boleh berperanan
mengisi kemerdekaan negara agar kekal berdaulat.
Membentuk sebuah masyarakat bersatu padu
Berusaha melahirkan warganegara berjiwa patriotik

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

1
1
1
1
1
1
(2m)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(2m)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(2m)

SULIT

1
1

SULIT

Soalan

Butiran
F3
Mewujudkan keamanan dan kestabilan negara
F4
Memantapkan pembinaan jati diri
F5
Mematuhi peraturan/undang-undang negara
F6
Menyokong perlaksanaan konsep 1Malaysia
F7
Menyokong dasar-dasar kerajaan
F8
Mengamalkan sikap saling hormat menghormati
F9
Mengalakkan perkongsian ilmu
F10 Mengelakkan konflik perkauman
( Mana-mana munasabah )

4(e)

(e)

1249/2

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mana-mana 2 x 1m]
(2m)
Setelah mengecapi kemerdekaan selama 56 tahun, nama Malaysia harum
di pentas dunia sebagai negara membangun yang maju dan stabil.
Buktikan.

H1
Peningkatan ekonomi Negara semakin kukuh
H2
Perkembangan pembangunan infrastruktur yang pesat
H3
Perpaduan semakin kukuh
H4
Negara kekal aman dan damai
H5
Rakyat hidup dalam suasana harmoni
H6
Peningkatan dalam bidang pelaburan asing
H7
Malaysia menjadi tarikan pelancong-pelancong luar negara
H8
Kestabilan politik yang berterusan
H9
Tidak berlaku rusuhan kaum
H10 Tidak wujunya peperangan
H11 Kecemerlangan dalam pendidikan
H12 Pemantapan dalam bidang sukan yang bertaraf dunia
( Mana-mana munasabah )
[Mana-mana 2 x 1m]
Soalan
Butiran
5(a)
Jelaskan sumbangan tamadun tersebut dalam aspek berikut :
(i)
pentadbiran

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(2m)
Markah

Tamadun Yunani
F1
F3

F4
H4a
H4b
F5
F6
H6a
H6b
H6c
H6d
H6e

Bentuk pemerintahan diamalkan oleh sesebuah Negara kota


Orang Yunani sentiasa berusaha meningkatkan aspek
pemerintahan dan pentadbiran

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Athens mengamalkan sistem beraja


Raja dibantu oleh konsul
Raja sebagai ketua hakim,ketua tentera dan ketua agama
Sistem pemerintahan konsul dikenali sebagai oligarki
Wujudnya golongan aristokrat yang kuat
Memiliki kuasa yang besar
Golongan aristokrat ini dinamakan aristokrasi
Muncul rasa tidak puas hati rakyat terhadap aristokrasi
Muncul golongan yang menuntut hak
Membawa kepada rampasan kuasa

1
1
1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

10

Soalan
F7
H6a
H6b
H6c
H6d
H6e
F8
H8a
H8b
H8c
H8d
H8e
H8d
H8e
H8f
H8g
H8h
F9
H9a
H9b
H9c

Butiran
Wujudnya sistem pemerintahan tirani
Diketuai oleh diktator
Diktator adalah golongan kaya
Terdiri daripada golongan tentera
Rakyat biasa menyokong rampasan kuasa
Tindakan ini ditentang oleh golongan aristocrat
Wujudnya sistem demokrasi di Athens
Terdapat Dewan Perhimpunan dan majlis
Warganegara lelaki dewasa menjadi anggota Dewan Perhimpunan
Menjadi anggota antara 6 bulan hingga setahun
Dewan perhimpunan bersidang 3 kali sebulan
Ahli boleh mengemukakan cadangan tentang dasar kerajaan
Keputusan Dewan dikendalikan oleh Majlis.
Ahli Majlis,Majistret dan Juri dilantik oleh DewanPerhimpunan
Dewan Perhimpunan berkuasa penuh dalam Majlis,Majistret dan Juri.
Sistem demokrasi diwarisi oleh hampir seluruh negara
Amalan demokrasi berbeza antara negara-negara
Sistem pemerintahan tentera diamalkan di Sparta
Sistem pertahanan diberikan perhatian penting
Anak lelaki dilatih untuk menjadi askar yang baik
Sparta melahirkan tentera yang mempunyai semangat patriotik tinggi

1249/2

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tamadun Rom
F10
H10a
H10b
H10c
H10d

Bermula dengan sistem beraja


Diperintah secara mutlak oleh raja-raja berketurunan Etruscan.
Raja bukan berasal daripada masyarakat Latin tempatan
Raja tidak disenangi oleh masyarakat Latin
Golongan bangsawan dikenali sebagai patrician

F12
H12a
H12b
H12c
H12d
H12e
H12f
H12g
H12h
H12i
H12j
H2k
H12l
H12m
H12n
H12o
H12p
H12q

Wujudnya sistem republik


Tiada pemerintah berkuasa mutlak
Kuasa tertinggi terletak pada dua orang konsul
Konsul oleh Dewan Senat
Perlantikan dua orang konsul
Konsul dibantu oleh Dewan Senat
Dewan Senat diwakili oleh golongan bangsawan.
Bertindak membincangkan hal-hal pentadbiran Negara
Bertindak merangka perundangan
Di bawah Dewan Senat terdapat Dewan Perhimpunan
Dewan Perhimpunan diwakili oleh semua rakyat Rom
Keputusan Dewan Senat disampaikan kepada Dewan Perhimpunan
Untuk tujuan diluluskan
Sistem republic berubah apabila Rom mencapai taraf empayar
Dibawah pemerintahan Julius Caesar
Pemerintahan bercorak empayar telah meningkat.
Dengan wujudnya sistem pentadbiran berpusat.
Julius Caesar telah menamatkan sistem republic

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

11

Soalan

1249/2

Butiran
F13
H13a
H13b
H13c
H13d
H13e
H13f

Markah
1
1
1
1
1
1

Wujudnya sistem diktator


Julius Caesar menguasai angkatan tentera dan Senat
Menggunakan gelaran maharaja
Gelaran maharaja diteruskan oleh Augustus
Berjaya membawa keamanan dan keagungan Rom
Keamanan ini dikekalkan selama 200 tahun
Zaman kegemilangan ini digelar Pax Ramona ( Keamanan Rom )

Tamadun India
1
1

F14 Mempunyai dua bentuk kerajaan


H14a Iaitu kerajaan kecil dan kerajaan besar

1
1

F15 Kerajaan kecil masih bersifat kepuakan


H15a Kerajaan kecil ini juga tidak mempunyai raja

1
1

F16 kerajaan besar diketuai oleh raja


H16a seperti kerajaaanKashi,Kosala dan Magadha
F17
H17a
H17b
H17d
H17e
H17f
H17g
H17h

Raja mempunyai kuasa mutlak


Kedudukan raja diperkukuhkan dengan upacara ritual
Ia berasaskan kepercayaan bahawa raja seorang suci
Seorang raja juga perlu dihormati
Golongan Brahmin bertindak sebagai penasihat
Dibantu oleh golongan Ksyatria
Golongan ini menjadi pemerintah tertinggi
Merupakan golongan yang dominan

