Anda di halaman 1dari 36
SULIT 018 PERCUBAAN UPSR 2015 (KEDAH) SCIENCE 018 Julai + ltjam Satu jam lima belas minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian. Bahagian A dan Bahagian B. 2. Rajah yang mengiringi soalan dimaksudkan untuk memberi maklumat yang berguna bagi ‘menjawab soalan. Rajah tidak semestinya dilukis mengikut skala , kecuali dinyatakan sebaliknya, Bahagian A ada 30 soalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada Kertas Jawapan Bahagian A. Cara menjawab adalah seperti di bawah ini Contoh soalan, Antara berikut yang manakah benda hidup ? A. Kerusi B Kereta C Ayam D Bola Jawapan yang betul bagi contoh soalan ialah Ayam dan hurufaya ialah C.. Lihat contoh pada Kertas Jawapan Bahagian A yang diberi Ruangan bagi huruf C telah dihitamkan. 6. Bagi satu soalan hitamkan satu ruangan sahaja. Jika kamu hendak menukar jawapan , padamkan tanda yang telah dibuat hingga habis. ‘Kemudian hitamkan jawapan yang baru, 8. Bahagian B ada 5 soalan, Jawab semua soalan. Jawab dengan menulis jawapan kamu dalam ruangan yang disediakan Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak di Bahagian A dan 19 halemson hacnetel J? Rehentan BD suuT 2 o18 SECTION A BAHAGIAN A (30 marks/markah) 1. The following information is about the height of different plant in Aina's garden, Maklumat berikut adalah tentang ketinggian pokok-pokok yang berbeza di * dalam taman Aina. © Plant P is higher than S but shorter than R Pokok P lebih tinggi daripada S tetapi lebih rendch daripada R © Plant Q is shorter than R but higher than S Pokok Q lebih rendah daripada R tetapi lebih tinggi daripada S Which bar chart represents the information above? Carta palang manakah yang mewakili maklumat di atas? A Height (em) Ketinggian (em) Plant — > aR Pokok B eight (em) Ketinggian (cm) imi nt es arr Pokok C Height (em) Ketinggian (cm) uw Plant Po aR s Bolo D Height (em) ‘Ketinggian (em) Plant SULT A group of pupils doing different types of activities. They want to find their rate of breathing in a minute. Sekumpulan murid telah melakukan beberapa aktiviti yang berbeza. Mereka ingin tahu kadar pernafasan mereka dalam seminit. Types of activity Number of chest movement ina minute Tenis aktiviti Bilangan pergerakan dada dalam seminit Resting /Rehat 28 Diseases Caused by Penyakit __|_Disebabkan oleh A Flu | Virus Selsema | Virus B ‘Mumps | Fungi Beguk | Fungi c Scabies | Bacteria Kudis L_ Bakteria D Measles Protozoa Campak |___ Protozoa Walking /Berjalan 35 : | Running /Berlari_| 42 | ‘Table 1 Jadual 1 What conclusion can be made from the above table? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada jadual di atas? A The more active activity, the more the number of chest movement Semakin aktif aktiviti, semakin bertambah pergerakan dada B The more time taken in doing the activity, the more number of chest movement Semakin bertambah masa melakukan aktiviti, semakin bertambah bilangan pergerakan dada C The less time taken in doing the activity, the more number of chest movement Semakin berkurang masa melakukan aktiviti, semakin bertambah bilangan pergerakan dada D The more active activity, the less the number of chest movement Semakin aktif aktiviti, semakin berkurang pergerakan dada Which of the following pairs is correct? Antara yang berikut, manakah pasangan yang betul? suuT Diagram 1 shows a food web in a habitat. Rajah 1 menunjukkan satu siratan makanan di satu habitat. 