Anda di halaman 1dari 11
NO. KAD PENGENALAN / NO. SLJIL KELAHIRAN ANGKA GILIRAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN 2 UPSR BAHASA MELAYU (PEMAHAMAN) 2015 ou 50 minit Lima puluh minit JAN N BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHL 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2, Jawab semua soalan. 3. Tap-tiap soalan dikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B, C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada kertas jawapan objektif yang disediakan 4, Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak ou | Lihat halaman sebelah BM (PEM) PERCUBAAN 2 THN 6 2015, Soalan 1 hingga 18 [si tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 1. Kepemimpinan hat daripada sikap bertanggungjawab dan mesra apabila mencemar duli ke majlis yang dihadiri oleh rakyat jelata, A dia B patik C beliau D _ baginda “Ya Tuhan, berikanlah kejayaan kepada diriku ini,” doa Ali . A anda B awak C tuanku D — engkau 3 Hang Tuah keris Tamingsari pada pinggangnya. A meletakkan B menyisipkan C —— menyepitkan D menghunuskan 4 Lawatan sambil belajar tersebut ‘oleh empat puluh orang murid dan Jima orang guru pengiring, A disertai B dihadiri C dilawati D_ diceburi 5. Matahari kian , siang yang cerah akan bertukar menjadi gelap. A lurus B tegak C — condong D __bengkok BAK (PEM) PERCUBAAN 2 THN 6 2 10. Beliau dikenali sebagai guru besar yang dalam membuat keputusan. A rajin B jahat G tegas D garang Sebaik-baik terdengar jam loceng berbunyi , Siti bingkas bangun tempat tidumnya, A dati B untuk C sampai D — daripada Murid-murid beratur yang akan diadakan hujung minggu ini. A kerana B untuk CC sebab D sejak ‘Adik menonton rancangan kartun kegemarannya pasar. A sementara B ketika Cc tatkala D sejak Para pelajar dinasihatkan agar mengikut dan perempuan. A tatacara B tatakerja C tatasusila D tatahukum, ‘mendapatkan kupon masing-masing sempena Hari Kantin menunggu ibunya pulang dari dia tetap berada dalam yang betul dalam pergaulan antara lelaki [ Lihat halaman sebelah BIM (PEM) PERCUBAAN 2 THN 6 2015 12. Kami pula leka asyik menangkul anak-anak udang di sungai itu. A B c D ‘erana_ agar untuk namun Soalan 13 berdasarkan gambar di bawah 1B. 14, 15, Ibu adik perlahan-lahan sambil memegang tangannya. A menatih B bertatih c tertatih Ds ditatih Mengikut undang-undang buruh, majikan yang didapati pekerja bawah umur akan didakwa oleh pihak berkuasa. A B c D Untuk memudahkan pemahaman pembaca, penerbit turut menerbitkan buku rujukan dalam A B c D dwibelah dwihuruf dwifungsi dwibshasa BM (PEM) PERCUBAAN 2 THN 6 2015 16, _Setelah berminggu-minggu kakak berusaha, akhimya dia berjaya menganjurkan majlis yang itu. A berseri-seri B riuh-rendah CC — gegak-gempita D__ gilang-gemilang Soalan 17 berdasarkan gambar di bawah 17. Walaupun rumah itu buruk, pada tiangnya masih kukub. A kekisi B tetupai C Ielangit D _bebenang 18, Puan Anita memberi beberapa daun sirih kepada Mak Lijah untuk membuat sirih junjung. Abii B keping Cc ikat D —rumpun 19. Kawan Abu berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam Peperiksaan Percubaan UPSR. Pilih perkataan seerti bagi cemerlang. ‘tumpas unggul berhasil Tulus youp> { Lihat halaman sebelah BM (PEM) PERCUBAAN 2 THN 6 2015 20. Apabila diri kita terhibur, minda kita juga akan menjadi lega. Pilih perkataan berlawan bagi lega. A kalut Bo aman Cc risau D__ gelojoh Soalan 21 dan 22 Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul. 21. 