Anda di halaman 1dari 18

SULIT

PERCUBAAN UPSR 201s (KEDAT{)

BAHASA MELAYU . PEMAHAMAI{

Julai

50 minit

011

011

Lima puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBE,RITAIIU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jatvabsemua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jm,vapan, iaitttA, B, C danD. Bagi setiap soalan, pilih satajm,vapan sahaia Hitamkanjawapan kamtt pada kertas jc*vctpan objelctf yang disediakan.

I

4. Jika kamu hendak merutlmr iawapan. padamkan tanda yang telah dibuat.

Kemudian hitamkanT'aw apan yang baharu-

i

Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak dan 2 halaman tidak bercetak.

0t 1 0 201s

Lihat sebelah

SUTIT

0fi

Soalan I hingga l8

lsi tempat kosong dengan iawapan yang paling sesuai-

"Apabila

berjumpa Datuk 7ahar, beritahu

ada

janjitemu petang ini," kata Datin Aini kepada pembantunya'

A

betiau

kamu

B

kamu

dia

c

awak

dia

D

kamu :beliau

2

"lzinkan

bunga," sembah

A patik

B hamba

C adinda

kakanda

ke taman bersama-sama daYang

permaisuri kepada $ultan Mahmud.

untuk memetik

3

Perusahaan

sejak akhir-akhir ini.

A

menenun

B

menekat

c

mengecap

D

mencanting

0r,l PERCUBMN NEGERI@MGB KEDAH 2015

songket di Terengganu semakin kurang diminati

SUUT

suuf:

i

Soalan 4 bedasarkan gambar di bawah.

r{*

",i '

l

g{il t:rji:

,.1;

i:

Kakak menggunakan pinggan yang

dibelinya.

A

lekuk

B

leper

C

bulat

D

bundar

.

untuk mengisi kuih yang baru

Pertandingan perbahasan itu semakin pihak cuba mempertahankan pendirian masing-masing.

A

hangat

B

hambar

C

heboh

D

gamat

apabila kedua-dua belah

orr C&itbLeneN NEGERT@MGB KEDAH 201s

ti}, '-;.:,:"

ij ;Sigtl? I i

SUUT

4

Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah.

Tangan Puan Halimah terasa

lama.

A pedas

B priar

C lidas

D pedar

Azlina gembira apabila menerima dua

tunangnya.

A

untai

B

utas

G

butir

D

urat

0t1 PERCUBAAN NEGERI@|MGB KEDAH 2015

0{t

kerana meramas cili kering terlalu

gelang emas daripada

SUUT

SULIT

0'H

Encik Hasan bangun yang datang ke rumahnya.

A dan

B lalu

C maka

D sambil

Soalan 9 bedasarkan gambar di bawah

turun ke serambi uptuk menyambut teiamu

Pak Deris

dua bakul kacang panjang untuk dijual kepada

peraih.

A

memikul

B

memapah

C

mengandar

D

menjinjing

0{{ PERCUBMN NEGERT@MGB KEDAH 2015

SULlT

SUUT

0

0r{

'10 Encik Razali sedang di

_

menyelesaikan kes rasuah di syarikatnya.

A soalselidik

B soalsiasat

C temu ramah

D temu duga

oleh pihak polis bagi membantu

11 Encik Zahim bertugas sebagai Jepun yang kurang mahir berbahasa Melayu.

A

B

G

D

jurubahasa

juruhebah

juruacara

jurucakap

untuk membantu pelancong dari

pasukan Malaysia.

A

melayari

B

menyusuri

D

meluncur

ofi PERCUBAAN NEGERT@MGB KEDAIT 2015

SUUT

SULIT

7

0{l

$oalan {3 bedasarkan gambar di bawah.

13 Raja lskandar

sebagai Sultan lnderapura.

A

bersemayam

B

bersantap

C

bersiram

D

'beradu

14 Novel-novel ciptaan

di atas takhta ketika majlis pertabalan baginda

muda mendapat sambutan yang

menggalakkan daripada pembaca di seluruh negara.

A

Cl

I

wartawan

haaarat.rah

I

rgs,Elr

ErUl€tr r

C dermawan

D karyawan

01r PERCUBMN NEGERT@MGB KEDAH 2015

SUUT

SULlT

t5

{6

Cikgu Zakiah amat gemar

mata pelaiaran Matematik.

A

dengan

pada

B

pada

dengan

c

akan; terhadap

D

terhadap" kepada

Ribut yang kuat telah merobohkan

masih dalam pembinaan.