18 Animal P _— Haiwan P = Plant Animal R __,. Animal S Tumbuhan Haiwan R Haiwan $ Nu Animal oe ae Haiwan Q, : Diagram 1 Rajah 1 Which of the following table is suitable with the food web above? Manakah antara jadual berikut sesuai dengan siratan makanan di atas? A Animal Number of animals Haiwan Bilangan haiwan Animal P /Haiwan P 3 Animal Q /Haiwan 50 Animal R/Haiwan R 50. [Animal S/Haiwan S 20 Animal Number of animals Haiwan Bilangan haiwan Animal P/Haiwan P 3 Animal Q/Haiwan Q | 50 | Animal R/Haiwan R 20 | Animal S/Haiwan S 50 | c Animal Number of animals | Haiwan Bilangan haiwan | Animal P/Haiwan P 20 Animal Q/Haiwan Q 50 Animal R/Haiwan R 50 [Animal $/Haiwan $ 3 do | Animal Number of animals Haiwan Bilangan haiwan Animal P/Haiwan P 50 Animal Q/Haiwan Q 50 Animal R/Haiwan R 20 Animal S/Haiwan $ 3 SULT 5 018 5. Diagram 2 shows two animals live in solitary and in group. Rajah 2 menunjukkan haiwan yang hidup bersendirian dan hidup berkumpulan, Diagram 2 Rajah 2 Which of the following animals can be classified in the same group based on the above animals? Antara haiwan yong berikut yang manakah boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama seperti haiwan di atas? P Q A Fox Eagle ‘Musang Helang B Lion Spider Singa Labah-labah C | Carpenter bee Buffaloo Lebah kayu Kerbau DB Horse Tiger Kuda Harimau SULIT 6 og 6. Diagram 3 shows two animals of endangered species. Rajah 3 menunjukkan dua haiwan yang diancam kepupusan, What caused the animal to be endangered? Apakah yang menyebabkan haiwan tersebut diancam kepupusan? T Reforestations Penghutanan semula II Enforcing of the laws Penguatkuasaan undang-undang III Excessive hunting activities Aktiviti pemburuan yang berleluasa IV Excessive logging activities Aktiviti pembalakan yang berleluasa A and Ir Idan IT B II and IIT II dan IIT c Tand IV Tdan Iv > T1Tand Iv III dan IV suuT 7 018 7. Diagram 4 shows a human activity. Rajah 4 menunjukkan satu aktiviti manusia. Predict what will happen to the Earth if the above activity is still continuous? Ramalkan apakah yang akan berlaku kepada bumi jika oktiviti di atas masih berterusan? A Temperature of the earth decrease ‘Suhu bumi berkurang B Temperature of the earth increase Suhu bumi meningkat c Level of ocean water decrease Paras air laut berkurang D Earth becomes cooler Bumi menjadi semakin sejuk 8. Diagram 5 shows the activity of measuring length. Rajah 5 thenunjukkan aktiviti mengukur panjang. Diagram 5 Rajah 5 What is the length of the spoon? Berapakah panjang sudu itu? A 5cm c 8 cm B Tom D 13 cm SULIT 10. A teacher wants to hold a gunny sack running competition, She does not have a stopwatch. Which of the following is the most suitable tool that can be used to measure time? ‘Seorang guru ingin mengadakan pertandingan lari dalam guni. Beliau tidak mempunyai jam randik, Antara yang berikut, manakah alat paling sesuai digunakan untuk mengukur masa? B ZS D NL. Diagram 6 shows a complete circuit. Rajah 6 menunjukkan satu litar elektrik lengkap. x Diagram 6 Rajah 6 Which of the following symbol represent X, ¥ and Z? Antara yang berikut, simbol manakah mewakili X, ¥ dan Z? x ¥, Zz A Q- ae a“ B se “ —@Q- c — —@- se D Q- “ a suuT i. Diagram 7 shows Asri uses the periscope to see his mother in the kitchen. Rajah 7 menunjukkan Asri menggunakan periskop untuk melihat ibunya di dapur. Diagram 7 Rajah 7 Which of the following objects involve the same principle with a periscope? Antara