(ii)

Perundangan

1
1
1
1
1
1
1
1

Tamadun Yunani
F1
F2
F3
F4

1
1
1
1
1

Dewan Perhimpunan menggubal undang-undang


Plato mengemukan buku Republic
Negara diperintah oleh ahli falsafah
Bersifat cekap/ terbaik/ berupaya menggubal undang-undang

Tamadun Rom
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F11
F12
F13

Undang-undang Rom Hukum Kanun 12


Dipahat pada kayu
Dikenali sebagai Papan Dua Belas
Diletakkan di tempat awam untuk tatapan rakyat
Banyak undang-undang / rumit
Terdapat hakim-hakim yang mahir
Maharaja Justinian mengumpul, menyatu dan membukukan undang-undang
Lahir Kod Undang-Undang Rom
Dikenali sebagai Undang-Undang Justinian
Kekal sehingga kini

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

1
1
1
1
1
1
1
1

SULIT

12

Soalan

1249/2

Butiran

Markah

Tamadun India
F14 Kitab Dharma Sastra dianggap kitab undang-undang Hindu paling Tua
F15 Dihasilkan antara abad ke-6 hingga abad ke-2 SM
F16 Raja dipertanggungjawab memelihara kesucian
F17 Dan kedaulatan undang-undang
F18 Kesalahan akan dikenakan tindakan atau denda
F19 Golongan Brahmin golongan yang dominan dalam perundangan
F20 Mahir hukum-hakam dalam agama
F21 Undang-undang sebagai titah dan perintah diraja
F22 Undang-undang diukir pada tiang batu yang didirikan di tepi jalan
F23 Dapat dibaca oleh rakyat
F24 Dikenali sebagai Tiang Asoka
F25 Berpegang pada konsep kesejahteraan rakyat

5(b)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tamadun China
F27 Sistem perundangan berteraskan dua prinsip utama
F28 Hukuman berat dan bercorak kolektif
F29 Teras undang-undang daripada falsafah legalisme
F30 Diperkenalkan oleh Han Fei Tzu pada zaman Dinasti Chin
F31 Bertujuan mengawal tingkah laku manusia
F32 Tiada belas kasihan dalam menjalankan undang-undang
F33 Raja perlu memiliki kuasa yang utuh
F34 Legalisme bertentangan dengan undang-undang ajaran Confucius
F37 Ajaran Confucius menekankan keperluan raja mempunyai pekerti baik
F38 Menjaga keharmonian manusia dan masyarakat
[Mana-mana 8 x 1 m]
Berikan pandangan anda cara untuk meningkatkan kualiti pendidikan di negara
kita sehingga boleh dimanfaatkan sebagai hub pendidikan dunia.
F1
Dialog kajian semula sistem pendidikan kebangsaan
F2
Semakan kurikulum/kurikulum yang memenuhi pasaran kerja
F3
Memperkasa Sekolah Bestari
F4
Memperbanyak Sekolah Wawasan
F5
Memperkasa sekolah sukan/Sekolah Sukan Bukit Jalil/
Sekolah Sukan Bandar Penawar
F6
Sekolah Amanah
F7
Penekanan aspek mental dan fizikal
F8
Penguasaan ICT/komputer/internet
F9
Pemantapan KSSR
F10 Dasar MBMMBI
F11 Pemantapan program LINUS
F12 Dasar 1Murid 1Sukan 1Malaysia
F13 Sekolah permata
F14 Memperbanyak sekolah Seni
F15 Kelengkapan prasarana ICT
F16 Prasarana dalam bilik darjah yang lengkap/kelas kondusif
F17 Memperbanyak institusi pengajian tinggi
F18 Sistem sekolah satu sesi
F19 Sistem persekolahan percuma
F20 Nisbah murid dalam kelas yang kecil

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SULIT

Soalan

5(c)

13

1249/2

Butiran
Markah
F21 Skim makanan percuma untuk pelajar
1
F22 Kupon tuisyen yang menyeluruh untuk para pelajar
1
F23 Kemudahan untuk menyediakan bahan P&P yang lengkap
1
F24 Peningkatan profesion perguruan yang berterusan
1
F25 Tranformasi pendidikan / pendidikan holistik
1
F26 Pentaksiran Berasaskan Sekolah/PBS
1
F27 Mempertingkat rundingan SEAMEO diperingkat Kementerian
Pendidikan dan negara-negara serantau
1
( Mana-mana jawapan munasabah)
1
[mana-mana 6 x 1 markah]
(6m)
Pada pendapat anda, apakah kepentingan sains dan teknologi dalam memajukan
negara?
F1 Literasi ICT/internet/komputer
1
F2 Latihan pemasangan peralatan ICT di sekolah
1
F3 Pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid
1
F4 Berfikiran progresif/maju ke depan
1
F5 Berfikir secara kritis dan kreatif /KBAT
1
F6 Menyerap segala perubahan persekitarannya
1
F7 Menguasai ilmu sains dan teknologi
1
F8 Mengekalkan budaya ilmu
1
F9 Inovatif
1
F10 Pertukaran teknologi dengan negara-negara luar
1
F11 Mahir menggunakan gajet-gajet terkini
1
F12 Futuristik
1
F13 Memudahkan urusan mempaten hak cipta
1
F14 Institusi pendidikan berfokus kemahiran
1
F15 Penyelidikan dan Pembangunan/R&D
1
F16 Kempen hari inovasi negara
1
F17 Sokongan daripada syarikat swasta
1
F18 Bandar pintar/Putrajaya/cyberjaya/KLCC
1
F19 Pertandingan reka cipta /robotic
1
F20 Penyelidikan dan pembangunan
1
(Mana-mana jawapan munasabah)
1
[mana-mana 6 x 1 markah]
(6m)

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

soalan
6(a)

14

Butiran
Terangkan kepentingan hijrah umat Islam dari Makkah ke Madinah

1249/2

Markah

F1
H1a
H1b

Dakwah Islam dapat dilaksanakan


dengan aman /tenteram
dapat dilakukan dengan terbuka /tanpa berselindung

1
1
1

F2
H2a
H2b
H2c
H2d
H2e
H2f

Terjalinnya hubungan silaturahim/persaudaraan


di antara orang Islam Makkah dengan penduduk Islam Madinah
Gelaran Muhajirin kepada penduduk Islam Makkah yang berhijrah
gelaran Ansar kepada penduduk madinah yang membantu
mereka memberi modal/tempat tinggal/makanan
sifat tolak ansur orang Islam Madinah/sedia berkorban/kerjasama
menimbulkan perasaan terima kasih orang Islam Makkah

1
1
1
1
1
1
1

F3
H3a
H3b
H3c
H3d
H3e

Menyatupadukan penduduk Madinah


pelbagai suku/kaum/adat/budaya/agama
Suku Aus dan Khazraj didamaikan
kehidupan harmoni / tenteram/sejahtera
nikmati kemakmuran ekonomi
kebebasan beragama

F4
H4a
H4b
H4c
H4d

Pembinaan masjid
Masjid Quba sebagai masjid pertama
disusuli Masjid Nabawi
masjid menjadi medan belajar/beribadat/bertemu/ berbincang
persekitaran masjid boleh dijadikan aktiviti jual beli

