Anda di halaman 1dari 43

PDF

............

............

............

............

..............

10

..........................

12

...............

14

............

16

............

18

.. . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

...................

22

..........................

24

....................

26

....................

28

...............

30

....................

32

.......

34

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

..........................

37

yi

wu

 a

bpm

ya ia ye ie wa ua wo uo

 u o w o i e

ye

( )

( )

()

()

wo shou

ye zi

ye ye

wa zi

ya chi

wa wa

bpm

ai wai uai ei wei ui

1. i xn

i xn

3. wi le

wi le 4. tu

2. i

i
tui

 aiei

b( )

w( ) p

w( ) ba

w( )

bpm

ao yao iao ou you iu

qu

hi

qio
yu

yo

min

yo
yu

o
u

shu

 ou ao

) (

bpm

an yan ian wan uan

10

dan gao

wan q

yan ba

yan

ya zi

wan

bi e

ye zi

yn

yu

yn
3

zi

y
5

m
7

yu

n
wn

wn
6

w
w

shu
yo
yo
y

y wn
shu wn
bpm

11

ai xin

a yi

ping guo

wei ba

ye zi

wa wa12

ia/yaOaiV

an

bpm

13

en yin

14

in wen un

jin zi

shu yin

qun zi

dun

da men

wen zi

en/in

( )

( )

( )
( )
bpm

15

ang yang iang wang uang

16

angan

ao

yao

ang
i

an
a

an
u

n
ang

u
bpm

17

eng ying ing weng ong

18

wng wng wng

mio mio mio

w w w

wng wng wng

n g

bpm

19

20

a
i
ei
en

ao
ai
eng
u

bpm

21

22

d
l
xio
dio
tio
ln
nn

bi

dn
ln

ni

li

shng

tu
du
d

tin

bn

f
tu
du

bpm

23

io

i zi

ng

1 i

y i

ho png yu

3 shng

24

nio

bi
wn

w hn

yu

yu

yo

wn

hi

zi
u
u

i
i

() w

h ()

xio ()

din ()

() b

() shng

x io lo ()() ()jiop do
() () tu () yu

bpm

25

26

bi

kui

dn

tou

zi

gu

go

 g

bpm

27

28

()

()

(
)

(
)
() (
)

()

qng tng

xi zi

p qi

jn y

ji

q ch

xng xing

qing

d
_ing

_io

_i
_in

x_
pin

j_
png
ing i
ing in

xq
q j
_ m

yn
j_

q_ b
bpm

29

zh zhi ch chi sh shi r ri

30

zh zh

re tng

zh zh

r tng

mo mo chng

zhu zi

mo mo chng

zhu zi

sh y

chung h

sh y

chung h

bpm

31

32

zi

ci

si

hng s

l s
bi s
z s
hi s

hung s

ln s

zao shang

zai jian

san

qing cai

zuo shou

bpm

33

yu yue yuan yun yong

34

yu


1 hu yun f yu yu s zh h di
2 w mi tin do

ju jioxu xio shng xu

3 t x hun q dng w yun tng w yu


4 xi y y len yu di y sn y shn ma
5 ti gu de dng tinb hu xi xuxi xu

bpm

35

er

e e r V

36

iu

ao

wu

yi

you

yao

e n g i n V

bpm

37

xiao gou

bai hua

kou zi

hou zi

da kou

38

zh

ding _eng

_i zi

_u

_n zi

_io

_ b

_i _ai

_o zi

zhu ziy zichung hsh zhnghi bnr lsh


________________________
bpm

39

bpm

022327-2600
http://www.ocac.gov.tw

()

http://www.huayuworld.org

30

209
02-2518-0207
www.govbooks.com.tw

6
04-2226-0330
www.wunanbooks.com.tw

GPN1009902299