Anda di halaman 1dari 121

www.Tauheed-Sunnat.

com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan


w Books - Quran o Hadith

om
t.c
na
n
Su
d-
h ee
au
.T
w
w
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

á
:{Š™ù•


~k$Ñ+ÑyW

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 1


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
t.c
nna
Su
d-
Ü z!6hÝž @
Xì bŠ„]úŠÉ ì 7*
3Š wŠ » ËÑZ÷Ð [ÂkZ]Z|X G
éS5Ò}!z Uæq
ee
]ŸZ ‹Z‰
h
au

X N Yƒg66
WμvßáZzä™
.T
w

@  ™pì ©
ƒ 7{ç » yv ƒg ZË ykr 8gB; Ð ~¢{z Âì @…¸ ÔŠ Z
0  Ã: { IZ
w
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

]
h Zg f™ z )Y »]ŸZ ‹Z yZ ä • N W- D™·_gzZ _7~ V1Â\WŽ • b)„zt ~ |
{Š â » ` Z 5Zzo ^Z~\WN YƒgŠ ‡6ä™]!
t ‚ÆË\WgzZñ(tzf d»\Wž @ Š™7~8
ì c g
ë›ÐBŠ ]g ›çÐZ ïYì {ì »Y fƒzx ~Z Ù7Ð ]*
ZÄZÃ]!
Z \WgzZ ñYƒ Za
q
qƒÃ`gÎÆ]îì Leo %Z~ë! zhŽì kš
{zÐht ›ZÐ,™¨Ðwe: Z0çÐ/ÙW*Ð
EB’
Y °Éì 7» öZgzZY ØZgzŠpg˜~VzŠ6  ZŠ'
[öÆÌgâgzZìg ö§ |žì Le{zY™7“ @
ƒ
X ¶x ~Z ÑZY °~š ~uzŠ ÅTì »g ÖZz
«gzZì y;f ÑZY °~š
G¢E
sÑz³ìg åE 
5 ZwJ¤

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 2


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
t.c
n na
Su
d-
h ee

Û HÐg ±ZÆx|~ÄÜZgzZ]g â ZgzZ#


Ö â Z• â •
Û X :1•nZ ‹Z
au

Xì t•
.T

èù!
w

Z • D™m¾Z i ŸÐg ±Z ´Š »[NZ »x â Z c


x Z™[Z¤ ì @
ƒ mµb§Å9Ìx â Z HX :2•nZ ‹Z
w
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Û „Šy¶
Xƒô¥Åm¾ZgzZŠ Z®Åx Z™[Z~T• â • Û
WÅnkZ •DƒmµyWŒ
~e
! 1a h]çq ^nÒ ^Ò l…^f Œ] oÒ T” äÆ¡fÖ] s`Þ ˆnÞX :3•nZ ‹Z

•†m á] gñ^Ç×Ö Ÿ æ^%vm á] ‚â^Ž×Ö àÓÛÞ Ü×Ê än× ÜâçËm ^e ^Ú zá^Û% æ çÓe çe] ] çÃm ^e àm„Ö] ÝçÏÖ] oßÃm ^e äÞ]
! o•… ²] á^Ò Ý^Ú] åçÛ‰ æ Øq… o×Â] çÃÛjq] á^Ê …^’ÞŸ] æ àm†q^ãÛ×Ö p…çŽÖ] ^ÛÞ]

¶Å6B; Æy¢z–1Z äVMì ÅäVÍßyZ³~÷µš


³Ð yZ6_ ZÑX6_ ZÑ4ZÇ!
Z :h»g »Zz+̀'µš {gt»ä™ŠgÃT
6,Ë{z¤ ¸gzZ7h»g (ZÃ]Z|á Zz•gŠŽñ:ðƒ
× *
Xì CƒŸgÅvZ~kZ ÂB™Š' x â ZÐZ™ƒ5
Xì @ Ö â Z „Ð}gtÆg »Zz+̀'žì c
ƒŠ ZZ »# Š™ãZzäx £à ¬x â ZžZ

Ö â Zvß\W• â •
D™VYy´Z »žµ# Û Âì 
@YHÉÃx â Zžì ~Š™ ô¥täñg Z™g©Z
 X :4•nZ ‹Z
X •DQ
E
Û Ìt ä x £ ଠx â Z ]|X :5•nZ ‹Z
E
6Y #yZ \W ÂX ì Cƒ Ÿg Å õ ¬ Z}
nZg * ÄW §3Ò 7 Š â•
~ õG Éžì c
X •VY
†ÐÑ Ë]tb§Tì Úq
ZtÂì CƒmµÐ~0
 g !
zZ} Ö â Z¤
gŠ nÆx Z™[Z# ZX :6•nZ ‹Z
Ë ƒ†b§¾#
Xì $ Ö â Z• â •
Û$
Ë YÅ7
X à™†ÐyZä…Y #&¶q´Ã{z• â • Û Â$
Ë ƒ7†# Ö â ZZ
 X :7•nZ ‹Z
E E
Îx Z²Z »†6…Y # Âðƒ: [ ð{š!Z
Üz=s Ü * Ö âZZ
 ðƒ: [ ð{š!Âðƒ mµ#  X :8•nZ ‹Z
X7
E E
B;Æ õG mµ)ËÌÑmµHX :9•nZ ‹Z
Xì Y™³6 §3 Ò7

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 3


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
ZX :10•nZ ‹Z
kZ XäÃø mø ^føÊø†õÓøeø oûeô ]ø ‚ømø Ùø æø ^³ßø³iø Ü$ ³$ö ì [ZŽ H »]g „kZÅ53mÏd` îZ ÂY™7³¤

t.c
na
ñ 1ZäZ
X ųgzZB;»– ñ ]|ˆÆ

n
Su Û Âų¿g•VrZ¤
X H¿b§kZäxsZmg—H• â • ZX :11•nZ ‹Z
d-
ee

ZX :12•nZ ‹Z
Xì Y™¿ðÃ9s Üx â Z H ÂH7¤
h
au

Æñ@* ñ *
LZ ä @
¦ð¸gzZ\! Æ™¿6¿ñy%Z]|¤
¦ Âà ™B; ÆÑh* ZX :13•nZ ‹Z
.T
w
w

X HVYs Ü
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

hÐ~]Z|yZ2X :14nZ ‹Z
X åyÃ6
Û „Šy¶
:• â • mZì H¿6
e Û ä]Z|zŠzŠ 2X :15•nZ ‹Z
WTTňyWŒ
Xì HðúAÅkZ‰KÉVYx â ZX :16•nZ ‹Z
ò xâZ•â•
Û ÂÃâ •
Û D»yZZÆVÍßžì cÛ Én kZÃyZ ä öŬZ}
W
™áÐ~jŒ â• ¤
ZX :17•nZ ‹Z
Xì ;g™yÃðÉgÅVÍß\W •T Ø è}g vžZ
¸~g ¸x â Z ._Æ< J `W
¬6Á~g Zz)f Å /Z îG*ЮY ´Z Â7ŠŽñÌðÃ~*Šx â Z¨‰
6}9ì CƒZ
)c Ü zkZ¤
ZX :18•nZ ‹Z
X ÷nZ ‹Z6
Y #Â6
}9
e Ö âZ "
Z¸ ¸™ Hì‡?ŠÐ ˜â Z k1 ëÓ‘ Y °Z n Æ #
Wt ªZz¤ U
Z ]Z|\Wžì ‹X :19•nZ ‹Z
{¾x â ZÆ\WÐ p ÒkZ H•D™ÈVY~]Z|{g ! Û Âì µnƽ Z'
Š Z®Å[Z\Wž• â • Ö âZ
Z#
X ñƒ:
ÃxsZm•Z' Ö â ZtgzZ CƒÐ wÍ ZizgŽ 7b‡Æ#
ZŽ 7„z # Ö â Z kZ\WH Âì qq
Z¤
ZX :21•nZ ‹Z
V¹]uz} úŠQÂì „gƒ«[Z


Y ¹ ögE
@ Ö â Zt 2X :22•nZ ‹Z
ÐZƒÝqÐ j§kZ]â ZŽgzZì „gï~á$Æ! x»ÅyJZ Â#
Ö â ZŽèÑqì
Xìg »gŠ[ZŽì Iz{z•… â \W#
ÿNZ ‘L éE
7M¤ Û ìŠŽñÌ~ ànÏjÛ×Ö ^߳׳óq]æ b§ÏZ슎ñ~e
Z• â • WkZîªGE3r» ÿNZ ‘L é7M b§TX :23•nZ ‹Z
E
éE
5Ò›8E Ö â Z¤
Z z Âì È ~ {g !
# Ë Y à 7VYŠ Z%#
Z X :24•nZ ‹Z $ Ö â Z +ŠÐ éE 5Ò›8E Zz ÂìŠ Z%# Ö â Z)ú'
×Ð
GG .ÐÉ
Xì Š c Š¬»ä™„ Ö â ZÃVâ ›ƒ
 ZpgŠ Å#  ~kZ²ì [ZŽ H » ˜â Z è E
G4 ¨3
GG .Å
X pH »SÅ„  ZpgŠÃVâ ›x ¬~e WkZQÂì –ÐZ ñ *¦Ä» èG Zx â Z¤
E 4 ¨3 ZX :25•nZ ‹Z
Xì HzzÅä™™f Ó! ZgzZX :26•nZ ‹Z
~yZ f Z Â7–Ât¤

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 4


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
X D YK7VY™f ò Z¤
Y •Zƃ Š 4
 Âì mµq Ö â ZÅVñâ Z {g !
Æ\W#  ~yZ f ZX :27•nZ ‹Z
Z

t.c
na
ÑzB‚ÆÌZkZ~yZ f ZäVrZž•M
XƒH™f »Ze ™"
U tÐx â Z h'
Ë\WHX :28•nZ ‹Z

n
Su
E
Ö â Z¤µÝ »x Z™!WHX :29•nZ ‹Z
"
3m
X •yWÅZ úE
d-  ƃ
µx â Zƒ ž å¸0Æ#
ee

X ÷wÑ+ZQÂ7q Ö â ZgzZ ½ Z'


Zx Z™[Z# Ö â Z¤
Z# ZgzZX :30•nZ ‹Z
h
au

 1g !gŠ ÂÐFx â Z ÌÐ ~Š ÑzZ ~÷HvZ c


ž Hn¾ä xsZmZ'  žì Šg Zz {Š™7X :31•nZ ‹Z
.T

š ZZ
w

gŠ [Z ÂÐÃ0: x â ZݪõE
w

ÅyZ {z´ÆVñâ Z {g !
žìt%ZÔÄc $ 7Ð V>ª{°z Z÷tX 5[ZŽÐ
/šG
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Xì HzzÅù~Vñâ Z {g ! ä
Âì ^ Z: c
ì^ Ö â ZzgŠq
Ã6
# Š 4
Æ\WŠ ÑzZ
Û Â¸7éÐ#
X H[‚g Z »ÝªµÃäVrZ• â • Ö â Z•z{z¤
ZgzZX :32•nZ ‹Z
Z)c
Xì Hx|» ëÓ‘Y•BФ Ö â ZûgkZ• â •
•Bл]t\WÃ# Û X :33•nZ ‹Z
7tÃxsZmg—ÃX• D™tq ½Z »V:zŠ +Z \W~ xsZm• Z' ZX :34•nZ ‹Z
ZQ Âì)¤
X D™
m•Z'
Z • Ö â Z•z •sßñxsZmg—Ð V:VâzŠ¤
b¬\WÐ ä3Š ô¥Å# ZX :35•nZ ‹Z
Xì [ZŽ Hbâ •
Û X Ç} 7
ä™t{Š c ÑZaZûg »xsZ
iÐY m
Ö â ZÏZäxsZm•Z'
# ¦X ~ŠÃxsZm•Z'
Z * Z *
¦ä]Ñ»Û{]g t Ö â ZTñâ •
Å# Û X :36•nZ ‹Z
Ö â Z „z¤
H ¶Š Z%ÅyZ# Ö â ZgzZ Ëc
ZX :38•nZ ‹Z~eÆ# HwZÎ~eÆt ŸZÆŠ ÑzZ KZ0Æ
Û Z¥ù»#
ß~Š Z• Ö â Zq
Š 4
ÆxsZm•Z' Ö â Z •e
ZgzZX ~Y: # Š 4
g f ~g7ÅyZq ÆxsZm•Z'
Z
X ZY:

ô=X ìg:܇ÐKƬ~0 xsZm•Z'
zZ} Ö â Z Ån}uzŠ3 Zp: Z}
Z H ¶Š Z%# ¤
ZX :39•nZ ‹Z
Xìg »gŠ
Û HÐwÅx|yxgŠÆÇgzZÇ#
Xì t• Ö â ZX :40•nZ ‹Z
Û { ZeÂt Hì x £ H »#
Ì6Vî ZÇƺ• Ö â Z)ú'
× Å\W~ Ýzg Å]q ˜Z ãWŒ
Û •â•
Û X :41•nZ ‹Z
X: c
ìì YƒwEZ
E J'
mÓZ m{,Z6Vƒ Z§Æg ñ~e
WkZžZ
 ì [ZŽ H » (/pZ ) 竽ÉZ G ZX :42•nZ ‹Z
î* ZŒ‡ÂYƒ7¤
HwEZ »Ä
Xì Š
XCìg »gŠ[ZŽ „g: HÂì Š
H¤
ZX :43•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 5


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
G G G
g ÂÂì @
g ZX nÆw ð©šÅZ ~zf) c
ƒ nÆw ð©šÅZ ~zf¤ ì @ƒ nÆw ð©šÅZ ~zf Ä »x â ZX :44•nZ ‹Z

t.c
na
X cÛ VY°ÐÄkZä õÄW ¬Z}
â• ÃpÑ

n
Su ( Šƒ) èÛu… æ ^÷Ú^Ú] 1‰çÚ h^jÒ ä×fÎ àÚ æ
d-
ee

‡Ç» HÂì 
@Y ¹x â Z ÌÃ 5 Zg§Zz¤
Zì Š Ù•
HwEZ6{ ZC á Â »x â Z ~ e
WÅsf X :45•nZ ‹Z
h
au

X ZY=s Ü
.T
w
w
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

»ànû fôÚ% Ýõ^Úø ^fø Öø ^ãø ÛøÞ$]æ Üûãö ßûÚô ^ßøÛûÏøjøÞû ^Êø àønû Ûô×ô ¿6 ×Öø èô ÓømÿŸøœ hö^vø‘û]ø áø^Òø áö]ôæø

X •µZz6 Ù•
{ ZC á VàâzŠ—"gzZ 1x ÙZÐyZäë:•ÝªáZzµšgzZ
× Æ\W„ztì Š
x Z™[Z¥)ú' H{™E Û X :46•nZ ‹Z
»x Z™[WX~ ÜûãôÚô ^Úø ^ô eô Œõ^Þø]ö Ø% Òöçü ³Âö ‚ö³Êø Ýøçû ³mø• â •
X •gzZ ðÃ{z´ÆyZ c

•èÑqX Ç} 7
* Ö Z ÅxsZmg—sÜÃx|Æk*
™m{Ð # ZQ • Š Z%x â Z {g ! ZX :47•nZ ‹Z
sܤ
Û X Ìg ZÑZ[ZgzZÐVƒÌg ìZ[ZXÐVƒ¦vßÆ6C
Ð ÜöãÚô ø ^Úø ^ô e• â • Ù 2Š ÑzZ ~g7ÅxsZmxŠ WyŠÆ
X •Š Z%[ZÐyÊ Z%
!
YaÌxsZmY m
X: c
M ZŠ Z%ÐÜâ^Ú]Ã7ÆwßZ öÀÓhÆ\WX :48•nZ ‹Z
Û yÒ{Žz¦p
X•â• Ð Z Â7xsZmY m
ZŠ Z%Ð ÜãÚ ^Ú^e ¤
ZX :49•nZ ‹Z
X •D YnŠ Z%VYx â Z {g ! ÃyZ •Š Z%„Y m
Æ™uF Z¤
ZgzZX :50•nZ ‹Z
c
š Æ™[™s§ÅyZÃ Ö ªgzZ • ¸ sÜ[ZÆ VáZ Åx?Z :Y m
 yŠÆ # Z 0 HX :51•nZ ‹Z
XÙ7Âì¤ Z슎ñ~V1ÂÅ ¿IZgzZ< IZ6
gî]o»kZ HX ÇñY
EG
úÆyZvßCc Z@}g ‚J
e ~ux â Z™áÐñõz$ %ñZ]|izgž#
Ö ªžñY1™t¤ ZX :52•nZ ‹Z
Ö ªgzZ N â •
á yŠÆ# Û ¦g—Â#
Ö ZÆ™ VžVY7ë<XG Z 0Ð kZ H ÂÐN Y ñVZ
(ÅxsZ:Y m
X x Z™[ZN Y
G
• ë ÃVâ ~ ! ²x ZgzZì ÃÐ x Z x â Zžì ~ yZk
Z·,wßÑZz qzÁZ bÑw ð©šÅZ > ç0'X :53•nZ ‹Z
Xì F
Ô: c Ü Zœzh‚tq
6
‰ Š 4
Æ[»X
X wÑ+ÑZ©wÈÑZY YZ f Z Âì F Ü Zœh¤
6
‰ ZX :54•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 6


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Û yÒbÑŠ6
X•â• ZX :55•nZ ‹Z
¡x°Â79‚t¤

t.c
na
Ö ªÐx *
X ÇñYZg åVYyŠÆ#  tk
Æ-ZzÂì ¸Ð-Zz©ŸZ  2X :56•nZ ‹Z
¼'

n
Su Û ìŠ
Xì ñZg H• â • H6 VñÜqZt :Z »x â Z~e WkZž`èÐt òzt (Æe WX :57•nZ ‹Z
d-
ee

X •â• Û yÒ Äq†Ú ^Ò Üâ †nÛ• ^Þø†ôÚ ^øeô áøæû ‚ûãû m$ äÛñ] Üûâö ^ßø×ûÃø qøæø ìˆyWŒ
Û X :59•nZ ‹Z
h
au

Û X :59•nZ ‹Z
XìˆyWŒ
.T
w
w
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

àn$…]çÖ] Üã×ÃrÞ æ äÛñ] Üã×ÃrÞ æ š…Ÿ] oÊ ] çËÖj‰] àm„Ö] o× àÛÞ á] ‚m çÞ æ


D“’ÏÖ]E àÚ…Ÿ] oÊ Ü`Ö àÓÛÞ æ

}inÆyZ]gŠgzZ_g ZzÃyZ,Š ¯žgzZ~}i‰ ñ¯®Ž6


VÍßyZ,™yˆZëž•D™{Š Zg Zë
X~
( ]¸) ng ÑZ ° ×gzZ ž~ *ŠÃyZ HX • … â mµx â Z ¿IZ ]Z|Xžìt%ZÔÄc

X: c
ðƒ‚
X ;gÈH » ~0  {Š Zg Z ÂX ðƒ7¤
zZ} á â ÑZXì µZzs ÜuZutÂðƒ¤
ZgzZvZY • ZX :61•nZ ‹Z
Û X σÔŃ Ö â ZȈZQÂñY1™tt~ öÅZ {Šg Z¤
W
Xì [ZŽ H• â •  ×gzZe g Â# ZX :62•nZ ‹Z
X á憒ßm Ÿ èÚ ^nÏÖ] Ýçm æ …^ßÖ] áç ‚m äÛñ] Üâ ^ß×Ãq æX :63•nZ ‹Z
X ÏñYÅŠæÅyZyŠÆ# Ö ªgzZs§Åv W•D šŽx â ZÃ\Wäë c Š ¯gzZ
Ö â Z ÅVñâ ZÆg ñžì Š
E Ò›8E
 X ë 7VYîG
»%žZ 5 ž 6X • D C„ Z}
0šrÆ éE Ì# H"
Ut ~ kZ
E
Xì {gÃè~VìWƒ îG0šr
G
+
{B
X „gV¹úG3 Âì Š G.ЃE
Ht :Z»[Z Ì6ï N+Z
‡~eWkZ¶ ŠX :64•nZ ‹Z
%Z}g øÃVÍߎ •D šx â ZÐ~yZäëñ¯gzZ Då‚rŠÖ]E áçjÎ çm ^ÛÖ ^Þ†Ú ^e áæ‚ãm äÛñ] ÜãßÚ ^ß×óq æ
W~g øX¸gzZ HñäVrZž4ŽÐ
g¢Ðe
Xn
Ö â Z:gzZXìÈ6
Xì CƒIz# × Â: #
[Z§)ú' Ö â Z£6 Åñ~e
Y Zb WkZ
W
gzZ,Š VöŬvZÐyZXì @ 
ƒ«£Ð~0zZ} ÃXžì @
{ Çg ! U
ƒ" WkZ2X :65•nZ ‹Z
ÌtÐe
Ö â Z£tž ÇñYŒÂVƒ: ZŠ ZøZ•
Ã6
Xì 7^ # Û tÐx â Z ˤ x » » hy´Z
ZgzZ•f

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 7


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Xì Sg|HÅg¦Æ¿~]ÑqyZ• â • Û

t.c
na
Xìg »gŠ ô=~g7Åe
WXì Cƒx¥ÔÅ# Ö â ZÐyZhÆvZ G î*Юñ´ZX :66•nZ ‹Z

n
Su X èÛuæ• ^÷Ú^Ú] o‰çÚ h^jÒ ä×fÎ àÚ X :67•nZ ‹Z
d-
ee

X ÌØggzZì Ìx â ZŽì õ[W ñ[¬ÐkZgzZ


h
au

Ö â ZX Ç} 7
Žì 7„z sÜx|»# Ht :Z »x â Z6e
*™tÃ\W!õÑÂì Š g Â( [Â )~ e
WkZ
.T
w
w

XìÐ]›~ÇÆ]Z|\W
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

g• c
ì @
ƒÆwÑ+Zg• * Û ì CY Å7nÆ#
Y H7 »kZ • â • Ö â Z ]mZ ÌîÏX3Ie
WX :68•nZ ‹Z
XÆG@
X åØgD]ó‘ *™Ò6
 gzZì  V>ªÑÐ îÏX3IèYì =s ÜÌÂìG@
g•¤
ZgzZX :69•nZ ‹Z
{z åØgDÑ »TX N YáB‚]ó‘ ñ Z & œTgzZ ,Y•Â{zƒ Ò6V>ªn¾Ð T
 ú
Ö â Z£
X •gxzøVYÐ#

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 8


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
t.c
n na
Su
d-
h ee

Û ì CYÅ7ÌànßÚ çÛÖ]æ äÖ牅 æ ²] ÜÓ³nÖæ ^³Û³Þ]e Ö â Z]mZX :71•nZ ‹Z


au

~¹! ²• â • WnÆ#
.T
w

X •ãçÄÆà zÂ
w
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

!Zj»¹! ²Âƒ¤
X ñYc Zì ÌîªE ZÐ~ãçÆà zHX :73•nZ ‹Z
G3Ò®ašãçq
* ÑzB‚ÆñZ*
™m{Ãe ¦sÜÂì Š Ñ™è¦yëñ~eÆÝ
c  Æe
Ñz{ÇZ
 X :73•nZ ‹Z
Xì •âÆ*ZçzwßZÁ
{gJ Z ÏñY~Š > 2i qÃgª
Y Z̀Z »¿kZ H Âì ¸¤ bžì ¸x|»¿Æ áçû Ãö ³Òô ]…ø Üû³âö æø X :74•nZ ‹Z
äâ ikZì Y
X ìÈJ
Xìg »gŠ]o»kZz]ìÈJ
äâ iq Ûq
ZgzZŠ•Z ˤ
ZgzZHÂì nÆJÖ ª¤
# ZX :75•nZ ‹Z
U
¿tH:gzñYH" Z: c
Âì¤ ì" ÌÐxsZmg—> 2ini Z‘œñZŠ Z qÃgª
U bHX :76•nZ ‹Z
 sÜ
X Ç}Y7Â<
K y Ò Ž „ Ú Z Â7¤
Z 7c Ñz •{z ƒ "
Ç}Ye U b > 2i ñŠ ZX :77•nZ ‹Z
Z qÃgª
Ð Ë ` W¤
XN Y
Æ\Wž ñY H ãZz ¶ŠZŠ Z ï
» äÎk0 GšW±g qÃgª -Í‘*
b ä yç,G ZX :78•nZ ‹Z
¦ž ñY 1™t¤
X: c
å@ Û t6
¬9•
ƒZ \WÐzzÅT劎ñ[»
Xì ÈHÐ> 2iñŠ Z Âå7¤
ZX :79•nZ ‹Z
ñ Z & œä\
ŠVY[ZŽtú
X c å WÒ ñ Ã{¦ñZ' Ü 1ÂX¸[»r
[]úŠ‰  ™\W¤ ZgzZX :•nZ ‹Z
ZŠ Z b§¾~ÂN â •Û c_»$g—¤ Z õE ™k"xÑÐzzÅ4Ùp ÜßÒ 1Ú Ý†• oj‰‚,³ß³iƒ] à³Ó³nÖæ
$ )Vƒ@
/šG
X ÇVz™
E
Û „Š y¶
ªÆ• â • Å ðb W7ÂÚ,i úÐ kZgzZ 7ÂM÷ÿ›L ¢»nkZ~ i ú HX :81•nZ ‹Z
.X @
Xƒ: wú6
]gz¢
E!
Û Ôì @
öW -š »Ññ• â • Ö â ZzÄÜX :82•nZ ‹Z
YHwÑ+Z ÌÐ åü Ÿøçû Úø o"ö ×ô Ãø ³Êø åü Ÿøçû ³Úø kö³ßû³Òö àö³Úø ~eÆ#
ÔìgÃèašÑ}

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 9


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
EG
 XÐ,Y: aZÐ xsZmY m
Z ñ ]|Ð p ÒkZ H ÂñY1g ZŠup» Ññ¤
Z î0Ï)9EõWz$ %Z ZX :83•nZ ‹Z

t.c
na
Xì {Š c ÑzzgŠ G]tzgŠ¤
iÐe ñ *
Z7sßñÐ]t•zZ ¦ž

n
^ Su
Ã]Z|zŠ6¥%q
Z~ ]t: â igzZX CW7xiÑ~'
Z'Ð xsZmg—Ã7ÆpkZ HX :84•nZ ‹Z
d-
ee

XÐ,7
+ â:x Z°Z
h
au

Xì ]!  zŠgzZ[8p»Ññ¤
Å `wÏyà ÂñY1™t„ ZX :85•nZ ‹Z
.T
w
w

X ànßÚçÛÖ] xÖ^‘ æ Øm†fq æ ŸçÚ çâ ²] á]E ^nÒ X :86•nZ ‹Z


www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

X Ýñ(gzZ}ZLƒgzZ•ÑñÆxsZmg—vZ „zvZµš
 zŠ p»Ññ~
@Y17p¸V;zžìzzHQÂ7„
X
W
ZŠuÆxsZmg—öŬvZµšX ÇñY0V- pÂñY1g ZŠupÑñ~e Wà Zz{ ÑñðyZ¤
ZX :87•nZ ‹Z
X ñY1™g¦xÝ»ƒ  ÃxsZmg—Ð õE Û X •g
/š!kZ H• â •
Zcc Û 7VY šZÜb§Åk1îGªG
Š â• E3Ò7EéE
5Ò›8EŠ î ZŠ c
äݬg ÇŠgz6ÂåÐ ~yZ •Xt¤ ZX :88•nZ ‹Z
X ofßÖ] ‚Ãe Ø’Ê ¡e èËn×ì Ù ^ß×Ãq ^Þ]
Xì ~g ZŠ {Š6
ÅTì ¼y
WX cÛ VY rZ6
â• V/ãçz¡äg—Âåë Z Ú ZXtZ  X :89•nZ ‹Z
E&
Wà Zz Iâ Âì @
z ›~ e Zì x¯Å üÒE
ƒ¤ Û èÑqX ;g: o ng Z b!
ZgzZ ^Z yWŒ Ë 07¤
Â$ ZX :90•nZ ‹Z
Û Xì™f »]îñ
X ñY1:VY›p»à ZzÃ7Æ°z*ZgkZX • â •
Š F
~Vz‚xh b > 2i ñZŠ Z~eÆwŠ 4
 ì w=~§ ·§ZzŽ » qÃgª
ÅkZ Z y•á X :92•nZ ‹Z
Xì 
@YHVYwÑ+Z ÂXì _ƒp ÖZ,!