F5
H5a
H5b

Penukaran nama Yathrib


kepada Madinah al-Munawarah/ kota bercahaya
pusat tamadun Islam

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

F6
Takwim Islam
H6a kiraan tahun hijrah dalam kalendar Islam
H6b zaman Khalifah Umar Al- Khattab
H6c digunakan oleh banyak negara Islam
H6d Maal Hijrah disambut setiap tahun/mengingati perjuangan

1
1
1
1
1

F7 Penubuhan negara Islam Madinah


H7a Nabi Muhammad ketua negara
H7b mentadbir mengikut Perlembagaan Madinah

1
1
1

F8
Agama Islam menjadi ad-din/cara hidup
H8a meliputi semua aspek kehidupan
H8b politik/ekonomi/sosial

1
1
1

F9
Pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad
H9a Abu Bakar Al-Sidiq melindungi Nabi
H9b Ali bin Abu Talib sanggup tidur di tempat tidur Nabi
H9c Abdul Rahman bin Auf menyumbangkan hartanya

1
1
1
1

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

soalan

15

1249/2

Butiran
H9d Abdullah bin Abu Bakar mengintip kegiatan Quraisy
H9e Amir bin Fuhairah memberikan susu kambing semasa Nabi bersembunyi
di Gua Thur
H9f Abdullah bin Arqat selaku jurupandu

Markah
1
1
1

F10 Peranan Wanita


H10a Asma bin Abu bakar menghantar makanan

1
1

F11
kebesaran/ketabahan jiwa Rasulullah
H11a sanggup berkorban
H11b tidak pernah berputus asa

1
1
1

F12
Kepintaran strategi Nabi
H12a tidak terus berangkat tetapi bersembunyi di Gua Thur
H12b memilih jalan ke selatan / Tihamah berhampiran Laut Merah
H12c berpandangan perjalanan menerusi jalan utara kurang selamat

6(b)

[mana-mana 6 x 1 markah]
Terangkan keunggulan kandungan Perlembagaan Madinah yang menjadi rujukan
negara-negara di dunia.

1
1
1
1
[6
markah]

F1
H1a
H1b
H1c

Politik
Nabi Muhammad menjadi ketua negara
Nabi juga menjadi ketua hakim
musyawarah

1
1
1
1

F2
H2a
H2b
H2c

Perundangan
undang-undang Islam diguna secara menyeluruh
peraturan kekeluargaan diamalkan
hukuman adil/saksama

1
1
1
1

F3
H3a
H3b

Ekonomi
diskriminasi tidak dibenarkan
riba/penipuan/penindasan ditegah

1
1
1

F4
H4a
H4b
H4c
H4d

Agama
kebebasan beragama
menghormati sesama agama
sikap buruk sangka dalam beragama dilarang
tidak ada paksaan memeluk Islam

1
1
1
1
1

F5
H5a
H5b
H5c
H5d

Sosial
penduduk Madinah sebagai ummah
hidup bersatu/tolong-menolong/kerjasama
jauhi perasaan mementingkan diri
tidak boleh bertelagah/ bermusuhan

1
1
1
1
1
1

F6
H6a

Pertahanan
tanggungjawab semua penduduk

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

1
1
SULIT

SULIT

16

soalan

Butiran
F7
H7a
H7b
H7c
H7d
H7e

6(c)

1249/2

Markah

Kedudukan Yahudi
diakui rakyat Madinah
hak yang sama dengan orang lain
boleh tinggal di Madinah
menikmati keselamatan/kebebasan
kedudukan terpelihara/terjamin selagi patuh Piagam Madinah
[mana-mana 6 x 1 markah]

1
1
1
1
1
1
(6m)

Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri masyarakat Madinah yang boleh dicontohi
oleh rakyat Malaysia bagi menjamin keharmonian dalam negara?
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17
F18

Menghormati pemimpin/orang lain


Setia pada negara/semangat kebangsaan/rela berkorban
Menjunjung tinggi perlembagaan negara
Mematuhi undang-undang negara
Berani mempertahankan kebenaran
Bersatu-padu
Toleransi/tolak-ansur
Mengamalkan budaya mencintai ilmu pengetahuan
Sabar menempuh dugaan
Melakukan penghijrahan/perubahan dalam diri sendiri
Tidak pernah berputus asa
Mengamalkan suruhan Tuhan/agama
Bijak rancang strategi
Perundangan yang adil
Ekonomi yang adil/saksama
Tolong-menolong/bekerjasama
Musyawarah/perbincangan/perundingan
Pemimpin yang berwibawa/ulung
(Mana-mana jawapan munasabah)
[ mana-mana 8 x 1 markah]

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(8m)

SULIT

SULIT

17

1249/2

Soalan
Butiran
Markah
7(a)
Jelaskan sistem pentadbiran tanah yang diperkenalkan di Tanah Melayu, Sarawak
dan Sabah.
F1
H1a
H1b

Tatacara hak pemilikan diubah


Sistem pemilikan sesuai dengan sistem tanah di barat
Tiada rekod dan catatan yang sempurna

1
1
1

F2
H2a
H2b
C2a
C2b
C2c
H2c

Rekod bertulis penting


Menjamin dan mengesahkan hak pemilikan tanah
Memudahkan urusan pentadbiran
Urusan cukai
Urus niaga tanah seperti pajakan/ sewa beli/ penjualan /pembelian.
Dijadikan cagaran bagi mendapatkan modal.
Pemilikan tanah tunjang dalam sistem ekonomi penjajah

1
1
1
1
1
1
1

F3
H3a
H3b
H3c
H3d
H3e

Pengenalan Undang-undang tanah Barat


Memudahkan kerja pentadbiran tanah
Memudahkan pembangunan ekonomi
Peraturan Tanah Perak 1879
Kanun Tanah Selangor 1891
Peraturan Tanah Sungai Ujong

1
1
1
1
1
1
1

F4
H4a
H4b
H4c
H4d

Tanah dibahagikan mengikut kegunaan dan nilai komersial


Tanah ladang
Tanah peribumi
Tanah perlombongan
Kadar cukai tanah berdasarkan jenis tanah

F5
H5a
H5b
H5c

Akta Tanah Simpanan Melayu tahun 1913


Menjamin masa depan ekonomi, sosial dan politik orang Melayu
Mengelakkan tanah orang Melayu berpindah kepada orang asing
Residen berkuasa mengisytiharkan tanah milik orang Melayu sebagai
Tanah Simpanan Melayu.
Menyelamatkan tanah daripada dijual, dipajak dan ditukar
milik oleh orang Melayu

H5d

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

F6
H6a
H6b
H6c
H6d
H6e
H6f
H6g
H6h

Akta Tanah di Sarawak


Akta Land Order diisytiharkan pada tahun 1931
Land Settlement Order telah dikuatkuasakan
Memberi perlindungan kepada tanah milik peribuni
Pemindahan hak milik tanah melalui pewarisan
Mengelakkan pajakan, pemecahan dan penjualan tanah kepada orang luar
Land Order 1948
Ada tanah campuran/ kawasan tanah simpanan /kawasan tanah pedalaman
Golongan imigran mempunyai hak kea atas tanah campuran sahaja

