Anda di halaman 1dari 39

961211095066

1.0

Pengenalan
Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai pelbagai

kaum, bangsa dan etnik bermula dari negeri Perlis hingga ke negeri
Sabah. Dengan adanya kepelbagaian kaum dan etnik, maka
wujudnya pelbagai budaya bangsa, agama dan adat resam. Antara
kumpulan etnik yang terbesar di Malaysia ialah kaum Melayu, Cina
dan India. Setiap etnik mempunyai adat yang tersendiri dalam
segala urusan seperti kaum Melayu yang mempunyai banyak adat
tersendiri yang mana diwarisi daripada generasi terdahulu dalam
kehidupan seharian mereka.
Adat resam merupakan kebiasaan cara hidup yang diamalkan
oleh sesuatu masyarakat yang dapat menggambarkan corak
budaya masyarakat tersebut. Kepentingan adat resam di dalam
hidup masyarakat tidak kira apa bangsa sekalipun tidak dapat
dinafikan. Adat tersebut bermula dari dalam perut ibu, kelahiran,
perkahwinan sehinggalah kematian terdapat di dalam hidup semua
masyarakat di Malaysia.
Adat resam atau adat istiadat yang diterima oleh sesuatu
bangsa merupakan cetusan peraturan dan panduan di mana ia
adalah satu garis penentu sesuatu hukum yang dilaksanakan oleh
masyarakat tersebut. Sesebuah masyarakat menjalani kehidupan
berdasarkan

amalan

nenek

moyang

mereka

sebagai

menyempurnakan atau melaksanakannya sebagai satu peraturan.


Peraturan ini menjadi amalan dan kebiasaan, menjadi sifat dan
tabiat manusia semulajadi di mana lama-kelamaan telah menjadi
satu

kemestian

yang

diikuti

secara

turun-temurun

bagi

mengekalkan tradisi sesuatu kaum itu.


Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, adat bermaksud suatu
peraturan yang diamalkan secara turun temurun sejak dahulu kala
di dalam masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan
yang harus dipatuhi.Adat juga didefinasikan sebagai suatu cara
1

961211095066

yang sudah menjadi kebiasaan. Kata majmuk adat ialah adat


istiadat.Apabila konsep adat dijadikan istilah Melayu perkataan ini
boleh

disamakan

dengan

kebudayaan.Konsep

adat

dalam

masyarakat Melayu bukan sahaja bermaksud istiadat atau upacara


tetapi

termasuk

seluruh

sistem

hidup

seperti

sistem

sosial,

kepercayaan dan perundangan .


Menurut Dr.Van Dijk mengatakan adat merupakan kesusilaan
dan kebiasaan di semua lapangan hidup dan semua peraturan dan
tingkah laku. Adat diamalkan sekitar 2000 tahun dan berkembang
bersama-sama dengan seluruh proses peradaban dan ketamadunan
melayu.Adat bukan sekadar kebiasan,keresaman tetapi cara hidup.
Oleh itu, kajian mengenai adat kelahiran masyarakat melayu telah
dijalankan. Hal ini adalah untuk mengkaji pengamalan adat
kelahiran masyarakat melayu pada masa ini
Adat kelahiran ialah segala upacara yang dilakukan sejak
seorang perempuan Melayu mengandung hingga melahirkan anak.
Dalam

aspek

mengamalkan

kelahiran
adat-adat

ini,
tertentu

masyarakat
yang

Melayu

diwarisi

sejak

banyak
turun-

temurun. Ia merangkumi sewaktu mengandung, bersalin dan


selepas lahir. Bagi masyarakat Melayu apabila seseorang wanita
mengandung, berbagai-bagai adat diamalkan. Antara contoh adat
kelahiran ialah melenggang perut, tepuk mayang, memotong tali
pusat, mencukur jambul bayi, membelah mulut dan berpantang
selepas bersalin. Ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dan
kesejahteraan anak dalam kandungan juga ibu yang mengandung.
Apabila seseorang wanita didapati hamil, beberapa acara dan
pantang larang terpaksa dilalui. Secara umumnya, upacara tersebut
diadakan bertujuan mendoakan kesihatan dan keselamatan bakal
ibu dan janinnya selamat dari segala bala dan godaan atau
gangguan mahkluk halus. Dalam masyarakat Melayu pada pendapat
umumnya menyatakan wanita hamil yang sentiasa gembira akan
melahirkan bayi yang riang dan terhindar dari segala kecelakaan.
2

961211095066

Jadi wanita yang mengandung dielakkan dari mendengar, melihat


dan bercakap perkara perkara yang buruk.
Oleh itu, kajian ini lebih menumpukan kepada adat kelahiran
bagi masyarakat melayu yang kebanyakkannya beragama islam,
dan adat kelahiran ini mempunyai beberapa peringkat iaitu
sebelum, semasa dan selepas kelahiran bayi. Kajian ini juga untuk
mengenalpasti adat kelahiran bagi kaum Melayu yang masih
diamalkan

pada

masa

ini.

Hal ini

kerana,

pada

zaman ini

kebanyakkan adat turun temurun telah dilupakan. Namun, masih


terdapat segelintir masyarakat yang memahami kewajaran dan
logiknya mempelajari adt kelahiran bayi ini.

2.0 Objektif Kajian


Antara objektif kajian yang pengkaji jalankan adalah:
1) Mengenalpasti adat kelahiran bayi oleh kaum Melayu di
Kangar, Perlis.
2) Mengkaji adat kelahiran bayi yang masih diamalkan oleh
kaum Melayu di Kangar, Perlis.

3.0

Lokasi Kajian

961211095066

Peta 1 : Negeri Perlis


Sumber : http://maps.google.com
Negeri Perlis merupakan salah satu daripada 14 negeri
( termasuk Wilayah Persekutuan yang membentuk Persekutuan
Malaysia). Negeri Perlis juga dikenali sebagai negeri yang paling
kecil di Malaysia yang terletak di utara Semenanjung Malaysia dan
bersempadan dengan Provinsi Satun. Kangar merupakan ibu negeri
Perlis. Ia mempunyai jumlah penduduk seramai 48,898 orang
(2004). Ia terletak di titik paling utara di Semenanjung Malaysia.

