Anda di halaman 1dari 3

4.

Langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia dalam usaha
untuk memajukan ekonomi Negara
Antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh
Malaysia dalam usaha untuk memajukan ekonomi negara
ialah dengan menguasai pelbagai kemahiran. Selain itu,
masyarakat juga sepatutnya melengkapkan diri dengan
ilmu pengetahuan supaya lebih mahir dalam melakukan
sesuatu
perkara.
Seterusnya, pihak
berkuasa
bertanggungjawab
menjaga
keamanan..negara..dan..mengekalkan..kedaulatan..negara.
Rakyat mestilah bersatu padu untuk mengukuhkan
perpaduan kaum. Rakyat juga perlu bersikap kreatif dan
inovatif untuk
menghasilkan
produktif
yang
cemerlang.Kerajaan
perlu
menggalakkan
pelaburan
asing di negara kita untuk menambahkan bilangan tenaga
mahir yang terdiri dari rakyat Malaysia. Penduduk Malaysia
harus mengurangkan kerenah biokrasi kerana hal ini akan
mencemarkan nama baik negara. Dengan ini kerajaan
dapat meluaskan pasaran ke peringkat antarabangsa dari
segi
eksport
dan
import.
Di samping itu, melakukan penyelidikan dan
pembangunan juga
boleh
diambil
dalam
usaha
menjadikan negara
hub
halal.
Justeru
kerajaan
dapat memperatkan hubungan diplomatik antara negaranegara yang maju seperti Korea, Jepun dan Britain.
Kerajaan juga perlulah menambah institusi pengajian
tinggi untuk
melahirkan
generasi
yang
cemerlang,
gemilang dan terbilang. Dengan adanya generasi seperti
ini, dapat meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan
Malaysia.

5. Langkah-langkah membentuk Malaysia sebagai sebuah
negara maju..
Antara
langkah-langkah
membentuk
Malaysia
sebagai sebuah negara maju ialah kita perlulah sentiasa
bersikap inovatif dan berusaha memperbaiki kelemahan
diri supaya
dapat
membantu
meningkatkan
taraf
kehidupan.Keamanan dan perpaduan perlulah sentiasa
dipelihara kerana kemajuan sesebuah negara itu
dipengaruhi oleh keadaan didalam negaranya. Jika negara
kita tidak aman, pelabur dari negara luar pasti was-was
untuk melabur di negara kita.Kita memerlukan pelabur
asing
untuk
melabur
di
negara
kita
untuk
mengukuhkan..kewangan..negara.
Selain itu, faktor pemerintahnya juga diambil kira.
Pemerintah yang memerintah negara kita perlulah seorang
yang adil, sentiasa berwibawa,sentiasa berpandangan jauh
dan berkebolehan menjangka perubahan yang bakal
berlaku.Hal ini penting untuk memastikan negara kita
sentiasa
berkembang
mengikut
peralihan
masa.Seterusnya,kita perlu meneliti dan menghayati
perubahan yang berlaku pada masyarakat lalu dan
mengambil iktibar daripada peritiwa yang telah berlaku
serta menjadikannya sebagai inspirasi untuk terus maju.
Selanjutnya, kawasan-kawasan yang strategik yang
dapat menarik minat pelancong asing, bolehlah dimajukan
untuk tujuan pelancongan. Hal ini dapat membantu negara
dalam mempromosikan negara kita kepada negara lain.