F7
H7a

Akta tanah di Sabah


Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SULIT

SULIT

18

1249/2

Soalan

Butiran
Markah
H7b Melindungi kepentingan peribumi
1
H7c Hak milik tanah peribumi di bawah kuasa Pegawai Daerah
1
H7d Urus niaga tanah perlu dimaklumkan kepada ketua peribumi
1
H7e Penduduk peribumi berhak menuntut ganti rugi terhadaptanah yang dijual
1
kepada orang asing.
1
[Mana-mana 6 x1m]
1
(6m)

7(b)

Apakah kesan dasar ekonomi British terhadap negara sebelum Perang Dunia
Kedua?
F1 Perkembangan pembandaran.
H1a Pembandaran perubahan pekan kecil atau kampung kepada bandar.
H1b Pembandaran cepat berlaku dikawasan pusat kegiatan ekonomipenjajah.
H1c Pekan di kawasan perlombongan mempunyai penduduk yang bertambah
H1d Menjadi pusat mengumpul hasil lombong
H1e Pusat mendapatkan keperluan harian.
H1f Pusat pentadbiran
H1g Perbankan seperti Kuala Lumpur, Taiping.
H1h Bandar Miri berkembang kerana petroleum.
H1i
Menjadi tumpuan penduduk
H1j
Sebagai pusat perniagaan dan pentadbiran.
H1k Mempunyai kemudahan infrastruktur.
H1l
Getah dan bijih timah mengembangkan bandar pelabuhan seperti
pelabuhan Klang/Pulau Pinang.
H1m Bandar Kuching muncul kerana kemajuan tanaman gambir /lada hitam.
F2
H2a
H2b
H2c
H2d
H2e
H2f
H2g
H2h

Pembentukan masyarakat berbilang kaum.


Kedatangan imigran China dan India memenuhi keperluan tenaga
Pembentukkan masyarakat berbilang kaum di tanah Melayu.
Petempatan dan kegiatan ekonomi berasaskan kaum.
Melayu bertani di luar Bandar.
Cina berniaga dan melombong di bandar dan kawasan perlombongan
India menoreh getah di ladang.
Bahasa pertuturan mengikut bahasa ibunda masing- masing.
Tiada interaksi dan perpaduan antara kaum.

F3
H3a
H3b
H3c

Perkembangan sistem pendidikan vernakular.


Menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa penghantar.
Pendidikan Melayu terdiri sekolah Melayu dan pondok.
Sekolah Melayu seperti di Singapura/Seberang Prai//Kuala kangsar
dijalankan di peringkat rendah
Menjadikan mereka petani yang lebih baik daripada bapanya.
Maktab Perguruan Sultan Idris melatih guru Sekolah Melayu.
Kolej Melayu Kuala Kangsar sekolah untuk golongan elit Melayu.
Sekolah Tamil di lading.
Berorientasikan negara India.
Sukatan, buku, guru dari India.
Sekolah Cina dibiayai oleh saudagar dari China.
Menggunakan sukatan, buku, guru dari negara China.

H3d
H3e
H3f
H3g
H3h
H3i
H3j
H3k

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SULIT

SULIT

19

Soalan

Butiran
Sekolah Inggeris diusahakan oleh mubaligh dan badan sukarela.
Sekolah untuk golongan bangsawan.
Kurikulumnya disusun mengikut sistem pendidikan di England.
Universiti Malaya diusahakan oleh British di Singapura.

H3l
H3m
H3n
H3o

1249/2

Markah
1
1
1
1
1

F4
H4a
H4b

Perkembangan sektor perkilangan.


British mengeksport getah dan bijih timah.
Barangan kilang yang diimport seperti pakaian telah bersaing hebat
dengan perkilangan tradisional tempatan seperti batik, sutera.
H4c Kasut getah dikeluarkan oleh kilang Syarikat Fung Keong / Syarikat Bata
di Klang.
H4d Kilang membina kapal korek, kapal kecil dan mesin memproses getah.
H4e Kilang mengetin nanas di Johor.
F5
H5a
H5b
H5c
H5d
H5e
H5f
H5g
H5h
H5i
H5j
H5k

1
1
1
1
1
1

Sistem pengangkutan dan perhubungan.


Jalan kereta api dibina ke pelabuhan seperti Taiping ke Port Weld,
Seremban ke Port Dickson, Kuala Lumpur ke Port Swettenham.
Jalan kereta api turut dihubungkan dari Seberang Perai hingga
ke sempadan Siam.
Kemudiannya ke pantai timur dari gemas, Pahang, Kelantan
ke sempadan Siam.
Seterusnya disambung ke selatan hingga ke Singapura.
Pengangkutan kereta api juga menggalakkan pembukaan tanah baru di
pedalaman dengan tanaman getah.
Kereta api dapat membawa muatan yang banyak.
Jalan denai dan kereta lembu yang digunakan untuk mengangkut bijih
timah dan getah ke pangkalan sungai telah digantikan dengan jalan raya.
Jalan raya terus berkembang khasnya apabila kenderaan
bermotor diperkenalkan.
Beberapa rangkaian jalan raya disiapkan, contohnya dari Seberang Prai ke
Melaka, Perlis ke Singapura, Kuala Lumpur ke Kuantan.
Sistem perhubungan seperti telegraf, telefon, pos.
Kemudahan pengangkutan dan perhubungan di Pantai Timur Tanah
Melayu ketinggalan kerana kurangnya pembangunan ekonomi.

F6
H6a
H6b

Perkhidmatan kesihatan.
Kedatangan imigran menyebabkan kesesakkan penduduk
Berlaku pelbagai penyakit berjangkit kerana temapt tinggal yang kotor
dan air yang tidak bersih.
H6c Penubuhan hospital kerajaan terawal dibina di Taiping dan Kuala
Lumpur.
H6c Pusat perubatan pula dibina di Batu Gajah, Kuala Kangsar
dan Kuala Lumpur.
H6d Pusat perubatan kecil pula di Pahang dan Negeri Sembilan.
H6e Penubuhan hospital di Sabah seperti Jesselton, Sandakan, Tawau.
H6f
Perkhidmatan perubatan di Sarawak di Kuching dan pusat perubatan
kecil di Sibu dan Sri Aman.
H6g Hospital swasta seperti Hospital Tung Shin di Kuala Lumpur memberi
khidmat khasnya kepada pelombong.
H6h Institut Penyelidikan Perubatan di Kuala Lumpur mengkaji punca
1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
SULIT

SULIT

20

Soalan
H6i
H6j

1249/2

Butiran
penyakit dan langkah langkah pencegahannya.
Sanitary Board lembaga yang menjaga kebersihan dan kesihatan awam
di bandar Kuala Lumpur.
Terbahagi kepada dua bahagian iaitu Sanitary Board menjaga kebersihan
bandar dan Jabatan kesihatan menjaga kesihatan.

Markah
1
1
1

[Mana-mana 8 x1m]
7(c)

(c)

Nyatakan persediaan negara menghadapi cabaran k-ekonomi dalam era


globalisasi masa kini. ?

