Anda di halaman 1dari 13

Tugasan 1

Keselamatan di jalan raya tanggungjawab kita :


Pada era globlalisasi ini, kian hari kian banyak berlakunya kemalangan jalan
raya tidak kira yang ringan atau yang berat. Hal ini dapat dibuktikanmelalui
media massa yang sering memaparkannya. Sebenarnya, punca
utamaberlakunya kejadian kemalangan jalan raya adalah disebabkan oleh
kecuaiandan sikap pengguna jalan raya seseorang itu. Hal ini demikian,
pelbagaitindakan haruslah diambil untuk mengatasi masalah tersebut.
Antara tindakannya adalah seperti sebagai seorang pemandu, kitaharuslah
mengamalkan nilai
kasih saying .Kita harus peka dan prihatinterhadap orang lain serta
menyayangi orang lain secara mendalam danberkekalan. Apabila kita berada
di jalan raya, kita patutlah lebih mngutamakankeselamatan diri dan orang
lain serta prihatin terhadap sesiapa sahaja yangberada di jalan raya. Dengan
ini, masalah kemalangan jalan raya akanberkurangan. Pengguna jalan raya
juga akan selamat dan tidal perlu risautentang berlakunya kemalangan jalan
raya yang tidak diingini
.Bukan itu sahaja, salah satu sebab kemalangan jalan raya berlaku
ialahsebilangan pemandu gemar memandu sambil bercakap melalui telefon
bimbitatau memandu melebihi had laju yang ditetapkan walaupun undangundangmelarang perbuatan tersebut. Amalan ini amat berbahaya dan boleh
berlakunyakemalangan jalan raya bila-bila masa sahaja. Oleh sebab itu, kita
wajiblahmengamalkan nilai mematuhui peraturan dan undang-undang. Kita
haruslahmenerima dan mematuhi undang-undang yang telah ditetapkan
tanpa mengirasesiapa dan di mana seseorang itu berada. Hal ini dapat
mewujudkan jalan rayasebagai sesuatu tempat yang selamat dan selesa.
Di samping itu, kita boleh saling bertolak ansur, sabar dan mengawal diribagi
mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham
demikesejahteraan hidup dengan mengamalkan nilai Toleransi.
Dengan ini, pengguna jalan raya tidak akan merebut tempat meletakkan
kereta atau cepat naik marahakibat kesesakan jalan raya. Secara tidak
langsung, masalah kemalangan jalanraya dapat dikurangkan serta
dihapuskan dan keselamatan diri dapat dijamin
.Kesimpulannya, saya sedar bahawa keselamatan di jalan raya
adalahtanggungjawab kita. Semua pengguna jalan raya haruslah berganding
bahuuntuk menyelesaikan masalah sebelum nasi menjadi bubur agar
pengguna jalanraya dapat menggunakan jalan raya dengan selamat.

Tugasan 2
Tanggungjawab seorang anak
Sekumpulan besar anak-anak zaman sekarang melupakan
tanggungjawabdirinya untuk menjaga dan mentaati ibu bapa mereka.
Mereka sering memberialasan seperti sibuk dalam kerjaya atau kerjanya dan
tidak mempunyai masayang lebih untuk menjaga ibu bapa mereka
.Anak-anak sepatutnya memikul tanggungjawab menjaga ibu bapa
merekadengan penuh amanah. Anak-anak haruslah mengamalkan nilai
tanggungjawab terhadap keluargaiaitu kewajipan yang harus dilaksanakan
oleh setiap individuterhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia.
Anak-anak yang bekerjaluar atau bersekolah di luar patutlah sentiasa
menelefon atau mengutus suratuntuk mengetahui keadaan hidup ibu bapa
mereka. Sebaik-baiknya anak-anak haruslah tinggal bersama ibu bapa dan
menjaga mereka
.Amalan menziarahi ibu bapa tidak seharusnya terbatas pada harihariperayaan sahaja. Sebagai seorang anak yang bertanggungjawab, kita
haruslahsentiasa menziarahi ibu bapa walaupun kita sibuk dalam kerja.
Seseorang anak harus mengamalkan nilai
kasih sayang terhadap keluargaiaitu perasaan cinta,kasih dan sayang yang
mendalam dan berkekalan terhadap keluarga. Kita jugaharus mengingati
jasa ibu bapa yang bersusah-payah untuk mendidik danmenjaga kita dengan
baik
.Selain itu, sebagai seorang anak, kita juga perlu sentiasa menghormati
ibubapa walaupun ibu bapa seseorang mendidiknya dengan tegas. Hal ini
keranaibu bapa ingin membesarkan kita menjada seorang yang berdisiplin
dan bergunakepada negara. Dengan ini, nilai
hormat dan taat kepada anggota keluarga
harus diamalkan oleh anak-anak. Anak-anak perlu memuliakan setiap
anggotakeluarga terutamanya ibu bapa. Anak-anak patutlah menerima dan
mendengarnasihat atau teguran yang diberi oleh ibu bapa. Lantaran itu,
anak-anak jugapatut menghormati pendapat dan pandangan ibu bapa
.Kesimpulannya, saya berazam akan menjalankan tanggungjawab
sayasebagai seorang anak. Saya juga sedar bahawa tanggungjawab seorang
anak amat diperlukan untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia.