objek berikut, manakah menggunakan prinsip yang sama seperti periskop? A Cc | 4 What is'meant by temperature? Apakah yang dimaksudkan dengan suhu ? A The increase in the heat of a substance Pertambahan haba pada suatu bahan B The change in the amount of heat in a substance Perubahan kandungan haba pada suatu bahan c A measurement of how hot or cold a substance is Sukatan danjah kepanasan atau kesejukan suatu bahan D ‘The measurement of the amount of heat in a substance. ‘Sukatan kandungan haba di dalam suatu bahan suuT 10 os 13. Diagram 8 shows an investigation. Rajah 8 menunjukkan satu penyiasatan. marbles ta, rope 14, guli Diagram 8 2 Rajah 8 Types of footwear Distance taken in 5 seconds (cm) Tenis kasut Jarak yang diambil dalam 5 saat (cm) X | New school shoe 30 | Kasut sekolah baharu Y | Spiked soccer boot 15 | Kasut pelari pecut : Z | Slipper with a smooth sole 40 | Selipar lama Table 2 Tadual 2 Based on the table above, rearrange the type of footwear from the least friction to the biggest friction. Berdasarkan jadual di atas, susun jenis kasut yang mempunyai daya geseran yang paling kecil ke daya geseran yang paling besar. Aree Xa ne c ZY,X B ZXx,Y BD XZY What is the meaning of speed? Apakah maksud kelajuan? A The ability of an object to move Kebolehan suatu objek bergerak B The time taken when an object moves ‘Masa yang diambil apabila objek bergerak C The distance travelled by moving object Jarak yang dilalui oleh objek yang bergerak D Fast or slow that an object moves Cepat atau lambat sesuatu objek itu bergerak suuT 16. cry 018 Ahmad's toy car takes 5 seconds to complete a distance of 20 metres, What is the speed of the toy car? Kereta mainan Ahmad mencatatkan masa 5 saat untuk menamatkan jarak sejauh 20 meter. . Berapakah kelajuan kereta mainan tersebut? A 4 metres per second c 15 metres per second 4 meter sesaat 15 meter sesaat B 10 metres per second Dd 25 metres per’second 10 meter sesaat 25 meter sesaat Diagram 9 shows the states of matter Rajah 9 menunjukkan keadaan bahan. States of matter Keadaan bahan Solid Liquid Gas Pepejal Cecair Gas I Pp Q R Diagram 9 Rajah 9 Which of the following substances represent P, Q and R? Antara bahan-bahan berikut, yang manakah mewakili P, Q dan R? te Q R A. Oil Water ‘Oxygen Minyak Air Oksigen B.| Ice cube Water ‘Smoke Kiub ais Air ‘Asap C. Cement Tce Steam Simen Ais Wap air D. Wood ‘Mercury Tron Kayu Merkuri Besi SUuT 17, J, K,L, Mand N are five steps to investigate the factors which cause rusting, . J, K,L, M dan N adalah lima langkah untuk menyiasat faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. T= Label the test tube as A, B and C. Label tabung uji dengan A, B dan ¢, K- Clean three iron nails with a sand paper and put them into each test tube. Bersihkan ketiga-tiga paku besi dengan menggunakan kertas pasir dan masukkan ke dalam tabung uji. L- Pour some tap water into test tube A, put three spoons of drying agent into test tube B then cork it with rubber stopper, and pour the boiled water and some oil into test tube C, Masukkan air paip ke dalam tabung uji A, Masukkan tiga sudu | agen pengering dan tutup tabung uji 8 dengan penutup getah dan tuang air yang telah dididihkan dan sedikit minyak ke dalam tabung uji C. |m- | | N - Observe the nails in each test tube after a week. | Perhatikan keadaan setiap paku selepas seminggu | Which of the following is the most suitable to describe M, the fourth step? Antara berikut, yang manakah paling sesuai untuk menerangkan M, langkah ke empat? A Take out the nails from test tube Keluarkan paku-paku itu daripada tabung uji B Record the volume of the water after a few minutes Rekodkan isipadu air selepas beberapa minit C Keep your eksperiment in a safe place for a week Letakkan eksperimen anda di tempat selamat selama seminggu D Record your findings in the table given Rekodkan pemerhatian anda dalam jadual yang disediakan suuT 18. 