Anda di halaman 1dari 44

Panduan Menjahit

A.

Seluar Panjang

MERAJAH POLA S ELUAR

Merajah Pola Bahagian Hadapan Seluar

Dari 1 ke 2, ukuran labuh seluar 1 inci (untuk


pinggang)
Dari 1 ke 3, ukuran cawat 1 inci (untuk pinggang).
Ukuran cawat hendaklah ditukarkan kepada cm
terlebih dahulu dan baru ditolak dengan 1 inci.
Contoh: 28 inci ditukar kepada 28 cm.
Tandakan titik tengah garisan 2 dan 3.
Dari titik tengah tersebut, naikkan 2 inci dan labelkan
4.

Dari 3,

naikkan 1/12 ukuran punggung dan labelkan 5.

Ke 6, ukuran punggung + inci.

Lakarkan garisan lurus dari 1 ke 7 dan dari 3 ke 6.


Jarak 1 ke 7 = 3 ke 6
Jarak 3 ke 5 = 6 ke 8

1/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

Dari 6,

keluarkan 1 inci dan labelkan 9.

Naikkan 1 inci dan labelkan 10.

Lakarkan garisan berbentuk dari 10 ke 9 dengan


menggunakan sesiku.
Tandakan titik tengah garisan 3 ke 9 dan labelkan 11.

Lakarkan garisan lurus dari 11 terus ke bawah dan


labelkan 12 dan 13.
Ukuran 13 ke 14 = 13 ke 15, (ukuran bukaan kaki 1
inci) 4
Ukuran 12 ke 16 = 12 ke 17, (ukuran bukaan lutut 1
inci) 4
Dari 7 ke 18, ukuran pinggang + 2 inci.
Lakarkan garisan berbentuk dari 18 ke 3 dengan
menggunakan pembentuk.

2/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

Lakarkan garisan lurus dari 11 ke garisan 7 ke 18 dan


labelkan 19.
Dari 19, keluarkan inci dan labelkan 20.
Dari 19, masukkan inci dan labelkan 21.
Untuk menghasilkan plet, lakarkan garisan lurus:

dari 20 ke 11.

Dari 21 ke 11.

Tandakan titik tengah antara garisan 18 ke 21 dan


labelkan 22.
Lakarkan garisan lurus dari 22 ke garisan 5 ke 8 dan
labelkan 23.
Dari 22,

keluarkan inci dan labelkan 24.

Masukkan inci dan labelkan 25.

3/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

Untuk menghasilkan plet, lakarkan


garisan lurus:

dari 24 ke 23.

Dari 25 ke 23.

Dari 18,

turunkan 6 inci di garisan


18 ke 3 dan labelkan 26.

Turunkan 1 inci di garisan


18 ke 3 dan labelkan 27.

Garisan 27 ke 26 merupakan
bukaan mulut kocek.

Dengan menggunakan pembentuk, lakarkan garisan


berbentuk:

dari 9 ke 16.

dari 3 ke 17.

Lakarkan garisan lurus:

dari 14 ke 16.

dari 15 ke 17.

dari 7 ke 10.

dari 15 ke 2.

dari 17 ke 4.

4/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

Merajah Pola Bahagian Belakang Seluar


Untuk kemudahan anda, garisan pola untuk bahagian belakang
akan ditunjukkan dengan menggunakan:

garisan putus;

warna garisan hijau;

label A ke Z.

Dari 9, keluarkan 2 inci dan labelkan A.


Dari A, turunkan inci dan labelkan B.

Dari 16, keluarkan 1 inci dan labelkan


C.
Dari 14, keluarkan 1 inci dan labelkan
D.
Lakarkan garisan berbentuk daripada
B ke C dan garisan lurus ke D.
Dari 11, naikkan 1 inci dan labelkan
E.

5/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

Lakarkan garisan lurus dari E ke B.


Dari 7, masukkan 1 inci dan labelkan F.
Dari F, naikkan 1 inci dan labelkan G.
Dari G, lakarkan garisan lurus ke F hingga ke 8.