961211095066

Peta 2 : Bandar Kangar


Sumber : http://maps.google.com
Kangar merupakan ibu negeri Perlis, Malaysia. Ia mempunyai
jumlah penduduk seramai 48,898 orang (2004). Ia terletak di titik
paling

utara

di Semenanjung

Malaysia dan

terdapat

di

sepanjang Sungai Perlis. Kawasan pusat bandar di Kangar ialah


Mukim Sena, yang menerima nama jolokan sebagai "Uptown Sena".

961211095066

Peta 3 : Kawasan kajian


Sumber : Kerja Lapangan 2015

4.0

METODOLOGI

Pendahuluan
Menurut Hornby (1985) (dalam Nor Hidayah binti
Mohamed,2004), metodologi merupakan satu set kaedah yang
digunakan untuk menjalankan kajian ke atas subjek kajian yang
tertentu. Oleh itu, bahagian ini akan membincangkan reka bentuk
kajian, sampel kajian, batasan kajian, instrument kajian dan
produser analisis data bagi menjawab persoalan-persoalan kajian
yang telah dikemukakan lebih awal.
Reka Bentuk Kajian
Kajian ini berbentuk kajian tinjauan. Kajian tinjauan merupakan
satu rangka rujuk mengenai perkara- perkara yang berkaitan
dengan persampelan, pengukuran dan analisis data. Kajian ini
adalah untuk mengenalpasti adat kelahiran bayi kaum Melayu dan
mengkaji adat kelahiran bayi kaum Melayu yang masih
diamalkan di kawasan Kangar, Perlis.

961211095066

Instrumen kajian
Instrument ialah proses menyediakan alat mengumpul data
menerusi konsep yang berkaitan sikap, persepsi, pandangan dan
keterangan latar belakang. Dalam kajian ini, instrument yang
digunakan untuk mendapatkan data adalah dengan menggunakan
borang temubual, borang soal selidik dan kaedah rujukan.
Kaedah
Kuantitatif
Kualitatif

Instrument kajian
Borang soal selidik
Borang temubual dan rujukan

Cara mendapatkan respoden


Responden kajian ini terdiri daripada 30 orang penduduk dari
kawasan Kangar. Daripada jumlah keseluruhan penduduk adalah
terdiri daripada 9 orang lelaki dan 21 orang perempuan dari
penduduk di kawasan Kangar akan diambil sebagai responden.
Responden terbatas kepada penduduk yang mendiami berhampiran
kawasan Kangar dan mengisi borang soal selidik dengan lengkap
pada

hari

kajian

dijalankan.

digunakan

dalam

kajian

ini

Bagi
pula

teknik
ialah

persampelan

menggunakan

yang
teknik

persampelan rawak mudah di mana dengan menggunakan prosedur


persampelan ini, setiap penduduk di Kangar mempunyai peluang
yang sama untuk dipilih sebagai seorang respoden. Sampel kajian
terdiri daripada 30 orang penduduk 30 set borang soal selidik akan
diberikan kepada mereka secara rawak mudah untuk memperoleh
data yang lebih tepat. Dalam kualitatif pula, 3 orang akan dipilih
untuk ditemu bual. Selain itu, kaedah rujukan akan dilakukan oleh
pengkaji sendiri.
Cara mendapatkan maklumat/data daripada respoden
Borang soal selidik yang sesuai telah pengkaji buat untuk
mendapat dan mengumpul maklumat yang tepat dan betul
berdasarkan objektif kajian. Borang telah diedarkan secara rawak
kepada responden di kawasan kajian. Borang soal selidik terdiri
daripada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian
7

961211095066

A adalah mengenai maklumat diri responden manakala bahagian B


adalah mengenai soalan mengenai amalan adat kelahiran yang
masih diamalkan oleh masyarakat di kawasan Kangar.
Bahagian A
Bahagian B

Maklumat diri responden


Soalan adat kelahiran bayi
( soalan 1 soalan 20 )

Selain itu, kaedah temubual digunakan. Dalam pada itu,


pengkaji akan menemu bual 3 orang yang tinggal di kawasan
Kangar. Tujuan utama temu bual ini adalah untuk mengetahui adat
kelahiran bayi yang masih diamalkan di kawasan Kangar, Perlis.
Seterusnya, kaedah ketiga yang digunakan oleh pengkaji
adalah melalui kaedah rujukan. Pengkaji telah merujuk buku,
internet, dan Kamus Dewan Edisi ke-4 daripada Perpustakaan Negeri
Perlis.
Memproses dan mempersembahan data
Kaedah statistik deskriptif digunakan dalam penganalisisan
data yang berbentuk pengkelasan soalan iaitu YA dan TIDAK. Kajian
ini menggunakan pengkelasan soalan iaitu 1= Ya dan 2= Tidak.
Untuk memudahkan penganalisisan data, pengkelasan soalan akan
dikategori seperti ditunjukkan dalam Jadual 4.1.
Jadual 4.1 : Pengkelasan Soalan
YA
TIDAK

1
2

Selain itu, dalam aspek penganalisisan data, pengiraan


manual akan diguna pakai. Oleh sebab itu, kekerapan dan peratus
sahaja akan dijadikan data untuk dianalisis. Data yang dikumpulkan
akan disembahkan dalam bentuk grafik iaitu graf bar, carta pai dan
jadual.
Rumusan

961211095066

Metodologi yang dikenal pasti diharap dapat menjamin


kebolehpercayaan dan kesahan dapatan kajian. Sehubungan
dengan itu, pengkaji akan mengikut tatacara kajian yang ketat
dengan menepati prosedur kutipan data dan instrumen yang telah
dikenal pasti.