1 Kamal menarik ke arah gadis itu lantas tersenyum. Tl Ayah menarik nafas lega apabila kertas kerjanya sudah diluluskan. TI Ani sempat melawat beberapa tempat menarik di Melaka pada cuti sekolah yang lalu. IV Nelayan itu menarik perahunya ke daratan untuk memudahkannya membawa naik hasil tangkapan. A 1,0, dan iit B I,MdanIV C 1M, danIv D HI, danIv 22. 1 Tuntutlah panduan selagi kita masih muda dan bertenaga. TI —_Jururawat memberikan sebuah buku panduan kesihatan kepada nenek. TM — Semua penduduk kampung diberi panduan agar tidak melalui jalan itu. TV Pramugara itu memberi panduan keselamatan di dalam pesawat. A Idan It B Idan iit Cc HdanIv D MdanIVv 23. Pili ywapan yang sesuai bagi ayat tanya di bawah Buku ini ialah buku kedua setelah buku pertama mendapat sambutan yang begitu menggalakkan. Apakah harapan saudara? A Harap-harap buku pertama ini akan mendapat sambutan. B — Mudah-mudahan buku ini akan menjadi buku saya yang pertama. C Saya menjangkakan buku yang kedua ini akan terbit tidak lama lagi. D _ Semoga buku ini akan mendapat sambutan seperti buku yang pertama. 24. Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat tanya di bawah, Duit saya sebanyak lima puluh ringgit telah hilang, ibu. A Siapakah yang mencuri duit kamu? B Mengapakah kamu bermuram sahaja, Ahmad? C — Bagaimanakah duit kamu hilang? D _Benarkah kakak telah mengambil duit kamu sebanyak lima puluh ringgit? 8M (PEM) PERCUBAAN 2 THN 6 Soalan 25 dan 26 Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan, 25. Barang-barang tersebut telah dikemaskan oleh kakak sejak seminggu lalu. A Kakak telah mengemas barang-barangnya sejak seminggu yang Lalu. B _ Kakak akan mengemas barang-barang tersebut dalam seminggu lagi. C _ Kakak telah mengemas barang-barang tersebut sejak seminggu yang lalu, D _ Kakak belum mengemas barang-barang tersebut meskipun sudah seminggu. 26. “Maaf, jalan ini tidak boleh dilalui kereta kerana sedang diperbaiki,” kata pekerja itu kepada beberapa pemandu Kereta. A Pekerja itu diberitahu oleh beberapa pemandu kereta bahawa jalan itu sedang diperbaiki' dan tidak boleh digunakan. B __ Pekerja itu meminta maf kepada beberapa pemandu kereta yang sedang ‘membaiki jalan yang tidak boleh digunakan. C _ Pekerja itu memaklumkan kepada beberapa orang pemandu kereta bahawa jalan itu sedang diperbaiki dan tidak boleh digunakan, D___Pekerja itu meminta maklumat daripada beberapa orang pemandu kereta tentang jalan yang sedang diperbaiki dan tidak boleh digunakan. Soalan 27 dan 28 Pilih ayat yang betul. Tea B vo 28. 2557 pomp Meor tidak pergi ke sekolah kerana perutnya mungkin sakit. Encik Omar dan Puan Nani sedang berbincang akan masalah yang sedang dihadapi anaknya. ‘Asyraf ingin belajar bersungguh untuk mencapai cita-citanya, Hubungan Aqil dan Zakwan sangat rapat seperti isi dengan kuku. Saya tidak dapat hadir ke sekolah kerana kaki saya telah Luka. Bersama-sama surat ini, saya sertakan sekeping kiriman wang pos. Guru besar mengingatkan para-para pelajar agar sentiasa berdisiplin. Penduduk di kampung itu ramah dan sentiasa bekerjasama juga. Ll dan I LI dan 1V LI dan IV IL11,dan TV | Lihat halaman