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14

Pembelajaran sepanjang hayat


Penguasaan teknologi terkini dan moden
Mempunyai sikap yang proaktif
Memantapkan daya kreativiti yang tinggi
Mempunyai daya saing yang tinggi
Meningkatkan kepakaran dalam pelbagai bidang
Pasaran tempatan yang luas
Produktiviti pengeluaran yang cekap
Memperlengkapkan ilmu pengetahuan yang tinggi
Mengukuhkan ketaatan kepada negara
Menjadi warganegara yang bertanggungjawab
Berani merebut peluang di peringkat antarabangsa
Meningkatkan penyelidikan negara
Mengukuhkan sistem perundangan negara
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 6x1m]

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

(8m)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(6m)

SULIT

SULIT

21

1249/2

Soalan
Butiran
8 (a)
Jelaskan gerakan nasionalisme yang melibatkan tokoh-tokoh tersebut.
Gerakan Islah
F1 Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
F2 Menggesa orang Melayu memajukan ekonomi/pendidikan/politik / sosial
F3 Berusaha menyemat sikap mengkritik penjajah
F4 Mengkritik raja dan pembesar Melayu yang tidak memainkan peranan
memajukan orang Melayu
F5 Memberi peluang kepada orang Melayu untuk mendapatkan pendidikan
melalui penubuhan madrasah
F6 Menjalankan pendidikan yang merangkumi ilmu dunia dan akhirat
F7 seperti pendidikan fardu ain, Ilmu Hisab dan Bahasa Inggeris

Markah

1
1
1
1
1
1
1

Peranan akhbar dan majalah


F8 Menggunakan media cetak seperti akhbar, majalah dan novel untuk
menyampaikan mesej
F9 Hasil tulisan mereka yang bernas
F10 Penulisan mereka berjaya membangkitkan kesedaran masyarakat untuk
memajukan diri dan bersatu padu
F11 Turut mengkritik dasar-dasar British yang menekan orang Melayu melalui
hasil penulisan
F11 Membangkitkan persoalan tentang sosial atau pendidikan, ekonomi dan
politikorang Melayu
F12 Tema penulisan akhbar bertujuan menyedarkan /memajukan Orang Melayu
F13 Menggunakan majalah untuk membangkitkan semangat kebangsaan
F14 Menfokuskan persoalan memajukan bangsa melalui rencana dan puisi
F15 Menyentuh isu kemajuan bangsa dalam pendidikan, ekonomi, bahasa,
sastera serta politik antipenjajahan dan orang asing
F16 Mesej di dalam novel yang lebih berfokus kepada semangat kebangsaan
yang patut dimiliki oleh generasi muda
F17 Menekankan kepentingan sikap menentang penjajah dalam apa bentuk
sekalipun untuk membela maruah bangsa
F18 Menggalakkan wanita mempunyai sikap positif untuk memajukan diri bagi
membentuk dan membangunkan bangsa

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pertubuhan dan persatuan


F19 Menjadikan persatuan-persatuan sebagai tempat membincangkan persoalan
bangsa Melayu
F20 Persoalan tertumpu kepada isu ekonomi, pendidikan, bahasa, sastera,
perpaduan dan pembelaan politik bangsa
F21 Menjadikan persatuan sebagai wadah untuk menjaga kepentingan
sosioekonomi penduduk Melayu
F22 Mendesak British menjaga kebajikan orang Melayu
F23 Menggalakkan ahli-ahli berkenalan dan bertukar pendapat bagi memajukan
diri dan bangsa
F24 Menggabungkan tenaga intelektual Melayu bagi Membincangk an nasib
orang Melayu dalam soal ekonomi, pendidikan dan perkhidmatan kerajaan
F25 Menggalakkan perpaduan di kalangan pemuda Melayu
F26 Meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu
1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

1
1
1
1
1
1
1
1

SULIT

22

Soalan
F27
F28
F29
F30

8 (b)

1249/2

Butiran
Markah
Bekerjasama dengan Jepun untuk menghalau British dari Tanah Melayu
1
Menjadikan KMM sebagai badan propaganda Jepun
1
Mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan
1
Menyediakan kader-kader yang dikenali sebagai tentera semut untuk
1
menentang British
1
[Mana-mana 8 x 1 m]
(8m)

Ciri-ciri nasionalisme yang perlu anda amalkan sebagai warganegara yang patriotik.

F1 Mengamalkan semangat cintakan negara


F2 Menghormati pemimpin
F3 Mematuhi undang-undang
F4 Menjadi warganegara berilmu
F5 Mengamalkan prinsip Rukun Negara
F6 Mengutamakan perpaduan kaum
F7 Mengukuhkan jati diri
F9 Menghayati sejarah negara
F10 Mencontohi tokoh negara
F11 Bijak berfikir dan menilai
F12 Sentiasa bersyukur
F13 Sedia berkorban
F14 Mengutamakan kepentingan negara
F15 Mengamalkan nilai murni
F16 Memartabatkan bahasa kebangsaan
(Mana-mana jawapan munasabah)
8 (c)

[Mana-mana 6x 1 m]
Sebagai pemimpin generasi masa depan, berikan cadangan anda agar kedaulatan
negara dapat dikekalkan?
F1 Memerintah dengan adil dan saksama
F2 Mentadbir negara dengan cekap
F3 Mengutamakan perundingan dalam menyelesaikan masalah
F4 Mengutamakan keharmonian antara kaum
F5 Menjadi pemimpin yang mudah didampingi / mudah mesra
F6 Sedia mendengar idea / pandangan orang lain
F7 Mengukuhkan jati diri
F8 Tidak mengamalkan diskriminasi dalam pentadbiran
F9 Meningkatkan taraf hidup rakyat
F10 Mementingkan aspek perpaduan dalam kalangan rakyat
F11 Mengamalkan semangat cintakan negara
F12 Melahirkan masyarakat berilmu
F13 Mengamalkan prinsip Rukun Negara
F14 Berbaik-baik dengan semua negara/negara jiran
F15 Tidak mencampuri urusan dalaman negara lain
F16 Bekerjasama di peringkat antarabangsa/serantau
F17 Menanam kesedaran pentingnya keamanan
F18 Berwaspada dengan kuasa asing
F19 Tidak melibatkan negara dalam perlumbaan senjata
F20 Mematuhi matlamat Piagam PBB
(Mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 6 x 1 m]

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(6m)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(6m)

SULIT

SULIT

23

1249/2

Soalan
Butiran
9(a)
Terangkan faktor pembentukan Persekutuan Malaysia tahun 963?

