Anda di halaman 1dari 11

EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

TUGASAN 1 : PENULISAN ESEI

Berdasarkan pernyataan di atas, analisis tiga ( 3 ) isu ketidakpatuhan terhadap


Kod Etika Keguruan Malaysia yang berlaku dalam kalangan guru di sekolah
anda. Sebagai pemimpin sekolah, cadangkan cara anda dapat menangani isuisu tersebut dengan mengaplikasikan teori-teori kepemimpinan.

EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

1.0

PENGENALAN

Profesion perguruan adalah suatu profesion yang mulia, dihormati dan disanjungi. Guru adalah
seseorang yang akan dikenang jasanya oleh anak didikya hingga ke akhirnya. Ia adalah suatu
profesion yang mempunyai etikanya yang tersendiri di mana guru dianggap segala-galanya. Etika
(etimologi) menurut modul KKD 2063 Pembangunan Sahsiah ialah berasal dari bahasa Yunani adalah
Ethos yang membawa maksud watak kesusilaan atau adat kebiasaan (costum). Etika biasanya
berkait rapat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, iaitu Mos dan dalam
bentuk jamaknya Mores, yang bererti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan
melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari perkara-perkara tindakan yang buruk
(Keith, 2006).kumpulan tersebut. Ia juga merupakan suatu sistem yang berkaitan dengan dasar
akhlak atau tingkah laku bagi sesuatu kumpulan atau organisasi. Sistem dasar meliputi aspek-aspek
moral yang baik atau buruk serta yang betul atau salah sebagai panduan kepada ahli-ahli. Dalam
kehidupan, manusia perlukan satu sistem atau panduan untuk menentukan mereka bertingkah laku.
Perkara ini mendasari perkembangan etika dalam masyarakat tersebut.

EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

2.0 ISU PELANGGARAN KOD ETIKA

Dalam tugasan ini , terdapat 3 isu yang menarik perhatian adalah iaitu isu guru berniaga di sekolah,
isu kesantunan dan isu Pengurusan Kewangan . Selain daripada itu, terdapat juga cadangan langkah
dan tindakan yang boleh diambil oleh guru sebagai pemimpin disekolah berdasarkan teori-teori
kepemimpinan yang sesuai.
2.1 Isu 1 : Isu Guru Berniaga Di sekolah
Sememangnya isu guru berniaga di sekolah ini banyak berlaku di sekolah saya. Ditambah lagi dengan
kesan pengenalan cukat perkhidmatan kerajaaan dan kenaikan harga barangan keperluaan adalah
antata punca mengapa guru sanggup mengadakan jualan di sekolah.Terdapat pelbagai jenis produk
yang dijual antaranya makanan ,kosmetik, kain ,pinggan mangkuk, barang kraf seperti bakul. Ada juga
yang turut menjual hasil tanaman kepada rakan sekolah manah ada juga yang menjual kepada murid.
Ini menyebabkan pada satu-satu masa bilik guru mampu bertukar menjadi sebuah pasar borong dan
suasana riuh rendah .
Kesan daripadanya keadan di bilik guru menjadi bising , kadangkala suasanaf atau bau yang tidak
menyenangkan di dalam bilik guru .Ada juga yang sanggup berhutang dan membayar secara ansuran
barang-barang yang dibeli. Ada juga Antara mereka yang menggabaikan tanggungjawab yang penting
seperti menyemak kerja rumah yang sememangnya satu tugas utama sebagai seorang guru.Timbul
persoalan adakah gaji yang diperolehi .
Sebagai seorang guru besar , saya perlu mengambil langkah bijak bagi menangani situasi tersebut .
Berdasarkan teori perhubungan manusia menyatakan bahawa perhubungan manusia boleh
mempengaruhi kelakuan dan perlakuan antara kedua-duanya. Ini bermakna sebagai guru besar ,
saya perlu mengambil langkah tertentu dengan mengambil kira mengapa guru-guru berniaga di
3

EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

sekolah . Ini bukan bermakna segala maklumat kewangan atau gaji yang diperolehi oleh guru itu ,saya
sebagai guru besar mengetahuinya tetapi bagaimana guru-guru tersebut mengurusan pengurusan
gaji dengan baik bagi mengelakkan guru berniaga di sekolah. Kita juga boleh menasihati guru-guru
agar mengurangkan aktiviti perniagaan diluar waktu pengajaran dan pembelajaran dan lebih
menumpukan kepada tanggungjawab mengajar murid fam , menjalankan tugas yang sepatutnya
sebagai seorang guru.

2.2 Isu 2 : Kesantunan

Kesantunan adalah tatacara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Usaha
membentuk kesantunan dalam kalangan murid bermula dengan kesantunan yang dipamerkan oleh
guru terlebih dahulu. Kesantunan guru memperlihatkan sikap yang mengandungi nilai sopan santun
dalam pergaulan seharian.

Sebagai contoh , disekolah saya terdapat seseorang guru yang

mengunyah gula-gula dengan mulut berbunyi akan menjadi kurang sopan kalau dilakukan di hadapan
orang ramai. Terdapat

juga guru bercakap kasar dan mengeluarkan kata-kata yang tidakan

sepatutnya yang dikeluarkan oleh seorang guru.. Guru yang tidak dapat menggunakan kesantunan
mungkin dianggap sebagai sombong, angkuh, tak acuh, egois, tidak beradat, bahkan tidak berbudaya.
Oleh itu sebagai seorang pemimpin sekolah , kita perlu peka kepada isu ini. Cara berbahasa sangat
penting dikuasai oleh guru demi kelancaran komunikasi. Greece ( 1975 ) mencetuskan bahawa guru
perlu mengambil kira ketepatan apa yang dituturkan, tempat perbincangan dan kewajaran pertuturan.
Greece (1975), telah mengemukakan 4 prinsip iaitu Kuantiti (sempurna ) : memberikan maklumat
yang cukup berguna dan tidak lebih Kualiti (betul): Menyebut sesuatu yang betul

sahaja,

Kesinambungan: Mempunyai maklumat relevan dan cara Penyampaian: yang sejelas mungkin.
Manakala Lakoff (1978), menyarankan 3 prinsip sekiranya sesuatu perbualan ingin mengekalkan
keharmonian dalam perbualan iaitu jangan memaksa ,berikan pilihan dan jadilah pendengar selesa.
Komunikasi 2 hala atau pelbagai hala sangat sesuai untuk digunakan oleh guru. Berdasarkan Model
Leech (1995), seseorang guru haruslah mengetahui taraf sosial murid yang menunjukkan nilai
kesantunan yang berbeza untuk kes individu. Interaksi dalam bilik darjah melibatkan juga interaksi
fizikal, verbal, budaya dan keperibadian.
4

EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

Sebagai seorang permimpin sekolah, saya perlu seharusnya menjadi teladan kepada murid dengan
menerapkan prinsip kesantunan dalam setiap tutur kata.
Kempen seperti Budaya Memberi salam apabila berjumpa boleh dipraktikan bagi guru dan muridmurid .Adalah menjadi tidak salah sekiranya kita sebagai pemimpin memulakan dan menunjukkan
amalan budaya bersopan santun agar mencadi contoh yang terbaik kepada guru-guru di bawah kita
serta anak murid yang kita ajar di sekolah. Seperti menurut teori kepemimpinan Fiedlier yang
menyatakan bahawa, hubungan antara pemimpin dan pekerja berdasarkan kepada percaya dan
hormat menghormati.