†n%Ò àe] †nŠËi! ^ãÖ ^q… äÖ^Ûq æ ^â ‚¶Þ ^Ú] ÌÃ’Þ èn×ÓÖ ^e ^ãßÚ oòf• x’m ‹nÖ æ
X S”

@Y1Š Z%g ZŠ ZuÐà zÌ~•w!~zZggzZ•®,•ÅVÇZzgyZžVY79ÌðÃÐ~]c


ì ZzgyZ
Û ãZzgzZ[8c
Xì ÄŸZ´ÃÐ~x lZÆÄŸZžØâ •
vZ àzê^n× gzZì s§ÅÜÒ ÄŸZÅàz~e
WkZ ÂñY1™t?ŠÃe Wà Zz ÜÓnÖ æ ^ÛÊ] ¤
ZX :94•nZ ‹Z
Û ì s§ÅvZÄŸZÅ à z~
X „gù ~ ðW“Š ._?Š • â •

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 10


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Æ\We Ö â Z ÅVñâ Z {zi !
W´ÃnÆ# ¹! Ö â Z ÅZ*
ÂñY à yâ ÆnÆ# ¦eWt¤
ZX :95•nZ ‹Z

t.c
na
X슎ñk0

n
Su Wà ZzIâÆkZgzZY 1zZ ¦Åà zX :96•nZ ‹Z
Xì ~e
d-
ee

X ð ^nÖæ] pF…^’ßÖ] æ •çãnÖ] ]æ„jvi Ÿ] çßÚ] àm„Ö ^ãm ^m


h
au

Ö „
X î ¯#  zŠÃ~g »zŠ·ß ZzyZZ} Z
.T
w

Ð ZX ñY 1: VYŠ Z%„
 zŠ ~ e Û X •„
 zŠŠ Z%Ð Y 1zZ~ e
WkZ ¶ Š
w

{ Ç WÐ •Z'¦ p WkZ VŒ • â •
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Û
X•â•

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 11


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
t.c
nna
Su
d-
ee
h
au

zñŒ*
¦gzZZ* Û ì @
¦ÐkZ • â • YH7ÌÃse
WnÆä™"
UÖ â ZXžì éE
Ã# 5_NX :97•nZ ‹Z
.T
w

X n²!
3U•Š Z%]Z¯!
c ñ
izZ@
w
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

U
X <" [æ0ÐyZ~•le W •Š Z%]Z¯! ZX :98•nZ ‹Z
izZ¤
EG
ìsŠ XZŠ Z%~Áð $ 2X :99•nZ ‹Z
XìsY ’c ž|

X 7›sŠ XZA ñYH:ts ÜÆkZJ Z si ZIÂìŠ Z%sŠ XZ¤


ZX 100•nZ ‹Z
D!
á g Z H• â •
Xì Š • Û ì CWxiÑÔÅ CZ fè9ÂñY1™tö-š ,! sXZ¤ZX :101•nZ ‹Z
/š!Æ!Zi Z[;f ZžVYì s ÜÆx|Æ ‹q†Ö] ÜÓß gℳnÖ ÂìŠ Z%sY ’¤
nÆ õE ZgzZX :102•nZ ‹Z
X
Û y Ò x|» Tg x™ÓZ'ÂñY 1™t¤
ô¥gzZ • â • Zì Šg Zz ~ yWÛŒž 6T°Z [J f Z X :103•nZ ‹Z
Û
X 7ÂTgµ[;Z f Zi ZI‹q†Ö] h^âƒ]ž• â •
ZgzZù Â7¤
X 7°oÆÓ{oH Âì¤ ZX :104•nZ ‹Z
\y
ñxlgzZì ÃyZ Ì[æžñY à yâ : VY~ hÆ]Z0` Zzi Z e
Wt ]Ñq,g0
ZX :105•nZ ‹Z
X •‰ ñÑnÆ7Z
ž•t³IZž¸T e*
IÃõÄW ¬Z} îŠÆ™~hÆíw=wÎg]‹Ñw–]!ZX :106•nZ ‹Z

X å:D»yZ,i Z
Û VY ¬ŠtäxsZmg—¸… Y öŬvZ¤
W
X ðâ • ZX :108•nZ ‹Z
X •Š™7tT e Û ZgzZ FƳIZ õÄW ¬Z—ž @
Ê Z•
*™u 0 ƒ7x¥tÐkZ HX :109•nZ ‹Z

žG
 ZpgŠ Åq¾~ ÜÛâ†ã_Ê Â¸¬Ð ê Z Ug xÆÐÑ ð0—¤
Xì „ ZX :110•nZ ‹Z
u0 U
¸ž Zƒ" ñ Ã*
n kZ 1ánÆgŠ eÃÒ ¦Œñ *
¦Zñ *
¦ä xsZmg—žì 
@Y ¹X :112•nZ ‹Z
Û VY ¬Š[Z ¶¬Ð¬ŠsÅyZ• â •
X ˆðâ • Û }Y
XÃgŠ ec
ì 4ŠÃ¬Š~sHX :113•nZ ‹Z
X ÈH »äWÆgŠ e‰u 0
Vit¬ÐsgŠ e¤
ZX :114•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 12


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Û Š•
á g Z~hÆyZ öŬZ} 4›ÅÅgå —ÂÂc
W
c
â• ÜnÒ ˆ³³m æ žZ GI
 ðƒVY ï 3E ™ WägŠ e¤
»u 0 ZgzZX :115•nZ ‹Z

t.c
na

n
Su Xì t• Û H~änÒˆi æ†nã–iX :116•nZ ‹Z
d-
ee
E
Xìg »gŠ ô=Åx Z™/ô+»ÉH gzZÐ~hÆš IZîG 0šr»sžì 9tHX :117•nZ ‹Z
h
au

:-²
Xƒ:Š sÓÐ ê XGm gzZ ZƒŠ sè9X ÂÐ\ÆsžìzzHy WX :118•nZ ‹Z
.T
w

E
VzgŠ e »]Z0` Zzi Z Úw‚ä Âì îŠx9ÃyZ YW6VzuÆV ð3E C+»gŠ e¤
G4F
Ü z¾X :119•nZ ‹Z
w

Z~‰
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic


E-²Y
X 7̄ ¬! »ÓVY * ™x Zg WV ð nÆ
3
Šg ZzÌ~hÆx Z™/ôõG /šErÆâzŠÆh
%Ž Âì –~s+nÆè9žñY1™t¤ ZX :120•nZ ‹Z
Û çO Xì [ZŽ H• â •
Xì ~ˆyWŒ Û X•

X »ÜÓönû ×øÂø èüÛÃÞ Ü$ jnö Öô æø ÜÒö†ãù _nû nö Öô ‚ömû†ôm% àÓôÖF æø

X ,Š™x Ó6
??KZgzZ,Š™u 0Ã?x Z™/ô} Zž•D™{Š Zg Z õÄW ¬Z}
p

Yƒì ö:WX ÉZ {h
Ð
0gzZì qg púÁçX=ŠG
g ! ƒgÃè èâúÁ硤
$ VŒ@ Z Lg 9A
 ÂwÑ+ZX :121•nZ ‹Z
ñZggzZ ñYƒ å0E
X ñYƒw$ &Ñw¸¬Zñžì
ÅxsZmg—Š Z%К Zž•ïŠžðŠÃVÍßÐ¥#™è¦;Áx Z™dY‰žì ‹X :122•nZ ‹Z
 IZ¤
X @
ƒÁì‡ÆÁ Â'ƒVc
ç
/š!pì ŠGÐg ±ZÆÂp¤
¦Ðg ±ZÆ õE Z IZgzZì Ð š
 IZ[æ » ÁZ gŠ :
 žìt%ZÔÄc
w+Z·ZŠ {h
X VY• ŠQÂXì
 oÆug ITk
X Â7ƒ  ZgzZX :123•nZ ‹Z
½t~g ø¤
kne Øâ] ÜÓn× äi^Ò†e æ èÛu… ²] †Ú] àÚ ànfrÃi]
 IZ} Z6
Xš ? ƒQ 
'gz Z¤ P v Zì C ™ À Ð % ZÆ öÅW¬Z}
H
G E
4E
Xì [æÐgÃf=g fÆ¥#™è èEG 5B™E$Z¬ÐkZžZ  VY¥#™è¦çG .-|E$
i~
ZX :125•nZ ‹Z
X 7VYV;zÂì ¥•»;b§ÅIZVŒ¤

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 13


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
X VY]20ÆyZ •„]Z0` Zzi Z]S#Ã7ÆbÑŠZ
 X :126•nZ ‹Z

t.c
na
Ø èÆ\W~ä™t]Z0ÃyZ HX :127•nZ ‹Z
Xì (yvÃwßZÆ<

n
Su
ÆtÄV]|gŠ eu0
X ðwÒVî 0 KZäx Z™g—Ã7ÆÑz]³žì 9tHX :128•nZ ‹Z
d-
ee

•4ZŠ~áIu 0
X: c Û Âì 9¤
tÄV~ÝÆ\WH• â • ZX :129•nZ ‹Z
h
au

Š ÑzZ ÅyZ H Âì ðƒwi *


~hÆ{]
â {-ZzÅ}(;eZ]|e
WtžñY1™tt¤
ZX :130•nZ ‹Z
.T
w

Š 4
w

X VYù~Vàõ0
Âì u 0
Z: c
¤ ì u 0
q Æ\WÌ
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Xìg »gŠ]o»çÆŠ Z®ÅV-{g ! Š ÑzZ ~g ‚¤


Â7u 0 ZgzZX :131•nZ ‹Z
k0
Æ\Wì ]o~ ¸»wEZÆÄÆ}96]Z|{g !
gzZù »Äu 0
6Vàõ0
™ WX :132•nZ ‹Z
Xìg »gŠyÒm¥ì ̈Ã
Û yZg—H Âì ðƒnÆkÓÉH Û ½X ö:WXZx¯]zˆƒÅx Z™g—Z Û X :133•nZ ‹Z
Å
øZ• gzZyWŒ  •â•
ìg[x»~5ZŠ ZÅ
X: c
XìµnÆxsZ! x» * ZvZ f çX :134•nZ ‹Z
Å]tÂìg7[x»¤
X ~‰Ð~yZ c Û VÐÂìg[x»¤
~øZ• ZgzZX :135
Cg&zZ 0Å'
Æ\WtžVÑq• öÐE × g »Zz +̀'/ôƒ
 Æåg—ž Ç} 7'â Âìg[x»~ƒ
¤
ZgzZX :136
Ûe
X•â•Á[ZŽì s ÜÆÝ
X åTg ‚yÃT°ZðŠ ZÔZzš
 IZÐTgTX :138•nZ ‹Z
Û HÐg ±ZÆx|yxgŠÆb
Xì t• gzZTgX :139•nZ ‹Z
Û Ôì „
•â•  •p»Tg~ è‰^rß×Ö Í…]†Ú ]ç³â æ ‹³q…~jŒx â Z‚íqyòZ +‚X :140•nZ ‹Z
Û yÒzzÂ7¤
X •â• Z7c
•5\WÐkZ
Û 25r oÊ^Ò Ùç‘] |†• oÊ^’Ö]X :141•nZ ‹Z
Š Z%ª ÔŽÖ] çâ ‹q†Ö] àÚ•]†ÛÖ]æ64•294m´Š •
'
Xì ñZg H• â • Û„ Z=°Z[gš  1ŠgŠ—[Z x WT
Z {gÎe
' 4J5™
Å
îG`ÎZ îGÈZi Zz š /š.E
 1°Z °— îGÈZi Z õE îÈZi Z õE
T°Z G $ T°Z [;f Z ÂN Y èG
/šG tpVâzŠ ¸¤
ZX :142•nZ ‹Z
X <yÒ{ŽzÂ7¤
Z7c
•56
VzmÙ ZŽ dKZgzZ• â •
gC Û iÐj§iZ ËÃZkZ Zg Z}
Ƕ
Xì `wH6 å =wÎg]‹g
w ue ¬' gzZƒ6 ¬'
]Z0` Zzi Ze t :Z »š IZ¤
ZX :143•nZ ‹Z
$
|E
zŠ: { èEB †¾i Z^'ñB"}
Vah zX i Z0
Zz]g t @+G}
]ÀWxzg—Zg îGE ¦g: {gz']|VaX :144•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 14


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
š Û ]|0
 IZixsZ {Šñ• íZggŠ

t.c
na
a^'
s§ÅöÐ}g ! c
"}N Wá ]g t 6} i ZzgŠÆyxsZmg—Z
Åg—V*Z™âÅ"}  X :ÀF

n
Su X ÏZIZ c
ixsZ cÛ äg—ÂÑÅ{ i ZzgŠZ
â•  ~hzŠ
d-
ee

Xì Hg ïZzzcÛ ì H6
â• àZzyKZt :»ÏZIZäxå ™Zg—~g
ukZ¶ Š
h
au

Xì ~2e726m[¹Z]§X :145•nZ ‹Z
.T
w

E
åž Zg0

gzŠ â ÏZIZi Z ZŠg ;~$
w

Zz¤
X0    ê ò]
zZ}
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

W
™gzŠÃVÇZ'
Xì @ å öŬZ} К IZ}g øžVƒ@ ™]» Z}~
~V1Â KZ] Z|Ûžì Hzzy
Wì cÛ wEZ6V-çKZ ä *™]|»š
â•  IZ ÌVŒµš
X^ ]Z0` Zzi Z ._Æe
Y: Â,™wEZ6 ZzgÏZĸëgzZ ^
YnÆyZ ÂNÑÃ]c
ZzgyZ
¹ÏZIZÃÏg ÃyG]|~89m2` ~,ØvZgâ³ñÝ>ZÖWX :146•nZ ‹Z
]çÅg—èÑqì Š
X ñâ •Û yÒi ZŽzzì 7Ð
Ù ®Z >ç.žÒÉ{y Ü oX :147•nZ ‹Z
G
~uzŠ ì x Zw‘œ6Xì ãK!WqZXì nzŠ IZžì ~ 23m{C à ˆ
GG
4¨3!
E
D YWƒ ƃ  ”šVƒj‚{ Zpè Ðg Zâ Z > Z‡ËY Û•»Y 1zZÅkZgñf~kZì ãqzX wW
E
G4 h

Šzu Âì t · Z¤
Z: c gŠX •¢{Š c
ì t · ZÃ\WÐ ïkZw¾IZžìt%ZÔÄc iÐ wq ãKtgzZ•
Û \WyÒ¦Ú ZzzÑZz•g:³
X•â•
Xì ~13m~j@x â Z‚X :148•nZ ‹Z

å 'gúðñgzZŠ%ðñƒ
X •Ð~·  ÆV¤}g øµš
Û w=w
Š7g Z Œ
c
XŠ å Îg]çÃV¤~kZ Hì ZŽ H »kZ• â •
Û

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 15


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
 X :149•nZ ‹Z
ìÐ]Z0` Zzi ZÆxsZ > ðÒ}ÅZZZg—[æ¬Ð knfÖ] Øa] ‹q†Ö] ÜÓß gâ„nÖZ

t.c
na
àq†fi åæ á†Îæ!àÖíi ¡Ê! àjnÏi] á] àjŠÖ ofßÖ] ð^Šßm àÓßÚ l^m !àÓu†‰] !àÓÃjÚ]! áæ†i!àjßÒ á]ž 6

n
Su Š 4
X 7VY]Z0` Zzi Zq Æ]Z|\WŠ Z%К
 IZQÂì ãZzÐ àÛ]æ!
d-
ee

Iâ »e Û ãZzQ• â •
WkZžØâ • Û ãZzQÂN Yà:Š Z%]Z0` Zzi ZÅåg—Š Z%Ðe
W¤
ZX :150•nZ ‹Z
h
au

Xì mHB‚Æ
.T
w

ƒm*Zzg"» ö:WXZx¯ H Âì 7‡m¤


Å
w

X ÇñW:xiÑ* ZgzZX :151•nZ ‹Z


www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 16


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
t.c
nna
Su
d-
hee
au

X nÆÄÜ]mZ c Š F
ì ZƒnÆuÑh & ¤wz4 W! Z6
WÃ7Æe
»îÏ3XIe X :152•nZ ‹Z
.T
w

U
™"  oÐx|ÂnÆÄÜ]mZ¤
9 ZgzZ σùÄÜ]mZ Âì nÆ& ¤© ¤
ZX :153•nZ ‹Z
w
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

X • 3ŠÆ
cÛ V- îÏX3IñZ'
â• Ü 1äxsZmgå —ž•M
žZzg‰ ™"
UtÐxsZm]|]Z|\WHX :154•nZ ‹Z
X ñYƒãZzÄÜXž @
X Vƒ;g Y õG Û ZyZ~žƒ
/J4É nkZÊ Z•
Þ ‡wÑ+ZR)gzZ ;gR)GwÑ+Z »\WQ•
Xì 7wJ. U
b¬Ðä™" ZgzZX :155•nZ ‹Z
¤
Û X :156•nZ ‹Z
Xì ~ˆyWŒ
ÜÓŠËÞ] æ ^ߊËÞ] æ ÜÒ ð^ŠÞ æ^Þ ^ŠÞæ ÜÒ ð ^ße] ]•^Þ ð^ße] ‚Þ
J4&
XÃVâ Y~g vgzZÃVâ YKZÃVÂgú~g vgzZÃVÂgúKZgzZÃV@~g vgzZÃVœLZë èG š
yÒï{ŽzgzZ|g¯ WkZ :ì i W¢
{Žz~e Û Š Z%Ð ¦gzZì Šg Zz¦úÑZgz â ̈Y ¯Z
uZzŠ•
Û
•â•
X¸D™ cÛ i Z •ZÐÒñ¬Š 'ß Z ‚xsZmg—žì 9ÌtHX :157•nZ ‹Z
â•
 6uÆyZ•~g »žì 9t HX :160•nZ ‹Z
Zž å ¹Ð V¹‚ LZ ä „
yZ nÆ îÏX3IxsZmg—¤
 ÃxsZmg—gzZ ©
m]| ÂZƒDtZ ™:gz Û Z¸g ãp »g—B‚ÆXN5B‚ÃVÍß
*™: îÏX3IÂì [Œ
X ñ0
äƒ* ‰áB‚ÃÉikÓg exsZ
îÏX3Iž @
X Ïìg ¹!wHÅÄÜ?ŠgzZ½Z Âì ._ƵZzk  ZX :161•nZ ‹Z
½~g ‚t¤
EG
X Ui Wc
éSG
5G Û ÂñYHtwÎgÑÃñõz$ %Z]|Z
4¨G8• â •  Ñw–X :162•nZ ‹Z
å ÎgZ
ZŽ HÆ]ÑDZ~eÆb ïi ZŽB‚Æ{¦Âåw
X •]! ñ Ñw¤
ZX :163•nZ ‹Z
Û ìmÀq
i Z •ZÐ x|kZ • â • Š 4 Û Ž 5Y à zZ%]Šñz›GÂì Ui W¤
Æ¢• ZgzZX :164•nZ ‹Z
X VY
Ö â Z Åx Z™[Z {Š c
7tWÏyÃn,i Z nÆ# i ¹! WnÆÄܤ
ÂñY1™tÃîÏX3Ie ZX :165•nZ ‹Z
J4&
ÏèG YÅ

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 17


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
XŠ Ö â ZÃyZ• â •
HxzøVYÐÚÜ# Û Â•q
Ñ{¦~îÏX3IZ
 X :166•nZ ‹Z

t.c
na
àŠ Z%ù {¦Š Z%ÐY ̈•}(+¦Š Z%Ð* ñ *
Y ¯ZgzZ•Z ¦Š Z%ÐÑZžñY1™t¤
ZX :167•nZ ‹Z

n
Su
Xì ~Š Zñ™ÅÅzmvZ-x™Zg—{1{¦gzZ•xsZmg—]Z¯! izZ¦ZŠ•q0
žZ  ì$Ë Y
d-
ee

Š ÑzZ Åñ@*¦Ð# Ö âZ ï
GšÒ7E qp•q
žìtª ñ *
ÑâzŠ Œ ¦xîÏX3IžìzzHy WX :167•nZ ‹Z
h
au

ñ *
X „gxzøŠ ÑzZÅŒ ¦gzZ ˆO i Zâ
.T
w

Û Âì 
w

kZÐ TìgÃè‚yÃ{z~e
W~g7žØâ • ZX :169•nZ ‹Z
@YHì‡wÑ+Z »è9Ð îÏX3I¤
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Xì YƒŠ spÆn
Ûs
~ :WkÓtž• â • ZÜ ÂN YGg ÑaZÉi kÓP áZz äYá p=~ îÏX3I¤
ZX :170•nZ ‹Z
X •zÁc
•'
Z'
ÐwŽZ
¦õE
]|gzZ•Ñ);eZ* $ …]Z|žZ
/šG  ;g: i q 4)&â Z 2Ñ)gzZ Ñ Â•'
Ð Z èG Z'¤
ZX :171•nZ ‹Z
X x â Z {¦
ÑÆ'
X •q Z' ZgzZX :172•nZ ‹Z
~äYáp=nÆîÏX3IgzZqË~§Zz²VY ••zÁ¤

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 18


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
t.c
nna
Su
d-
ee
h
au

»Ôø nû Öø ô] ÙøˆôÞûö œ^Ú Èö×ôù eø Ùöçû ‰% †Ö]^øãm%^ømF


.T
w
w
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

DG
Ö â ZÅ õ $ %Z
Xì™f »`š# z ñ * Û X :Z73•nZ ‹Z
WkZ• â •
¦~ßÐyÃÆe
E&
: c WˬÐkZ~ˆyWÛŒ™f »kZ¸gñâ åg—6VÅZTì+»%Z üÒE
ìgÃè~e X :174•nZ ‹Z
X
} úŠ:gzX ñYÅ„0
X ë! ¶ ·Z•ZLZZÂìgÃè¤ ZX :175•nZ ‹Z
EÒ&
»e Ö â ZŠ Z%Ð kZgzZì } zà¤
Zzg kZ Å °»wßZ Âì # Zì {g @
àcì } z àp» ü EX :176•nZ ‹Z
mg—gzZÃxsZmg—6gî—ä ðsƒgzZ { nÃÿPG ÃT åi Zgq
&ƒ™ Ö ä õÄW ¬Z} Z e
Ñz%Zžì [ZŽ H
XƒDQD™ ]ZÐZžƒ?1c ñ ]|]|6
CÃZ gî—äxsZ
Xìg »gŠ ô=7œÅ}uzŠq
ZVâzŠ VgzZi •Z H
E&
X _Šuz‰c XìŠ Z%g ZòZzx ZzŠì pH »,
°aÂÂì} zàp» üÒE ZX :177•nZ ‹Z
¤
6 ZzgX • ýG3š3E
¾g Zæ»e r~zZgÆe
ZzgkZèÑq ðƒwi * 6
µZñÆk ¼ne
 Wtžì 
@Y¹X :178•nZ ‹Z
ÂlÈ0–1Zì x¯Ì0ÆQb§ÏZì ¹ÛÐZ ä Y fÐ ¹X ì Š
¹®~ wZŠÑZ yZöì
Xìg »gŠ[ZŽ ;g: 9wÑ+Z Z®X å@ ™V™
Ø èžŽì @ Û VY¨Ðw4 Ö â Z%Zä öŬZ}
W
Å< Y1Ì© ÂXŠ Z%Ðw4  c
Z âžZ â• Z â Ã# X :179•nZ ‹Z
ì yY
Û X :180•nZ ‹Z
Xì ~ˆyWŒ

»Ô×ô fû Îø àöÚô ÙøˆôÞû]ö^Úø æø Ôø nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö ^Ûøeô áøçßûö Úô çû mö

žŽgzZ}¾s§ì Š
ì Hwi *
X¬Ð\WŠ žŽžÆkZB‚•D ÑyZZ
Hwi *

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 19


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Û Xì gZze Û Š Z%Ðw4 Ùª
G
Xì [ZŽ H• â • g Š Z%Ð ëÓE
5¢ðw4
Z âgzZXì yWŒ Z âžìC

t.c
na

^Ú•ìgÉ~‚Å ÔnÖ] ÙˆÞ] ^Ûe áçß³Ú ç³m ~yZk  X :181•nZ ‹Z
Z·,21m°™‚°™¬Æ\WZ

n
Su Û Xì <ÑgzZyWŒ
Xì [ZŽ H• â • Û Š Z%ÐÔnÖ] ÙˆÞ] ^Ú ª èÃm†ŽÖ] æ ᕆÏÖ] àÚ ÔnÖ] ÙˆÞ]
d-
ee

X :ž•b‡ÆkZ\WHX :182•nZ ‹Z
h
au
.T
w
w

!^÷–Ãe ä–Ãe †ŠËm á]†ÏÖ] á]


www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

XìzzHÅä™" Ð^Ãѵ)Â슎ñ~‚Åe
U ÛZ
WkZ ãWŒ ì @ Û µš
™‚ʼn‰yWŒ
HkCsp~»LZäxsZmg—ÂZƒ¬» VÃg—žìŠg Zz~‚Å\WHX :173•nZ ‹Z
Ô: c
ñƒúzg]uZz{zHkCspspäxsZmg—Ðg eÆäƒúzgÆ]uZzXÂH¤
Ô: c ZX :184•nZ ‹Z
Xìg »gŠ ô=z,Âñƒúzg¤
ZX :185•nZ ‹Z
•:ßv! Z ~tH Âñƒ7¤
f o{ i Z0 ZgzZX :186•nZ ‹Z
Ð yZ ¸ ˤ ñ *
ZgzZmHÐ Z ¦eÑzÃyZ ¸g ñ¤
Z Ëc ¸g ñèEG5…#nÆVÅ%Z kZX :187
4E

?÷sp
yŠÆ-ŶZ ~f õg @
èÑqXì ðƒwi * ,âe
Wtžì ` è Ð e
Zzg Å Z87m°»wßZX :188•nZ ‹Z
Xìg »gŠ ïXì ðƒwi *
6 
µZñÆk¼ne
Wtž•¦æÆ%ZkZvß\W
Ö â Z {Ç;Åx *
# ÆZ*
¦¬Ð kZžVY µZzs ÜtÂì Œ~VsÇLZw4
Z ÂX :189•nZ ‹Z
YG7"
XM U
•¬ÐkZ Âì Ui W¤
Z ZgzZì 7ô¥Æ

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 20


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
t.c
n na
Su
d-
hee
au

»àünû Ãô Ûøqû]ø Üûãö ßûÂø ²


ö ] oø•øô…ø
.T
w
w
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Û ~s ]Ze Ö â Z~T• â •
Û X :190•nZ ‹Z
W
c Š 4
ì Zg7{zq Æ\WXì c
â• Wä öŬZ}
{°z»ÄÜz#
Ô:
!gzZ ðÃc Š Z%ÐY #yZ Âì ZƒZg7¤
•x â Z {g ! ZX :191•nZ ‹Z
?: c Û Â•Š Z%x â Z {g !
ðƒ‚ÄÜèZgÃyZ• â • ZX :192•nZ ‹Z
¤
x¥Âðƒ‚¤ á Š !
ZgzZƒ7{ • ÌðÃ{z´ÆŒ ñ *¦gzZñZ*
¦èYXì µZzs ÜtÂðƒ¤ZX :193•nZ ‹Z
W
¾( v! 7tŠ Z%Å öŬñZ}
f oZzH7Zg7{°zCZ ä õÄW ¬vZ c gzZ7]Z|tŠ Z%Ðs ]Ze
c W Âc
ž Zƒ
Xìg »gŠs  Ÿzwq
G
'
}g é£+{zðƒ‚ÄÜÃ]Z|XgzZìÐVÍß(gzZVß ZzyZZ ÞZÇ0ÆÄÜZ  X :194•nZ ‹Z
G
'
U
X Zƒ: " ._ÆÇkZ}g é£+ Hnƒ:e•{z•IZ *
ßÇ» õÄW ¬Z} Š 4
q
Ð ÑZ/â yxgŠÆt‘zÛ{¸gzZì6
(Dg Zæ»éÅ ö:XWZÇX :195•nZ ‹Z
Å
U
Zƒ" ÇÚZ  :ì Úi q
Û cWxiÑÚ~ ö:WXZDÂ
Å
Xì ïH c
x•
Û }°zä õÄW ¬Z}
X†9ñâ • ÌV˜žì `zHy
WzzH™ WX :196•nZ ‹Z
ÄÜÅxsZmxŠ W]| :}
Ö â ZÅx?Zm•Z'
# Z]|
KCÅ]ß ¤]|
]tz]‡5Å ö\ñ
W *
¦ÆÏñx Z
Xì [ZŽ H• â • Û Zƒ: Zg7ÂvZ !
f oZ ÂcÛ {°z0Æ[–ª
â• ‚gZ gzZ ZƒZg7(zcÛ Ç 60Æ
â•
D!
Š Z% ö-š (ZÐ ¦+² ÂñYà Š Z%ÄÜÅZ
gzZì i W¢ ñ ]|sÜŠ Z%Ð s ]Ze W¤ZX :197•nZ ‹Z
X ñYcŠ[ZŽì wõÆ|g¯%i WgzZ|õ˜! »e ÒZ

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 21


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
U
X σ" Ö â ZÅx Z™[Z ¹!
ÐV¹# Û ÂñYàŠ Z%ÄÜÅZ
•â• ñ *
¦¤ZnÁ!
X :198•nZ ‹Z

t.c
EG

na
ñ *
õz$ %Z Ù ªgzZ¸`ƒy›J
¦žìC â ŽìÐVÍßyZ[ætžì @
|7 C» ܳӳ߳³Ú X :199•nZ ‹Z

n
Su Xìg »gŠ ô=M
Ynù {zŠ Z%Ðe Û ñƒZa~ˆx â Z ¹!
WkZ• â • {z´Æ
d-
ee

Û ³‹ ZgŠzuÆ]q :èg ZyZ ÂN YnŠ Z%x Z™[Z ¹!