Tugasan Harian 3
Keluarga Bahagia Menjamin Masyarakat Penyayang
Satu hal yang menjadi keyakinan umum bahawa kebajikan seseorang insan
adalah berpuncadaripada status kekeluargaan yang harmoni dan bahagia.
Darinya akan mewujudkan sebuah masyarakatyang berbudi dan berbudaya
mulia yang akhirnya akan membentuk satu sistem sosial yang mantap
dandapat menghadapi pelbagai arus cabaran. Memandangkan betapa
pentingnya institusi kekeluargaandalam pembentukan masyarakat yang
berbudi dan berbudaya penyayang, maka sewajarnya ia diberiperhatian
utama. Justeru itu satu program khusus diperkenalkan yang diberi nama
'RUMAHKUSYURGAKU'. Program ini dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan
keluarga bahagia ke arah melahirkanmasyarakat penyayang dan
bersatupadu selaras dengan ajaran Islam dan wawasan 2020.
Dengan mengetahui betapa pentingnya sebuah keluarga yang bahagia untuk
mewujudkanmasyarakat penyayang, kita haruslah selalu mengamalkan nilai
kasih sayang terhadap keluarga. Kitapatutlah mempunyai perasaan cinta
yang mendalam terhadap setiap anggota keluarga supaya konflikdan
masalah tidak wujud antara keluarga. Sehubungan dengan itu, keluarga
bahagia dapatlah wujudkanmasyarakat penyayang. Kita juga harus
mempunyai peka cinta yang berkekalan sesama ahli keluargasupaya
wujudnya keluarga bahagia. Dengan adanya cinta yang berkekalan, keluarga
itu akan menjadilebih kukuh kerana saling memahami antara satu sama lain.
Selain itu, nilai mengekalkan tradisi kekeluargaan juga harus diamalkan oleh
setiap anggotakeluarga. Kita harus menerima ,menghormati dan
mengamalkan adat dan kepercayaan keluarga sendiri.Setiap agama
dipercayai akan memberi pengajaran kepada seseorang supaya tidak
melakukan kegiatantidak bermoral atau keruntuhan akhlak. Dengan ini,
masyarakat penyayang akan wujud. Kita jugapatutlah mengekalkan tradisi
yang diwarisi secara turun temurun. Sesebuah keluarga bahagia akanwujud
jika setiap anggota keluarga mematuhi segala suruhan Tuhan.
Kesimpulannya, hubungan yang baik antara anggota keluarga amat
diperlukan untuk melahirkansebuah keluarga yang bahagia. Dengan adanya
hubungan yang kukuh dan kasih sayang antara sesebuahkeluarga,
masyarakat penyayang dapat diwujud.

