INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

Nama Skolah: Kod Sekolah: Negeri:

Daerah/Bahagian: Alamat Sekolah: Telefon dan Fax: Alamat Email: Alamat Laman Web: Nama Pengetua:
Tarikh Penilaian/Penarafan:

DIMENSI 1 : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 1 : VISI DAN MISI
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4
1

1.1

Penggubalan Visi dan Misi

(a) Penggubalan pernyataan visi dan misi sekolah: i. mengambil kira Falsafah Pendidikan Kebangsaan ii. mengambil kira Wawasan 2020 iii. mengambil kira perkembangan pendidikan semasa iv. mengambil kira analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman v. dibuat secara kolektif vi. dikaji semula jika perlu
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : i, ii, dan mana-mana satu di atas i dan ii sahaja i atau ii mana-mana satu daripada di atas tiada pernyataan visi atau misi Jumlah Kekerapan Aspek 1.1 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 1.1

0 0

1.2

Penyebaran Visi dan Misi

(a) Visi dan misi sekolah didokumentasikan dalam : i. perancangan sekolah ii. buku panduan guru iii. buku peraturan sekolah untuk murid iv. buku latihan murid v. brosur sekolah vi. surat makluman kepada ibu bapa vii. majalah sekolah
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : mana-mana empat di atas mana-mana tiga di atas mana-mana dua di atas mana-mana satu daripada di atas tidak didokumentasikan

0 0 3 1

1 3

0 0

(b) Visi dan misi sekolah dihebahkan dan diperjelas dalam : i. perhimpunan mingguan sekolah ii. program-program sekolah iii. mesyuarat guru iv. mesyuarat staf sokongan v. mesyuarat PIBG vi. mesyuarat Jawatankuasa Permuafakatan
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : mana-mana empat di atas mana-mana tiga di atas mana-mana dua di atas mana-mana satu daripada di atas tidak dihebahkan dan tidak diperjelas

1

(c)

Visi dan misi sekolah dipamerkan di tempat strategik seperti : i. bilik gerakan sekolah ii. papan kenyataan umum iii. bilik guru iv. bilik darjah, makmal, bengkel dan bilik-bilik khas (lebih 50%) v. pejabat sekolah vi. dinding utama yang strategik
Skor 4 : mana-mana empat di atas Skor 3 : mana-mana tiga di atas

1

ELEMEN 1 : VISI DAN MISI

(27)

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD DIMENSI 1 : HALA TUJU KEPIMPINAN

ELEMEN 1 : VISI DAN MISI
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

Skor 2 : mana-mana dua di atas Skor 1 : mana-mana satu daripada di atas Skor 0 : tidak dipamerkan Jumlah Kekerapan Aspek 1.2 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 1.2 0 Jumlah Kekerapan Elemen 1 0 Skor 0 Jumlah Skor Elemen 1

0 0 1 0 0

1 2 8 2 1 2 11

2 6 3 3 9

0 0 4 0 0

ELEMEN 1 : VISI DAN MISI

(27)

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 1 : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 2 : KEPIMPINAN
No. Aspek 2.1 Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

Gaya Kepimpinan

(a)

Guru Besar/Pengetua mengamalkan gaya kepimpinan dengan: i. menetapkan dasar sekolah secara jelas dan selari dengan visi dan misi ii. mengamalkan dasar sekolah yang dipersetujui bersama iii. bertindak secara proaktif, kreatif dan inovatif iv. cara yang sesuai mengikut situasi v. berhemah dalam menangani sesuatu isu dan masalah

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 4 9 27 0 0

vi. bersikap luwes (fleksibel) dan terbuka vii. memberi peluang kepada warga sekolah untuk membuat keputusan secara kolektif dan kolaboratif viii. bersedia melakukan pembaharuan tanpa terlalu memikirkan risiko ix. mengenal pasti isu yang boleh menyinggung perasaan warga sekolah x. bertindak terhadap isu yang boleh menimbulkan konflik xi. membuat rondaan (management by walking about)
Jumlah Kekerapan Aspek 2.1 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 2.1 31

2.2

Budaya ilmu dan berfikir

(a) Guru Besar/Pengetua berusaha mewujudkan budaya ilmu dan berfikir di kalangan warga sekolah dengan: i. menggalakkan warga sekolah meneroka ilmu pendidikan yang terkini (melalui pembacaan, kursus, seminar dan sebagainya) ii. menggalakkan perkongsian ilmu/pengetahuan di kalangan warga sekolah (perkembangan staf, perbincangan dalam panitia, perbincangan informal dan sebagainya) iii. menyediakan wahana (saluran) pencetus minda di kalangan warga sekolah (kajian tindakan, pembentangan hasil kajian, perbincangan intelektual dan sebagainya)
Jumlah Kekerapan Aspek 2.2 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 2.2 9 0 0 0 0 1

1

1

3 9

0 0

2.3 Permuafakatan

(a) Guru Besar/Pengetua mewujudkan permuafakatan dengan: i. membina kumpulan kerja yang mantap (dapat bekerja secara sepasukan, semangat kekitaan dan ke arah pencapaian matlamat yang sama) ii. mewujudkan suasana interaksi yang erat dan mesra iii. mengamalkan sikap hormat-menghormati di kalangan warga sekolah iv. mengamalkan sikap percaya-mempercayai di kalangan warga sekolah
Jumlah Kekerapan Aspek 2.3 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 2.3 8 1 1 2 2 0 0

