Anda di halaman 1dari 12

Institut Pendidikan Guru Kampus Kent

Pentaksiran Kerja Kursus


Jadual Spesifikasi Tugasan, Soalan Tugasan Dan Rubrik Pemarkahan)

Kursus :

RBT : Teknologi Rumah Tangga dan


Pertanian (RBT 3203E)

Tempoh: 10 MINGGU

Program :

PISMP

Tahun/ Semester:
Tahun 3 Semester 6

Kumpulan:

AMBILAN JAN 2013 (SEJ)

Disediakan Oleh:

JAUYAH BINTI HJ.AMIT

Disahkan oleh:
Nama &
Tandatangan

Penyelaras Kursus
JAUYAH BINTI HJ. AMIT

Tarikh

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT

Tarikh Mula: 06 Julai 2015

Tarikh Serahan: 26 Julai 2015

Ketua Jabatan

SUZANA BINTI FADZIL

JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN PROJEK AMALI


JABATAN

: PENGAJIAN SAINS SOSIAL

MATA PELAJARAN

: TEKNOLOGI RUMAHTANGGA DAN PERTANIAN

KUMPULAN

: AMBILAN JAN 2013 (SEJ)

SEMESTER

: ENAM

TARIKH MULA

06 JULAI 2015

TARIKH HANTAR

26 Julai 2015

Hasil Pembelajaran Kursus:


1. Membandingbezakan jenis dan ciri gentian berdasarkan klasifikasi fabrik.
2. Mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang dikuasai dalam Teknologi Rumah Tangga dalam penghasilan pakaian.
3. Menguasai pengetahuan teori dan kemahiran amali melalui pelaksanaan projek pemeliharaan ikan hiasan.
4. Menguasai pengetahuan teori dan kemahiran amali melalui pelaksanaan projek penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan.
Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 2 ,3 dan 4
Objektif Kerja Kursus:
1. Mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang dikuasai dalam Teknologi Rumah Tangga dalam penghasilan pakaian.
2. Menguasai pengetahuan teori dan kemahiran amali melalui pelaksanaan projek pemeliharaan ikan hiasan.
3. Menguasai pengetahuan teori dan kemahiran amali melalui pelaksanaan projek penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan.

Spesifikasi Tugasan
TAJUK
A. Proses jahitan
Kelim
Belah
Kancing
Penghilangan Gelembung
Lengan
Penyudah tepi
Garis leher
- Menyedia Pola
-

Proses menyedia dan


menjahit

TUGASAN

WAJARAN

A1.Menjahit blaus atau kemeja mengikut langkah yang


mengandungi proses jahitan:
i. Kelim
ii. Belah
iii. Kancing
iv. Penghilangan Gelembung
v. Lengan
vi. Penyudah Tepi
vii. Garis leher
Berdasarkan kepada tugasan di atas anda dikehendaki
melaksanakan amali membuat Pakaian yang meliputi:
Lakaran stail pakaian
mengambil ukuran badan
mengenalpasti tanda-tanda pola
mengubahsuai pola
membentang dan menyusun atur pola
menggunting
menjahit dan menekan

30 %

CATATAN

Spesifikasi Tugasan
TAJUK

TUGASAN
A2. Berdasarkan Projek Jahitan Blaus/ Kemeja, sediakan rekod
kerja yang mengandungi perkara-perkara berikut:
Biodata Pelajar
Penghargaan
Isi Kandungan dan Bahan Penulisan
I. Pengenalan
II. Lakaran dan Huraian stail pakaian
Mengenalpasti masalah
Pencetusan idea
Perekaan Stail Pakaian
III. Senarai ukuran badan
IV. Pola
V. Fabrik dan Bahan
VI. Pengekosan/ Pengiraan Kos
VII. Susunatur pola
X. Langkah-langkah Menjahit
Kesimpulan/ refleksi
Bibliografi
Lampiran yang berkaitan
(Sertakan gambar-gambar blaus/ kemeja yang telah siap dijahit)

WAJARAN

CATATAN

20 %

(Rekod Kerja)
Biodata Pelajar
Penghargaan
Isi Kandungan dan
Bahan Penulisan
I. Pengenalan
II. Lakaran dan Huraian
stail pakaian
Mengenalpast
i masalah
Pencetusan
idea
Perekaan
Stail Pakaian
III. Senarai
ukuran
badan
IV. Pola
V. Fabrik dan Bahan
VI. Pengekosan/
Pengiraan Kos
VII. Susunatur pola
X. Langkah-langkah
Menjahit
XI. Kesimpulan/ refleksi
XII Bibliografi
XV.Lampiran yang
berkaitan