TUGASAN HARIAN 4
Rasuah merupakan musuh utama negara dan harus dibendung dengan
segera. Terdapatsegelintir pegawai yang sanggup terbabit dalam rasuah
semasa menjalankan tugas merekamasing-masing. Oleh itu, beberapa nilai
haruslah perlu ada pada segelintir pegawai tersebut.
Nilai pertama yang perlu diamalkan oleh para pegawai ialah
nilai amanah.Pegawai haruslah
bersikap bertanggungjawab semasa menjalankan tugasnya supaya dipercayai
orang lain.Sebagai contoh, pegawai telah melaksanakan tugas yang
diberikan tanpa melengahkan tugastersebut dan juga melakukan tugas
tersebut dengan penuh teliti. Selain itu, nilai amanah yangdiamalkan oleh
pegawai boleh
menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain dengan melaksanakan tugas
dengan cekap, bersih dan berkesan. Sebagai contoh, pegawai tersebut
yangtelah melaksanakan tugas yang diberi akan dipandang tinggi oleh orang
ramai sekeliling danakan diberi kepercayaan terhadap pegawai tersebut
serta dapat membanteras rasuah.
Nilai kedua yang perlu ditanam dalam hati pegawai adalah
nilai rasional.Para pegawai haruslah boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti
yang nyata
supaya dapat membezakan baik buruk sesuatu perkara yang ingin dilakukan.
Sebagai contoh, seseorang pegawai akan berfikir dengan teliti sebelum
bertindak agar tidak mencemarkan masa depannya. Selain itu, pegawai yang
mengamalkan nilai rasional dapat
mengambil tindakan berdasarkanpertimbangan yang wajar supaya pegawai
tersebut dapat berfikir tentang kesan sesuatutindakan yang akan diambil.
Sebagai contoh, pegawai akan memikirkan kesan-kesantindakannya
terhadap kepentingan diri dan orang lain pada sekelilingnya.
Nilai yang ketiga yang perlu dilahirkan dalam semua minda pegawai adalah
Nilaibertanggungjawab .Pegawai-pegawai haruslah sanggup
memikul tugas sebagai pegawai yangsebenar dengan mengikuti arahan serta
peraturan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, pegawaiakan
melaksanakan tugasnya dengan mengikuti arahan yang telah diberi oleh
pegawai atasannyadan tidak mengingkarinya. Di samping itu, para pegawai

haruslah mempunyai kesanggupanuntuk melaksanakan tugas serta kewajipan


dengan sempurna
supaya dapat menjamin masadepan yang cerah dan berpeluang. Sebagai
contoh, seseorang pegawai perlulah bijak melanksanakan tugas-tugas atau
jawatan yang diberi dengan penuh semangat supaya dia dapatmenentangi
musuh negaranya iaitu rasuah

Tugasan 5
Gejala sosial dalam kalangan remaja :
Pada zaman moden ini, gejala sosial merupakan sesuatu gejala yang
amatdiminati dalam kalangan remaja. Remaja yang terlibat dalam gejala
sosialsering menimbulkan masalah kepada masyarakat. Antara gejala sosial
ialahseperti merosakkan harta awam, menconteng dan sebagainya.
Perbuatantersebut amat merugikan sesiapa sahaja terutamanya kerajaan.
Untuk mengelakkan berlakunya gejala sosial, terdapat pelbagai
tindakanuntuk mengatasinya. Antaranya ialah nilai kasih saying haruslah
diamalkansejak kecil lagi. Bak kata pepatah, melentur telur biarlah dari
rebungnya.Mereka akan mempunyai kepekaan dan perasaan cinta yang
mendalam sertaberkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas, lamakelamaan mereka akanmenghindari daripada gejala sosial. Lantaran itu,
mereka juga akan sentiasamengingati dan mengamalkan nilai tersebut
kerana mereka mengamalkannyasejak kecil lagi.
Selain itu, para remaja yang terlibat dalam gejala sosial juga
patutmengamalkan nilai
harga diri.Hal ini demikian kerana kegiatan gejala sosialini akan
menjatuhkan nama dan maruah diri serta keluarga. Mereka seharusnyapatut
mempunyai keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia
danmenjaga maruah diri dalam kehidupan. Kebanyakan remaja yang terlibat
dalamkegiatan gejala sosial ini adalah kerana untuk melepaskan perasaan
tidak pusahati. Hal ini banyak berlaku kerana mereka berpendapat mereka
tidak perlumenanggung perbuatan meraka yang tidak bertanggungjawab.
Sehubungan itu, mereka juga harus mengamalkan nilai bertanggungjawab
. Para pelajar perlu mempunyai kesanggupan diri untuk memikul dan
melaksanakan tugas tugas serta kewajipan dengan sempurna.Dengan
mengamalkan nilai bertanggungjawab, mereka akan sedar akanperbuatan
tersebut sama ada betul dilakukan atau tidak. Secara tidak langsung,mereka
akan menjauhi kegiatan gejala sosial dan tahu akan akibatnya.
Kesimpulannya, saya sedar bahawa kegiatan gejala sosial
mempunyaibanyak keburukan dan saya berazam tidak akan sesekali terlibat
dalam kegiatangejala sosial. Lantaran itu, semua pihak yang berkenaan
haruslah bergandingbahu mengatasi masalah tersebut. Bak kata pepatah,
pemudi tiang negara,pemuda harapan bangsa. Remaja kini harus insaf
supaya dapat menjadiseseorang yang berbakat dan berguna terhadap
negara pada masa yang akandatang.

