Anda di halaman 1dari 13

SewaktuMengandung

Pelbagai bentuk adat resam dan pantang larang diamalkan oleh wanita masyarakat Cina
semasa mengandung dan juga selepas bersalin untuk memastikan bayi yang bakal lahir itu
tidak ditimpa kejadian buruk seperti keguguran, kecacatan atau kematian. Wanitawanita
masyarakat Cina yang mengandung sentiasa diberikan kawalan ketat di dalam setiap
tindaktandukdankegiatanseharianmereka.
Dalam masyarakat Cina ibu mertua bertanggungjawab menjaga wanita mengandung dan
bukannya suami. Masyarakat Cina juga amat mementingkan anak lelaki. Ini kerana anak
lelaki boleh melanjutkan keturunan mereka melalui pewarisan nama nenek moyang. Anak
perempuan hanya menjadi milik ibu bapa buat sementara waktu sahaja dan apabila
berkahwin,merekadianggapmenjadimilikkeluargasuaminya.
PantangLarang
Terdapat banyakpantanglarangyangperludipatuhisemasamengandung. Antaranyamereka
tidak dibenarkan melakukan kerjakerja seperti memaku
kerana dikhuatiri bayi yang lahir
akan mengalami keguguran, kecacatan atau kematian. Wanita hamil juga perlu mengawal
tingkah laku seperti
tidak mengeluarkan katakata kesat dan
dilarang memukul binatang
. Ini
bertujuanmenghindaribayidariterkenabadi.
Sebarang konflik atau perselisihan perlu dihindari supaya kandungan tidak mengalami
sebaranggangguan.
HindariPermasaalahan
Di samping itu mereka juga digalakkan bekerja bagi memudahkan proses bersalin. Sewaktu
mengandung sebarang konflik atau perselisihan perlu dihindari supaya kandungan tidak
mengalami sebarang gangguan. Memberi nama kepada bayi yang belum lahir semasa
mengandung juga adalah antara pantang larang dalam masyarakat Cina. Ini adalah untuk
mengelakkanperasaankecewabilaharapantidaktercapai.
DiLarangmenggosokPerut/MakananYangTajam
Selain itu wanita hamil tersebut tidak digalakkan terlalu kerap menggosok perut mereka
kerana bayi yang lahir kelak akan mempunyai sifat yang manja. Dari segi penjagaan
makanan, wanita yang hamil dilarang sama sekali makan makanan yang tajam seperti
nenas dan mangga serta tidak digalakkan makan banyak kerana ditakuti bayi akan menjadi
besar dan ini akan membuatkan ibu sukar untukbersalin.Wanitahamilyangmenginginbayi
yang berkulit cerah harus mengelakkan diri daripada makanan dan minuman seperti kicap
dankopi.Untukmenentukansam adakandunganitulelakiatauperempuan,makamasyarakat
Cina melihat bentuk perut wanita yang hamil, terutama apabila kandungan berusia empat
bulan ke atas. Jika perut ibu agak bulat, bayi yang di kandung adalah perempuan dan
sebaliknyalelakijikaperutkelihatantajam.