13 018 Diagram 10 shows three different situations to study the factors of water evaporation. Rajah 10 menunjukkan tiga situasi yang berbeza untuk menyiasat faktor- faktor penyejatan air. hee sasha Pp Q R Diagram 10 Rajah 10 Observation : Cloth R the fastest to dry than cloth P and Q Pemerhatian : Kain R paling cepat kering berbanding kain P dan Q What are the factors that caused the cloth to dry fast? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kain cepat kering? I Surrounding temperature Suhu persekitaran II — Washing method Kaedah membasuh III The presence of the wind Kehadiran angin IV The quantity of water used Kuantiti air yang digunakan A Tand IT B Tand IIT T dan II Idan IIT c TI and IIT D III and IV II dan IIT III dan IV Suu 19. 018 Table 3 shows the classification of two groups of substances, Rand S. Jadual 3 menunjukkan pengelasan dua kumpulan bahan, R dan $. Group R Group S | Kumpulan R Kumpulan $ Bitter gourd juice Cooking oil Jus buah peria Minyak masak Detergent ‘Sugar solution 4 Cecair pencuci Larutan gula x y Table 3 Tadual 3 Which of the following, is correctly to present X and Y? Antara berikut, yang manakah benar bagi mewakili X dan ¥? x y A Vinegar ‘Sugar solution Cuka Larutan gula B Medicine Sugar cane Ubat Tebu c Tap water Tooth paste Air paip Ubat gigi D Tamarind ‘Soya sauce Asam jawa Kicap | suuT 15, 018. 20. Diagram 11 below shows the condition of a glass of milk. Rajah 11 di bawah menunjukkan keadaan segelas susu. OQ OD wW4 Day 1 Day 3 Hari 1 Hari 3 Diagram 11 Rajah 11 Which statement is true about the characteristics of milk after three days? . Antara pernyataan berikut, yang manakah benar tentang ciri-ciri susu selepas tiga hari? A The milk becomes unpleasant smell and sticky Susu menjadi busuk dan berlendir 8 Fungi and bacteria caused the milk to spoil Fungi dan bakteria menyebabkan susu rosak C _ Spoilt milk is unsafe to eat Susu rosak tidak selamat untuk di makan D The colour of milk is not change. Warna susu tidak berubah suuT 21. The information below is the steps in the process of preserving the seedless guava. - Maklumat di bawah menunjukkan proses pengawetan jambu batu tanpa biji. Step! Wash the seedless guava. Langkah 1 Basuh buah jambu batu tanpa biji. Step2 Slice the seedless guava using a slicer and arrange on a tray. * Langkah 2 Racik jambu batu tanpa biji menggunakan alat peracik dan susun di atas dulang. Step 3 Langkah 3 Step4 After a week, take out the slices of guava and put inside a bowl with little hot water. Langkah 4 Selepas seminggu, keluarkan racikan jambu batu tersebut dan masukkan ke dalam mangkuk kecil berisi sedikit air panas. What is Step 3? Apakah Langkah 3? A Dry them under the sunlight Keringkan di bawah pancaran cahaya matahari B Put the slices of guava in the oven ‘Masukkan racikan jambu batu tadi dalam ketuhar C Soak the slices of guava in the syrup Rendam racikan jambu batu tadi dalam larutan gula D. Keep the slices of guava in