Anda di halaman 1dari 8

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1.

Nama Kursus/Modul

Pengenalan kepada Pendidikan Teknik dan Vokasional


Introduction to Technical and Vocational Education

2.

Kod Kursus

RBTS3013

3.

Nama Staf
Akademik

Muhammad bin Ibrahim

4.

Rasional
Kursus/Modul dalam Kursus ini memberi pendedahan awal mengenai Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV)
supaya pelajar dapat menghayati sejarah dan perkembangan PTV di Malaysia.
Program

5.

Semester dan Tahun


ditawarkan

6.

Jumlah Jam
Pembelajaran

Semester 1 Tahun 1
Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial
A = Amali
P= Pentaksiran

Jumlah Jam Pembelajaran


Bersemuka dan Bukan Bersemuka

Bukan Bersemuka

P
125

30

15

3.5

30

30

16.5

7.

Nilai Kredit

8.

Prasyarat (jika ada)

Tiada

9.

Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning Outcomes, 1. Menghuraikan perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional dan hubungannya
dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi di sekolah rendah. (C4, A3, PLO1)
CLO)
2.

Menganalisis kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi sekolah rendah dalam sistem
pendidikan di Malaysia. (C4, A3, PLO3)

3.

Menterjemahkan proses perancangan, pelaksanaan dan pentaksiran Reka Bentuk dan


Teknologi sekolah rendah. (C6, A5, PLO3)

4.

Menilai keberkesanan strategi pentadbiran, pengurusan dan profesionalisme dalam


Pendidikan Teknik dan Vokasional. (C5, A4, PLO3)

5.

Mengenal pasti peluang kerjaya dan prospek Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam
abad ke -21 daripada pelbagai sumber. (C6, A4, PLO3, PLO6)
ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN

Memahami

Mengapikasi

Menganalisis

Menilai

Mencipta

Persepsi

Set

Respons berpandu

Mekanisme

Respons ketara kompleks

Adaptasi

Lakuan tulen

Menerima

Memberi maklum balas

Menilai

Mengorganisasi

Menghayati nilai

C
2

C
3

C
4

C
5

C
6

P
1

P
2

P
3

P
4

P
5

P
6

P
7

A
1

A
2

A
3

A
4

A
5

x
x

DOMAIN AFEKTIF

C
1

CLO

DOMAIN PSIKOMOTOR

Mengingat

DOMAIN KOGNITIF

x
x

x
x

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


1

10. Kemahiran Boleh


Pindah
(Transferable Skills,
TS):
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran

Penyelesaian Masalah, Pengurusan Maklumat, Berkomunikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran:


Kuliah dan tutorial
Strategi Pentaksiran:
Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan Peperiksaan Akhir
(50%). Kerja Kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala Peperiksaan dijalankan di
akhir semester.
Kerja kursus terdiri daripada penulisan ilmiah, pembentangan dan kuiz yang dibina merujuk
Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan berbentuk ujian bertulis yang
digubal merujuk Buku Panduan Penggubalan Kertas Peperiksaan
Programme Learning
Outcome (PLO)

12. Sinopsis

Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran

Jenis Pentaksiran

PLO1 Pengetahuan

Kuliah, Tutorial

Ujian Bertulis

PLO3 Kemahiran
saintifik, kemahiran
berfikir dan menyelesaikan
masalah

Kuliah, Tutorial

Ujian Bertulis, Kuiz

PLO6 Kemahiran
pengurusan maklumat

Kuliah, Tutorial

Penulisan Ilmiah

Kursus ini memperkenalkan pelajar berkenaan Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV)
yang terdapat di Malaysia secara amnya. Ia merangkumi kurikulum, peranan, fungsi,
pentadbiran dan pengurusan PTV. Di samping itu juga kursus ini akan menjelaskan
perkaitan di antara PTV dengan Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) Sekolah Rendah serta
proses perancangan, pelaksanaan dan pentaksiran RBT Sekolah Rendah.
This course introduces students to Technical and Vocational Education (TVE) in Malaysia in
general. It includes curriculum, role, functions, administration and management of TVE. In
addition, this course will also explain the relationship between TVE in Design and
Technology (D&T) Primary School as well as the planning, implementation and assessment
D&T in Primary School.

