Anda di halaman 1dari 8

''Ñ*

¸²''
$ð•Z~½ *Š ÌŽ» mz6£ZxÝ b§Å ãc
Š ‡£ZxÝ
 M ~ yÎ 0
gzZ ñ Š ‡£Z xÝ Xì ;g Y @
ÃVß Zz + â Æ ãc ™g (Z
õg @h
Åe]gzZ àì×zg

Û æL
E !
uzy M Œ
Û ¼Z›)~Y 19746gîã â ‡
Ž » m
z6 Šg Z Œ
£ZxÝpXì [Yc
y ›Ð ^Å• kZžn kZXì ; g ÿF ZÆ}Ñ ç}g ø
&M„g0 g ¾ 5
m
z6
£ZxÝ
@ Š q ZsÜÂm
™g ïZ »g z6
£ZxÝž•ìg™tÂvßX 7{ Ç M ãZ
.ß ÅVÍßy ZtèÑq ˆèˆÆw‚ 200 v! Š q ZgzZì
fÍ Âg
Û”
Xì Ìy M ŒÉ 7„g
u”
mz6
£ZxÝXì
Û Ž~ mz6
ðXt Xì ;g™Ø{ »+ Š}g7 ~ h M Åy M Œ
Û »á Zz + â Æ kZgzZ mz6£ZxÝžì {”
Æ \g- VâŠÔX • •
Ù i CZŽt ÌV; z ÂX Zƒ t · Z » äY ~ o q
ä; { "z6ÞC Z
~ m ¬Š ~ V”vŠ Æ \g- gzZ6¤'
z6žì Š Xì sz^~ Š‡yYvZx Z™ ZËZ e *
Ññ

Xì „g™x »Ðò¤u®
)
Xì Œ6Z
•t¬gzZ Á { ZeÆ e
mz6!‚g ‚¿t
x Z™ñ fÂV- Xì g Ï+4q
Z nÆKZ
•ÆyZÃVâ ›
á Ã!‚gkZ {g ZŠ Z Zg øX •Å ù•
ù• á gzZ•èÁ °»6qçñkZ ä Ñ*

Ö Qžì ¬™Ð \¬vZXì ìg™Ýq]Š XÅä™


VKx ÓÃ#
( yß) oÚ;nÒ] lçfÞ Üjì
387 KATHERINE ROAD FOREST GATE
} M XÇgpôÐ LONDON E7 8LT UNITED KINGDOM
Phone: 020 8471 4434
Mobile: 0798 486 4668, 0795 803 3404

Email: khatmenubuwwat@hotmail.com

2 1
h^jÒ ‚Ãe gjÓÖ] x³‘]ZZ äm
z6
žJ Þ ‡*
VŒÔ•g ±Z. tZ® à yvJå ä VÍßÆ nzŠ ÃxsZžì { ZÍ õg @
c
:ž~Š™kZ‡~}g !Æ( pÑ~gg ) XXä×#Ö] á ¬Ix ÓgzZ òg »zŠ· ~XWæzg ñq
}uzŠgzZì ï• Z Ôì
ó ó< u 0
Ð]c
½kZÃVzyLZ\ M L L {Š ]»xsZ ñƒ DƒxsZ È=ŠgzZ ooÐ wŠŽ vß{z ª+J
( Y 1951ByŽ xsZ qƒ)xâ ) Ô• T e ŠÅœ£xñè LZ s ÜÆ h+Š ~ Vâ ›™| hzZ
Ô Zƒg•Ð x *
Ægu”
{z Z
 ®ÆtÃë!
kZçO Å yZ Ô• Dƒ ÔŠAÆ xsZ vßáZzp
g mÐ {z¤
á Zz¬
~V~fÆVâ ›Æ*Š ~g7Âì @M™f »g
u”
}ÌZ
 [Z Å ƒ XÐ yZgzZì @Mt ‚™Áí!
ÌÛD  »yZgzZg Zz»yZÔ#Š
¥
Xì @
Y M {n{z(» mz6 Ù ª »xsZ y=Š™¯Zy
Vâ ›èa wq ~C ¸²Ôì Cƒ y‚ M ×
E
M W@ Û I ZÃ\ M LZèa vhZ mz6
t Ð T• ë y M Œ Û I Z LgzZ Ñ ö Oƒ\ M LZ LÉ Ôì @
y ›6™ C {)z y M Œ
Ð
ƒ6
q Û {zžì
Zt~V~fÆkÜZx ZúZ®•Èg »Ð ñ6]xã M Œ  gzZV *ZzŠ6gÔ#ŠxsZÅyZ Z®Ô•D™òúŠ »äƒ
ÁÌí!
