Anda di halaman 1dari 10

SULIT

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH TUARAN


Peti Surat 594, 89208 Tuaran, Sabah.

Nama:
Kelas:
UJIAN PERCUBAAN 2015
MATEMATIK
Kertas 2
40 minit

015/2
Empat puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kamu dikehendaki menulis nombor kad


pengenalan / nombor surat beranak dan
angka giliran kamu pada petak yang
disediakan.
2. Kertas soalan
dwibahasa.

ini

adalah

3. Soalan dalam bahasa


mendahului soalan yang
dalam bahasa Melayu.

dalam

Inggeris
sepadan

4. Kamu
dibenarkan
menjawab
keseluruhan atau sebahagian soalan
sama ada dalam bahasa Inggeris atau
bahasa Melayu.
5. Kamu dikehendaki membaca maklumat
di halaman belakang kertas soalan ini

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Kod Pemeriksa :
Soalan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Jumlah

Markah
Penuh
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
40

Markah
Diperoleh

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak

015/2

2015 Hakcipta Trans-Q Matematik 2015

[ Lihat sebelah]
SULIT

For
Examiners
Use

SULIT

015/2

[ 40 markah ]
Jawab SEMUA soalan.
1

Write fifteen thousand and fifty in numeral.


Tulis angka bagi lima belas ribu lima puluh.

[1 mark]
[1 markah]

Round off 50 926 to the nearest hundred.


Bundarkan 50 926 kepada ratus terdekat.

[1 mark]
[1 markah]

Diagram 3 shows a number card.


Rajah 3 menunjukkan sekeping kad nombor.

[1 mark]
[1 markah]

95.273
Diagram 3
Rajah 3
What is the value of digit 7 on the card?
Apakah nilai digit 7 pada kad itu?
3

Diagram 4 shows triangular prism.


Rajah 4 menunjukkan prisma segitiga.

[1 mark]
[1 markah]

Diagram 4
Rajah 4
State the number of flat faces.
Nyatakan bilangan permukaan rata.

[Lihat sebelah]

015/2

2015 Hakcipta Trans-Q Matematik 2015

SULIT

For
Examiners
Use

SULIT

015/2

8 912 3 708 =

[1 mark]
[1 markah]

State the number of symmetry lines of two rectangles.


Nyatakan bilangan garis simetri bagi dua buah segiempat tepat.

[1 mark]
[1 markah]

[2 marks]
[2 markah]

2 400 + 834 85 =

[2 marks]
[2 markah]

Calculate 15% of 300.


Hitung 15% daripada 300.

[2 marks]
[2 markah]

[Lihat sebelah]

015/2

2015 Hakcipta Trans-Q Matematik 2015

SULIT

For
Examiners
Use

SULIT
10

3 years 7 months + 5 years 8 months = ___ years ____ months


3 tahun 7 bulan + 5 tahun 8 bulan = ____ tahun_____ bulan

11

Diagram 11 consists of equal size squares.


Rajah 11 terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar.

015/2
[2 marks]
[2 markah]

10

[2 marks]
[2 markah]

Diagram 3
Rajah 3

State the shaded region of the whole diagram in decimal.


Nyatakan kawasan berlorek daripada seluruh rajah dalam perpuluhan.
11

12

Diagram 12 shows a combination of a square and an equilateral triangle.


Rajah 12 menunjukkan gabungan sebuah segi empat sama dan sebuah segi
tiga sama sisi.
5 cm

[2 marks]
[2 markah]

4cm

Diagram 12
Rajah 12
Calculate the area, in cm2, of the whole diagram.
Hitung luas, dalam cm2, seluruh rajah itu.
12

[Lihat sebelah]

015/2

2015 Hakcipta Trans-Q Matematik 2015

SULIT

For
Examiners
Use

SULIT

015/2

13

Aminah buys 700 of chocolate drink. She drinks 235 . What is the
amount in , of chocolate drink left?
Aminah membeli 700 minuman coklat. Dia minum sebanyak 235 .
Berapakah baki, dalam , minuman coklat yang tinggal?

[2 marks]
[2 markah]

14.

Diagram 14 shows the road map of three places A, B and C


Rajah 14 menunjukkan peta jalan tiga buah tempat A, B dan C.

[2 marks]
[2 markah]

13

48 km
A

C
Diagram 14
Rajah 14

The distance of BC is 1.5 times of the distance of AB. What is the distance, in
km, for AC?
Jarak BC adalah 1.5 kali ganda daripada jarak AB. Berapakah jarak, dalam
km, untuk AC?

