Anda di halaman 1dari 25

PT3 2015

50

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
PEPERIKSAAN PERCUBAAN 1 2015
UJIAN BERTULIS
OGOS
2 JAM

MATEMATIK

NAMA :
TINGKATAN : 3 ..
ARAHAN :
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama pada ruangan yang disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruangan jawapan yang disediakan dalam
kertas soalan ini.
4. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan kepada pengawas peperiksaan pada
akhir peperiksaan.
5. Satu senarai rumus disediakan di muka surat 2 kertas soalan ini.
Untuk kegunaan pemeriksa

Disediakan oleh :

Nama pemeriksa :
Cik Nadiatul Aiifa Binti Bakar
Panitia Matematik SMKG
Disemak oleh :
Pn. Nazirah Bt Mohd Izani
Ketua Panitia Matematik SMKG
Disahkan oleh :
En. Zaharen Bin Bujang
Ketua Bidang Sains & Matematik
SMKG

Soalan

Markah
penuh

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Jumlah

100

Markah
diperoleh

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda untuk menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang
biasa digunakan.
HUBUNGAN

a a a
m

mn

a m a n a m n
2

(a m ) n a mn
3

( x2 x1 ) 2 ( y2 y1 ) 2
4

Jarak =

Titik Tengah

x1 x 2

( x, y )
=

Purata Laju =

Min=

y1 y 2

Jarak Perjalanan
Masa yan g diambil

Jumlah Data
Bilangan Data

Teorem Pitagoras

c 2=a 2+ b2

BENTUK DAN RUANG


1

Luas segi empat tepat=Panjang Lebar

1
Luas Segitiga= Tapak Tinggi
2

Luas segi empat selari=Tapak x Tinggi

1
Luas trapezium= (Hasiltambah dua sisi selari) Tinggi
2

5
6
7

Lilitanbulatan=d =2 j

Luas bulatan=j 2
Luas permukaan melengkung silinder=2 jt

Luas permukaan sfera=4 j

Isi padu prisma tegak=Luas keratan rentas Panjang

9
10

Isi padu prisma kuboid =Panjang LebarTinggi

11

Isi padu silinder= j 2 t

12

1
Isi padu kon= j 2 t
3

13

4
3
Isi padu kon= j
3

14

1
Isi padu piramid tegak= Luas tapak Tinggi
3

15

Hasiltambah sudut pedalaman poligon= ( n2 ) 180

16

Panjang lengkok Sudut pada pusat bulatan


=
Lilitan bulatan
360

17

Luas sektor
Sudut pada pusat bulatan
=
Lua s bulatan
360

18

Faktor skala , k=

19

Luas imej=k 2 Luas objek

PA '
PA

Jawab SEMUA soalan.


Soalan 1
(a)

Rajah 1(a) menunjukkan satu garis nombor. Tentukan nilai P, Q dan R.

-4

-2

10

Rajah 1(a)
[3 markah]

Jawapan:
(i) P : .........................(ii) Q : .......................

(iii) R : ...............................
3

(b)

(i)

Hitung nilai

(2 14 1.2) 23

dan beri jawapan dalam bentuk perpuluhan.

Jawapan :

(ii)

[2 markah]

RM72 ditolak daripada RM120 gaji harian Lina. Bakinya dibahagi kepada 4 bahagian. Satu
bahagian daripada wang itu untuk simpanan setiap hari bagi tempoh seminggu.
[4 markah]
a.
Tuliskan pernyataan di atas dalam ayat Matematik.
Jawapan :

b.

Berapakah wang simpanan Lina untuk tempoh seminggu?

Jawapan :

c)

Rajah 1(c) menunjukkan peraturan pemarkahan suatu ujian IQ.


Peraturan Pemarkahan Ujian IQ
Setiap soalan yang dijawab dengan betul

Diberi 3 markah

Setiap soalan yang dijawab salah

Ditolak 2 markah

Rajah 1(c)
Ayu telah mengambil satu ujian IQ yang mengandungi 50 soalan. Markah Ayu telah ditolak
sebanyak 16.
(i)

Berapakah jumlah markah Ayu perolehi dalam ujian tersebut?


Jawapan :

(ii)

Berapakah peratusan soalan ujian itu dijawab dengan betul?


[3 markah]

Jawapan :

Soalan 2
(a)

Rajah 2(a) menunjukkan beberapa kad nombor.

21
35

27
31

23
37

39

Senaraikan tiga nombor perdana yang terdapat dalam Rajah 2(a).