Katil
Katil merupakan simbol yang penting untuk perkahwinan dan juga kehamilan dalam kaum
Cina. Oleh itu, wanita hamil tidak digalak untuk menggunakan barang yang tajam seperti
gunting dan jarum di atas katil kerana ia akan mengisyaratkan ibu sedang menggunting tali
pusat atau ia boleh menyebabkan kecacatan bayi.Selainitu,ibujugabolehmeletakkanpisau
dibawahkatiluntukmelindungibayidanmengelakkansesuatuyangjahat.
Selain itu, perabot tidak boleh diubah, terutamanyakatildibilikibumemakudindingrumah
tidak dibenarkan sama sekali. Wanita hamila digalakkan untuk mengelilingi diri dengan
persekitaran yang indah dan gambargambar bayi comel. Ini dipercayai boleh membantu
wanitahamilmelahirkanbayiyangcomel.
Pengebumian&Perkahwinan
Wanita halim tidak boleh menghadiri pengebumian kerana mereka tidak sepatutnya
mendedah kepada sesuatu yang negatif dan kehadiran roh. Jika wanita halim mesti
menghadiri pengebumian, mereka mesti memakai selendang yang berwarna merah sekitar
perutdansesuatuyangbertuahuntukmelindungibayimereka.
Di samping itu, wanita halim juga tidak digalakkan untuk menghadiri perkahwinan kerana
percampuranduaperistiwayangbaikbolehmewujudkanpertembungankegembiraan.
Sumpahan
Wanita halim tidak sepatutnya menyumpah seranah walaupun mereka merasa sangat marah
keranadiamungkinberakhirmenyumpahseranahkepadabayinya.
SelepasLahir
Berpantang
Wanitawanita Cina yang barumelahirkananakterpaksaberpantangselamaempatpuluhhari
hari. Ibu tidak dibenarkan mandi air sejuk kerana dibimbangi masuk angin. Pusat bayi yang
baru dilahirkan diikat dan dililit dengan sehelai kain pada perutnya. Ini bertujuan untuk
mengelakkan perut bayi dimasuki angin dan untuk mengeringkan tali pusat. Pusat bayiyang
tenggelam ke dalam adalah petanda bagi masyarakat Cina. Anak tersebut dipercayai akan
menjalani kehidupan yang senang pada masa depan. Manakala pusat yang tersembul
dikaitkan dengan hidup yang kurang baik. Bayi yang baru lahir selalu diperhatikan bentuk
fizikalnya oleh orangorang tua. Mereka akan mengaitkan telinga yang lebar dan tebal
sebagai bakal menjalani kehidupan yang kaya. Masyarakat Cina mempercayai sekiranya
terdapat lebih daripada satu pusar di atas kepala, bayi akan menjadi nakal dan tidak
mendengarkata.
Dari segi pemakanan,masyarakatCinamenggunakansejenisarakyangdibuatdaripadaberas
yang diperam dalam masakan mereka. Arak tersebut dimasukkan bersamasama ayam, halia

dan lada, kemudiannya digoreng. Masakan panas dan pedas ini dipercayai dapat
mengeluarkan angin daripada badan wanita yang bersalin di samping menguatkan semula
tenaga.
Kenduri
MencukurRambut
Seperti masyarakat Melayu, masyarakat Cina juga mengamalkan adat mencukur rambut
Mereka mencukur rambut bayi kerana beranggapan rambut bayi yang dilahirkan adalah
rambut sementara. Rambut yang tumbuh semasa dalam kandungan perlu dicukur untuk
menumbuhi rambut baru. Adat ini sebagai pengiktirafan terhadap kelahiran orang baru ke
dalammasyarakat.
MemberiNama
Nama orang Cina terdiri dari 3 perkataan yang dimulai dengan nama keluarga. Patah kata
kedua mewakili nama segenerasi di kalangan adikberadik dan sanaksaudara. Nama ketiga
pula merupakan nama bagi panggilan diri sendiri. Sistem nama yang baik perlu mengambil
kira makna , unsur Yin dan Yang serta dibuat mengikut perhitungan matematik Cina.
Terdapat limaaspekpentingyangperludiberiperhatiandalammemberi namabayiyangbaru
lahir.
Nama yang diberi haruslah mengandungi maksud yang baik seperti lambang
kekayaan,kemewahandankesejahteraan.
Bunyinamamestilahsedapdidengar.
Nama mestilah dibuat berdasarkan kiraan matematik iaitu angka yang terhasil tidak
bertentangandanseelokeloknyasepadan.
Nama yang diberikan patut mempunyai timbangan unsur Yin dan Yang yang sama
berat.
Nama mestilah mempunyailimaunsuriaituemas,air,api,tanahdankayusertasaling
melengkapi.
Oleh yang demikian, namaseseorangbayiharusdisusunsecaraseimbangyangmengandungi
unsur Yin dan Yang. Kegagalan memberikan nama yang baik juga akan mempengaruhi
perjalananhidupseseorang,samadaakanditimpakecelakaanataumendapatkesejahteraan.
Kerumitan orang Cina memilih nama yang sesuai untuk seseorang bayi kadangkala
menyebabkan mereka mengambil masa yang agak lama, khususnya bagi merekayangmasih
terikatdenganadatyangterpaksamerujukkepadakitabkitabtertentu.
http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/budaya/5725warisanbudayacina.html