Tugasan 6
Keluarga
ialah satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertaliandarah,
perkahwinan atau pengambilan anak angkat. Kasih sayang keluarga adalah
hartayang tidak ternilai dan tidak dapat diganti dengan wang ringgit.Oleh
itu, setiap anggotakeluarga perlu mengekalkan tradisi kekeluargaan mereka
bagi mengekalkan hubungansilaturahim antara anggota keluarga.
Setiap ahli keluarga haruslah mengamalkan nilai mengekalkan
tradisikekeluargaan. Definisi bagi nilai tersebut adalah menerima,
menghormati danmengamalkan sesuatu kebiasaan, adapt dan kepercayaan
yang diwarisi secara turuntemurun dalam keluarga.Mengekalkan tradisi
kekeluargaan dapat memupuk nilai-nilai murni seperti keibubapaanyang
bertanggungjawab, kehormatan dan kesetiaan anak kepada ibu bapa dan
orang tua, perhubungan yang mesra antara generasi, ibu bapa yang
menunjukkan contoh tauladanyang baik dalam mendidik anak supaya
berakhlak mulia sepanjang hayat, rumah tanggayang menjadi tempat
perlindungan yang paling selamat, tenteram dan
membahagiakan penghuninya.
Selain itu, setiap anggota keluarga harus mempunyai nilai hormat dan taat
kepadaanggota keluarga. Definisi bagi nilai tersebut ialah memuliakan setiap
anggota keluargadengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan
untuk mewujudkan keluargayang harmoni. Salasilah keluarga memberi
gambaran yang jelas mengenai tali perhubungan atau persaudaraan
keluarga. Justeru, keluarga yang bahagia dapatdiwujudkan sekiranya
keluarga tersebut mengamalkan tradisi kekeluargaan.
Ibu bapa harus merancang aktiviti bersama-sama keluarga mengenai
tradisikeluarga yang akan diadakan. Ahli keluarga akan merasakan bahawa
mereka jugamerupakan sebahagian daripada proses perancangan amalan
tradisi tersebut. Anak-anak adalah pewaris generasi masa kini, maka setiap
aktiviti yang kita lakukan bersama dalamtradisi keluarga akan menjadi ikutan
mereka apabila dewasa kelak.
( 242 patah perkataan )

Tugasan 7
Kasih Sayang Adalah Unsur Terpenting Bagi Melahirkan Sebuah KeluargaBahagia
KELUARGA merupakan satu ikatan kemasyarakatan antara suami, isteri dan
anak yang berkongsi kehidupan. Ia menjadi sumber akhlak bagi setiap
manusia dan tunggak utamau n t u k m e m b i n a d a n m e m b e n t u k s i ka p
d a n ke p e r i b a d i a n . J u s t e r u p e m b i n a a n s e b u a h keluarga
merupakan suatu perkara yang amat penting dalam kerangka
pembangunankemanusiaan kerana keluarga membentuk suatu masyarakat
kecil yang akhirnya menjadielemen penentu bagi acuan masyarakat yang
bakal lahir.
S e t i a p a h l i ke l u a r g a h a r u s l a h m e n g a m a l k a n n i l a i ka s i h s a y a n g
t e rh a d a p keluarga untuk melahirkan sebuah keluarga yang bahagia. Nilai
ini bermaksudperasaan cinta, kasih dan sayang yang mendalam dan
berkekalan terhadapkeluarga.
Pembinaan sebuah keluarga bukan sahaja bergantung kepada ibu bapa
ataup e n j a g a t e t a p i m e r u p a k a n ke w a j i p a n d a n t a n g g u n g j a w a b
s e t i a p a n g g o t a keluarga. Keluarga bahagia ialah keluarga yang sejahtera dan
harmoni. Keluargab a h a g i a m e m e r l u k a n s e t i a p a n g g o t a n y a
m e m p u n y a i s i k a p p o s i t i f y a n g bersesuaian dengan norma masyarakat.
Tambahan pula, ibu bapa atau penjaga banyak berkorban untuk mendidk
danmengasuh anak-anak supaya menjadi insan yang baik dan dapat
menyumbangkepada masyarakat dan negara. Justeru, Hari Ibu dan Hari Bapa
disambut padas e t i a p t a h u n u n t u k m e n u n j u k k a n k a s i h s a y a n g d a n
m e n g h a r g a i j a s a d a n pengorbanan ibu bapa.
Selain itu, setiap anggota keluarga haruslah memiliki nilai kasih sayang dalamdiri
mereka. Definisi nilai ini ialah Kepekaan dan perasaan cinta yang
mendalamserta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Nilai ini
harus diamalkana g a r m e re k a d a p a t m e n c u r a h k a n k a s i h t e r s e b u t
ke p a d a ke l u a r g a m e re k a Umpamanya, setiap ahli keluarga haruslah saling
memyayangi, saling membantutanpa mengharapkan ganjaran, menjaga perasaan
sesama lain bagi menjalinkanhubungan yang mesra dan akrab.
Ko n k l u s i n y a , ke l u a rg a b a h a g i a i a l a h s a t u m a t l a m a t n e g a r a
y a n g a k a n membawa berkat kepada masyarakat kita. Oleh itu,
setiap warga Malaysiamempunyai kewajipan dan tanggungjawab
untuk mewujud dan mengekalkankeluarga bahagia.

