Anda di halaman 1dari 2

கட ைள க ேட : ரஸவாத http://209.85.135.132/search?q=cache:f0CKbAngMZEJ:www.charuonlin...

This is Google's cache of http://www.charuonline.com/Oct2009/Katavulaikanten_1.html. It is a snapshot of the page as it appeared on 8 Jan 2010
06:31:36 GMT. The current page could have changed in the meantime. Learn more

These search terms are highlighted: கட ைள க ேட Full version

கட ைள க ேட : ரஸவாத

Nithyanandam aiya,

How are you?

This is Nirmalananda, a Sanyasini from Nithyananda Swamiji's Ashram.

I read your review on Swamiji's Jivan mukti book, in your site, forwarded to me by a brother from the press and am very happy to see
it. Iam sending you more of Swamiji's books, to your mylapore address that i got from your site. I would like to talk to you. Please mail
or sms me your cell no. My no: …………….

Formerly i was an actress, Ragasudha by name, neice of actress K.R.Vijaya, daughter of senior press photographer Sivam and actress
K.R.Savithri. I met witrh an accident in a kannada film shoot and had to undergo a spine surgery, after which i slowly lost my ability to
walk and was totally bed ridden. I could walk only with support and with great difficulty. By Divine providence i happened to meet my
Master Paramahamsa Nithyananda who gave me healing and i was able to walk completely normally within 24 hours and resume my
career.

More than the phisical healing, His simple yet very powerful meditation techniques opened the doors of new and higher dimensions of
this life. And His scientific approach was easily understandable and applicable in contrast to the mystical way in which spirituality is
usually express.

After the healing i continued my career for about 2 years and then with my parents blessings took Sanyas from Swamiji to become an
instrument in taking Swamiji's healing, meditations and message of bliss to the world, His technology for inner bliss and outer success
in life.

I would be extremely happy if i can talk to you. Hoping to hear from you soon. Have a blisfull day - in Nithyananda,

Ma Nithya nirmalananda.

5.6.2009.

Please visit our web site: www.dhyanapeetam.org

To view 600 of Swamiji's talks please visit: www.youtube/lifeblissfoundation

***

அ ள நி மலா ,

த கள ட ேப வைர ேம க ட க த என எ த ப ட தா எ ேற நா ந பவ ைல.
ப ற உ கேளா ேபசிய ப னேர என த .

என தமி சின மா அ வள ப சயமி லாதப யா உ க ைடய பைழய சின மா ெபய


என திதாகேவ இ த . ப ன ’ உய ேராைச ’ ய தமி மக உ கைள ப றி
எ திய தைத ப ேத . அ ைமயாக எ திய தா . அேதேபா ந க வ ர ப றி அவ
எ திய த வ ஷய தி , அத உ ேள , வா வ தராத ஒ தி ப றி ேகா கா ய தா .
அ த வைகய உய ேராைசய வ தி த அ த இர க ைரக ேம கியமானைவ.

ந க அ பய த வாமிஜிய தக கைள ப ெகா கிேற . ஒ ெவா


மன த ப உண ப ப ற ேவ ய வ ஷய கேள அதி க ளன. ஆனா சராச
மன த கள ப ர சிைன எ னெவ றா , த க ைடய அ ேபாைதய வலிக ம வா கி

1 of 2 06-03-2010 18:08
கட ைள க ேட : ரஸவாத http://209.85.135.132/search?q=cache:f0CKbAngMZEJ:www.charuonlin...

ெகா , ம ெகா தவைர பா வ பாரா வ , அ த வலி த காலிகமாக


த த த க ைடய பைழய வா ைக ேக தி ப வ வ தா . மதி ப க மாறவ ைல
எ பதா ம அேத வலி ; ம அேத வலி நிவாரண . வாமி ெசா ரஸவாத ைத
த க அ பவ பயண ைத அவ க ேம ெகா வேத இ ைல.

ஒ ைற உ க ைடய ஆசிரம வ ஒ சில தின க த க ேவ எ ற ஆ வ


ேமலி கிற .

தமி மகன ட ந க றவ யான ப றி றிய வா ைதக அ தமானைவ. " க


எ ப ெவ ைமயா அைட க ப ட ெப ய ைம. அைத நா இற கி ைவ வ ேட .
வா ைகய ப வ தா தா ச யாசி ஆவா க எ ப தவறான அப ராய . மிக ெப ய
மகி சி காக ச யாசி ஆகலா எ பத நா ஓ உதாரண . “

அ ட ,

சா .

( வ ைரவ எ ைடய கட நா எ ற தக ைத அ ப ைவ கிேற . சமய


கிைட ேபா ப பா க ).

18.6.2009.

© 2007 charuonline.com. All Rights Reserved. Site Design : C-Infosoft Technologies.

2 of 2 06-03-2010 18:08