1 1

2 6

0 0

ELEMEN 2 : KEPIMPINAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 1 : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 2 : KEPIMPINAN
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

2.4 Motivasi dan Dorongan

(a) Guru Besar/Pengetua memberi motivasi dan dorongan dengan: i. memberi sokongan (moral dan material) ii. membuat penilaian secara adil iii. memberi teguran yang membina iv. menunjukkan sikap prihatin terhadap masalah dan kebajikan warga sekolah v. memberi penghargaan yang sesuai terhadap sumbangan dan kejayaan
Jumlah Kekerapan Aspek 2.4 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 2.4 12 0 0

1 1 1 1 1 3 6 2 6 0 0

2.5 Pemimpin Kurikulum

(a) Guru Besar/Pengetua memainkan peranan sebagai pemimpin kurikulum dengan: i. mengajar sejumlah waktu mengikut pekeliling yang berkuat kuasa ii. memimpin pelaksanaan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran secara terancang iii. memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran iv. menggalakkan guru supaya kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran v. mempengerusi Jawatankuasa Kurikulum, Jawatankuasa Kokurikulum dan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid vi. menjelaskan dan meyakinkan guru mengenai dasar, perkembangan, strategi dan kaedah terkini dalam halhal berkaitan dengan pendidikan vii. memantau pelaksanaan program kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah murid viii. memantau kemajuan murid dalam bidang kurikulum, kokurikulum dan pembangunan sahsiah ix. memberi perhatian kepada keperluan murid dalam pengajaran dan pembelajaran x. mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran
Jumlah Kekerapan Aspek 2.5 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 2.5 30 0 0 0 0

1 1 1 1

1

1

1 1 1 1 10 30 0 0

ELEMEN 2 : KEPIMPINAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 1 : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 2 : KEPIMPINAN
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

2.6 Pengupayaan Kepimpinan

(a) Guru Besar/Pengetua mengupayakan Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran dan Ketua Panitia untuk memimpin dengan cara: i. memberi panduan yang jelas tentang sesuatu bidang tugas ii. memberi latihan kepimpinan iii. menurunkan kuasa untuk membuat keputusan tertakluk kepada bidang kuasa masing-masing iv. menurunkan kuasa untuk mengambil tindakan tertakluk kepada bidang kuasa masing-masing v. memberi bimbingan dan nasihat untuk meningkatkan keupayaan kepimpinan vi. memantau dan menilai pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakan
Jumlah Kekerapan Aspek 2.6 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 2.6 15 0 1 Jumlah Kekerapan Elemen 2 0 3 Skor 0 3 Jumlah Skor Elemen 2 105 2 6 3 30 4 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 12 0 0

12 90

ELEMEN 2 : KEPIMPINAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 1 : HALA TUJU KEPIMPINAN ELEMEN 2 : KEPIMPINAN
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

(30)

ELEMEN 2 : KEPIMPINAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 3 : STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH
No. Aspek Aspek No. Item Item Skor Sekolah 0 1 2 3 4

3.1 Penentuan Struktur Organisasi

(a) Sekolah menunjukkan hierarki jawatan dan menyelaraskan tugas guru dan staf sokongan dengan menyediakan: i. struktur organisasi terkini yang relevan, berfungsi dan sesuai dengan gred sekolah (hingga ke peringkat jawatankuasa) ii. carta organisasi sekolah (yang menggambarkan kedudukan dan hierarki jawatan dan jawatankuasa dalam pengurusan dan pentadbiran hingga ke peringkat jawatankuasa seperti PSS, SPBT serta Bimbingan dan Kaunseling) iii. carta jawatankuasa utama terkini (kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid)
Jumlah Kekerapan Aspek 3.1 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 3.1 11 0 0 0 0 1 3 1 1

1 2 8
1

3.2 Penyebaran Struktur Organisasi Sekolah

(a) Struktur organisasi sekolah didokumentasikan dalam: i. perancangan sekolah ii. buku panduan guru iii. fail panitia iv. brosur sekolah v. majalah sekolah
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : mana-mana empat di atas mana-mana tiga di atas mana-mana dua di atas mana-mana satu di atas tidak didokumentasikan
1

(b) Struktur organisasi sekolah dihebahkan dan diperjelaskan dalam: i. perhimpunan sekolah ii. mesyuarat guru iii. mesyuarat staf sokongan iv. mesyuarat PIBG v. mesyuarat Jawatankuasa Permuafakatan
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : mana-mana empat di atas mana-mana tiga di atas mana-mana dua di atas mana-mana satu di atas tidak dihebahkan dan tidak diperjelaskan

(c) Struktur organisasi sekolah dipamerkan di tempat strategik seperti : i. bilik gerakan sekolah ii. papan kenyataan umum iii. bilik guru iv. bilik darjah, makmal, bengkel dan bilik-bilik khas v. pejabat sekolah vi. tempat-tempat lain yang sesuai
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : mana-mana empat di atas mana-mana tiga di atas mana-mana dua di atas mana-mana satu di atas tidak dipamerkan Jumlah Kekerapan Aspek 3.2 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 3.2 11 0 Jumlah Kekerapan Elemen 3 0 ELEMEN 3 : STRUKTUR ORGANISASI (31) 1 0 2 0 3 2

