Anda di halaman 1dari 16

SAINS

PT3
Jawab semua soalan

1. (a) Piramid nombor merupakan rajah yang menunjukkan bilanganbilangan


organisma
dalam. setiap aras rantai makanan.
Tuliskan pengeluar. pengguna primer atau pengguna tertier untuk
melabelkan aras rantai makanan dalam rajah di bawah.

(i)

(ii)

(iii)
[3 markah]
(b) Jadual di bawah menunjukkan bilangan organisma yang terdapat
dalam aras rantai makanan yang diperoleh di sawah padi.
Organism
a
Tikus
Helan
g
Padi
Ular

Hilangan organisma dalam aras


rantai makanan
5 000
20
2 000 000
550

Lengkapkan pernyataan di bawah dengan menulis bertamhah atau


berkurang.
Apakah yang akan berlaku pada populasi dalam rantai makanan jika
kesemua tikus diracun?
(i)

Padi

(ii)

Ular

(iii)

Helang
[3markah]

SAINS

PT3

2. (a) (i) Rajah di bawah menunjukkan bahagian pada salur alimentari manusia .

Pada
atas,
(/)
petak
betul

rajah di
tandakan
pada
yang
untuk
R
T
S

U
V

menunjukkan
alimentari.

laluan

makanan

yang

melalui

salur
[3 markah]

(ii) Organ-organ ini merembeskan enzim untuk membantu


mencernakan makanan.
Tandakan (/) dalam petak yang betul untuk menunjukkan organorgan tersebut.
Hati
Pankreas
Perut
Pundi hempedu
[2 markah]

(b) Tandakan ( / ) dalam petak yang betul bagi organ yang menjalankan
proses peristalsis.
Perut
Pundi hempedu
Pankreas
[1 markah]

3. (a) Rajah di bawah menunjukkan dua jenis tindakan yang melibatkan daya.

SAINS

PT3

Berdasarkan tindakan yang ditunjukkan di atas, tindakan yang manakah


melibatkan
(i) Tolakan
(ii)

Tarikan
[2 markah]

(b) Tulis Benar atau Palsu bagi kesan daya yang berikut.
(i) Daya tidak boleh menggerakkan objek
yang pegun
(ii) Daya boleh mengubah kedudukan
sesuatu objek
[2 markah]
(c) Namakan daya-daya yang berikut dengan menggunakan perkataan yang
diberikan di bawah.
Daya graviti

Daya magnet

[2 markah]

4. (a) Padankan kelas tuas dengan alat seperti yang ditunjukkan di bawah.

SAINS

PT3

Kelas tuas
(i) Kelas pertama
(ii)

Kelas kedua

[3 markah]

(iii) Kelas ketiga


(b) Padankan alat yang berikut dengan kelebihannya.
Kelebihan
Alat
Daya
sentiasa
lebili
rendah
(i) Playar
daripada beban
memandangkan
jarak
daya
(ii)sentiasa
Keretalebih
panjang daripada jarak beban.
sorong
Daya lebih rendah daripada beban
jika jarak daya lebih panjang
(iii) Penyepit ais
daripada jarak beban.
Daya bergerak melalui jarak yang
pendek daripada beban

[3 markah]

5. (a) Rajah di bawah menunjukkan beberapa haiwan dengan kelas yang


berbeza.

Burung

Kelawar

Ikan

( i ) A p a k a h ke p e n t i n g a n m e n g e l a s k a n o r g a n i s m a ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[1 markah]
(ii) Apakah yang dimaksudkan dengan haiwan berdarah
panas?

SAINS

PT3
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[1 markah]

(b) Rajah di bawah menunjukkan kelawardan burung. Kcdua-dua haiwan ini


mempunyai
sayap dan boleh terbang. Walau bagaimanapun, kelawar dikelaskan
sebagai mamalia, tetapi bukan burung.

