Anda di halaman 1dari 3

4.

Langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia dalam usaha


untuk memajukan ekonomi Negara
Antara langkah-langkah yang boleh diambil oleh
Malaysia dalam usaha untuk memajukan ekonomi negara
ialah dengan menguasai pelbagai kemahiran. Selain itu,
masyarakat juga sepatutnya melengkapkan diri dengan
ilmu pengetahuan supaya lebih mahir dalam melakukan
sesuatu
perkara.
Seterusnya, pihak
berkuasa
bertanggungjawab
menjaga
keamanan..negara..dan..mengekalkan..kedaulatan..negara.
Rakyat mestilah bersatu padu untuk mengukuhkan
perpaduan kaum. Rakyat juga perlu bersikap kreatif dan
inovatif untuk
menghasilkan
produktif
yang
cemerlang.Kerajaan
perlu
menggalakkan
pelaburan
asing di negara kita untuk menambahkan bilangan tenaga
mahir yang terdiri dari rakyat Malaysia. Penduduk Malaysia
harus mengurangkan kerenah biokrasi kerana hal ini akan
mencemarkan nama baik negara. Dengan ini kerajaan
dapat meluaskan pasaran ke peringkat antarabangsa dari
segi
eksport
dan
import.
Di samping itu, melakukan penyelidikan dan
pembangunan juga
boleh
diambil
dalam
usaha
menjadikan negara
hub
halal.
Justeru
kerajaan
dapat memperatkan hubungan diplomatik antara negaranegara yang maju seperti Korea, Jepun dan Britain.
Kerajaan juga perlulah menambah institusi pengajian
tinggi untuk
melahirkan
generasi
yang
cemerlang,
gemilang dan terbilang. Dengan adanya generasi seperti
ini, dapat meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan
Malaysia.

5. Langkah-langkah membentuk Malaysia sebagai sebuah


negara maju..
Antara
langkah-langkah
membentuk
Malaysia
sebagai sebuah negara maju ialah kita perlulah sentiasa
bersikap inovatif dan berusaha memperbaiki kelemahan
diri supaya
dapat
membantu
meningkatkan
taraf
kehidupan.Keamanan dan perpaduan perlulah sentiasa
dipelihara kerana kemajuan sesebuah negara itu
dipengaruhi oleh keadaan didalam negaranya. Jika negara
kita tidak aman, pelabur dari negara luar pasti was-was
untuk melabur di negara kita.Kita memerlukan pelabur
asing
untuk
melabur
di
negara
kita
untuk
mengukuhkan..kewangan..negara.
Selain itu, faktor pemerintahnya juga diambil kira.
Pemerintah yang memerintah negara kita perlulah seorang
yang adil, sentiasa berwibawa,sentiasa berpandangan jauh
dan berkebolehan menjangka perubahan yang bakal
berlaku.Hal ini penting untuk memastikan negara kita
sentiasa
berkembang
mengikut
peralihan
masa.Seterusnya,kita perlu meneliti dan menghayati
perubahan yang berlaku pada masyarakat lalu dan
mengambil iktibar daripada peritiwa yang telah berlaku
serta menjadikannya sebagai inspirasi untuk terus maju.
Selanjutnya, kawasan-kawasan yang strategik yang
dapat menarik minat pelancong asing, bolehlah dimajukan
untuk tujuan pelancongan. Hal ini dapat membantu negara
dalam mempromosikan negara kita kepada negara lain.

Pusat-pusat pendidikan perlulah dimajukan dan pendidikan


haruslah dijadikan sebagai keutamaan kerana ilmu itu
pelita hidup. Para pelajar yang mendapat keputusan yang
cemerlang dalam peperiksaan SPM, bolehlah dihantar
belajar ke luar negara supaya mereka mendapat
pengetahuan yang lebih mendalam dan lebih terperinci
seterusnya dapat memberi serba sedikit ilmu yang
diperoleh
ketika
berkhidmat
kepada..negara.
Sektor pengangkutan dan perhubungan perlulah
dimajukan seiring dengan kemajuan ekonomi yang dicapai
untuk memudahkan lagi perjalanan kita ke sesuatu
destinasi. Selain itu, sekolah-sekolah yang menawarkan
bidang teknikal perlulah ditambah supaya dapat
melahirkan lebih ramai lagi tenaga mahir di dalam negara
kita. Seperti yang kita ketahui, teknologi negara asing
seperti negara Jepun lebih canggih daripada negara kita.
Oleh
itu,
kita
boleh
juga membuat
pertukaran
teknologi agar negara kita juga setanding dengan negara
mereka.Selanjutnya, seperti yang diketahui umum, zaman
sekarang merupakan zaman kemunculan teknologiteknologi canggih. Oleh itu, negara kita perlulah
meningkatkan
teknologi...ICT..agar..negara..kita..juga..maju..seperti..nega
ra..mereka.
Pihak
kerajaan
juga
bolehlah
membantu
pengusaha-pengusaha kecil dan usahawan-usahawan
muda dengan memberi wang insentif kepada mereka
supaya mereka dapat menggunakan wang tersebut untuk
memajukan perusahaan mereka sehingga ke peringkat
yang lebih tinggi. Program-program yang berkaitan seperti
program cara menjadi pengusaha atau usahawan yang