the freezer Simpan racikan jambu batu tadi dalam peti penyejuk beku suuT 22. Diagram 12 below shows the position of planets from the Sun. 17 Rajah 12 di bawah menunjukkan kedudukan planet- planet dari matahari. Diagram 12 Rajah 12 Which of following is the correct position of planets from the Sun? Antara berikut, yang manakah kedudukan planet-planet yang betul dari Matahari? A B ¢ . A | Mercury Venus Earth | Utarid Zuhrah Bumi | B Venus ‘Mars Jupiter Zuhrah Marikth Musytari c Jupiter Venus ‘Mercury Musytari Zuhrah Utarid D Mars Jupiter Venus Marikh Musytari Zuhrah suuT 23, 18 o18 Diagram 13 shows parts of the Solar system. Rajah 13 menunjukkan sebahagian daripada sistem Suria. r | \ Y | Sun s Oo d | Matahari ] Earth Bumi * Diagram 13 Rajah 13 A scientist decides to send a rocket to planet Y. He did not aspect to find any living thing on it. Why he think like that? Seorang saintis bercadang untuk menghantar sebuah roket ke planet Y. Saintist itu tidak menjangkakan untuk menemui sebarang hidupan di planet itu. Mengapakah dia berfikiran sedemikian? I No oxygen on the planet ¥ Tiada oksigen di planet Y II Oxygen exists on the planet ¥ Oksigen wujud di planet ¥ III The planet is very far from the sun Planet itu sangat jauh dari matahari IV The surface of the planet covert by red dust Permukaan planet itu dilitupi debu merah An Londth ¢ TandIVv Idan II II dan IV B TI and IIT D Tand IV II dan IIT IdanIv SULIT 24, 19 018 Diagram 14 shows a part of the earth, T. Rajah 14 menunjukkan satu bahagian bumi , T. Diagram 14 . Rajah 14 Which statement is correct about the part of T after 12 hours? Pernyataan manakah yang betul tentang bahagian T selepas 12 jam? A The sunlight is blocked by the moon that move around the sun Cahaya matahari dihalang oleh Bulan yang beredar mengelilingi Bumi . B The sunreflects sunlight back to the part T Matahari memantulkan semula cahaya ke bahagian T C Part T faces away from the sun Bahagian T membelakangi Matahari D Part T faces the sun Bahagian T menghadap Matahari SULIT 25. 20 ons Diagram 15 shows the phases of the moon. Rajah 15 menunjukkan fasa-fasa bulan. ‘GOD 26. Diagram 15 Rajah 15 Which of the following is the correct sequence of the phases of the moon? Manakah antara berikut merupakan turutan yang betul bagi fasa Bulan? A ey L Cc Q, R,P B Q, Pp RS Ss, RS Dd S,Q,R, 2D Nurlia wants to see the eclipse of the Sun. She uses the negatives film to build a model of projector camera, Based on the above situation, why Nurlia needs to use the negative film to build the model of projector camera? Nurlia mahu melihat gerhana Matahari. Dia menggunakan negatif filem untuk membina sebuah model kamera projektor. Berdasarkan situasi di atas, mengapa Nurlia perlu menggunakan negatif - filem untuk membina model kamera tersebut? A Toavoid the permanent eye damage Untuk mengelakkan kerosakan kekal pada mata B To make the activity more interesting Untuk menjadikan aktiviti lebih menarik C — Tosee the eclipse of the Sun clearly Untuk melihat gerhana Matahari dengan lebih jelas D To show the importance of the eclipse of the Sun Untuk menunjukkan kepentingan gerhana Matahari suuT 2 ois, 27. Diagram 16 shows four types of water transportation. Rajah 16 menunjukkan empat jenis pengangkutan air. Diagram 16 Rajah 16 Choose the correct sequence to show the history of transportation technology, starting with the oldest. 