•â • Ñw– Š Z%Ð s ]Z e
W¤
ZgzZX :200•nZ ‹Z
h
au

X H ìäVrZÃX
.T
w

WkZx â Z {Š c Z2X :201•nZ ‹Z


w

ÐðZsp »yZž @
æø ž 6ñYw$ ,™¬Ï0 
iÅðZ {zž ǃ~gz¢Âe i¤
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

X Zƒ: VY Zg7ÐyZÇt• â • Û ì t Z]» »^ß÷Úø ]ø Üûâô Íôçû ìø ‚ôÃû eø àûÚô Üöã$ ßøÖ ‚ôùfø nö Öø
JÖ ªÄÜx ÅZtÇñWxiÑQ ÂZƒ: A
# %̼ {Z
ûäƒwi *
Æe âZ
W~~ó|7  X :202•nZ ‹Z
Û X •D â •
Xì [ZŽ HØâ • Û ù~Vñâ Z {g !
\WèÑqì ~g Y
Û Âì w¸»V¤'» Z ‰ž 6ì 0Æ~u]| ö:WXZ {°z¤
Å
¨Ðw¸¾Ã~EÇ• â • ZX :203•nZ ‹Z
X ÇñYH
ñ *
 Å@
X ÇñYHysÐyZľÃk ¦2X :204•nZ ‹Z
Xì ~ˆyWŒ Û X :205•nZ ‹Z
äVÍßX »è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚% Ö] 1Êô Üûãø ßùñçùô fßöÖø]ø çû Ûö×ô ¾ö ^Úø ‚ôÃû eø àûÚô ²
ˆÆäƒx¤~5 ZgÆZ} ô ] oÊô æû †ö qø ^âø àø³mû„ô³Ö$]æø
XÐ,Š: 1YZ~*ŠÃyZgz¢ëÅ]ó
Æñy%Z]|gzZXì„gzZÄÜÅ+̀'x¤Š Z%ÐkZžì `è Ð e
ZzgÅtŠ ™Qx â Z~w=íq
Xì 7+̀'ðÃÐ~yZ•D™tx â ZÑÃX%
Q~]Ï~y Ö â ZgzZ~c
WÆY *ŠÝ¬ƒ‚# ºÔƒÂ]óž ÇñW:xiÑtÐ kZ H2X :207•nZ ‹Z
Ö â Z {zVƒi Z•
X •gxzøÐ# Û ]óŽžÌt
ŠÈ (ZÃ7Æe
Zg7ùð{zgzZ åÐ}¤+̀'Ì{°z0Æs ]ZžñYc Û¤
WãWŒZX :208•nZ ‹Z
Û [ƒ Ì
Xì `wH~kZ• â •
ш}÷ž c Û ä ÅzmvZA ]ÀWÐ ]ÀZ ZÐ ]|žXì ~°™‚gzZ ±‚X :209•nZ ‹Z
â•
kZ=c
¸äZ} Û ä\W Âì ~Š¸ä¾Ã\Wå]|c
â• cÛ äñî~©E8]| Â/\!
â• ZuzŠˆÆyZÐFñ–1Z
X VYg ïZÐ]g t
„ Š'
 Û ( 7IY)ì lgzZ ( 7¸")ìg ZŠ¸Žì ~Š
igŠkZ• â •
ÚÐkZ H ÂCƒ7~g7¤
ZgzZì VYg ïZ Âì Cƒ~g7¤ Ö gt
Cƒ~g7#
Z: c tÅåg—cÛ X :210•nZ ‹Z
â•

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 22


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
3E
X ÇñW7xiÑÂ] ðE4ÉZ °

t.c
na
zzÅ¿¿IZÃñz'x Z™ Z[Z ?gzZì 7._Æ ö:XWZ å<XW’ÄÜÅîI
Å
0ÒWI
& Y #žñY1™t¤ ZX :211•nZ ‹Z

n
Su ’b§¾~ÚÍÚÍÆ]Ñ»+Š ~t• â •
XŠ Û Âìg•
 ‚ÐvZ îG*ЮY ´ZÐ
d-
ee

Xž Ç} 7™t!#ÑÂìg ZŠ h¤
* ìg ZŠ h»äBh+Š Ìq
Z: c Š 4
Æ]Z|\W+Št2X :212•nZ ‹Z
h
au

X ¶µ6 Juk+Š »vZЦ‚zÅY #


hÄÜÅyZ à
.T
w

Û „0
ZÆY *Š ._ÆÞZlj• â • Å h+Š kZ Â7•» äBh+Š¤
w

¾Š
;g0 ¶ Z :213•nZ ‹Z
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Û lˆ{ Zg+Z ðÃwq


X ÙãZzt Z]»kZgzZ ZƒZg7ÌÅÞZÇž• â •
•D™tI»¶Š ñZg 9~ògØ>vß\WÃg »Zz+̀'/ôHX :214•nZ ‹Z
Ô: c
Æ4Z Š ZZ »ÄÜÅ‹g Z Y #žZ
 VYs ZžZ ä™tÐ ä™ÄÜXQ Âì t¤
ZX :215•nZ ‹Z
Xì ZƒÐ}gt
H%Z »ä™Ô{gtÐ yZÃxsZmg—~Tì [ZŽ H »e
Š WkZQ Âì 7t¤ ZgzZX :216•nZ ‹Z
X†ôÚö Ÿ$] oÊô Üûâö …æô ^•øæø …ì
I~VzÃÅ]Z|\W~•GŸÆ™}gtä VrZ b§T~eÆÄÜ%ZX :217•nZ ‹Z
{h
?: c
ì
 • VYtÄÜÅñK *
Æg »Zz +̀' ZÄ>ÌŠ ZZ » kZžZ I ¤
¦ • 7{h ZX :218•nZ ‹Z
Xì ZƒÐŸ
W
?•{ŽzHÆWZg * ZnZg *
~g vÂñƒèZg¤ ñƒèZg öŬZ}
c 6
}gtkZÆx Z™/ôX :219•nZ ‹Z
X •â• Û „0
¶Åg uc WkZ¤
e ZgzZX :220•nZ ‹Z
Xì Š c Û [»Z
Šg Z Œ ñ *
¦~ Gî”E,Z Õ&ì [ZŽ H »]g „kZ2X :221•nZ ‹Z
ô ô áø^Òø^Ú÷ ^Úø ]ô åü ç% ‰öæø Øqö…ø 1×FÂ çû Ãö Ûjøqû]ô áû^ô Êø
!oõ•…ø ²
W
Xì CƒŸgÅ öŬvZ ÂBÄgx â Zx * »kZgzZN Yƒ¦6 Z Ëg »Zz+̀'¤
q Z:
× *
X VYÏŠ' Åx â ZgzZò Z°ZIZ q ½Z™f ¶_ƒ õÄW ¬vZðmµ# Ö â Z Ñw–¤ ZX :222•nZ ‹Z
X c ñ ÔZZ*
ŠVYyÒ(Zäy Š F
¦]|~h Å ¿IZÝ ÂXì @ × *
ƒÉx â ZÐÏŠ'  X :223•nZ ‹Z
Z
Xìg »gŠs ñ *
 ŸzZƒÐj§¾Š ZZ »ÄÜÅZ ñ ¢*
¦ˆÆ]ÃzÅy ¦X :224•nZ ‹Z
¤
ƃ ì 4ŠÃVzgtÆg »Zz +̀'ñx Z™/ô]~Š ZZÆÄÜÅñ÷Z]|X :225•nZ ‹Z
ZÉc

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 23


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Û „0
X•â• ¶Å]g „RÅ[ÂxËÂì 4ŠÃVzgt

t.c
na
Û iÐò Z¤
X•â• Y •ZÆyZ7É{zÂì 4ŠÃY Zg ZÅx™/ôZ‰¤
ZX :226•nZ ‹Z

n
Su Ö â Z Å÷Z]|ÐY Zg WÅx Z™/ôZXX :227•nZ ‹Z
ÆV:ÜÅX •Y #Y Zg WÅ/ô4Zì ðƒÂÄÜz#
d-
ee

‰_ Y~Š Ì~h
X: c
h
au

ZgzZXìg »gŠ!ZjRÂì ~Ô[ZŽ¤


zzÅqJx°V;zgzZqJVŒÂì ~]mZ[ZŽ¤ ZX :228•nZ ‹Z
.T
w
w

?Xì H
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Ù !
gzZ~Üæ‰gzZ¸C Ü zÆ]Š ÞÅñy¢*
Ð {gëÜæx Z™/ô‰‰ Û X :229•nZ ‹Z
¦žì 9tH• â •
Xìg »gŠ ïZƒÌb§Twq¾ÅG@
ä‰gzZ H•Â~eÆ[NZä‰Ð~yZ¸~ÜæŽ
Û Âì 9︦
¾Š Z®ÅVß Zz¶Š ñZg Hž• â •
Xì wìHÏìg:•Z c ZX :230•nZ ‹Z
¤
VYŠ ZZÐ Y Zg WÅÒZ c Ö â Z [NZgzZÄÜŠ ZZ6Y Zg WÅŠ Z®¾VŒ ¤
MV;z Âì Yƒ# ZX :231•nZ ‹Z
X Yƒ7
ZzgkZ Åx9x â Z ¸yZÑZï»{zq
[ZŽ H »e Š 4 Hw=VŒÃY Zg WÅ]Z|XX :232•nZ ‹Z
Æ\WŠ

†õËøÞø ä%×F$ Ÿ$]ô Ü×$ ‰ø æø äô nû ×øÂø ²] 1×# ‘ø oôfù ßô Ö] ‚øÃû eø Œö^ß$Ö] ‚$ iø…û ]ô


X ‰ƒD Û Z&x Z™/ôƒ
%ÆŠ Z•  ÆÅzmvZA ]|vZ f ç»
ñ *
kZX ô¥ÅZ ZzgxËÅ ï
¦Ðe Š 4
4hÒX3Z Âì wú6Õz†ÄÜ jœq
GE ZX :233•nZ ‹Z
Æ\W¤
~e
U
X <"
ˆÆ]Ãz ÅÅzmvZA ]|ä \W ¸ Bh* ñ *
ÃÄÜÅ…Y #Y Ñw– K ¦¤ZX :234•nZ ‹Z
X cÛ g ïZVYг~[ZŽÆ“
â•  ZŠn²Åy ñ ç]|gzZk ñ „]|
»ä́ü•ô…û œ †ônû Çøeô Å…]ˆÖ] ^Ò ^ãø Âô ^ßøm] kôÎæø †ônû ÇøÖô å†ÛjÖ] oßFjørûÚö æø ^ãø ×ôù Òö ^ãø eô %̃ Ãmö èöüÛøÏûÖö æø àöüqô] ðüö ^Ú ]„âF
g ZŒikZwVÅkZ ÑZz äh ¬ÐÕÃVgzZì ©
.˜† »á Zz ä3Žìˆ(ZgzZì ã0
ŠÄÜ%Zt
Xƒ;g™“  »6 }iÅÐzŠŽì Ü
EG
Û 7}Âz åJ5G
X ~Š â • ñ œ õWz$ %Z
šZܺ Z &
" @ ñ ]|H™ â • Û î•vEg Z%qg Z²»X :235•nZ ‹Z
Ü z»ÄÜ~÷ž~Š â •
ÌZ‰ -E
Û è;XG
#
ô¥tHäK ñ ]|™ â • Û »^ãø Âô ^ßømû]ô kôÎæ †ônÇøÖô éô †Û%Ö] oßFjrûÚö X :239•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 24


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
X c
W7

t.c
na
c ñ ]|q
¸èZg6ŸkZ Z Æ]Z|\W Â1™t · Z6³Åñº Z & œä VÍßZ
Š 4  X :237•nZ ‹Z

n
Su ?nZg *
d-
ee

Å]Z|\W ¸èZg¤
Xì H{ŽzÅWZg * ZX :238•nZ ‹Z
h
au

6  êD †ÚŸ] ² ^ßÛ׉ å ð^–Î ²] à ^ßn•Eì ÈH »]g „kZÅ\W ¸nZg * ZX :239•nZ ‹Z
.T

~0 zZ} ¤
w

/J4É ÆZ}
w

X äë õG gzZ•èZgë
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Û 7¨Ð~0
W
KZ6
kZgzZ c
â•  Y ,ÃZÆÄÜäÅ öŬvZèg÷Z]|~]g „kZ HX :240•nZ ‹Z
zZ}
cÛ 7g ÖZ » Ÿg
â•
EG
: yZZ6ÓÅy Z »\W Âì 7›¤
ZÔ›)c
ì ›q Æ\WŠ ¿g Z »ñõz$ %Z]|X :241•nZ ‹Z
Š 4
X ;g
EG
Û ä õz$ ÔZZ]|žZ
Šâ•
Xì c  Ç} 7

*™tÌÄÜXÃ\W Âì ›¤
ZgzZX :242•nZ ‹Z

p†ônû ÇøÖô oûËô ßûÂö oûÊô Ñö^%ønû ÛôÖû] ƒø]ô æø oöjô Ãû nö eø köÏøfø ‰ø ‚ûÎø oûjô Âø ^›]ø ]ƒø^ô Êø pû†ôÚû ]ø oûÊô lö†û ¿øßøÊø

Xì ~yŠ¤ Ð »)gzZ ˆá'г


~÷t x ®¤Z ~÷Âì Hg¨0LZä~:
ìŠ • á g Z »yÔZZ* ¦X :243•nZ ‹Z
»äô nû ×øÂø hø„øÒø àûÚø Ùøæ$ ]ø áöçû Òö]ø ø¡Êø äü Îö‚$ ‘ø Ùøæ$ ]ø^Þ Ÿ ²
ö ]æø Üø×$ ‰ø æø äô nû ×øÂø ²
ö ] o×# ‘ø ô²] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø höˆôÒûœ oûÞô]†ø iø]ø
á g Z kZ • â •
»Š • Û Xá
7[Rª [Z Z®Vƒ t]ª ~nÅ Z} Vð0 ^Ñ6åg—~žì ¸ wì Z¾ H
!
G
X £Š[ZŽÆ™g¨Xì 7sŠ ZáÆ[ éR)-Ê‚gd
†"Z °g ïZÐÄÜÅX •Y #HÔì È
G
-Íh4É
X •Y #Äܤ Zì ~gz¢ù êG Z °'~ÄÜÇõG /J4É Æ& $Z °'~]t: â iX :244•nZ ‹Z
3E
X ¶7] ðE4ÉZ ` uZÄÜ
X cÛ VYV-äZ
â• ñ *
¦6 ñ ¢*
³c_ˆÆ]Š ÞÅy ¦Â¶7h'
ÄÜÅX •Y #ä ZX :245•nZ ‹Z
X » p†ônû Æø çŠûöÛôjøÖ] oûÞôçû Âö •ø
X cÛ VY¬»[NZÆkZäZ
â• ñ * ¦ÂåŠ ®„ÄÜt ŸZ~Z ñ )¤
ZX :246•nZ ‹Z
žD â Û•: V-\W:gzXì ~gz¢lˆÅòŠ WVziñõG
/J4É ÆÄÜžì ¸èÐЊ •á g ZÆ\WX :247•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 25


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Xß™lˆÃgzZ Ë%}÷

t.c
na
Û »kZ {Š c
g ZŠ'â • iÐ ?~ Â1™lˆÃgzZ Ë%}÷ä ?¤ Û »\WЊ •
Zžì Ìt yâ • á g Z kZX :248•nZ ‹Z

n
Su X :•Cƒx¥,qzŠÐkZX ÇVƒ
d-
ee

XŠ OZ6Y Zg WÅ-zi[! g ZÆ: â ikZ ( 1)


h
au

X ~qŸgg ÖZÅZ ñ ]|* /J4É ÆÑ[NZ ( 2)


.T

¦õG
w

Xìg ïZVYÐÄÜÅX •Y #Ã]Z|\WQ•9,qVâzŠt¤


w

Z
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

gzZìg ïZVY»Âì Å Z ?: c
®¤Z¤  ¤Z äñZ]|ÅîªEÒ7EñƒWÆVÍß• â •
Å® Û X :249•nZ ‹Z
Xìg »gŠ]oÂì ų#¤
Z
Û {Š c
X ÇVƒg ZŠ â • Û ä\WžZ
Šâ•
iÐ?~ž åc  cÛ VYs Ü}°zLZä\W2X :250•nZ ‹Z
â•
Ù {Žß Z‰ðc
ÐZ,™g (Z ÔzŠŽ ´ŽÐ~V<zŠC Û {Žß ZÀð¿#Ô¿#tk
ðâ • ¼'
X :251•nZ ‹Z
X ,™" ÐbÑŠ
U
X cÛ VYgàÃyWŒ
â• Û {”¦ÆyZ~ÇLZ Âðâ •
Û {Žß ZÀð³#¤
ZX :252•nZ ‹Z
Û Z {žVY6
Xì iz• MÆyZX :253•nZ ‹Z
Šx •ZuVY! |Zlpe
X c .Ã]â Îg {Š™~g YÆyZX :254•nZ ‹Z
Ü zÆÏyŠ ñZgž•ë h*
~‰ Ìn kZÃÄÜÅñº Z & œ]|vß\WžXì Š
‹X :255•nZ ‹Z
X 7c Þ ‡Ìq
ì wJ. Š 4 ñ ]|wÑ+Zt• â •
ÆõzvZx™Z Û X¸7¦]Z|ƒ 
U
X <" Ð[¶Ëï 4hÒX3Z Âì¤
GE ZX :256•nZ ‹Z
X £Š[ZŽ »]g „kZÅK ñ * ¦Âì 7¤ ZgzZX :257•nZ ‹Z
QÂ@ Ö â Z¤
ƒ:%Æ ŽñÅkÜZ)¬Š ZZ »# Z »èöüÚ$ ^Âø ^âø †û –övûiø oj$uø ‚ûÏô Ãø ßûiø Ÿø èÚø ^Úø Ÿô] kûÞø^Òø àûòô Öø p†ÛûÃø Ö æø
X ðÃnÆÆÄÜ

á] gôñ^Çø×ûÖô Ÿøæø Äøqô †û mø áû]ø ‚ôâô ^Ž$ ×Öô ‹ønû Öø Ü$ $ö ^ãø ßûÂø hø^Æø àûÚø 1×FÂø áçû ÛöÓövûmø ^ãø ×öâû ]ø àûÓôÖF æø Øöünû fô‰ø Ôø ÖôƒF oÖø]ô ^ÛøÊø Œüö ^ß$Ö]
»…ø ^jøíûmø
¸gzZì Lg h» qŽgÃá Zz•gŠŽñ:QX •ïŠ}Š¬6
T Ë ò: Ì{ Zg
Vß Zzäƒ:¢qvß:àp$
X »g (ZÃ

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 26


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
E
#
-E
 Ð]g „kZÅ 2` 105mÂ, Z ÷ HX :258•nZ ‹Z
G
X Dƒ7"
U
gñZsf ø

t.c
na
X¸x â Z h'
Š 4
q ÆZñ *
¦Xñ •Y #]Z|( 1)

n
Su X¸èZg6 ŸÆVß Zzä™[NZZ ñ ]|X :2
d-
ee

ñ ]|X :3
Û yÒnkZ éS¨EÒ7äZ
E
Xìg:z—~ÄÜÅX •Y #ÃËž @
c
â•
h
au

X: c
ì6 Û g Zæ»ÄÜq
Š 4 Û X :259•nZ ‹Z
Æ\W• â •
.T

©[Œ
w

ñ %Z]|Âì6 Û¤
w

Xì [ZŽ H »w¸kZÆy ©[ŒZX :260•nZ ‹Z


www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

ô ]†ôÚû ^øeô Üûãö Ûø×øÂû ]øæø äô nû ×øÂø Üûâö ]çø Îû]ø †ôÚû Ÿø û ]„ôãFeô Œô^ß$Ö] Ð$ uø] áù]ô
»ä́nû Êô ²

Xì ÑZz+ Y{Š c
iÊ Z%Æ õÄW ¬}
~%ZkZ ~ ¸g Z,{Š c
i »ÄÜ%Zµš
Xìg ïZVYÐtÂ;g: s%Z Âì 7g Zæ6 Û¤
©[ŒZgzZX :261•nZ ‹Z

G G
+
þ ©B

çŽG3µ J4É
/õG

X¸g ZŠyZZxñ Z™/ô]ÆxsZmg—q


Š 4 Û X :262•nZ ‹Z
Æ\W• â •
X <™f »Y •Zê ZgzZX <yÒbÑŠ6
¤SÅyZ ÂxzøÒZ ¸g Z0
ZZ‰¤
ZgzZX :263•nZ ‹Z
ô=0ÆyZ•xzøÐyZZ ÒZŽgzZX :264•nZ ‹Z
Ð yZZˆÆ]Ãz Å\WgzZX}Bg Z0 ¸xzøµ ZZ Ì~ äâ iÆxsZmg—ž <
ZZ~: â iÆ\Wc
X ‰ƒà {
X £Š[ZŽ »e WÅsf ¸ñƒ7y›„~äâ iÆg—žìt{o»\W¤ ZX :265•nZ ‹Z
Ñöü‡û …ô æø é†Ëô ÇûÚø Üûãö Öø^Ï$ uø áøçû ßöÚô ç+ ÛöÖû] Üöâö Ôø òô ÖFæû ]öæû †ö ’øÞøæ$ ] æö æø ]ö àømû„ôÖ$] æø ²
ô ] Øônû fô‰ø oûÊô æû ‚öâø ^qøæø ]æû †ö qø^âø æø çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] æø
!Üöümû†ôÒø

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 27


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
yZZF vß{z¸X,Š ZæZgzZ,Š ÇäVÍßXgzZGŠ ˜{ Zg~{ ZgÅ Z}
gzZ Å]ógzZ ñÑyZZvߎgzZ

t.c
na
Xì ~izg {h IgzZ„õG/J4É ÆyZ•g ZŠ

n
Su Xì HzzÅg ïZ Â~Š}Š ägz» Z]Z &
l]Š ÞŪãZZÅx Z™/ôZ
 X :266•nZ ‹Z
d-
ee

Ä̈ÃnÆx Z™/ôÂñƒ~t °Z
 5#Æx Z™/ôž• CÌtgzZØCpÆt °X :267•nZ ‹Z
h
au

X ¨YHm
?
.T
w
w

Œö^ß$Ö] àøÚø !^ÛøÒø çû ßöÚô ! Üûãö Öø ØnÎ ]ƒø]ô æø X :268•nZ ‹Z


www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Xì ̈ÃÐp Ò~èxѳZ6 kÜZgzZ•vßyÊ Z%ÐkÜZ~»


»ðö ^ãø ËûŠ% Ö] àøÚø !^ÛøÒøçû ßöÚô ©Þö]F çû Öö^ÎøX :269•nZ ‹Z
Û Ø%[ZŽ™ aθ7Âx Z™/ô{zåHwEZ~hÆÁ]: Ÿgoo~
X•â•
áøçû Ûö×øÃû mø Ÿø $ àÓôÖæF «ãø ËøŠ% Ö] Üöâö Üûãö Þ$]ô Ÿø]øX :270•nZ ‹Z
X cÛ 7ÂÃV7ŠgzZVz”
â• yZZÆx Z™/ôä õÄW ¬Z} IYgzZs ¸çH~»
ö ]ø X :271•nZ ‹Z
»…ôçß%Ö] oFÖ]ô kôÛF׿Ö%] àûÚô Üûãö qö†ôíûmø çû ßöÚø ! àømû„ôÖù] o% Öôæ ²
Xì 
@Yá~Vß YZ™wïÐVzƒ0 ZX »Vzg Z0
ZZì „ uõÄW ¬vZ
 6
â Û•™f » äÑs§ÅgâÐ ]¬ÃyZgzZX ì c
ì c Û y´Z » 46
â• uä õÄW ¬ Z}
0ÆVÍßX]Z¯! izZ~
ñ ]|gzZZ
X }(@ ñ ]|c
•x Z™/ôŠ Z%ÐyZX
]¬~kZgzZ•Bx9ÃyZ]Z|\WèYì ßtÂì ˆà Š Z%åw=wÎg]³~e
W¤
ZX :272•nZ ‹Z
Xì @ÑŠ6
™ª è9)~: â iwzZžŽXì™f »äÑ~yZZgâgzZ% ïÐ
Ø èÆyZžZ
H¨ÐgâÃ<
Xì Š *™µ~yZZÆyZQ•Š Z%x Z™/ô¤
 ì û“E ZgzZX :273•nZ ‹Z
»†Úû Ÿø û] 1ôÊ Üûâö …ö æô ^• æø ÜãÖ †û Ëô Çûjø‰û]ø æø Üûãö ßûÂø ÌöÂû ^Êø X :274•nZ ‹Z
Û Ô{gtÐyZgzZ• â •
X•• Û Ô„fÆyZgzZ• â •
Û g*gŠÐyZä\W:
hŽ H » »Üûãö Öø†û ËøÇû³jø‰û]æø Âì w=wÎg]‹c Š¬»h
Ðx Z™/ôXì c Û~
{gtÐVÍßÁÃxsZmg—• â •

Û Âì ~]mZ[ZŽ¤
s ZžZÐyWŒ Z @ ZZØ{{°z» *™tiggzZ]nHX :275•nZ ‹Z
ƒ7nÆVzg Z0
Xì HzzÅ
Ü zkZ • â •
ŠzgŠ6xsZmg—~6l‰ Û Â¸ñÑyZZ§{ÅŠ ¢~zbŠ ‰Ñw–/ô¤
ZX :276•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 28


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
X »jc ¦
廚

t.c
na
X §VY¾~yZy`¤ ¶zzHÅ]óÐsß â ízÂå»jgzŠ¤
ZX :277•nZ ‹Z

n
Su
„§{ÅÞZ ñŸgyZZ »yZ!õÑÂ;gŠ ®~z*ŠZ
 ;gŠ°Š ¢~z*ŠQÂågzŠ »š
 ¦¤
ZgzZX :278•nZ ‹Z
d-
ee

Û X ǃ
X •H{ŽzÆg ïZ• â •
h
au

Û ÅˆyWŒ
W ãWŒ Û •â •
Û ÂX¸7g ZŠyZZvZ !¤f oZÐ wzZizgx Z™/ôžñY1™t¤
ZX :279•nZ ‹Z
.T

e
w

Xì ˆ~ŠVY]g t Š !
s Z$  nÆ•ÆyZgzZg »Zz+̀'AzZj‚~
w

Å•gJ Z~¼
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

U
Xì " ~{0<Ñt ŸZ »0nÆðñ%HX :280•nZ ‹Z
ö ] oø•ô…ø ¸:ï»ðñ{z¤
Xì ÈH » »äü ßÂø çû •ö…ø æø Üûãö ßûÂø ² ZX :281•nZ ‹Z
Ë ƒnÆË%ÆVzg Z0
Xì $ ZZ! x» ~(
Ð! x» ~(
ÐÜöünû ¿ôÂø ‡öü çû Êø) HX :282•nZ ‹Z
e7g £»q=ÅyZZÆVÍßÃyZZÆx Z™/ô~ˆyWŒ
XŠ Û HX :283•nZ ‹Z
»Ñõ^Ïø•ô oûÊô Üâ ^Þ$^ô Êø çû Ö$çiø áô ^Îø]ø æû ‚øjøâû ] ‚ûÏøÊø ä́eô ÜûjößûÚø ! ^Úø Øô%Ûeô çû ßöÚø ! áû^ô Êø
X •~Á${zµšÂN YQ{z¤Z:‰ 0
Z@{z:{zÂN WáyZZ b§~g v¬o{z¤
e Zx Z™/ô} Z:
X VY]gzx(F gzZ]n¬°çy´Z õG •Š Z%x Z™/ô¤
/J4É ÆyZyZZx°-' ZX :284•nZ ‹Z
ñY H×РľÃyZ¸D Y™Ôg~Š ˜yZygzZw yzOvߎ ~äâ iÆð]|X :285•nZ ‹Z
G
XÐY Zßc Ð ö"Wñ
G
Xì [ZŽ H »eW ÂñYHŠ c
Ð ö"Wñ¤
ZX :286•nZ ‹Z

àønû uô†ôÊø áøçû Îö‡†û mö Üûãôeùô …ø ‚øßûÂô ðöü ^nø uû]ø Øûeø ^÷i]çø Úû ]ø ²] Øônû fô‰ø 1Êô ]çû ×öjô Îö àømû„ôÖ$] à$ fø Šøvûiø Ÿø æø
»ä́×ô –ûÊø àûÚô ö²] Üûãö iF!^Ûøeô

Ö yá{Š%ÃyZ ‰ K O~ 5 ZgÆ öŬvZ vߎ


W W W
öŬvZX • D Y •Š tig • {0
i V; Æ öŬ Z}
É z™#
X •D™ «ÃyZŽÐaLZ
W
VZ »yx
wâ Ñâ Ð VzgzZ ¢ z[p H ÇA tigÐ s§Å öŬZ}
ÌnÆVÍßyZZ" HX :287•nZ ‹Z
X @ ÑŠ6
™7ª ƒ«»qagzZ bŠ™
ï»yZZÆyZ *
yZZ õÄW ¬vZžì cÛ ~hÆVÍßÁä õÄW ¬Z}
â• ~y W ¸7g Z0
WÆ•le ZZ {z¤
ZX :288•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 29


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
X D™7ùŸÃ̀ZÆVzig ZŠ

t.c
na
ÄÆ]Š Þž @
åï»yZZ »yZ]Š Þi ZIžX Ç} 7
* ZX :289•nZ ‹Z
™tÃ\W!õÂñYH¨ÐY Zߤ

n
Su X ÃYG°Ð
d-
ee

Ô Lg7µZzs ÜÆ]Š Þg¦HñYÅ:t›Å õÄW ¬Z} Ðx •ZgzZ b Zzg ZÅY ZßJ Z  X :290•nZ ‹Z
h
au

ø Ãø fø i$] àøÚô æø ² ø fö Šûuø o% fôßøÖ] ^ãø mù]ø^mFX :291•nZ ‹Z


.T

»ànßô Úô ©ÛöÖ] àÚ Ô ö ]Ô
w

Ü ÃgzöÅVzg ZŠyZZXÃxsZm]|• â •
Û X •g Zˆ@
}¾•g Z0
w

‰ ZZŽ vß{zgzZ °»vZN}÷} Z


www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Û yÒò Z¤
X•â• Y •ZÆyZXì Š ÑŠyEZ6
c
ZƒÝq[£Â•Š Z%x Z™/ô¤
Z ¶‚&ÆyZgzZ Z* •x Z™/ôŠ Z%Ð ÝñyZX :292•nZ ‹Z
¦sÜc
X •¶‚zŠ c &ÆyZgzZ * ñ ¦sܤ ZgzZ
!]æ†ö ËøÒø àømû„Öù] àøÚô ^÷ËÖû]øçû fö ×ô Çûmø èõ iø^Ú ÜûÒö àÚô àûÓömø áû]ô æø àônû iø ^*Úô çû fö ×ô Çûmø áøæû †ö eô^‘ø áøæû †ö ŽûÂô ÜûÓößûÚô àûÓömø áû ô]
Y
X6 Û »g ZD
Vz• Ù ÐN W̈¸Îq ZÐ~?Vƒ æ ‘ ZgzZ6 ¾ ÎzŠÐN W̈¸ÂVƒáZzä™ñÐ~?¤ Z
Î:gzZ¶J
XJ ä:Š Z®ÅVzg ZŠyZZØ{žZ
 ì [ZŽ H »
b§ÏZ2 X :293•nZ ‹Z
ô ] áôƒû^ô e àônû ËÖû]øçfö ×ô Çûmø ÌöüÖû]ø ÜûÓößûÚô àûÓömø áû]ô
»²
s Üp" ÝZ" {zì Š Ù c
H™f »g ZD Ù zŠÐ ]i YZ Å Z}
ÎX~ÐN W̈¸6g ZD Ùq
g ZD ZVƒÐ~?¤
Z
Xì ._ƵZzc
ì µZz
43X e[ZŽ wq¾ZYë!
X õJ/G } úŠ Zg vÂì µZz._¤ ZgzZ „g: tŠ ™x¯ Âì µZzs ܤ ZX :294•nZ ‹Z
ô ] Øônû fô‰ø oûÊô ÜûãôŠôËÞû]øæø ÜûãôÖô]çø Úû ^øeô ]æû ‚öâø ^qø æø æû †ö qø^âø æø çû ßöÚø ! àømû„ôÖù] á$ ]ô X :295•nZ ‹Z
»²
Û yÒt Z]X ~5ZgÆvZÅ]óB‚ÆVâ YgzZwZñZ LZgzZÅ]ógzZ ñÑyZZŽ vß{zµš
yZgzZ• â •
Û iÐò Z¤
X ñƒsßñÐ]Ì{gÃèyZvߎ • â • Y •ZÆ