13. Mod Penyampaian

Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis


Pentaksiran

Kerja Kursus
: 50% (Penulisan ilmiah 30%, pembentangan 10%, kuiz 10%)
Peperiksaan Akhir : 50%
Jenis Pentaksiran

Kaedah Pentaksiran

Peratusan

Ujian bertulis

Peperiksaan Akhir

50%

Penulisan ilmiah

30%

Pembentangan

10%

Kuiz

10%

Tugasan

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


2

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning Outcomes,
CLO) dengan
Objektif Pendidikan
Program
(Programme
Educational
Objectives, PEO)

PEO1
CLO1

CLO3

CLO4

CLO5

PEO2
PEO3
PEO4
PEO5
PEO6

PLO2

PLO3

CLO3

CLO4

CLO5

PLO2
PLO3
PLO4
PLO5
PLO6
PLO7
PLO8
PLO9

PEO5

PEO6

PLO4

PLO5

PLO6

PLO7

PLO8

PLO9

CLO2

PLO1

PEO4

Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang keguruan


selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan.
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui pendekatan
saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8).
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa Melayu
sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris.
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada pelbagai
sumber (LO6).
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan menyedari
keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk pembangunan kerjaya.
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5).

PLO1
CLO1

PEO3

CLO2

PEO1

16. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Kursus (Course
Learning Outcomes,
CLO)
dengan Hasil
Pembelajaran
Program
(Programme
Learning Outcomes,
PLO)

PEO2

Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori dan


prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang Reka Bentuk dan
Teknologi.
Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam bidang
Reka Bentuk dan Teknologi bagi membina pengalaman pembelajaran yang
sesuai dengan tahap perkembangan pelajar.
Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran
saintifik, dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan.
Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif dengan
pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan komuniti.
Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan tanggungjawab
sebagai satu pasukan.
Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan tentang
keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang hayat.
Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak balas
kepada keperluan perubahan semasa.
Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion keguruan.
Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen perubahan
dalam bidang keguruan.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


3

Menggunak
prinsip- pri
Teknologi.
Mempamer
Reka Bent
sesuai den
Mengaplika
saintifik ,da
Mempunya
pelbagai pi
Mempunya
sebagai sa
Mempunya
keperluan d
Mempamer
kepada kep
Mengamalk
Mempamer
dalam bida

Interaksi
Bukan Bersemuka

Pentaksiran

18

Amali

Tutorial

Kuliah

Tutorial

Amali

Kuliah

Pentaksiran

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Jumlah SLT

Interaksi
Bersemuka

1. Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan


Vokasional (PTV) dan Perkaitan Dengan Reka
Bentuk dan Teknologi (RBT) Sekolah Rendah

Definisi dan ciri-ciri PTV


Prinsip PTV
Falsafah PTV
Konsep dan asas falsafah

Hubungan PTV dengan RBT

Keperluan dan kepentingan PTV dalam Dasar


Pendidikan Kebangsaan

Evolusi perkembangan PTV

Dasar PTV dan perkaitannya dengan RBT


-

Perkembangan mata pelajaran RBT di sekolah


rendah

Organisasi dan Reka Bentuk Kurikulum RBT

Reka Bentuk Dan Teknologi sebagai mata


pelajaran

2. Peranan dan Fungsi PTV

Peranan dan fungsi PTV dalam konteks individu,


sosial dan ekonomi

Sorotan laporan kajian mengenai PTV

Peranan dan fungsi PTV dalam mata pelajaran RBT

Kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran RBT


- Penyelesaian masalah dan reka bentuk
- Pemikiran kreatif

Pemikiran kritis
Kemahiran Berfikiran Aras Tinggi (KBAT)

Aktiviti refleksi

Kreativiti dan Inovasi serta Asas Keusahawanan

Ciri-ciri kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran


RBT
- Perkembangan dan proses pembinaan kemahiran
-

Pengetahuan dan kefahaman dalam RBT


Sikap dan kualiti peribadi

Nilai-nilai murni dalam RBT

Pembinaan kemahiran kolaboratif dalam kumpulan

Apikasai literasi, 4M, dan ICT dalam pengajaran dan


pembelajaran RBT.