Ukuran cawat = (ukuran dari 9,


10 hingga ke 7) +
(ukuran dari B ke G) + 3 inci
Dari G ke H, ukuran pinggang
+ 1 inci
Lakarkan garisan berbentuk dari
H ke 3 dengan menggunakan
pembentuk (mengikut kesesuaian
bentuk).
Dari H, turunkan 3 inci dan
labelkan I.

6/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

Dari I, masukkan 2 inci dan labelkan J.


Dari J, keluar 4 inci dan labelkan K.
Dari K, masukkan 1 inci dan labelkan L.
Dari J, masukkan 1 inci dan labelkan M.

Dengan menggunakan sesiku,


lakarkan garisan lurus:
dari L ke garisan GH dan
labelkan N.
dari M ke garisan GH dan
labelkan O.

Dari N,
keluarkan inci dan labelkan P.
masukkan inci dan labelkan Q.

7/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

Lakarkan garisan lurus:

dari P ke L.

Q ke L.

Dari O,

keluarkan inci dan labelkan R.

masukkan inci dan labelkan S.

Lakarkan garisan lurus:

dari R ke M.

S ke M.

Dari J, turunkan 3/8 inci dan


labelkan T.
Dari K, turunkan 3/8 inci dan
labelkan U.
Lakarkan garisan lurus dari T ke
U.

8/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

Tanda titik tengah pada garisan J ke T dan labelkan V.


Tandakan titik tengah pada garisan K ke N dan labelkan W.
Lakarkan garisan lurus dari W ke V.

9/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

Merajah Pola Pinggang Kanan

Ukuran 1 ke 2 = 3 ke 4, ukuran pinggang.


Ukuran 1 ke 3 = 2 ke 4, 1 inci.
Tandakan titik tengah pada garisan 1 ke 2 dan labelkan 5.
Tandakan titik tengah pada garisan 3 ke 4, dan labelkan 6.
Naikkan 1 inci dari 2 dan labelkan 7.

Lakarkan garisan berbentuk dari 2 ke 6 dan 5 ke 7 dengan menggunakan pembentuk.


Pastikan panjang garisan 1 hingga ke 8 = ukuran pinggang
Ukuran 3 ke 9 = ukuran pinggang + inci
Lakarkan garisan lurus dari 8 ke 9.

10/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

Dari 8, keluarkan 1 inci dan labelkan 10.


Dari 9, keluarkan 1 inci dan labelkan 11.
Lakarkan garisan lurus dari 10 ke 11.
Dari 10, turunkan inci dan labelkan 12.
Dari 11, naikkan inci dan labelkan 13.
Lakarkan garisan lurus:

dari 7 ke 12.

dari 9 ke 13.

Dari 1, keluarkan 2 inci dan labelkan 13.


Dari 3, keluarkan 2 inci dan labelkan 14.
Lakarkan garisan lurus dari 3 ke 14.
Tandakan titik tegah garisan
13 ke 14 dan labelkan 15.

Untuk Menghasilkan Pelaras:


Dari 13, masukkan inci dan labelkan 16.
Dari 14, masukkan inci dan labelkan 17.
Lakarkan garisan lurus,

dari 15 ke 16.

Dari 14 ke 17.

11/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

Dari 3, turunkan inci dan labelkan


18.
Dari 6, turunkan inci dan labelkan
19.
Dari 9, turunkan inci dan labelkan
20.
Lakarkan garisan lurus dari 18 ke 19 dan hingga ke 20 sebagai basi jahitan.
Merajah Pola Pinggang Kiri
Proses merajah pola pinggang kiri adalah sama dengan merajah pola pinggang kanan
kecuali tidak perlu merajah pola untuk bahagian pelaras (berlabel 13, 14, 15, 16 dan
17).
Sila rujuk diagram pola pinggang kiri yang dipaparkan.

Merajah Pola Fly Kiri


Ukuran garisan A ke B = Ukuran garisan 7 ke 10 (bahagian
hadapan seluar)
Ukuran garisan A ke B = Ukuran garisan C ke D
Ukuran garisan A ke C = Ukuran garisan B ke D = 1 inci
Dari A, turunkan 2 E.
Lakarkan garisan berbentuk dari C ke E dengan menggunakan
sesiku.

