Anda di halaman 1dari 5

Risalah 'Aqaid At-Tawhid

‫ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻋﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﺜﻮﺣﻴﺪ‬


Risalah 'Aqaid
At-Tawhid
Karangan:
Hadhrat Syeikh Majhul Rahmatullah 'Alaihi

Terjemahan & Susunan:


Hadhrat Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi
'Ufiyallahu 'Anhu Wali Walidaihi Wali Masyaikhihi
Wali Jami'il Muslimin

28 Safar 1431 Hijriyyah

1431 - Khanqah Naqshbandiyah Mujaddidiyah - 2010 0


Risalah 'Aqaid At-Tawhid

Bismillahir Rahmanir Rahim

aku mulai dengan Nama Allah Yang Maha

D Pemurah Yang Amat Mengasihani. Wahai Tuhan


Pemeliharaku, tunjuki oleh Mu dan teguhkanlah
oleh Mu akan daku, wahai Yang Maha Mulia.

Segala puji akan Allah Tuhan Sekelian Alam dan


Rahmat Allah ke atas PesuruhNya Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam dan ke atas
Ahli Keluarganya sekelian.

Dan sesudah itu, maka ketahuilah olehmu bahawa


sesungguhnya Allah telah memerintahkan NabiNya
Hadhrat Muhammad Rasulullah dengan menanyainya
berkenaan petunjuk Islam. Maka Dia berfirman
kepada Muhammad yakni katakanlah olehmu wahai
Muhammad :

tΛÉ)tGó¡ßϑø9$# xÞ≡uÅ_Ç9$# $tΡω÷δ$#


Ihdina As-Sirat Al-Mustaqim
"Engkau tunjukkanlah kepada kami jalan Istiqamah
yang lurus."

1431 - Khanqah Naqshbandiyah Mujaddidiyah - 2010 1


Risalah 'Aqaid At-Tawhid

Dan ianya adalah jalan Para Anbiya dan Awliya Salihin


yang telah dikurniakan nikmat dengannya dan iaitu
adalah Al-Islam.

Dan Al-Islam itu adalah Ad-Din kerana mafhum


firmanNya Yang Maha Tinggi bahawa,

ÞΟ≈n=ó™M}$# «!$# y‰ΨÏã šÏe$!$# ¨βÎ)


Inna Ad-Dina 'Inda Allahi Al-Islam
"Sesungguhnya Ad-Din pada sisi Allah adalah Al-
Islam."

Kemudian, bahawa sesungguhnya Awal permulaan


Islam dan Asalnya adalah Ma'rifah dan Tauhid kerana
mafhum sabda Hadhrat Baginda Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam,

#$% &
 '  
      
  
 
  !"
 (' ) * +
 -, &  ./% 10 23 
4
% 5 
 76 *)
"Al-Islam itu dibina atas lima perkara iaitu bersaksi
bahawa sesungguhnya tiada tuhan melainkan Allah 
dan bahawa sesungguhnya Muhammad adalah Rasul
Allah dan mendirikan Solat dan menunaikan Zakat
dan mengerjakan Haji dan berpuasa Ramadhan."

1431 - Khanqah Naqshbandiyah Mujaddidiyah - 2010 2


Risalah 'Aqaid At-Tawhid

Hadhrat Baginda Nabi Muhammad Rasulullah 


Sallallahu 'Alaihi Wasallam telah mendahulukan
peringatannya tentang Syahadah penyaksian atas
peringatannya tentang Solat, Zakat, Puasa dan Haji
kerana ianya adalah Ma'rifat dan Tauhid dan ianya
adalah awal permulaan Islam dan merupakan Asalnya.

Dan Baginda telah mengkemudiankan peringatannya


tentang Solat, Zakat, Puasa dan Haji dari peringatannya
tentang Shahadah kerana kesemuanya itu adalah Furu'
cabangan Islam dan merupakan pengiringnya.

Dan adapun makna Ad-Din adalah Ta'at dan rukun-


rukunnya adalah Ma'rifah, Iman dan Islam.

Dan makna pengertian Ma'rifah adalah mengetahui


bahawa sesungguhnya Allah adalah sesuatu yang ada
dengan keadaan WujudNya dan Kesedia-adaanNya 
dan KekekalanNya dan KebesaranNya dan
KesucianNya dan KetinggianNya beserta
kesempurnaan Sifat-SifatNya yang Zatiyah iaitu
Hidup (Al-Hayat) dan Mengetahui (Al-'Ilmu) dan
Berkuasa (Al-Qudrat) dan Berkehendak (Al-Iradat) dan
Mendengar (As-Sam'u) dan Melihat (Al-Basar) dan
Berkata-kata (Al-Kalam).

Dan kesempurnaan Sifat-SifatNya yang Fi'liyah


perbuatanNya adalah seperti Mengadakan (At-Takwin)
dan Menciptakan (At-Takhliq) dan Memberikan Rezeki
(At-Tarziq) dan Menghidupkan (Al-Ihya) dan

1431 - Khanqah Naqshbandiyah Mujaddidiyah - 2010 3


Risalah 'Aqaid At-Tawhid

Mematikan (Al-Imatah) dan Mengembalikan (Al-I'adah)


dan Membalas (Al-Jaza) dan Memberikan Pahala (Al-
Itsabah) dan Menyiksa (Al-Mu'aqabah) dan Menghitung
(Al-Muhasabah).

Dan kesempurnaan Sifat-SifatNya yang Salbiyah


adalah seperti mengetahui bahawa Dia bukan Jawhar
dan bukan Jisim dan bukan 'Aradhz dan tiada bagiNya
"Di Mana" (Aina) dan tiada "Bagaimana" (Kaifa) dan
tiada "Bila" (Mata) dan tiada "Rupa" (Surat) dan tiada
"Serupa" (Syabih) dan tiada "Seperti" (Mitsla) dan tiada
"Warna" (Lawn) dan tiadalah keadaan ZatNya seperti
keadaan sekelian zat-zat dan tiadalah Sifat-SifatNya 
seperti sekelian sifat-sifat.

Dan makna pengertian Tauhid adalah beri'tiqad bahawa


sesungguhnya Allah adalah Esa dan Keesaan bagiNya
adalah sifat yang Sedia-Ada lagi Kekal.

Dia tidak menerima banyak dan berjuzuk dan


bersetengah. Dan Dia adalah Esa lagi Tunggal pada
ZatNya dan pada Sifat-SifatNya dan Af'al PerbuatanNya.
Tiada bersyarikat bagiNya sesuatu pada yang demikian.
Dan Dia adalah Maha Kaya dalam KerajaanNya
dengan 'IlmuNya dan QudratNya.

'Isyiq - 'Asyiq - Ma'syuq


1431 - Khanqah Naqshbandiyah Mujaddidiyah - 2010 4