1

0 0

0 0

1 3

2 8

4 4

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 3 : STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH
No. Aspek Aspek No. Item Item Skor Sekolah 0 1 2 3 4 Skor 0 Jumlah Skor Elemen 3 0 0 22 6 16

ELEMEN 3 : STRUKTUR ORGANISASI

(31)

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 4 : PERANCANGAN
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3

4.1 Perancangan Strategik

(a) Perancangan Strategik disediakan dengan: i. membuat analisis persekitaran dalaman dan luaran (analisis kelemahan, kekuatan, ancaman dan peluang) ii. menentukan keperluan sekolah iii. mengambil kira visi dan misi sekolah iv. mengambil kira tahap pencapaian semasa [Take- Off Value (TOV)] sekolah v. mengambil kira peningkatan sasaran operasi [Operational Targeted Increment (OTI)] sekolah vi. mengambil kira sasaran hasil jangkaan [Expected Targeted Result (ETR)] sekolah vii. mengambil kira strategi yang bersesuaian viii. menentukan mekanisme penilaian dan penambahbaikan (b) Pelan Strategik disediakan bagi bidang pengurusan: i. kurikulum ii. kokurikulum iii. hal ehwal murid iv. kewangan v. sumber tenaga manusia vi. bahan pengajaran dan pembelajaran vii. kemudahan dan keperluan asas sekolah

1

1 1 1 1 1 1

Jumlah Kekerapan Aspek 4.1 0 1 Skor 0 1 Jumlah Skor Aspek 4.1 47

0 0

1 1 1 1 10 30

4.2 Perancangan Taktikal

(a) Perancangan Taktikal disediakan dengan mengambil kira: i. Perancangan Strategik ii. keperluan semasa (termasuk program ad hoc) iii. keutamaan program iv. Masalah umum yang sering dihadapi di sekolah v. keperluan dan peruntukan sumber (kewangan, sumber tenaga manusia, bahan pengajaran dan pembelajaran, kemudahan dan keperluan asas) vi. tahap pencapaian semasa (TOV) bidang berkenaan vii. peningkatan sasaran operasi (OTI) bidang berkenaan viii. sasaran hasil jangkaan (ETR) bidang berkenaan ix. mekanisme pemantauan dan penilaian program x. kajian semula program
Jumlah Kekerapan Aspek 4.2 0 0 Skor 0 0 Jumlah Skor Aspek 4.2 35 0 0

1 1 1

1 1 5 15

4.3 Perancangan Operasi

(a) Perancangan Operasi disediakan dengan: i. mengambil kira perancangan strategik dan taktikal ii. mempunyai objektif yang jelas iii. menentukan kumpulan sasaran iv. menentukan strategi pelaksanaan v. menentukan masa dan tempoh pelaksanaan vi. menentukan pelaksana vii. menentukan sumber yang diperlukan viii. mengenal pasti kekangan dan halangan ix. menentukan mekanisme pemantauan dan penilaian x. menentukan mekanisme penambahbaikan
Jumlah Kekerapan Aspek 4.3 0 0 Skor 0 0 Jumlah Skor Aspek 4.3 28 0 Jumlah Kekerapan Elemen 4 0 (32) 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 2

8 24 3 23

ELEMEN 4 : PERANCANGAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD Skor 0 Jumlah Skor Elemen 4 1 4 69 110

ELEMEN 4 : PERANCANGAN

(32)

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

Skor Sekolah 4

1

1 1 1

4 16

1 1 1 1 1

5 20

0 0 4 9 (32)

ELEMEN 4 : PERANCANGAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD 36 110

ELEMEN 4 : PERANCANGAN

(32)

INSTRUMENPEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 5 : IKLIM
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 4 1 2 3

5.1 Premis

(a) Sekolah memastikan bangunan dan kawasan sekolah kondusif: i. mempunyai ciri-ciri keselamatan ii. persekitaran yang bersih dan ceria iii. mempunyai kemudahan yang cukup dan selesa
Jumlah Kekerapan Aspek 5.1 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 5.1 9 0 0 0 0

1 1 1 3 9 0 0

5.2 Komunikasi

(a) Sekolah mewujudkan sistem komunikasi yang membolehkan : i. maklumat disampaikan kepada individu dan kumpulan sasaran secara telus, jelas dan mudah difahami ii. maklum balas dan pendapat dikemukakan oleh warga sekolah secara bebas iii. perkongsian maklumat yang telus diwujudkan
Jumlah Kekerapan Aspek 5.2 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 5.2 10 0 0 0 0

1 1 1 2 6 1 4

5.3 Kebebasan Optimum

(a) Kebebasan optimum yang terkawal diperlihatkan melalui : i. kebebasan individu membuat keputusan profesional ii. kebebasan individu menggunakan kreativiti iii. membuat keputusan bersama
Jumlah Kekerapan Aspek 5.3 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 5.3 11 0 0 0 0

1 1 1 1 3 2 8

5.4 Disiplin

(a) Warga sekolah memperlihatkan tingkah laku berdisiplin dengan : i. guru mematuhi peraturan dan etika perkhidmatan ii. staf sokongan mematuhi peraturan dan etika perkhidmatan iii. murid mematuhi peraturan dan bertatasusila
Jumlah Kekerapan Aspek 5.4 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 5.4 9 0 0 0 0

