Anda di halaman 1dari 4

Bahagian B (20 markah)

1. Sekumpulan murid tahun 5 Pintar menjalankan penyiasatan ke atas dua jenis


tumbuhan yang berbeza. Kedua-dua tumbuhan itu dibiarkan tidak disiram selama satu
minggu seperti dalam rajah 1.

Pokok cili

Kaktus
Rajah 1

Keputusan penyiasatan itu ditunjukkan seperti dalam jadual 1.


Jenis tumbuhan
Keadaan tumbuhan
selepas satu minggu

Pokok cili
Mati

Kaktus
Hidup

Jadual 1
(a) Apakah tujuan penyiasatan di atas?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(1 markah)
(b) Berikan inferens berdasarkan keadaan kaktus selepas satu minggu.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(1 markah)
(c) Nyatakan apakah...
i) pemboleh ubah yang dimanipulasi:
________________________________________________________________
ii)Pemboleh ubah yang bergerak balas:
_________________________________________________________________
(2 markah)
(d) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan penyiasatan ini.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(1 markah)
13

2. Graf yang ditunjukkan dalam rajah 2 di bawah menunjukkan penghasilan jumlah


petroleum daripada sebuah telaga minyak selama tiga tahun.
Jumlah penghasilan petroleum
(Ribu tong sehari)

40
35
30

2005

2006

2007

Tahun

Rajah 2
(a) Apakah corak perubahan jumlah penghasilan petroleum dari tahun 2005 hingga
Tahun 2007?
________________________________________________________________
(1 markah)

(b) Nyatakan dua maklumat yang dapat diperolehi daripada rajah 2?


i) ________________________________________________________________
ii) ________________________________________________________________
(2 markah)

(c) Ramalkan jumlah penghasilan petroleum pada tahun 2008?


_________________________________________________________________
(1 markah)

(d) Nyatakan hubungan di antara dua maklumat di (b).


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(1 markah)

14

3. Rashid menjalankan suatu eksperimen dengan menggunakan sumber cahaya dan


bongkah batu.

Rajah 1
Jadual 1 menunjukkan keputusan yang dicatatkan dalam eksperimen itu.
Tinggi sumber cahaya
80
(cm)
Panjang bayang-bayang
10
(cm)
Jadual 1

70

60

50

12

14

16

(a) Apakah tujuan penyiasat di atas?


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(1 markah)

(b) Nyatakan corak perubahan panjang bayang-bayang dalam penyiasatan ini.


___________________________________________________________________
(1 markah)
(c) Nyatakan satu maklumat berdasarkan penyisatan di atas.
___________________________________________________________________
(1 markah)
(d) Ramalkan panjang bayang-bayang jika tinggi sumber cahaya ialah 40 cm.
___________________________________________________________________
(1 markah)

(e) Apakah kesimpulan yang boleh dibuat dalam penyiasatan ini?


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(1 markah)
15

4. Jenny menjalankan suatu penyiasatan tentang litar bersiri. Jadual 2 menunjukkan


keputusan bagi penyiasatannya.

Bilangan sel kering

Bilangan mentol

Kecerahan mentol

Terang

Malap

Sangat malap

Jadual 2

(a) Apakah tujuan penyiasatan ini?


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(1 markah)
(b) Nyatakan apakah
i. Pemboleh ubah yang dimanipulasi:
__________________________________________________________________
( 1 markah)
ii. Pemboleh ubah yang bergerak balas:
__________________________________________________________________
(1 markah)
iii. Pemboleh ubah yang dimalarkan:
___________________________________________________________________
(1 markah)

(c) Apakah hubungan di antara bilangan mentol dan kecerahan mentol?


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(1 markah)

16