12/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

Merajah Pola Fly Kanan

Ukuran garisan A ke B = Ukuran garisan 7 ke 10 (bahagian


hadapan seluar)
Ukuran garisan C ke D = Ukuran garisan A ke B
Dari A, naikkan 3 inci dan labelkan E.

Dari E, masukkan inci dan labelkan H.


Turunkan 2 inci dan labelkan G.
Dari C, keluarkan imci dan labelkan F.
Lakarkan garisan berbentuk dari H ke F dan terus ke G.

13/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

Melakarkan Pola Kain Kocek Hadapan


Garisan 1 ke 2 = Garisan 3 ke 4 = 6 inci
Ukuran garisan 1 ke 3, 12 inci.
Dari 3,

naikkan 2 inci dan labelkan 5.

keluarkan 2 inci dan labelkan 6.


Lakarkan garisan lurus dari 5 ke 6.

Melakarkan Pola Kain Kocek Belakang


Garisan A ke B = Garisan C ke D = 7 inci
Garisan A ke C = Garisan B ke D = 18 inci

Melakarkan Lapik Kocek Hadapan


Garisan 1 ke 2 = Garisan 3 ke 4 = 3 inci
Garisan 1 ke 3 = Garisan 2 ke 4 = 6 inci
Dari 3,

naikkan 1 inci dan labellkan 5.

masukkan 1 inci dan labelkan 6.

14/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

Dari 4,

keluarkan 1 inci dan labelkan 7.

naikkan 1 inci dan labelkan 8.

Lakarkan garisan lurus dari 5 ke 6.


Lakarkan garisan berbentuk dari 7 ke 8 dengan
menggunakan sesiku.

Melakarkan Pola Lapik Kocek Belakang


Garisan A ke B = Garisan C ke D = 6 inci
Garisan A ke C = Garisan B ke D = 3 inci

15/44

Panduan Menjahit

B.

Seluar Panjang

MENGGUNTING FABRIK MENGIKUT POLA


Menggunting
1. Bentangkan fabrik dan lipat dua mengikut ukuran labuh seluar atau panjang
pinggang yang dikehendaki.
2. Atur pola bahagian hadapan, bahagian belakang, bahagian pinggang, fly kiri, fly
kanan, dan kocek di atas fabrik.
3. Sematkan dengan jarum peniti.

4. Gunting fabrik mengikut draf pola.


Basi jahitan untuk bahagian pinggang hanya ditambah di bahagian garisan
pinggang selebar inci dan bahagian belakang untuk menyambung bahagian
kiri dan kanan selebar 1 hingga 1 inci.

16/44

Panduan Menjahit

C.

Seluar Panjang

MENANDA BASI JAHITAN

Basi Jahitan Seluar Panjang Pinggang Bengkok Berplit Dua


Basi jahitan ditandakan bagi bahagian-bahagian yang dinyatakan di bawah.
Basi jahitan:

pada bahagian sisi adalah inci;

pada bahagian lipatan 2 inci;

pada bahagian pinggang inci;

bahagian tengah belakang 1 inci;

bahagian tengah hadapan inci.

Menanda Kedudukan Kocek Hadapan dan Belakang

17/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

1. Menanda kedudukan kocek belakang dan


hadapan di fabrik hendaklah mengikut
pola seluar.
2. Tandakan kedudukan lisu pemadan
belakang dan plit hadapan pada kain
mengikut pola.

D.

MENJAHIT FABRIK

Membuat Fly Kiri dan Kanan


1. Letakkan kain keras di atas fabrik seluar
sebelah kiri.
2. Lipat bahagian tepi yang berbentuk.
3. Jahit mesin denga jarak satu tapak mesin.
4. Temukan bahagian fly kanan atas dan bawah.
5. Jahit dari bahagian bawah yang panjang
hingga ke atas.
Semasa menjahit fly kanan fabrik seluar untuk
fly yang telah digunting pendek hendaklah
diletakkan di atas fabrik seluar untuk fly yang
telah digunting panjang.
6. Terbalikkan dan gosok.
7. Jahit mesin bahagian fly kanan yang berbentuk yang telah diterbalikkan.
8. Gunting bahagian fabrik fly yang lurus
bahagian yang pendek selebar inci.