5.0 Dapatan kajian dan perbincangan


Bahagian ini menerangkan keputusan analisis data berdasarkan
tindak balas responden terhadap mengenalpasti amalan adat
kelahiran kaum Melayu di kawasan Kangar, Perlis dan.mengkaji

961211095066

amalan adat kelahiran yang masih diamalkan di kawasan Kangar,


Perlis.
5.1 Demografi Responden
Jadual 1 menunjukkan pecahan responden daripada kalangan
masyarakat Melayu di kawasan Kangar berdasarkan umur, jantina
dan taraf perkahwinan.
Jadual 1 : Latar Belakang Responden
Bil
1

Faktor
Jantina

Kategori
Lelaki
Perempuan

Kekerapan
9
21

Peratus
30%
70%

Umur

18-30 tahun
31-45 tahun
46 tahun- ke

12
11
7

40 %
36.67%
23.33%

atas
Bujang
Kahwin
Lain-lain

11
18
1

36.67%
60%
3.33%

Taraf
Perkahwinan

Sumber : Kajian Lapangan 2015

Rajah 1 menunjukkan demografi responden berdasarkan jantina


Rajah 1 : Demografi Responden Berdasarkan Jantina

10

961211095066

Jantina

108

Lelaki

Perempuan

252

Sumber : Kajian Lapangan 2015


Petunjuk :
Berdasarkan Rajah 1 di atas menunjukkan demografi responden
berdasarkan jantina dalam kalangan masyarakat Melayu di kawasan
Kangar. Daripada 30 orang yang telah disoal selidik, seramai 9
orang responden adalah jantina lelaki bersamaan dengan 30 %.
Sementara itu, bagi jantina perempuan adalah seramai 21 orang
responden bersamaan 70 %.

11

961211095066

Rajah 2 menunjukkan demografi responden berdasarkan umur


Rajah 2 : Demografi Responden Berdasarkan Umur
Umur

84
18 - 30 tahun

31 - 45 tahun

144

46 tahun - ke atas

132

Sumber : Kajian Lapangan


2015

Petunjuk :
Berdasarkan

Rajah

di

atas

pula

menunjukkan

demografi

responden berdasarkan umur 18-30 tahun, 31-45 tahun dan 46


tahun-ke atas di kawasan Kangar. Daripada 30 orang penduduk
yang telah disoal selidik, seramai 12 orang responden berumur 1830 tahun bersamaan 40 %. Sementara itu, bagi yang berumur 31-45
tahun adalah seramai 11 orang responden bersamaan 36.67%.
Akhir sekali, seramai 7 orang responden bersamaan 23.33 % bagi
yang berumur 46 tahun- ke atas.

12

961211095066

Rajah 3 menunjukkan demografi responden berdasarkan taraf


perkahwinan
Rajah 3 : Demografi Responden Berdasarkan Taraf
Perkahwinan

Taraf Perkahwinan

12
Berkahwin 132

Bujang

Lain-lain

216

Sumber : Kajian Lapangan


2015
Petunjuk :
Berdasarkan rajah 3 di atas menunjukkan demografi responden
berdasarkan taraf perkahwinan dalam kalangan masyarakat Melayu
di Kangar. Daripada 30 orang yang telah disoal selidik,seramai 11
orang

responden

adalah

masih

bujang

bersamaan

36.67%.

Sementara itu bagi responden yang telah berkahwin adalah seramai


18 orang responden bersamaan 60 %. Selain itu, seramai 1 orang
responden untuk lain-lain iaitu bersamaan 3.33 %.

13

961211095066

5.2 Adat kelahiran Kaum Melayu di kawasan Kangar, Perlis.


5.2.1 Adat Kelahiran Kaum Melayu
Jadual 2 menunjukkan senarai adat-adat kelahiran di kawasan
Kangar, Perlis.
Jadual 2: Senarai adat-adat kelahiran di kawasan Kangar,
Perlis.
Bil
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Adat-adat kelahiran di Kuala Perlis, Perlis.


Perkhidmatan Tuk Bidan
Melenggang perut
Mandi bunga dalam adat melenggang perut
Tepuk Mayang dalam upacara melenggang perut
Azan dan Iqamat
Membelah mulut
Mencukur jambul
Menanam uri
Memberi nama yang baik
Kenduri nasi kunyit pada hari ketujuh selepas

11)
12)
13)
14)
15)

kelahiran bayi
Berpantang
Bertungku perut
Berbengkung
Berurut
Akikah
Sumber : Kajian Lapangan 2015

Berdasarkan Jadual 2, didapati terdapat banyak adat-adat


kelahiran yang terdapat di kawasan Kangar, Perlis. Dalam aspek
kelahiran ini, masyarakat Melayu banyak mengamalkan adat-adat
tertentu yang diwarisi sejak turun temurun. Ia merangkumi
peringkat sewaktu mengandung, bersalin dan selepas lahir.

14

961211095066

1) Perkhidmatan Tuk Bidan


Adat ini masih diamalkan oleh sesetengah masyarakat Melayu
yang berpegang teguh kepada adat khususnya di kawasan
pedalaman Perkhidmatan tuk bidan digunakan untuk
menentukan jantina seseorang bayi apabila seorang wanita
itu mengandung.
2) Melenggang Perut
Adat melenggang perut dilakukan bagi bakal ibu yang
mengandung

anak

pertama

kandungan itu berusia

atau

anak

sulung

ketika

tujuh bulan. Adat ini bertujuan

memelihara anak dalam kandungan dan dipercayai sempurna


sifatnya apabila lahir kelak. Jika amalan melenggang perut
tidak dilakukan dipercayai akan memudaratkan ibu yang
mengandung. Kemungkinan ibu akan mengalami kesulitan
semasa bersalin.
3) Mandi Bunga
Upacara memandikan

ibu

mengandung

dijalankan

iaitu

dikenali sebagai mandi bunga kerana air mandian itu dibubuh


tujuh jenis bunga yang dimasukkan ke dalam buyung. Air di
dalam buyung itu dititiskan air limau nipis dan dibubuh juga
sedikit bertih. Mandi bunga dikatakan baik dari segi fizikal dan
menguatkan semangat ibu mengandung.
4) Tepuk Mayang
Setelah selesai mandi bunga, ibu mengandung akan diberi
persalinan. Apabila selesai menukar pakaian, ibu mengandung
disuruh berlunjur lurus dengan kaki dirapatkan dan bidan akan
melaksanakan upacara menghalau dan menjauhkan kuasa
ghaib. Mayang pinang muda yang masih di dalam kelopak
dijampi.