ÜûãôŠôËöÞû]ø æø ÜûãôÖô]çø Úû ªeô ô²] Øônû fô‰ø 1ûÊô æû ‚öâø ^qø æø æû †ö qø ^âø æø çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$]ø X :296•nZ ‹Z
æø áõ]çø •û…ô æø äö ßûÚô èõ Ûøuû†ø eô Üûãö e%…ø Üûâö †Žùô fø mö áøæû ˆö ñô^ËøÖû] Üûâö Ô ø òô Öøæû ]. æø ø²]‚øßûÂô èøqø…ø •ø Üø¿øÂû ]ø
! Üöünû ¿ôÂø †öü qû]ø åö ‚øßûÂô ²] á$ ]ô ]÷‚eø ]ø ^ãø nû Êô àømû‚Öô^ìø Üöünû Ïô Úö Üöünû Ãô Þø ^ãø nû Êô Üûãö Öø kõß#qø

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 30


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
•á ZzZgŠ¹q
Z} Š 4 vßtHŠ ˜B‚ÆVâ YgzZwZñZ~{ Zg ÅvZgzZ Å]ógzZyZZvߎµš
ÆZ}

t.c
na
õÄW ¬vZµšÐ•gå~kZÐVƒ}h~T•ïŠ ~¸lpÅV ðG (gzZ ~qŸggzZØgKZÃyZ öÅW¬
4hI;XE

n
Su ( 10\) ( ì x̀Zk0
Æ
d-
ee

X 7;•D™tÃe Û
WkZ\W~hÆ+̀'0x Z™/ôÆvZA ]|• â •
h
au

X <yÒg ïZŽ {zÂD™7t¤


ZX :297•nZ ‹Z
.T
w

X £Š[ZŽì @ } úŠ ~g ø•D™t¤
w

U
ƒ" ZgzZX :298•nZ ‹Z
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

ñYHg¦yZZi Z à{vZ !é5{ÅZÃx Z™/ô¤


fG ZX :299•nZ ‹Z
Xì YYZi ZâÐÄÆ+̀'ÃyZ H Â
Ô3¼ 5G
I4E
 wpz Ô4~q Ÿg¸Ô 3ØgÔ1ŠïÔ çlG " Â ( vZ f mZ )¸ yZZ i Z à {]Z|{z Ñw– Z
 X :300•nZ ‹Z
X VY{™E»x̀ZgzZ]g tÅG@ 6
kZgzZ ï BÄEZ °ŠïX
G3E
Xì ~yZ/wW>gÎX :301•nZ ‹Z

á$ †ø Ëôù Òø öŸø çû ×öjô Îö æø çû ×öiø^Îø æø 1û×ô nû fô‰ø oûÊô Ýæû ƒöæû ]ö æø Üûâô …ø ^mø•ô àûÚô ]†qö †ôìû]ö ]æø ] æû †ö qø ^âø àømû„ôÖ$]^Êø
åö ‚øßûÂô ² ö ] æø ô²] ‚ôßûÂô àûÚô ^÷e]ç$ …ö ^ãø ÞûŸø ]û ^ãø jô vûiø àûÚô pû†ôrûiø kõß#qø Üûãö ß$×øìô•ö Ÿø æø Üûãôiô ^*nù ‰ø Üûãö ßûÂø
»hö]ç$ %øÖû] àøŠûuö

ÆyZÐ yZµš HŠ ˜ gzZ‰ •Š ¾~ 5 Zg}÷gzZ‰ áïÐ VzyLZgzZ Å]óä VÍßX:


4hI;XE
õÄW ¬gzZ[Z NÐ s§Å õÄW ¬vZ• ¹,1nÆXÇVz™4ZŠ~ V ðG (+ZÃyZgzZ ÇVz™{g ñ »Vƒk

Xì [Z N+4k0
Æ
X: c
ì yZZ »]Z|\W6 Û X :302•nZ ‹Z
WkZ• â •
e
WZ
9ZB e  0¤
 ®ÃyZ!ñõÑ• M  07¤
ZgzZ VY ÂM Z 7c
•M 0t Z] »eW Âì yZZ¤ Z
X Ç} 7 ?:XÅZ 9gzZyZÑZ
'â > çE
X <yÒ{Žz¦p Ð Z •74ZŠ~x|kZƺ ñ Z & œ¤
ZgzZX :303•nZ ‹Z
~i Zg »yZy2vZ-±Y Z j
ZgzZízuFgîtƒ õE
6 $ ` Zy
/šG ZÐ6lgzZ 1•]óÅx Z™/ôX :304•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 31


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
X 7°»nÆyZZ]oHŠ ˜gzZwyzO

t.c
na
Ù ªgzZÔ/$
g ‡z ~C Š„
 (~B; ÆlWægzZ¸~¼Z~¨£ÆWæzg ñy›Z
 X :305•nZ ‹Z

n
Su X¸D™“ ZŠ'
Vð;ÆyZx Z™/ô§{ÅѾy Wå
d-
ee

Vzg ZŠ¸g LZ~« £gzZ c


Š Z™ $:ÃyYKZ äx Z™/ôX~0
 ]Š é<XI
zZ} $ ì m
gE ³gŠ¾yYX :306•nZ ‹Z
h
au

X C™7ª ÑŠ6 yZZw¾ÆyZe WtHÅ: { Zz6 ÌÅ


.T
w
w

ö ] oû•ô…ø áõ^Šøuû ^ô eô Üûâö çû Ãö fôi$] àømû„ôÖ$]æø …ô^’øÞûŸø ]û æø àømû†ôqø^ãø ÛöÖ] àøÚô áçû Ööæ$ Ÿø ]û áøçû Ïöeô^³Š$ Ö] æø X :307•nZ ‹Z
çû •ö …ø æø Üûãö ßûÂø ²
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

» Üönû ¿ôÃø Öû ‡ çû ËöÖû] Ô ø ÖƒF ]÷‚eø ]ø ^ãø nû Êô àømû‚ô×ô ìF †û ãFÞûŸø û] ^ãø jô vûiø àûÚô pû†ôrûiø kõß#qø Üûãö Öø ‚$ Âø ]ø æø äö ßûÂø
gzZ‰ƒèZgÐ Z}
Z} {z Š
ƒèZgÐ yZvZ~ ng Zˆ@
ÆyZgzZg »ZgzZ +̀'áZz äYá '~yZZ
G I;XE
(
¸Ð•gnÆåå~yZ {z„gË,1nÆX•Åg » èG nÆyZä õÄW ¬
k
Xì ! x» ~( 45

X • CÐbÑŠìŠ Z%®
 )´ÃÅx Z™/ôÐg »ÑZz+̀é<X+ÅZðyßzZy–‚~e WkZ
G"
X •yÊ Z%Ð è Æj‚g »ZgzZj‚+̀'X :308•nZ ‹Z
E4
G›3
E
nÆVâ ›JÖ ª c
# ¸ŠŽ ñ~ äâ iÆx Z™/ôŽì nÆ•yZ ]g t
ż
 HX :309•nZ ‹Z

EG
?: c á ~+̀'ŽZeñõz$ ÔZ]
•ï• ñ |gzZXg q0h
igzZ"} {¦1•& œ–1Z HX :310•nZ ‹Z
•zÁc
•q ÑÆ' Z'
 ƃ
ƒ  ~¼
 ]g t gzZ™f¤kZ õE $ Z2ÑZ-Z•ï•
/šG á¤
ZX :311•nZ ‹Z
X nZ eÝzgÐbÑŠ6 Ù
V<zŠC
Z ¼nÆyZ!õÑ•4ZŠ~+̀é<X+ÅZðyßzÑZy–—ZñZ]|gzZ ñ& œ–1ZZ
 ZzÌ  X :312•nZ ‹Z
X 7?Š ÅyZZ]oîGE 0BÄEZ °ŠïgzZ¼
 wpŠ HX ÌŠïgzZX σ
5kIbZ swg0
Y éE ZÆ e
WÏZ Â3nÆ ƒ
 ¹!  Zz n Æ q
gzZì Z ZÐ ~ ] Z|yZ¤
Z X :313•nZ ‹Z
XØ3Š
EH"
U
t nÆyZZÆyZ H Âì " 5©G3u
ïHG3½G »ÞZ ñŸg nÆ•ÆyZgzZg »Zz +̀'Z
 X :314•nZ ‹Z
X 7?Š ?
Ë ƒnÆ+Š+”
?ì $ ÞZ ñŸg HX :315•nZ ‹Z
Ë ƒ¤
?X • Ñ?Š Âì $ ZX :316•nZ ‹Z
ñŸg²ì nZ ‹Z VY yZÑZ ï»Æñx Z™/ôÃ\WQ Â$
Z} Ë ƒ 7G gzZ $
Ë ƒ 7¤
ZgzZX :317•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 32


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Xì nÆ•ÆyZgzZnÆ7Z ~0 z

t.c
na
Û¤
ÆùãWŒ Û »y•W~i~VâzŠ yZ *
Z :Xì t• ƒg » »¼ BÄEZ °wpŠX :318•nZ ‹Z
G3E
 nÆyZ¡gzZ ï

n
Su
 ]Z|{zžñY 1yâ ÌtÛw–B‚B‚gzZ•ˆÅg »nÆx Z™/ôèG
м d- 5kI;Xž
4G (
E ñY 1™t._
ee


X ÇñW7xiÑÂÚ~(DÆá¬0 ÂЕgxzø
zZ}
h
au

X ǃVðb§¾6 ]Z|yZx|»e W Âì ~hÆwÎg]‹sÜe Wt¤ ZX :319•nZ ‹Z


.T
w
w

» ðö ^ãËøŠ% Ö] àøÚø ! ^ÛøÒø àöÚô ç+ Þö!]çû Öö ^Îø Œö^ß$Ö] àøÚø ! ^ÛøÒø çû ßöÚô ! Üûãö Öø Øønû Îô ]ƒø]ô æø X :320•nZ ‹Z
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

s ¸ç b çŽi8ENÑyZZ b§ÏZ ë H• ë vß• ñÑ yZZ b§T î ÑyZZžÃV¦o Âì @  gzZ


Y ¹Z
¯ :%™Ägt ‚ÃyZZ ÁgzZ • yÊ Z%Ð kÜZ~ • s ¸z" „zµš g ZŠ¸• ñÑyZZ
c
ÃVÍßgzZì Š
Š¬»äÑyZZ
ì c
ñ *
X •âÆwßZÁ{zÂN YnZ ¦sÜŠ Z%kZ¤
ZX :321•nZ ‹Z
Xì Äc Þ ‡zzÅt :ZÆkÜZ6
gŠ. Ûq
Š•ZQX :322•nZ ‹Z
X @ ÑŠ6
™7ª ìs ¸z"Ãx Z™/ôHX :323•nZ ‹Z
6
äƒyZÑZï»ÆyZ…g ÖZ »á¬Z}
Û
Xì H~ˆyWŒ

²] áø^øÒæø è÷Ûøuû…ø æ$ é†ËÇÚ æø äü ßûÚô kõqø…ø •ø ^÷Ûnû ¿ôÂø ]÷†qû]ø àømû‚Ãô ÏFÖ] 1×F àømû‚ôâô ^røÛöÖû]²
ö ] Øø–$ Êø
»^Û÷nû uô…ø ]…÷ çø ËÆ

gžõÄW ¬vZgzZØggzZ„gzZ•]YgŠÐs§Å õÄW ¬Z}


~Š¤Åx̀Z6  Ã+Š Wäá ¬Z}
Vß Zzá 
Ã+ŠÐ •
ÃgzZ nÆ7ZgzZ ðƒ‚ ¹F 'ÅyZŠŽz! Z•Š Z%/ôµÃÐ +@W~ì °g
ÑX•„z¤
Xìg »gŠù´
Xì ~ˆyWŒ Û X :324•nZ ‹Z
„õòÚ©mø æø ‚öÃû eø àûÚô æø ØöfÎ àûÚô †ö Úû Ÿ]²
ô ô àønû ßô ‰ Äû–ôeô 1ûÊô áøçû fö ×ô Çûnô‰ø Üãfô×øÆø ‚ôÃû eø àÚô Üûâö æø šô…Ÿø ]û oÞF•û ]ø oÊô Ýöæû †% Ö] kû³fø×ô ³Æö ܳÖF•
» Ünû uô†ø Ö]ˆmˆÃø Öø] †ø âö æø ðö ^Žmø àûÚø †ö ’ößûmø ²]†ô’ûßøeô áçßÚçÛÖ] |†ø Ëûmø
Q~Vß ‚PˆÆäY;LZ „d kvßt1‰g ;ÐV26 >Wkg Ã. Þ Z òg »òzg~oÆdŒÛ¹
„zgzZ {zÐN YƒlpŠæ Å Z} ZZyŠ kZgzZì ÃõÄW ¬ Z}
vßg Z0 Ù èYXÐN YWkg Ã6̈¸IZ
g (Z »%ZC

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 33


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Xì ÑZz3g̈¸

t.c
na
»ÑÆÇkZ ZƒZg7~gzŠ¾Ç~0
Xì Hx *  Zg7»e
tÆ• CgzZ <yÒÀF
zZ} WkZ

n
yÒ{zì Cƒ6 Su
Y ¯Å{ŽzXgzuzsÛ ÅyZgzZ < „0
• ¶ÅÝñgzZìŠ Z%HÐyë>Z beX :325•nZ ‹Z
d-
ee

X<
h
au

Xì [ZŽ H »]g „kZÅ 137m£z°Z[ °» qz• Û Â¸7g Z0 ZZ]Z|•Ã¤ ZX :326•nZ ‹Z


.T
w
w

»†ÛÂö é…^Úø ]ô oÊ Œ•^Ê 1×FÂø áçßÚçû ÛöÖ] g×Æ ^ÛøÞ$]ôX :327•nZ ‹Z


www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

X ñƒ̈¸~ÄÜgzŠÆtzg Ã/]|6 kg Ãvßðñµš


Ô ô ] Øônû fô‰ø 1Êô æû ‚öâø ^qøæø ]æû †ö qø ^âø æø çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$]æø X :328•nZ ‹Z
ø òÖæû ]ö æø ²] ‚øßûÂô è÷qø…ø •ø Üö¿øÂû ]ø ÜûãôŠôËûÞø]ø æø ÜûãôÖô]çø Úû ^øeô ²
»áøæû ˆö ñô^ËøÖû] Üûâö
X •[x»„zv߸gzZq Š 4 ÆZ} ìzgŠ Z ( ¹ÐVzgâ YgzZwZñZ
X 7wZŠ6 äƒg ZŠyZZ * ƒx ZÔZ ^ Ã~0  zZ}]Š é<XI $ »yZgzZ Š
gE ¹7x ZÔZ ^ ÃÃ+̀'~e WkZ H
kõß#qø Üûâö à$ ×øìûô•ö Ÿøæø Üûãôiô ^nù ‰ø Üûãö ßûÂø á$ †ø ËùÒø Ÿø çû ×öjô Îöæø çû ×öiø^Îø æø oû×ô nû fô‰ø 1ûÊô æû ƒöæû ]ö æø Üûâô …ô^mø•ô àûÚô çû qö†ôìû]ö æø X :329•nZ ‹Z
»hô]ç$ %øÖ] àøŠûuö åö ‚øßûÂô ² ö ]æø ² ô ]‚øßûÂô àûÚô ^÷e]çø $ø †ö ãFÞûŸø ]û ^ãø jô vûiø àûÚô pû†ôrûiø
ÆyZgz¢‰ GLgzZŠ ˜gzZ‰ØŠ¾~{ Zg ~÷gzZ‰ áïÐ VzyLZgzZX'óäVÍßX:
vZgzZì [Z NV; Æ õÄW ¬ Z} 4hI;XE
gzZ • ˜,1nÆXÇV z™4ZŠ ~ V ðG (+ZÃyZgzZX ÇVzŠ Z¤
ÃVƒk

Xì [Z N4Æ õÄW ¬
»VÏÃyZgzZ‰ VYáïÐ VzyLZgzZ ÅVY]óäVrZ Â7g ZŠyZZY Ñw– x Z™/ô¤
:¶ Z
c
XŠ ¯VY
4hI;XE
™4ZŠ~ V ðG (ÃyZgzZì cÛ {°z » ¶Š jÃVƒk
â• ÆyZ äᬠZ}
nÆ+̀'Z
 X :330•nZ ‹Z
X @ƒ7Za„wZλäƒyZZ³#ÆyZ Âì ~Š]g t Åä
ô ] àøÚô ¡÷–ûÊø áøçû Çöjøfû mø ÜûãôÖô]çø Úû ]ø æø Üûâô …ô^mø•ô àûÚô çû qö†ô³ìû]ö àø³mû„ô³Ö$] àø³mû†ô³rô³ãFÛ³Ö] ð]†³Ïø³Ëö³×û³Öô X :331•nZ ‹Z
æø ^÷Þ]çø •û…ô æø ²
»áøçû Îö•ô ^’$ Ö] Üûâö Ô
ø òô Ö æ ]öÿ ä́Öôçû ‰ö…ø æø ø²] áæû †ö ’ößûmø
W
kZgzZ Z} gzZ•D™ÔÃ~qŸggzZaÅ öŬZ} ‰áïÐVß âgzZÐVzyLZŽ nÆ+̀'Y ZLyZ
X •F v߸X •D™ŠæÅ+ŠÆwå ÎgÆ
Š F
h Å]2z u“0Æ]Z|\WgzZX ~Š 7„ZÍÅØ{x ³Æ]Z|+̀'ä õÄW ¬Z}
~e
WkZ H

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 34


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Å7

t.c
na
 gŠ 
Xì „ Æw=wÎgÆkZgzZ+ŠÆkZgzZ Z}
*™µ»yZZx°0Æ+Ü* HX :332•nZ ‹Z

n
Su ¬gzZyZÑZ ~úŠ °tœHX :333•nZ ‹Z
ƒ¦Yq
X •M
d-
ee

Â( vZ f ç)¸7yZZx Z™/ôg$
IZ¤
ZX :334•nZ ‹Z
h
au
.T
w
w

Xì [ZŽ H » »àønû ÖôˆôßûÚö èô Óøñ ¡øÛøÖû] àøÚô áôŸ! èô %×øfô$ø ÜûÓöe%…ö ÜÓnø Ëô Óûmø àûÖø]ø àønû ßô Úô çû Ûö×ûÖô ÙçÏiƒ]
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Ë ƒwi * ÌnÆg ñ ö:XWZŠ ZæZ HX :335•nZ ‹Z


Å
X •M F Z ÌnÆ+Š5#ØgÀ5HgzZì $
ø ×ô âû ]ø àûÚô løæû ‚øÆ ƒû]ôÂì nZ ‹Z6
Xì [ZŽ H » »àßô Úô ©ÛöÖ] pöçfö i Ô @Z+@W¤ ZX :336•nZ ‹Z
H
G-¼£-²
Ðg¨Ã^³³³Ûö³³ãö nù Ö æø ²
ø ø Zj[öƃÐV\W\W Âì ö ~wŠ ð«
ö ] ™g @ ÅyZ¤ ZgzZX :337•nZ ‹Z
Ù Š7VY
Z »]2ž @
Xnƒq Ã0
¢ìVYÐ ÜûÓößûÂø ^ËøÂø ‚ûÏøÖø æø •D ÑÃk
X •f iÃäK« ÆuZ+@W\W¤ ZX :338•nZ ‹Z
Xì [ZŽ H » »àønû ßô Ú çû ÛöÖ] o×FÂø Øõ–ûÊøæû ƒö ö²]æø Âå¬[‚g ZY Ñw–÷t»yZ¤
Z b§ÏZX :339•nZ ‹Z
ÛZ
÷Œ í †Zx´Z !
 ž äe^v‘]æ ²] Ù牅 pƒ] 1³Ê •³m†³Î l‚•] ^Û³Ö ì ~53m~ ~gß Zx´ZX :340•nZ ‹Z
ƶŠ1Ã[ôZÆyZgzZÅzmvZ-x™Zg—
X ‰ƒJ~}g !
.6X»x Z™ Zg—c
VâzŠÃ™Z ð3E .6XCZ¸ D ™VYV`6yZgzZ¸ yÃ{z¸ D™ ñ6[ôZX÷Œ
™™Z ð3E Û •â •
Û
X nZ eÝzgÜæ6 w<
î*™ÅZÙgzZ¸ñ/*
¦gzZñ–1Z * Û !
E
¦ÃyÔZZ*
¦žì ¸ØÐ]g „ÅEŒ 5ry ðG3šÅZ °X :341•nZ ‹Z
ñ /
¯ÃevZègÛiz³
X c ñ z–
ñ 1ZäxsZmg—{ ZÍ » b ïžì @
ƒx¥Ð]g „Å
Xì Y@
YHnZ ‹Z6
yZZÆyZ ̈Æx @ Û
s ÏZkZ• â •
°»wßZ!ZfHÐñ@*
> ç0'íq' ¦b ï»â ! àZ {¦äñ/* ¦~ÏŠŽñÅZ ñ * ¦b§ÏZX :342•nZ ‹Z
á g Z H• â • Û 395mw ð©šÅZ
G
Xì Š •
E
Xì ~225mÂ, Z ÕbÑîG 0G©EB-ÊZ >g-ZX :343•nZ ‹Z
E
»Œô^ß$Ö ^eô 1×ôù ’ømö á]ø†õÓûeø ^eø ]†ø Úø ]ø šö†û ÛøÖû] ä́eô ‚$ jø•ø]ø ^Û$ ×øÊø ä́ŠôËûßøeô Œô^ßùÖ ^eô o×ôù ’ømö ä́•ô†û Úø èË$ ìô ‚øßûÂô áø^Òøæø
ßž cÛ ¬Ã&
â• ñ œ–1Z äðg—ˆƒh  Ãåx™ Zg—gzZ
 :¸D J 7i úŠp ¶Cƒ~hð1Z
”1Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 35


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
X N J 7
i úÃVÍ

t.c
na
X HVY ^ Ö â Z£ÃyZä\W ¸yZÑZ³*
Ã6
# c
yZÑZŠÃÑw–ºñ Z & œ* Z• â •
¦¤ Û

n
Û ±5HVY[NZ »yZ nƉ
• Su
Ü Ãg]ó‘
 ¸7yZÑZ 9& œq Š 4 ¤
Æ õÄW ¬Z}ZX :344•nZ ‹Z
d-
ee

X ~g©úÀF
65m~g©]Zz½gzZ ( 2) ` 350m[¹Z]§gzZ 189m~jŒx â Z‚X • â
h
au

¯VY=gä\W ¸yZZi Z à{ÅzmvZA w=wÎgŠ 4


X c ñ œ]|Ñw–¤
& ZX :345•nZ ‹Z
.T
w

ñ Z & œ]vq ñ *
G
Š äYVYB‚ÆyZÃxsZmg—¸yZÑZîE Š 4
w

X c 0kI4$º ÆZ ¦¤ZX :346•nZ ‹Z


www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

ô ] oÊô æ†ö qø^âø àømû„ô³Öù ]æø X :347•nZ ‹Z


çû Þö^Òø çû Öøæø †fûÒø] é†ìŸ]†ö qû Ÿø ø æø è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚öÖ] oÊô Üûãö Þ$ ç$ô fø ßöÖ] çû Ûö×ô ¾ö ^Úø ‚ôÃû eø àÚô ²
»áøçû Ûö×øÃû mø
HÕ6
Xì HðúAÅkZ Š Û
VÍßX~6l • â •
Û „0
X•â• ¶ÅyZX'óäVÍßÁÐ)(l+èçÕÐX :348•nZ ‹Z
7xiÑÂÚ~ ö:XWZÇ:gzXù ÂZƒ¤
Å
Zƒ Zg7 {°z »j~Y *ŠB‚Æ]Z|Æn{gÃè X :349•nZ ‹Z
Z: c
Xìg »gŠ,X ÇñW
»Ùô^jøÏô ×Öô ‚øÂô ^ÏÚ ànßÚçÛÖ] pçù fö Þ Ôø ×âû ]ø àûÚô løæø ‚øÆø ƒû]ô æø X :350•nZ ‹Z
Û ¸ìg è6dgñÆðZ±ÃÝñgzZ ñƒ} 9ò„ÆG
•â • Ð V”LZ ?Z Ü zq
 åÌ{z‰ ZwÎg kZ
X¸:uZ+@W/ôÆxsZmg—vßtH c èVagñäxsZmg—ÃVzg Z0 ZZÁ
IEE
6
Vâ ! [Z Âc
iÅ\WJ Û s çÃg é5©Ò7ÆuZ+@Wä*™ñÑñÃâ •
Šâ• Û » ÜûÓößûÂø ^ËøÂø ‚ûÏøÖø æø Z
 X :351•nZ ‹Z
Xì VY{“Ú
g7]Y Z̀Åä™"
‚ ¿ðÃÃwzZ Ô¸‰ W:Zz™ƒxV;zc
U ¸‰ -ÃÜæZ™/ôHX :352•nZ ‹Z
Û zß ZÀðïÅxzŠ ÔgzZX
Xì s ÜÆg Z Œ
E
X-!
:E
Û kZÆ´ â 0ª Âåg _
÷ !Zfì È H »yâ • Û zz ÅyZZ •q
Zzg Z• Š 4Æ\W¤ ZX :353•nZ ‹Z
X 351m4`:Š ¬Z
X {Šñ•Û ãZgi Zg »gŠY m
z0
”¦z' {”zá[ôZvZwÎg ZBZz²ZÁZÑçc xŠ™Z0
Zc } zVaž
ƒ¦: Zz66åg ðE
B9™zá[ôZ•u 0 wÎgtî Yƒlpƒz¤
ÆV â ›} ZZ} Z Å Z0¬ŠÃg—ä~Z ž
Û «]¾zì õÄW ¬Z}
X ðâ • ~Š°qzÑk
è W@  gzZ‰
 7"
mÝ>ZÖW[ÂxÅ\WžZ U Û Ð Z]Z|gzZxsZmg—q
g Z• Š 4
Æ\W HX :354•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 36


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Û Šp} z' Ü 1Z,ZŠ%g Z•
Û g Œ"‰
Ü 1zZ¤
ZXìg ð‹3k!~89
G
XŠ™g Z• : {gŠ"‰

t.c
na
Hg ZÛ•™ÖyäZ]|ÂÂHg Z• Û Æ™]óäg—¤ Z õE $
/šG

n
Su
»^âû æø †ø iø ÜÖø ]•÷ çû ßöqö Ùøˆø Þû]ø æø àønû ßô Úô çû ÛöÖ] 1×FÂø æø ä́Öôçû ‰ö…ø 1×FÂø è÷ßønû Óô‰ø ö²] Ùøˆø Þû]ø Ü$ $ö X :355•nZ ‹Z
d-
ee

Û wi *
W
+@W~ kZ HX ¸ìg7NŠ ?ÃXÇ{H{zgzZ ðâ •
– 6ÝñgzZ6wÎg LZØg KZ ä öŬvZQ
h
au

?7œ ö:WXZ$6
Å
yZZÆ
.T
w
w

»éô †rûŽøÖ] køviø Ô ö ] oø•ô…ø ‚ûÏøÖøX :356•nZ ‹Z


ø Þøçû Ãö mô ^fø möƒû]ô àønû ßô Úô çû ÛöÖû] àôÂø ²
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

X¸ìg™³nÆ|
 gŠ6
B;
wbj[öÆg ïZƒ6V\WÅ\WÌQ HX슎ñ]Š Þ~0
 6yZZÆVß Zzä™yZçg³~
zZ}
X•
X 7°» àønû ßô Úô çû ÛöÖ] hôçû ×öÎö 1Êô äø ßnÓôŠ$ Ö] ÙøˆÞû]ø pû„ôÖ$ ]çø âö nÆyZZÆBu+@WHX :357•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 37


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
t.c
nna
Su
d-
hee
au

 ( ~tz~Ï0
1Z„  Û Â¸ñÑyZZ t Îg•~]tÇvßtžìt wì »\W¤
iV• â • ZX :358•nZ ‹Z
.T
w

¶~ŒÆ6
?~B;ÆÅzmvZA w=wÎg]|c
w
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

z1Z ZgzZXì µZzsps ܶ~ŒÆåg—žñY¹¤


 koQ¶~ŒÆ61Z¤ ZX :359•nZ ‹Z
Xce=¼~®
 )Åg—c ƒ~Kg 0
å’ e* Å61ZÃx Z™/ôÂCƒsp
Û X :320•nZ ‹Z
X :ì ~ˆyWŒ