1 1 1 3 9 0 0

5.5 Guru, Staf Sokongan dan Murid Bermotivasi

(a) Guru bermotivasi dengan: i. bersungguh-sunggguh melaksanakan tugas ii. sanggup bekerja di luar waktu rasmi iii. sedia menerima dan melaksanakan tugas iv. berani mencuba idea baru (b) Staf sokongan bermotivasi dengan: i. bersungguh-sunggguh melaksanakan tugas ii. sanggup bekerja di luar waktu rasmi iii. sedia menerima dan melaksanakan tugas iv. berani mencuba idea baru (c) Murid bermotivasi dengan : i. bersungguh-sunggguh melaksanakan aktiviti pembelajaran ii. sanggup manghadiri pembelajaran di luar waktu rasmi persekolahan iii. sedia menerima dan melaksanakan tugas
Jumlah Kekerapan Aspek 5.5 0 Skor 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 21 4 16

ELEMEN 5 : IKLIM

INSTRUMENPEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 5 : IKLIM
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Jumlah Skor Aspek 5.5 37 (33) Skor Sekolah 4 1 2 3

5.6

Kerjasama Dengan Ibu Bapa dan Komuniti

(a) Permuafakatan dengan ibu bapa/komuniti diperlihatkan melalui: i. perjumpaan antara ibu bapa dan pihak sekolah berkaitan hal-hal pelajaran dan disiplin ii. pemakluman kepada ibu bapa berkaitan aktiviti/takwim persekolahan iii. kesediaan warga sekolah memberi kerjasama dan sumbangan kepada komuniti iv. kesediaan komuniti memberi kerjasama dan sumbangan kepada sekolah
Jumlah Kekerapan Aspek 5.6 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 5.6 12 0 Jumlah Kekerapan Elemen 5 0 Skor 0 Jumlah Skor Elemen 5 1 0 0 2 0 0 88 0 0 0 0

1 1 1 1 4 12 0 0

3 20 60

4 7 28

ELEMEN 5 : IKLIM

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 6 : PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1

6.1 Kemudahan (a) Sekolah mengurus bangunan dan kawasan dengan: dan Keperluan i. memanfaatkan semua kemudahan yang ada Asas ii. mempunyai sistem penyelenggaraan iii. melaksanakan penyelenggaraan iv. melaksanakan pemantauan dan penambahbaikan v. menilai kesesuaian dan keberkesanan penggunaan kemudahan vi. mematuhi peraturan-peraturan keselamatan yang menyeluruh (Arahan Perkhidmatan Bab 8 dan Arahan Keselamatan) vii. merancang pembangunan dan keperluan masa depan (b) Sekolah mengurus perabot, bekalan air, elektrik dan kemudahan komunikasi dengan: i. memanfaatkan bekalan perabot dan semua kemudahan yang ada ii. mempunyai sistem penyelenggaraan iii. melaksanakan penyelenggaraan iv. melaksanakan pemantauan dan penambahbaikan v. menilai kesesuaian dan keberkesanan penggunaan vi. merancang pembangunan dan keperluan masa depan (c) Sekolah mengurus kantin dengan: i. memastikan ruang yang mencukupi ii. memastikan kemudahan yang lengkap dan berfungsi iii. menyediakan peraturan penggunaan kantin iv. memastikan berkeadaan bersih, ceria dan selamat v. memastikan makanan mencukupi, berkualiti dan harga berpatutan vi. memastikan harga makanan berpatutan vii. memastikan pengusaha dan pekerja kantin mempunyai sijil kesihatan yang sah viii. memastikan pengendalian makanan mematuhi peraturan-peraturan kesihatan ix. mempunyai sistem pemantauan x. melaksankan pemantauan dan penambahbaikan xi. pemiilihan pengusaha kantin dibuat mematuhi prosedur (d) Sekolah mengurus asrama dengan: i. mempunyai maklumat yang lengkap (tentang staf, penghuni, disiplin, kemudahan dan penyelenggaraan) ii. memastikan keadaan asrama selamat, bersih ceria iii. memanfaatkan kemudahan untuk keselesaan murid iv. mempunyai peraturan asrama v. melaksanakan prosedur keselamatan asrama vi. mempunyai sistem penyelenggaraan vii. melaksanakan penyelenggaraan vii. melaksanakan pematauan ix. merancang pembangunan dan keperluan masa depan (e) Sekolah mengurus dewan makan asrama dengan: i. memastikan makanan mencukupi dan berkualiti ii. memastikan pengusahan dan pekerja dewan makan mempunyai sijil kesihatan
ELEMEN 6 : PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER

1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TB

TB

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 6 : PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

iii. memastikan pengendalian makanan mematuhi peraturan-peraturan kesihatan
Jumlah Kekerapan Aspek 6.1 0 0 Skor 0 0 Jumlah Skor Aspek 6.1 80 Jumlah Kekerapan Aspek 6.1 0 0 Skor 0 0 Jumlah Skor Aspek 6.1 0 0 0 0 0 16 48 0 0 8 32 0 0