Tugasan 8
Harga Diri Dapat Membawa Kesejahteraan Hidup Kepada Individu
Harga diri merujuk kepada penilaian subjektif seseorang tentang
dirinyasebagai positif atau negatif. Jika anda berfikir anda adalah seorang
yang bijak,rajin, gembira, yakin, berkebolehan dan boleh berinteraksi
dengan orang laint a n p a a p a - a p a h a m b a t a n , a n d a b o l e h
d i s i f a t k a n s e b a g a i s e o r a n g y a n g mempunyai imej diri yang sihat
atau positif, iaitu, anda adalah seorang insanyang mempunyai harga diri yang
tinggi.
Pengamalan nilai harga diri adalah amat penting bagi membawa kesejahteraanhidup
kepada individu. Nilai ini bermaksud keupayaan dan keyakinan diri
agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan.
Di samping itu, mempunyai harga diri adalah penting supaya individu
tersebutakan dipandang mulia dan tidak dicemuh oleh masyarakat
setempat. Seseorangindividu yang tidak mempunyai harga diri tidak akan
mempunyai masa depany a n g c e r a h ke r a n a i n d i v i d u t e r s e b u t t i d a k
m e m p u n y a i i n t e g r i t i d i r i u n t u k memjayakan hala tujunya.
Sekiranya individu tersebut tidak menjaga harga dirinya,
berkemungkinanbesar maruah dirinya akan tercemar sehingga
menjejaskan nama baik keluarga.Misalnya, seseorang gadis perempuan
yang menjadi seorang pelacur akandipandang serong oleh
masyarakat bahkan maruah keluarganya juga akan menghadapi
tamparan yang besar kerana sering dipersendakan oleh orang lain.
Hal ini secara tidak langsung turut menjejaskan imej baik negara. Pelancongpelancong daripada negara lain tidak akan berasa senang hati sekiranya
merekam e l i h a t g e j a l a - g e j a l a y a n g t i d a k b a i k s e p e r t i
p e n g a m b i l a n d a d a h , ke g i a t a n sumbang mahram dan pelacuran berlaku.
Selain itu, individu juga harus mengamalkan nilai berhemah tinggi
ketikaberinteraksi dengan orang lain. Definisi nilai ini ialah beradab sopan dan
berbudipekerti mulia dalam pergaulan seharian.

Mempunyai sifat berhemah tinggi akan menyebabkan seseorang itu


disenangio l e h o r a n g l a i n . O r a n g t e r s e b u t a ka n d i p a n d a n g m u l i a
ke r a n a m e m p u n y a i pertuturan dan perlakuan yang lembut dan bersopan santun.
Antara cara-cara untuk menunjukkan nilai berhemah tinggi ialah mengucapkanterima
kasih, meminta maaf ketika melakukan kesilapan dan bertatasusila dalammelakukan
sesuatu perkara.