Bidan

berdiri

tegak

di

belakang

kepala

ibu

mengandung sambil menjampi mayang. Kemudian, mayang


akan dipukul di atas tangan kiri bidan tersebut sehingga
pecah kelopaknya. Upacara ini dilaksanakan kerana dipercayai
si ibu akan bersalin sebagaimana mudahnya mayang pecah.
5) Azan dan Iqamat

15

961211095066

Kelazimannya bayi lelaki akan diazankan di kedua-dua belah


telinganya manakala bayi perempuan akan diiqamatkan.
Biasanya, bapa atau datuk bayi tersebut akan melakukan
upacara

ini.

Ia

bukanlah

satu

adat,

sebaliknya

lebih

merupakan amalan berunsur keagamaan.


6) Membelah/Mulut
Adat

ini

demikian

mempunyai
ia

juga

pengaruh

terdapat

budaya

dalam

Hindu,

agama

Islam

namun
yang

menghukumkan sunat untuk berbuat demikian. Upacara


bermula dengan membacakan surah Al-Fatihah dan surah AlIkhlas. Ia diikuti dengan langkah mencecap atau merasakan
sedikit air madu atau kurma dan ada juga yang menggunakan
emas yang dicelupkan ke dalam air pinang pada mulut bayi
yang baru lahir tersebut. Sewaktu menjalankan upacara ini,
jampi mentera dibacakan. Namun demikian, adat ini sudah
tidak diamalkan lagi oleh masyarakat Melayu hari ini.
7) Mencukur Jambul
Adat ini dilakukan pada hari ketujuh selepas dilahirkan. Ia
turut dipanggil adat potong jambul. Kenduri nasi kunyit dan
doa selamat diadakan pada hari tersebut. Pada hari itu, bayi
dipakaikan dengan pakaian cantik dan diletakkan di atas
talam yang dialas dengan tilam kecil atau didukung oleh bapa
atau datuknya. Si bayi seterusnya dibawa ke tengah majlis
dan disambut oleh hadirin lelaki sambil berselawat. Si bayi
akan ditepung tawar serta ditabur beras kunyit dan bertih.
Para

hadirin

sedikit rambut

secara

bergilir-gilir

akan

menggunting

bayi tersebut dan dimasukkan ke dalam

kelapa tadi.
8) Menanam Uri
Bapa akan berperanan menanam uri bayi seperti upacara
pengkebumian jenazah. Ini kerana uri dianggap sebagai
saudara kembar dan teman bayi sewaktu di dalam perut ibu.
Ia perlu ditanam dengan sempurna supaya tidak datang
mengganggu bayi. Di antara pantang larang menanam uri
ialah uri tidak boleh ditanam di luar rumah kerana dipercayai
16

961211095066

anak

tersebut

apabila

dewasa

akan

sukar

dikawal

perlakuannya.
9) Memberi Nama yang Baik
Mengikut ajaran Islam, adalah sunat memberi nama yang
mempunyai maksud yang baik kepada bayi. Kebiasaannya
jika bayi itu lelaki, nama akan diberi mengikut nama para
nabi manakala untuk bayi perempuan, nama isteri-isteri atau
anak-anak nabi akan dipilih.
10)

Kenduri Nasi Kunyit

Kenduri nasi kunyit diadakan pada majlis mencukur jambul


bayi iaitu pada hari ketujuh selepas bayi dilahirkan. Ia
merupakan

kenduri

secara

kecil-kecilan

akan

diadakan

sebagai tanda kesyukuran menerima ahli keluarga baru dan


kedua-dua ibu dan anak berada dalam keadaan yang
selamat.
11)

Berpantang

Dalam masyarakat Melayu, wanita yang telah bersalin mesti


menjalani

masa

berpantang

yang

bermaksud larangan.

Sekiranya wanita tersebut melanggar pantang, mereka akan


mengalami bentan atau sakit sampingan. Tempoh berpantang
lazimnya berlangsung selama empat puluh empat hari dikira
dari hari mula bersalin dan ada juga yang berpantang selama
seratus hari.
12)
Bertungku Perut
Amalam ini dilakukan selepas bertangas dan membersihkan
diri. Bahan yang dijadikan tungku ialah sebiji batu pejal yang
sederhana besarnya. Batu ini perlu dipanaskan terlebih
dahulu. Setelah panas, batu tungku tadi hendaklah dibalut
dengan kain. Kemudian ia diulitkan pada anggota tubuh
badan wanita berkenaan terutama bahagian perut, Bertungku
dikatakan boleh menghindarkan kulit perut serta anggota
tubuh lain daripada menjadi berkedut kedut.
13)
Berbengkung
Amalan memakai bengkung masih dilakukan oleh kebanyakan
wanita melayu selepas mereka bersalin. Amalan berbengkung
17

961211095066

biasanya dilakukan dalam masa pantang selama kira-kira 44


hari. Berbekung dapat memberi sokongan kepada otot-otot
perut dan mengendurkan otot-otot pada bahagian punggung
akibat kehamilan. Amalan ini juga memberi keselesaan
kepada wanita selepas melahirkan anak.
14)
Berurut
Berurut selepas bersalin masih diamalkan oleh kebanyakan
wanita Melayu. Walaupun urut adalah perbuatan yang pasif,
namun ia memberi keselesaan kepada otot-otot badan yang
menjadi tegang semasa proses kehamilan. Biasanya urut
dilakukan setelah disapu dengan minyak ubat. Ini bertujuan
untuk melicinkan pergerakan semasa proses mengurut dan
badan juga tidak terasa sakit.
15)
Akikah
Lazimnya, semasa adat ini dijalankan akikah turut diadakan.
Dari segi syarak, akikah membawa pengertian menyembelih
ternakan pada hari ke tujuh selepas anak dilahirkan. Orang
Islam

yang

berkemampuan

disunatkan

menyembelih

ternakan seperti kambing, lembu atau kerbau sebagai akikah


anak yang baru lahir. Seorang anak disunatkan berakikah
sekali sahaja seumur hidup.