Markah

F1 Keselamatan
H1a
Lee Kuan Yew berminat menyertai Malaysia
H1b
Pengaruh Barisan Sosialis di Singapura
H1c Ancaman komunis di Singapura
H1d
Pengalaman Tanah Melayu membenteras komunis
H1e Ancaman komunis di Sarawak (CCO)
H1f
Benteng kukuh ancaman komunis

1
1
1
1
1
1
1

F2
H2a

Kemerdekaan
Mempercepat kemerdekaan negara-negara kecil

1
1

F3
H3a

Dekolonisasi
Selari dengan dasar dekolonisasi British

1
1

F4
Politik
H4a Kestabilan politik di Asia Tenggara

9(b)

1
1

F5
H5a
H5b
H5c
H5d
H5e
H5f
H5g
H5h
H5i
H5j
H5k

Ekonomi
Mewujudkan pasaran yang luas
Menggalakan pelaburan
Perkembangan industri pertanian
Dapat memanfaatkan sumber-sumber yang ada
Tanah Melayu kaya dengan getah dan bijih timah
Sarawak dan Sabah kaya dengan kayu balak
Brunei kaya dengan sumber minyak
Menyatukan sumber tenaga manusia
Menghapus sekatan cukai dalam persekutuan
Mudah menarik pemodal luar
Memajukan taraf hidup rakyat

F6
H6a
H6a
H6a

Sosial
Dapat mengimbangi jumlah pertumbuhan kaum
Menyegerakan kemerdekaan Sarawak dan Sabah
Kesepakatan /semangat setiakawan
[ mana-mana 8 x 1 markah]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
(8m)

Pada pandangan anda, nyatakan kejayaan ke arah pembentukan Malaysia.


F1
Penerangan konsep, tujuan dan matlamat
F2
Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM)
F3
Memberi penerangan kepada semua pemimpin.

1
1
1

F4
H4a
H4b
H4c

1
1
1
1

Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Kaum (JPPK)


Penerangan kepada orang ramai
Mengumpul pandangan penduduk
Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

24

Soalan

Butiran
F5
H5a
H5b
H5c
H5d
H5e
H5f

Suruhanjaya Cobbold
Meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah
Menerima memorandum daripada pertubuhan
Mengemukakan laporan kepada British
Satu pertiga rakyat menyokong tanpa syarat
Satu pertiga menyokong dengan syarat
Satu pertiga menginginkan kemerdekaan dulu

F6
H6a
H6b
H6c
H6d
H6e
H6f
H6g
H6h

Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)


Membincangkan hak dan kepentingan Sarawak dan Sabah
Tuntutan 20 perkara Sabah dan Sarawak
Asas perlembagaan adalah Persekutuan TM 1957
Kuasa imigresen ditentukan oleh Sarawak dan Sabah
Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan
Jaminan hak dan kedudukan bumiputera Sarawak dan Sabah
Pemberian nama Malaysia
Penentuan tarikh penubuhan Malaysia

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

F7
Referendum Singapura
H7a Meninjau pendapat penduduk Singapura
H7b Penduduk bersetuju menyertai Malaysia

1
1
1

F8
Tentangan daripada Indonesia dan Filipina
H8a Mengadakan sidang kemuncak tiga pemimpin negara
H8b Hasil rundingan MAPHILINDO di tubuhkan.
H8c Penyelesaian dengan bantuan PBB

1
1
1
1
1

F9
H9a
H9b
H9c
H9d
H9e
H9f
H9g
H9h
H9i
H9j

9(c)

1249/2

Suruhanjaya PBB
Meninjau sekali lagi pendapat rakyat Sarawak dan Sabah
Majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju
Tarikh pembentukan Malaysia ditunda
Kelewatan menghantar laporan daripada PBB
Penentangan daripada Indonesia dan Filipina
Brunei menarik diri pada saat akhir
Tentangan Parti Rakyat Brunei pimpinan A.M.Azahari
Mencadangkan penubuhan kerajaan Kalimantan Utara
Perkara berkaitan minyak
Isu mengenai kekananan Yang di Pertuan Agong
[ mana-mana 6 x 1 markah]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(6m)

Dalam usaha Malaysia mencapai tahap negara maju, apakan inisiatif yang
dilaksanakan oleh negara bagi melahirkan generasi berminda kelas pertama?
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7

Pengusaan ilmu yang tinggi


Sikap proaktif
Kekayaan morality
Pembangunan yang bersifat holistic
Penguasaan ilmu ICT
Dasar pemikiran minda kelas pertama
Dasar kepimpinan minda kelas pertama

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

1
1
1
1
1
1
1
SULIT

SULIT

Soalan

25

Butiran
F8 Menjana pemikiran yang dinamik
F9 Penghasilan ilmu dalam wacana
F10 Berfikiran terbuka
F11 Berfikiran positif
F12 Strategi yang mantap
F13 Inovatif dan kreatif
(Mana-mana munasabah)

1249/2

Markah
1
1
1
1
1
1
1
[ mana-mana 6 x 1 markah]
(6m)

Soalan
Butiran
10 (a) Terangkan usaha memupuk perpaduan kaum bagi menjamin keharmonian negara.

Markah
1
1
1
1
1
1

F1
H1a
H1b
H1c
H1d
H1e

Rukun Negara
Kepercayaan Kepada Tuhan
agama pegangan paling utama
rakyat beragama mudah diurus/baik
Islam ialah agama rasmi
agama lain bebas diamalkan

F2
H2a
H2b
H2c
H2d

Kesetiaan Kepada raja dan negara


YDPA ialah ketua negara/Raja Melayu ialah ketua negeri
Raja simbol penyatuan rakyat
raja pelindung hak istimewa peribumi
derhaka kepada raja bererti derhaka kepada negara

F3
H3a
H3b
H3c

Keluhuran Perlembagaan
Perlembagaan adalah undang-undang utama
ia dianggap luhur/unggul/suci
rakyat harus terima/patuh/sanjung dan pertahankan Perlembagaan

1
1
1
1

F4
H4a
H4b
H4c

kedaulatan undang-undang
rakyat harus hormati undang-undang
rakyat dapat hidup aman
rakyat harus pastikan undang-undang sentiasa didaulatkan

1
1
1
1

F5
H5a
H5b

Kesopanan dan Kesusilaan


ia adalah nilai-nilai murni yang melambangkan keperibadian
kesopanan dan kesusilaan jamin masyarakat penyayang

1
1
1
1

F6
H6a
H6b
H6c
H6d
H6e
H6f

Dasar Pendidikan Kebangsaan


Laporan Barnes 1950
semua sekolah vernakular dibubarkan
diganti satu jenis sekolah sahaja(sekolah kebangsaan)
bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar peringkat sekolah rendah
bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar peringkat sekolah menengah
cadangan ini ditentang orang cina kerana anggap bahasa ibunda mereka
tergugat

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

SULIT

SULIT

26

Soalan

Butiran

1249/2

Markah

F7
H7a

Laporan Fenn-Wu 1951


sekolah vernakular cina terus kekal

1
1

F8
H8a
H8b
H8c

Ordinan Pelajaran 1952


dua sistem persekolahan
dua bahasa pengantar iaitu bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu
pengajaran bahasa cina dan Tamil akan disediakan jika ada
permintaan ibu bapa
bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris
bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu
Ordinan ini ditentang oleh masyarakat Cina dan India
Ia juga tidak dapat dijalankan kerana kekurangan kewangan
dan ancaman pengganas komunis

