Anda di halaman 1dari 3

KEMUHAMMADIYAHAN

A. KH DAHLAN DAN KEMUHAMMADIYAH

Ki Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah adalah suatu nama yang


berkaitan dengan berhubungan erat. Antara yang satu dan lainnya tidak
dapat dipisahkan. Jika disebut nama KH Ahmad Dahlan kita akan
menyebut nama Muhammadiyah. Demikian pula, jika di sebut nama
Muhammadiyah, kita teringat nama KH KH Ahmad Dahlan. Sebab, KH
Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Muhammadiyah didirikan oleh
KH Ahmad Dahlan.

KH Ahmad Dahlan selain sebagai pendiri, juga sekaligus pendiri


pertama yang memimpin langsung Muhammadiyah sejak didirikan pada
tahun 1912 sampai dengan tahun 1923.

Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 8


Dzuhhijjah 1330H bertepatan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta
untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

B. PENGERTIAN MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah, menurut bahasa, berarti pengikut nabi dan


rasululluh Muhammad saw. Secara bahasa dapat di katakana bahwa
semua umat Islam adalah Muhammadiyah.

Menurut istilah, dapat di beri batasan pengertian bahwa


Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh KH Ahmad
Dahlan dengan maksud agar umat Islam di Indonesia dalam
melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan dituntunkan oleh rasulullah
Muhammad saw.
Dalam ADM Pasal (1), Muhammadiyah adalah gerakan Islam,
da’wah amar maruf nahi munkar dan tasjid. Sedangkan dalam bab dan
pasal yang sama ayat di tegaskan bahwa Muhammadiyah berasal dari
Muhammadiyah. Kalau pasal (1) dan (2) memperoleh pengertian,
Muhammadiyah adalah gerakan Islam da’wah amar ma’ruf nahi munkar
dan tasjid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah serta berasas Islam.

C. VISI MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah memiliki visi sebagai berikut ;

Muhammadiyah gerakan Islam yang berlandasan pada Al-Quran dan


As-Sunnah dengan watak tasjid yang memilikinya sentiasa istigamah dan
aktif dalam melaksanakan da’wah islam amar ma’ruf nahi munkar di
segala bindang sehingga menjadi rahmat lil alamin bagi umat, bangsa,
dan dunia.

D. MISI MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah sebagai gerakan islam dan da’wah amar mar’uf nahi


munkar memiliki misi yang mulia dalam kehidupan sebagai berikut,

- Menegakan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran


Allah.

- Menyebarluaskan ajaran islam yang bersumber pada Al-Quran,


sebagai kitab Allah yang terakhir untuk manusia, dan sunnah rasul.

- Mewujudkan amalan amalan Islam dalam kehidupan pribadi,


keluarga, dan masyarakat.
E. MAKSUD DAN TUJUAN MUHAMMADIYAH

Maksud dan tujuan Muhammadiyah sebagaimana disebutkan


dalam pasal 6, istilah menegakkan dan menjunjung tinggi agama
Islam sehingga terwujud masyarat Islam yang sebenar - benarnya.

Masyarakat Islam yang sebenar - benarnya yang menjadi tujuan


dan cita cita perjuangan Muhammadiyah itu dinyatakan dalam
muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah masyarakat yang
sejeterah, aman, damai, makmur, dan bahagia yang diwujudkan di
atas keadilan, kejujuran dan gotong royong dengan bersandingan
hukum Allah yang sebenar - sebanarya, lepas dari pengaruh syaitan
dan hawa nafsu.