»Üûãônû ×ø Àû×öÆû]ø æø àønû Ïô Êô ^ßøÛöÖû]æø …ø ^$ËöÓÖû] ‚ôâô ^qø oùfßô Ö] ^ãø m%]ø ^mø

Û ÂvZ !
xsZmg—• â • f oZ¸¬ox Z™/ô¤ Û ŠŸ6
Z • â • yZgzZ <Š ˜ÐV¦ogzZVz•Û »~
 x™ZÑ} Z
X: c ŠD»kZä õÄW ¬Z}
åc Ã
Y
Xì ^ *tgzZì @U
ƒ" * Š7¤
ƒ³"»ÞZ¬Âc ZX :361•nZ ‹Z

s ÜÅ ~0 ¬Ð kZ HÅÖVYk
z Z} Û Âå c
 B‚ÆÅzmvZA x™Zg—• â • ŠD¤
ZgzZX :362•nZ ‹Z
X CW7xiÑ~igz
Åx Z™/ôÃxsZmg—Âì FZ
$  7F
Ь{ k
$ »t Î H Âì g´t Î »yZ Ñw– ¤
ZX :363•nZ ‹Z
IIBI
E
\
ñ¬Š nÆ oo Š ¯ VY •6ä ™Ô øm nÆ yZgzZh
c  x »Ð ,ÃgzZ ä ™g ¦
gŠÐ V!
XìŠg Zz~]gΞ 6ì ^
Y*
™{gtÐyZgzZ *
™s çV™ÅyZgzZ *
™]n

»†ôÚû Ÿø û] 1ûÊô Üûâö …û æô^•ø æø Üûãö Öø†û Ëô Çûjø‰û] æø Üûãö ßûÂø ÌöÂû ^Êø

»VÍß\W Âå7D»t ÎÆyZÃg—¤ Zì ~z¢(DnÆx Z™[ZgzZx?ZmY m Z Ñw– X :364•nZ ‹Z


Û àønû Ïô Ëô ßFÛöÖû] æø …ø ^Ë$ ÓöÖû]‚ôâô ^qø žZ
X슎ñ~yWŒ  <"
U ZgzZ ZIßÝ
msÐyZ ÂåD¤

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 38


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
ÛZ
XìŠg Zz~ˆyWŒ X :365•nZ ‹Z

t.c
n na
Su ÷ nû jô Ïûiø]çû ×öjôù Îöæø ]æû „öìô]ö]çû Ëô Ïö$ ^øÛßømû]ô
»¡
d-
h ee
au
.T

X N YØŠ™Ogz¢gzZN YañN Yñ0w
w

X 7yZZs Ü* á ~yZÃyZ H ¸Ìx Z™/ô]Z|~A>yZ H• â •


™ï• Û ÂŠ
H (Z ~Š m
Zyâ‘gzZ
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Xì Š • á g Z~ˆyWŒ Û X :366•nZ ‹Z
š^m… à ¿vZègtzg Ãz& œèÑqì ~6-Æ3ooµš »…ô^ß$Ö] àøÚô ØôËø‰ûŸø û] Õø…‚$ Ö] 1Êô àønû Ïô Ëô ßFÛ³Ö] áù]ô
ì [ZŽ H• â • Û Zƒ‚èô ß$røÖ]
Û X :367•nZ ‹Z
Xì ~ˆyWŒ

Üöâö Üûãö Þ$]ôøŸ]ø ð^ãËøŠ% Ö] àøÚø ! ^ÛøÒø àöÚô çû Þö!]¨ çû Öö ^Îø Œö^ß$Ö] àøÚø ! ^ÛøÒø çû ßöÚô ! Üûãö Öø ØønÎô ]ƒø]ôæø
D é†ÏfÖ]Eðö ^ãËøŠ% Ö]

Š F
„oogzZXì ˆÅh Åoo~e Ù ª•ñÑyZZvß b§Tî ÑyZZÃyZì 
WkZžìC  gzZ
@Y¹Z
X ;g: ¹!zx *
y¶ ZZQÂñY1™g¦v!
»Vzg Z0 f oZÃxñ Z™/ô¤
Z:å»s ¸çÃVâ ›äVM¸
Û Ã/
ñ z–
ñ 1Z]|äx?Zmg—žì ~104mî*™ÅZÙX :368•nZ ‹Z
E
Xž c â•
»gôÖô ^ø› oûô e]ø àûôe]ô où×Ãô eø èÛ›ø^øÊ kqæû ‡ø oùÞ ô û] ÜöÒ ‚öãô•û]ø oùô Þ]ô
Æ„ZÍà b ïÆ®¤KZ ä ÅzmvZ -vZ wÎg·*
¦ H ÂX ì c Š™Ð ñZ]| b ï » ZÙC²Z îG*„Ãä ~
X åH[NZ »V¦on
Û X :329•nZ ‹Z
Xì ~ˆyWŒ

Dð^ŠßÖ]E »ðø «nø Öæ]ø àømû†ôËô ÓFÖ] áøæû „öô v$ jøm àømû„ôÖ$]ø ^Ûønû Öô]ø ^÷e]„øÂø Üûãö Öø á$ ^øeô àønû Ïô Ëô ßFÛÖö] †ùô Žôeø

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 39


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
m»oožì ¸è Ðe WkZ•D ¯„ Û »žŽì [Z±u *
 zŠÃVz• Û ÐV¦o
ŠgŠ nÆyZž £Š â •

t.c
na
g—ŽgzZ¸„
 zŠÐg ñv߬ož•t³ž c
ÍX Å–Š Å[Z±u *
ŠgŠÃyZ ä õÄW ¬Z}
n kZX åÐg ñ

n
Su X Tg:x ZoÑ! 
~{z¤Æ]|:gz¸: ¬o{z¸g •VYgzZBÆxsZm
d-
ee

/ô'  ™ž 6ñY HÆt¤


» Z~ äâ iÆxsZmg—žì w®~ 1b80m> jZ†r ZX :370•nZ ‹Z
h
au

k0 •Z]æ6kz r
}g v•g —J  žìt wZÎ ÂH:Š ˜ äg—n kZ•„g —: e Åx Z™
 ™Z
.T
w

W{Ðs§Åݬg ÇŠgz6
w

Xì c 0Æt ÎÆyZ
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Z}  Lg 7„ Èðà »Š • !
6VÍßyZ ÅZ %Z Âñ Y 1™tÃ] !  ™¤
Å > jZ †r ZX :371•nZ ‹Z
X ¶~Š}Š „q :ZÃ9ä õÄW ¬
Û X :372•nZ ‹Z
»Üûãö ¿ûÂô æø Üûãö ßûÂø šö†ôÂû ^øÊøXì ~ˆyWŒ
ÐZ HX cÛ nZ²Z {C
â• Ù bÐyZäxsZmg—H• â •
Û Â81m> jZ† r™ÀF ._k¢ìÐyZ\W
X N ¯x â Z ÂN Yƒg FN ¯=g ÂN YÃ^•gB‚•g~ízžì 
@Y¹nZ²Z
Û X :373•nZ ‹Z
Xì ~ˆyWŒ

DäeçjÖ]E»áøæû †ö Ëô Òø Üûâö æø Üûãö ŠøËûÞø]ø Ðöâø ˆû iø æø ^nø Þû‚% Ö] 1ûÊô ^ãø eô Üûãö eø „( Ãø nö Öô ö²] ‚öm†mö ^ÛøÞù]ô

byYÅyZXìg[Z±~*Š]§ÃV¦ožì Leµš õÄW ¬Z}


X†¬ª 
Û ñc
X id{ Œ Û ì ~hÆV¦oe
ñƒ[m~Y *Šx Z™/ôˆÆxsZmg—H• â • Wt

X ZY:ßvZ f çÇ~0 H Âñƒ:[mÃ7ÆFÆe
zZ} W{gÃèx Z™/ôZ
 X :375•nZ ‹Z
Û X :376•nZ ‹Z
Xì ~ˆyWŒ

^ãø nû Êô àømû‚ô×ô ìF Üøß$ãø qø …ø ^Þø …ô^Ë$ ÓöÖû]æø kôÏFËô ßFÛöÖû]æø àønû Ïô Ëô ßFÛöÖ] ²
ö ]‚øÂø æø

D äe çjÖ]E
XЕgå~kZ {zì c
Š {°z»3Ã+Š+”
Vâ ZZ"gzZ]Nozooä õÄW ¬Z}

Û gZŒ
X•â• Û »yZZÆ/
ñ z&
ñ œgzZ• C3Ãw=wÎg£zg Âc
[Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 40


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
wW_g Zz:gzZ ¶¤zÅxsZmg—:žì H~82mä> jZ†r
 ™ž 6ñYH(t¤
ZX :377•nZ ‹Z

t.c
na
YH®ŠV;zì @
Xì @ Û Â嬻·
ƒ{P»èËV˜ì ÈH »w¸kZƼx â Z• â •

n
Su Xì ~ˆyWŒ Û X :378•nZ ‹Z
d-
ee

» ¡÷nû ×øÎø Ÿ$]ô Ô ø Þøæû …ö æô ^rømö Ÿø Ü$


h
au

Ã+  ðƒ:VY ~g7¸t¸¬ox Z™/ôvZ f ç¤


Z‡Æx Z™/ôžZ Z]æ~hð1Еg:B‚Æ\W{ˆ
.T
w

Ö ªÉ 7J
w

#
XJ /Å]t
r™sÜðƒ‚]gzW
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

ì Ûã0 Û [½ZBì H~ 38mä> jZ†


tž ` YZ JZBz]Z• ZX :389•nZ ‹Z
r™ž 6ñYH(t¤
ÂV;zžìtwZÎtÂ7]•̄ ! nÆtzg Ãz& œ[Œ Û »]|gzZ‰ Ü ÃgÅx?Zmg—b§kZ Zz š tgzZ
Ü ¤¤
Âì ‰ ZXì ~Š™ì‡uyxgŠÆVî c
gŠzŠyZä õÄW ¬Z}
ž »^÷³ì‡†eû ]ø ^ø³Û³ãßø³nû eø Øø³Ãø ³qæø 슎ñ~e
WkZ
E
Xì »3ztgzZì »¼  ztž ð3Š ô¥ÅnkZ~ttîJ0rzg
X H:g ÑÐx £u 0Ã{0îJ0rzgäx?Zmg—ä?H Ñôû:380•nZ ‹Z
*
Û ZƒÆnƬo™ »xsZmg—žñYH(t¤
žìtwZÎÂZƒÆb§¾w=wÎg[Œ ZX :381•nZ ‹Z
kZ cÛ ì x » »áZzD™7x » » D™ *
â• 'r
ƒ• × èYì =s Ü 
 ™gzZ Å' *™kªÃá ZzD™6D™
?Å:•ÂÅx?Zmg—ä\WÐ
Xì ~ˆyWŒ Û X :382•nZ ‹Z
Däe çiE» çû Ö^ößømø ÜûÖø ^Ûøeô ]çÛ% âø
~*ŠX ‰ ñ 0 ñ ôÆxsZmg—èÑqñƒ: [x»~VzŠ Zg Z LZoo
6gî}g7 Ê°LZ LZvZh/
ñ gñƒx ZÔZ ^
X~ ÃÌ
Û 0Ætzg Ãz&
Xì ~yWŒ ñ œžñY(t¤ ZX :383•nZ ‹Z
ÃV¤{ŠŽñ¶7¸Ãgå —Z
 žìtwZΕ… Yë … Y7ÃyZ\å W·} Zž »Üûâö ‚øÃû Þø àövûÞø Üûãö Ûö³×ø³Ãû ³iø Ÿø ø
^èù

?VYs ZžZÐkZQ•`W~„  zÅ»àømû†ôqô^ãø ÛöÖû] àûÚô áøçû Ööæ$ Ÿ]ø áøçû ÏöfôŠFÖ]æø Z
tñ zg Ã&
ñ œX :384•nZ ‹Z
ByTÐàeÆ]! ÅyZÃyZgz¢\Wž »Ùôçû ÏöÖû] àûvôÖø 1ûÊô Üûãö ß$Êø †ô³Ãû ³jô Öø æø ~ˆyWŒ ÛZ
 X :385•nZ ‹Z
X å7D»yZÃg—ž•D YñÎVY^gt{ Z (Zp\W Â슎ñ( Ð

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 41


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
t.c
n na
Su
d-
h ee
au
.T
w
w
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

X £Š[ZŽ »e å ™wÎg]Ãzi Zˆxñ Z™/ôžì wìt»VÍß\W¤


WkZ ¸7g ZŠyZZ * ZX :386•nZ ‹Z

è÷Ö$ƒ]ø äö Þø çû fö vômö æø Üûãö fvùmö Ýõçû Ïøeô ²


ø ] oûiô ^ûmø Íøçû ŠøÊø ä́ßô mû•ô àûÂø ÜûÓößûÚô ‚ûiø †û mø àûÚø çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$]^ãø m%^ømF
»àømû†ôÊô ^ÓøÖû] 1×FÂø éˆù Âô ]ø àønû ßô Úö çû ÛöÖ] 1×Â

Ù ªÃx ¸+Z öŬvZì dÛ :X Çñ YQÐ~ +Š LZ ðÃŽ Ð ~ ?ß Zz yZZ} Z


W
 zŠ Z}
„ ÎÇ}Š™C Œ
X ðWtŠ ™6 Wt2XÐVƒB‚Æ+”
]ÑqÁe B‚ÆVzg ZŠyZZÐVƒn
gzZgzZx3 g
Ô Û yŠÆ#
ø Þ$]ôXÐ,™n²º• Ö ª²ì {g •
á ZÐs§ÅŠ Z D
g Z nÆyZžñYH(t¤ ZX :387•nZ ‹Z
E
[¨Z]§OŠ ZžìtwZΊ HˆÆ\WäVrZž … Y7\W*™õ§‹{!} Z » Õ‚øÃû eø ]çû $ö ‚øuû]ø ^Úø p…‚û³iø Ÿ
Âì 9e Z :¸{)z/z–1Z~yZ ñWÄoo„oo~Tì Cƒg ZŠ%Ýzgq
zgt¤ Zžì ~2¢
Xì ~g ZŠ {Š6
ÅTì ¼wq¾Xì t' Ѥ
wús ÏZtÂì 9~g D ZgzZXì ß p…‚i Ÿ
Åì c
0
~8gkZÃw=wÎgñwÎg[ôZ ä~ž c Û äZ
â• ñ ]|Ð~190mZ¢G î”E,Z ÕX :388•nZ ‹Z
Û VY ðZubæÅ/ôY Ñw–Z
X ðâ • ñ ]|• â • Û Yƒ7?ë»yZŠ• Û ðû® )~÷
^`ø Âö æû †Êö àövûÞø Ùüö çû ‘ö]ö kû–øÚø cÛ äZ
â• ñ ]|X :389•nZ ‹Z
:tg ZŠ yZZÃwßZ¤
Z :Xì @ Û ìC
ƒ6wßZg Zæ» qz• Ù ªgzZX •qz• Û ÆyZë•`g*x Z™/ô)wßZ õE $
/šG
Xìg »gŠ[ZŽ Ïìg H|Å qz• Û Â ñYH
» oûÇô fø ×ûÖô Ôø mû…ô ^jøÚø Ðùô vøÖû ^eô Ømûæô^ÏÚø p]öçù Ö]6ûnÚô ^nÚ ²] æø Ýüö çû Îø X :390•nZ ‹Z
x Z™/ôäñZ* Ù ª¸áZzä™uF
¦[tžìC ÃÕgzZ h‰ug I,ÛD  gzZ•ZgÅyZ¸vß,Zx Z™/ô
X Ï~ 7
ã™ ãU ÝLZÃ]Z|\WQÂì F
Ã6 6 Z c
|ztœt¤ Û ~hÆ
â•

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 42


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
ô ] Ønûô f‰ø 1ûÊô æû ‚öãø Žûjø‰û]ô ^Ú÷ çû Îø áù]ô X :391•nZ ‹Z
»Ø–ûÊø Øùô ÓöÖô æø …ô^’øÞûŸø û] æø àømû†qô ^ãø ÛöÖû] àøÚô ²

t.c
na
î”E, Z Õ)Xìû%CZ CZ »q
( 3` 35mG ZC Ù gzZ‰ GL~5 ZgÆvZg »ZgzZ+̀'x Z™/ôµš

n
Su ! 슎ñ[»Z ñ ]|mG î”E,Z ÕX :392•nZ ‹Z
d-
h ee
au
.T

» ^Û÷nûô ×ô Šûiø æø ^Þ^Ûømû ô] Ÿ$]ô Ôø Öôƒø ^Þø ‚ömûˆômø ^Úø ^ßøÚô ^ÛøÂû ]ø æø ^ßøÞô]çø ìû]ôæø ^Þø ðø ^ßøeû ]ø ²
ô ] Ùöçû ‰ö…ø ÄøÚø ^ß$Òö ‚ûÏøÖø
w
w
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

J (ÃtzgzZy ZZ}g ø÷tgzZ¸D™OÃVTgzZVǸgzZ\!


t@ LZ™ƒB‚ÆxsZmg—ë ï%Z
X ¶HzzÅä™OÆyZgzZ¸VÃáZzä™OÃVTgzZVǸgzZY !
Z
Û y Ò ~8
â• gÆ•Âz bæÃOÆ[g ‡Zz lp2vZ-°Š ˜gzZD¬] ѾÆx Z™/ô¤
ZX :394•nZ ‹Z
Û Â•ìg â •
{ Z (Zp6yZZÆyZÃ]Z|\W• â • Û ô¥Å• Ši ZngzZtz yZZzz ÅkZgzZ •ìg
'z ]c
Xì nZ ‹ZVY
̈û ¹F ¿åwÎg]‹gzZ à {ÐyZZÃx Z™/ôåw=wÎgi ZˆZ
Å+Š ÂN Yn™ti !  X :395•nZ ‹Z
X ;g ¹!
=g f
Xì ~11m~jŒ‚X :396•nZ ‹Z

èô eø ^vø‘ø Änû Ûôqø 1×FÂø ‚õÛ$ vøÚö è́e^v‘ø Øø–Êø á$ ]ô køÛû×ô Âø ^Úø ]ø 1‰F çû Úö ^mF Ø$ qø æˆù Âø ²
ö ] Ùø^Îø
»àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû] Äônû Ûôqø 1×FÂø ‚õÛ$ vøÚö Ùô• Øô–ûËøÒø àønû ×ô ‰ø †û ÛöÖû]

ì b§kZ6
Ëg/ô0¤Å[ôZÆÅzmvZ-vwÎg·µš… Y7\WHÏñ} Z cÛ ä õÄW ¬Z}
â• 
X VYs ZžZÐx Z™/ôŠŽz! Û Xì6
Æô¥gŠkZ• â •  ¤ÅwWÅ]|b§T
wWÅVßÎgƒ
Û X :397•nZ ‹Z
°Z +i~ 2` 45mÆ[ ܊ ‹ ÑZ [Œ
HwÑ+Z V- 6Vß Zz"7[ˆÆÏä +$

» èô fø _ûíöÖû] Øøfû Îø áøç×% ’ö øm æø àômû‚ônû Ãô Öû] 1Êô éô ]†Ïô Öû ^eô áøæû †ö ãø rûmø]ø çÞö^Òø áø^Ûø%ûÂö æø †û ÛøÂö æø †û Óeø ^eø ]ø æø Ÿ÷çû ‰ö…ø á$ ]ø
‡ÃyZ Âx â Z ¶ ŠX ¸ _7ˆÆi ú[gzZ¸ _7Ðgzi Ì]PŒ Û ~ +Ïy¢z/z–1ZgzZ ~  x™Zg—õE /šG$
Þ
XƒD™g ïZ ?gzZ,™tu.

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 43


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
t.c
n na
Su
d-
h ee
au
.T
w
w

Û ]¾´ÃÅÅzmvZ õŠÑuc
â• Û ²] åü †ø ’øÞø ‚ûÏøÊø åü æû †ö ’ößûiø Ÿy
 ™ â•
ºÔ]ó‘ ø Zäݬg ÇŠgz6
X :398•nZ ‹Z
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

{ž~8
X ðƒ{z¤ g¾]¾{zgzZ ð
̈Ã »\W Âì @ Wž 6ñ Y1™ ¢ ?Z1» ~0
ƒx¥Ð e  ]¾Ãñº Z & œgvZX :399•nZ ‹Z
zZ}
Xì @
ƒyv
Û ÂñYHt:]¾gî•E
X •Hç{ŽzÆkZgzZ ÇñYH³yà {z´yQ• â • ZgzZX :400•nZ ‹Z

ZÃx?Z > }Zmg—~ ãZ¸Æ~i úVâzŠº Z & œgzZ ~
ÃÏq  ]ÀWžì st HX :401•nZ ‹Z
X ðW

^mF Üûâö ]†ø iø æø †û Óøeø çû eö ]ø Ùø^ÏøÊø ä́Öôçû Îø 1ÖF]ô †vûfø Öû] 1Êô èô ßønû Ëô ‰ø 1ÖF]ô †ö ¿öÞû]ø oûÞô^Òø †õÓûeø oûeô Ÿôø Ùø^Îø
» Ðömû‚’ùô Ö] køÞû]ø ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø äö Öø Ùø^ÏøÊø Üûâö ]†ø Êø änßnû Âø xøŠøÊø Üûãôßømû…ô ^Ê Ùô^Îø ÜûÃø øÞ Ùø^øÎø ² ô ] Ùöçû ‰ö…ø
NRR oÛÎ †nŠËi

gŠŽ [ôZÆkZ Vƒ ;gNŠÃÏÅQ~ c


} Z \W HÅn²ä–1ZX ì Z9~ Y c Í cÛ Ð–1Z ä \W Â
â•
äñ& œ–1Z:c V\WÅyZä\W:• 3Š Ì=\W]|c
ÎB;6 Ån²V;cÛ •ìgNŠÃyZ]|
â•
Xì & œÂc Û äg—Â1NŠ
â•
ÑAÉ
•Dâ • Û ~G@ÅZË0ÆŒ Û !
·x â ZQx â Zžì k  ’~ 45m[ Ü~ çG .- Š ‹ÑZ[Œ Û X :402•nZ ‹Z
Â}Y& ñ œ–1Zq
Š 4
ÆŒÛ !  •â•
·x â ZZ Û åH (Z Ìä& œ–1Z õE $ »åü ‚øÃû eø Ðm‚’ùô Ö] †Óûeø çû eö ]ø ØøÃø Êø oûe]ø Ùø^Îø
/šG õ ô
?ìg ïZVYЉ Ü ZœÅyZÃ\W
G
4hI4ÉZIZzwZIZ§· ôûX :403•nZ ‹Z
•º Z & œt Z]» ÇñY1XÐ3ª »oøÏFiûŸø]û ^ãø fö ß$rø³nö ‰ø æø Z
 üG

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 44


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
E
yZ! ,Z ! gŠÆ=rZ G
Âå H7~g ! î*9gx * y
ÑZ >zŠxsZ à Zz™h 
Ã{ çG ñ š ]|ä VrZžZ
.@X0%¬gzZ w 

t.c
na
?VYg ïZÐY gûgÆyZgzZVYg ZÜZ6 yZZx°Æ

n
Su
Š Z%º Zg—Ð ä́eô Ñø‚$ ‘øæø gzZgâ Z]Z f Å ~
 x™Zg—лÑô‚’ùÖ ^e ðø ^qø pû„ôÖ$ ]çø âö ~y#Z …‚X :404•nZ ‹Z
d-
ee

X¸& œáZzä™& ¤¬gzZX¸g—áZzäÑÃ& œõE /šG$ ‰ƒ|6 g ïZ Ì[Z HXì Š 1


h
au

E
ÅZ]vZ  žì ~ì ~347m1¢ ãšZ EŒ Û !
5îªE{3E! ÿ¨rÑ Zz qzÁZ bÑw ðG ©šÅZ >%X :405•nZ ‹Z
.T
w

Z¸ ñ& œ–1ZgzZ ñk„]|á Zz äg @


w

·Wž 6D YŒä [ & œ–1Z¤ Z~žÃyZ Âð0


]Ãz ä {-Zz
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

?<yÒzz Š: µñt éSŒG


@Yc ¢Ã\W Âì CYð0]g ï~w˜Æ
nZ ‹Z6- Š ÅyZ 2yZZÆyZ Âì "
c U  úÆñ& œ–1ZÐ ñy%Z]|X :406•nZ ‹Z
-7i úZ
ÅzmvZA Y cºÔáZzä™^ ÃÃñº Z & œ6#
Ö â ZîJ0E
4G äë~gT¸*ž7Š c
U
&gž åH" tHÔ ÷

E
~g©]Zzç503m±‚gzZ ` w ð©šÅZ è0%59mÏd` îZ 225mÂ, Z ÕbÑîG Û ±5nÆ!Zj
G B-ÊZ >g-Z • â •
0©E
G E
E
X 315w=ÀF 0.t627m
îG
ñ *
gU~ kZ² £Š [ZŽ »]g „Å 267m~g©]Zz ç ¸7~•Z ZX :407•nZ ‹Z
¦ž H(t¤
á ~•ÏZgzZì
X¸ÌëÑ{ •
?} 7 *ß;¶VYS7
N i ú+Zžìt%ZÔÄc gŠ ¶ðN zŠžñYH(t¤
ß{g ! ZX :408•nZ ‹Z
¸… Y¤
ZgzZŠ ®#Ö â Zy ¶
Â… Y7¤ Ü 1X :409•nZ ‹Z
X¸… YÃi úi ZŽ x°–1Zî > ðÒWuñZŠ Z‰
Z: c
X £Š[ZŽ wq¾ì C[‚g Z Â
U
ƒb‡Æi ZŽx°Æ÷Ëäx?Zmg—žñYH" Ð]|¿(Z ÂñYHwú6 ¿¤ZX :410•nZ ‹Z
GB&)g•™g eŠŽz!
XƒH÷{z ï »ä
Ö â Z÷Âì 7"
X £Š[ZŽì s ÜÆ]t÷# U
Ð*å ™Ñ]|÷(Z¤
ZX :411•nZ ‹Z
â Û•%Z »äN
?c ßÃyÇà ZŠ Zi úä]Z|¹!
¶ðN ñ ]|žñY1™t¤
ß:Zzi úäZ ZX :412•nZ ‹Z
C uƾ{ k
»kZ Â7%Z¤
ZgzZh
!Š <"
{h U â Û•%Z¤
Âì c ZX :413•nZ ‹Z
 Z { ezÓ
„ * Z
ž|¤
 Z{k
„ òlñ{¤
z
Ôìg »gŠ[ZŽ Š
ƒ"
U óZ °Â¶S7
Â-7 i únÆyŠq
ZsÜž ÂñYH(t¤
ZX :414•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 45


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
6gîKz¯rŽèY•D WÃD h Z b§Åg ½zŠ¤ (}g ‚ ÂñY1NŠÃy
 Z2X :415•nZ ‹Z
WwzZÆ]g „¤

t.c
.6XCZp¸: » ŠpÅm

na
6z0-{c ¯Z ð3E ?ÅZ ñ Oäñ/z&ñ œžXì Š HyÒb§¾µZzt~kZXì Š •á Z F

n
Su
A-#E ’
\Wž é£E
G BäkZÅ–
d- ñ 1Z ¶zzi‰
Ü zkZ {zgzZÃøG
4)›
 Y •Z ðâ `èÐ}̀â kZ ñƒ} 9~i ú™ Y-ñ {Ãñ
ee

ZŠ ZúÆñ& œ–1Zi úgzZ‰ - K


ñ ]|î*E •ìg™}Š Zg ZÆOÆ\Wvß ` WèY *
-#G! Y:"7i ú` W
h
au

Xì ¸èHÐkZr  ™• â •Û ?Å
.T
w

Ö â Z ÅyZ »K
ñ * ñ Z & œ*
¦Â¸xsZmg—º Ö â ZZ
w

Ð]]
èÃÃ# ¦áZzä™^ $#
Ã üF  X :416•nZ ‹Z
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

ƒ7Za„wZÎ»Ú Š
X @
ñ& œ]|gzZ‰á p=6} i ZzgŠÆº
ñ Z & œÅzmvZAvZwÎg·*
¦Z ]ó‘
 X :417•nZ ‹Z
X cÛ äY c
â• ºÔÂc
0
¬ZñLZÃ

Ôø ×øÃø qø Ôø Þô^ŠøÖô 1F×Âø pF†ø qø ^ÛøÖø ^Ï÷Êô ]çø Úø ^ãø nû Êô ^Úø ‚øqøæø æø Ôø fô×üÎø 1F×ø ²
ö ] Äø×ø›û]ø Ýø†ø qø Ÿø
DMTU“m†ÓŠÂ àŠu †nŠËiE Œô]†Öø]æø †û ’fø Öû]æø ÄôÛûŠ$ Ö]ô èô ÖøˆôßûÛøeô 1ßôù Úô