14

15

Sekolah Kebangsaan Permai has 720 pupils. The number of girls is 120 more
than the number of boys. How many girls are there in the school?
Sekolah Kebangsaan Permai mempunyai 720 orang murid. Bilangan murid
perempuan adalah 120 orang lebih daripada bilangan murid lelaki. Berapa
bilangan murid perempuan di sekolah itu?

[3 marks]
[3 markah]

15

[Lihat sebelah]

015/2

2015 Hakcipta Trans-Q Matematik 2015

SULIT

For
Examiners
Use

SULIT

015/2

16

Johanes buys 12 pens. He pays 8 pens for RM12 each and the rest at RM3
each. What is the average cost of a pen ?.
Johanes membeli 12 batang pen. Dia membayar 8 batang pen dengan harga
RM12 sebatang dan selebihnya pada harga RM3 sebatang. Berapakah harga
purata sebatang pen itu ?

[3 marks]
[3 markah]

17

Table 17 shows the lengths of three strings bought by Halim.


Jadual 17 menunjukkan panjang tiga utas tali yang dibeli oleh Halim.

[3 marks]
[3 markah]

16

String
Tali

Length
Panjang

1.5 m

L
M

0.6 m less than K


0.6 m kurang daripada K
0.5 m more than K
0.5 m lebih daripada K
Table 17
Jadual 17

Calculate the total length, in cm of three strings.


Hitung jumlah panjang, dalam cm, ketiga-tiga tali itu.

17

[Lihat sebelah]

015/2

2015 Hakcipta Trans-Q Matematik 2015

SULIT

For
Examiners
Use

SULIT
18

015/2
[3 marks]
[3 markah]

Diagram 18 shows the mass of a jackfruit.


Rajah 18 menunjukkan berat sebiji nangka.

Diagram 18
Rajah 18

Calculate the mass of a part of jackfruit, in g, if Hyrond cuts the jackfruit to 3


parts with same mass.
Kirakan berat satu bahagian buah nangka, dalam g, jika Hyrond memotong
buah nangka itu kepada 3 bahagian yang sama berat.

18

[Lihat sebelah]

015/2

2015 Hakcipta Trans-Q Matematik 2015

SULIT

For
Examiners
Use

SULIT
19

015/2
[3 marks]
[3 markah]

Diagram 19 shows a Cuboid A.


Rajah 19 menunjukkan sebuah Kuboid A.
25 cm

Q
P

5 cm

10 cm

R
5 cm

3 cm

Diagram 19
Rajah 19
The surface area of PQSR is 120 cm2. Calculate the difference between the
number of solid X and the number of solid Y that can fill up Cuboid A.
Luas permukaan PQRS ialah 120 cm2. Hitung perbezaan bilangan pepejal X
dan bilangan pepejal Y yang boleh memenuhi Kuboid A.

19

[Lihat sebelah]

015/2

2015 Hakcipta Trans-Q Matematik 2015

SULIT

For
Examiners
Use

SULIT
20

015/2
[3 marks]
[3 markah]

Diagram 20 shows a conversation.


Rajah 20 menunjukkan satu perbualan.
Mother
Emak

: How many guests will be attending Li Nees wedding?


: Berapakah jumlah tetamu akan menghadiri perkahwinan Li Nee?

Father
Bapa

: There will be 500 guests.


: Seramai 500 orang jemputan yang akan menghadiri.

Mother
Emak

: I estimated 80% of the guests will be attending the wedding.


: Saya menganggar sebanyak 80% daripada jemputan akan hadir.

On the wedding day, there are 25 guests more than estimated guests from what
mother had estimated.
Pada hari perkahwinan, terdapat lebih 25 orang jemputan daripada anggaran
emak.

Diagram 20
Rajah 20
Calculate the difference in percentage of the actual guests compare to the
estimated guests.
Hitung peratus perbezaan kehadiran sebenar berbanding dengan kehadiran
yang dianggarkan.

20

KERTAS SOALAN TAMAT


[Lihat sebelah]

015/2

2015 Hakcipta Trans-Q Matematik 2015

SULIT

For
Examiners
Use

10

SULIT

015/2

Marking Scheme Mathematics UPSR, 2015


Trans-Q Matematik Mac Paper 2

Questions No.
01.
02.
03.
04.
05.

06.
07

Suggested Answers
15 050
50 900
0.07
5
8 912
3 708
5 204
4

Marks
P1
P1
P1
P1
P1

Remarks

P1

K1

N1
08.

834
85
70890
K1

70890
+ 2400
73 290

N1

09.

K1

N1

= 45
10.

Years
Tahun
3
5
8
+ 1
9

Months
Bulan
7
8
15
12
3

K1

N1

[Lihat sebelah]

015/2

2015 Hakcipta Trans-Q Matematik 2015

SULIT