Anda di halaman 1dari 3

MORTALS

Name: Midori Green


Player: GM
Chronicle: Blood in the Water

Nature: Director
Demeanor:Perfectionist
Concept: The Human Secretary

Allegiance: Leomyrk
Duties: Secretary/Broker/Lawyer/Bodyguard
Residence: Napa, California

Attributes

Physical

Strength ___________
OOOOO
Dexterity __________
OOOOO
Stamina ___________
OOOOO

Social

Charisma__________
OOOOO
Manipulation_______
OOOOO
Appearance_________
OOOOO

Mental

Perception_________
OOOOO
Intelligence_________
OOOOO

Wits______________
OOOOO

Abilities

Talents

Alertness__________
OOOOO

Athletics___________
OOOOO
Awareness__________ OOOOO
Brawl_____________
OOOOO
Empathy___________ OOOOO
Expression_________ OOOOO
Intimidation________
OOOOO
Leadership_________
OOOOO
Streetwise__________
OOOOO
Subterfuge_________
OOOOO

_________________OOOOO

Skills

Animal Ken________ OOOOO


Crafts_____________
OOOOO
Drive_____________
OOOOO
Etiquette__________
OOOOO

Firearms___________
OOOOO
Larceny___________ OOOOO
Melee_____________
OOOOO

Performance________
OOOOO
Stealth____________ OOOOO
Survival___________
OOOOO

_________________OOOOO

Knowledges

Academics_________
OOOOO

Computer__________
OOOOO
Finance___________
OOOOO

Investigation________
OOOOO
Law______________
OOOOO
Medicine__________ OOOOO

Occult____________
OOOOO
Politics____________
OOOOO
Science____________
OOOOO

Technology_________ OOOOO

_________________OOOOO

Advantages

Other Traits

_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO

Backgrounds

_________________
OOOOO
_________________
OOOOO

_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO
_________________OOOOO

Willpower

OOOOOOOOOO

Virtues

Conscience_________
OOOOO
Self-Control________
OOOOO
Courage___________
OOOOO

Humanity

O
O
O
O
O
O
OOOO

Description

25
Age: ______________________
May 3rd, 1988
Date of Birth:_______________
Japan
Place of Birth :_______________
Black
Hair:______________________
Green
Eyes:______________________
Mixed Japanese-Caucasian
Race:______________________
American
Nationality:_________________
5'6.5"
Height:____________________
145 lbs
Weight:____________________
Female
Sex:______________________

______________________________________________

Health
Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Mauled
Crippled
Incapacitated

-1
-1
-2
-2
-5

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Attributes: 6/4/3 Abilities:11/7/4 Backgrounds:5 Virtues:7 Freebie Points:15 (7/5/2/1)

MORTALS
Merits & Flaws
Merit

Type

Physical
Ambidextrous
_________________ __________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

__________
__________
__________
__________
__________
__________

_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO

Cost

1
______
______
______
______
______
______
______

Flaw

Type

Physical
Human
_________________ __________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Other Traits

_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO

__________
__________
__________
__________
__________
__________

Bonus

3
______
______
______
______
______
______
______

_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO
_________________ OOOOO

Combat
Weapon/Attack

Diff.

Damage

Range

Rate

Clip

Conceal

Armor
Class:_________________
Rating:________________
Penalty:_______________
Description:

_____________________
_____________________
_____________________

History
Prelude

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Goals

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

MORTALS
Expanded Backgrounds
Allies

Leomyrk
___________________________________
Tenious allegiance with Leo's Thin Bloods (She's human)
___________________________________
___________________________________

Contacts

Hong Kong & international businesses


___________________________________
Hong Kong politicians
___________________________________

___________________________________
Fame

As a child prodigy, she was somewhat famous for her intelligence


___________________________________
and for her attendence at Yale at the age of 10.
___________________________________
___________________________________

Influence

Hong Kong & international businesses


___________________________________
Hong Kong politicians
___________________________________

___________________________________

Mentor

Leomyrk
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Resources

Leo pays Midori a considerable salary to maintain her loyalty


___________________________________

___________________________________
___________________________________
Retainers

___________________________________
___________________________________
___________________________________
Status

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Possessions
Gear(Carried)

Equipment(Owned)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Experience

Derangements

Total:_______________________________
Total Spent:__________________________
Spent On:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Psychopathy
___________________________________
Nihilism
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Residence
Location

Napa, California
________________________
Hong Kong, China
________________________
Okinawa, Japan
________________________

Description

A residence Midori uses when Leo requires her assistance in his barony
________________________________________________
A residence Midori uses when attending to business matters for Leomyrk
________________________________________________
The home of her late grand-parents
________________________________________________

________________________ ________________________________________________