5.3 Amalan Adat Kelahiran yang Masih Diamalkan di


kawasan Kangar,Perlis.
5.3.1 Pengetahuan umum
Jadual 3 menunjukkan pengetahuan umum masyarakat mengenai
amalan adat kelahiran di Kangar, Perlis.
Jadual 3: Analisis pengetahuan umum masyarakat mengenai amalan
adat kelahiran di Kangar,Perlis.
Bil
1

Pengetahuan Umum
Adakah semua adat
melayu dalam kelahiran
masih diamalkan pada

Ya
f
13

Tidak
f
17

%
43.33

18

%
56.67

961211095066

masa ini ?
Adakah masyarakat
7
23.33
melayu sekarang
memahami tentang adat
dalam kelahiran bayi ?
Adakah anda pernah
11
36.67
menghadiri majlis
mencukur jambul bayi ?
Sumber: Kajian Lapangan 2015

23

76.67

19

63.33

Rajah 4 : Peratusan Responden Terhadap Pengetahuan


Umum Masyarakat

Melayu

Mengenai Adat Kelahiran


100%
90%
80%
70%

56.67

63.33
76.67

60%
50%
40%
30%
20%

43.33

36.67
23.33

10%
0%

Soalan Umum (1)

Soalan Umum (2)


Ya

Soalan Umum (3)

Column1

Sumber: Kajian Lapangan 2015

Rajah 5 : Responden Terhadap Pengetahuan Umum


Adat Kelahiran

19

961211095066

Pengetahuan Umum

Ya; 34%

Ya
Tidak

Tidak; 66%

Sumber : Kajian Lapangan 2015

Berdasarkan Jadual 4, didapati paling ramai responden


menyatakan tidak dengan penyataan masyarakat melayu sekarang
masih memahami tentang adat dalam kelahiran bayi iaitu seramai
23 orang bersamaan 76.67 % yang memilih tidak. Responden yang
paling sedikit menyatakan ya adalah pada penyataan tersebut juga
dengan seramai 7 orang bersamaan 23.33 %. Bagi penyataan
mengenai pengamalan masyarakat melayu dalam amalan adat
kelahiran masih diamalkan, seramai 13 orang bersamaan 43.33%
yang memilih ya manakala seramai 17 orang bersamaan 56.67%
yang memilih tidak dengan penyataan tersebut. Bagi penyataan
seterusnya kehadiran masyarakat melayu ke majlis cukur jambul,
seramai 19 orang bersamaan 63.33% memilih tidak dan sebanyak
36.67% iaitu bersamaan 11 orang yang memilih ya dengan
penyataan tersebut.
Berdasarkan rajah 5 memaparkan bahawa hanya
mempunyai 34.44% yang memahami dan mempunyai pengetahuan
mengenai adat kelahiran. Namun demikian, mempunyai 65.56%
responden yang tidak memahami mengenai adat kelahiran.
20

961211095066

5.3.2 Adat Sebelum Kelahiran


Jadual 4 menunjukkan adat sebelum kelahiran bayi yang masih
diamalkan di kawasan Kangar,Perlis.
Jadual 4 : Analisis adat sebelum kelahiran bayi yang masih
diamalkan di kawasan Kangar, Perlis.
Bil
1

Adat-adat Sebelum
Kelahiran
Adakah amalan

Ya
f

Tidak
f

30

100

30

100

30

100

melenggang perut masih


2

diamalkan wanita kini ?


Adakah wanita kini
mengamalkan mandi
bunga dalam adat
melenggang perut untuk
menguatkan semangat ibu

hamil ?
Adakah anda mengetahui
amalan tepuk mayang
adalah adat dalam upacara
melenggang perut ?

Rajah 6 : Peratusan Responden Terhadap Adat Sebelum


Kelahiran Masyarakat

Melayu

21

961211095066

100%
90%
80%
70%
60%
50%

100

100

100

Soalan Sebelum (1)

Soalan Sebelum (2)

Soalan Sebelum (3)

40%
30%
20%
10%
0%

Ya

Column1

Sumber : Kajian Lapangan 2015

Rajah 7 : Responden Terhadap Adat Sebelum Kelahiran


Masyarakat Melayu

Adat Sebelum Kelahiran

Ya
Tidak

100%

Sumber : Kajian Lapangan 2015


Berdasarkan Jadual 6, didapati semua responden
menyatakan tidak untuk semua persoalan mengenai adat sebelum
kelahiran iaitu seramai 30 orang bersamaan 100% . Persoalan yang
ditujukan adalah pengamalan melenggang perut pada masa kini,
22

961211095066

pengamalan mandi bunga serta pengetahuan responden mengenai


tepuk mayang dalam adat melenggang perut. Berdasarkan rajah 3,
ini membuktikan amalan tersebut tidak diamalkan pada masa ini
kerana ia merupakan amalan yang bertentangan dengan syariat
islam.
Berdasarkan rajah 7, memaparkan bahawa kesemua
responden iaitu 100% yang menyatakan amalan melenggang perut
sudah tidak diamalkan di kawasan Kangar.

5.3.3 Adat Semasa Kelahiran


Jadual 5 menunjukkan adat semasa kelahiran bayi yang masih
diamalkan di kawasan Kangar,Perlis.
Jadual 5 : Analisis adat semasa kelahiran bayi yang masih
diamalkan di kawasan Kangar, Perlis.
Bil
1

Adat-adat Semasa Kelahiran


Adakah masyarakat sekarang

Ya
f
1

%
3.33

Tidak
f
29

%
96.67

28

93.33

6.67

100

masih ada yang menggunakan


perkhidmatan tuk bidan untuk
2

menentukan jantina bayi ?