Chinesepregnancytaboos
Chinese culture is rich in taboos and superstitions so its no surprise that pregnancy for
Chinese mothers is surrounded by dos and donts. Its understandable though,
considering that even with modern science, we still do not fully know the factors behind
infertility,miscarriageorfetaldevelopment.
So, just in case youre wondering how to have an auspicious pregnancy accordingtocertain
superstitions,hereare10commonChinesepregnancytaboos.
1. Nohomerenovation
In Western culture, it is popular to carry out renovation of a nursery to prepare for the
baby. In Chinese culture, however, renovating is a big taboo as any kind of sawing,
drillingandhammeringisconsideredverythreateningtothebaby.
Keluarga Cina mempunyai beberapa kepercayaan semasa ibu mengandung. Misalnya di
dalam bilik ibu, perabot tidak boleh diubah, terutamanya katil, memaku dinding rumah
tidakdibernarkansamasekali.
2. Noscissorsorneedlesinbed
Beds are important symbols of marriage and fertility in the Chinese culture. So
unsurprisingly, pregnant women are discouraged from using sharp objects like scissors
and needles on the bed, as it may signal cutting the umbilical cord or causing birth
defects.
3. Aknifeunderthebed
According to one Chinese myth, you can put a knife under the bed to protect your baby
fromevilormaliciousintent.
4. Noattendingfunerals
One Chinese pregnancy taboo is forbids women from attending funerals to supposedly
avoid exposure to negativity and the presence of spirits. In the case she absolutely must,
superstition says she may wear a red scarf around herbellyandotherluckytalismansfor
protection.
5. Noattendingweddings
It might make sense to avoid funerals, butwhyjoyousoccasionslikeweddings,too?The
Chinese believe that mixing two happy events together can create a clash of joy." If a
pregnantwomanwishestoattendaweddingthough,itistaboototouchthebride.

6. Lookingatpicturesofcutebabies
Chinese pregnant women are encouraged to surround themselves in a beautiful setting
and gaze at pictures of adorable children. It's believed doing so will result in beautiful
childrenforherself.

wanita halim digalakkan untuk mengelilingi diri mereka dalam persekitaran yang
indah dan menatap ke gambar kanakkanak comel. Kelakuan ini dipercayai akan
menyebabkankanakkanakmerekamenjadicantik.

7. Noallowingotherstotouchyourshoulder
Were not sure why its a Chinese pregnancy taboo to let someone touch an expecting
mother's shoulder, but perhaps it's because ones shoulders carry luck with them.
Practically speaking, it could also just be about staying alert so no one sneaks up from
behind!
8. Watchingyourdiet
Chinese culture is full of dietaryrestrictionsforpregnantwomenwithalonglistoffoods
to avoid, including anything too internally warming or cooling. A woman who wants a
fairbabyisalsotoldtoeatlightcolouredfoodandavoidsoysauceandcoffee.

Budaya Cina penuh dengan sekatan diet untuk wanita hamil dengan senarai panjang
makanan yang perlu dielakkan, termasuk apaapa yang terlalu dalaman pemanasan
atau penyejukan. Seorang wanita yang mahu bayi yang cantik juga diberitahu untuk
makanmakananyangberwarnaterangdanmengelakkankicapdankopi.

9. Nocursing
A pregnant woman is also supposed to behave herself and watch her tongue. Even if
she's having the worst of mood swings, it is taboo for a pregnant mother to curse or
swear,asitsbelievedtheshemightendupcursingherownchild.
10. Norubbingthebabybump
While a pregnant woman may have that impulse to express affection for her baby by
rubbing the belly, Chinese superstition says doing so will result in a demanding and
spoiledchild.

Seorang wanita hamil mungkin akan mempunyai gerak hati untuk menggosok perut
bayinya untuk menunjukkan kasih sayangnya, tetapi tahyul Cina mengatakan
perbuataniniakanmenyebabkankanakkanakyangmencabardanmanja.

Read
http://pregnant.sg/articles/commonchinesepregnancytaboos/#ixzz3PpJc8NOV

more:

ChineseCulturalBirthingPractices
TraditionalChineseBeliefsduringPregnancy:
Chinese believe in "a time" to conceive. They look at a Lunar calendar to see what are
the"good" days to have a child, get married, buy a house, etc. The Chinese conceiving
calendar was invented for use by royalty to ensure abundance of male heirs. The calendaris
used to determine the best time to conceive a boyorgirl.TheChinesepreferboys.InChina,
due to its large population,onlyonechildpercoupleisallowed.Thecalendarisbasedonthe
mother'sageattimeofconceptionandthemonthofthebaby'sconception.
Numbers arealsoveryimportanttotraditionalChinesebeliefsasis"FengShui"."FengShui"
tells the Chinese where certain things should be done, such as where inthebedroomthe bed
should be placed, the importance of not having a ceiling fan over thebed becausetheblades
of thefandisrupttheenergyoftheabdominalareaforbothpartners, andnotputtingcribnext

to a window as it is believed that the cold air isbadforbaby.Thenumberfourisconsidered