7 Pilih urutan yang betul untuk menunjukkan sejarah perkembangan teknologi dalam pengangkutan, bermula daripada yang terdahulu. A R,Q,P,S B R,P,.QS ga vo 7D Pp 2 suuT 2 18 28. Diagram 17 shows a structure of a building. Rajah 17 di bawah menunjukkan struktur binaan sebuah bangunan, Diagram 17 Rajah 17 Which of the following are the best factors that can be used to make the building strongest? Antara yang berikut, faktor-faktor manakah yang perlu ada untuk membina bangunan yang paling kukuh? I The height of the building Ketinggian binaan bangunan II Base area of the building Luas tapak binaan bangunan III How structure of building that be formed Cara struktur binaan bangunan diletakkan IV The material that used to make the building Jenis bahan yang digunakan untuk pembinaan A Land Ir B IT and IV Idan II II dan IV ¢ Land IIT D ‘IITand IV Idan IIT III dan IV SULIT 23 29. Which of the following involves a pulley and lever? Antara yang berikut, manakah melibatkan prinsip takal dan tuas? ee] ~s 4 suuT 30. 24 ond Diagram 18 below shows two situations. Rajah 18 di bawah mentinjukkan dua situasi. Diagram 18 Rajah 18 What conclusion that can be made? ‘Apakah kesimpulan yang dapat dibuat? A Machine makes human more convenience Mesin menjadikan manusia lebih selesa B Machine helps human to be more energetic Mesin membantu manusia menjadi lebih bertenaga C Machine makes human's food more delicious Mesin menjadikan makanan manusia lebih sedap D Machine helps human to do work more easily and faster Mesin membantu manusia melakukan kerja dengan lebih mudah dan cepat END OF SECTION A BAHAGIAN A TAMAT PERCUBAAN UPSR 2015 (KEDAH) “ Answer Sheet Section A TENTUKAN BAHAWA TIAP-TIAP SATU TANDA ITU HITAM DAN MEMENUHI KESELURUHAN RUANG JAWAPAN. PADAMKAN HINGGA HABIS MANA-MANA TANDA JAWAPAN YANG ANDA HENDAK UBAH. CONTOH: ® e ® 1 @® oS ® 16 ® oS ® 2 ®2 ® © © 71 ® ©o ® 3 2 © © ® 8 D ©®D © @® 4 @ oe ® 9 ® oS ® 5 ® © © ® x» DD © © ® 6 ® oa ® 1° @® oa @® 7 ® ®©&® © ®D 2 ®@® oOo ® s ® © © ® B35 Oo ® 5 ® ©&® © @® 4 ® © © ® nv DS. OD @® 5 @® oa ® 10 © © @® 6 ®@® oOo ® 12 @® oe ® 7G ® © ® 3° @® oS ® 232 ®D Oo ® 4@®D © © @® 2 ® oe ® 156 @® oa ® xo DD DD © @® SECTION MARKS A B Question 1 Question 2 Question 3 | Question 4 Question 5 TOTAL MARKS SULIT 018, Section B Bahagian B [20 marks} [20 markah] The time suggested for this section is 30 minutes. If you are unable to answer the question, proceed to the next question. ‘Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah 30 minit. Sekiranya kamu tidak dapat menjawab sesuatu soalan, teruskan menjawab soalan berikuinya Answer all questions. Write your answer in the space provided. Jawab semua soalan. Tuliskan jawapan kamu dalam ruang yang disediakan. 1. Diagram 1 shows paddy that is planted in area X and area Y. The size and quantity of water for both areas are the same. Rajah 1 menunjukkan penanaman padi di kawasan X dan kawasan Y. Keluasan dan kuantiti air di kedua-dua kawasan ditunjukkan adalah sama. : Table 1 shows the average of height of the paddy after two weeks. Jadual 1 menunjukkan purata ketinggian pokok padi selepas dua minggu. ‘Area ‘Average of height (cm ) Kawasan Purata ketinggian (cm) x 30 Y 45 Table 1 Jadual 1 O18. _PERCUBAAN UPSR KEDAH 2015/TAHUN 6 [Lihat halaman sebelah SULIT SULIT 3 018 (@) State one reason (inference) about the average of height of the paddy in area X compared to area Y. Nyatakan satu sebab (inferens) tentang purata ketinggian pokok padi dalam kawasan X berbanding