Spesifikasi Tugasan
TAJUK
B1. Teknologi Pertanian
Penanaman Sayur
Persediaan untuk
penyemaian dan penanaman
Penanaman
Pengurusan dan
penjagaan
Pengutipan dan
penggunaan hasil

B2. Penyediaan Laporan Amali

TUGASAN
B1.Penanaman Sayur
Penyediaan rancangan kerja penanaman
Penyemaian biji benih
Penyediaan batas dan bekas menanam
Penanaman
- Teknik penanaman terus/Teknik mengubah
Pengurusan dan penjagaan
- Membuat sungkupan/naungan/sokongan
- Menyiram
- Menjarang dan menyulam
- Membaja
- Mengawal makhluk perosak
Pengutipan dan penggunaan hasil

WAJARAN

30%

20%
B2. Berdasarkan Projek tanaman sayuran, sediakan laporan

CATATAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENINGAU


TUGASAN KERJA KURSUS
TAJUK PROGRAM : PISMP

NAMA PELAJAR :

KOD DAN NAMA KURSUS: RBT


3203E TEKNOLOGI RUMAH
TANGGA DAN PERTANIAN

SEMESTER: ENAM

TARIKH MULA: 06 JULAI 2015

TARIKH HANTAR : 26 JULAI 2015

I. Hasil Pembelajaran Kursus:


1. Membandingbezakan jenis dan ciri gentian berdasarkan klasifikasi fabrik.
2. Mengaplikasikan ilmu dan kemahiran yang dikuasai dalam Teknologi Rumah Tangga
dalam penghasilan pakaian.
3. Menguasai pengetahuan teori dan kemahiran amali melalui pelaksanaan projek
pemeliharaan ikan hiasan.
4. Menguasai pengetahuan teori dan kemahiran amali melalui pelaksanaan projek
penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan.
Kerja Kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 2 ,3 dan 4

II. Objektif Kerja Kursus:


1. Melaksanakan amali jahitan yang melibatkan proses-proses jahitan Kelim, Belah,
Kancing, Penghilangan Gelembung, Lengan, Penyudah tepi dan Garis leher.
2.

Menguasai pengetahuan teori dan kemahiran amali melalui pelaksanaan projek


pemeliharaan ikan hiasan.

3.

Menguasai pengetahuan teori dan kemahiran amali melalui pelaksanaan projek


penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan.

III. Tugasan Projek Amali


A. Teknologi Jahitan ( 50% )
.

Menjahit blaus atau kemeja mengikut langkah yang mengandungi proses jahitan:
Kelim Belah, Kancing, Penghilangan Gelembung, Lengan, Penyudah Tepi dan Garis
leher
A1. Berdasarkan kepada tugasan di atas anda dikehendaki melaksanakan amali
membuat Pakaian yang meliputi:
Lakaran stail pakaian
mengambil ukuran badan
mengenalpasti tanda-tanda pola
mengubahsuai pola
membentang dan menyusun atur pola
menggunting
menjahit dan menekan
A2. Berdasarkan Projek Jahitan Blaus/ Kemeja, sediakan rekod kerja yang
mengandungi perkara-perkara berikut:
Biodata Pelajar
Penghargaan
Isi Kandungan dan Bahan Penulisan
i. Pengenalan
ii. Lakaran dan Huraian stail pakaian

Mengenalpasti masalah

Pencetusan idea

Perekaan Stail Pakaian


i. Senarai ukuran badan
ii. Pola
iii. Fabrik dan Bahan
iv. Pengekosan/ Pengiraan Kos
v. Susunatur pola
vii. Langkah-langkah Menjahit
viii.Kesimpulan/ refleksi
xi. Bibliografi
x. Lampiran yang berkaitan
(Sertakan gambar-gambar blaus/ kemeja yang telah siap dijahit)
A3.Sub Tugasan:
Secara individu anda dikehendaki menulis refleksi berhubung dengan tugasan di
atas. Penulisan ini mestilah menunjukkan kefahaman anda terhadap penulisan
rekod kerja (Laporan).

