Anda di halaman 1dari 3

GMGF1013 EKONOMI DALAM PENGURUSAN AWAM

BAHAGIAN 2

MASALAH INFLASI DI MALAYSIA; IMPAK DAN KESAN KEPADA NEGARA


SERTA CADANGAN PENYELESAIAN

1.0

PENGENALAN

Inflasi boleh ditakrifkan sebagai kenaikan yang berterusan dalam tingkat harga umum. Harga
umum bermaksud harga yang menggambarkan paras harga bagi keseluruhan barangan dan
perkhidmatan dalam sesuatu ekonomi pada sesuatu masa tertentu. Kenaikan yang berterusan
pula bermaksud bahawa infliasi berlaku apabila paras harga umum meningkat secara
berterusan dalam satu-satu tempoh tertentu sahaja. Suatu kenaikan yang bersifat sementara
seperti pada musim-musim perayaan atau musim bencana alam seperti banjir atau kemarau
tidak dianggap sebagai inflasi.

Inflasi juga dikatakan sebagai terlalu banyak wang untuk mengejar barang-barang dan
perkhidmatan yang sedikit. Fenomena ini berlaku kerana , nilai wang menjadi lebih kecil,
kuasa beli pengguna akan merosot, harga input menjadi lebih mahal, pelaburan turut
mengalami kemerostoan dan seterusnya memberi kesan kepada ekonomi negara. Kadar
inflasi kadangkala mengalami kenaikan dengan cepat atau pada masa yang lain kenaikannya
adalah perlahan. Menurut Siti Hadijah Che Mat, Fauzi Hussin dan Mohad Razani Mohd Jali,
(2003) ahli ekonomi mengkategorikan inflasi mengikut kadar peningkatannya iaitu inflasi
sederhana, inflasi merayap, inflasi melampau, inflasi tertekan, deflasi dan stagflasi.

1.1 PERNYATAAN MASALAH


Kajian ini di jalankan bagi mengetahui dan memahami masalah inflasi yang berlaku di
Malaysia. Selain itu kajian ini juga adalah untuk:

FREDRECK MICHAEL | NO MATRIK

GMGF1013 EKONOMI DALAM PENGURUSAN AWAM


1.

Mengetahui punca-punca berlakunya penggangguran di Malaysia

2.

Disamping itu, focus kajian ini juga akan menjurus kepada mengetahui jenis-jenis
inflasi.

3.

Selain itu kajian ini adalah bertujuan untuk mengetahui kesan-kesan inflasi terhadap
Negara.

4.

Dan seterusnya mencari dan mencadangkan langkah-langkah yang sesuai untuk


mengatasinya.

2.0

METODOLOGI / KAEDAH KAJIAN

Metodologi/kaedah kajian ialah kaedah bagaimana kita mendapatkan maklumat untuk


mencapai sesuatu matlamat kajian atas penulisan ini. Untuk menghasilkan kertas kerja ini,
saya telah memilih pendekatan kualitatif melalui kaedah temubual sebagai metod kajian kes.
Selain daripada menggunakan kaedah tersebut, saya juga turut menggunakan kaedah
pertanyaan dan berbincang dengan rakan-rakan sekuliah untuk mengetahui dengan lebih
lanjut tentang penulisan kertas kerja ini. Beberapa buah buku, jurnal dan artikel telah
digunakan sebagai panduan dan rujukan. Segala bahan yang diperoleh daripada pelbagai
sumber ini dianalisis dan disusun mengikut kesesuaian untuk dikelaskan atau dikategorikan
di bawah sub-topik tugasan ini. Dalam mengkaji aspek-aspek tersebut, perhatian dan
penelitian akan difokuskan kepada masalah inflasi wujud di Malaysia, jenis-jenis
pengangguran,

punca

dan

kesan

penggangguran

serta

cadangan

langkah-langkah

mengatasinya.
BAHAGIAN 3
DAPATAN
3.0

PENGENALAN

3.1

DEFINISI INFLASI

3.2

JENIS-JENIS INFLASI

3.3

PUNCA-PUNCA INFLASI

FREDRECK MICHAEL | NO MATRIK

GMGF1013 EKONOMI DALAM PENGURUSAN AWAM

3.4

KESAN-KESAN INFLASI

CADANGAN
CADANGAN LANGKAH-LANGKAH MENGATASI MASALAH INFLASI

PENUTUP

FREDRECK MICHAEL | NO MATRIK