9. Lipat fabrik bahagian bawah yang panjang ke atas fabrik fly yang pendek.

18/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

10. Jahit lipatan tersebut selebar satu tapak mesin dari atas hingga ke bahagian
yang panjang.
11. Kemaskan dan gosok.

Membuat Pinggang Membuat Pinggang Sebelah Kiri


1. Siapkan tali/loop selebar 3/8 inci sebanyak 6 keping.
Siapkan kain keras pinggang kanan dan kiri mengikut pola.
Pada kain keras pinggang kanan, lakarkan satu garisan tengah. Tandakan loop
pertama 1 inci daripada garisan belakang kain keras pinggang kanan.

Tandakan loop kedua 1/8 pinggang. Antara 1/8 pinggang


dan 1 inci bahagikan dua untuk mendapatkan loop ketiga.
Tandakan.
Buat penandaan sama pada kain keras pinggang kiri.

2. Letakkan kain keras di atas fabrik pinggang seluar.

19/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

3. Tandakan hujung sebelah kiri hadapan.


4. Jahit dari atas ke bawah dan matikan dengan
jarak inci di bahagian tengah untuk cangkuk.
Semasa menjahit, temukan sebelah luar fabrik
seluar bahagian luar dan fabrik seluar bahagian
luar sebelah dalam pinggang.
5. Buka kelim dan gosok.
6. Jahit tepi kelim sebelah kiri dan kanan selebar satu tapak mesin.
7. Lipat kelim hadapan ke dalam bahagian hadapan pinggang.
8. Letakkan kain keras di atas fabrik pinggang.
9. Tandakan dengan kapur.
10. Terbalikkan. Letakkan kain keras berlawanan
dengan kedudukan asal.

11. Jahit di kain keras dengan jarak satu


tapak kecil dari tepi.
Semasa menjahit kain keras untuk
pinggang tali/loop diletakkan di tempat
yang telah ditanda iaitu di tengah
antara fabrik seluar atas dan bawah,
dijahit bersama kain keras.

Semasa menjahit kain keras untuk pinggang

20/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

tali/loop diletakkan di tempat yang telah


ditanda iaitu di tengah antara fabrik seluar
atas dan bawah, dijahit bersama kain keras.

12. Masukkan kain berukuran inci lebar dan


panjangnya 3 inci ke dalam lubang besar
cangkuk.

13. Jahit cangkuk tersebut di atas kain


keras beberapa kali untuk
menguatkannya.

14. Terbalikkan fabrik.


15. Gosok supaya kemas.

16. Jahit jelujur kasar mesin


kain keras dengan fabrik

21/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

seluar dibahagian basi


jahitan untuk melekatkannya.

17. Letakkan cangkuk di bahagian hujung hadapan sebelah kiri pinggang.

Membuat Pinggang Sebelah Kanan


1. Tandakan kedudukan kocek celah dan tali/loop di atas kedua-dua keping fabrik
seluar dengan kain keras.
2. Letakkan fabrik seluar sebelah kanan bertentangan antara satu dengan lain.

3. Letakkan fabrik seluar yang telah digunting


dengan ukuran 4 inci lebar dan 9 inci

22/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

panjang (untuk kocek celah) bersama


tali/loop di atas fabrik seluar di bahagian
sebelah luar fabrik pinggang seluar.
Fabrik seluar untuk kocek celah hendaklah
diletak di tengah antara garisan basi jahitan
dan tepi basi jahitan.

4. Lipat ke dalam basi jahitan kocek celah.


5. Jahit bersama dengan tali/loop.
6. Lipat ke dalam basi jahitan
kocek celah yang sebelah lagi.
7. Jahit di atas fabrik seluar untuk
pinggang sebelah dalam.

8. Temukan kedua-dua belah kocek celah


dan samakan kedudukan mulut kocek
celah.