6.2 Pengurusan Kewangan

(a) Jawatankuasa Kewangan berfungsi dengan: i. menyediakan belanjawan tahunan sekolah ii. memaklumkan peruntukan untuk setiap mata pelajaran dan bidang-bidang pengurusan sekolah yang lain iii. melakukan pembelian dan mendapatkan perkhidmatan menurut keutamaan iv. mematuhi prosedur kewangan berpandukan Arahan Perbendaharaan dan pekeliling berkaitan v. menyimpan dan mengemas kini rekod kewangan vi. memantau perbelanjaan vii. menyediakan rekod bekalan pejabat, inventori dan harta modal mengikut sistem yang berkuatkuasa viii. mengemas kini rekod bekalan pejabat, inventori dan harta modal ix. melaksanakan pelupusan dan hapus kira menurut keperluan x. mengambil tindakan terhadap laporan audit
Jumlah Kekerapan Aspek 6.2 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 6.2 39 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 9 36

6.3

Pengurusan Sumber Manusia

(a) Sekolah memastikan sumber tenaga manusia mencukupi dengan: i. menganalisis keperluan ii. mengambil tindakan mengisi keperluan (b) Sekolah mengagihkan tugas: i. berdasarkan kelayakan, bakat, minat dan pengalaman ii. berdasarkan keperluan iii. secara seimbang iv. mematuhi surat pekeliling yang sedang berkuat kuasa (c) Sekolah memberi penjelasan bidang tugas kepada guru dan staf sokongan dengan menyediakan: i. senarai tugas guru dan staf sokongan ii. perincian tugas bagi setiap bidang tugas jawatan dan jawatankuasa iii. manual prosedur kerja bagi setiap tugas jawatan dan jawatankuasa (d) Sekolah memastikan guru dan staf sokongan mematuhi peraturan dan panduan tatatertib dengan: i. mendokumen dan menyebar luas peraturan dan panduan tatatertib kepada guru ii. mendokumen dan menyebar luas peraturan dan panduan tatatertib kepada staf sokongan

1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1

ELEMEN 6 : PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 6 : PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4 1 1

iii. melaksanakan pelbagai kaedah pemantauan iv. mengambil tindakan terhadap pelanggaran peraturan menurut prosedur

(e) Sekolah melaksanakan pembangunan sumber tenaga manusia dengan: i. melakukan analisis keperluan dalam perancangan program perkembangan staf ii. merancang program perkembangan staf iii. melibatkan guru dan staf sokongan dalam program perkembangan staf iv. melaksanakan program perkembangan staf secara terancang dan berjadual v. merancang pembangunan dan keperluan tenaga manusia masa depan menurut bidang, mata pelajaran dan kepakaran vi. memberi galakan dan peluang kepada guru dan staf sokongan untuk mengikuti seminar, kursus, bengkel, ceramah dan melanjutkan pelajaran (f) Sekolah melaksanakan program orientasi untuk guru dan staf sokongan baru dengan: i. menerangkan visi, misi, latar belakang dan budaya sekolah ii. memperkenalkan mereka kepada warga sekolah iii. menyediakan kemudahan dan bantuan yang diperlukan iv. melaksanakan program bimbingan
Jumlah Kekerapan Aspek 6.3 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 6.3 69 0 0

1 1 1 1 1

1

1 1 1 1 6 12 11 33 6 24

6.4

Pengurusan Pejabat

(a) Pengurusan pejabat dilaksanakan melalui: i. susun letak fizikal pejabat yang menampilkan kekemasan dan kecerian ii. penyediaan peralatan dan kemudahan pejabat yang mencukupi iii. penyediaan khidmat kaunter dan khidmat telekomunikasi yang mesra pelanggan iv. penyediaan sistem kawalan keselamatan yang menyeluruh v. penyediaan saluran maklumat yang cekap dan vi. berkesan yang kemas dan sistematik (Arahan sistem fail Perkhidmatan Bab 4) vii. perkhidmatan sokongan kepada program pengajaran dan pembelajaran viii. pelaksanaan kerja-kerja perkeranian mengikut prosedur dan ketepatan masa ix. pewujudan sistem pemantauan yang berkesan
Jumlah Kekerapan Aspek 6.4 0 0 Skor 0 0 Jumlah Skor Aspek 6.4 26

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 8 24 0 0

ELEMEN 6 : PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 6 : PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

6.5

Pengurusan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P)

(a) Pihak pengurusan sekolah merancang dan memperoleh bahan kurikulum dengan: i. melakukan analisis keperluan ii. menyediakan bahan kurikulum berdasarkan keperluan dan keutamaan sekolah (b) Pihak pengurusan sekolah menyediakan bahan kurikulum bagi: i. bahan bantu mengajar ii. peralatan kokurikulum iii. bidang pembangunan sahsiah murid (c) Pihak pengurusan sekolah memanfaatkan penggunaan: i. bahan kurikulum ii. peralatan kokurikulum iii. bahan rujukan berkaitan bidang pembangunan sahsiah murid (d) Pihak pengurusan sekolah menyediakan sistem pinjaman bahan kurikulum yang teratur bagi bidang: i. kurikulum ii. kokurikulum iii. pembangunan sahsiah murid (e) Pihak pengurusan sekolah menyelenggara bahan kurikulum dengan: i. menyediakan di tempat selamat ii. menggunakan tatacara penggunaan sumber iii. menyediakan prosedur penyelenggaraan dan pemantauan
Jumlah Kekerapan Aspek 6.5 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 6.5 41 0 Jumlah Kekerapan Elemen 6 0 Skor 0 Jumlah Skor Elemen 6 1 0 0 0 0