Adakah anda mengetahui
bahawa sunat memberi nama

yang baik kepada anak ?


Adakah anda bersetuju bahawa 30
berurut mampu memberi
keselesaan kepada otot-otot

23

961211095066

badan yang menjadi tegang


semasa proses kehamilan ?

Rajah 8 : Peratusan Responden Terhadap Adat Semasa


Kelahiran Masyarakat Melayu
100%

6.67

90%
80%
70%
60%
50%

96.67

100

93.33

40%
30%
20%
10%
0%

3.33
Soalan Semasa (1)

Soalan Semasa (2)


Ya

Soalan Semasa (3)

Column1

Sumber : Kajian Lapangan 2015


Rajah 9 : Responden Terhadap Adat Semasa Kelahiran
Masyarakat Melayu

Adat Semasa Kelahiran

Tidak; 34%
Ya; 66%

Ya

Tidak

24

961211095066

Berdasarkan Jadual 8, didapati paling ramai responden


menyatakan ya adalah pada penyataan soalan mengenai berurut
semasa proses kehamilan iaitu seramai 30 orang bersamaan 100%.
Responden yang paling sedikit menyatakan tidak adalah pada
penyataan mengenai memberi nama yang baik kepada bayi adalah
sunat adalah seramai 2 orang bersamaan 6.67%. Manakala,
responden yang memilih ya pada penyataan tersebut iaitu seramai
28 orang bersamaan 93.33%. Bagi penyataan mengenai
perkhidmatan tuk bidan dalam menentukan jantina bayi hanya 1
orang bersamaan 3.33% yang memilih ya dan seramai 29 orang
bersamaan 96.67% yang memilih tidak dengan penyataan tersebut.
Berdasarkan rajah 9 memaparkan bahawa mempunyai
65.56% yang memahami dan mempunyai pengetahuan mengenai
adat semasa kelahiran. Manakala, 34.44% responden yang tidak
memahami mengenai adat semasa kelahiran.

5.3.3 Adat Selepas Kelahiran


Jadual 6 menunjukkan adat selepas kelahiran bayi yang masih
diamalkan di kawasan Kangar,Perlis.
Jadual 6 : Analisis adat selepas kelahiran bayi yang masih
diamalkan di kawasan Kangar, Perlis.
Bil

Adat-adat Selepas Kelahiran

Adakah amalan bertungku

Ya
f
21

19

%
70

Tidak
f
9

%
30

63.33

11

36.67

perut masih diamalkan pada


2

masa ini ?
Adakah anda memahami
kaedah berbengkung selepas

25

961211095066

bersalin ?
Adakah berpantang selepas

30

100

23

76.67

23.33

bersalin mampu menjaga


keselamatan ibu ?
Adakah anda tahu bahawa

akikah adalah sunat dilakukan


pada hari ke-7 selepas
kelahiran seorang bayi ?
100%
90%
80%

30

23.33

36.67

70%
60%

100

50%
40%
30%

70

76.67

63.33

20%
10%
0%

Soalan Selepas (1) Soalan Selepas (2) Soalan Selepas (3) Soalan Selepas (4)
Ya

Column1

Rajah 10 : Peratusan Responden Terhadap Adat Selepas


Kelahiran Masyarakat Melayu
Sumber : Kajian Lapangan 2015
Rajah 11 : Responden Terhadap Adat Selepas Kelahiran
Masyarakat Melayu

26

961211095066

Adat Selepas Kelahiran

Tidak; 23%

Ya; 78%

Ya

Tidak

Sumber : Kajian Lapangan 2015


Berdasarkan Jadual 10, didapati paling ramai responden
menyatakan ya dengan penyataan soalan mengenai amalan
berpantang selepas bersalin iaitu seramai 30 orang bersamaan
100% yang memilih ya. Responden yang paling sedikit menyatakan
tidak adalah pada penyataan amalan bertungku perut adalah
seramai 9 orang bersamaan 30%. Manakala, responden yang
memilih ya pada penyataan tersebut iaitu seramai 21 orang
bersamaan 70%. Bagi penyataan pemahaman kaedah berbengkung
seramai 19 orang bersamaan 63.33% yang memilih ya dan seramai
11 orang bersamaan 36.67% yang memilih tidak dengan penyataan
tersebut. Bagi penyataan seterusnya ialah pengetahuan mengenai
sunat melakukan akikah, seramai 7 orang bersamaan 23.33%
memilih tidak dan sebanyak 76.67% iaitu bersamaan 23 orang yang
memilih ya dengan penyataan tersebut.
Berdasarkan rajah 11 memaparkan bahawa mempunyai
77.5% yang memahami dan mempunyai pengetahuan mengenai
adat selepas kelahiran. Manakala, 22.5% responden yang tidak
memahami mengenai adat semasa kelahiran.
27

961211095066

Adat Kelahiran Kaum Melayu yang Masih Diamalkan di


kawasan Kangar, Perlis. ( dapatan daripada kaedah temu
bual )
Jadual 7 : Analisis Adat Kelahiran Kaum Melayu yang Masih
Diamalkan
di kawasan Kangar, Perlis
Bi

Adat

Informan 1

Informan 2

kelahiran
diamalkan
Adakah

Tidak kerana masyarakat

Tidak kerana ada setengah

masyarakat

Melayu sekarang kurang

adat kelahiran yang

Melayu

mengambil tahu tentang adat-

bertentangan dengan

sekarang

adat Melayu. Mereka ini

syariat Islam. Jadi,sudah

masih

mungkin hanya mengetahui

tak diamalkan sekarang.

memahami

amalan cukur jambul dan

Mungkin hanya sedikit adat

adat

belah mulut tetapi selebihnya

kelahiran iaitu yang

kelahiran ?

tidak.

diamalkan kini yang

yang masih
1

masyarakat melayu tahu


seperti berpantang dan
2

Adakah

Ya memandangkan saya sudah

bertungku perut.
Saya hanya tahu sedikit

anda

berkahwin, jadi saya

saja pasal upacara ini

mengetahu

mengetahui cara nak cukur

sebab saya tak kahwin

i dan

jambul bayi. Majlis ini

lagi. Jadi tak tahu sangat.

memahami

selalunya diadakan 7 hari

Tetapi saya pernah

upacara

selepas kelahiran bayi.

menghadiri majlis cukur

mencukur

jambul anak kakak saya

jambul bayi

untuk mengetahui

bagaimana ia dilakukan
28

961211095066

Adakah

Ya tetapi hanya sedikit yang

dengan lebih jelas.


