Anda di halaman 1dari 9

LAMPIRAN

. STRATEGI PELAKSANAAN ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 3. …………………………………………………………………………………………………. OBJEKTIF ………………………………………………………………………………………………….. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… KESIMPULAN ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… .. KAD PENGENALAN : ……………………………………………………………………… PROGRAM :……………………………………………………………………… NAMA SEKOLAH :……………………………………………………………………… NAMA PROJEK :……………………………………………………………………… TEMPOH PELAKSANAAN :……………………………………………………………………… 1. 5.LAMPIRAN 1 LAPORAN PELAKSANAAN INTERNSHIP (Laporan antara 8 – 10 muka surat) NAMA PELAJAR : ……………………………………………………………………… NO. …. 4.. REFLEKSI a) Kekuatan Projek: ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… b) Kelemahan Projek: ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………… 2.. ………………………………………………………………………………………………….

Isu / Perkara yang difokus: 2.2 Kelemahan: 3.1 Kekuatan: 2. Analisis isu / perkara yang difokus: 2.LAMPIRAN 2 CATATAN REFLEKSI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN (Perlu disediakan bagi setiap aktiviti yang dijalankan oleh pelajar) 1. Cadangan penambahbaikan: (sila simpan dokumen ini di dalam portfolio anda) .

Amalan refleksi ini membolehkan pelajar menghayati dan meningkatkan profesionalisme keguruan secara efektif. mencari alasan. memilih strategi pelaksanaan tugasan dan seterusnya membuat penilaian kendiri. Antara perkara-perkara yang dicadangkan adalah seperti berikut:     Sejauh manakah objektif projek yang dirancang dan dilaksanakan tercapai? Apakah kekuatan dan kelemahan yang dapat dikenal pasti? Jelaskan langkah-langkah yang boleh difikirkan untuk membaiki pelaksanaan aktiviti tersebut ? Apakah faktor-faktor yang dapat membantu dalam meningkatkan atau menambah baikkan pelaksanaan projek tersebut? ii) Melaksanakan proses refleksi berpandukan format refleksi seperti di Lampiran 2 dan 2a. . Ia memerlukan penerokaan unsur-unsur yang ketara dan tersirat. 4. Proses ini membuat andaian sebab musabab berasaskan fakta – pemerhatian. temu bual dan soal selidik.  Memperkembangkan keupayaan celik akal pelajar bagi melahirkan kreativiti dan inovasi dalam setiap tugas yang dijalankan.  Refleksi dalam Internship membolehkan pelajar dibimbing untuk menaakul. 1999)  Amalan refleksi merupakan perlakuan memikirkan semula pengalaman pelajar. cadangan dan tindakan untuk membaiki diri yang dilakukan secara berterusan. Definisi Refleksi  Proses merenung. Ciri-Ciri Refleksi  Bermula dengan mengingat kembali  Melibatkan perasaan (domain afektif) terhadap sesuatu  Menentukan usaha secara sedar (conscious effort)  Bersedia mengubah sikap.  Meningkatkan kualiti insan guru yang mempunyai ilmu profesional keguruan. b) Antara panduan yang boleh diikuti ialah:i). Tujuan Refleksi:  Pelajar dapat mengesan keberkesanan pelaksanaan setiap tugasan yang dilaksanakan.LAMPIRAN 2a PENULISAN REFLEKSI 1. amalan dan tingkah laku positif Amalan Refleksi/Penilaian Kendiri Dalam Internship a) Satu proses mengkaji semula keberkesanan pelaksanaan Internship oleh pelajar sendiri melalui refleksi untuk mempertingkatkan kemahiran keguruan. menganalisis. Hendaklah dibuat selepas projek inovasi dalam PdP yang dijalankan oleh PPPBS selesai dilaksanakan.  Pelajar dapat menjadikan refleksi sebagai asas untuk menambah baik dan meningkatkan kualiti setiap tugasan secara berterusan. (Hanipah. 2. 3. kesedaran diri.