A

tetulang

B

sesiku

C

kekisi

D

jejari

sikap raiin yang ditunjukkan oleh Amir

rumah Pak Samad yang

Azli

kelas.

ketika disoaloleh gurunya kerana dia mengelamun didalam

A

terkial-kial

B

termangu-mangu

C

temgiang-ngiang

D

tercungap-cungap

OI,I PERCUBAAN NEGERI@MGB KEDA}I 2015

SULIT

" {8

{9

I

Ahli Percatuan Bahasa Malaysia

Pinang pada,cuti persekolahan yang Ialu.

A

akan

B

telah

C

belum

D

masih

:01{

mengikuti,lawatan ke Pulau

Encik Lukman berjaya dalam pemiagaan kerana ketqFhhannya menghadapi

cabaran.

Pilih perkataan seerti bagi ketabahan.

A kerajinan

B kesediaan

C kecekalan

D kemampuan

2A Penduduk Kampung Ara menyokong cadangan pembinaan balai raya baharu di kampung mereka.

Pilih perkataan berlawan bagi menvokono.

A membantah

B membenarkan

C menangguhkan

D menyuruh

ofi PERCUBMN NEGERT@MGB KEDAH2015

i

:

li.

SUUT

I

1

SUUT

.10

0t,l

Soalan'2i dan 22

Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris denoan betul.

I

21 Pemuda yang bekerja sebagai buruh itu berbadan kukuh.

ll

Jambatan itu masih hukuh walaupun sudah berusia puluhan tahun.

 

lll

Prestasi syarikat itu semakin kukuh setelah bertukar penguru'san sejak

lV

sebulan yang lalu. Penglihatan Alina kurang kukuh pada waktu malam.

A

ldanll

B

ll dan lll

C

lll dan lV

D

ldan lV

I

22 Kamarul memang lht bangun daripada tidurnya.

ll

Ototnya liat setelah sekian lama dia tidak bersukan.

lll

Puan Anita sukar menggunting kain langsir yang liat itu.

lV

Labu sayung itu dibuat daripada tanah lial

A

ldan ll

 

B

ll dan lll

C

lll dan M

 

D

ldanlV

ofl PERCUBAAN NEGERT@MGB KEDAH 2015

SULIT

SULIT

11

0tt

Pilih ayattanya yang sesuai bagi ayat di bawah.

23 Laila akan menemani adiknya ke perpustakaan setelah dia menyiapkan kerja

sekolahnya.

A

Siapakah yang akan menemani Laila ke perpustakaan?

B

Apakah yang akan dilakukan oleh Laila dan adiknya?

C

' Bilakah Laila bersama-sama adiknya ke perpustakaan?

D

Adakah Laila dan adiknya bersetuju ke perpustakaan?

Pilih lawapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah.

U Berapakah jumlah murid tahun enam yang akan menyertai lawatran ke Muzium

Negara?

A

B

c

D

Seramai empat puluh orang murid tahun enam telah menyertai tawatran

ke Muzium Negara.

Lawatan ke Muzium Negara itu akan disertai oleh murid tahun enam.

Murid tahun enam akan menyertai lawatan ke Muzium

Negara.

Seramai empat puluh orang murid tahun enam akan menyertai lawatan ke Muzium Negara.

0{r PERCUBMT{ NEGERT@MGB KEDAH 2015

SUL]T

SULIT

Soalan 25 dan 26

12

0,H

Pitih ayat yang aama maksud dengan ayat yang diberi.

25. i{mira, jemputlah rasa kuih bangkit hasil resepi warisan ibu saya ini," kata

Sarah.

A Kuih bangkit hasilwarisan ibu Amira dirasaioleh Sarah.

B Amira dan Sarah dijemput merasai kuih bangkit warisan ibu saya.

C Sarah menjemput Amira merasai kuih bangkit hasil resepi warisan

ibunYa.

D Amira menjemput Sarah merasai kuih bangkit hasil resepi warisan

ibunya.

26$oalantatabahasayangdiberikanolehCikguYazidsedangd,ljawaboleh

murid-murid Tahun Enam lntelek.

A Soalan tatabahasa Tahun Enam lntelek sedang d'rjawab oleh murid-murid

Cikgu Yazid.

.

B Murid-murid Tahun Enam lntelek diberikan soalan tatabahasa oleh Cikgu

'

Yazid.

C Murid-murid Gikgu Yazid meniawab soalan tatabahasa Tahun Enam

lntelek.