1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1 2 4 11 33 1 4

2 9 255

3 47

4 24 96

18 141

ELEMEN 6 : PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 7 : PENGURUSAN MAKLUMAT
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

7.1 Pemerolehan Maklumat

(a) Sekolah memperoleh data dan maklumat dari sumber dalaman (seperti pencapaian akademik murid dan rekod disiplin murid) dan luaran (seperti dari Bahagian KPM, JPN dan PPD) mengenai: i. pengurusan dan pentadbiran sekolah ii. pengurusan kurikulum iii. pengurusan kokurikulum iv. pengurusan hal ehwal murid
Jumlah Kekerapan Aspek 7.1 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 7.1 12 0 0 0 0

1 1 1 1 4 12 0 0

7.2 Penyebaran Maklumat

(a) Data dan maklumat yang diperoleh mengenai perkara berikut disebar kepada pihak yang memerlukan seperti guru, staf sokongan dan ibu bapa: i. pengurusan dan pentadbiran sekolah ii. pengurusan kurikulum iii. pengurusan kokurikulum iv. pengurusan hal ehwal murid
Jumlah Kekerapan Aspek 7.2 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 7.2 13 0 0 0 0 1 1 1 1 3 9 1 4

7.3 Penyimpanan Maklumat

(a) Data dan maklumat mengenai perkara berikut disimpan menggunakan teknologi yang sesuai dan relevan dengan sekolah : i. pengurusan dan pentadbiran sekolah ii. pengurusan kurikulum iii. pengurusan kokurikulum iv. pengurusan hal ehwal murid
Jumlah Kekerapan Aspek 7.3 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 7.3 12 0 0 0 0

1 1 1 1 4 12 0 0

7.4 Pengaksesan Maklumat

(a) Data dan maklumat yang disimpan mengenai perkara berikut mudah diakses oleh pengguna yang memerlukan : i. pengurusan dan pentadbiran sekolah ii. pengurusan kurikulum iii. pengurusan kokurikulum iv. pengurusan hal ehwal murid
Jumlah Kekerapan Aspek 7.4 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 7.4 12 0 0 0 0

1 1 1 1 4 12 0 0

ELEMEN 7 : PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASI ELEMEN 7 : PENGURUSAN MAKLUMAT
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

7.5 Penggunaan Maklumat

(a) Data dan maklumat yang disimpan mengenai perkara berikut digunakan sebagai asas dan rujukan untuk pihak-pihak tertentu merancang dan membuat keputusan : i. pengurusan dan pentadbiran sekolah ii. pengurusan kurikulum iii. pengurusan kokurikulum iv. pengurusan hal ehwal murid
Jumlah Kekerapan Aspek 7.5 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 7.5 13 0 0 0 0 1 1 1 1 3 9 1 4

7.6 Pengemukaan Maklumat

(a) Maklumat mengenai perkara berikut boleh dikemukakan kepada pengguna akhir dengan menggunakan media yang sesuai : i. pengurusan dan pentadbiran sekolah ii. pengurusan kurikulum iii. pengurusan kokurikulum iv. pengurusan hal ehwal murid
Jumlah Kekerapan Aspek 7.6 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 7.6 13 0 0 0 0

1 1 1 1 3 9 1 4

7.7 Pengemaskinian Maklumat

(a) Data dan maklumat mengenai perkara berikut hendaklah kemas kini : i. pengurusan dan pentadbiran sekolah ii. pengurusan kurikulum iii. pengurusan kokurikulum iv. pengurusan hal ehwal murid
Jumlah Kekerapan Aspek 7.7 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 7.7 12 0 Jumlah Kekerapan Elemen 7 0 Skor 0 Jumlah Skor Elemen 7 1 0 0 2 0 0 87 0 0 0 0

1 1 1 1 4 12 0 0

3 25 75

4 3 12

ELEMEN 7 : PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID 8.1 :
No. Aspek Aspek Kurikulum Sekolah No. Item

PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM
Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4 1 1 1

8.1.1 Jawatankuasa

(a) Jawatankuasa Kurikulum Sekolah berfungsi dengan : i. menetapkan dasar pelaksanaan kurikulum ii. mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa iii. menyediakan minit mesyuarat (PKPA Bil. 2/1991) iv. melibatkan Guru Besar/Pengetua, semua Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Ketua Panitia, Penyelaras Pusat Sumber Sekolah, Penyelaras Peperiksaan dan Penilaian, Penyelaras Jadual Waktu, dan Guru Bimbingan dan Kaunseling v. menyediakan belanjawan tahunan bidang kurikulum vi. membuat ketetapan dari semasa ke semasa bagi menyelesaikan masalah-masalah kurikulum vii. merancang program/projek/aktiviti kurikulum selaras dengan perancangan strategik sekolah viii. menyelaras pelaksanaan program/projek/aktiviti kurikulum ix. memantau dan menilai keberkesanan program/projek/aktiviti kurikulum yang dijalankan x. melaksanakan penambahbaikan terhadap program/projek/aktiviti kurikulum hasil daripada penilaian impak
1 1