kawasan Y. 1a) revaczn (LD Give one observation to support your reason (inference) in 1 (a). Berikan satu pemerhatian bagi menyokong jawapan sebab (inferens) kamu di 1(a), ) 16) Ti mark / markah (© State one relationship between what is changed (manipulated variable) and what is observed (responding variable) in this investigation. Nyatakan satu hubungan di antara apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasi) dan apa yang diperhati (pemboleh ubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini. Ke) [I mark / markah [a og, _PERCUBAAN UPSR KEDAH 2018/TAHUN 6 {Lihat halaman sebelah SULIT. SULIT (a) 20) og 2. 4 o18, The bar chart in Diagram 2 shows the amount of petroleum produced in an oil refinery in country Z from the year 2010 to 2014. Carta palang dalam Rajah 2 menunjukkan jumich petroleum yang dihasilkan oleh sebuah pelantar penapis minyak di Negara Z dari tahun 2010 hingga tahun 2014, Number of barrels Bilangan tong 30000 25000 20000 15000 10000 5000 20102011 2012 2013 20%) Tahun Diagram 2 Rajah 2 () What is the trend of change in the number of barrel of the petroleum produced from year 2010 to 2014. Apakah corak perubahan bilangan tong petroleum yang dihasilkan dari tahun 2010 hingga 2014. [i mark /markal] (b) State one reason (inference) based on your answer in 2 (a). Nyatakan satu sebab (inferens) berdasarkan jawapan kamu di 2(a). [I mark 7 markah] PERCUBAAN UPSR KEDAH 215/TAHLN 6 {Lihat halaman sebelah SULIT SULIT s ons © State Nyatakan (i) what is changed (manipulated variable) in this investigation apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasikan) dalam penyiasatan ini, [marks / markahi] (ii) what is measured (responding variable) in this investigation apa yang diukur (pemboleh ubah bergerak balas) dalam penyiasatan ini, [I marks / markah] @ Write the relationship between two information gathered in 2 (c). Tuliskan satu hubungan di antara dua maklumat yang dikumpul di 2 (c). [i mark / markah} 018 ‘PERCUBAAN UPSR KEDAH 20!87TAHUN 6 {Lihat halaman sebelah 26) Total SULIT SULIT 6 o18, 3. Information 1 Makiumat 1 Diagram 3.1 shows an investigation about the ability of three materials P, Q and R to allow light to pass through. Rajah 3.1 menunjukkan satu penyiasatan untuk melihat keupayaan tiga bahan P, Q dan R untuk membenarkan cahaya menembusinya, rc 4 . | cag/ | Cag 0 a /caQ { sel) (ested Material P Material Q Material R Bahan P Bahan Q . Bahan R Diagram 3.1 Rajah 3.1 The result of the investigation is shown in the Table 3. Keputusan penyiasatan itu ditunjukkan dalam Jadual 3. / Type of materials The amount of light passed through L Jenis bahan Jumlah cahaya yang dapat ditembusi P More | Banyak | . Q Less | | Sedikit | I R —_ None ~| | Tiada | Table 3 Jadual 3 018 PERCUBAAN UPSR KEDAH 2015/TAHUN 6 [Lihat halaman sebelah SULIT SULIT (@) (b) © 01s, 7 What is the purpose (aim) of this investigation? Apakah tujuan bagi penyiasatan ini? [mark 7 markahi} What is the trend of change in the amount of light can passed through based on this investigation? Apokah corak perubahan jumlah cahaya yang dapat ditembusi berdasarkan penyiasatan ini? [1 mark / markah] What conclusion can be made from this investigation? Apakah kesiimtlan boleh dibuat davipada pevyiasatan ini? {1 mark / markah] ois 3(@) 3(b) 3) ‘PERCUBAAN UPSR KEDAH 201S/TAHUN6 (Lihat halaman sebelah SULIT 3@) 018, LT 8 018 Information 2 Maklumat 2 Diagram 3.2 shows the investigation