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


4

3. Pentadbiran dan pengurusan PTV


Peringkat kementerian

- Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK)


- Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV)

Organisasi pentadbiran

Strategi dan teknik pengurusan PTV

Pengambilan pelajar

Penyeliaan dan pemantauan program

Elemen merentas kurikulum

Perbandingan sistem pentadbiran dan pengurusan


dalam dan luar negara

Transformasi dalam pentadbiran dan pengurusan PTV

12

22

4. Kurikulum PTV di Malaysia

Kurikulum PTV dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan

Transformasi kurikulum dalam PTV


-

Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) kepada


Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (KHSR) kepada


RBT

Analisis Dokumen Standard Kurikulum dan


Pentaksiran (DSKP) RBT Kurikulum Standard
Sekolah Rendah (KSSR)
- Objektif RBT
-

Organisasi Kandungan

Penekanan Kaedah PdP


Pengendalian aktiviti dan pentaksiran

Keselamatan

Pemetaan dan kesinambungan kandungan


format huraian (bidang/unit/tajuk/hasil
pembelajaran dan cadangan aktiviti)

Sukatan pelajaran (SP) dan huraian sukatan


pelajaran (HSP) kepada Dokumen Standard
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP).

Analisis Pekeliling-pekeliling Ikhtisas berkaitan RBT

Implikasi Transformasi kurikulum PTV dalam Pelan


Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)

Perbandingan kurikulum PTV dalam dan luar negara

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


5

5. Proses Perancangan, Pelaksanaan dan Pentaksiran


RBT Sekolah Rendah

Perkembangan kurikulum RBT

Pelaksanaan kurikulum RBT dalam era


perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi
(TMK)

Cabaran dan trend baharu dalam RBT

Kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan


kemahiran bagi mata pelajaran RBT di sekolah rendah 4
- Penilaian secara ujian bertulis

Penilaian berasaskan rubrik


Penilaian melalui pemerhatian

Pentaksiran tahap pencapaian

Penilaian berasaskan kompetensi


Penilaian berasaskan projek

14

14

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) bagi mata


pelajaran RBT

6. Institusi dan Sistem Latihan Dalam PTV

Institusi latihan formal


- Sekolah/Kolej Vokasional dan Teknik
-

Institusi Pendidikan Tinggi Awam

Institusi swasta

Latihan industri

Latihan di tempat kerja

Latihan tidak formal

7. Profesionalisme Dalam PTV

Perkembangan dan pengiktirafan profesion dalam


PTV

Penambahbaikan kualiti pengajaran RBT dalam PTV

Peranan dan tanggung jawab panitia RBT dalam PTV

Perancangan pengajaran dan pembelajaran RBT


dalam PTV

8. Prospek
Negara

PTV

Dalam

Pembangunan

Pendidikan

Peluang kerjaya dan masa depan PTV


- Mengenal pasti peluang kerjaya

Prospek PTV dalam abad ke 21

Perbandingan prospek PTV dalam dan luar negara


masa kini.

Memperolehi maklumat kerjaya dan peluang kerjaya

Kerja Kursus

10

7.5

7.5

Amali
Ulangkaji Peperiksaan
Peperiksaan
Jumlah

2.5
30 15

3.5

2.5
30

30

16.5

125

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


6

Jumlah Jam
Pembelajaran
Bersemuka dan
Bukan Bersemuka

18. Rujukan Asas

Bersemuka

Bukan Bersemuka

Kuliah

30

30

Tutorial

15

30

Amali

Penulisan Ilmiah
(1000 perkataan)

Pembentangan
(30 minit)

0.5

1.5

Kuiz
(30 mint)

0.5

1.5

Peperiksaan Akhir

2.5

7.5

Jumlah

48.5

76.5

Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (SLT)

125

Jam Kredit

Sue Jackson (2011). Innovations in lifelong learning critical perspectives on diversity,


participation and vocational learning. New York: Routledge.
Mohamed Nor Azhari Azman (2015). Pendidikan teknikal dan vokasional: Pendekatan
penyelidikan, analisis dan interpretasi. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Norhasni Bt Zainal Abidin, Suhaida Bt Abdul Kadir, Arasinah Bt Kamis (2011). Strategi
memperkasa pendidikan teknik dan vokasional. Selangor: Universiti Putra Malaysia.