Jawapan :

[3 markah]

(b)
Lengkapkan langkah-langkah pengiraan di bawah dengan mengisi petak-petak kosong dengan
nombor yang sesuai.
Jawapan:

[4 markah]

0.64+ 3 0.064
=

( ) (

+ 3 64
100
1000
8 2 3
+
10
10

8 4
+
10 10

(c)

Rajah 2(c) menunjukkan cetakan laporan ujian memandu yang diduduki oleh Mariam di atas
talian.
Laporan Ujian Memandu
Nama : Mariam
Masa hantar : 10.05 a.m
Jumlah soalan yang dijawab : 50
Purata menjawab setiap soalan : 1.5 minit
Login semula untuk melihat keputusan.
6

Rajah 2(c)
Nyatakan waktu Mariam mula menjawab soalan di atas talian?
Jawapan:

[3 markah]

Soalan 3
(a)
Berdasarkan Rajah 3(a), padankan jenis sudut dengan pasangan sudut yang betul.

Rajah 3(a)
[3 markah]
Jawapan :
7

Sudut sepadan

Sudut berselang-seli

Sudut pedalaman

(b)

s dan u

s dan t

w dan u

Rajah 3(b) di ruang jawapan menunjukkan sebahagian daripada sebuah segi tiga PQR.
(i)

Dengan menggunakan jangka lukis, protraktor dan pembaris, lukis sebuah segi tiga
PQR bermula dari garisan yang diberi dalam ruang jawapan dengan PQ = 5 cm,
QR = 6 cm, dan PQR = 110.

(ii)

Ukur QRP.

Jawapan :
[4 markah]
(i)

P
Rajah 3(b)
(ii)

QRP = .............................................

(c)

Cari nilai bagi :


(i)

[3 markah]

3 216
Jawapan :

(ii)

( )
4
1
25

Jawapan :

Soalan 4
4 (a) Dalam ruang jawapan, tanda () pada bentangan piramid yang betul dan tandakan (X) pada
bentangan piramid yang salah.
[3 markah]
Jawapan :

(b) Rajah 4(b) menunjukkan sebuah piramid tegak dengan tapak segi empat sama.

Rajah 4(b)
Diberi tinggi piramid itu ialah 4 cm.
Hitung isipadu piramid itu, dalam cm3.
10

[4 markah]

(c)
Rajah 4(c) menunjukkan sebuah taman berbentuk segi empat tepat PQRS. Dua kawasan yang
berbentuk sukuan bulatan berjejari 7 m dan satu kawasan berbentuk segi tiga ditanam dengan pokokpokok bunga. Kawasan selebihnya silitupi oleh batu kelikir.
Hitung perimeter, dalam m, kawasan yang dilitupi oleh batu kelikir.

Guna =

22

Jawapan :
[3 markah]

11

Soalan 5
(a)

Nyatakan sama ada persamaan yang berikut adalah persamaan linear dalam satu
pembolehubah. Bulatkan jawapan anda.
[3 markah]
Jawapan :
(i)

4 x =x+ y

Ya

Tidak
Tidak
Tidak

12

(b)

(ii)

2 y+1=40 xy

Ya

iii)

1
x=40 x +1
7

Ya

Rajah 5(b) dalam ruang jawapan menunjukkan sebuah pentagon PQRST. M ialah titik tengah
bagi QR. W, X dan Y ialah tiga titik yang bergerak di dalam pentagon itu.
(i)

W ialah titik yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama dari garis PT
dan TS.
Dengan menggunakan huruf abjad pada Rajah 5(b), nyatakan lokus bagi W.

(ii) Pada Rajah 5(b), lukis


a. Lokus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa 4 unit dari
titik M.
b. Lokus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya adalah sentiasa sama 3
unit dari garis QR.
(iii)

Seterusnya, tandakan dengan simbol

persilangan bagi lokus X dan lokus Y.


[4 markah]

(c)

Pada Rajah 5(c), segi tiga ABC adalah imej bagi segi tiga ABC di bawah suatu
pembesaran.

13

Rajah 5(c)
[3 markah]
2

Diberi luas ABC ialah 72 unit .


Hitung
(i)
faktor skala
Jawapan :

(ii)

luas segi tiga ABC.


Jawapan :

Soalan 6

14

(a)

Rajah 6(a) menunjukkan sebuah kombinasi poligon.

Rajah 6(a)
Berdasarkan Rajah 6(a), namakan tiga poligon itu.
Jawapan :

[3 markah]

(i) .......................................... (ii) .......................................... (iii) .....................................


(b)

(i)

Rajah 6(b)(i) menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. POR ialah garis lurus.

Rajah 6(b)(i)
Cari nilai x dan y.
[2 markah]
Jawapan :
x = .............................................

y = ............................................

(b)

(ii)

Rajah 6(b)(ii) menunjukkan sebuah bulatan berpusat di O. XYZ ialah garis lurus.

