Anda di halaman 1dari 9

012

SULIT
NAMA
NO. KAD PENGENALAN I
NO. SIJIL KELAHIRAN

ANGKAGILIRAN

PERCUBAAN UPSR aors (KEDAT{)


BAHASA MELAYU . PEI{ULISAN
Julai

012
Satu jam lima belas

1+jam

minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALA}I INI SEHINGGA DTBERITAHU

1. Tttlis nomtror kad pengenalan atau


nombor sijil kelahirar- dan angka
giliran kamu pada petak-petak yang
disediakan

Kod Pemeriksa:

2- Kertas soalan ini mengandungi tiga


bahagian: BahagianA, $ahagian B
danBahagpan C.

3.

Untuk Ke gunaan Pemeriksa

Bahagian

No. Soalan

Markah

A
Kamtt dikehendaki menjcwctb ketigatiga bahagian.

4. Bagi Bahagian B, kamu boleh memilih


sama ada menjawab Soalan 1,

Soalan2 atauSoalan3.

5. Jau,apan kamrt hendaklah clitttlis

pada ructng yang disediaban dalam


kertas soalan ini. Sekiranya rLtdng

yang disediakan tidak mencukupi , sila


dapatkan helaian tambahan daripada
pe ngaw as p ep eriks aan. He I ai an
tambahan (jika ada) hendaklah diikat
dan dihantar bersamo-sarna kertas

JUMLAH

60

soalan.

Kertas soalan ini mengandungi

t halaman bercetak dan 3 halaman tidak bercetak.


Lihat sebelah

012CI20t5

STJLIT

SULIT

012

BAHAcIAN A
[

1O

merkah

I ltloso dicodongkon : 15 minit ]

Lihot gambor di bowoh denganteliti.


Tulis limo oyot langkap tentarg oktivitiyong terdopat datom gombor di bawah.

:=--:'e=--F-=5:--'=.:..fr*t
L

to

s#f.e

ga

:2!:"...-.
(atc

'44--st-E

012

SULIT

.Jr.--..-.--]i.-.....;.-...-...o.....".....:.........

10

AD

SULIT

BAHAcIAN B
[

3O morkoh

I Maso dicodorgkon : 40 minit ]

Pilih sotu doripodo tqiuk di bowoh don tulis sebmh kororgon ponjongnyq tidok
kuro4g doripodo 8O potoh pe*otoon.

1.

Sekoloh komu teloh mergodokan Sombuton Hori Kanerdekmn.


Tulis sebuoh berito tentorg sombuton tersebst untuk dimttotlon dolom
mojoloh sekoloh.

z.Komu teloh dipilih mewokili

Jf:"hm

Kejohonon otohrogo Doeroh.


Tulis sebuoh kororgon bogoimam kamu membuot persedioon menghadopi

kejohorun tersebut.

ATAU

3. Pado cuti

sekoloh yory lolu komu don kelmrgo teloh merghodiri


mqjlis perkahwimn.

Ceritolon pergaloman komu menghodiri mqilis tersebut.

*ntu

SULIT

012
j

NO. SOALAN

SUL,IT

012

SULIT

012

30

012

SULIT
BAHAgXAN C

2O markoh

I Mosa yong dicodongkon : 20 minit ]

Tulis limo niloi yorg.dopat komu peroleh doripodo pefikon di bowoh.


Ponjongnya.lowopon komu hendakloh tidok lebih doripoda 5O potuh perkotoon.
Tulis jowopan komu dalom sotu pereyggan.

Guru-guru don rakon-rokon yorg dikosihi,

Tertebih dahulu, scyo mengambil kesempoton ini untuk menqkomkon ucopon


tErima kosih kepodo pihok sekolah ycng teloh mengodokon mqjlis ini. Soya beraso
omot terhoru kerotm mqjlis ini diqdskan unfuk merqikqn kejcyoon *ryo dalom
pertondingran syorohon baru-bqru ini.
5o)ro berosq omot gembiro otas kejayoon ini. UsohE keros scyo selama ini
tel0h mambuahkon hosil. Sayo menggunokon moso lopong soyo pado setiop hori
untuk berlqtih. Scyo berusohq bersungguh-sungguh untuk meningkatkon
keyokinon diri.

Hodirin sekolion,

jugo berbesor hoti kerorm Cikgu Solmoh Ahmqd sentioso membontu


don membimbing scyo tonpo jemu. Sesurgguhnyo, joso beliou itu tidqk okon sryo
iupokan seiomo-iomanyo. ssyo juga ?idok okan meiupokan joso ibu bopo royo,
guru-guru don rokqn-rokon yorg telqh memberikon donorEron dan golokan kepdo
soyo sehinggo impion soyo untuk bergelor juoro meqjodi kenyatoon.
Sqy'E

Akhir kotq, saya berharop pora guru dan rqkon-raksn okon terus
mendookan kejoyaon soyo untuk merggondoi geloron johan don nnelghorumkon

rums sekolqh kitq sa'ta


keborgsaan nonti.
Sekion, terimo kosih.

rqeri

KaCch dalam pertcndingon

di perirykct

SI.ILIT

-KERTAS 5OALAN TAIAAT-

012

?o