9. Jahit di keliling fabrik kocek celah.

10. Letakkan kain keras di atas fabrik seluar yang telah disiapkan kocek celah
bertentangan dengan fabrik seluar.

23/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

11. Jahit kain keras di atas fabrik seluar


bersama dengan tali/loop dari bahagian
belakang pinggang hingga ke hadapan
pinggang. Tinggalkan jarak buakkan
mulut kocek celah sebanyak 4 inci.

12. Terbalikkan.
13. Gosok supaya kelihatan kemas.

14. Letakkan kain keras di bahagian


fabrik seluar sebelah luar.

15. Jelujur mesin kasar bersama dengan tali/loop dan kemaskan.


16. Samakan kedudukan bahagian pinggang
belakang kiri dan kanan.
17. Tandakan.

24/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

18. Jahit basi jahitan bahagian belakang.


19. Buka kelim dan gosok.
20. Jahit bahagian sambungan pinggang
belakang satu tapak mesin dari tepi
bahagian dengan 3 atau 4 mata
jahitan kiri dan kanan pinggang.

21. Trim dan kemaskan bahagian basi


jahitan fabrik seluar dengan kain keras.
Menjahit Lisu Pemadan dan Pleat Seluar
1. Jahit lisu pemadan bahagian belakang
kiri dan kanan.

2. Gosok.
Semasa menggosok, lisu pemadan
hendaklah dalam kedudukan mengadap
antara satu sama lain dan menghala ke
dalam.

25/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

1. Letakkan fabrik seluar yang telah digunting dengan ukuran 4 inci lebar dan 9 inci
panjang (untuk kocek celah) bersama tali/loop di atas fabrik seluar di bahagian
sebelah luar fabrik pinggang seluar.
2. Fabrik seluar untuk kocek celah hendaklah diletak di tengah antara garisan basi
jahitan dan tepi basi jahitan.

3. Gosok pleat dengan kemas.


Kedudukan pleat boleh dibuat samada dua-dua menghala keluar atau ke dalam.

Membuat Kocek Belakang (Bibir Dua)


1. Tandakan fabrik kocek/belacu 1 inci
dari bahagian tepi atas.

26/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

2. Lipat dua dan gosok.

3. Letakkan fabrik kocek di atas fabrik seluar sebelah dalam. Sematkan dengan
jarum peniti.

Semasa meletakkan fabrik kocek, tanda 1 inci hendaklah sama dengan garisan
kedudukan lebar mulut kocek tebok.
4. Tandakan lebar dan saiz mulut kocek yang akan dibuat di fabrik alas kain
kocek/belacu.

27/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

5. Letakkan fabrik kocek/belacu di atas fabrik alas/lapik seluar menyerong


untuk bibir kocek tebok.
6. Letakkan lapik fabrik seluar menyerong di atas fabrik seluar bahagian luar.
Sematkan dengan jarum peniti.
Semasa meletakkan alas fabrik menyerong dan alas fabrik kocek/belacu
hendaklah sama dengan tanda kedudukan mulut kocek di fabrik seluar bahagian
belakang.

7. Jahit dan matikan di tanda sebelah bibir atas dari kiri ke kanan.
8. Jahit bahagian bibir bawah dengan cara yang sama seperti bibir atas.
9. Gunting fabrik alas kocek/belacu dan fabrik
alas seluar menyerong dari kanan ke kiri.

28/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

10. Buka kelim dan jahit jelujur kasar


mesin di bahagian bibir atas dan
bawah bersama dengan fabrik
seluar menyerong.

11. Gunting bahagian fabrik kocek/belacu


dan fabrik seluar. Tinggalkan inci
dari tepi mulut kocek. Gunting
menyerong di keempat-empat penjuru
mulut kocek.

12. Masukkan ke bahagian dalam lapik fabrik seluar menyerong yang telah dijelujur.

29/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

13. Buka kelim bibir, lipat dan jelujur kasar mesin sekali lagi pada bahagian bibir
kocek. Proses yang sama dilakukan untuk bibir satu lagi.

14. Letakkan fabrik seluar di atas dan fabrik kocek/belacu di bawah.


15. Angkat fabrik seluar dan jelujur kasar mesin bahagian penjuru kiri dan kanan
mulut kocek.
16. Angkat bahagian fabrik seluar dan jahit mesin di celah bibir bawah dari kiri ke
kanan.
17. Gunting dan kemaskan lebihan
fabrik kocek dan fabrik seluar di
bahagian keliling mulut kocek.