¥
u”
x ZúZ®Ô•È g »Ð {zgzZì g sÜmz6žì @ ƒ Za W@
x¬ X •Tg 5 eÃVâ ›™0Y M}g â vßtgzZ @M 7t ‚™
&
ìg u”sÜm z6žì @ƒ Za WòG Zt ~ V~fÆ kÜZ
& x ¬q £Z xÝ ~g@a xi 5g ZŠ Ãz q Ö Óß'
ZÆ Âg ÎZ î0*ÀCÆ # 
• B~gz¢*
™s Û {zgzZ
 ZÜt ë Z®Xì Èg »Ð ñ6] xã M Œ É !zHKZs ÜÆhY f'
» ZƸkZi ¸ M »^: ZJLZ ä m
z6
Û”
ä kZèYÔì Ìy M Œ{zb§ÏZÔì g b§Tmz6
u” ž s ™B; 6~ Š q Z× M× MQgzZ ÔHÐ Vzk
 x™Z wÎg g ’: ªÎ
k]{Š™ äz CZÃyZ™w$ Õ¢z ã ç_gZ ágzZ ³Æ] c Û
M ãMŒ y ZgzZ ðZæ »wD Z)´gzZ b » Z·›Ã\ M LZ {zèa ~Y Z’Z ÔH
E!
Û Ôe Ô {izg Ô> 2i Ôi úÔÝq
7öW -š {zÆ {)z ã!
Œ Š 4
Æ kZ Ôì c
z a kZ Ôå } ZŠ¤ Ù ªÈ g»6& §Æ
+ ŠxŠ { 9Ã\ M LZ ñƒ D™C
ÝZÉ Ô• sg ”zg•wq @
™á Ð ~tÇ~ Vâ ›žŽ • Ü ¬d»kZ „ ~¢ä hY f1Ô eƒ: ãZzUg ¯6Vâ ›VŠ »kZ
ˆ
Î{¾Ž •{zãç
XgzZ•ñƒ‚ 'Ãmz6£ZxÝs܈k' X Hue{Š6
»t\zVŠÆkZgzZ H
Å m Ö Z ~g7 J
z6£ZxÝ~sf Ôì „g¸"gzZ: [0#  ` MÐ Š q Z ä kZ Z
g  c Ü z kZ í!
M t ‚™Á‰  » m
¥ z6
ð3Š ¡ q
Z Å ]c
Ãë!
Æ kZ ~ Ýzg Å] ‚½ZÆ ?£ Û Ôg
yMŒ Š q Zž Hg ÖZ 5'
~i Z0 "gzZ Hg ïZ » ~
Z: » !  x™ZwÎg
Ð Y M g â kZ Ã[xZ „
 zŠ LZgzZ Ã\ M LZ y ›ž @
Ôì CY %ˆw ‚ÎzŠÆ~
Ô• ðƒA  x™ ZwÎgtgzZ• li ‚Qs ÜÆ
4 3
X óƒ
ó Š !
M~}i(ÅV- Š !
M «ÐLZž X }™ÒÃÅäX
( 12mÔy M ÅZx|)
U
Ôì " Û ž‰ðÐ èÅx?ZmxŠ M ]|VŒ
Ðy M Œ :pÆ©Ý'1
̈^ÃY »gZtÃÆ yŠg Z egzZì Š
åtûyzgZ e Xì Š Hg ïZ » kZ sÜyâ ‡ XXä×# ³Ö] Ÿ] ä³Ö] ŸZZ
X 7»gzZ ËÔì » Z}
Ìmz6Ôì Åg (Z^Åy̈Z ä kZCgCgÔågÈ ~Y Z’Zy ̈Zž kZ {zžì âZci7Å ~  · ä×#Ö] Ù牅 ‚³Û³v³Ú
Ô å7„ ŠŽz » ôPŠ M ]| c ®Æ ô=kZ Ôì +»tÃkZ
ÍZ 7hðÃtÌÐZÔì ÑZzäàJ
Vâ ̈Z »y â ‡
ÀF»Ñ2 Ôì àJ
^{ŠŽñÆ ™ð wq% ð»g Z Zy̈Z ( 34mÔ2¢Ôâx *
ÆÐ ) X ó óñ`¬CZ6Ë{zž
H » ó h
:•˜Ð M Ôì Š ó (ÅV-Š !