sebelah BAK (PEM) PERCUBAAN 2 THN 6 2 Soalan 29 dan 30 Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai 29. Encik Ramli diminta menjadi untuk menyelesaikan perbalahan antara Rohani dengan suaminya. A orang besar B orang kanan C orang tengah D orang harapan 30. Agak mustahil bagi seseorang yang mendapat kejayaan tanpa disertai usaha yang gigih. A Kalaumenampi padi, jangan tumpah padinya. B _ Kalau tidak berwang, ke mana pergi terbuang. C Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. D __ Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Soalan 31 hingga 35, Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikuinya. Kini, sejumlah 112 rakaman telah dibuat terhadap kanak-kanak yang menjadi mangsa jenayah seksual, penderaan dan saksi kes-kes jenayah. Rakaman pertama dilakukan pada 6 Februari 2003. Dalam sesuatu rakaman keterangan kanak-kanak yang dibuat, peeawai yang terlatih diperlukan untuk bertugas sebagai Pegawai Perakam dan Pegawai Teknikal di sebuah bilik khas yang telah disediakan, Pegawai Perakam bertugas untuk menemu bual mangsa atau saksi yang terlibat. Pegawai Teknikal pula berperanan untuk mengendalikan peralatan untuk tujuan rakaman berjalan dengan lancar. Kebanyakan kanak-kanak yang menjadi mangsa atau saksi jenayah sukarmemberikan keterangan di mahkamah kerana takut dan sebagainya. Apatah lagi tertuduh berada dalam bilik mahkamah yang sama, Walaubagaimanapun, melalui kaedah ini rakaman keterangan mangsa dapat dikemukakan sebagai bukti di mahkamah tanpa perlu mangsa memberikan keterangan lisan. Kaedah ini sekaligus menjadikan “bukti realiti’ dapat dikemukakan dan mengelakkan pesalah terlepas daripada hukuman jenayah semata- ‘mata disebabkan ketakutan mangsa atau saksi kanak-kanak memberikan keterangan di mahkamah. Kaedah tersebut juga dapat membantu mengingatkan mangsa atau saksi terhadap fakta kejadian dan ‘mengatasi masalah terlupa yang mungkin dialami mangsa, selain daripada perasaan takut. Jika semuanya berjalan lancar, sistem perlaksanaan kaedah rakaman keterangan kanak-kanak dapat diaplikasikan di seluruh negara, sekaligus mempertingkatkan kecekapan PDRM. BM (PEM) PERCUBAAN 2 THN 6 2015 31 8 33. 34, 35. Apakah antara penyebab rakaman keterangan perlu dibuat? A Memang telah menjadi syarat utama dalam perbicaraan. B Untuk memudahkan polis menangkap pesalah dengan segera. C Membantu mangsa melakonkan kejadian yang berlaku semula. D __ Saksi takut memberikan penerangan secara terbuka ketika di mahkamab. Rakaman keterangan tersebut akan dijalankan di ... A bilik khas yang telah disediakan. B __ balai polis yang berdekatan dengan rumah mangsa. C tempat kejadian agar saksi lebih ingat akan kejadian. D _ mahkamah yang menjalankan perbicaraan kes tersebut. Berapa orangkah pegawai yang diperlukan untuk bertugas semasa rakaman dijalankan? A Satu orang B Dua orang C Tiga orang D Empat orang ‘Mangsa atau saksi biasanya akan menjadi takut ketika berada di mahkamah mungkin disebabkan A Mempunyai masalah terlupa. B _ Tempoh perbicaraan yang terlalu lama. C — Tertuduh juga ada dalam mahkamah yang sama, D —_ Mangsa atau saksi tidak dilindungi oleh pihak polis. Pilih pernyataan yang benar tentang petikan di atas. Rakaman itu banyak membantu penyiasatan kes yang dibicarakan. Rakaman ini tidak boleh dijadikan bahan