badbecauseitmeansdeathnumberssixoreightaregoodbecausetheyrepresentwealth.
FoodsThatAreGoodandBadDuringPregnancy:
Crabisbadtoeatbecauseitcancauseahighriskbirth.
Lamb, if eaten, is believed to cause the infant to have asthma or other respiratory
issues.
Eggs are good to eat prior to pregnancy because the Chinese believe it helps with
fertility.
Eating a wellbalanced meal of meat and vegetables will produce a healthy baby. If
youdonoteatawellbalanceddietyourbabywillbeapickyeater.
Squidisavoidedasitisbelievedtomakebirth"sticky",orharder.
Eating tofu and lettuce can help make a male child .Finding out the sex of the baby
priortobirthisconsideredbadluck.
OtherBeliefs:
Don'traiseyourarmsitcancauseamiscarriage.
Wheninbeddonotusescissorsbecausethatcancauseacleftlip.
You never question elders and alwaysdowhattheysay.Itisdisrespectfultoquestion
eldersornotdoastheysay.
The Chinese believethatthedaughterinlawisnowapartoftheirfamilyandsheisno
longerapartofheroriginalfamily.
Cravingscanindicatesex:sourmeansboy,sweetmeansgirl.
Duringbirth:
Some mothers will avoid painkillers during pregnancy. Traditional acupuncture is a
bigchoiceofsomeChinesemothers.
Noiseisnotdiscouragedduringbirthingprocess.
Motherinlaw is present sometimes the significant other also, but not during first
pregnancy.

PostPartum:
The recovery period after giving birthisonemonthbecauseofthedemandsof childbirthand
the amount of blood lost during and after labour. This time periodissothepostpartummom
can recover her health. Apostpartummomistostayinbedanddonothingbutfeedbaby,so
thatshehaseverychanceofregainingherenergyafterchildbirth.

During this time, a nanny, mother, or motherinlaw stays with the new parents and does
everything, such as cooking, cleaning, laundry, changing and washing baby. Mother and
babydonotleavethehouseduringthistime.Thisperiodlasts3045days.
For recovery the new mom eats lots of herbs, as this is believed to be the quickest way to
restore much needed source of blood. "Dang gui" (Angelica sinensis) is used because it is
believed to help make more blood. Lots of ginger is tobeeatenbecausetheheatisbelieved
to circulate blood. No cold foods are eaten only warm foods like soups,teas,andfoodsrich
inbloodandnutrients,necessaryforrecovery.Suchfoodsinclude:

Beef
Lamb
Eggs
Liver
Heart
kidneys
Allchinesevegetables
Beans

http://www.hawaii.hawaii.edu/nursing/RNChinese12.html

Kelahiran
Keluarga Cina mempunyai beberapa kepercayaan semasa ibu mengandung. Misalnya di
dalam bilik ibu, perabot tidak boleh diubah, terutamanya katil, memakudindingrumahtidak
dibernarkansamasekali.
Ibu yang mengandung mesti berjaga jaga supaya tidak terperanjat dengan benda benda
yangtidakbaik.Pantanglarangitudiamalkanselamakirakirasebulanselepasbersalin.
Orang Cinatidaksukabayimerekaitudipujiberatbadannya.Sebaliknyakatakatapujian
sepertigemukataugemukmacambabidapatditerima.
Kelahiran seseorang anak biasanya diraikan apabila ia berumur sebulan. Saudara mara dan
sahabat handai memberi hadiah yang boleh digunakan bayi. Hadiah hadiah itu dibungkus
dengan kertas merah. Sesetengah keluarga meraikan bagi keduanyaapabilaanakituberumur
satutahun.
http://www.jkkn.gov.my/ms/masyarakatcina


Kaumcina
Ibu yang sedang mengandung dilarang memakan daging arnab kerana takut anak yang
dilahirkan akan mempunyai bibir arnab
. Mereka juga dilarang memakan daging anjingbagi
mengelakkan bayi yang dilahirkanakansukamenggigitorangterutamasemasamenyusuiibu.
Selain pantang larang dalam pemakanan,
ibu mengandung juga dilarangmengambil gunting
atau penyepit kuku kerana takut bayi yang dilahirkan akanmengalami kecacatan. Orang lain
juga dilarang untuk menepuk bahu ibu mengandungkerana ibu mudah terkejut dan
mengakibatkan keguguran bayi. Perbuatan ibu menyidaibaju juga kononnya akan
mengakibatkankeguguranbayi.
http://www.academia.edu/6083476/Pantang_larang_pelbagai_kaum_di_Malaysia

http://www.chinasimplified.com/2014/10/21/doingthemonthbehinddoorchinesepostnatal
confinement/