 M «»Vâ ̈Z L L kZ™hgà ó Šó qL L :ÀF
g•»[Z ä m ž ¬Š ä \ M
z6
Ÿ] æ‚rŠÊ Ý•¤ ]æ‚r‰] èÓñ¡³Û³×³Ö ^³³ß³×³Î ƒ]æZZ V; Ô7„ŠŽz » •ËëÑÆ ]Š „ c
Æ Z} ÍX HÐ yâ ‡ÀF»
DOP (é†ÏfÖ]E XX‹n×e] »]Š „ÅkZgzZ ’ e 'â yâ ‡ »Tì {z sÜt Âì •ðÃÐ x *
 '¸ CÑ»6kZ L L :ÀF
Ì Ð M Æ y ̈Z ƒ X 7™f ðÃ
st ‚ÆkZ ä T¶Ì+Zq q
ZpÔI  vZ wÎg ~ pÆvZ wÎg·
ÑZz äà ª +sÜÃ ~
ŠpÆ y̈Z¸t ÔÅg (Z Éuä kZ Ôc
Š™g ïZÐ  \ M gzZ ì Š
±Âz ô=Å kZ Ð s§KZž 7g (Zt à ~ c
C
„z =Å kZ Ð äY M ̈ ¸ Æ TÔ]!
LZ
_ ug ïZ ™ ZÜtÔ}™
Xì g
( 13mÔy M ÅZx|) X óì
ó CYƒs ƒ â
Û Æ™Ð ó óV¸ CÑ» L L ÀF»À5
Hg ïZ »ŠŽzÆV ¤• :g ïZ »ŠŽzÆ+ZgzZÀ5Ôx?ZmxŠ M ]|'2
+ZƙРó ó]!
¿uÆg0
_ ZÆy̈Z L L ô=Å+ZgzZì Š
 š…Ÿ] oÊ ØÂ^q oÞ] èÓm¡Û³×³Ö Ôe… Ù^³Î ƒ]æZZ
¿uÆg0
»]!
_ ZÆ y̈Z+Z¤ Hg ïZЊŽz xÆ
Z Ôì Š ( 30 :>ÂZ) XXèËn×ì
Ü zÆ{>ÆÀ5Âì x *
! ?åHä¾g ïZQ‰ ( ðƒ C™ð øo ð»g Z KZ Ï0  iZ :ÀF
:i úgzZm
z6
'3 cÜ z {z ._Æ x Z¤
M‰  GG3J4hI!gzZ â~ ã ̈Z
z6Æ ï
6 5
ZÆ ~g Z-Š g e Å ( K ) ]g qq
g0 Z n Ƨ DPO (é†ÏfÖ]E XXànÃÒ]†Ö] ÄÚ çÃÒ…]æZZ
X óì
ó CY{g™0¿èg ¬q
Z Ž ƒ Y 0 ¶‚Æ yZ [Z Ì? b§ÏZ gzZ :ÀF
( 27@ Û Ô328mÔ4¢Ôy M ÅZx|)
26mÔŸã M Œ X ó ó•D™ntut ‚Æ~0
 2 Z ¸
zZ}
( 16mÔy M ÅZx|)
» i úª > [kZ m Z ŠpÐ ]g „kZ Mg ‡
z6ž N Î i Z0 i úcÍ óB ó ‚ÆVß Zzi úð7i úL L gzZìÀF M
g•»e
Eš!
ð7b§kZ i úž cÛ ä~
â• ÆTÔ7„ b‡
 x™Z wÎg~}g ! Ô Hg ïZ »i úV- gzZ •Š Z h Q „ öW - Æ i úä mz6Ôì N @ )!
Å®
Ö ZJ
kZ Ôì „g M ¬ ì‡#  ` M 6TgzZƒ Ù Š _7= b§T :BŠ 2
™Ôñƒ D™W~i Z0
Z: ZŠ¾mz6~}g !