bukti di mahkamah, Belum mendapat kelulusan daripada pihak mahkamah antarabangsa, Kaedah rakaman tidak membantu meningkatkan kecekapan tugas PDRM. vou> [ Lihat halaman sebelah BM (PEM) PERCUBAAN 2 THIN 6 2015 Soalan 36 hingga 40 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Dato’ Onn Jaafar lahir pada tahun 1895, Dato’ Onn sejak kecil dipelihara olch Sultan Ibrahim. Beliau mendapat pendidikan melayu sebelum mendapat pelajaran ke England. Dato’ Onn pernah bekerja sebagai wartawan pada tahun 1930. Semasa Zaman Pendudukan Jepun , Dato’ Onn menjadi Ketua Pejabat Kawalan Makanan Negeri Johor. Pada | hingga 4 Mac 1946 , sebanyak 41 kumpulan persatuan Melayu menghadiri Kongres Melayu pertama yang diadakan di Kelab Sultan Sulaiman, Hasil daripada mesyuarat tersebut, sebuah badan yang mewakili orang melayu menentang Malayan Union ditubuhkan, Kongres Melayu Ketiga Kemudiannya diadakan di Istana Besar , Johor Bharu pada bulan Mei, 1946. Kongres inilah yang melahirkan UMNO dan Dato” Onn sebagai presiden yang pertama. Pada 1 Oktober 1946, Dato’ Onn Jeafar dilantik menjadi Menteri Besar Johor. Tiga tahun kemudian, Dato’ Onn meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar Johor dan menumpukan perhatian kepada UMNO. Di bawah kepimpinan Dato’Onn, UMNO telah berjaya ‘memaksa kerajaan british membubarkan Malayan Union dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu 1948 mengekalkan kedudukan Raja-raja melayu , memperketatkan syarat-syarat kerakyatan dan memberikan hak istimewa kepada Melayu. Dato’ Onn menububkan Parti Kemerdekaan Malaya selepas meninggalkan UMNO. Malangnya , parti tersebut tidak mendapat sokongan daripada orang melayu. Pada tahun 1954, beliau menubuhkan Parti Negara menggantikan Parti Kemerdekaan Malaya untuk bertanding dalam pilihan raya umum yang pertama pada tahun 1955. Sekali lagi, partinya tidak memenangi sebarang kerusi dalam pilihan raya umum, Walau bagaimanapun, beliau berjaya mendapat satu kerusi di kawasan Parlimen Kuala ‘Terengganu Selatan dalam Pilihan Raya Persekutuan 1959. Dato’ Onn meninggal dunia pada tahun 1962. Sesiapa pun tidak dapat melupakan jasa Dato’ Onn kepada negara dan bangsa. 36. Siapakah Dato’ Onn bin Jaafar? A Salah seorang raja di Tanal Melayu. B _ Menteri Besar Terengganu yang pertama, C _ Peneraju yang telah memaksa British membubarkan Malayan Union D __Pejuang kemerdekaan yang telah gugur sewaktu berperang dengan British. 37. Sebab utama Dato’ Onn Jaafar meletakkan jawatan sebagai Menteri Besar adalah kerana A Ingin menyertai UMNO B Kalah dalam pilihan raya C —— Melanjutkan pelajaran ke England D _ Memberikan perhatian sepenuhnya kepada UMNO 10 BM (PEM) PERCUBAAN 2 THN 6 2015 38. 39, 40. Selain berpolitik, Dato’ Onn juga hebat dalam bidang A B ¢ D Kesenian Penulisan Perniagaan Seni mempertahankan diri Parti terakhir yang ditubuhkan oleh beliau ialah A B ic D UMNO Parti Negara Parti Kemerdekaan Malaya Persekutuan Tanah Melayu Pilih pernyataan yang tidak benar tentang petikan di atas. gaw> Dato’ Onn banyak berjasa kepada negara Sewaktu kecil, beliau telah dipelihara oleh Sultan Ibrahim. Beliau pernah menjadi Ketua Pejabat Kawalan Makanan Negeri Johor. Parti beliau telah mendapat satu kerusi dalam pilihan raya yang pertama. KERTAS SOALAN TAMAT "1 BM (PEM) PERCUBAAN 2 THN 6 2015