2.3 Isu 3 :Pengurusan Kewangan


Pengurusan Kewangan yang betul adalah dengan merancang perbelanjaan, merancang masa depan
dan dalam masa yang sama menyelesaikan masalah kewangan. Pengurusan Kewangan yang lemah
adalah berbelanja melebihi pendapatan dan seterusnya terperangkap dalam masalah hutang yang
bertimbun-timbun . Terdapat 2 aspek pengurusan kewangan yang perlu kita uruskan Pengurusan
kewangan Sekolah dan Pengurusan Kewangan Peribadi.
Antar masalah utama dalam pengurusan kewangan sekolah yang berlaku di sekolah saya
ialah guru melakukan pembelian tanpa mengikut tatacara pembelian. Sebagai contoh,
terdapat guru yang membuat pembelian barang-barang atau peralatan tanpa menggunakan
borang pesanan, selain ada juga yang mengisi borang pesanan selepas beberapa bulan.
Contohnya, ada guru hanya menyerahkan resit pembelian atau invois pada tahun berikutnya.
Hal ini jelas melanggar tatacara kewangan dan pengetua berhak menolak pembayaran
(Abdul Rahim Affandi, 2003 dalam Shahril @ Chahril,2005). Selain itu, terdapat juga guru
tingkatan yang mengutip yuran khas daripada pelajar tetapi tidak menyerahkan wang kutipan
kepada pihak sekolah. Sebaliknya, guru yang terbabit membelanjakan wang tersebut dan hal
ini hanya diketahui oleh pihak sekolah apabila pelajar mengadu tidak menerima resit. Di
samping itu, terdapat juga guru kelas yang menyerahkan kutipan yuran khas kepada sekolah
beberapa minggu atau bulan kemudian dengan alasan hendak menunggu sehingga semua
pelajarnya telah menjelaskan yuran (Wan Azman Wan Idris, 2002). Situasi ini merumitkan
hal pengurusan kewangan oleh pihak sekolah.

EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

Sebagai seorang pemimpin sekolah ,kita boleh membantu guru-guru berkenaan dengan cara
memberikan khidmat nasihat atau kursus pengurusan kewangan dengan memanggil pakar atau
individu yang khusus dalam bidang pengurusan kewangan yang baik. Apabila guru
Oleh itu , Kesedaran kepada etika dalam memartabatkan profesion perguruan perlu datang dari
pengalaman guru-guru sebagai pendidik itu sendiri. Nilai etika dan gaya professional keguruan perlu
diterapkan dalam organisasi pengurusan guru dan aspek pedagogi keguruan agar matlamat
pengajaran dan pembelajaran (P&P) dapat dimanfaatkan kepada pelajar. Nilai etika dan gaya ini
haruslah di pupuk dalam program pendidikan guru lagi agar mereka dapat mengetahui lebih
mendalam tentang objektif sebenar menjadi seorang pendidik. Guru perlu memastikan pencapaian
matlamat dan objektif dasar pendidikan, guru juga perlu berdepan dengan tanggapan dan persepsi
pelajar

dan

masyarakat

yang

pelbagai

terhadap

etika

dan

profesion

keguruan.

Rumusan:
Sebagai kesimpulannya seseorang itu termasuklah yang bergelar guru perlu mendalami diri dengan
pelbagai ilmu dan kemahiran yang dapat mengimbangi pemikiran sedar dan bawah sedarnya supaya
setiap tindakan yang diambil tidak menjejaskan etika profesionnya yang akan meninggalkan kesan ke
atas semua pihak termasuklah dirinya sendiri. Sememangnya banyak isu yang timbul atau ditimbulkan
melibatkan guru, dilihat sebagai melanggar etika perguruan. Etika seorang guru yang perlu dipatuhi
melibatkan tanggungjawabnya terhadap semua pihakyang terlibat dengannya secara langsung atau
tidak langsung. Pelanggaran etika perguruan sebagai profesionnya akan mengakibatkannya dilabel
sebagai individu gagal dan bersahsiah negatif.

EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

TUGASAN 2 : :

Penulisan Reflektif ( 30% )


Menyediakan sebuah penulisan reflektif tentang pelaksanaan tugasan berdasarkan Model Donald
Schon (1987), iaitu:
a)

Reflection-In-Action

b)

Reflection-on-Action

EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

Refleksi telah diperkenalkan oleh Donald Schon dalam bukunya The Reflective Practitioner
dalam tahun 1983. Menurut beliau, amalan reflkesi merangkumi pengalaman dalam minda apabila
menggunakan pengetahuan teori yang berubah menjadi aplikasi praktikal DAN refleksi itu terbahagi
kepada

dua

Reflection-in

-action

Refleksi

Sewaktu

Bertindak)

Refleksi sewaktu bertindak berlaku semasa anda bertugas dan anda menyedari perlakuan anda
u.Refleksi
Reflection

yang

Refleksi

yang

tindakan

merujuk

berlaku

on

berlaku
ke

action

selepas

pada

semasa

amalan

(Refleksi

perlakuan
reflektif.

perlakuan
mengenai

Offline.Menulis
Membuat

online.
tindakan

Refleksi

refleksi

mengenai

selepas

peristiwa

dan mendokumentasikannya: berfikir , menilai , menganalisa membincang dengan rakan sejawat .


Boleh

berlaku

secara

formal

sewaktu

kerja

atau

secara tidak formal sewaktu makan atau minum dengan rakan atau dengan keluarga

Secara ringkasnya , refleksi boleh dikatakan sebagai satu amalan mengimbas kembali perlakuan asal
serta pemperbaiki kelemahan dan langkah penambahbaikan amalan yang perlu dan memenuhi
objektif mengikut keperluan dua-dua pihak .

a) Reflection In Action

Tugasan subjek EDU 3083 Asas Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional Guru semester 7 ini
meminta saya mengupas isu-isu yang berkaitan dengan profesion perguruan dan tindakan dan
langkah yang boleh diambil dalam menangani isu tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip yang
terdapat dalan teori-teori kepemimpinan. Ia agak menarik perhatian saya yang telah berkhidmat
selama 15 tahun di sekolah dan memberi kesedaran bahawa ada aspek-aspek isu tersebut yang pada
satu ketikanya saya juga melanggar etika perguruan secara tidak sengaja. Melalui pengalaman
8

EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

menjalankan tugasan ini ,saya telah menyedari peranan sekiranya sebagai seorang pemimpin
sekolah tentang apakan tindakan yang patut dan harus dilakukan berdasarkan kriteria dalam teoriteori kepemimpinan tersebut. Ia membuatkan saya lebih memahami tugas-tugas sebagai seorang
pemimpin disekolah.
Pada awal tugasan ini dijalankan saya menghadapi banyak masalah seperi memahani kehendak
tugasan . Keluarang buku rujukan dan kesukaran yang untuk berhubung dengan pensyarah dan rakan
rakan dalam memahami tugasab ini menyebabkan saya merasakan tugasan ini amat sukar sekali dan
aras soalan yang dikemukaan pada saya adalh soalah KBAT . Namun begitu , tugasan ini juga
membuatkan saya menimbas kembali pengalaman saya semasa berada di 6 buah sekolah yang
pernah saya ajar serta meneliti kembali isu-isu ini yang pada saya memang berlaku disekolah . Saya
berpendapat bahawa mungkin ia dilakukan secara tidak sengaja terutamanya jika guru itu terlalu lama
disesebuah sekolah yang akan membuatkannya sebagai rutin disekolah tersebut. Oleh itu , sebagai
seorang pemimpin sekolah, kita perlu bijak dalan menangani setiap isu-isu yang timbul dan tindakan
yang sepatutnya dengan menggunakan cara yang betul dan untuk mengubah situasi yang agar boleh
menberi kebaikan kepada semua pihak tanpa mengenakan tidakan yang tidak sepatutnya kepada
guru-guru di bawah penyeliakan kita sebagai seorang pemimpin di sekolah.
Bagi menyempurnakan tugasan ini , saya telah mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber seperti
buku dan perpustakaan . Saya juga memdapakan maklumat menerusi laman web yang banyak
mengandungi isu-isu yang berkaitan dengan tugasan. Selain daripada itu, saya juga menjalankan
pemerhatian tentang amalan-amalan guru disekolah dan apakah tindakan yang diambil oleh sebagai
seorang pemimpin di sekolah serta menemubua murid-murid dan meminta pandangan mereka
tentang isu-isu ini. Ini memberikan sedikit sebanyar kesedaran kepada saya tentang keperluan
sebenar anak didik saya.