Æ~ ~t& § DQL (å†ÏfÖ]E XXÝ]†vÖ] ‚rŠÛÖ] †_• Ôãqæ ÙçÊZZ
{z ?ì @ — ðÃ~ äƒ wYŠÆmz6̈ÆkZ HÔì ;g
Y{g ¹! å { óKZƒ x Z¤
z6ÌðÃt ‚}g vL L :ÀF
i ú{zLb§ÏZÔì ; g}Š£™Èi ú{Š™Š XZ KZ ÅVâ ›Ãi úkZ ( 55mÔy M ÅZx|) ó Xó dŠs§Åœ
%
Û ]â Îg: ZzyÃ]ZŠ „vŠgzZ
:ì q{zçOÔì êŠg Z Œ
CB^ 0 Ø è ( zy)Ž ì „z > [~gøL L
Y7 ~ < ~ VâzŠ| c
^ª qŠ Z%Ð kZžì Å ô¥ä + ¬
Ø è Ε „z} izg}g ø Ôì
~ <
~g ø Ô]' ó xó Z¤
z6Ìðà L L Š Z%Ð i úä m
z6Ôì Š Z%‚w L Z yZgzŠÆi ú
Ôì Z F
c
Å<Ø è e Zg ø Ô]Zí‰ì — „z > 2i g ïZ ôÜ» i úgzZ • ~Š1V ºŠ Å]Š „xÐ ƒ
 ÅxsZ™á
ƒ[Z NÐ kZžì @
@  t V ; }g ø
ƒ n kZ¼ ƒ X <±5]c'
¬h × Å m
z6
~}g ! Š™
Æi úXì c
tž• CY ~Š x •Zun kZ ]ZŠ „x Ót Ôì
» Z} ¹i úÅÌg Å-6V; Æ( V±g0
) V±X~Y L L
Š ÃZ : ÃgñQ yZ Ôì ¬
z =: Ôì m¼ Ð e > [x ª¹7nÆ"7 Û Ôì @
i úä *™y M Œ Y
xsZ V ˜ • 6x £ ÏZ ë ` M ÔôZz¼ ~ ]ù Š ¬»x ªÆ i úª
 q [Z'ì c
žì _ƒt ª
( 302@ Û ) X ó ó¶*Š¬Ð
301mÔŸã M Œ gzZ Ë{z´Æ"7i ú‚fÐ XXéçF×’³Ö] ]ç³Û³nÎ]ZZ
ÏZÆ ª
Ô• ‰ hg~ñ ¥ Ö Z~
˜ Ã#  x™ Z wÎg ª Ü zq
‰ Zi ú( ÅVâ ›) ÅyZÔ@
ƒ7„ vs§
8 7
Û ) óì
( 69mÔŸã M Œ ó @ Ù BzggŠ¾
Yƒù Ÿw ‚C Ôì „g™ ZŠ Z~< Ö Zx ÓgzZÔ¸¬Ð xsZ {zV ˜
 q nZwqZŽ #
g ì‡ÃV-Ç{Šgp]Š y Z Å ]â Îg Iè L L
Æp ( v! Š™/xÆVh§gî: ZzyÐZ äm
fÍ)Xì c z6
Û }Ô• D Y •Š }g –Æ b§ b§n
à ã!
Œ zŠ sÜÐ sz@
]{ðKZgzZ 7b‡Ì»Vzi úõ0
mz6
6[» r
 ™ÐZ }Ôì @
Y c Û ½ Z'
Š gZŒ Z <
 Û ,i úzŠ Ôì ”
yMŒ B‚Æs
 ZÜ Â»g
u {z Ôì @U
™" ,i ú
ì @
Yc Û ÐZ}Ôì @
C=g f »ÞZ[Œ Yc
IZ Zz :ì @U
™" V-Ð
3Š™ C ~g ZÎÅ äYg*pôÐ c izŠÐZ }gzZ
c  x™ Z wÎg L L
i ú) > [ ]¬½Z ~ : â i Æ~
Û)
( 69mÔŸã M Œ X óì
ó @
Y Û Â„Z
*™y M Œ  Ô¸³]‡zZzŠtc ( ®
 )!
:> 2igzZm
z6
'5  M Ågâ ÒgÎä m
» 58 e z6Ô H™á x *
™f »y Z ä
Å XXéçF×’Ö] ]çÛ³nÎ]ZZ b§Tämz6
ô=]{ðgzZë!  M kZèažì H"
> [~ e t ñƒ ïŠ!Zj
U
ÌÅ ó ó> 2²Z Z ÂZzL L ¬y•Zx}uzŠÆxsZ b§ÏZ Ôì Å
ë! X ó óNƒ" ,i úzŠ Z®ì ™f »Y aZ > [gzZ—Z
U
Û Lq
gZŒ Û Å > 2iÐ}u{zÔì Åsz@
ZÐZÉ Ô7„b‡»†• ( 1044mÔ3¢Ôy M ÅZ]¸)
:ì q{zì êŠ Û gzZm
:ã!