Kelawar

Burung

Kedua-dua haiwan ini dikelaskan dalam kumpulan yang berbeza. Berikan


dua sebab.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[2 markah]
(c) Jelaskan kepentingan kepelbagaian haiwan kepada persekitaran.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[2 markah]

6. Masalah penglihatan pada seseorang berlaku disebabkan oleh sinar cahaya


yang tidak fokus
secara tepat pada retina. Oleh sebab itu, imej yang terbentuk pada retina
menjadi kabur.

Rajah di bawah menunjukkan dua kemungkinan kecacatan penglihatan yang


dialami oleh Syahmi.

SAINS

PT3

(a) (i) Nyatakan kanta yang diberkan di bawah.


________________________________________________________________________
[1 markah]
(ii) Namakan setiap jenis kecacatan penglihatan itu.
J : ______________________________________________________________________
K : ______________________________________________________________________
[2 markah]
(b) Rajah di bawah menunjukkan dua jenis kanta berbeza, P dan
Q, yang
digunakan untuk membetulkan masalah kecacatan
penglihatan J dan K.

Terangkan bagaimana kanta P dan Q memainkan peranannya.


P:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Q:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[2 markah]
(c) Apakah yang akan berlaku sekiranya kecacatan penglihatan ini
tidak dibetulkan?
_____________________________________________________________________
[1 markah]
7. (a) Diet yang seimbang ialah diet yang mengandungi semua kelas
makanan dalam
jumlah yang tepat. Rajah di bawah menunjukkan sebuah piramid
makanan.
Garam, gula dan kek

(i) Apakah kelas makanan yang diwakili oleh X?


Ikan, daging dan
Buah-buahan dan sayurRoti, bijirin dan nasi

SAINS

PT3
__________________________________________________________________________
[1 markah]

(ii) Nyatakan satu penyakit yang mungkin disebabkan oleh kekurangan X.


__________________________________________________________________________
[1 markah]
(b) Diet seimbang bagi seseorang itu dipengaruhi oleh banyak
faktor. Carta bar di bawah menunjukkan keperluan tenaga
harian bagi lelaki dan perempuan.
(i)
Berdasarkan carta bar itu, jelaskan mengapa lelaki memerlukan lebih
banyak tenaga berbanding dengan perempuan.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[1 markah]
(ii)
Rajah di bawah menunjukkan seorang bayi. Bayi yang membesar adalah
lebih aktif berbanding dengan orang dewasa dan memerlukan lebih
banyak tenaga.

Nyatakan satu kelas makanan yang diperlukan oleh bayi. Jelaskan


jawapan anda.

(iii)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[2 markah]
Selain faktor jantina dan umur, apakah faktor lain yang mempengaruhi
keperluan diet?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[1 markah]

8. Rajah di bavvah menunjukkan kepelbagaian haiwan dan tumbuhan dalam


suatu ekosistem.

(a) Mengapakah sistem sokongan penting terhadap hidupan?


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[1 markah]
(b) Rajah P dan Q merupakan haiwan yang boleh ditemui dalam ekosistem
tersebut.
8

SAINS

PT3

(i)

Namakan sistem yang memberikan sokongan dan bentuk kepada


haiwan P.
_________________________________________________________________________
[1 markah]

(ii)

Haiwan P akan mati apabila ditinggalkan di bawah cahaya matahari.


Jelaskan mengapa.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
[1 markah]

(iii)

Haiwan Q merupakan seekor serangga. Serangga ini mempunyai rangka


luar untuk
menyokong badannya. Namakan bahan yang membentuk rangka luar
itu.
________________________________________________________________________
[1 markah]

(c) Rajah di bawah menunjukkan sebiji belon yang dilitupi dengan kertas
menggunakan teknik kertas tumbuk.

Apakah jenis rangka yang digambarkan dalam rajah tersebut? Namakan


satu organisma yang menggunakan sistem sokongan seperti prinsip ini.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
[2 markah]
9. (a) (i) Tandakan (/) pada petak di bawah untuk menunjukkan alat yang
menggunakan prinsip
tekanan udara.