Perkara A01 Biodata Pelajar A02 Surat Pengenalan Diri A03 Salinan Borang Kehadiran Internship B01 Kertas Cadangan Projek Inovasi Dalam PdP B02 Rancangan Pengajaran Harian (RPH) B03 Menyediakan Laporan Projek Inovasi B04 Cadangan Penambahbaikan C01 Catatan Refleksi Mingguan D01 Maklumat Tambahan Projek Inovasi PdP D02 Rakaman video yang disimpan dalam cakera padat (CD) D03 Tandakan () .LAMPIRAN 3 INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ______________________________ SENARAI SEMAK KANDUNGAN PORTFOLIO INTERNSHIP PPG Bahagian A B C D Maklumat Diri Maklumat Projek Inovasi Amalan Refleksi Lain-lain No.

4 23.9 2.0 .LAMPIRAN 4 BORANG PR5 INSTITUT PENDIDIKAN GURU: KAMPUS_______________________________ BORANG PENILAIAN INTERNSHIP Perhatian: Borang ini digunakan untuk penilaian Internship yang perlu dilengkapkan oleh mentor/pensyarah dan pengurus sekolah.4 6.0 19.: ______________________ Kursus : ________________________________ Ambilan : _____________________ Major : _________________________________ Elektif : _____________________ Nama Sekolah : ________________________________________________________________ RUMUSAN UNTUK INTERNSHIP Petunjuk Tahap Tahap 1 : Terdapat banyak kelemahan Tahap 2 : Terdapat beberapa kelemahan Tahap 3 : Pencapaian sederhana Tahap 4 : Baik dalam banyak aspek Tahap 5 : Amat baik.0 .9 20.9 19.0 .9 4.10.P.0 - 3.9 12.0 12.0 .0 8.0 20% 0.3. Nama Pelajar : ____________________________________ No.5 24. K.5 .1.9 8.6.0 16. cemerlang dalam banyak aspek KRITERIA PEMARKAHAN MENGIKUT TAHAP TAHAP 10% 1 2 3 4 5 0.9 11.9 15.0 6.9 30.0 4.9 7.7.0 .0 30% 0.0 13.0 - 5.

CATATAN REFLEKSI (rujuk portfolio) (20 MARKAH) - Isu/perkara difokus Analisis kekuatan/kelemahan Cadangan penambahbaikan Rumusan 1 2 3 4 5 Markah D = __________ Jumlah Keseluruhan Markah = (A + B + C + D) = _______% RUMUSAN KESELURUHAN ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Tandatangan Mentor/Pensyarah Tandatangan Pengurus Sekolah/Ketua Jabatan ________________________________ (Nama: ) _______________________________ (Nama: Tarikh: Tarikh: _________________________ ) _________________________ . PENILAIAN PROJEK INOVASI DALAM PdP (rujuk portfolio) (30 MARKAH) 1 - Menyediakan laporan projek inovasi Cadangan penambahbaikan Laporan akhir pelaksanaan projek inovasi 2 3 4 5 Markah C = __________ D. PELAKSANAAN PROJEK INOVASI DALAM PdP (30 MARKAH) - Mengikut kesesuaian jadual perancangan Penglibatan aktif murid Impak kepada murid 1 2 3 4 Ulasan 5 Markah A = __________ 1 2 3 4 5 Markah B = __________ C. PERANCANGAN PROJEK INOVASI PdP (20 MARKAH) - Objektif jelas dan sesuai Pelan tindakan disediakan Sasaran pelajar dinyatakan Inovasi sesuai dengan sasaran B.BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR5) Arahan: Sila bulatkan angka yang berkenaan Aspek Tahap A.