Œ z6
'4
Ö ÓòsZŽ 7¼ {z´ÆLkZ > 2i L L
Vâ ›# Û ª ½ Z'
sÜ: » ã !
Œ   B‚Æ ð˜e e
Z< .ä mz6
X ó óˆÅ7gHbÑðÃÅLkZÔ}™Z
¬6 :ì q{zÔì c
Z h Qt Zè»kZÉ Ôì Hg ïZ
Û)
( 35mÔŸã M Œ Û LL
Ì~ egzZ 7¬}gzZ {z´Æex £c ã !
Œ
'
:ì qh × {z i Ð ä™ ½×Zg c ÷л ñ»Ñw mZ
{Š c
Ö Ó@
™wßzL# ƒ Za 7„wZÎ » > 2iÀ` M L L Zx|» e V; Æm
÷лò Z ¸ÑZ Îq z6Ôì 7
X ó óÇñYƒL> 2i ˆƒòsZ#
Ö Ót¤
Zì „g Û ( ~uzŠ Ë{z´Æ e x £ Ôì
7¬ðÃc ã!
Œ
Û)
( 35mÔŸã M Œ Ôì Ìgq Û 6gîLZ LZ ~ *Š ~g ‚t Ôì
Z V*!
Œ
:]c'
¬h × Æm
z6
'6 ¾kZ ~ ä™ Zg7 ÃÌg kZ Ô• Î [ˆ Zg f
»x ¸d
10 9
:cÛ
â• Þ Z {”"
T U  ~t<
=g fÆ~ Û c izŠgzZ¼
 gzZ *™y M Œ 
àm„Ö] Ü$ ÜãÞç×m à³m„³Ö] ܳ$ o³Þ†³Î o³jÚ] †³nìZZ :ì q{zXì ~g ïZ »yZ mz6
1Ô•|
XXÜãÞç×m ]Ý Å]Z f ã̈ZÉ Ô7]â £ c izŠ z ¼
 LL
Ö Z ~÷L L :ÀF
y ZQ ì : â i Z÷: â i +4 » # ( 449mÔ12¢Ôy M ÅZ]¸) X ó ó•
Œ
» VÍß y ZQ ì µgzZ d Û Æ yZ Ž : â i » VÍß x *g { ó6wå Ôì wŠ Z%Ð ]y
»p M L L
X óì
ó d
ŒÛ Æy ZŽ: â i ( 124mÔ 2221•âx *
ÆÐ ) X óì
ó ]y
ÆH !
y ZZ
Xì HgzŠ »ù
 zÃÇ+giÆIw‚Î{¾kZ vm
z61 Ö ªª
#
ÆJ ‚g Å ~
 x™Z wÎgžì {o» Vâ ›
:ì q{z ª z6Ôì nÆ Vâ ̈ZÆ *Š x ÓgzZ n
 ‚gÇsÜÃt·<Ñm
w ‚Î{¾Ð ` M ™ñðZŠÆ x ¸KZ ( Y f) \ M L L :ì q{zÔì @
I” ™m{B‚Æ
»]t»V- gzZì @
X ó ó•ìgžs§Åù
 zgzŠÆ¬  ]À M sÜt ~
ug IÇÆ ~  t·<Ñ L L
Û)
( Ÿã M Œ Ù É Ô c: â iC
ÃTì {z<ÑÅ: â iC Ù ž: Ô ¶c
Mg ‡Ð TX ¶¡ q
Zt Å] c
ÃÁ{ ZegzZ ßÆ mz6 Ö Óª)Iœ
%ògØ>mZgzZ ( #
zA %»: â ikZ
Z
ƒ•-Æ m
z6:gz X • M Z !l » í!
 Î { i Z0  Æ kZ
¥ ux £Ô]Š „x|)
( 39mÔ1¢Ôg X ó}
ó ™yzæ
ß+Z ÅkZgzZì Hg ïZ »]Z7x Óä kZX • äƒ …
ì Åsz@  '
:ì –h × {z
Æ sz@
zx|ÙV; Æ x?ZmLZƒ ]|gzZ =°Z [g {zž Ô]5çÔ {izg Ôi úÔ]ZŠ „{zžì g (ZÃIœ
% LL
Ç!