18. Lipat lebihan kain menyerong dan jahit di fabrik kocek.


19. Ukur sedalam 6 inci dari mulut kocek di bahagian
fabrik kocek/belacu (ukuran labuh kantung kocek)
belakang. Letakkan alas fabrik seluar di mulut kocek.

30/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

20. Lipat fabrik kocek ke bahagian mulut kocek hingga ke atas bahagian pinggang
untuk mendapatkan kedudukan lapik/alas fabrik seluar di atas fabrik kocek.

21. Jahit lapik/alas fabrik seluar di


atas fabrik kocek/belacu.

22. Letakkan fabrik kocek/belacu ke atas mulut


kocek.

31/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

23. Angkat fabrik seluar.


24. Jahit bahagian celah bibir kocek atas dan matikan bahagian kiri dan kanan tepi
mulut kocek.
25. Gunting dan kemaskan bahagian atas basi bibir kocek.
26. Lipat dan kemaskan bahagian
keliling fabrik kocek.

27. Jahit semula dari atas sebelah kiri hingga ke atas sebelah kanan.

28. Letakkan fabrik kocek sama paras dengan basi garisan pinggang.
29. Jahit jelujur kasar mesin.
30. Gunting lebihan fabrik kocek yang
tidak diperlukan.
Buat proses yang sama untuk kocek
belakang sisi yang satu lagi.

32/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

Membuat Kocek Sisi Hadapan


1. Letakkan:

fabrik kocek
fabrik seluar hadapan
fabrik seluar belakang

2. Tandakan kedudukan dan bukaan mulut kocek sisi yang akan dibuat pada
bahagian tepi sebelah kanan Q dan kiri hadapan.
Kedudukan kocek ialah 1 inci dari garisan pinggang dan kedudukan bukaan
mulut kocek ialah 6 inci.

33/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

3. Jahit 1 inci dari bahagian basi jahitan ke paras mulut kocek dengan jahitan
tetap.
4. Jahit jelujur kasar pada bahagian bukaan mulut kocek yang telah ditanda.
5. Jahit dengan jahitan tetap selepas tanda bukaan mulut kocek sisi hingga ke
bahagian labuh seluar.
Semasa menjahit bahagian bawah fabrik, kocek hendaklah dilipat ke atas
selebar inci.
6. Buka kelim dan gosok.
7. Jahit bahagian hadapan fabrik seluar
yang telah dijahit jelujur kasar mesin
untuk bukaan mulut kocek hadapan
selebar satu tapak mesin.

8. Jahit lapik/alas fabrik seluar di atas fabrik kocek/belacu.


9. Letakkan fabrik lapik seluar di atas fabrik kocek/belacu dan jahit dari atas hingga
ke bawah.
10. Lipat fabrik kocek/belacu ke bahagian luar dan jahit mengikut bentuk kantong
kocek bahagian sahaja.
11. Terbalikkan fabrik kocek/belacu dan letakkan di atas fabrik seluar.

12. Jahit bahagian fabrik kocek/belacu bersama fabrik seluar bahagian sisi
mulut kocek dari atas hingga ke fabrik kocek/belacu.
Semasa menjahit, fabrik kocek bahagian bawah hendaklah dilipat ke dalam.

34/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

13. Jahit bahagian bawah fabrik kocek/belacu (kantong kocek) hingga ke tepi
bahagian fabrik seluar.
14. Lipat dan kemaskan fabrik kocek ke bahagian dalam sisi fabrik seluar dan jahit.
15. Buka jahitan jelujur kasar di bahagian mulut kocek.
16. Jahit dan matikan di bahagian pangkal
dan bawah mulut kocek untuk
mengukuhkannya.