(b) Nyatakan langkah-langkah untuk menghadapi cabaran di atas ( 5 markah) Langkah-langkah untuk menghadapi cabaran di atas ialah ..negara. bolehlah dihantar belajar ke luar negara supaya mereka mendapat pengetahuan yang lebih mendalam dan lebih terperinci seterusnya dapat memberi serba sedikit ilmu yang diperoleh ketika berkhidmat kepada. cabaran bagi memupuk nilai-nilai patriotisme dalam diri generasi muda agar kedaulatan negara terjamin .Pusat-pusat pendidikan perlulah dimajukan dan pendidikan haruslah dijadikan sebagai keutamaan kerana ilmu itu pelita hidup.maju.mereka.seperti.negara...nega ra. negara kita perlulah meningkatkan teknologi.ICT. teknologi negara asing seperti negara Jepun lebih canggih daripada negara kita. cabaran dalam mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia . Selain itu . Sektor pengangkutan dan perhubungan perlulah dimajukan seiring dengan kemajuan ekonomi yang dicapai untuk memudahkan lagi perjalanan kita ke sesuatu destinasi.. Seterusnya . seperti yang diketahui umum..juga. Selanjutnya . Seperti yang kita ketahui. 6. sekolah-sekolah yang menawarkan bidang teknikal perlulah ditambah supaya dapat melahirkan lebih ramai lagi tenaga mahir di dalam negara kita.Selanjutnya. Program-program yang berkaitan seperti program cara menjadi pengusaha atau usahawan yang berjaya boleh diadakan untuk memberi panduan kepada para pengusaha dan usahawan untuk memajukan perusahaan masing-masing. Selain itu. Para pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM. cabaran untuk memastikan ekonomi negara yang kukuh seterusnya dapat menjadikan negara Malaysia sebagai negara yang kuat dan akhir sekali cabaran mengekalkan persefahaman antara kaum di Malaysia . zaman sekarang merupakan zaman kemunculan teknologiteknologi canggih..kita.Cabaran Malaysia bagi menjamin kedaulatan negara (a) Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia kedaulatan negara ( 5markah) bagi menjamin Cabaran yang dihadapi Malaysia bagi menjamin kedaulatan negara ialah ancaman anasir-anasir luar yang cemburu dengan keharmonian negara Malaysia . Oleh itu... Pihak kerajaan juga bolehlah membantu pengusaha-pengusaha kecil dan usahawan-usahawan muda dengan memberi wang insentif kepada mereka supaya mereka dapat menggunakan wang tersebut untuk memajukan perusahaan mereka sehingga ke peringkat yang lebih tinggi.agar. kita boleh juga membuat pertukaran teknologi agar negara kita juga setanding dengan negara mereka... Oleh itu..

Sejarah membuktikan pentingnya sesebuah negara menjalin hubungan dengan negara-negara jiran. Selain itu . Contohnya dalam bidang ekonomi. besar kepada negara-negara Di samping itu. maka harapan Malaysia untuk merealisasikan hasrat kerajaan mencapai Wawasan 2020 akan termakbul. 8. iktibar kepada rakyat Malaysia ialah rakyat Malaysia hendaklah mengamalkan sikap toleransi antara kaum demi mengekalkan keamanan negara seperti tidak membicarakan isu-isu sensitif yang boleh menyebabkan perbalahan kaum. iktibar kepada saya kita hendaklah saling membantu demi mencapai kejayaan yang lebih gemilang. Rumusan [5 markah] Melalui tajuk ini. Selain itu. Harapan untuk masa depan Malaysia agar terus memantapkan lagi hubungan serantau dan juga antarabangsa sama ada melalui pertukaran teknologi. menggalakkan masyarakat Malaysia terlibat dengan aktiviti yang mendatangkan keuntungan ekonomi seperti berniaga . Seterusnya . Selain itu Asean juga memberikan sumbangan rantau Asia Tenggara. budaya dan sukan. . Sehubungan dengan itu. iktibar kepada negara ialah negara Malaysia hendaklah menjaga dan mengekalkan hubungan baik dengan negara serantau. Contohnya.mengadakan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti bergotong-royang yang mampu mengekalkan perpaduan kaum . MAPHILINDO dan ASEAN. saya memperolehi pengetahuan tentang peranan dan sumbangan Malaysia dalam pertubuhan serantau seperti ASA. Akhirnya . dalam menyelesaikan pertelingkahan antara Malaysia-Filipina dan Malaysia-Indonesia.dengan menyediakan angkatan tentera yang kuat dan mempertingkatkan kecanggihan teknologi dalam bidang pertahanan . Sekiranya semangat iniberkekalan. sokongan negara-negara serantau amat diperlukan.Kita juga dapati perlunya hubungan persahabatan antara negara demi kepentingan rakyat dan negara.Saya juga dapat mengetahui faedah yang diperolehi oleh Malaysia melalui hubungan serantau. Selanjutnya . Misalnya isu lagu Negaraku yang menjadi perbalahan dengan Indonesia telah berjaya diselesaikan melalui rundingan. mengadakan perbincangan antara kaum dalam menyelesaikan sesuatu masalah . mengadakan sambutan hari kemerdekaan peringkat sekolah di sekolah masing-masing dan mengadakan pameran biografi tentang pejuang-pejuang yang gugur di medan perang demi mempertahankan negara.