W
ì ~wŠÆ\W„zì6
}÷N( –1Z} Z ) ä öŬZ} y!
iÅ\W¼ŽgzZì D»»Æ\WÃõÄW ¬Z} µš
EG
?»d ì {Š Zg Z » ûG
†Å§Zzc E Û Xì c
Zzgì [ZŽ H• â •
3Ò›$Åe Š ¯ÆugzZçWy»n
Û '
{Š Zg Z »ä™OÃ\W÷Œ » ZžÈkzs§Å]|ä õÄW ¬vZžì ~351m2¢[¹Z]§X :418•nZ ‹Z
X £Š s6 _ÃZñ ]|:•`™
W
X k{ Z_LZÖ1Zžì H¬Ã\Wä öŬZ} X { Z_Zg–1Z„  Z {Š™%Zz
Ü Ãgz«™ ¸7Ð ]›#
Ö â Zz - Û X :41 9•nZ ‹Z
W
Ɖ Š 2yZZ »º Z & œV; Æ öŬ Z}
c ¤
Z • â •
?cÛ VYgñâ n
â•
: {gŠ¬Â†Ð ñZuª Ù •˜ ãZg ~ Zwf !
zŠ ~t[»{ óC Zi%Xì ~65m~g©]ZzçX :420•nZ ‹Z
Š™{ Ç WÃyZä\WnkZ ñW6
Xì »B‚}g øž åc –1Z
X 1VZ6
Vð+LZäº Z & œÂÐäƒ1ÃVî 0  žXì ~g©]ZzçX :421•nZ ‹Z
Æx?Zmg—Z
Þ ‡*
25m~g©]Zzçb§ÏZX :422•nZ ‹Z ñƒVYg ZΠ¸Š OZ. ñ& œ–1Zq
Š 4 ZžìtwZÎ
ÆyZ¤

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 46


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Û å%¬x *
Z • â •
vZ f ç{z¤ »Tå@ ñ 1Zäà|ŠzŠgzZ å@
W™â »– »–1Z nÆäàã0
Wg gzZ Kzg~g ¸ž

t.c
na
?cÛ VYg ±Z6
â• yZä]|Â,Z

n
Su
4 E
d- Xì ~9Šg Z ögWG‘0ZZr î*™ÅZÙX :423•nZ ‹Z
h ee
au
.T

á †Óeø çû eö ]ø o×# uø ‚ûÎø ÜûÃø Þø Ùø^øÏøÊø ‡ö çû römø Øûâø Ìônû ŠøÖ] èô nù ×ô uö àûÂø †û ËøÃû qø çû eö ]ø Ý^Úø Ÿø û] Øò‰
w
w

ÜûÃø Þø Ùø^ÏøÊø ä́Þ^ô ÓøÚø àûÂø Ýü^Úø Ÿô] gø$øçø Êø]„Óøâø ØûÏöiø Ÿø pæ]†Ö] Ùø^ÏøÊø èô –$ Ëô Öû ^eô äü Ëønû ‰ø Ðm‚’ùô Ö]
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

!åü †ø ìôŸ? û]æø ð^nø Þû‚% Ö] 1Êô äö Öøçû Îø ²


ö ] Ñø‚ø‘øø¡Êø Ðm‚’Ö] äö Öø ØÏm ÜÖ àÚ ·Ïmû‚ô’ùô Ö] ÜûÃø Þø Ðömû‚ô’ùô Öø]

Ãg ZŒKZ ä& œ–1Zž=Zì ^


YVc
cÛ )ì ^
â• zg-iÃä*ŠÆg ZŒž HÄc
Y* Û !
gŠ äËÐŒ ·]|
{zµšcÛ gzZ} 9JZÐzzÅlŽÐx £LZ\W:•ìgÈ& œÃyZ\WHž ¹äb‚ ¸ñÎg-i
â•
Ûs
• W:}™ C~*Š:Ãw¸ÆkZ Z}
 ŸzÅkZ Zg fX ~]y ¹: & œkZ äTì & œì & œì & œ
X £Š â
’ G
ñ ]|õE
]| b ï » `z ¸ÅZ 4)›
$ {çÅ]|øG
/šG 4¨G3ÅZ h104m> jZ †X :424•nZ ‹Z
 •Zì ~ 121mèEG
?nZg *
c ñ ]|6
¸èZgZ Û X ZƒÐº Z & œ
b ïkZ• â •
CZˆÆ& œ–1Z ¸ 7èZg¤ ƒg U°»Vâ ·gzZ V.}g ‚}g v¸ èZg¤
ZgzZ Š ZX :425•nZ ‹Z
?ìg »gŠ[ZŽ HVYB‚ÆyZ b ï
Û Âå@'
•â• ¤
nç3 Z éZ} á â wŠ×zg â 0ÂåZƒÐŠ%y›b ï»]gúy›¬¤
ZŠ • ZX :426•nZ ‹Z
ñ ]v/Ây´Zi ZˆgzZNƒT
X H b ïäZ @ Ü z¾
Y •Z]|‰
·x *
»-Zzê ZgzŻx * Û x Z]|x *
»-ZzÆyZgzZ å{Š• »{-ZzÅtŠ ™Qx â Z]|žì 9tHX :427•nZ ‹Z
XìÐzzÅ& œ]|Ä»tŠ ™gzZ å& œ–1Zx *
»-ZzÆyZgzZ
Û !
Xì w¸» Œ ·x Z~yZk  Z·,350mϧ` îZX :428•nZ ‹Z
»äü ßûÚô Øö–øÊû]ø †õÓûeø ^eø ]ø àûÓôÖF æø †ÛÂö Øö–ûÊø †Óßöeô köÖø
Xì aZЖ1ZpVƒ7” »¤Å/~
©©EÅZ { ç¸EB+GÑðX :429•nZ ‹Z
0G
Xì ~1` 125mîG

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 47


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
t.c
na
Üöãôãû Êø ^Êø ðöü ]çø ‰øéô ] ð†Ïô Ö] oûô Ê çöû Þ ^Òø áû]ô æø áô•†û Ïö×ûÖô Üûâö ]ø†û Î]ø èõ Â^Ûqø 1ûÊô Ý‚ÏjÖ ^e Œ^ßÖ] æû ]ø á$ ]ø

n
Su
d-
^ã÷ qûæø Üüãö vöf‘û^øÊø ðöü ]çø ‰ø àŠùô Öø] 1ûÊô çû Þö ^Òø á^ô Êø éô †ø rûâô Üöüãö Úø ‚ûÎø^øÊø ð]ç‰ ð]†ÏËÖ] 1Ê çû Þö^Òø áû]ô æø
h ee
au

»ǻ‚ôrôŠûÛøeô 1ÖFæû ]ø ‚ôrôŠûÛÖ] göuô^‘ æø


.T
w
w
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

'Z'~}¤
g ZŠ™Z (» °çzx|Ѓ ZgzZì ~gŠ ‡Z (Ѓ
 ÂVƒ'Z'~kZ¤  »yWŒÛ ëÑÆ“
x â Zµš
¸ŠŽñ~º Z & œ]Ì}g ‚ž<tÂc Xì4! õÄW zZx â Z »KgzZÕz@{Š c
iЃ ~]óÂVƒ
<g ïZ c
gzZ
á ÅyZžŽ c
Ðy• Û ¿6õÄW zZuF
â• ñ *
åvZ f çäZ ¦žì @ ZgzZ @
WxiÑÂìg ïZ¤ U
ƒ" Û¤
Zg ø¬æÂìg Z ŒZ
Xìê
Å\Wžì tÃ\W HˆÆäƒ"
U yZZ »º Z ñ& œgzZxk!
m<! Ù ‡bÑŠX :430•nZ ‹Z
x Z™/ôÐ {C
Xì µZzs ÜÂì 7t¤ZX ‰ G~{0£zgÌ®ŠgzZ ðƒ~{gëÜæÌ]Ãz
ukZÅ 179mîG
Xì [ZŽ H »g ©©EÅZ { ç¸EB+GÑðQÂìt¤
0G ZgzZX :431•nZ ‹Z
»gû‰ø^vømö ÜûÖøæø šû†ø Ãû mö ÜûÖø èøßømû‚ôÛøÖû] æô]ø èøÓ$ Úø àônû Úø †ø vøÖû] ‚ôuö]ø 1Êô lø^Úø àûÚø
Ö ªÂZ%~Üæc
X ÇñY1[ˆÐkZ:gzZ[ZŽ wZÎÐkZ Â:yŠÆ# l¿Ž

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 48


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
t.c
nna
Su
d-
ee

ZgzZ•H‹g ZŠz]
Âì ¤ ÆkZ Âì x *
» r !
Z »Âc
¤ ì x *
» r !
Ëì H|ÅuÆr ! X :432•nZ ‹Z
h
au

G
Xìg »gŠ[ZŽ -~{ÆkZ c ì Z×~t é¨GB+ZgzZ!ÅÂ~g7
.T
w

Ü oX :433
w

Xì ¸ØÐ170mÆ( [ÂÜ) {y È


www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

»†õnû %ô Òø Ø÷íûÞø lø]ƒø èöümø †û Îø ^ãø Þ$ ^ô Êø


X •gLй~Tì Â~( t õE /šG $
ìF
?: c 6 î”E, Z ÕbÑh
|p°tH슎ñÌ~348mG •Z! Z0Zì e
Zzg¸îE $
4›E
0G
X •t‹g ZŠzuÆuÆìgU~14m[ÂÜ6ˆgâ Z Âì F 6 |t¤ ZX :434•nZ ‹Z
Û uQ†xg XuX •xÎuX w åE
Xì wìH• â • 5BÄEZ îG%zŠxzŠu^÷²wzZu
Ö }
\Wž Hn²~ # Ö }
~ # Zzg~ {y
Å õ[W ñx â Z äæg y zg ; žì Ìe Ü oÏZX :435•nZ ‹Z
È
cÛ ä ]|• µ ÊzuÆ kZ ¹ä yzg ; žJ
â• Š™g ïZ ä ]| ÂVƒ êŠ : ZzÃ\WBá uÆ
VŒ c
{ (ìgzZ8 Û ZxÎuŠ
Z »yzg ;Âìi• ƒŠgi8
g »ægyzg ;Â쥪xzŠuŠ
ƒ¬8
g »yzg Z { Âì^owzZu
™ 9Ã9gzZßÃßÐ bÑŠx™{ Z' Û ì MÐzg WŽ i›Z¢xg XugzZ Š
ì 9u´Ã~‹g ZŠzuzŠyZ • â • ƒ
Xì 0
'
gØ6
«£Æ ï GE Þ ÆbÑŠÆnkZ HN 3ŠÆ
4hÒX3Z D1.
X åc
WÆÔwâg•Vc Ö }
H7~#
Š Ågð —Æ*g•uÆX :436•nZ ‹Z
ÂH7Ðn¾ÅäXwâ zyYKZäV-Š·ä*g•¤
ZgzZì µZzs ÜtÂì c Ôwâg•¤
W• Z
X ÇñY¹äwâ ÐZ
VBQ Âå~o CZ fÆxsZmg—¤
Z~o CZ fÆg—c Û X :437•nZ ‹Z
å~oÆxsZwât• â •
ƒs‘Šp{zƒ:~o ËqðÃZ
ÅkZì @  ÷¬»=°Z[g0ƶŠÐw¸ÆkZÃY ZLgzZV»
X Ç}Š7:gzÇ}Š ËÂÏðWè%
Š™„~ Ï0
ǃ c i KZ ä ]| r ! ™"
»kZgzZ}i ÅuÆž• M \W HŠŽz !
U ÆkZX :438•nZ ‹Z
ì 0ÆæWÅkZÉ 70Ær !
gzZ}it ŸZtž Zƒx¥tQ Â7" ZgzZìg »gŠ]oÂì "
U
¤ U
Z
¤
ÛX
Xì wìH• â •

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 49


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
: ‡ºFÃyZì H7ä> jZr
X ñYH: VYwú6 ZzgXX :439•nZ ‹Z
 ™Ã]c

t.c
na
~qTžì Ýq htÃxsZmg—H ÂZƒ: "
U
uÆ'o »xsZmg—] c ÛZ
W ãWŒ X :440•nZ ‹Z

n
Su X ,Š}Š~¬Æ~Š Zñ™KZxsZmg—{zVƒq Ñ'gú{çgzZ¨gzZd
d-
ee
Å GE
7VY »FÑ~+̀é£+ ZY Z ç«©ÒÉÂì »FxÑ~ Ùçû ‰ö†$ ×Öô æø ²
?£Š[ZŽ D ! ZX :441•nZ ‹Z
ô ^Êø ¤
h
au

ÅxsZmg—gzZ ZIoxsZmg—: uÆÐzz Åäƒ ±6gî CZ f Z Ûe


 yWŒWñ z'X :442•nZ ‹Z
.T
w

ñ Z & œÃ7ƕþäyÂ{{¦• â •
Û ÂH:gzZ¸M
w

X HÔwâ к ™F
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Û tèÑq¸´ âÆkZ6
°ouZuÆyWŒ gîCZ ft~ÃÅyZž ÇñWxi ÑÂHÔXgzg•¤
ZX :443•nZ ‹Z
Z: c
gzZ Ïìg|HÅwZÎÂåD¤ Ë ™wZÎ~:gzZì ~oÆ\!
Vƒ$ }÷: wâtž åDÃ{¦H Âì
Š[ZŽì kªg ZgzZêtÂå7D¤
X £h Z
X ñYH:VYs•ZZwúÃwZÎÆ{¦X :444•nZ ‹Z
E
Ü z h» ÂñY Hs•Z Zwú¤
E
Ð bÑŠÃg ZMZ ~f ËÐ ~c
¬g c
ì @ Ò7
ƒÃõG {”ÉƉ
§3 ZX :445•nZ ‹Z
X £Š[ZŽ
ìF
X: c Ü Zœq
6
‰ Š 4
Æ{zcÛ ¼Ž~[ZŽÆŠ •
â• á g ZÆ{¦ä& ñ œ–1ZX :446•nZ ‹Z
E
Ü Zœ¤

!
(h Š ) Š ð{©. Z ðž Âì F
{h 6‰ ZX :447•nZ ‹Z
Û 7ÅÅzmvZAg—g
ðâ • ñ œ–1Z *
uŽ ä& Û Âì 7F
¦H ?VY• â • Ü Zœ¤
6‰ ZX :448•nZ ‹Z
ìg ïZÃVÍß\W»kZ¶
?g ïZ c
 IZ ñ& œ–1ZÃg Û Z¤

V1Â Å< Zžì zz Hy
uÏZ¤ W Âì g ïZ¤ ZgzZŠ ð{©. Zq Âì g Z Œ ZX :449•nZ ‹Z
G
Þ ‡* Ûe
Ð$
Xì ~g ZŠ {z6ÅTì ¼™ Wê h.  N â• Zzg
~g vž £Š [ZŽ » e
Zzg Åsf x™{ Z'Âì wJ. Þ ‡ *YmZ g Zzg Å & œ–1Z¤
g Âx°e Z X :450•nZ ‹Z
EÀÉ Å
Xì ~ ðJ34£ h
]knµZß ZtQîœE 3‹!346 åC+Zc™z[! 4` îG©©EÅZ { ç¸EB+GÑðçOì w®~[Â
0G
õ» †Ê ]æ Àve „ì] äßÚ‚ì] àÛÊ Ü×ÃÖ] ç$… æ ÜãßÓÖæ …^ßm• Ÿæ ^Ûâ…• ] ç$…çm ð^nfÞŸ] á]
X {Mz1áÂ1ÐDkZäT:»D•D ¯_g Zz{zp»Y bŠgzZëgŠ D ¯_g Zz7Y m Zµš
À E4Ó®
ê ‘g °Šú>Z³zpÑðZgðug ¸gŠíá~ux â Z‘]z ö-G [©0·³ñ16m°»wßZ2X :451•nZ ‹Z
Xì ~| 1â281°~ mçE
G
.2ÅZ ÷0ZA
»/¯yZk
Z·,

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 50


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
ç$… …æ] ^ÛÞ] …^ßm• Ÿ æ ^Ûâ …• ] ç$… çm ÜÖ ð^nfÞŸ] á] Õ]ƒ æ ð^nfÞŸ] è$…æ ð^Û×ÃÖ] á]

t.c
n na
»Ü`%m• ^u] àÚ &m•^u]
Su
d-
ee
h
au

Š qZD•D ¯_g Zz–,b


»g » *Š:gzZ »ëgŠ:gzZ•D ¯_g ZzÂY m
ZµštgzZ•_g ZzÆV1Y fµš
.T
w

À’
Û ä~u]|ê ) )
X ~Š â • Û Ðg
Š qZ KZ
w

Ì& ¤ÅkZžZ  VYnZ²ZÐe ZzgKZ• â •


www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

mg—Ã\WëgÐ}ë Âì 7Š •á g Z »xsZmg—ì w¸»vZ†1Zx â ZtžñY H(t¤


ZX :452•nZ ‹Z
|!
X ñYcÛ sæÐ[Zß!
â• [ZŽªÆ•ïŠ 3Š~[‘]î@A rñÏZ ~g vò Z¤  á g Z »xsZ
Š•
cÛ äxsZmg—~17m°»wßZÏZçO
â•

Ü×ÃÖ] ç$…æ àÓÖæ ^Ûâ …• åæ]• ^ßm•] ç$… çm ÜÖ ð ^nfÞ Ÿ] á] ð ^nfÞŸ] è$…æ ð^Û×ÃÖ] á]
!†Ê] æ Àve „ì] äßÚ „ì] àÛÊ

Û Zzzä kZ 1á Dä T: »D• D ¯ _g Z zp» ëgŠ:gzZ • _g ZzÆ Y m


H¶ ŠX 1á • Z Y fµš
Å{¦ž7s Hì „g YÅh
* Åñ–! Z *
Š F ¦ŠŽz! ZzggŠkZžìzzHy
Æ]c WX :453•nZ ‹Z ì @ á gZ
ƒŠ •
Þ ‡*
ìt. WZg
! 6& œ–1ZžñY1™tt¤
 IZà Â: »nkZ ÂX IƒnZg *
=:gzZì ~< ZèYX :454•nZ ‹Z
Ë ^7V
¶ Š$ g Zz~w=wÎgžzápì¢q Zg ‚ »}g ‚wâ Z÷åcŠ™n²ä& œ–1ZžVYì @ ™gz
E
-EÊ
E -I
4$
( •H{ŽzÆWZg *:)X ~ÛD
£Z0Z/Z†ryZk Z·,332mîG B •Z! Z0ZgzZ ãZd ê 0Z
0 Z >g-ZgzZh
© G
•~ »{ŽzÆWZg *
:
 VY ÂÇ} 7
ÆyZ äVrZžZ W
Z¼6 Û ÂñYà™tWZg *
]Z f Å& œÐkZ • â • ZX :455•nZ ‹Z
¤
X슎ñ~V1ÂxÅVâzŠ ¿IZgzZ<
 IZ™f »Tð‹ÃyZ]!
Åx(-Zz
á g ZÆg—m» WZg *
ht Ã{¦ HgzZX ǃ:Њ • kZ H Âñ Y à ™g´WZg *
Z3 Z éZ}
¤ X :456•nZ ‹Z
Ã{¦WZg * Û X :457•nZ ‹ZX ,Š™g ÖZ »WZg *
+Z • â • tZÉ -: ²ZgpgŠÃw¸Æ-ZzLZ {zžì Ýq
X Ì6
gzZ Ëc ÛC
ðâ •Ù ª6
ñ Z & œsÜä{ñC
º Ù iÒ
.6:X ÅyZäVrZž ( Y Ñw–)NƒnZg *
ðZ ð3E ñº Z & œu 0
nkZ Â6 Š™"
{¦žñYc U
ZX :458•nZ ‹Z
¤

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 51


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Û c
?ì H[ZŽ • â • Û G@
Š™á:gzZ ðâ • i:gzZ

t.c
na
n
Su ànß¿Ö] é†ru l‚ÃÎæ ànßrÖ] k×Ûj•]
d-
hee
au
.T

Ü z!
X ñY1b7]gz¢‰ ÐDIZ ËLe7YÃä™Àg]§zxÑz1gzZyZZ ñ~z165mÏd` îZ
w
w

Èk0Z]|~&  Z äQ]|žì ~ãšZ EŒ


ßq Û ! 
5ryZkZ·,131my ðG3šÅZ °X :460•nZ ‹Z
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

/™! ! ðVZ nä Z*


Nƒg ÇÔÅ]i YZ™ƒ nZg * 4)6Xä Z]|ž ZƒµÃ{ ¦
¦6{ƒì Å ~çG.nE
Û ~Š}Š]i YZÃyZä]|X
Xì [ZŽ H• â •
nÆb ïäñZ*
¦ž 1™g ±Z äV Â{ {¦6ìÆ@Ëžì ~151my ðG3šÅZY ° b§ÏZX :461•nZ ‹Z
áÃxßx ZgzZ@gzZŒ*
¦ÐyÆZ]|u 0 
{¦]i YZ%§zyx Û ~g Ç„
Ðì ðâ •  ZpűÅ61Z
Û Iáp=yÆÅzmvZ-vZwÎg]|\!
Xì [ZŽ H• â • LZ™
?7VY ZuzŠgzZ ðà •[rq
Š 4
ƺ Z & œ¤
Z~]ÑqyZX :462•nZ ‹Z
_g ZzÅ~i Â{¦]|ì Cƒ" g Âx°Åg bŠzëgŠ ÂÐ VìZzg {gÃèžñYHg(t¤
U
g ZX :463•nZ ‹Z
Xì [ZŽ H »]g „kZÅ 64mÏd` îZžìtwZΉg ÇÔÅ

Ÿæ …]• Ÿæ è–Ê Ÿæ ^f⃠'…çÞ Ÿ ð^nfßÖ] å]†• àvÞ ÙçÏm ²] Ù牅 kÃÛ‰ oÞ]
»Ü×ÃÖ] æ èÛÓvÖ] æ h^jÓÖ] '…çÞ ^ÛÞ] æ ]…^ÏÂ

e:gzZ•D ¯ÃË_g Zz»äÎ Â: {z¤


»}i:gzZ »yk: » ~0 »Y m
Zë cÛ ì ‹ÐxsZmg—ä~µš
â•
X- ØÂA [ZŽìŠŽñ™f »}igzZg ZŠ~kZ¶ Š X »DgzZÕz[•D ¯_g Zzµš
»änÖ] ^ã çq… ÄÎçjm ànßÚû çÛÖ] †nÚ ø] æX :464•nZ ‹Z
Ù iÒÃ{¦ž¸n
ÆyZ {zž7ŠŽñô¥~kZ HX ÏNÑp=}÷™ƒrg ÃÐV;zZC gyZZ]|ª
X¸: Ì~e
×gzZ¸: ÌB‚
 Ÿzc
Xì [£s Û w‚g ZÃòŠ WËÐs§KZ c
â• Iáp=Šp ÂHuÆZ
 äÒÃ{¦X :465•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 52


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Ù ÆŸg%c
V<2zŠC
X nZ eÝzg6 ƒZ*
¦ñŸ'
uÆwZÎX :466•nZ ‹Z

t.c
na
Û"
•â •U
]i YZÐÅ õÄW ¬vZègZ*
¦¿IZÃñz'ÂñY1™t* ZX :467•nZ ‹Z
Yá p=¤

n
Su Û oÐ!ZjågzZ
X •â•
d-
ee

Æyá•Ž e á ÅyZžŽ Iáp=]i YZ%C


Zzg+ZgzZì s ÜÆy• Ù ¤{¦ž<t:gzX :468•nZ ‹Z
h
au

Þ ‡*
Xì wJ. G{zƒs Ü
.T
w

ÜZ e h M»ñ/]|gzZ * gŠ »{¦gzZ *
w

™7~jœg ! ƒáZjÆ{¦gzZ *
Y–»S•Ðmg—X :469•nZ ‹Z
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

B
-G |Å
Xƒ ÷ ZuZ àZRe ZzgªÆX <" U  IZ c
Ð[ÂËÅ< 3bô
Û Š•
X•â• á g Z 9uZ ì]g „ì {gÃè~[ÂxËÅ<
 IZ *ß:Zz™}ŠrŠÃ{¦X :470•nZ ‹Z
N
Xì ~~ å<XWÅZx´!
~ äWß Zx´ZX :471•nZ ‹Z

á^ße] á] ]„â ²] Ù牅 ^m kÖ^ÏÊ änÊ oÊ çi p„Ö änÊ oÊçi p„Ö] ä•†Ú oÊ èÛ›^Ê ki]
Ý^Ú] æ ojÂ^r• æ ojfnâ ä×Ê àŠvÖ] ^Ú] Ü׉ æ än× ²] 1ב ofßÖ] Ù^ÏÊ ^Ûã$… çÊ
! oi†q ä×Ê ànŠvÖ

VâzŠtž Hn²ðƒ ]Ãz Å\WÐ TMÑ p=~ yZgzŠÆ~g F kZ k0 Ù iÒ Ã {¦


ÆxsZmg—ZC
gzZì ~gŠ ·~÷nÆŒcÛ ä\W:• â •
â• Ûe gŠ @Œ]v}Š Zñ™
ÁXgzÃyZVƒðÑ~]tg !
ÏAˆÆ]Ãz~÷V Û ÂDƒL
Zgzž ïŠ â • Þ ‡ÆY Z̀ZÆPgz6 Zì ]P̀~÷nÆŒ}÷
gîà Zz¤
X: c Û H: (Z1ïŠ â •
ì Ç• â • Û ô=ÅV
ZgzhˆÆkZgzZ
Xì s ÜuZuÆ%]otÂå7¤
Z: c
åÃZ* Å ZñC
¦D»WZg * Ù iÒÃ{¦X :473•nZ ‹Z
X ÅVY³™ÄgB;ƺ Z & œ6
gî~˜{¦]Ãzi Zˆˆ{ âbä\W ÂåD¤
ZX :473•nZ ‹Z
Do‰†f› t^rju]E äÃm ^e æ †Óe oe]‚m Ùæ^ßi Ü$
B;ÆyZgzZñB;»& œ–1ZäZ]|ˆÆkZ
X ų6
VYi ú™ƒ} 9~•úÆyZä\W ÂìgÔŠÆ{¦º Z & œž åD¤
?S7 ZX :474•nZ ‹Z
D o‰†f› t^rju]E †Óe oe] Ì×ì o×‘æ ‚rŠÛÖ] †–u æ éçF×’×Ö ^nãi æ Ý^Î Ü$

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 53


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
X Å ZŠ Zi úúÆ& œ–1ZgzZ‰áp=~KgzZgzZ H{Š Zg Z »i úÆkZ

t.c
na
h M •v! ñ *
åD0Æ]zZ°B‚ÆÒ Ã{¦Å/
f oZ ä VrZž: c ñ *
¦Ã@ Û X :47 5•nZ ‹Z
¦• â •

n
Su ŠwïÐg !
?åc gŠ™}Š}ŠÇŠ2¶àZ e
d-
ee

Xì …~ ðW“Š »´DÂå7D¤ZX :476•nZ ‹Z


h
au

p=~ öÅZ* LZ6} i ZzgŠÆñtzg à nÆä™-â !