17. Tekan dan gosok bahagian mulut kocek supaya kemas.

Menjahit Fly Seluar


1. Letakkan fly kiri di atas bahagian
luar fabrik seluar sebelah kiri.

35/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

2. Jahit dari atas ke bawah.


3. Terbalikkan fly kiri.
4. Jahit mesin di atas fly kiri.
5. Letakkan zip di atas fly kiri dengan kedudukan terbalik (kepala zip bertemu
dengan fly kiri).
6. Jahit zip di atas fly. Jahit di
bahagian tepi sebanyak 2x.

7. Jahit fly kiri yang telah dicantum dengan zip tadi pada fabrik seluar (di bahagian
hadapan kiri).

36/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

8. Letakkan fly kanan di bawah fly kiri.

9. Jahit menggunakan mesin dari bawah ke atas.

10. Lipat basi jahitan bahagian kanan


hadapan seluar.
11. Letakkan fabrik seluar hadapan bahagian
kanan ke bahagian zip sebelah kiri.

12. Jahit hingga ke paras zip bawah.

37/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

13. Temukan bahagian hadapan dan


belakang bahagian peha fabrik seluar.

14. Jahit dari peha hingga ke labuh seluar.

15. Jahit bahagian pangkal peha hinga ke paras lutut sebanyak dua kali supaya
kelim kuat dan tahan lama.
Buat proses yang sama untuk bahagian
sebelah lagi.
16. Buka kelim.
17. Gosok supaya kemas.

18. Temukan fabrik seluar bahagian hadapan kiri dan kanan.

38/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

19. Jahit dengan jarak 1 inci dari bahagian zip ke bahagian kelengkang dan hingga
ke bahagian belakang seluar.
Bahagian ini hendaklah dijahit 2x.

20. Buka kelim.


21. Gosok supaya kemas.

22. Jahit bahagian fly kiri hingga melepasi kelengkang dan pusing balik ke kanan
hingga ke bahagian fly kanan dan matikan.
Semasa menjahit fly kiri, bahagian bawah fly kanan yang panjang mestilah
menutupi kelim bahagian kelengkang.
23. Tekan dan gosok.
Mencantum Ikatan Pinggang Dengan Seluar
1. Tanda bahagian fly kiri dan fly kanan
dengan kapur supaya kedudukan
ikatan pinggang sama paras.

39/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

2. Acukan ikatan pinggang dengan


seluar supaya berpadanan.

3. Letakkan hujung ikatan pinggang di sebelah luar bahagian kiri seluar.


4. Jahit.
Semasa menjahit ikatan pinggang sambungan bahagian belakang ikatan
pinggang hendaklah bertemu dengan bahagian sambungan belakang seluar.
Untuk mendapatkan seluar yang kemas dan cantik, ukuran bahagian pinggang
seluar hendaklah melebihi daripada ikatan pinggang 1 inci.

5. Gunting dan kemaskan basi bahagian


pinggang seluar.

40/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

6. Terbalikkan bahagian ikatan pinggang hujung sebelah kanan.


7. Jahit bentuk berbucu.
8. Gunting basi jahitan .

9. Lipat dan terbalikkan keluar.

10. Kemaskan bahagian dalam fabrik ikatan pinggang.


11. Lipat ke bahagian dalam ikatan pinggang dan dari bahagian luar di celah antara
ikatan pinggan dengan seluar. Bermula dari tengah belakang hingga ke hujung
sebelah kanan dandari bahagian hadapan sebelah kiri hingga ke bahagian
tengah belakang pinggang.

41/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

Semasa mengemaskan ikatan pinggang, tandakan kedudukan palang bahagian


kanan ikatan pinggang dan boleh dipasang.
12. Jahit sembat tangan di bahagian kocek
celah di bahagian ikatan pinggang.

13. Jahit tikam jejak di bahagian luar seluar di kocek celah.

14. Lipat selebar 2 inci di lipatan kaki seluar.

15. Jahit silang pangkah.

42/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

16. Tanda kedudukan butang dan lubang


butang di ikatan pinggang seluar.

17. Jahit lubang butang dan butang di ikatan pinggang seluar.

43/44

Panduan Menjahit

Seluar Panjang

18. Buka jahitan jelujur kasar di pleat hadapan.

19. Tekan dan gosok seluar dengan kemas.

44/44

Anda mungkin juga menyukai