(ii)

Dengan menggunakan teori kinetik gas, terangkan alasan bagi


jawapan anda di (a) (i).
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[2 markah]

(b) Rajah di bawah menunjukkan satu situasi di mana Selvi hendak membuka
satu tin susu pekat untuk dituangkan ke dalam secawan teh.
9

SAINS

PT3

(i)

Berdasarkan prinsip tekanan udara, tandakan (/) pada petak di bawah


untuk menunjukkan kaedah yang betul untuk membuka tin susu pekat
tersebut.

(ii)

Berikan alas an bagi jawapan anda di (b) (i).


__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[2 markah]

10. Baca petikan ini.

Air dari sungai dikumpulkan di dalam kolam takungan. Air dari kolam
takungan dipam masuk ke tangki pcnggumpalan. Kapur mati dan alum
ditambahkan ke dalam air. Kapur mati digunakan untuk mengurangkan
keasidan air dan memendakkan bendasing, manakala alum digunakan
untuk mengumpul bendasing membentuk zarah-zarah yang lebih besar.
Kemudian. air mengalir ke tangki percampuran supaya bahan kimia yang
ditambah dapat bercampur dengan sebati. Di dalam tangki pengenapan,
bendasing terenap di dasar tangki. Air dialirkan melalui turus pasir.
Bendasing yang terampai disingkirkan. Kemudian, klorin ditambah untuk
membunuh mikroorganisma. Akhir sekali, air bersih dipam dan disimpan
di dalam tangki simpanan yang tertutup. Air itu kemudiannya dibekalkan
ke isi rumah.
(a) Lengkapkan peringkat-peringkat penulenan air di loji rawatan air dari
semulajadi ke tangki simpanan.

Kolam
takungan
(iii)

Percampuran

(i)

Penurasan

10

(ii)

SAINS

PT3

Penyimpanan

[3 markah]

(b) Cadangkan bagaimana cara menjumatkan air semasa mandi.


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
[2 markah]
(c) Tangki simpanan air di suatu kawasan tidak ditutup dengan baik. Apakah
risiko yang akan dialami oleh pengguna sekiranya terdapat industri pertanian
di kawasan itu?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
[1 markah]
11. Ekosistem terdiri daripada beberapa komuniti yang berinteraksi antara satu
sama lain dan juga dengan alam sekitar dalam suatu habitat yang tertentu.
Jadual di bawah menunjukkan data yang dikumpul oleh Syahrin dari sebidang
sawah.
Organisma
Burung

Ilustrasi

Helang

Makanan
Belalang
Ular

Padi

Membuat makanan
sendiri

Ular

Burung pipit

Belalang

Padi

(a) Berdasarkan jadual yang diberikan:


(i) Senaraikan semua organisma yang mempunyai sayap.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
[2 markah]
(ii) Organisma yang manakah boleh dikelaskan dalam kumpulan yang
sama dengan burung
pipit? Terangkan dengan alasan yang munasabah.
__________________________________________________________________
___________________________________________________________
[2 markah]
(b) Rajah di bawah menunjukkan rantai makanan di kawasan savvah padi.
11

SAINS

PT3

Jika sawah padi ini telah diracun dengan racun serangga yang
berlebihan, bincangkan kesan negatif ke atas rantai makanan itu.
Cadangkan cara mengatasi masalah ini.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________________________
[6 markah]

12. Ihsan menyiasat kesan saiz zarah terlarut terhadap kadar keterlarutan.
Sebuah bikar diisi dengan 50 cm 1 air suling.
Serbuk garam yang diperoleh dengan menghancurkan satu kiub garam
dimasukkan ke dalam bikar.
Larutan garam dikacau menggunakan rod kaca.
Masa yang diambil oleh garam untuk larut dicatatkan.
Eksperimen diulang menggunakan satu kiub garam yang tidak
dihancurkan.

(a) Lengkapkan pernyataan di bawah.


Bahan pelarut yang digunakan dalam eksperimen ini ialah
______________________________.
[1 markah]
(b)

Nyatakan dua cara untuk melarutkan garam dengan lebih cepat.