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Penyata Razak 1956


sistem persekolahan sama
penyeragaman kurikulum yang bercorak kebangsaan
sekolah umum(rendah) yang menggunakan Bahasa Melayu
sebagai bahasa pengantar
sekolah jenis umum(rendah) yang menggunakan
Bahasa Inggeris/Cina/Tamil sebagai bahasa pengantar
sekolah menengah Melayu menggunakan bahasa Melayu
sebagai bahasa pengantar
sekolah menengah Inggeris menggunakan bahasa Inggeris
sebagai bahasa pengantar
bahasa Melayu dan Inggeris wajib diajar di semua sekolah

1
1
1

H8d
H8e
H8f
H8g
H8h
F9
H9a
H9b
H9c
H9d
H9e
H9f
H9g
F10
H10a
H10b
H10c
H10d
H10e
H10f
H10g
H10h

1
1
1
1
1
1

Laporan Rahman Talib 1960


sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan
sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan
pelajaran percuma kepada semua pelajar sekolah rendah kerajaan
sekolah rendah yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai
bahasa pengantar ditukar kepada bahasa Melayu
bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah menengah
pelajaran agama Islam di semua sekolah bantuan penuh
kerajaan yang mempunyai tidak kurang 15 pelajar Islam
bahasa Cina dan Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan
sekiranya terdapat sekurang-kurangnya 15 orang pelajar
semua peperiksaan awam menggunakan bahasa kebangsaan

1
1
1

1
1
1
1
1

F11
H11a
H11b
H11c

Kajian Aminuddin Baki


sistem persekolahan aneka jurusan
menampung pelajar yang gagal memasuki sekolah akademik
menyediakan pelajaran pada peringkat menengah rendah sehingga
berumur 15 tahun
H11d pelbagai kursus kemahiran
H11e perdagangan/sains

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

1
1
1
1
1
SULIT

SULIT

27

Soalan
F12
H12a
H12b
H12c
H12d
H12e
H12f
H12g

Butiran
Jawatankuasa Kabinet 1974
penekanan membaca, menulis dan mengira(3m)
kenaikan darjah secara automatik
sekolah vokasional
sukatan pelajaran sekolah swasta
bahasa Melayu mata pelajaran wajib dalam peperiksaan
kokurikulum
disiplin asas perpaduan

F13
H13a
H13b
H13c

Laporan Jawatankuasa Kabinet 1979


Kurikulum Baru Sekolah Rendah(KBSR)
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah(KBSM)
penekanan jasmani, emosi, rohani dan intelek

F14
H14a
H14b
H14c
H14d
H14e
H14f
H14g
H14h
H14i
H14j
H14k

Falsafah Pendidikan Kebangsaan(FPK)


memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu
melahirkan insan seimbang dan harmonis
intelek
rohani
emosi
jasmani
berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan
melahirkan rakyat berilmu pengetahuan
berketerampilan/akhlak mulia
dapat memberi sumbangan(jasa/kebaikan) kepada kemakmuran
negara/agama/masyarakat

1249/2

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

F15 Akta Bahasa Kebangsaan


H15a bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan/ Fasal 152 perlembagaan H15b
jamin perpaduan rakyat
H15c penubuhan DBP
H15d minggu bahasa
H15e bulan bahasa
H15f bahasa jiwa bangsa
H15g Sekolah menengah menggunakan bahasa Melayu sbg bahasa pengantar
H15h Sekolah Alam Shah,KL/Sekolah Sri Puteri/Sekolah Sultan Abdul Halim
H15i Akta Bahasa Kebangsaan (1967)
H15j bahasa pengantar di sekolah rendah Inggeris ditukar kepada bahasa
kebangsaan secara berperingkat
H15k UKM
H15l mulai 1982,bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di semua sekolah
H15m Mahkamah menggunakan bahasa Melayu (1990)
F16 Dasar Kebudayaan Kebangsaan
FH6a objektif Dasar Kebudayaan Kebangsaan untuk perkukuh perpaduan
H16b memelihara keperibadian kebangsaan
H16c memperkaya dan mempertingkatkan kualiti kehidupan
F16d tiga prinsip utama Dasar Kebudayaan
H16e kebudayaan rakyat asal rantau Melayu sebagai tunjang
H16f Kebudayaan lain yang wajar diterima
1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SULIT

Soalan

28

Butiran
H16g Islam sebagai unsur terpenting
F17
H17a
H17b
H17c
H17d
H17e
H17f

10 (b)

Sukan Untuk Perpaduan


alat perpaduan
patriotik
tidak hadkan satu kaum sahaja
MSSS
daerah/negeri/kebangsaan
SUKMA (2 tahun sekali)
( mana-mana jawapan munasabah)

1249/2

Markah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Mana-mana 8 x 1]
(8m)

Kejayaan Rukun Negara dalam merealisasikan perpaduan kaum di negara kita.


F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

Menyemai semangat patriotik


Amalan menghormati agama
Taat setia kepada raja/negara
Percaya kepada tuhan
Menjunjung tinggi perlembagaan
Mendaulatkan undang-undang
Berbudaya ilmu
Disiplin
Mengutamakan nilai sopan/susi
Semangat bertolak-ansur
Menghargai/menghormati pandangan orang lain
( mana-mana jawapan munasabah)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(6m)
[Mana-mana 6 x 1]

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

29

Soalan
Butiran
10 (c ) Jelaskan cabaran yang perlu diatasi untuk merealisasikan cita-cita Malaysia
menjadi negara maju menjelang tahun 2020.

1249/2

Markah

F1
H1a
H1b
H1c
F2
H2a
H2b
H2c
H2d
F3
H3a
H3b
H3c

Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu


perpaduan dapat dicapai melalui pelbagai dasar yang diperkenalkan
Dasar Pembangunan Nasional/Dasar Bahasa kebangsaan
rakyat yang beridentitikan Malaysia dapat diwujudkan
Membina masyarakat berjiwa bebas/tenteram
bangga dengan apa yang dicapai
gagah hadapi masalah
bangsa yang gagah dapat mengangkat martabat negara
musuh negara dapat ditangkis
Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang
bebas pilih kerajaan
rakyat yang matang dapat menggunakan hak demokrasi
teguran kepada kerajaan disalurkan dalam suasana mesra

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

F4
H4a
H4b
H4c
H4d
H4e
H4f

Mewujudkan masyarakat yang bermoral


seimbang dengan kemajuan fizikal
patuh agama
amalan budaya dan tradisi cemerlang
sistem pendidikan berjaya/berkesan
keunggulan institusi kekeluargaan
mengikuti saranan FPK

1
1
1
1
1
1
1

F5
H5a
H5b
H5c
H5d

Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi


rasional/tidak bertindak melulu
bebas daripada fahaman sempit
berfikiran terbuka menerima perubahan
banyak cara untuk mewujudkan masyarakat liberal seperti melalui
perlembagaan negara
H5e pengamalan sistem demokrasi
H5f kewujudan pelbagai parti politik

1
1
1
1

F6
H6a
H6b
H6c
H6d
H6e

Membina masyarakat yang maju dan saintifik


menyerap perubahan persekitaran
penguasaan ilmu
ilmu sains dan teknologi
budaya ilmu yang kreatif dan inovatif
bijak mencipta teknologi