Tidak, tak pernah tahu pun

anda tahu

saya tahu sebab ibu saya

adanya amalan ini.

amalan

pernah memberitahu kepada

melenggan

saya tentang amalan tersebut.

g perut

Namun, masyarakat sekarang

merupakan

dah tak buat sebab amalan

salah satu

tersebut bertentangan dengan

adat

syariat. Tambahan lagi,

kelahiran ?

masyarakat sekarang sudah


berpengetahuan dan
membezakan amalan yang
karut dan yang betul.

Berdasarkan Jadual 7 di atas, pengkaji telah menemu bual 2


orang penduduk yang mendiami kawasan Kangar, Perlis untuk
mendapatkan maklumat tentang amalan adat kelahiran yang masih
diamalkan di kawasan Kangar, Perlis. Kedua-dua penduduk tersebut
dijadikan sebagai informan untuk membantu pengkaji dalam
menyiapkan temu bual ini.
Menurut kedua-dua informan yang ditemu bual, mereka
mengatakan bahawa tidak semua adat kelahiran yang masih
diamalkan. Informan pertama menyatakan bahawa masyarakat
Melayu sekarang kurang mengambil tahu tentang adat- adat Melayu
dan mereka ini mungkin hanya mengetahui amalan cukur jambul
dan belah mulut tetapi selebihnya tidak. Manakala informan kedua
menyatakan

bahawa

ada

setengah

adat

kelahiran

bertentangan dengan syariat Islam. Jadi,sudah


sekarang.

Mungkin

hanya

sedikit

adat

yang

tak diamalkan

kelahiran

iaitu

yang

diamalkan kini yang masyarakat melayu tahu seperti berpantang


dan bertungku perut.
Seterusnya, amalan kedua iaitu amalan upacara mencukur
jambul

bayi

dalam

adat

kelahiran.

Bagi

informan

pertama

menyatakan bahawa dia sudah berkahwin, jadi dia mengetahui cara


29

961211095066

nak cukur jambul bayi. Majlis ini selalunya diadakan 7 hari selepas
kelahiran bayi. Informan kedua pula menyatakan bahawa dia hanya
tahu sedikit saja pasal upacara ini. Tetapi informan kedua pernah
menghadiri majlis cukur jambul anak kakak dia untuk mengetahui
bagaimana ia dilakukan dengan lebih jelas.
Amalan melenggang perut merupakan adat kelahiran. Bagi
informan pertama menyatakan bahawa masyarakat sekarang dah
tak buat sebab amalan tersebut bertentangan dengan syariat.
Tambahan lagi, masyarakat sekarang sudah berpengetahuan dan
membezakan amalan yang karut dan yang betul. Akhbar Berita
Harian

juga

turut

menyatakan

amalan

melenggang

perut

bertentangan dengan islam iaitu dalam artikelnya Antara Islam dan


Adat Resam. Informan kedua pula menyatakan bahawa dia tidak
tahu mengenai amalan melenggang perut.

6.0

Rumusan

6.1 Pengenalan
Secara kesimpulannya, kajian ini adalah bertujuan untuk
mengetahui adat kelahiran di kawasan Kangar, Perlis. Objektif kajian
ini adalah untuk mengenalpasti adat kelahiran kaum Melayu di
kawasan Kangar, Perlis dan mengkaji adat kelahiran yang masih
diamalkan di kawasan Kangar, Perlis.
Untuk mencapai objektif kajian tersebut, sebanyak 30 orang
penduduk yang tinggal di kawasan tempat kajian telah dipilih
sebagai responden kajian ini.
30

961211095066

6.2 Kaedah kajian dan demografi responden


Terdapat 3 kaedah kajian yang dipilih untuk menjalankan kajian
ini iaitu kaedah soal selidik, kaedah temu bual dan kaedah rujukan.
Dalam menjalankan kaedah soal selidik, seramai 30 orang
responden telah dipilih secara rawak daripada populasi tempat
kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sebanyak 9 orang
lelaki dan 21 orang perempuan telah dipilih untuk menjawab satu
set soal selidik tersebut dan kebanyakan daripada kalangan umur
18-30 tahun. Manakala pengkaji juga telah menemu bual 2 orang
penduduk yang tinggal di kawasan tempat kajian untuk
mendapatkan pandangan mereka berkenaan objektif kajian yang
ingin dikaji.
Setelah mengumpulkan data daripada responden dan
temubual, dalam aspek penganalisisan data, pengiraan manual
akan diguna pakai. Oleh sebab itu, kekerapan dan peratus sahaja
akan dijadikan data untuk dianalisis.
6.3 Adat kelahiran bayi kaum Melayu di kawasan Kangar,
Perlis
Dapatan kajian juga mendapati bahawa terdapat 3 peringkat
adat kelahiran di kawasan Kangar. Menurut rujukan yang dijalankan
bahawa 3 peringkat adat kelahiran ialah sebelum, semasa dan
selepas kelahiran.
6.4 Adat kelahiran bayi kaum Melayu yang masih diamalkan
di kawasan Kangar, Perlis
Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa tidak semua adat
kelahiran bayi diamalkan oleh masyarakat Melayu pada masa ini.
Menurut soal selidik yang dikumpulkan, pengkaji mendapati majoriti
responden menyatakan bahawa kebanyakan adat kelahiran sudah
tidak diamalkan iaitu adat melenggang perut, tepuk mayang dan
mandi bunga kerana ada sesetengah amalan dalam adat kelahiran
bertentangan dengan islam.
31