Commandment#1:

Avoidtheslightestcontactwithcoldthings.
BasicRationale:
Theprocessofchildbirthopensupalljointsandleavesthebodywithcracks.Getcoldness
inyoursystem,e.g.aroundhead,betweenbones,joints,teeth,orunderskin,feet,
everywhere,willcauseallkindsofproblemsarthritis,asthma,rheumatism,chronicaches,
pains,lossofhair,teethandtheworstdeepregrets.
Howfarcanitgo?Weretalkingabouttheentiremonth:

Donotwashyourself.Donotwashyourhair.Donotwashanything.

Donotdrinkcoldwater.Donotbrushyourteeth.

Donoteatvegetablesthatgrowinwaterorindampearth.(Youmayneeda
biologydegreetoknowwhatremainingvegetablesyoucanactuallyeat.)

Donotstayinairconditionedrooms.Donotletwindenteryourbody.Donotblow
dryyourhair(ifyouvealreadysecretlywashedyourhair,badgirl.)

Donotgooutside.(Ifyouhavetogooutside,butwhydoyouhavetogooutside?)
mummywrapyourselffromheadtotoe,toinsulateyourbodyfromanywindor
coldness.

Advicefrommodernphysicians:

Heatupthebathroomniceandwarm.Takeahotbathandrelax.

Brushyourteethsoyousmellcleanandsweet.

Enjoyvegetablesandfruitssoyourbodyfeelsenergizedandfunctionswell.

Dresswarmlyifyourbodyisrecoveredenoughtogooutdoor.

Commandment#2:

Ignoremouthcravingseatforyourbodilyneeds.
BasicRationale:
The body is expected immediately to be multitasker afterbirth to heal, to produce natural
food, to be the comfort base forthenewlyborn,andtofunction normallyandstayalive.Diet
for the month should focus on flush and cleanse outthedirtyblood,helphealthewounds
andsupplementlossofqiandblood,andassistmilkproduction.
Howfarcanitgo?Weretalkingabouttheentiremonth:

Do not eat salt. It creates extra water in your organs. Besides salty milk doesnt
tastegood.

A chicken a day keeps the body warm and warmthisgoldforthemonth.Chicken,


which isnt a waterbound animal therefore is warm in nature, makes thebestand
most trusted postnatal dishes. If you are sick of ricewined chicken, you have a
long menu to pick from. How about chicken cooked in sesame oil or cooked with
ginseng?Orchickensoup,breast,eggjustbecreative.

Brown sugar, ginger, egg (from chicken), etc are favored foods because they are
warminnature.

Eat foods that are red or believed to be blood replenishing, such as black dates,
liver,innerorgans.

Everythinghastobeservedhot.

Modernphysicianadvice:

Saltisfine,juststayonthelightside.Alsogolightonoil.

Avoidextraspicyorheavilyflavoredfoods.Yourmomisright.

Food that is abundant in iron will help replenish blood loss duringchildbirth,foods
suchasinnerorgans,spinach,goji,etc.

Dontthinktoomuch,enjoyyourmeal.

Commandment#3:

Avoidfatigueandburdentoyourbody.
BasicRationale:
Childbirth is a huge labor. Every part of your body goes through stress, become fragileand
now needs a good recovery. Any work means an over stretchonthe alreadytiredbodyand
thereforecausestress,thenachesandpains,evenmalfunctionoftheburdenedbodypart.
Howfarcanitgo?Remembertheentiremonth!

Donotwalkormovearound.Letyourfeetrest.

Donotsitfortoolong.Letyourbuttrest.

Donotread,evenyoureboredtodeath.Letyoureyesrest.

Do not cry. Childbirth throws off your emotional balanceduetohormonechanges,


butdonotcry.Letyourglandsrest.

DonotwatchTV.Letyoureyesrestanduseyourimagination.

Workingonacomputerisabsolutelyforbidden.Letyourfingersandeyesandmind
rest.

Donotlookatyourcellphone.Again,eyes.

Nosex.No,werenotjoking.

Modernphysicianadvice:

Lightwalkingandproperexercisehelphealing,butdontoverdoit.

Keeping yourself entertained by reading books or watching TV is good,buttakea


breakevery30minutestorelievestressoneyesandrestwell.

Sleepwelltorecoverbetterandfaster.