_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
[2 markah]

(c)

Carta bar yang berikut menunjukkan keputusan penyiasatan.

12

SAINS

PT3

(i)

Terangkan perbezaan masa yang diambil oleh serbuk garam dan kiub
garam untuk larut dalam air.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___
____________________________________________________________________________
_
[2 markah]

(ii)

Ihsan bercadang untuk mengulangi penyiasatan itu dengan menggunakan


serbuk garam yang lebih halus yang sama berat dengan satu kiub garam.
Lakarkan satu bar bagi keputusan yang dijangkakan dalam carta bar di
atas.
[1 markah]

(d) Sebiji telur tenggelam apabila dimasukkan ke dalam Iarutan garam tersebut.
Cadangkan cara untuk mengapungkan telur tersebut. Jelaskan cadangan
anda.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
[4 markah]

13

SAINS

PT3

13. (a) Adam menjalankan suatu eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor yang
mempengaruhi
tekanan udara dalam kelalang dasar bulat.
Sediakan sebuah kelalang dasar bulat dan sebuah bikar yang
diisi dengan air.
Letakkan kelalang dasar bulat di dalam bikar. Kemudian, panaskan air di
dalam bikar dengan menggunakan penunu Bunsen.

Ambil baeaan tolok Bourdon pada setiap kenaikan suhu air


I0C.

Suhu air (C)

30

40

50

60

Bacaan tolok Bourdon (kN m'2)

87

90

93

96

(i) Lengkapkan pernyataan di bawah.


Apabila suhu meningkat, tekanan udara di dalam kelalang dasar bulat
_______________.
[1 markah]
(ii) Pada kertas graf yang disediakan di bawah, lukisan satu graf
menggunakan data dalam
jadual yang diberikan.
Bacaan tolok Bourdon melawan suhu

14

SAINS

PT3

[2 markah]
(iii)Daripada graf yang telah dilukis, nyatakan hubungan antara suhu dengan
bacaan pada
tolok Bourdon.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[1 markah]
(iv)Ramalkan bacaan tolok Bourdon jika kelalang dipanaskan untuk tempoh
masa yang lama.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[1 markah]
(v) Bagaimanakah suhu mempengaruhi tekanan udara? Terangkan.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[2 markah]
(b) Rajah menunjukkan seorang pekerja menggunakan pelekap getah untuk
mengangkat sekeping cermin. Apabila pelekap getah ditekan pada cermin,
udara akan dipaksa keluar. Tekanan atmosfera yang bertindak di
persekitaran cermin menyebabkan pelekap getah melekat pada cermin.

Terangkan mengapa angkasawan tidak boleh menggunakan aplikasi ini


untuk mengangkat sekeping cermin di angkasa lepas.
15

SAINS

PT3

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
[3 markah]

14. Seorang murid menyiasat tentang kestabilan suatu mainan.

Berikut merupakan prosedur bagi penyiasatan itu:


(i)
Isi pasir ke dalam mainan itu sehingga separuh penuh.
(ii) Condongkan mainan itu sehingga kembali kc kedudukan asal.
(iii) Jika mainan itu tumbang, keluarkan sedikit pasir daripada mainan itu.
(iv) Ulang langkah (ii).
(a) (i) Adakah mainan itu akan berfungsi jika tidak diisi dengan pasir? Berikan
alasan anda.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
[2 markah]
(ii) Apakah yang akan berlaku jika mainan itu dibuat lebih pendek?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[1 markah]
(b) Rajah di bawah menunjukkan tiga model A, B dan C.

(i) Huraikan bagaimana perubahan dari model A ke B dan dari model B ke


model C akan meningkatkan kestabilan model itu.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
16

SAINS

PT3
[3 markah]
(ii) Sekiranya anda seorang arkitek, apakah cadangan yang akan anda
berikan kepada individu yang ingin membina bangunan yang kuat
dan stabil?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[4 markah]

17