is continued by using two materials, P and R together. Rajah 3.2 menunjukkan penyiasatan diteruskan dengan menggunakan bahan P dan bahan R bersama-sama. ter (i MaterialP Material R Bahan P Bahan R Diagram 3.2 Rajah 3.2 (@ Predict the amount of light can passed through based on this investigation. Ramalkan jumlah cahaya yang boleh ditembusi berdasarkan penyiasatan ini. [I mark / markah PERCUBAAN UPSR KEDAH 201S/TAHUN6 [Lihat halaman sebelah SULIT SULIT 9 4 Diagram 4 shows five situations for city W during « natural phenomenon at different time. Rajah 4 menunjukkan lima situasi bagi bandar W semasa berlakunya satu fenomena alam pade masa yang berbeza. Situation 2 : 12.15 noon Situasi 2-_ : Pukul 12.15 tengahari Situation 11145 am. | Situasi1 — ; Pukul 11.45 pagi | Situation 4 : 1.15 pm, Situasi4 + Pukul 1.15 petang Situation 3 : 12.45 noon Situasi 3: Pukul 12.45 tengahari Situation 5: 1.45 p.m. Situasi 5: Pukul 1.45 petang Diagram 4 Rajah 4 018, PERCUBAAN UPSR KEDAH 20ISTAHUN 6 [Lihat halaman sebela| SULI 018, SULIT 10 018, (a) State one reason (inference) about the Situation 2 and Situation 4 in the city. Nyatakan satu sebab (inferens) mengenai Situasi 2 dan Situasi 4 di bandar tersebut. 4@) [I mark / markah] (b) Give another observation to support your reason (inference) in 4 (a). Berikan satu pemerhatian lain bagi menyokong jawapan sebab (inferens) kamu di 4 (a). 4b) {1 mark / markah) (c) What is kept the same (constant variable) in this investigation. Apakah yang ditetapkan (pembolehubch dimalarkan) dalam penyiasatan ini. 40 (d)_ What is the conclusion from this investigation? Apakah kesimpulan daripada penyiasatan ini? [I mark / markahi PERCUBAAN UPSR KEDAH 20187TAHUN6 {Lihat halaman sebelah ‘SULIT SULIT u o18 5 Information 1 Maklumat 1 Diagram 5 shows a pupil of Year 5 Aman carried out an investigation to study the stability of two different objects. The two cylinders were of the same size and material. He used a newspaper to fan two cylinders X and ¥ on the table. Rajah 5 menunjukkan seorang murid Tahun 5 Aman menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kestabilan dua objek yang berbeza ketinggian. Kedua-dua silinder mempunyai saiz dan jenis bahan yang digunakan adalah sama, Dia menggunakan surat khabar untuk mengipas dua silinder X dan Y di atas meja. Diagram 5 Rajah $ () What is the purpose (aim) of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? Sa) Tete |LUE ois, ‘PERCUBAAN UPSR KEDAH 201S/TAHUN 6 (Lihat halaman sebelah SULIT SULIT 2 018, (©) Based on this investigation, predict which cylinder will falls first? 5(b) Berdasarkan penyiasatan ini, ramalkan silinder manakah yang akan [od ‘tumbang dahulu? (© State one information gathered in this investigation. . ‘Nyatakan satu maklumat yang dikumpul dalam penyiasatan ini. [i mark / markah] [1 mark / markal] Information 2 Maklumat 2 The base area of the model can affect the stability of the model. Luas tapak model boleh mempengaruhi kestabilan model. (@_ Based on the the statement above, state one relationship between what is changed (manipulated variable) and what is observed (responding variable). Berdasarkan pernyataan di atas, nyatakan satu hubungan antara apa yang diubah (pemboleh ubah dimanipulasikan) dengan apa yang diperhati (pemboleh ubah bergerak balas). 3@) [I mark /markah] Total END OF SECTION B TAMAT BAHAGIAN B O18 PERCUBAAN UPSR KEDAH 2015/TAHUN 6 {Lihat halaman sebelah SULIT.