1
1
1
1
1
1

F7
H7a
H7b
H7c
H7d

mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang


muafakat/memahami/menghormati
tidak individualistik/tidak melebihi kepentingan diri
asasnya melalui kepatuhan agama
nilai murni/kekeluargaan

1
1
1
1
1

1
1
1

F8
Menjamin masyarakat yang adil/saksama ekonomi
H8a pelbagai dasar untuk perkembangan ekonomi
H8b Rancangan Pembangunan 5 Tahun/Dasar Ekonomi Baru/Pembangunan
1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

1
1
1
SULIT

SULIT

30

Soalan

1249/2

Butiran

Markah
1
1
1

Luar Bandar
H8c kemajuan negara oleh kelompok tertentu akan mencetuskan rusuhan kaum
H8d seperti peristiwa 13 Mei 1969
F9
H9a
H9b
H9c
H9d
H9e

Memupuk dan membina masyarakat makmur


hidup mewah
taraf hidup tinggi
tiada ahli masyarakat hidup melarat/miskin
pendapatan isi rumah adalah tinggi
negara berpendapatan tinggi

1
1
1
1
1
1

F10

Hubungan diplomatik yang kukuh

F11

pelaburan terus asing

F12

Program Transformasi Kerajaan (GTP)

F13
F14
H14a
H14b
F15

Model Baru Ekonomi(MBE)


jaringan perhubungan dan pengangkutan
pengangkutan-MRT/LRT/Komuter/KTM/KLIA
perhubungan-telefon pintar/media sosial/ Facebook/twitter
Kebersihan alam sekitar/perumahan
(mana-mana jawapan munasabah)
[Mana-mana 6 x 1]

Soalan
Butiran
11(a)
Terangkan faktor yang menjadi asas penggubalan dasar luar Malaysia.

1
1
1
1
1
1
(6m)

Markah

F1
HIa
H1b
H1c
H1d
H1e
H1f
H1g
H1h
H1i
H1j
H1k

Faktor sejarah
Hubungan luar terjalin sejak zaman KesultananMelayu Melaka
China/Arab/Siam/Kepulauan Melayu
Hubungan berbentuk perdagangan
Hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu
Malaysia menyertai Komanwel selepas merdeka
Hubungan diplomatik dengan Britain dan negara Komanwel
Ancaman Parti Komunis Malaya (PKM)
Komunis menggugat keselamatan negara
Mendorong mengamalkan dasar luar yang pro-Barat dan antikomunis
Masih bergantung kepada kuasa Barat
Belum mempunyai keupayaan pertahan

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

F2
H2a
H2b
H2c
H2d
H2e
H2f
H2g

Faktor ekonomi
Mengamalkan pasaran bebas
Menjalin hubungan baik dengan negara lain untuk memajukan ekonomi
Merupakan pengeluar utama bijih timah dan getah sejak penjajahan British
Hubungan ekonomi telah terjalin dengan negara maju
Hubungan ekonomi terjalin dengan Britain dan Amerika Syarikat
Setelah merdeka, masih mengharapkan modal dan pasaran
Mengambil langkah menggalakkan pelaburan asing

1
1
1
1
1
1
1

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

SULIT

31

Soalan

1249/2

H2j
H2k
H2l

Butiran
Menyediakan peluang pekerjaan
Menggalakkan pelaburan asing dari negara-negara di Timur seperti Jepun
dan Korea melalui Dasar Pandang ke Timur
Menjalin hubungan baik dengan negara sedang membangun
Menjalin hubungan dengan negara Islam
Meningkatkan pasaran barangan keluaran Malaysia / mengadakan pelaburan

F3
H3a
H3b
H3c
H3d
H3e
H3f
H3g

Faktor politik
Mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen
Menentukan hala depan negara berdasarkan prinsip keamanan sejagat
Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain
Menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat
Berpegang teguh pada prinsip dan Piagam PBB
Memelihara kemanan dunia
Menyokong resolusi PBB

1
1
1
1
1
1
1
1

F4
H4a
H4b
H4c
H4d
H4e

Faktor geografi
Mempunyai kedudukan yang strategik di Asia Tenggara
Bersempadan dengan hampir kebanyakan negara serantau
Seperti Singapura/Thailand/Indonesia/Filipina /Brunei
Perairan menjadi laluan utama kapal-kapal perdagangan di dunia
Keselamatan negara serantau akan memberi kesan terhadap keselamatan
Malaysia

1
1
1
1
1
1
1

Faktor Demografi
Menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Islam
Sejajar dengan majority penduduk beragama Islam
Tidak mengadakan hubungan dengan Israel
Disebabkan dasarnya yang menceroboh dan menindas
Palestin
Rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama
Bebas mengamalkan budaya hidup dan agama masingmasing
Amalan konsep perpaduan
Sikap komited terhadap hak asasi manusia
Menentang keras Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan
Tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan Afrika Selatan sehingga
dasar aparteid dihapuskan
[Mana-mana 8 x m1]
Jelaskan langkah yang perlu diambil oleh negara kita bagi mengekalkan
hubungan baik di peringkat antarabangsa?

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

H2h
H2i

Markah
1
1
1
1
1

F5
H5a
H5b
H5c
H5d
H5e
H5f
H5g
H5h
H5i
H5j

11(b)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

1
(8m)

Mengekalkan kedaulatan negara


Menjaga hubungan diplomatik
Mengadakan kerjasama ekonomi/dagang
Membentuk hubungan keselamatan/pertahanan
Memberi bantuan ketenteraan apabila diperlukan negara lain
Menghulurkan bantuan ketika ditimpa bencana
Membantu dari segi kewangan/membangunkan ekonomi negara yang
memerlukan
Mengekalkan kestabilan politik
Meningkatkan daya saing rakyat/persaingan yang sihat

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

1
1
1
1
1
1
1
1
1
SULIT

SULIT

32

Soalan

1249/2

Butiran

Markah
1
1
1
(6m)

F10 Memajukan pendidikan


F11 Mewujudkan kerjasama dalam semua bidang
F12 Mengekalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara
(Mana-mana jawapan yang munasabah)
11(c)

[Mana-mana 6 x m1]
Dasar luar yang diamalkan sejak negara merdeka hingga kini telah berjaya
meletakkan nama Malaysia sebagai sebuah negara yang dihormati.
Buktikan.
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13

Negara kekal aman


Masyarakat yang bersatu padu
Hubungan dengan negara jiran masih erat
Membantu negara lain yang ditimpa bencana
Bantuan kemanusiaan
Misi tentera pengaman/pasukan pendamai
Pengerusi dalam beberapa pertubuhan antarabangsa/serantau
Menentang keganasan/dasar apartheid/Israel
Kemajuan negara setanding dengan negara-negara lain di dunia
Kemajuan bidang pendidikan/peluang belajar di luar negara
Meningkatkan kerjasama ekonomi/teknikal
Hubungan erat sesama negara Islam
Menekankan bentuk hubungan dua hala yang erat
(Mana-mana jawapan yang munasabah)
[Mana-mana 6 x m1]

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(6m)

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

1249/2 2013 Hak Cipta BPSBPSK

SULIT

Anda mungkin juga menyukai