961211095066

Selain itu, amalan semasa dan selepas kelahiran masih


diamalkan pada masa ini iaitu mencukur jambul, membelah mulut,
berpantang, bertungku perut dan berbengkung. Responden
menyatakan YA bahawa amalan semasa dan selepas kelahiran
masih tidak bertentangan dengan islam.
6.5 Kesimpulan
Hasil daripada kajian yang dijalankan, didapati terdapat 3
peringkat dalam adat kelahiran bayi di kawasan Kangar, Perlis iaitu
sebelum, semasa dan selepas kelahiran. Daripada ketiga-tiga
peringkat tersebut, didapati amalan sebelum kelahiran bayi
merupakan peringkat paling dominan yang tidak diamalkan di
kawasan Kangar, Perlis
Daripada dapatan kajian ini, diharapkan adat kelahiran bayi
masyarakat Melayu masih diamalkan oleh penduduk yang tinggal di
kawasan Kangar agar adat warisan tidak terus hilang.

32

961211095066

RUJUKAN
A.Aziz Deraman dan Wan Ramli Wan Mohammad, 1995. Adat Dan
Pantang Larang Orang Melayu. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Adilah Mohammad Halim (2012). Adat Kelahiran Masyarakat
Malaysia. Dicapai pada Mac 4, 2015, dari
https://pendidikansivikk3.wordpress.com/2012/05/14/adat-resamkelahiran-masyarakat-malaysia-19/
Google Maps (2015). Dicapai pada Februari 29, 2015, dari https://
maps.google.com
Kamus Dewan, 2007. Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka
Syed Alwi Sheikh Al-Hadi,1986. Adat Resam Dan Adat Istiadat
Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

33

961211095066

LAMPIRAN

Foto 1: Majlis cukur jambul


bayi

34

961211095066

Foto 2 : Upacara membelah mulut bayi

Temu Bual

35

961211095066

Bil

Adat kelahiran

Informan 1

Informan 2

yang masih
1

diamalkan
Adakah
masyarakat
Melayu
sekarang
masih
memahami
adat kelahiran

?
Adakah anda
mengetahui
dan
memahami
upacara
mencukur

jambul bayi ?
Adakah anda
tahu amalan
melenggang
perut
merupakan
salah satu
adat kelahiran
?
BORANG SOAL SELIDIK
Kerja Khusus Pengajian Am
Makluman kepada respoden :

Soal selidik ini adalah bagi memenuhi keperluan Penilaian


Berasaskan Sekolah(PBS) untuk mata pelajaran Pengajian Am 900/4.
Soal selidik untuk mengkaji adat kelahiran oleh kaum melayu dan
mengenalpasti adat kelahiran yang masih diamalkan oleh kaum
melayu di Kangar, Perlis. Segala maklumat yang diberikan akan
dirahsiakan dan ia hanya digunakan untuk kepentingan kajian
sahaja.
36

961211095066

BAHAGIAN A: DATA DEMOGRAFI RESPONDEN


Tandakan (

) pada yang berkenaan.

1) Jantina
Lelaki
Perempuan
2) Umur
18 30 tahun
31 45 tahun
46 ke atas tahun
3) Taraf Perkahwinan
BUJANG
BERKAHWIN
LAIN-LAIN

BAHAGIAN B
Berdasarkan pada kenyataan yang diberikan, jawab soalan
berikut dengan jujur dan telus. Baca dengan teliti setiap
kenyataan. Pilih satu jawapan dengan menandakan (

dalam ruang berkenaan.


NO
1)

SOALAN
Adakah semua adat melayu dalam kelahiran masih

2)

diamalkan pada masa ini ?


Adakah masyarakat melayu sekarang memahami

3)

tentang adat dalam kelahiran bayi ?


Adakah anda pernah menghadiri majlis mencukur

4)

jambul bayi ?
Adakah masyarakat sekarang masih ada yang
menggunakan

5)

perkhidmatan

tuk

menentukan jantina bayi ?


Pada zaman dahulu, pantang

bidan

untuk

larang

amat

dititikberatkan kepada wanita hamil, adakah wanita


37

YA

TIDAK

961211095066

kini masih mempercayai pantang larang turuntemurun yang mampu memberi kesan yang baik
6)

kepada ibu dan anak ?


Adakah amalan melenggang perut masih diamalkan

7)

wanita kini ?
Adakah wanita kini mengamalkan mandi bunga
dalam adat melenggang perut untuk menguatkan

8)

semangat ibu hamil ?


Adakah anda mengetahui amalan tepuk mayang

9)

adalah adat dalam upacara melenggang perut ?


Adakah anda mengetahui bahawa azan dan iqamat
didengarkan

di

telinga

bayi

adalah

untuk

10)

menghalau jin dan syaitan dari menghampiri bayi ?


Wajarkah amalan membelah mulut diteruskan pada

11)

masa ini ?
Adakah anda mengetahui uri bayi tidak boleh
ditanam sesuka hati untuk menjaga keselamatan

12)

bayi tersebut ?
Adakah anda mengetahui bahawa sunat memberi

13)

nama yang baik kepada anak ?


Adakah anda memahami dengan jelas upacara

14)

mencukur jambul bayi ?


Adakah masyarakat sekarang masih mengadakan
kenduri nasi kunyit pada hari ke-7 selepas kelahiran

15)

bayi ?
Adakah

16)

menjaga keselamatan ibu ?


Adakah amalan bertungku perut masih diamalkan

17)

pada masa ini ?


Adakah anda memahami

18)

selepas bersalin ?
Adakah anda bersetuju bahawa berurut mampu

berpantang

selepas

bersalin

kaedah

mampu

berbengkung

memberi keselesaan kepada otot-otot badan yang


19)

menjadi tegang semasa proses kehamilan ?


Adakah anda mengetahui bahawa pemakanan ibu
selepas bersalin mampu mempengaruhi kesihatan

20)

anak ?
Adakah anda tahu bahawa akikah adalah sunat
38

961211095066

dilakukan pada hari ke-7 selepas kelahiran seorang


bayi ?

39

Anda mungkin juga menyukai