D Murid-murid Tahun Enam lntelek menjawab soalan tatabahasa yang

diberikan oleh Cikgu Yazid.

0l{ PERCUBMN NEGERI@MGB KEDAH 20{5

SULIT

SULIT

{3

0{t

Pilih ayatyang betul.

27

A

B

C

D

28

I

ll

tll

lV

A

B

C

D

Pelbagai sayur-sayuran dijualdi pasar tani.

Sila jangan bermain di kawasan ini.

Cantik amat rumah ditepi sawah itu.

Ketiga orang anak Pak Razi belaiar di luar negara.

Laporan kesihatran pesakit itu diserahkan ke doktor.

Aliza belajar bersungguh-sungguh demi untuk mendapat sA dalam

UPSR.

Cikgu Mazlan berpesan kepada kami supaya bangun awal pada waktu

pagi.

Tiap-tiap murid haruslah melibatkan diri dalam kegiatan kokurikulum.

ldan ll

ll dan lll

lll dan lV

ldan IV

otl PERGUBAAN NEGERT@MGB KEDAH 2015

SUUT

SUUT

'Nampaknya kita terpaksa

sedikit,'kata Mak Siti lepada ana(-anaknya.

A lapik perut

B jkat perut

C buta peruI ,

D hatiperut

'CI{"|

kerana Oekatan ffi anari', ffiakin

'1

:-:

Hubungap.Basqlgan kemhar Zarif ,dan 7arul

berpisah sejak kecil hirgga deurasa.

A bagai,heliurg de[gan.ashn

B seBerti cincin dengan permata

C .

'.i.

:

.'tii;,

.',rl,;:,ril

.,.

bagai aur dengan tebing

D seperti bulan dengan maEhafi

kerana tidak pemah

.OIi PERCUBAAN NEGERI@}MGB KEDAH 2015

SULIT

Soalan 3{ hingga 35

t5

0l{

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soa/an-soalan yang berikutnya.

Khamis, 30 Julai 2014

Aku bersyukur kerana beriaya menamatkan pengajian. Tidak sabar

rasanya aku

hendak beriumpa dengan ibu, ayah, adik-beradik, saudara-mara dan sahabat handai

di tanah air. Aku sungguh merindui suasana aman damai di

kampung halaman. Aku

rindu akan

bunyi kicauan beburung. Aku juga tidak lupa bunyi kokokin ayam jantan

" pada waktu pagi.

Azamku matahari terbit

satu. Aku mahu memanfaatkan ilmu yang ditimba

!a1Va

ini

di negara

untuk memaiukan anak-anak bangsaku- Aliu yakin aku dipat

melaksanakannya.

Ahad, 2 Ogos 2014

Pesawatyang aku naiki selamat mendarat di

ly"qpq

MAS.

Lapangan Terbang Antiarabangsa Kuala

menuruni anak-inak tanggi pesawat

orang,

hujan batu di negeri sendiri.l

raifr

dan taat sEtiafu tetap

(KLIA). Aku amat teruja ketika kakiku

Benar kata pepatah, "hujan emas di negeri

Walaupun berada lima tahun di rantau orang, namun

kepada burni Malaysia.

Jalur Gemilang

berkibar-kibaran megah di ,sepanjang jalan, seolah-olah

bulan ini bulan Odos, Outan kemerdekaan

langit serta kenderaan yang bertali arus

menyambut kepulanganku. Aku sedar

negaraku. Bangunan-bangunan pencakar

melambangkan kepesatian pembangunan di negaraku.

lsnin, {7 Ogos 2014

Hatiku melonjak-lonjak gembira. Aku

berasa sungguh bahagia. Tiga hari lagi aku akan

untuk Ueke4a di sebuah iyarikat e]ektronik di

melaporkan diri kerana permohonanku

ibu kota telah befiaya. Akan kurealisasikan ciia-citaku untuk berbakti tepaOj

3l

Penulis tidak sabar-sabar hendak pulang ke tanah air kerana

A

B

G

D

merindui kaum keluarga dan sanak saudara.

merinduisuasana aman damaidi kampung.

merindui bunyi kicauan beburung.

telah beriaya menamatkan pengajian.

oil PERCUBAAN NEGERT@MGB KEDAH2015

SULIT

SULIT

16

011

32 Maksud "hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri" dalam

petikan ialah

,

A penulis berasa lebih selesa berada di luar negeri daripada tanah air

sendiri.

B penulis mendapat banyak pengalaman semasa berada di negeriorang.