berjaya boleh diadakan untuk memberi panduan kepada


para pengusaha dan usahawan untuk memajukan
perusahaan masing-masing.

6.Cabaran Malaysia bagi menjamin kedaulatan negara


(a) Jelaskan cabaran yang dihadapi Malaysia
kedaulatan negara ( 5markah)

bagi menjamin

Cabaran yang dihadapi Malaysia bagi menjamin kedaulatan negara


ialah ancaman anasir-anasir luar yang cemburu dengan keharmonian
negara Malaysia . Seterusnya , cabaran dalam mengekalkan perpaduan
kaum di Malaysia . Selanjutnya , cabaran bagi memupuk nilai-nilai
patriotisme dalam diri generasi muda agar kedaulatan negara terjamin .
Selain itu , cabaran untuk memastikan ekonomi negara yang kukuh
seterusnya dapat menjadikan negara Malaysia sebagai negara yang kuat
dan akhir sekali cabaran mengekalkan persefahaman antara kaum di
Malaysia
.
(b) Nyatakan langkah-langkah untuk menghadapi cabaran di atas
( 5 markah)

Langkah-langkah

untuk

menghadapi

cabaran

di

atas

ialah

dengan menyediakan angkatan tentera yang kuat dan mempertingkatkan


kecanggihan teknologi dalam bidang pertahanan . Seterusnya
,mengadakan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan seperti bergotong-royang
yang mampu mengekalkan perpaduan kaum . Selanjutnya , mengadakan
sambutan hari kemerdekaan peringkat sekolah di sekolah masing-masing
dan mengadakan pameran biografi tentang pejuang-pejuang yang gugur
di medan perang demi mempertahankan negara. Selain itu ,
menggalakkan masyarakat Malaysia terlibat dengan aktiviti yang
mendatangkan keuntungan ekonomi seperti berniaga . Akhirnya ,
mengadakan perbincangan antara kaum dalam menyelesaikan sesuatu
masalah .

8. Rumusan [5 markah]
Melalui tajuk ini, saya memperolehi pengetahuan
tentang peranan dan sumbangan Malaysia dalam
pertubuhan serantau seperti ASA, MAPHILINDO dan ASEAN.
Contohnya, dalam menyelesaikan pertelingkahan antara
Malaysia-Filipina dan Malaysia-Indonesia.Saya juga dapat
mengetahui faedah yang diperolehi oleh Malaysia melalui
hubungan serantau.
Sejarah membuktikan pentingnya sesebuah negara
menjalin hubungan dengan negara-negara jiran.Kita juga
dapati perlunya hubungan persahabatan antara negara
demi kepentingan rakyat dan negara. Selain itu Asean juga

memberikan sumbangan
rantau Asia Tenggara.

besar

kepada

negara-negara

Di samping itu, iktibar kepada saya kita hendaklah


saling membantu demi mencapai kejayaan yang lebih
gemilang. Contohnya dalam bidang ekonomi, sokongan
negara-negara serantau amat diperlukan.
Selain itu, iktibar kepada rakyat Malaysia ialah
rakyat Malaysia hendaklah mengamalkan sikap toleransi
antara kaum demi mengekalkan keamanan negara seperti
tidak
membicarakan
isu-isu
sensitif
yang
boleh
menyebabkan perbalahan kaum.
Sehubungan dengan itu, iktibar kepada negara ialah
negara Malaysia hendaklah menjaga dan mengekalkan
hubungan baik dengan negara serantau. Misalnya isu lagu
Negaraku yang menjadi perbalahan dengan Indonesia telah
berjaya diselesaikan melalui rundingan.
Harapan untuk masa depan Malaysia agar terus
memantapkan
lagi
hubungan
serantau
dan
juga
antarabangsa sama ada melalui pertukaran teknologi,
budaya dan sukan. Sekiranya semangat iniberkekalan,
maka harapan Malaysia untuk merealisasikan hasrat
kerajaan mencapai Wawasan 2020 akan termakbul.