Xì s Ü' X ó}
ó Š™w$
zŠgì e~qTn¾Ôt ÜZ
Ö Z+'
:~ :»# » Zs ÜÆV-m
z6 Û)
( 424mÔŸã M Œ
~ [²~Š:gzZ e
ÃÉ y Î 0 
sÜ: V x¤uÅV-mz6 Ç ŠgŠ + gi Ð ƒ
 » xsZž • … Y b§ hZ y›
»Vñ¤
Æä™ug Z D uðƒ f(Åy Zs ÜÆxsZX • ~g Y Ì ZÆ qY Ôå ~
Îg e gâ » xsZ ~: â i kZ ™À}ƒ0  [ ó$
Û Z ! † gzZ ]g ¸ Ôe
ä y ¤ Æ i• Ã Ô[² ~Š: ÔyÎ 0n á g ZçO Ôì c
Š• Š Ä »yzÅZíÃ: â i LZ ä ~
 ]À M ŠpÔ;
12 11
QgzZ åy ›¬ ¤ Û » {z
ZgzZ ǃ `g {Ð xsZgzZ • s ÜÆV-mz6ˆÆä™ ïgzZ·_»]c •ÆV-m
ÃzZ z6
X ó óǃg ÑD
 •y ZäkZ
%{zƒHg (ZÃZ Ù gzZáZzä™q nZÆkZX m
gzZ¿{zC z6
£ZxÝgzZ H~g Yò :»¬
ÃgzZ R
e g ZÊ ÆgƒÑ LZ ä V-mz66Y Z̀ZÆ ò :kZ ZŠÃX Vƒ ï Š ]úŠ s§Å]c
xsZ {] Û »,ZŽ ®
•: Z•
ÃzZ )
î ÞzZz [pÐ ~ M ÀßÆ
Ãs ‡zZ ]gZizgzZ c
s ÜÆ Ÿ~ e ]©òsZÆnËB‚ÆyZ 2X Š
c Û &0
Šg Z Œ  Û »Ô`g {Ð
igzZ•
Æ [²~Š:Ôc ZŠ Ì^ ¦
M:¼B; Æy ZÆðZÎg ñZÎ â pÔÅ] y ›gzZ ä™®Š ~ y*GÆ Vâ ›Ô"7{ i » i úÅ yZ Ôp
g
ÛD
xsZ ñƒ ïŠg Z Œ Û »ÃV-mz6Ìä i !
%gzZ• 0m
+Z† #Z ? ¿Ž ÔˆÅƘJÅä™ b ïB‚ÆyZ »]gú
 ) c
Æy Z®
Xì H~g Yò :»äƒ`g{Ð c
Ð VÍßyZgzZ Š Û `g {Ð xsZ {]
Šg Z Œ ZŠ ÌÐZ ÔŒ„
 gŠÃZ
•
Hk
:žì Š ’~ò :Ðs§ÅY fÆy Î 0 c
XŠ Û x ZwgzZ ^
Šg Z Œ Y*
´g]©ÆnÌËc
*
™yz¬ »y›Ë
0Ôô=]{ ðÅ ] Û „Š .x *
à òsZ gzZ y M Œ » mz6 Å ` ZuZ£Z * Ãä~ :Åy ƒŸZzs ‡zZ]g ZizÅe
Ññ}~e Ã
6#Š Å<
Ôì F
wÎg~Vâ ›ž @  zg Û Ô ë›
ugzZg ïZÆy M Œ 6ò :{Š™]
h¤ ZŠ s ÜÆ ó xó sZ qƒx)
gzZZ
•~ m
z6
L LÐ s§
Ð ÃkŠZ ]Z f Å ~
{z gzZ N Y G Za ]2z u“™ ¯ ·i p  *™ Û »Ã ó xó sZ qƒx)
• L L gzZ m Ãñƒ D™~g Y ò :
z6£ZxÝ~e
X •g g •u'
~ yÎ 0 Zå ™ƒ g D » g _
s ÜÆ }uzŠ q Z c
Æê X Š ÛD
Šg Z Œ Û »ÃV-m
%gzZ • z6g ! ÃX c
«~ e ÛD
Šg Z Œ%gzZ
•Æ kZˆ Æ m
z6& ì uYg { (Z s ÜÆ xsZ e
mz6 z6£Z xÝÐ i ZgŠž²~ e
ä N Zg Z Ý°ZDg »zcÆ m Ã._
X •sz^~äàJ Ðxg ÃPÆ ó xó sZ qƒx)
Št0 L L Æ ó xó sZ qƒx)
)g fÆ VgzZ å 3g™ q zÑx »6R”Ð x * LL
` M ¶ðƒ q zÑÐ {Ç ö;g Å mz6£Z xÝŽ q
’~ mz6 ÃX å [ ¯ ~ m
Æe z6Æ ™ {ZegzZ Ýgz ÃVâ › ãÎ 0 Ù
Vzg ZD
Æ " µ{”ðg zZ±q Z6R@ ¬ ªz$Åb‚zgzZ Yß (h
] Æ b ˆZ £Z vZ†gzZ ug I ÄKg Æ wgñZ eg1 ò : ~g »u
Å h+Š Tä xñ Z™îE
0BtgzZ ~ ‚g ]|Xì uÕ
 [ ó$ ª :ì sf `gŠQ»ò :h¤
~g YÐV+Š
X •„gƒÇZ'¸ë! Û {C"§{
nÆäSÐQ ` M , ŠV*!