1

1 1 1 1

Jumlah Kekerapan Aspek 8.1.1 2 2 Skor 0 2 Jumlah Skor Aspek 8.1.1 20

2 4

2 6

2 8

8.1.2 Panitia Mata Pelajaran [Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1986]

(a) Panitia mata pelajaran sekolah berfungsi: i. Ketua Panitia dilantik berdasarkan kekananan ii. melibatkan semua guru mata pelajaran berkenaan iii. mengadakan mesyuarat berpandukan surat pekeliling yang iv. berkuat kuasaminit mesyuarat (PKPA Bil. 2/1991) menyediakan v. memperoleh Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan vi. Pelajaran yang terkini menyelaraskan penyediaan rancangan pengajaran tahunan dan harian vii. menyelaraskan tugasan dan latihan murid dari segi bilangan, jenis buku, kekerapan dan penilaian berdasarkan tahap murid viii. menyelaraskan pemeriksaan tugasan/latihan ix. menyediakan belanjawan tahunan panitia x. menguruskan program perkembangan staf xi. menyelaras dan mengawal pembinaan soalan xii. ujian/peperiksaan dan pemarkahan tahunan panitia melaksanakan program/projek/aktiviti selaras dengan perancangan strategik kurikulum sekolah xiii. memantau keberkesanan program/projek/aktiviti tahunan panitia yang dijalankan xiv. menganalisis kemajuan pencapaian murid (keputusan ujian/peperiksaan) dalam mata pelajaran berkaitan xv. melaksanakan penambahbaikan ke atas program/projek/aktiviti kurikulum sekolah hasil daripada penilaian impak xvi. memilih dan mencadangkan buku teks dan buku rujukan untuk kegunaan murid, guru dan pusat sumber sekolah
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 2 5 4 4 15 16

Jumlah Kekerapan Aspek 8.1.2 0 5 Skor 0 5 Jumlah Skor Aspek 8.1.2 40

ELEMEN 8.1 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID 8.1 :
No. Aspek Aspek No. Item

PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM
Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

8.1.3 Jadual Waktu (a) Pihak pengurusan sekolah menyediakan jadual waktu Guru mengajar dengan : i. menyediakan jadual waktu induk, jadual waktu kelas dan jadual waktu persendirian guru dan jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas ii. Guru Besar/Pengetua menandatangani jadual waktu induk, jadual waktu kelas dan jadual waktu persendirian guru iii. Jadual waktu induk, jadual waktu kelas dan jadual waktu penggunaan bilik-bilik khas dipamerkan di tempat yang mudah dilihat/dirujuk iv. mengikut peruntukan waktu berdasarkan PeraturanPeraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 dan Surat Pekeliling Ikhtisas yang berkuat kuasa v. berdasarkan bilangan guru dan mata pelajaran yang ditawarkan vi. mengikut keperluan dan kesesuaian seperti mengikut set, sebaran waktu, penempatan waktu dan kemudahan bilik (b) Pihak pengurusan sekolah memastikan: i. guru mengajar mematuhi jadual waktu yang diluluskan (peruntukan masa dan mata pelajaran) ii. jadual waktu gantian disediakan
Jumlah Kekerapan Aspek 8.1.3 0 0 Skor 0 0 Jumlah Skor Aspek 8.1.3 27 0

1

1

1

1 1 1

1 1 5

3

0 15 12

8.1.4 Penyeliaan

Pengajaran dan Pembelajaran (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1987)

(a) Pihak pengurusan sekolah melaksanakan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran dengan: i. menyediakan jadual dan instrumen penyeliaan ii. berpandukan surat pekeliling iii. merekodkan penyeliaan iv. menggunakan maklum balas penyeliaan sebagai asas peningkatan keberkesanan P&P
Jumlah Kekerapan Aspek 8.1.4 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 8.1.4 12 1 1 1 0 0 1 3 2 8 1 1 1

8.1.5 Pusat Sumber Sekolah

(a) Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah (PSS) berfungsi dengan: i. mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS dan Jawatankuasa Kerja PSS dari semasa ke semasa
1

ELEMEN 8.1 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID 8.1.5 Pusat Sumber 8.1 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM Sekolah
No. Aspek Aspek No. Item Item 0

ii. menyediakan minit mesyuarat iii. menyediakan maklumat dan dokumen pengurusan PSS iv. menyediakan belanjawan tahunan PSS v. merancang program/projek/aktiviti/penggunaan PSS selaras dengan perancangan strategik sekolah vi. melaksanakan program/projek/aktiviti/penggunaan PSS selaras dengan perancangan yang disediakan vii. memantau pelaksanaan program/projek/aktiviti/ penggunaan PSS yang dijalankan viii. menilai impak program/projek/aktiviti/penggunaan PSS terhadap pembelajaran murid ix. melaksanakan penambahbaikan program/projek/aktiviti/ penggunaan PSS