15

Rajah 6(b)(ii)
Cari nilai bagi p dan q.
[2 markah]
Jawapan :
p = .............................................

q = ............................................
(c)

Carta pai menunjukkan bilangan pelajar bagi empat buah rumah sukan yang mengambil
bahagian dalam acara merentas desa.
Kuning
(9)

Merah
(2x)

Biru
(15)
Hijau
(x)

Rajah 6(c)
[3 markah]
Jumlah bilangan pelajar ialah 60.
(i)

Cari nilai x.
Jawapan :

(ii)

Hitung sudut bagi sektor yang mewakili Rumah Merah.


Jawapan :

Soalan 7
16

(a)

Pada ruang jawapan tuliskan skala yang digunakan.


[3 markah]
Jawapan :
Objek

Lukisan

4 cm

2 cm
2 cm

4 cm
4 cm
4 cm

4 cm
4 cm

4 cm
4 cm

(b)

(i)

Skala
(1 : n)

12 cm
12 cm

Permudahkan :

a 4 a2
Jawapan :

(ii)

[1 markah]

Cari nilai bagi :


3

101/ 2 51/ 2 ( 21/ 2 )

[3 markah]

(c)

(i)

Pada ruang jawapan, dengan menggunakan pembaris dan jangka lukis sahaja, bina
17

garis CD, dimana garis CD berserenjang dengan garis AB dan titik D berada di atas
garis AB.
(ii)

Seterusnya ukur panjang, dalam cm, AD.


[3 markah]

Jawapan :
(i)

(ii)

AD = ................................. cm

Soalan 8
(a)

Selesaikan tiap-tiap persamaan berikut.


(i)

2 n=3 n4

[3 markah]

Jawapan :

18

2x=

(ii)

37 x
5

Jawapan :

(b)

Pada Rajah 8(b) di ruang jawapan, segi tiga PQR ialah imej bagi segi tiga PQR di bawah
suatu putaran pada pusat M.
[4 markah]
(i)
Nyatakan sudut dan arah putaran itu.
(ii)

W ialah imej bagi titik W di bawah putaran yang sama.


Tandakan titik W dan nyatakan koordinatnya.

Jawapan :

(i)

(ii)

Sudut putaran =

...............................................

Arah putaran

..............................................

Koordinat W

...............................................

19

(c)

Rajah 8(c) menunjukkan sebuah bekas air berbentuk kon. Sebiji gelas yang mempunyai
isipadu sebanyak 90 cm3 digunakan untuk mengisi air ke dalam bekas tersebut.
Cari bilangan kali yang minimum gelas itu akan digunakan untuk mengisi bekas itu sehingga
penuh dengan air.
(Tips : Air yang dimasukkan ke dalam bekas tersebut tidak boleh tertumpah)

Guna =

22

Rajah 8(c)
[3 markah]
Jawapan :

20

Soalan 9
(a)

Jadual 9(a) di bawah menunjukkan kekerapan skor bagi sekumpulan pelajar dalam satu kuiz.
Skor

Kekerapan

Jadual 9(a)
Jika terdapat 20 orang pelajar,
(i)

Cari nilai m.

(ii)

Hitungkan nilai min skor.

Jawapan:

(b)

(i)

(ii)

[3 markah]

Faktorkan

4 m+2.

2 (2 m+1 )

2 (2 m+2 )

4 ( m+1 )

4 ( m+2 )

Kembangkan :
[3 markah]
(a)

2 x ( y 3)
Jawapan :

21

(b)

5 (47 h)
Jawapan :

(c)

Permudahkan :
2

m +4

4 pq

3 m+6
12 p
[4 markah]

Jawapan :

22

Soalan 10
(a)

Rajah 10(a) ialah piktogram yang tidak lengkap menunjukkan sebahagian bilangan bola
tampar yang dijual di sebuah kedai sukan.
Januari
Februari
Mac
April
Mei
Jun
Mewakili 20 biji bola
Rajah 10(a)
[3 markah]
(i)

Nyatakan bilangan bola yang dijual pada bulan Mei.


Jawapan :

(b)

(ii)

Jumlah bola tampar yang dijual dalam tempoh enam bulan ialah 740 biji. Lengkapkan
piktogram dalam Rajah 10(a).

(i)

Gandaan sepunya terkecil (GSTK) bagi 8, 15 dan 24 ialah


A
14
B
30
C
120
23

(ii)

360

Hitungkan nilai bagi

963(12+48 6) .
[2 markah]

(c)

Rajah 10(c) menunjukkan dua titik, R dan S pada suatu satah Cartesan.

8
R
6

4
S

10

24

Rajah 10(c)
[4 markah]
(i)

Nyatakan koordinat bagi titik R.


Jawapan :

(ii)

.............................................

Hitung jarak terdekat antara R dan S.


Bundarkan jawapan anda betul kepada dua tempat perpuluhan.
Jawapan :

KERTAS SOALAN TAMAT

25

Anda mungkin juga menyukai