Rujukan Tambahan

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Sekolah Rendah (2015) Reka Bentuk dan
Teknologi Tahun 4, 5 dan 6. Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian
Pendidikan Malaysia.
Mok Soon Sang (2012). Perancangan & pelaksanaan ujian & pentaksiran. Selangor:
Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.
Siraj, S. (2009). Kurikulum masa depan. Selangor: Penerbit Universiti Malaya.
Southern Regional Education Board (1967). Designing challenging vocational courses.
Alexanderia, Virginia: Association for Career and Technical Education.
Thompson, J.E. (1973). Foundation for vocational education: Social and philosophical
concepts.
Engelwood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
Yusof

Bin Harun. (2008) Hala Tuju Pendidikan Teknik & Vokasioanal.


slideshare.net/.../halatuju-pendidikan-teknik-vokasional. Kementerian Pelajaran
Malaysia.

19. Maklumat Tambahan Tiada

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


7

MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM


RBTS3013 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

Kaedah
Pengajaran dan
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1
2
3
4
5
6
7
8
9

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

1.

2.

3.

4.

5.

Menghuraikan
perkembangan
Pendidikan Teknik dan Vokasional dan
hubungannya dengan mata pelajaran
Reka Bentuk dan Teknologi di sekolah
rendah. (C4, A3, PLO1)

Pentaksiran

Kuliah
Tutorial

Ujian bertulis

Menganalisis kurikulum Reka Bentuk


dan Teknologi sekolah rendah dalam
sistem pendidikan di Malaysia. (C4,
A3, PLO3)

Kuliah
Tutorial

Ujian bertulis
Kuiz

Menterjemahkan proses perancangan,


pelaksanaan dan pentaksiran Reka
Bentuk dan Teknologi sekolah rendah.
(C6, A5, PLO3)

Kuliah
Tutorial

Ujian bertulis
Kuiz

Menilai
keberkesanan
strategi
pentadbiran,
pengurusan
dan
profesionalisme dalam Pendidikan
Teknik dan Vokasional. (C5, A4,
PLO3)

Perbincangan

Pembentangan

Kuliah
Tutorial

Ujian bertulis

Mengenal pasti peluang kerjaya


prospek Pendidikan Teknik
Vokasional dalam abad ke
daripada pelbagai sumber. (C6,
PLO3, PLO6)

dan
dan
-21
A4,

KESELURUHAN

Nama Panel Penggubal:


Bil.

Nama Penggubal
Abdul Halim Bin Hashim

Sarjana Pendidikan Psikologi


Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
Pengalaman Mengajar 24 Tahun

Hj Ismail Bin Saiman

Sarjana Pendidikan Teknik dan Vokasional


Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)
Pengalaman Mengajar 20 Tahun

Halimatun Saadiah Bt Harith

Sarjana Pendidikan Reka Bentuk Instruksional &Teknologi


Sarjana Muda Kejuruteraan Makenikal (Industri)
Dip. Pend.(Automotif), Pengalaman Mengajar 10 Tahun

Kelayakan dan Pengalaman Mengajar

Nama Pakar Rujuk:


Bil.

Nama

Jawatan

Universiti/Bahagian

Dr. Yusri Bin Kamin

Pensyarah Kanan

UTM

Dr. Asnul Dahar Bin Minghat

Pensyarah Kanan

UTM

Puan Massita Binti Ramlan

Penolong Pengarah

BPK, KPM

Berkuat kuasa mulai Jun 2015


8