¦\! ZgzZX :477•nZ ‹Z
à{¦ ÂåD¤
.T
w
w

X ‰áVY
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

¸7¤
ZgzZ ÷wŽ ét¸¤
ZX¸7ZâëÆ{¦~eÆWZg *
@*
¦gzZZ*
¦HX :478•nZ ‹Z
Xì VY•{Š c
iÐyZ~[¨Æ\W
W
Z c Û {zì Hci7mZì™f »WZg *
ì w=wÎgyâ • Ù ¤{¦[»~e
Å{C Û X :479•nZ ‹Z
ZzgTž• â •
X ǃO &ì
*™¨Ð§Zz]g @
Û¤
Xì »ˆÆ]ÃzÅxsZmg—§ZzžVYì µZzs ÜuZutÂì w=wÎgyâ •ZX :480•nZ ‹Z
Ë Y¿g6
Xì $ Šã
§Zz]g @Å]g q¹Z íZgŠkZ~+Š H Âì§Zz]g @
ZX :481•nZ ‹Z
¤
?ì Sg ¹!
7gŠðçZz]g @ Û HX :482•nZ ‹Z
uzyWŒ
s ÜÆg
XìzzHÅÁgØgzZ ÞŠ ZzgŠkZQÂSg7GÂSg7¤
ZX :483•nZ ‹Z
Ìs çÉ f
73sÜX •D Y3ÃWZg *
vßyZÑZï»žì ¸è Ðe Û X :484•nZ ‹Z
W ãWŒ
X •ïŠ™ÌyˆZÉ D™7s çsÜX •
xŠy ñ ! Z *
W6– {¦]|žñY 1™tÆ\Ww–¤ Û '¿6e
Zì Lgg Z Œ WkZ »yÂ{ {¦]|t H
X •gnZg *

J

» ànߊvÛÖ] gvm ²]æ Œ^ßÖ] à ànÊ^ÃÖ]çßnÛ¾^ÓÖæ]


g„
Xì ‚ á ÅVëñ
 zŠyˆZvZgzZÃV!ÅVÍßáZE™s çgzZÃVVƒáZzäY8žìty•
 ~^·,~g g bÑ~g ]Z ìgzZ ~g g bÑ~g ØZ >•ÃxÅ®
Æ{¦Z  û Zz <
 IZX :485•nZ ‹Z
?VYg ïZ { Z ({ Zp •ŠŽñ]c
ZzgÅäYƒèZg
Åx|Æ Üãßne ð^Ûu… ÐkZ H •ìg}Š\WžgŠAñY~ŠÌZâZÃe
F Zzg]g @
ZX :486•nZ ‹Z
¤
Š
X Cƒ7~h
‚Ãñ{C
Ù ¤{¦Út H Âå 1™u 0 Ð wâ r
ä Z}  Ã~
 *™wÎg]| *
Ññ*
¦Z X :487•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 54


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
X ¶ðƒ7

t.c
na
Ø èkZŠ ð{©. ZqÂ¶ðƒ‚¤

Xì ðƒG@ IZÐ<
Å< ZX :488•nZ ‹Z

n
Su Ûe
X •â•Á[ZŽÐs
 ŸzZg fì ÈH »wGÄÂvZ f çðƒ‚¤
ZX :489•nZ ‹Z
d-
ee

Ù ¤{¦žì @
*‡Ð uÆkŠZ: â iÆxsZmg—{C Ð Xž < 7bzÑŠ ƒ {z\WX :490•nZ ‹Z
U
ƒ"
h
au

X‰
.T
w
w

¯ÅFc
?6 å6
Y ¯Ås¥ïžñYàZ eÝzg6 UÆŒ6X :491•nZ ‹Z
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

G
'
yZgzZ k„]|._ÆV
gzwßZ äxsZ >+Zmg—èG 5Ò)ÅnkZ H Âå6Y ¯ÅF¤
4»G ZX :492•nZ ‹Z
‰ÅÌnÆVzŠ Zñ™Æ
X: c
?•g »gŠbÑŠ Âì ~"
U ZX :493•nZ ‹Z
Z[ZŽ¤
?VYÚÅ S%šßF  ™Âì ~Ô[ZŽ¤
ÅnkZs§Å]tr ZgzZX :494•nZ ‹Z
X @
ƒ7»ž¢)ì @
ƒ»qž¢…žZ  X ǃ¾ù…QÂnƒ: " F¤
U ZgzZX :495•nZ ‹Z
E
X •|vß\WÌ[Z HIƒèZg6 Ù ¤{¦žìŠŽñ~ G
]|{C î”E, Z Õbu îG B-ÊZ >g-ZX :496•nZ ‹Z
0G©E
E
-I
Û ìŠŽñe
zgy*gzZéÌ~ î”,Z ÕbÑãZd ê G0ZX :497•nZ ‹Z
E 4&
?ì [ZŽ H• â • G G
Û ùtZzgtZ
H •._ÆyWŒ gŠ •®e
 žìt%ZÔÄc ZzgžñYHg(t™ZX :498•nZ ‹Z
X 7°»%ZgŠÚ ZnÆqJgzZe ¾Åe ZzgyZ
ˆp‰ƒnZg *  gŠ Z
Âñƒ>%Æä3VÆ|  ¸èZg õÄW ¬Z}
6xsZmxŠ W*
¦X :499•nZ ‹Z
X ‰ƒèZg~
¦Â7Úzw³nÆ]tÅxsZmxŠ W*
nÆÄÜÅ–! Z * Û
¦yxgŠÆVî ŸgzŠ Ÿgx°• â •
?VYqZ *
 c
: w³̄ !
à ÌñZ]|6}ÇÏZ Zƒ‚ú Z & œ]|ÄÜ{ÇŽ X :500•nZ ‹Z
LZ ä VrZ Hñƒx ZÔZ ^
á ÌyÂ{ÑzZ Å{¦~X6Y U
• gz0Æ\WgzZ]Z0` Zzi Z Å\W._ÆV
ZgzwßZÃuÆ~ÄÜ}Ç
cÛ „‰ï
â•
Xìg »gŠÜŠæ]oÂcÛ „¤
â• ZX :501•nZ ‹Z
X ǃY"nZ ‹Z6
jœŸ] æX :502•nZ ‹Z
kZ ¶ˆà™…ÌÄÜÑw–ÂD Ñ7~wEZÃq[:wÎg]‹tžñYHg(t¤
ZX :503•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 55


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
X 1CZVYÃ

t.c
na
Zgz{¦Â¸¶ _g ZzÆxsZmŠ î ZŠxsZmyÑžñYH7µt¤
VYÐw=wÎgV ZX :504•nZ ‹Z

n
Su
?Æ]tgzZ+Š c
¸¶_g ZzwâÆxsZmŠ î ZŠxsZmy é)ÐG
5_žìt%ZÔÄc gŠ :•gxzø
d-
ee

ÆðyÑÂÆxsZmŠ î ZŠ HHÅxsZmyÑQ ¸¶ _g ZzÆwâžì V- Š •


á g Z¤
ZX :505•nZ ‹Z
h
au

?ìzzHÅ™fx°ÆyZgzZ™fÆyZy W¸d 17{,•zÁйÌgzZ {z´


.T
w

Ø èÅ G0_IZ ÂÐkZŠ ZÔZqÂìŠ Z%V


îE
w

Xì CƒG@
Å< ZgzÅ]t¤
ZX :506•nZ ‹Z
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

c Š 4
ì wú6nq ñ 1Z *
Zgz ~ w=wÎgžzáž÷t »–
Æ \WX 7~g Y V Û X : 507•nZ ‹Z
¦• â •
?6
C
ñ *

Xì c
XÃè9Z ¦Âì6
C¤ZgzZŠ ð{©. ZqÂì6
wú6
n¤ZX :508•nZ ‹Z
Ìgð —Ðp ÒÆèÀÂ~ àn%ÞŸ] Àu Ø%Ú †Ò„×Ö ÜÒ •Ÿæ] oÊ ²] ÜÓ³n‘ ç³m ñY¹t¤
ZX :509•nZ ‹Z
OA
ÂI b§kZžìt%ZÔÄcgŠ Â@ ZgzÐwâÆ]|Z®•ï•
ƒ7Za „wZλäƒ: ~g YV á
G
-oÒ& E
X <7ƒ]o»nkZk0»\W¤Z:ñYÅêGž{!ÅxsZmg—Æ™ÔÅ õJ/¢ w➠ǃ
VâzŠ :ÁZ Λ²Z F
ŠŽ ñÏZ IZz/ôi Z ~z%~ b ôÃVkg 0 e
ZáZ g Âx°g
u :510•nZ ‹Z
?zzHÅ ãZŠ¤ zgÐïÂì
Û X :511•nZ ‹Z
ÆèÀxsZmg—~VßæÆ »ÄøeF…ö æø &ø×F$ö æø oßF%Ú ðô ^Šøßôù Ö] àûÚô ÜûÓöÖø hø^›ø ^Úø çû vö³Óô³Þû ^ø³Êø • â •
?<yÒ{ŽzÆä™:tÆHzz:gzì µZzs ÜuZu•4ZŠÐp ÒÆ[æ
wZÎt Âåh» {¦ÌuÆ b§ÏZ‰ØŠ}ŠÃV-çÅg—}v b§Tžñ Y Hg(t¤
ZX :512•nZ ‹Z
X¸~oê ZЬc
‰ ñŠˆÆ]ÃzÅ]|Ã]Z0` Zzi Z}vÆì
X <7bÑŠÁ„0ÆkZ ‰ •Š~ˆ¤
ZX :513•nZ ‹Z
gzZ¸ ‰ •Š™Š4ÆyZ~ kŠZ: â iÆÅzmvZ -g—¤
Âìg~ŒÆyZ ]Ãz @ ZgzZX :514•nZ ‹Z
g ÂX
X < ãZzì mH »kZÐg
Üæc
ì ðƒwi *WžìtwZÎÂìgÃèh»{¦~äÏu oe†ÏÖ]ƒ l]æ ž ÂñYH(t¤
le ZX :515•nZ ‹Z
?~
ÌZžZ
xsZmg—uÆJ /š!ƶŠg eg W0ÆqxznQ Âì ~6lwz4»kZ¤
 õE ZX :516•nZ ‹Z
X åc
W:~ή

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 56


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Û Z: c
ì”ʼngzZY •ZÆ!
Œ Š™„} •} •uÆä]|6
! ÅZ ~f 0Âì ~Üæ¤
ZgzZX :517•nZ ‹Z

t.c
na
X <7wÑ-Z

n
Su á žŽìg܇Њ •
X £Š[ZŽì s ÜÆ]ty• á g Zzx?Zmg—vZ f çÂH7Z¤
ZgzZX :518•nZ ‹Z
d-
ee

yÒbÑŠ6 Ù ÐV
V<zŠC Zgzc ŠÃ˼Ž~Ï0
ÇñYH¨ÐSÐZ c   2X :519•nZ ‹Z
iKZ ä]|Z
h
au
.T

X<
w

? õ/š!H‰e
w

D
¬g ÂS¤
ZX :520•nZ ‹Z
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

ZgzƒV
?t]Ãzi ZIV Zgzg•¤
ZgzZX :521•nZ ‹Z
ÅVâzŠ <
 IZgzZ ¿IZ g
u¸žìt wZÎ Âì uZz¸g
g Âx°g ZX :þ 522•nZ ‹Z
užñ Y H(„¤
 IZ: c
x Z™/ô]H7g ïZ äËÐ ~< ì ~z%~V1Â
•… â ÐZx â Z]Æ¿IZgzZ ¿IZ7c
?: c U
ì Zƒ" F
Z Â6 Û ì t ÜŠiy!
gî~s• â • utJ
ig  ` WHtä
G
¹~ 25muÆ} ž 6ì ®g
bzÁZ bÑw ð©šÅZ >% Âì Š utž ñ Y H(t ¤
Z X :523•nZ ‹Z
Xì [ZŽ ]g „kZÅ 1` 24mwßÑZz
Xì 7ÅZgŠ ÁÐ9ì Cc ut xnv’Ö] à †’Ïm Ÿ Ð$çÚ æ] àŠu
}ÂgzZg
©©EÅZ { ç¸EB+GÑðX :524•nZ ‹Z
0G
ì ~432mîG

äßÚ ‚ì] àÛÊ Ü×ÃÖ] ç$…æ ÜãßÓÖæ ^Ûâ…• Ÿæ …^ßm• ç$… çm ÜÖ ð^nfÞŸ]è$…æ ð^ãÏËÖ] á^Ê
†»Ê]æ Àve

Dá ¿Ž ::X »D•D ¯_g Zzp»ëgŠ:gzZ »g *Š_g ZzD ¯7Y m


Z ïÆY m
Z•_g ZzY fï:
DG
ì w¸» ö Ô$ ZZ]|[ÑZ1Ztžì [ZŽ H• â •
| Û X 1á¼ äkZ
 ™ìtwZÎÂì 9)ÌQpì `gŠ~ îG
ðr ©©EÅZ >ç¸EB+GÑðp¤
0G Zg
utžñYH(t¤ ZX :525•nZ ‹Z
 ì ÈH » 3mîG
Xžì Å ô¥äkZžZ ©©EÅZ { ç¸EB+GÑðzgqx¯kZÅîG
0G ©©EÅZ { ç¸EB+GÑ
0G

oe æ àne æ àne^ÛnÊ èru änÊ ‚ÏjÂ]æ äjv’e ÜÓu]æ äe ojFÊ] ^Ú •]†m] oÖ] l‚’Î Øe

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 57


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
» ^ãn× é…çãŽÛÖ] gjÒ àÚ èq†íjŠÚ oÊ ^Ú ÄnÛq

t.c
n na
Su G E
gzZV;}Š¬»¡ÅkZgzZVj}Š ~ ðW ÐXVî Ñ,q+Z~ îG©©EÅZ >ç¸EB+GÑð~žì H{Š Zg Z ä~É
0G
d- ¢
3 G
hee

g ±ZgzZŠ OZ6
Xì Š  gzZXì uyxgŠ Åg ÇŠgz6
1ÐV1Âg•~kZ¼ƒ }÷gzZ}÷tžƒŠ NZ Z÷
au
.T


w
w

÷g ïZ Âì ~Š™~pÑ ¸ä~ux â Z}ÂÅkZgzZ슎ñ~16m°»wßZg


utžZ
 X :526•nZ ‹Z
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

?
Z :•ŠŽ ñÌpÑg
Ãw¸t¤ Š q Zx)~ °»wßZž¸¸" Ð |kZ ~ux â Z HX :527•nZ ‹Z
á Æè9gzZe
Xì s ÜÆy• zužŽX Ç} 7
Is Ü
á žŽ}Š™ Za ]…+Z ÅkZx â Z)gzZ ÂñCxÃ[ÂÅg
s ÜÆx â Zy• uËx â Zq
Z¤
ZX :528•nZ ‹Z
X nZ eÝzgbÑŠ ! Ù X: c
V<zŠC
6 Û Âƒ
ÇìgwbyZZ »x â Z)ž• â •
Zgz ÅÅzmvZ -wÎg›
]'Z]ÂÐ p ÒkZ pH »V  sÜÂì 9Ûø) V
Zgzw¸¤
ZX :529•nZ ‹Z
E“ W
Zgz0Æ{)zñk„]|èE;X- öŬvZègî~©E8{¦È¬{¦Z}
Ð p ÒÆV ÔÖ2Ã{¦m<! Ý>Z
Xì ;g Y1x »ÐnâZVY
ì @ Ø ZzˆÆä YƒjSÂå»S¤
YòÐ o Å< Z »V
Zgz c
åSc_» {¦ž < ¥X :530•nZ ‹Z
X Çìgkªi Zê* ZgzÐwâ kZ Âð0
ƒ~g Y»V ]ÃzgzZ ;g:~ïÆxsZmg—uÆÐp ÒkZ:X
•Z >æ~ŒÆ_gñwâžìt <» ÂåHwZÎ6gîÆV
s Üw¸»SÂìgJ Zgz¤
ZgzZX :531•nZ ‹Z
Xìg »gŠ[ZŽ wq¾ì =
t wZÎ ÂHòúŠ »V Ù ¤{¦¬žñY H(t¤
 åH} ðW“Š »SäC
ZgzQ ˆàZ e h M•Z ZX :532•nZ ‹Z
’ Xgz:gzZì FÃ<Z «g îE0;XÅZˆSžZ W7swvZ f ç6ûz D2-
 @ Š z} ¾Æ{¦Ð kZ Hžì
c
XÃ<Z
G
Ù ¤{¦~15m„
Xì HÜw¸»{C Ö â ÑZä îE
 (Zz# 4G
0G5¢0ZžñYH(t¤
ZX :533•nZ ‹Z
ñ ! ZäÒ
– ñ Ã{C
Ù ¤{¦ ! änÖ] ^ÛÓi çÓ• Ÿ ofßÖ] àòÖæ oÊ^Ûjn•…] ^Úæ oÞ^`_íj‰] †ÛÂ æ †Óe oeŸ èÛ›^Ê kÖ^³Î
D~g vÂBÐgå —~¤
\WHžìtwZÎÂX ÏVz™e Z%Z H7èZggzZì HnZg * =ä?ž c Û Ð/gzZ
â•
G
t ä Y f}g ø 0ÆäƒÛÆîE 4G
0G  žt 2ì "Åݬxï
5¢0Z Z 4hÒX3Z Ë[Â {gÃè • M
GE ™" U

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 58


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Û ±5Ô {Z
!•â • ÃH »% Z e~%è{ Z ({ ZpQÂåÛ{zžì ~Š â •
Û ô¥

t.c
n na
Su
DOO“`n`ÖFŸ] ävjßÛÖ]E ‚nß o–Ê] …çâ p„Ö] Í…^ÃÛÖ] gu^‘ äfnjÎ àe]æ
d-
hee
au
.T

G
XìÛçHH  ™îE
.·sg šZr 4G
0G5¢0Z
w
w

 äñ& » Z–! Z *
{¦eKZ™uÆÐwΰZ› U
¦žì Y™" t¿ðÃÐ~]Z|\WX :534•nZ ‹Z
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

XƒHáZjÆÈ ¬
… Y 7Ãg uÏZ r
g Âx°g  ™Hžì Š
H~ 393m> jZ †ž 6ñ Y H(t¤
ZX :535•nZ ‹Z
ukZžì HyÃgzZ¸ … Y 7žì ¹¾žìt wZÎt Âå } Y–1Z sÜ Â¸
• „ & œ–1Z ~z ZgÆg
GG
3E
Û ô¥ä ö r
§ "
X ðâ • ™

æ †ne‡ æ zèã×›æ o× æ á^Û% †ÛÂ æ †Óe çe] Ü׉ æ än× ²] oב ofßÖ] à å]æ…
» zå†m†â çe] ofßÖ] t]æ‡] æ zŒ^fÃÖ] Íç àe] àÛFu†Ö]‚fÂ æ ‚nÉ

9
]|äVCZzy~g ‚ÅxsZmg—gzZñk„sú0 èE.°W Z†ñGñÛizñ³zy¢zñ/zñ–1ZÐxsZmg—ÃkZ
X {Z Zzgä{ñk
û ãÒrzgŠ :Xì He Ù 1Z
C
WžìtwZÎÂåŠ ÁÐw=wÎg"
y Û ÃyZž åc
Z Œ Š7nkZuÆäñ–1ZžñYH(t¤ ZX :536•nZ ‹Z
[!
`86m6{z¦ ~i é›E.ÅZ[ b§ÏZ 210mz 2m4` 64m~g g/7Zbc[žZ
 {Z
ÃH »´¤îkZ
X슎ñw¸»º Z & œ~
kZ=c ñ 1Z: oje]†Î àÚ Ø‘] á] oÖ] gu ²] ٠牅 èm]†ÏÖ å‚ne oŠËÞ p„Ö]æ Ù^ÏÊ †Óe çe] Ü×ÓjÊ
Š[ZŽ ä–
G
Û ÅxsZmg—žì yY ~÷~]gŠî0 ¢ÆTnÅ Z}
E
iÐ ä™ì‡mB‚ÆVzg ZŠ ºg LZ=]Z Œ
c J{3
E 
Xì [8{Š
X슎ñw¸» & ñ œ–1Z~43m4`wzZ[! ~g g9n• Û [ÂX :537•nZ ‹Z
» Äm‡] á] å†Ú] àÚ ^÷òn• kÒ†i á] oŽì] oÞ^Ê äe ØÛÃm ²] Ù牅 á^Ò ^÷Ãn•÷ ^Ò… ^i kŠÖ

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 59


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
¬ËÆåg—ä~¤
Zžì sp=ƒH: ä~ÂVƒD™¿6kZxsZmg—ž~hg7+ZqðÃä~

t.c
na
X ÇVî Yƒ{ n~ÂÅ:zÅ

n
Su  w=wÎg¬e
X~ ¬'ðâ Û•:„V
c ZgzŠ ÁÐ ä& œ–1Z * Û
¦• â •
d-
YE"
ee

Û èY7ng çÆqÜmÀö 5G™t ‚ÆxsZmg—e


>gΈyWŒ À D{zžyc6{¦ HX :538•nZ ‹Z
h
au

Xì ~Š-
.T
w

W
ì ~xsZmÐñ¬ŠX Vƒ@
™sçŽG3µöŬZ}
w

e
Dŧzôg LZ~²] oÖ] oÞˆu æ o%e ]çÓ• ^ÛÞ]
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

»l¡ÓjÖ] Ôn× æ á^ÃjŠÛÖ] Ôe æ á^ÃjŠÛÖ] kÞ] oÓjŽÛÖ] ÔnÖ] æ ‚ÛvÖ] ÔÖ Üã×Ö]


Xì ÀÂ6 Û s§~¾gzZì ÇŠæÂì e
„•gzZìŠ c
• D~g øs§~¾ì£n}¾vZ} Z
?£Š[ZŽ »mÀyZ Âì 9] G
é5kÅZz îG%â ÑZzgqw¸{z»{¦Ñw–¤
Z
Ì~} i »LZä{¦~lZŠ 0 Ú Z™}Š: uÆäñº Z & œžñYH(t¤
ÅTž H{ k ZX :539•nZ ‹Z
X6
WZg *
g ÖZ c
ǃ4
*™wú6 Š äƒ: 4ZŠ
ZžìtwZÎÂc
[sz,w¾ÐZ H ÂñYà™t¤zt¤
ñYHwú6
WZg * s ÜÆkZÃËì µZz._Âì wú6
ZgzZì 7g ZÜZ6
g ÖZ¤ ZX :540•nZ ‹Z
,w¾¤
Ë YÅ̵ÂÐ{¦]|ŤzÅnkZžìtwZÎtÂ
?ì $
\WH åcÛ 7IÃËÐ} i » LZÐ \WžZ
â•  7s ÜÆË°Z¦]|¿¤ztHX :541•nZ ‹Z
?•~Š ¬Æä™[zs§Å{¦Ì'!
vÏZvß
> }Zzmg—gzZg ZŒßä& œ–1Z Â_gâÑg
ue
¬'å^ bŠ hÃ{¦žñYHµt¤
Y* ZX :542•nZ ‹Z
,Š ,qtÃy%Z*
¦ä& œ–1Z * Û ÂïZg fžì wZÎ ÂX åc
¦ž• â • Š VYÃZ]|g *Š)q»x?Z
?åFñZ' c
ås¥ñZ'
ZÃuFâ uF ë ~Š•gk0
tgzZ‰ ÆyZ c

I
-šž$ ñYH(t¤
äÛ× æèÛÓu æ äiçfÞ 1ßÃm •æ]• á^Ûn׳‰ '…æ žì –~ÖÎZ õZ²ä öE ZX :543•nZ ‹Z
äÓ×Ú æ
 7?Š Å6\WH ¢
»]g „žZ Š Z%à â V gŠ Âì Š
ZgzÐ kZžìt%ZÄc ¹~39m> jZ†ž 6
?B:ÃË%ÆxsZmyÑ*
¦V á Š !
ZgzžÌtB‚gzZ { • b§Å[!
žìgŠkZsÜÈ
g
Âì Š Z%à â V
Zgzž Zƒx¥Ð!Z Nk
 ™is {žñ Y¹™}Š!Zj » 1` 397m> jZ†¤
yZ c ZX :544•nZ ‹Z
X ÏñYƒ*‡6
wâ }÷x ¸ž7Èt÷VŒžìtwZÎt
Ð wâ Æ+d >Š Þµš Â6ìÆ ¹~ 406m> jZ †ž 6ñY H(t ¤
' Yžì Š ZX :545•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 60


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Š}ŠMwâ ÃÒÃ]|äº Z & œ
X ˆÅ7gà„ZÍÌÅË~uÆXVŒpåc

t.c
na
á g Z »xsZmg—s ÜÆ} úŠÆ'
»]Ñ»gzu{Mt~ V;zgzZ 7ŠŽ ñŠ • gŠ Â
Y VŒžìt%Z ÔÄ c

n
Su Û ì ú â Ðg
X „g7HÅwÑ+ZÐ\W• â • á gZ
g ŸY Z̀ZŠ •
d-
ee

Û Z]~Z
Y !
Œ ŠÆ¾g•uÆÃ{¦äxsZmg—žì ~406> jZ†X :546•nZ ‹Z
 žìtw‚ Âåc
h
au

X Y ZLgzZW)ò »
.T
w

Û 6Mä& œ–1Zžì @
Y ¹XŠg ZŠp õE *™yZŠ »wâ uœ6{¦sܸq
/š!
w

c
â• Ñ+̀'X :547•nZ ‹Z
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

á^Ê oßm†jÃm á^_n• oÖ á] æ ouçÖ ^e Ü’jÃm á^Ò Ü׉æ än× ²] 1ב ofßÖ] á]
»oÞ oÚ çÏÊ kƇ á^Ê oÞ çßn ^Ê kÏj‰]
G
™Š ZæZ ~÷ÂVƒg J¦~¤
ZgzZ *
¤ Zžì y-n }÷GgzZ D ™ cÛ ëh.B
â• ' ‚ÆkzxsZmg—µš

X
*™ J¦=ÂVÏäƒJd~
X @ U
ƒ7" ñ œ*
mÜZ »º Z & ¦ÐkZ Hì nZ ‹Z H6 Û
kZ• â •
Xì 7Šg Zz~pÑg
uH Âì y-n}÷žì nZ ‹Z6 ¿kZ¤ ZX :548•nZ ‹Z
»èÓñ¡ÛÖ] àÚ äßm†Îæø àÚ äßm†Î äe ØÒæ ‚Î æ Ÿ$ ]ô ‚õu] àÚ^Ú
Ûq
XÐ~V¤•ZgzZ Š ¯ÐV†¶‚»kZ »kZ1y̈Z (Z ðÃ
c
?cÛ V-ä]|HX :549•nZ ‹Z
â•
Xì ¸b§Åyp~y̈Zy-µš»Ý‚Ö] p†rÓÚ á^ŠÞŸ] oÊ p†rm à_6 nŽÖ] á]
ŠyÒtè9x°z1ä& œ–1Zž @
Xì c U
ƒ7" tÐkZ HX :550•nZ ‹Z
X ñYH7w¸t»–1Z *
¦¤ZX :551•nZ ‹Z
Xì ~?KgzZVƒ7YZÐ?~z™:Zz=³~÷» ÜÓnÊ o× æ ÜÓe †níe k×ŠÊ oÞ ç×nÎ]
E
ÆðZg~wŠÆkZgzZ}™ÉÑÐZÐgziêž7yTtÅï»Y é¨E
G3Ò7žìt%ZÔÄc gŠ :
ñ Z & œÂì st¤
?÷nZ ‹Z6
º Zƒ: Ñ'
Z'
cÛ 7äZ
â• ñ ]|* ¦HX :552•nZ ‹Z
»]÷†nÚ] oßÚ ÜÓÖ †nì ]÷†m‡æ ÜÓÖ á]
Ö â Z ~÷n}g v]g Ziz~÷
Xì 4Ð}g v#

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 61


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
ÃH »ä™nZ ‹Z Âì ~Š™h
DZž 6{Z Š F  X :553•nZ ‹Z
Ðp ÒÆ•Å]g „kZä]Z|}g øZ

t.c
na
•^߉] Ÿæ h„Ò ]„â 1a 6nÚ OOS”

n
Su Xì 7Š ‹Z ðÃnÆkZgzZì ^Ñt
d-
ee
A-#E
gŠ  é£E
,âÆ]óžìt%ZÔÄc G ™ ¯7™ ¯à Zz@äñ& œ–1zZžñ Y¹t¤
@ ZX :554•nZ ‹Z
h
au

Ö } ~ -™ ¯÷Z¤ž• C2å 5™ ¯ þä Ë°Z¦÷Z » e w‚


ÅxsZz > [Zmg—c
.T

™{g~ #
w

w™z~Š ;·̀gzZ6
w

X ~äƒoÐ]t]ŸAgzZ6
Å ä™Ýq]g c
isÑ
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

³ Åñ–1Z õE $ X ì ŠŽ ñw¸»tzg Ã/ Â0ÆÄÜÅ ñ& œ–1Z *


/šG ZX :555•nZ ‹Z
¦žñY H(t ¤
žìt õ/š!» kZžZ Ë ƒ b§¾h Š F gŠ Âðƒ ~¢
D
 ì$ ÅÄÜź Z & œ~¿kZžìt%Z ÔÄc
E
X ðƒ7" Uï G ź Z & œ îG
GÒ5{ ¢ 08ZÜ~kZ HðƒÆ& ¸Ë%X ðƒ7z:š³
X¸D™ ¹åÅõÄW ¬vZègº Z & œž•ëv߉Æ\WX :556•nZ ‹Z
b7ÐxsZmg—0Æg »Z~žl» »Ðu†ÚŸ] ]„â oÊ …^’Þ¡Ö Øâ ²] Ù牅 kÖ^‰ kßÒ oß³jnÖ
%Zž ©
h%ÑZXì hÌ»yZ¼ÄÜ
gzZ 7Y7 Ðg—ä ñ& œ–1Zž7C
Ù ªÈ Hì Cƒh
Š F gŠ
Å jœÄÜ~ kZžìt%ZÔÄc
Ù ªÉ 7x *
C n
»äÖ]tžZ g: —¦
Ù¦
C Ù ÃZkZxsZmg—Â@

C CŠpui Z äg—
ZX 7c
ƒ~gz¢¤
Xì x *
»ä™
X M7]o»mïƺ ñ Z & œÐ~kZ H ÂñYà™t]g „t¤ ZX :557•nZ ‹Z
Â@ƒ»:=äVâ ~÷žl» » oûÞô ‚û×ô iø ÜûÖø oôÚù ]ö kønû Öø åcÛ ]Ãz‰
â• Ü 1ºñ Z & œžñY¹t¤
ZX :558•nZ ‹Z
Û • 3ŠÆ™"
â• U
RåE 5kE Zz'
$ z9e ]¸]Ãz‰ Ü 10ƺ ñ Z & œ\Wžì ]i YZÅä™Äc gŠ=H
?ì wqH•
„z ÑZz]³{Š cŠ 4
iq Z2X :559•nZ ‹Z
—") ÜÓÏi] ²] ‚ß ÜÓÚ †Ò á] H ÂñY1™t¤
Æ õÄW ¬Z}
y
ÃH »ä™7™hñh Â] !
WcÛ 77Ð ]ÜyZ äñº Z & œ:%» ( ƒ‚
â• g {Š c
isp » Z}
Ð~?Žì

?{Z
Û Z »Vƒk
wZΠ¸7•ÆÄÜ{zn kZì Hg Z Œ äñ& œ–1ZžñYH(t¤
LZ ;g ! ZX :560•nZ ‹Z
Xìt
X ãÎg Zi ! á g Zsf ø
yZÔ·,83mtŠ =n»—pOì [ZŽ H »Š • ñ $
 Æä+ °Z+ix â Z]|

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 62


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
»hçÞ p„Ö] ^Þ]æ å†ã¾»^m^_íÖ] l†Îæ] p„Ö] ^Þ Ôm‚m àne |æ†_Ú h… ^m ^Þ] ^â

t.c
na
Vƒk Š •ä Vƒk
Ã/ÅTVƒ {z~gzZì c Ã"ÅTVƒ { z~ VƒZƒ Z 7t ‚Æ\W~[g}÷} Z

n
Su Š™ +ä
Xì c
d-
ee

XM Û Z™ƒx9){z•M
™7VY[âfg Z Œ Û Z ƒx9Š =¤
™Cg Z Œ Z
h
au

Û Z,Z !
VYx » »ÄÜ™ƒè9)zxŒ {z•M Û Æèâ Z™ƒx9!,Z !
}Šx •ZøZ• ZX :561•nZ ‹Z
.T

¤
w

Xì ~80mtŠ =n»—X :562•nZ ‹Z M


w

™7
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

»lô^ön_ôíøÖû] àøÚô pû†ôãû ¾ø o$ ×Âø ØøÏø$ø ^Û$ Öø


Xì ]P̀Åä™nZ ‹Z6 á g Z jœÌ[Zì wìH• â •
]ZŠ • Û Xì Z 7
Wú16
"~÷ZñzzÅVƒk

X¸… Y7„ÜÑb){zžñYH(t¤
ZnÆjœÄÜg ïZ
X cÛ ¬»U»ÆB;N !
â• ÆgaäVrZ ( 1)
Š °~v WÐZ ÂŦZßä¿q
X c Z ( 2)
X¸… Y:ÃZÆ!¯gzZ { åME
7( 3)
X ~x̀ÆiŠ «c Š¬»U»Æò çNlG
åc $ ~lZŠ 0 Û ÂñY1™tt¤
Å~gaû%~uzŠ • â • Z
U
Xn™" ~lZŠ 0 Ü uÅû%«Ž wÑ»Vâ ðÃì
Åx̀Ɖ
DG
Š °ÃŠ%ïßq
X åc Zä ö|%$ Z]|ž7gÃèØÑZzY m
ÑZtÝ[Â °~ åW <XÅZDHX :563•nZ ‹Z
ì 4ZŠ~Czs
X ~g ïZz6c  ætH ÂñY1b7ЕZzËgzZƒ—~Zˤ
ZX :564•nZ ‹Z
ñ œ–1Z ä xsZm]|~)‚ ZHžñY H7t¤
ìt wZΠ¸‰ 7{zgzZ å5Ã& ZX :565•nZ ‹Z
ñ œ–1Z]|¬»#
X „gwzHÅwZÎÆ\WåÂ& Ö â Z¤ Ö â Z ƒ 9¤
ZgzZX ånƾ¬» > [# Zž