,,C ,

D

'

penulis berasa lebih selesa berada di negeri sendiri daripada negeri

orang.

penulis terpaksa menempuhi pelbagai cabaran ketika berada di luar

negeri.

33 Penulis akan mula bekeria di syarikat elektronik pada

A 30 Julai.

B 2 Ogos.

C 17 Ogos.

20 Ogos"

34 Apakah azam penulis setelah berjaya menamatkan pengajian?

A Mencurahkan ilmu untuk berbakti kepada negara.

B Bekerja di sebuah syarikat etektronik.

C lngin cepat pulang ke kampung halaman.
D Menyambut ulang tahun kemerdekaan negara.

35 Pilih penyataan yang tidak benar tentang petikan?

A Penulis baru menamatkan pengajian di negara matahariterbit.
B Jalur Gemilang dipasang untuk menyambut kepulangan penulis.

C Bulan Ogos merupakan bulan kemerdekaan di negara penulis.

D Penulis pulang dengan menaikipesawat MAS.

0{{ PERCUBMN NEGERT@MGB KEDAH 2015

SULIT

gULIT

Soalan 36 hingga 40

17

0fi

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soa/an-so atan yang berikutnya.

Lebih kurang 60 peratus

daripada muka bumi negara kita diliputi hutan.

tergambar dalam fikiran kita akan pokok-

mergastua. Hutran juga merupakan sumber

Apabila menyebut perkataan hutan,

pokok yang besar dan pelbagai jenis

pendapatan kepada sesetengah penduduk di negara kita.

Sesetengah penduduk kampung mencari madu lebah di hutan untuk

lebah menjadi sumber

dijual. Madu

pendapatan mereka. Madu tersebut dijual dengan harga

yang tinggi. Madu lebah digunakan dengan meluas dalam bidang perubatan.

Madu juga dijadikan bahan masakan.

Selain madu, rotan juga menjadi punca rezeki. Terdapat pelbagai jenis rotan

seperti rotian manau atau nama saintifiknya

Calamus

conioasfr.s, rotan semang

dan rotan paku atau Calamus exilis. Rotan amat

berguna dalam industii

pembuatan perabot di negara kita. Harga perabot rotan bergantung kepada jenis

rotan yang digunakan.

Di negara kita juga

banyak kraf tangan yang dihasilkan

daripada buluh. Kraf

merupakan hasil

buluh.

tangan ini dipasarkan dengan meluas. Jadi, buluh juga

pendapatan kepada sesetengah penduduk. Terdapat pelbagai jenis

Antaranya termasuklah buluh tumpat atau Dendrccalamus pendulus dan buluh

betung atau Dendrccalamus asper.

Selain itu, damar juga menjadi penyumbang rezeki

kepada sesetengah penduduk

diperoleh daripada

kampung. Damar ialah bahan berupa getah keras yang

Sekiranya hutan terus

bergantung pada hasit hutan?

beberapa ienis pokok. Damar merupakan bahan penting daiam pembuatan liatik.

diteroka, bagaimanakah agaknya masa depan industriyang

36 Madu lebah menjadisumber pendapatan sesetengah penduduk kerana

A madu lebah mudah didapatididalam hutan.

B madu lebah boleh dijadikan bahan masakan.

C madu lebah boleh dijualdengan harga yang tinggi.

D madu lebah digunakan dengan meluas dalam perubatan.

OI{ PERCUBMN NEGERI@MGB KEDAH 2015

SULIT

SULIT

{8

37 Apakah nama lain bagi rotan Paku?

i'

i

A Calamus,exilis

.

B

C

Calamus conioastris Dendrocaiamusqsper

D Dendrocalamus Pendulus

0{t

38 Darnar merupakan hasil hutair yang diperoleh daripada

A buluh

B pokok

C rotan

D madu

39 Semua pernyataan adalah benar tentang petikan kecuali

A rotan amat berguna dalam industri pembuatan perabot'

B damar merupakan bahan penting dalam pembuatan batik.

C madu lebah digunakan dengan metuas dalam bidang perubatan.

D buluh betung juga dikenali dengan nama Dendrocalamus pendulus.

40 Perkataan mergastua dalam petikan bermaksud

A tumbuh-tumbuhan di hutan.
B serangga-serangga di hutan.
C binatang-binatang di hutan.

D flora dan fauna di hutan.

<< KERTAS SOALAN TAMAT >>

0rl PERCUBMN NEGERI@MGB KEDAH 2015

SULIT