B. Teknologi Pertanian ( 50% )


B1. Tanaman Sayur (30%)
Penyediaan rancangan kerja penanaman
Penyemaian biji benih
Penyediaan batas dan bekas menanam
Penanaman
- Teknik penanaman terus
- Teknik mengubah
Pengurusan dan penjagaan
- Membuat sungkupan, naungan, sokongan
- Menyiram
- Menjarang dan menyiram
- Membaja
- Mengawal makhluk perosak
Pengutipan dan penggunaan hasil
B3. Penyediaan Laporan Amali (20%)
Penanaman Sayuran
C. Panduan Perlaksanaan Kerja Kursus
1. Tugasan ini adalah tugasan individu.
2. Anda boleh bergerak secara kolabaratif untuk mengumpul data atau maklumat.
3. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut:
3.1 Muka depan hendaklah mengikut tamplet terkini
3.2 Fond Arial
3.3 Saiz Huruf 12
3.4 Langkau 1.5 baris
3.5 Rujukan mengikut APA (American Psychological Association)
3.6 Lampiran adalah wajib
3.7 Jawab dakam Bahasa Melayu sahaja
4. Panjang tugasan antara 45 000 hingga 55 000 perkataan atau tidak lebih 27
muka surat (termasuk persembahan visual)
5. Rujukan tidak termasuk dalam jumlah pengiraan perkataan
6. Amalan plagiat tidak dibenarkan
7. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh dua minggu.
8. Tugasan ini membawa markah 100%

D. Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:


1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.
2. Tugasan anda haruslah meliputi perkara berikut:
a. Pengenalan yang menarik dan dapat mengupas segala aktiviti yang telah
dilaksanakan
b. Perkembangan isi dan tajuk yang saling berkaitan dan relevan
c. Implikasi membawa kepada pengalaman baru dan berkonfsi pengalaman
d. Rumusan/ cadangan dan menjawab persoalan tugasan
3. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda
hendaklah dikemukakan:
4. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian dengan sokongan
ilmiah
5. Format Organisasi laporan perlu jelas dan koheran.
6. Penulisan esai/ laporan/refleksi harus menunjukkan kefasihan bahasa, laras
bahasa yang sesuai dan tiada kesalahan ejaan dan kematangan hujah.
7. Rujukan perlulah dari pelbagai sumber yang tepat dan memenuhi kehendak
tugasan (sekurang-kurangnya sumber dari 3 buah buku, 3 internet, 3 jurnal dan 2
bahan bercetak yang lain)

Tugasan disediakan oleh:

Disemak oleh:

(JAUYAH BINTI HJ.AMIT)


Penyelaras Kursus RBT 3203E
Jabatan Pengajian Sains Sosial
IPG Kampus Kent

(JAUYAH BINTI HJ. AMIT


PAKAR BIDANG (SME) RBT
Jabatan Pengajian Sains Sosial
IPG Kampus Kent

Disahkan oleh:

(SUZANA BINTI FADIL)


Ketua Jabatan
Jabatan Pengajian Sains Sosial
IPG Kampus Kent

RUBRIK PEMARKAHAN REKOD KERJA (LAPORAN)

Tugasan Projek Amali Jahitan


SKALA

DESKRIPTOR
Kelim
Mata jahitan tidak sama jahitan kurang kemas, ditekan rata kemas,
ditekan rata dan saiz yang sama keseluruhannya

Baik
20-30%

Belah
Sama lebar dan sama panjang di kedua-dua belah
Kancing
Pemilihan kancing sesuai dengan stail pakaian.
Kedudukan kancing yang tepat dan sesuai.
Penghilangan Gelembung
Pemilihan sesuai dengan stail pakaian
Kedudukan kancing tepat dan sesuai
Lengan
Sesuai dengan stail pakaian
Lengan rata
Kelim lengan Kedudukan tepat GT lengan bertemu dengan kelim bahu
dan kelim lengan bertemu dengan kelim sisi.
Penyudah tepi
Sesuai dengan stail pakaian, bentuk kemas dan rata.
Garis Leher (Kolar Lurus)
Lebar kolar sama kiri kanan, tidak beralur dan dikemas dengan jahitan
yang sesuai, snip di bahagian penjuru.
Kedudukan kancing yang tepat dan sesuai.
Pakaian mempunyai mutu jahitan yang kemas, bersih dan semua proses
ditekan rata.
Boleh dipakai dan sepadan dengan pembuat.
Kelim
Mata jahitan sama, jahitan kemas, kurang ditekan rata dan saiz yang
kurang sama keseluruhannya.

Sedarhana
10-29

Belah
Sama lebar dan sama panjang di kedua-dua belah
Kancing
Pemilihan kancing hampir sesuai dengan stail pakaian.
Kedudukan kancing yang tepat dan sesuai.
Penghilangan Gelembung
Pemilihan sesuai dengan stail pakaian
Kedudukan kancing tepat tepat dan sesuai

Lengan
Sesuai dengan stail pakaian
Lengan rata
Kelim lengan Kedudukan tepat GT lengan bertemu dengan kelim bahu
dan kelim lengan bertemu dengan kelim sisi.
Penyudah tepi
Sesuai dengan stail pakaian, bentuk kemas dan rata.
Garis Leher (Kolar Lurus)
Lebar kolar sama kiri kanan, tidak beralur dan dikemas dengan jahitan
yang sesuai, snip di bahagian penjuru.
Kedudukan kancing yang tepat dan sesuai.
Pakaian mempunyai mutu jahitan yang kurang kemas, terdapat kotoran
dan proses menekan tidak dijalankan sepenuhnya.
Boleh dipakai tetapi agak sendat/ terdapat bahagian yang tidak sepadan
dengan pembuat.
Kelim
Jahitan kurang kemas, tidak ditekan rata dan saiz tidak sama
keseluruhannya
Belah
Tidak sama lebar dan tidak sama panjang di kedua-dua belah