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 63


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
t.c
n na
Su
d-
h ee
au
.T
w
w

Û X :566•nZ ‹Z
Xì ~ˆyWŒ
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

ô² ^eô oËFÒøæø ä́×ôù Òö àmû‚ùÖ] o×FÂø åö †ø ãô¿ûnö Öô Ðùô vøÖû] àômû•ô æø pF‚ãö Öû ^eô äö Öøçû ‰ö…ø Øø‰ø…û ]ø pû„ôÖ$] çø âö
»]÷‚nû ãø •ø

ZÍÅ õÄW ¬vZgzZ}Š™̈¸6 Š Zx ÓÃ+Šž @


yc 5B‚Æh+ŠgzZe
Z@ÃwÎg LZäTì ]Z f {z õÄW ¬vZ
Xì °»„
ÆÅzmvZA kŠZ]|„6 á z^ìC
kg ÃogzZx • Ù ªXì c Û Ã+Š„ð¸AÅ~tƒä õÄW ¬Z}
Šg Z Œ 
gŠ :Zƒ:Ýq~äâ â i
X Zƒ‚~Ǿ„»nkZžìt%ZÔÄc
 ì È H »g
ñÆtç{zçäsZmg—žZ u~kZ Âì µZzs ܨt~g ø¤ ZgzZX :568•nZ ‹Z
c
XŠ á o6
Š™ ìkg ÃgzZ^zx • B;}÷ä õÄW ¬Z}
câ•Û ÂHg Zzª6
µ
àøÚû z†ø ÛøÃö eô àøeû †øz ÛûÃö Öû] ‚ôuû^ôø ³e Ýø¡ø‰ûŸô] ˆù ³Âô ]ø Ü$ ³ãö ׳Öù]¶Å ¬Š äÅzmvA ]ÀWžì ~°™‚X :569•nZ ‹Z
»hô^ù_øíÖû]
Û X Ð 61ZgzZ c Ûe
E
t ÅxsZmg—õÄW ¬ Z} • â • â•Á„z ]³Ð [ éŒBÄZ0/ Âc õE
ÃxsZvZ c $ 6! !
/šG zZ
?: c Û wJ¬Š
ðâ •
X 7ŠŽñ~g
uà ¬ŠtÅxsZmg—H Âðƒ: wJ¤
ZX :570•nZ ‹Z

»hö^røjøŠûmø Ÿø ðõ ^Âø •ö àûÚô Ôø eôƒöçû Âö ]ø oÞùô ]ô Ü$ø ãö ×$ Ö]ø

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 64


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Xƒ: wJŽÐ¬Š +ZVƒ@
W~{ C~¾~—"vZ c

t.c
na
Û ðƒ‚]Tz]³Ã+Š GÐ~gzWp=ÅW
?ì [ZŽ H• â • ñ Ztzg ÃÂðƒwJ¤
ZgzZX :571•nZ ‹Z

n
ñW~õ6 Su
~gzWp=ÅWZtzg Ãg Z-ŠzgŠÆpÑvZš
žì ~~g©úÀF
~g©]ZzçX :572•nZ ‹Z
d-
ee

Þ ‡»yZ¤
X HVYõäg Z-ŠzgŠ Âå7g ŒZ. Z:
h
au

Þ ‡yZZ ¹zg ä Û ã0


ZX Y õ]z'BZ fÃÇ~]äo • × iÛžì Ìt~[Â{gÃèX :573•nZ ‹Z
Æx'
.T

.
w
w

X VY[ØZgŠkZ Âå: ²Z
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

p¸ D ™ ZŠ Z i ú~ yLZ®
 );x™Zg—¬Ð yZZg ÖZÆWZ tzg Þì st HX :574•nZ ‹Z
X ðƒ‚i úЮ  )à  gzZÅ ZŠ Zi ú~~xw™áÂcÛ g ÖZ »yZZäWZtzg ÃZ
â• 
Û Zz®
'
ÆyZB‚•  )!æ¾)E$/ƃ
 ÐZ ) ?ì [ZŽ H »]g „kZÅ~g©]ZzçÂì ߤ ZX :575•nZ ‹Z
( X ñƒŠg Zz: {4ZŠçzsp"D™'!
Á [ôZ
Z
»Ÿ J :ðƒ‚® i úgzZ îgŠ »Ÿ ÐäWÆñWZtzg Ã)žñYH¨V- ¤
 ) ! ZX :576•nZ ‹Z
Û X Ïìg { i @
Xì `wH~kZ• â • Š c
¹zg ÃÇìg îgŠ
EG
*
¦ä\WžZ á g Z kZ õz$ ÔZZ*
 £Š[ZŽ »Š • ¦ Âìg ïZÐ +Š„~gzŠ ¹zg ÃÃ\W¤
ZX :577•nZ ‹Z
XÂ,Z Õ!Zfc Û ~[ZŽÆ{gtÔÆ/
â• ñ ]|
»åö †ø ãø ¾û]ø p„ôÖù] àmû•ô çû âö æø èõ ×Îô Ÿø æø é†%Óe äÞŸ å„ìŸ æø åö †ø ’øÞø æø àûÓömø ÜûÖø †ö Úû Ÿø ]û ]„â áù]ø
tgzZì +Š » õÄW ¬Z}
» õÄW ¬Z} tgzZì 7s ¸ñ6ºgzZ]ÒÅ ` ¯{g Ä»kZgzZ„»kZx » »+Št—"
Xì c Š™̈¸ä õÄW ¬Z}
Ã+ŠTì +Š
Û ~0
gZŒ  ` ¯Ã¹zg Ã` ¯ä yÔZ Z*
z Z} Û ÂñY H:t„» h<
¦• â • Ø èÃj¹zg ä
ZX :578•nZ ‹Z
Xì ~m1`Â, Z ÕçOX £Š[ZŽ c
ŠVY

»Èø×øeø ^Úø &önû uø Èø×øeø oj#uø ‚$ Úø ]øæø å‚ùÂ] p„Öù] å‚øßûqö æø

XŠ ;ŠpgzZì Hg »Špä õÄW ¬vZÃTìH» Z}


Vå)V˜ž õG/W8 ì c H¹zg ÃgzZ
Ð Z ¸7¤
?<yÒ{Žz¦p Û X :579•nZ ‹Z
¸]q :òsZWZtzg Ã]q :• â •
Z: c
B‚Æò Z¤
]Z f Å+$
°Z +i *
¦gzZì wì H »[» 0Æb ïÆâ ! 
{¦tx°k¼'X :850•nZ ‹Z
g »›gzZ]oÅ[»
?ì ÷8

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 65


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
ñ *
XV 0Æ / ¦~ Tì [ Ïyà {zž • M
¦ ä ~ ;¶ * â• Û ðÉg [»HX :581 •nZ ‹Z

t.c
na
/š!H »VÓyZ2Xì c
?õE Û XXXXXX
â•

n
Su ?ì ^ Û Ã›)Ëòzâ zWgzZ { CñYnÆVâ ›q
YbŠg Z Œ Š 4
Æ\WHX :582•nZ ‹Z
d-
ee

à{¦6} i ZzgŠÆñ/™á Ãz ñ@*


á `=nÆä™ b ïÐ â ! ¦ñZ*
¦Z Û X :583•nZ ‹Z
 •â •
h
au

Û iÐò Z¤
!•â • Y •ZÆyZ¸yZZr
 ™¾[» b ïV;zž• C‰
.T
w

Ðt¸bÑŠ~]ïc Û ZŠ Z,i úЮ


¸D â • ñ *
¦~gzŠ ¹zg ÃX :584•nZ ‹Z
w

U
?< "  )ÅZ
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

?X <yÒbÑŠ~y c
~K˸_7 ZX :585•nZ ‹Z
~]ï¤
ÌbÑŠ Ñ ! Ø èÆx â Z ¸ _7,i úÐ ®
{gÃè < ãZz å{oH »yZ 0Æ<  )¤
ZX :586•nZ ‹Z
X •gÃ5gz¢
žì stHX :587•nZ ‹Z
X H ìäWZtzg ÃÌ(~ª) kYZš
Û igz¢Â•~DÆ\W¤
X , zâ • ZN Z™y,KXÆ™ ì´ ˜ätzg Ã/]|X :589•nZ ‹Z
G
Ð]g c
iÅxsZmg—~’~ž HyÒäâ ! à{¦žì ~wßÑZzqzÁZ bÑw ð©šÅZ >%X :590•nZ ‹Z
Xì [ZŽ H• â • Û X Ç}™ ìÃ?H»Vâ ›d
kc Û ä\W ÂCƒsæ
â•
»äö ßûÚô Øö–øÊû]ø †Óe ^eø ]ø àûÓôÖF æø †õÛøÂö Ø–øÊø †õÓßÛe köŠûÖøžìŠŽñw¸»ÁÃx9x â Z~Ïd` îZX :591•nZ ‹Z
X •aZÐ/]|& œg–1ZpVƒ7”
» & œ–1ZpVƒ7” ñ zg Ã/~
»¤Åt
~ŒÆxsZÆ™ ìo {Š c Û Zg ZÍØiÅäet\WHX :592•nZ ‹Z
 ~‹g Z ñ#žÐN â •
iЃ
XØŠ ä¾
Tì Hx *Ü zîªG
»‰ E38E Û 1ÅäetB‚B‚gzZX :593•nZ ‹Z
žÐN â •
kZgzZG ìä¾o ÁЃ
?X Zƒ7ìÌoq ZÐB;Æ
DG
X ?ìg »gŠ[ZŽ!Zj!
ì Ì/x * 
»ËÐ~Vz0 Û Æ@
i• ñ * ñ *
¦gzZŒ ¦ñö %$ Z*
| ¦X :594•nZ ‹Z
Û yÒò Z¤
ZŠg e]àÅw°ÆT• â •
Xì ~ݬ8 Ü zÑkZÐ~‹g ZY #X :595•nZ ‹Z
ÌZ »‰
™ H~g ZŠ {Pb§ÅVzg ZNa6
X ?å@ ÎgÃ]ZgŽ åÑ‚yÃ{zX :596•nZ ‹Z
ñ ¦0ÆX¸‰
X ?ì yÒ» * Ü zÑÐyÃ{zX :597•nZ ‹Z

»èøß$ŠÖ%] Ýø^Î]øæø èøÂø ‚ûfôÖû] Ìø×øìø

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 66


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
(
-ŸF
 Hì‡gzZî
XÃvZwÎg< $
ÑZ e õF
AG LZ

t.c
na
H£zgŠ4ˆÆ]Ãz~ kŠZ£zgˆµ ñ–1Z *
Š ¦ŠŽz !
ŠŽz »Xì Hò¤
ÌZ »]|kZX :598•nZ ‹Z

n
Su X?
d-
ee

X ð0 ñ 1Z *
]Ãzä– ]ÃzäË°Z¦~/Tžì stHX :599•nZ ‹Z
¦~/ÏZ ð0
h
au

HL~ª
?Š ñ *
qÅi úÃ/ ¦žì stHX :600•nZ ‹Z
.T
w
w
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 67


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
t.c
nna
Su
d-
ee

Ü 1gzZì He
{z´ÆyZ HgzZ ¶H/ÅyZ§Zz‰ Ûg
Zzgä! ô¾~¨ZIZÃÃk¤ŒuX :601•nZ ‹Z
h
au

?: c ZzgÌägzZ Ë
ì He
.T
w

Û ™™fex *
»[ÂgzZ < „Šy¶
w

X•â• ÅkZ Âì H¤
ZX :602•nZ ‹Z
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic


?ìg {0i~*ŠJ
yŠÄˆÆkZ ~ Û §ZztX :603•nZ ‹Z
W7yŠ¾k¤Œ
 ]|gzZ c
ñ ]|6
X åÐ/ gîàSc
åÐ+¢q6 Û X :604•nZ ‹Z
gîà )Z¬»äÑk¤Œ
U
:X < " ~[ÂxËÅ<  IZ ÂåÐ/]|[æ¤ ZX :605•nZ ‹Z
D G
¸ŠŽñÌö|Ô$ ZZ]|~yZ H ¸ŠŽñ~~
?: c  wÎgš
žŽ åЃ  [ægzZX :606•nZ ‹Z
DG
Ü•žì µZz._'„6gî!Š •gzZ¸kß ZA ¦žì stHX :607•nZ ‹Z C
»ÆxsZmg—õ $ ÔZZ*
z
?X åÐyZ Ì[æ{gÃè
ƒ¥#ùñ/]| ¸7¥#ñZ]|îªG©B&›ÜŒ
Û ŠŽz!
G
 •M
mg—sÜ{zÅZ ZX :608•nZ ‹Z
¤
X¸ñÑp=~w=wÎgš  áÆÏ6 TÅxsZ > [Z

UèEG
Xì " ñ Ztzg ÃX :609•nZ ‹Z
4›3 Z-‚yÃÐW

»ô²] hö^jøÒô ^ßøfö Šûuø ^m ²


ô ] hö^jøÒô ÜûÓöfø Šûuø

gŠ äñ/]|Z
ÂH™f~]tg ! Þ ‡q
 ÿkZžìtwZÎpì nZ ‹Z. Š 4
Æ\W]tX :610•nZ ‹Z
EG
†z ûG3Ò›$ÅyZäxsZmg—H
X Åd
Š F
X Åh ñ Ztzg Ãä{ñC
ÅW Ù ¤{¦gzZZ
ñ *
¦b§ÏZX :611•nZ ‹Z
EG
E U
3Ò›$Ã\WQ Â7"
ûG ¤ Û „0
ZgzZ • â • ¶Âì "
U
ÂhŠ F
Ðw=wÎg]‹c ZX :612•nZ ‹Z
xsZmg—¤
?ì hH »d
†z
 ~Xß Âb7•ìg Yágå —HÑì çÛãËj‰] ] †³³r³â] ç³Ö ^³³ÎX :613•nZ ‹Z
Ãw¸kZ Âì ¦úß ‡Z
?ì @ ñ zg Ã/sÜ
YHs§Åt

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 68


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
IE
Y1VYŠ Z%pZuzŠ { Z (ZpÐn¾Åä™ Za t é¨Gi$ Zzt Z íZ Âì ŒÌ~pÆ]óZ ?—X :614•nZ ‹Z
 çE

t.c
na
Xì @

n
Su
HwEZ~hÆxsZmg—»nkZ ! Š Z" nŽäWZtzg Þñ Y1™t¤
Z3 Zp Z Z}
X :615•nZ ‹Z
d-
ee

U
X <" Ðgup ÖZ cÛ H¿Šg »kZäZ
â• ñ ]|* Û zÂå
¦• â •
h
au

Û 7h
ðâ • Š Fñ ]|ñƒD™: ~g ZŠs§Åg—~]Ï~y
Å/ ñ *
WÆg I/Åg—äZ ZX :616•nZ ‹Z
.T

¦¤
w
w

ðÃz"ÐZ H Â
?ÇñYH: wú6
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

]| ÂÑ ä0  ä†1Z Âc


]ÃzgzZ H¼zƒ Û ~ ðW“Š »]t²ì Sg HgŠÅåg—• â •
â• Û X :617•nZ ‹Z
Û uµ ZZª
kZpåZƒ: i Z• zŠ ÌðÃJ
ÌZíÂwzZizgy qtÅVÇZÆgzZ äñ/
Wizg:gzZ ñƒZÆwzZizgžª
! 𸊠Zi RgzZ¸ÌŠ â ZzX « Ì~„ Û gzZ¸gñ*
 Z•  ¼ŽŽ ¶ŠŽñ+Z Â~>
Ì~®
8 Û ÂñYÅg¦ÂñYÅg¦ª¸ Ååg—vZ f ç¤
g¾Ãä9,Zt ‚ÆVÍß• â • ZX :618•nZ ‹Z
?Ðz™7~
ñ ]|ú â ~äÑžñY1™t¤
ðƒyŠÆc]ÃzÅxsZmg—žìtwZζ]Z f Å/ ZX :619•nZ ‹Z
?åyÃÑZzä™^z»g~V⊠õ0
yZ
užZ
ñ~g  Z hg~ª Ö ZvZ f çä xsZmg—Âå7ÑZz ä™^z»g ðä
q¾Ã# ZX :620•nZ ‹Z
) pû‚ôÃû eø àûÚø ç×% –ôiø ÜûÖø 슎
( î Yƒ: { Zeˆ}÷?ž @
v! Ù Ð[ZŽÆ/
f oZX ‰ƒV‚ZC ñ ]|{zng eÐJgzZ•
Û »ËJ
•Z >æŽ xsZmg—HX :621•nZ ‹Z
X
kö×ûÛøÒû]ø Ýøçû ³nø Öû]ø nÆŠÅe Û »äö Öø Ø$ –ôÚö ø¡Êø ²
Z@gzZ¸`â • ö ] åô ‚ô³ãû m$ àû³Úø ;g !  X :622•nZ ‹Z
xsZmg—Z
X ñYH:VYwú6 yJZÊ • á g Z ~yWÆxsZmg—¶_ƒwi * »ÜûÓößømû•ô ÜûÓöÖø
™ÍÃTc Š[ZŽ (Zäñ/]|²7w¾~y WÐ~D¬]ѾÆ/ ñ ]|Hw¸t»/ ñ *¦X :623•nZ ‹Z
G-o!
Xì @ÑŠ6
™ª äƒ èEB Æ%ZkZ *Û g (Z]j6
â• Ù ªgzZ 1â •
%Z Ë»xsZmg—žìC Û g (Z]jägå —
X :ì ÅðÍ{zc Û !
V-äEŒ Û X :624•nZ ‹Z
5~482m2`[¹Z]§Ð¶Š: k¤Œ
X VƒgzmYY–7ãZZ])z1(ÀF y›Zg/ž£ ¬z/¬gŠ+—žbVWáWZg•¬ˆ
Zz¤
)0
?: c
ì t · ZÐ]g „kZ »\W• C
Û »¤
ÅkZ Âì • ZgzZ VY Âì y›¤ Û » c
Z• Š 4
ì y›q Û !
Æ\WEŒ ZX :625•nZ ‹Z
5Âì 7t · Z¤

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 69


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
?< s Ù !: c
 ŸzÐV<zŠC Þ ‡q
•wJ. Š 4
Æ\W]>

t.c
na
Ãñ/*
¦ä VrZ²ì Y{g%Zz yZZùB‚Æñ@* ñ *
¦gzZ Z ZgzZX :626•nZ ‹Z
¦ »\W Âì t · Z¤

n
Su X cÛ ÔÃâ !
â• à{¦™™y›
d-
ee

å7ÌD'Z'
Æ\WÃ]Z|yZvZ f çHX :627•nZ ‹Z
h
au

6
kÅ]©b! gkZwÑ+ZÐ †ÛøÂö Ô
ÆyZ]žñY1: VY~8 ø ×ãø Öø o% ×ô ³Âø Ÿø çû ³Öø X :628•nZ ‹Z
.T

\
w

Ù ªgzZ ¶7¸Ã/
ñ ]|gzZ¸¸!
ñZ]|Ð |Å µZz kZÐ ùZg fP2Ôì @ÑŠ
w

ØZÝ ¬žìC
Z} ™ª
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

Xì 7ðÃ%Æ õÄW ¬
Ü zÑ»Ñ)~ª
É q kZgzZ¸ ¶ 7ÑÌZ Z ñ * ¦gzZ¸ ‰Ü zÑñ/]| *
¦Z X :629•nZ ‹Z
GG
X @
™7ªÑŠ6
- ŠgzZ ~ ðW©$ »w¾ÆkZ ¢
c Ü zÑgzZ 
™t»‰ *™¸! Z
Ð%Zq

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 70


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
t.c
nna
Su
d-
hee
au
.T

Ö Zx Z™]Zz)q Û X :630•nZ ‹Z
w

•4ZŠ~t·#
?: c Š 4
Æ]Z|\W• â •
w

G-4E
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

ñ *
´
`zy
-'
Ô•B`g {\WÃZ ¦Ð[æÆ Œ^ß×Ö kq†ì] èÚ] †nì ê H Âz74ZŠ¤
ZX :631•nZ ‹Z
Û ¸!
?• â • ÐbÑŠ
Ö Z Ì{zžŽ sݬ¦)•4ZŠ~#
# Ö â ZžŽ {¦q
Š 4 Ö Z¤
Æ\WH •4ZŠ~# ZgzZX :636•nZ ‹Z
?7c Yb ïÐkZXì 4ZŠ~
•B^
?ì [ZŽ H »]g „kZÅ b ] Û Â•B^
Z[Â 2` 141m°» qz• Y*
ZgzZX :633•nZ ‹Z
¤
†»nfÒ •^ŠÊ æ š…Ÿ] oÊ èßjÊ àÓi ç×ÃËi Ÿ] åçqæˆÊ äßm• æ äÏ×ì á畆i àÚ ÜÒ ð ^q ]ƒ]
X ǃŠ YgzZ ·Z ( ZzŠ™ b ïÃkZ ƒIÃ?+ŠgzZ»»TñW¿öZk0
~}i ÂH: (Zä?¤ Z
Æ\W¤
ñ *
'^Ô åZƒ•âÆn¾b ït»/
• Û Zg ZÍØiÅä™iÆZkZ\WHX :635•nZ ‹Z
¦žÐN â •
Ù åÑðÃgzZ c
V<zŠC
X nZ eÝzg { Zp§{6 aÆmŒŠ c
i ZgzZ
HXƒðZŠu 0 Û !
žìtƒ DoÊ^Ò Åæ†ÊE ^ËnË áçÓm á]çËÓÖ]ì ÈH »w¸kZÆŒ ·x â ZX :636•nZ ‹Z
?ì CWÃCƒÁÌZè¸Ðw¸kZ
ìtwZÎ Â?ì Yƒ ^ Û sÜñtzg Ã/ž,™(t \W¤
Yù b ïQ‰{¦ Â{¦gzZ¸7Œ ZX :637•nZ ‹Z
X : •D â • Û [»ž
á ÐÖ;µ÷Œ
Xì Y™~Š • Û ž DoÊ^Ò Åæ†ÊE Üõ•ô^âø oûfôÞø ÝàûÚô çû qö!æù ˆø jømø •öümû †û ÏöÊø
X <„ÅyZZQÂìg ïZÐyZZw¸¤ Z
 žìtwZÎÂÔ ÁÅñxßx Z {¦gzZ ¶{Š c
g—B‚ÆÈ ¬{¦Z i/Åñtzg Ã/žñYH(t¤
ZX :638•nZ ‹Z
?XÅgå —gzZ ¶H/{¦‰
Ü zkZ åcÛ b ïäxsZm
â•
3ŠìÐ~]ÅZñÆb ïèEG
X •M 5E
4E"
YgŠMz¾/•ZzgÃ]ox Z™[Zw–[»HX :639•nZ ‹Z
Û ì‡bÑŠ6
?• â • g ïZ:gz•M Û ZÆZH •
™]P̀Åg Z Œ ZX :640•nZ ‹Z
b¬Ð]oÆnkZ\W¤
X :ì ~158mg aZX :641•nZ ‹Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 71


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
»ä́jô nû eø oÖF]ø^ãø eô Ðø×ø_øÞû ^Êø Ýõçû %ö×ûÒö Ýùô ]ö oiF]* †ø ÛøÂø oÊôù çø iö ^Û$ Öø

t.c
n na
Su ñ ]|Âðƒ]ÃzÅ/
ñ ]|Z
d-
Æxßx ZZ
X ‰áyLZgzZ ñÑp=k0 
ee

Û
h

?‰~Š Zñ™Å¾xßx Zt• â •


au
.T

¦Ð ]Zg „9Å ¿IZx™{ Z'¶ÅgzZ ˤ


* ZgzZ »q Z 4¶KZ ÅyZ¤
ZÔ ÅgzZ Ëc
ÅZñ *
¦X :642•nZ ‹Z
w
w

EG
!•â•Û"
U Û Z CZ »ñõWz$ ÔZZ
gZŒ
www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

* Û VY]P̀+Z ä\W Âå: hðûäWáÃZ


¦{z Hðâ • ñ *  2X :643•nZ ‹Z
¦0ÆeÅgzZ ËZ
?¶7Ð~]âêÆZ ñ
X :슎ñ~33mÏ„Zi%r~¡< Ø åE)ÅZi§X :644•nZ ‹Z
W
% öÅá̈¤! Z0ZÝ>÷Z]i Y!
X”ózH ïEÒŒ.ÅZ†0Zk„Š%ózH
~z! Zgxßx ZxsZmZ
X ñ0 Û à áÆ%ZkZÐ]i YZÅyZk
gZŒ ñ „gzZ HÐ/
ñ ]|b ï»xñ ßx ZäZ
ñ ]|
Xì [ZŽ H• â •Û ZƒÐ]i YZÅZ
ñ *
¦]|b ïžì ;gƒx¥6 gîãZzÐkZ
Û 2Õä$ž
?ì [ZŽ H »]g „kZÅ´z• N ìtwZζ7Z ñ›
 xßx Z {¦tžñYH(t¤ZX :645•nZ ‹Z
J" E
Š Z%É –ǾŠ Z%žxsZm ÿ5G ƒ ÞZ }Zi Z KVW+xz™„4z x”[ 玩!e
o : Ý>Z÷Z „
°¬Z )X Ĥ
( 1•z3b yZpgz)
  Z𺊆
ž„
ÇÚž ¹äxsZmLƒžŽ ŒÃKkZ ä~gzZ H„ä~²Ô Z ð04Xy.6„¹~:c Û äZ]|
â•
XÐN YáB‚ÆgziÃTì * f oZ »é ű~÷Éì 7Š Z%
Yƒ†( v!
H7{™E
?Š ñ›
»Z ~kZ H
Û Ô ˆÅ†žì @
Ång ¬ «g • â • Ø åE)ÅZi§þ"žñY H ãZz Ìt 2X :646•nZ ‹Z
ƒx¥Ð ]g „Å "þ <
?ì H6
gîi]gß
X :'ƒ7" ,qzŠÐkZ H ÂñYà™te
U Zzg¸vZ f ç¤
ZX :647•nZ ‹Z
X *
™wJÃx »kZ™ƒ ñ ÔZZ]|( 1)
b¬»y
X *
ƒt» b ï( 2)
gzZ ¤ÂÃõzvZx™Z* Ö â Z£"HñY1™t1•¤
¦¿IZw–²7s ÜÆ# ZX :648•nZ ‹Z
JI
d
Xì @
YHt kŠ ö- ÀöÐW‘Z

Shaan e Haq - Ulama e Deoband www.Tauheed-Sunnat.com Page 72


www.Tauheed-Sunnat.com Ahle Sunnat Wal Jamaat Book | Jila ul Azhan
w Books - Quran o Hadith

om
Ø è¯Zi§"žìtwZÎ Âxßx Z åµ
»]g „kZ Å "111S33m< ñ gx *ñ <ižñYH(t¤
»/ ZX :649•nZ ‹Z

t.c
na
?ì [ZŽ H

n
Su ñ ~ ZuzŠžxßx ! ñ ]|
E
d- XŠ1[ éŒBÄZ0/ Z > ”~ çWE
.·µgP „  Z ºŠzŠ ZgZ
ee
E
X ¶~yÆ[ éŒBÄZ0Z/žŽ ¶xßx ZRÅT~ºµgq Z‰Vc Š Zñ™zŠ ÅZ]|
h
au

X åx *»„/™! ! q Zxßx ZgzZ ~ çWE.·ž @


ƒ7" UtÐkZ H
.T
w

ÆñyÔZ Z]|gzZ [ éŒBÄZ0Z/ ñ ž,™(t \W¤


E
ÃyZž¸`ƒ {Š c
w

igŠkZ ] Ã%Z b ! ZX :650•nZ ‹Z


www.Tauheed-Sunnat.com - Audio Video Bayan & Taqreers - Hamd o Naat - Islamic

XxzŠ[ 2¢ "õg Z pZ t* Ø åE)ÅZi§"xþ ™{ Z'ÂÙc_»nkZ‰ Zzšc


"!Zf49m "< ž¶: „]P̀
ôZß !
Ûe
X :N â •Á[ZŽ™NŠÐg¨Zg fÃe ZzgÅxg
ñ ~óx%w‚gŠ
Û Ý>Z÷Z]ç¸B [ éŒBÄZ0Z/
E+E E
XŠ%~g éZpcp¾i Z Zgxßx ZzŠ *•
DG
X Å~g éZpaLZÅxßx ZgzZ 5x •k0Æñö|Ô$ ZZ]|ä[ éŒBÄZ0Z/ ñ w‚,ÞZÆ]ó