b) Reflection on action
Saya berasa bersyukur kerana dapat menyempurkan tugasan ini. Tugasan ini telah banyak
memberikan kesedaran dan pengetahuan baru bagi membantu diri saya sebagai seorang pelajar dan
juga sebagai guru di sekolah

Antaranya adalah saya lebih memahami tentang teori-teori

kepemimpinan . Saya juga belajar bagaimana menguruskan masa dengan betul disamping tugas
utama sebagai seorang guru . Disamping itu, tugasan ini juga membuatkan saya perlu mencari dari
9

EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

pelbagai sumber maklumat seperti buku dan internet dan meningkatkan pengetahuan saya dari segi
akses maklumat. Saya juga lebih memahani dan menyedari kesilapan-kesilapan yang pernah saya
lakukan sebelum ini yang menyalahi akauntabiliti sebagai seorang guru .Amalan guru yang baik akan
memberikan kesan kepada anak didik menjadi insan yang baik satu hari nanti.
Namun begitu , saya juga tidak lari dari menmbuat kesilapan semasa menjalankan tugasan ini .
Kekangan tugas dan pengurusan masa menyebabkan saya menyiapkannya dnegan tergesa-tergesa .

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah kursus EDU 3083 Asas
Kepemimpinan dan Perkembangan Profesional Guru , Pn Alice Pu Ting Kosin yang banyak
memberikan panduan dan penjelasan yang kompresif bagi saya dalam menyiapkan tugasan ini.
Begitu juga dengan rakan-rakan sepejuangan , serta rakan-rakan guru di sekolah serta guru besar
sekolah saya yang banyak memberikan panduan dan tunjuk ajar kepada saya dalam tugasan ini. Ilmu
yang diperolehi ini akan saya gunakan dengan sebaik mungkin dalam rutin sebagai guru serta
membantu saya sebagai pelajar dalam menjawab soalan pada peperiksaan akhir kursus nanti.
Tidak ketinggalan juga kepada suami , anak-anak dan ahli keluarga yang lain yang amat memahami
dan memberikan motivasi kepada saya dalam menyempurnakan tugasan ini

10

EDU 3083 ASAS KEPEMIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

RUJUKAN
Arbak Othman (1998), Kamus Pelajar Baru, Kuala Lumpur:

Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ibrahim

Kuala

Mamat

(2000), Etika

Untuk

Mahasiswa,

Lumpur:

Kumpulan

Budiman Sdn. Bhd


Kamarudin Hj, Husin & Siti Hajar Hj. Abdul Aziz (2004), Pedagogi Asas Pendidikan, Kuala Lumpur:
Kayazano Enterprise

Modul EDU 3083


Nazirmudin

Ahmad,Mohd

(2005), Penghantar

Etika

Taib

Ariffin,

Edisi

Marinah

Ketiga, Kuala

Awang

&

Lumpur

Azlita
:

Yonus@Ahmad

Pustaka

Salam

Syed Ismail Syed Mustapa (2013 ) Asas Kepimpinan Dan Perkembangan Profesional , Puchong
,Selangor : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.

Laman Sesawang :
http://www.theborneopost.com/2011/12/24/guru-ponteng-isu-serius/ yang telah diakses
pada 11. Mac. 2015

11

Anda mungkin juga menyukai