Anda di halaman 1dari 4

BAHAGIAN I - Penetapan Sasaran Kerja Tahunan

(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk prestasinya)
1.

.HWXD3DQLWLD.HPDKLUDQ+LGXS%HUVHSDGX
0HUDQFDQJPHODNVDQDPHPDQWDXPHQLODLGDQPHODSRUNDQWXJDVDQVHEDJDL.HWXD3DQLWLD.+%
Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Kuantiti
9 fail

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

Disiapkan mengikut
petunjuk prestasi

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

11

11

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

Kualiti
Mengikut Prosedur SPSK

Masa
Januari - November 2015

2.

*XUX0DWD3HODMDUDQ.+%GDQ36.7LQJNDWDQGDQ
0HUDQFDQJPHQXOLVEXNXUHNRGPHQJDMDUPHQJDMDUPHPDQWDXPHQLODLGDQPHODSRUNDQXQWXNPDWDSHODMDUDQ.+%WLQJNDWDQ
GDQ3HQGLGLNDQ6LYLNGDQ.HZDUJDQHJDUDDQ7LQJNDWDQ
Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

Disiapkan mengikut
petunjuk prestasi

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

11

11

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

Kuantiti
9 kelas (3RK Bijak, 3 Bakti, 9
3 Efektif,3
Harmoni,4ss2,5sn1,5tk1,5T
k3,5ss3)
Kualiti
mengikut HSP

Masa
Januari - November 2015

3.

-.3%68MLDQ37
0HODNVDQDPHPDQWDXPHQLODLGDQPHODSRUNDQWXJDVDQNHSDGD/HPEDJD3HSHULNVDDQ
Petunjuk Prestasi

Kuantiti
4 kelas

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Disiapkan mengikut
petunjuk prestasi

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

Kualiti
Mengikut spesifikasi tugas Disiapkan mengikut
guru penanda kertas soalan petunjuk prestasi
Masa
Januari - November 2015

4.

Disiapkan mengikut
petunjuk prestasi

-..%$7
0HUDQFDQJPHODNVDQDPHPDQWDXGDQPHQLODLWXJDVDQGDQPHODSRUNDQNHSDGDNHWXDELGDQJ

Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Kuantiti
4 kelas

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

11

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

Kualiti
Mengikut spesifikasi tugas Disiapkan mengikut
guru penanda kertas soalan petunjuk prestasi
Masa
Januari - November 2015

5.

-.6005HNRGPXULGGDQ3HQ\HODUDV7LQJNDWDQ
0HODNVDQDPHPDQWDXUHJLVWHUGDQPHODSRUNDQNHSDGD*3.+(0
Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Kuantiti
11 kelas

11

11

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

Disiapkan mengikut
petunjuk prestasi

11

11

11

Kualiti
semua guru tingkatan 3
Masa
Januari - November 2015

6.

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

-.3HPLOLKDQ3DNHMGDQ3HQHPSDWDQ0XULG
0HUDQFDQJPHODNVDQDPHPDQWDXPHQLODLGDQPHODSRUNDQWXJDVDQNHSDGDSLKNSHQWDGELUDQ
Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Kuantiti
1186

1186

1186

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

Disiapkan mengikut
petunjuk prestasi

1186

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

11

11

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

Kualiti
Semua murid dapat
mengikuti peraturan
sekolah
Masa
Januari - November 2015

7.

11

JK Pendidikan Alam Sekitar dan Program Lestari

Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Kuantiti
1

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

Disiapkan mengikut
petunjuk prestasi

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

11

11

100.00

Dilaksana dengan
mematuhi piawai SPSK

Kualiti
Semua murid dapat
mengikuti peraturan
sekolah
Masa
Januari - November 2015

8.

*XUX%HUWXJDV+DULDQ0LQJJXDQ
0HUDQFDQJPHODNVDQDPHPDQWDXPHQLODLGDQPHODSRUNDQWXJDVDQVHEDJDLJXUXEHUWXJDVKDULDQPLQJJXDQ
Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Kuantiti
12 kali perjumpaan
setahun

12

12

100.00

Rujuk buku laporan


Rumah Sukan Satria

Telah dilaksanakan

Rujuk

Rujuk buku laporan


Rumah Sukan Satria

11

100.00

Rujuk buku laporan


Rumah Sukan Satria

Kualiti
100% aktiviti dapat dipenuhi Memastikan aktiviti di
laksanakan dengan teratur
Masa
Januari - Jun 2015

9.

*XUX3HQDVLKDW.HODE6HQL7DULDQ
0HUDQFDQJPHQ\HODUDVGDQ
PHODNVDQDNDQVHJDODDNWLYLWLNHODE
Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Kuantiti
12 perjumpaan

12

12

100.00

Rujuk buku laporan kelab

Memastikan aktiviti di
Telah dilaksanakan
laksanakan sebagaimana sehingga Ogos
di dalam perancangan
strategik, pelan taktikal dan
p

100.00

Rujuk buku laporan kelab

100.00

Rujuk buku laporan kelab

Kualiti
90%% aktiviti dapat
dijalankan

Masa
januari - Ogos

10.

11

*XUX3HQDVLKDW3LQJSRQJ
0HUDQFDQJPHQ\HODUDVGDQ
PHODNVDQDNDQVHJDODDNWLYLWL.HODESLQJSRQJ

Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Kuantiti
12 kali perjumpaan
setahun

12

66.67

rujuk buku laporan 1M1S

Memastikan aktiviti di
laksanakan dengan teratur

Telah dilaksanakan
sehingga Ogos

70.00

Rujuk buku laporan 1M1S

12

66.67

Rujuk buku laporan 1M1S

Kualiti
70% dapat dilaksanakan
Masa
januari-ogos

11.

*XUX3HQDVLKDW.GHW%RPEDGDQ3HQ\HODPDW
0HUDQFDQJPHQ\HODUDVGDQ
PHODNVDQDNDQVHJDODDNWLYLWLXQLW
Petunjuk Prestasi

Sasaran Kerja

Pencapaian
Sebenar

% Pencapaian

Ulasan

Kuantiti
18 kali perjumpaan
setahun

18

18

100.00

Rujuk buku laporan unit


Kadet Bomba

Memastikan aktiviti di
laksanakan dengan teratur

Telah dilaksanakan
sehingga Ogos

100.00

Rujuk buku laporan unit


Kadet Bomba

11

11

100.00

Rujuk buku laporan unit


Kadet Bomba

Kualiti
90% aktiviti dapat dipenuhi
Masa
Sepanjang tahun

BAHAGIAN II - Kajian Semula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun


1.

Aktiviti / Projek Yang Ditambah


(PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang ditambah beserta petunjuk prestasinya setelah berbincang dengan PPP)

2.

Aktiviti / Projek Yang Digugurkan


(PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti / projek yang digugurkan setelah berbincang dengan PPP)

BAHAGIAN III - Laporan dan Ulasan Keseluruhan Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan Di Akhir Tahun Oleh PYD
dan PPP
1.

Laporan / Ulasan Oleh PYD

2.

Laporan / Ulasan Oleh PPP