Setiap aspek disediakan tahap yang digunakan sebagai petunjuk pencapaian pelajar. Borang PR5 digunakan untuk membuat penilaian Internship. Pengurus sekolah dan mentor perlu membuat perbincangan sebelum membuat rumusan dan penilaian pada borang PR5. sumber rujukan sesuai dengan tajuk. tetapi kurang teratur. persembahan sangat lemah B. PERANCANGAN INOVASI DALAM PdP Tahap 1 Perancangan tidak jelas. BORANG RUMUSAN PR5 INI TIDAK BOLEH DIBERIKAN KEPADA PELAJAR. teratur dan mengikut jadual perancangan. sangat teratur dan mengikut jadual perancangan. strategi tidak sesuai. persembahan mengikut format Tahap 4 Tahap 5 Perancangan projek inovasi jelas dan teratur. persembahan lemah Tahap 3 Perancangan projek inovasi jelas. strategi sesuai. Penglibatan murid kurang jelas. 3. 2.LAMPIRAN 5a PANDUAN PENGGUNAAN BORANG PENILAIAN INTERNSHIP (PR5) 1. tidak ada sumber rujukan. A. Projek inovasi tidak memberi Impak kepada murid Projek inovasi kurang memberi Impak kepada murid Projek inovasi kurang memberi Impak kepada murid Projek inovasi jelas memberi Impak kepada murid Projek inovasi sangat jelas memberi Impak kepada murid . tidak teratur dan tidak mengikut jadual perancangan. kurang teratur dan kurang mengikut jadual perancangan. sumber rujukan pelbagai dan sesuai dengan tajuk. tidak teratur. 4. strategi sesuai. strategi sesuai. Penglibatan murid jelas. sumber rujukan terhad. Empat komponen yang mengandungi aspek-aspek tertentu disediakan sebagai fokus membuat rumusan. strategi kurang sesuai. tetapi kurang teratur dan kurang mengikut jadual perancangan. persembahan kreatif dan mengikut format Tahap 4 Tahap 5 PELAKSANAAN INOVASI DALAM PdP Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Penglibatan murid tidak jelas. Penglibatan murid sangat jelas. sumber rujukan sangat terhad. Tahap 2 Perancangan projek inovasi kurang jelas. persembahan mengikut format Perancangan projek inovasi sangat jelas dan teratur. kurang teratur. Penglibatan murid jelas.

Berjaya meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti.C. Sangat berjaya meramal kesan sesuatu tindakan dan bertindak berlandaskan bukti. Dapat mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Tidak dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. Sentiasa berusaha menilai kekuatan dan kelemahan diri. CATATAN REFLEKSI Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Kurang berusaha untuk menilai diri Ada usaha untuk menilai kekuatan dan kelemahan diri. PENILAIAN PROJEK INOVASI DALAM PdP Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tidak jelas dan tidak teratur dalam menyediakan laporan projek inovasi Kurang jelas dan kurang teratur dalam menyediakan laporan projek inovasi Jelas tetapi kurang teratur dalam menyediakan laporan projek inovasi Jelas dan teratur dalam menyediakan laporan projek inovasi Sangat jelas dan sangat teratur dalam menyediakan laporan projek inovasi Tidak jelas dan tidak teratur dalam menyediakan cadangan penambahbaikan dan laporan akhir pelaksanaan projek inovasi Kurang jelas dan kurang teratur dalam menyediakan cadangan penambahbaikan dan laporan akhir pelaksanaan projek inovasi Jelas tetapi kurang teratur dalam menyediakan cadangan penambahbaikan dan laporan akhir pelaksanaan projek inovasi Jelas dan teratur dalam menyediakan cadangan penambahbaikan dan laporan akhir pelaksanaan projek inovasi Sangat jelas dan sangat teratur dalam menyediakan cadangan penambahbaikan dan laporan akhir pelaksanaan projek inovasi D. Berjaya mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens. seterusnya merancang langkah susulan. Kurang mengaitkan situasi dan pengalaman untuk membuat inferens. Kurang dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang telah diambil. . Dapat menghubungkaitkan sebab dan akibat yang telah diambil. seterusnya merancang langkah susulan. Berjaya menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Sangat berjaya menghubungkaitkan sebab dan akibat tentang tindakan yang diambil Tidak menunjukkan usaha untuk menghubung kait dalam merancang dan membuat tindakan susulan. Berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. Sangat berjaya menilai kekuatan dan kelemahan diri. Sangat berjaya mengaitkan sebab dan akibat untuk membuat inferens.