Lemah
1-9%

Kancing
Pemilihan kancing tidak sesuai dengan stail pakaian.
Kedudukan kancing yang tidak tepat dan sesuai.
Penghilangan Gelembung
Pemilihan sesuai dengan stail pakaian
Kedudukan kancing tepat tepat dan sesuai
Lengan
Tidak sesuai dengan stail pakaian
Lengan tidak rata
Kelim lengan Kedudukan tepat GT lengan tidak bertemu dengan kelim
bahu dan kelim lengan tidak bertemu dengan kelim sisi.
Penyudah tepi
Ttidak sesuai dengan stail pakaian, bentuk tidak kemas dan tidak rata.
Garis Leher (Kolar Lurus)
Lebar kolar tidak sama kiri kanan, beralur dan tidak dikemas dengan
jahitan yang sesuai, terdapat kotoran dan proses menekan tidak
dijalankan sepenuhnya sesuai, snip di bahagian penjuru.

Kedudukan kancing yang tidak tepat dan sesuai.


Pakaian dihasilkan mempunyai mutu jahitan yang tidak kemas,
terdapat bahagian yang koyak dan tidak ditekan dengan rata.
Tidak boleh dipakai dan tidak sepadan dengan pembuat.

Tidak bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan.


Tidak menunjukkan komitmen dalam tugasan Projek amali.

RUBRIK PEMARKAHAN REKOD KERJA (LAPORAN)

Tugasan Projek Amali Pertanian


Pemberatan dan
Aras
Pembelajaran

Lemah
0% - 10%

Penyediaan rancangan
Amali Penanaman
kerja penanaman kurang baik
Sayur

Penyemaian biji benih


(30%)
Penyediaan rancangan
kerja,Penyemaian biji
benih, Penyediaan
batas, Penanaman,
Pengurusan dan
penjagaan, Pengutipan
hasil

kurang sistematik
Penyediaan batas tidak
mengikut ukuran dirancang

Penanaman tidak
mengikut teknik yang betul
Teknik penanaman
terus
Teknik mengubah

Melaksanakan satu-dua
langkah Pengurusan dan
penjagaan
Membuat sungkupan/
naungan/ sokongan
Menyiram
Menjarang dan
menyulam
Membaja
Mengawal makhluk
perosak

Pengutipan hasil
tidakmenepati masa

Sederhana
10% - 20%

Penyediaan
rancangan kerja penanaman
sederhana baik

Penyemaian biji
benih sederhana sistematik

Penyediaan batas
kurang mengikut ukuran
dirancang

Penanaman kurang
mengikut teknik yang betul
Teknik penanaman
terus
Teknik mengubah

Melaksanakan tigaempat langkah Pengurusan


dan penjagaan
Membuat sungkupan/
naungan/ sokongan
Menyiram
Menjarang dan
menyulam
Membaja
Mengawal makhluk
perosak

Pengutipan hasil
kurang menepati masa

Baik
20% - 30%

Penyediaan
rancangan kerja penanaman
dengan baik

Penyemaian biji
benih sangat sistematik

Penyediaan batas
mengikut ukuran seperti
dirancang

Penanaman
mengikut teknik yang betul
Teknik penanaman
terus
Teknik mengubah

Melaksanakan lima
langkah Pengurusan dan
penjagaan
Membuat sungkupan/
naungan/ sokongan
Menyiram
Menjarang dan
menyulam
Membaja
Mengawal makhluk
perosak

Pengutipan hasil
menepati masa

Pemberatan dan
Aras
Pembelajaran

Lemah
0% - 6%

Sederhana
6% - 13%

Baik
13% - 20%

Penyediaan
Laporan Amali
Penanaman
Sayuran
(20%)

Menyediakan laporan aktiviti


yang tidak lengkap dan tidak
mengikut format yang
disediakan dan tidak
menunjukan kematangan
yang jelas dalam pelaporan

Menyediakan laporan aktiviti


yang kurang lengkap dan
kurang mingikut format yang
disediakan dan kurang
menunjukkan kematangan
yang jelas dalam pelaporan

Menyediakan laporan aktiviti


yang lengkap dan mengikut
format yang disediakan dan
menunjukan kematangan
yang jelas dalam pelaporan