Œ â6Ë kZˆ Æ h Y » Y K Z kZ w~ :L L
 {^
xsZÝ ¬nÆÖÐ ½kZX ì ½Z (¹ q
Z nÆyZZ I ZŽ •òsZgzZÁ{ ZeÔë!
Z •Æm
Z z6£ZxÝžì
~ l¨ M ŬÃVâ ›ž @
ì ]gz¢”Z Åä™ Za ~g Z˦½Z~ Ù Ô• °oÆ
g yZZ6}oÆy ZŽ ¿{zC
Ôì ‚
14 13
~g ZŠ)f Åx Z™Y fÔn YÅ! ÃuÅVK~Š ÒZgzZn Yc
k XÐ äY
Dá‚ßÖE oÚ;nÒ] lçfÞ Üjì
2X , ™{Ç MÐZ •Æy ZÃkÜZ îG%¬~VZLZ6VzM{zžì
sg ¬¿  , Z IZ
~ Vâ ›™ ZV~ ]gßÅ í Ãy*kZ y ›®
G
ZJ Ù ZgáZz äÎ Ö6]tçL¸¢
¢q§zŠ³Ð ]t§zŠ yD X ,™„j
sÜgzZ sÜ` @ ]t»ä \¬vZpÔ ñ M ~ŠŽ zB‚Æi Z0
»~ Z / // //
¯]tyÈæ vŠgzZ c
=6uÆ „ ~
 ·]|d
 ÆvZ†gzZì M
Ù Æ#
, Z ~¡C Ö Q X H ZÎg z ?f Ã
J Š ‡¯³Ð [ Z˜
yc

äZg 2 Vâ Y KZ ~ q ÃŠÆ ~
ÆJ  ]t »ä VMG Ém¾Z
‚g µñ*
]t »z ª  gzZ •Š
\¬vZ LÃV6&gzZ VèKZ izgz ‘
Š™ÝB‚ƺgklÆ~
X c 
6œ£znZ¾Z4Z]ðÌÑ»x ªÆ( yß) òO Z]t»
Å+ Š ‡ä ó óZz!
 c [ © Ý°Z†]|L L]t » +@¬çO Ôì ”
{zH•z cí§»kZÃÏ0
iKZ b§Tc ä™g ZŠ¸ÃVâ ›Ð|

X Zƒkg¼ŠŽ z»òO ZÐVØz»zœÓZ Å4ZÔ7{æ7ÐË
5

Ôkg »Xì Ho¢Ã q ÃŠÆ ]t »6R@¬ ä {g ZŠ Z kZv:Z
VEZzŠ6gÅyZgzZ+ Š ‡ÃVâ ›=g fÆ,
 c ÚZgzZZ
Z̀z]Zg ¶ZÔZß
mÜ ZÃ{g ZŠ Z kZ \¬vZX c  ]t »~ *Š ~g7 gzZ H¸!
àx • » ~ Ð
Û ‚VªF
! } M M} M X ñâ• '
h × B‚Æ
Û yz¬g7½B÷{g ZŠ ZkZ {zžì „
XN â•  ZpgŠÐVâ ›
'ðOZ'
( yß) òO Z]t»