Skor Sekolah 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 6 4 16

Jumlah Kekerapan Aspek 8.1.5 0 2 Skor 0 2 Jumlah Skor Aspek 8.1.5 26

8.1.6 Program Galakan Membaca

8.1.7 Jawatankuasa
Penilaian dan Peperiksaan

(a) Sekolah merancang program galakan membaca: i. mengambil kira koleksi bahan bacaan yang sedia ada ii. merancang penambahan koleksi bahan bacaan iii. mengambil kira tahap kebolehan murid iv. menentukan jadual pelaksanaan program (b) Sekolah melaksanakan program galakan membaca: i. mengikut jadual pelaksanaan yang disediakan ii. merekod pelaksanaan program dengan kemas kini (c) Sekolah melaksanakan pemantauan dan penilaian: i. secara berjadual ii. menjalankan penilaian impak iii. mengambil tindakan susulan untuk penambahbaikan (a) Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan: i. mengurus pelaksanaan Penilaian Kendalian Sekolah (PKSR/PKSM) ii. mengurus hal-hal berkaitan peperiksaan awam iii. menganalisis keputusan Penilaian Kendalian Sekolah (PKSR/PKSM) iv. menganalisis keputusan peperiksaan awam v. mengurus koleksi kertas-kertas soalan ujian/ peperiksaan dalaman dan luaran vi. memaklumkan analisis keputusan peperiksaan awam kepada AJK kurikulum sekolah
Jumlah Kekerapan Aspek 8.1.7 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 8.1.7 40

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 2 5 4 4

2 10 12 16

0 1 2 3 4 Jumlah Kekerapan Subelemen 8.1 2 12 10 19 19 Skor 0 12 20 57 76 Jumlah Skor Subelemen 8.1 165

ELEMEN 8.1 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID 8.2 :
No. Aspek Aspek Kokurikulum Sekolah No. Item

PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM
Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4 1 1 1 1

8.2.1 Jawatankuasa

(a) Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah berfungsi dengan: i. menetapkan dasar pelaksanaan kokurikulum ii. mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa iii. menyediakan minit mesyuarat (PKPA Bil. 2/1991) iv. melibatkan Guru Besar/Pengetua, semua Guru Penolong Kanan, Penyelaras Sukan & Permainan, Penyelaras Unit Beruniform dan Penyelaras Kelab & Persatuan Akademik v. menyediakan belanjawan tahunan bagi bidang kokurikulum dengan mengambil kira kos faedah dan penyertaan murid secara beramai-ramai vi. membuat ketetapan dari semasa ke semasa bagi menyelesaikan masalah-masalah kurikulum vii. merancang program/projek/aktiviti kokurikulum selaras dengan perancangan strategik sekolah viii. menyelaras pelaksanaan program/projek/aktiviti kokurikulum ix. memantau dan menilai keberkesanan program/projek/aktiviti kokurikulum sekolah x. melaksanakan penambahbaikan ke atas program/projek/aktiviti kokurikulum sekolah
Jumlah Kekerapan Aspek 8.2.1 Skor Jumlah Skor Aspek 8.2.1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 4 31 5 15

3 12

ELEMEN 8.2 : PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID 8.2 :
No. Aspek Aspek No. Item

PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM
Item (44) 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

8.2.2 Persatuan* mata pelajaran yang diajar di sekolah

(a) Sekolah merancang program/projek/aktiviti kelab dan persatuan akademik dengan mengambil kira: i. perancangan strategik ii. sukatan pelajaran dan perlembagaan kelab dan persatuan akademik iii. pengukuhan kurikulum (apa-apa yang dipelajari di bilik darjah) iv. potensi dan minat murid v. pembangunan sahsiah murid (b) Sekolah melaksanakan program/projek/aktiviti kelab dan persatuan akademik dengan:

1 1 1 1 1

i. memastikan setiap murid menganggotai kelab dan persatuan akademik ii. mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan iii. memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimum iv. mengambil kira pembangunan sahsiah murid (c) Sekolah menyelia program/projek/aktiviti kelab dan persatuan akademik dengan : i. merancang jadual penyeliaan ii. melibatkan Guru Besar/Pengetua/Semua Guru Penolong Kanan/Penyelia Petang iii. menyelia/menilai semua guru dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian iv. merekodkan hasil penyeliaan/penilaian v. membincangkan hasil penyeliaan dalam mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah vi. menggunakan maklum balas sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan dan penambahbaikan aktiviti kelab dan persatuan akademik (d) Guru penasihat kelab dan persatuan akademik menilai program/projek/aktiviti kelab dan persatuan akademik dengan : i. merujuk kepada perancangan program/ projek/ aktiviti kelab dan persatuan akademik ii. merujuk kepada pelaksanaan program/ projek/ aktiviti kelab dan persatuan akademik iii. membuat penilaian impak iv. mengambil tindakan penambahbaikan
Jumlah Kekerapan Aspek 8.2.2 Skor Jumlah Skor Aspek 8.2.2 0 0 0 0 1 1 7 14 52 10 30 2 8 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1

ELEMEN 8.2 : PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID 8.2 :
No. Aspek Aspek No. Item

PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM
Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

8.2.3 Badan Beruniform

(45) (a) Sekolah merancang program/projek/aktiviti badan beruniform dengan mengambil kira : i. perancangan strategik ii. sukatan pelajaran dan perlembagaan badan iii. beruniform kurikulum (apa-apa yang dipelajari di bilik pengukuhan darjah) iv. potensi dan minat murid v. pembangunan sahsiah murid (b) Sekolah melaksanakan program/projek/aktiviti badan beruniform dengan :

1 1 1 1 1

i. memastikan setiap murid menganggotai badan beruniform ii. mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan iii. memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimum iv. mengambilkira pembangunan sahsiah murid (c) Sekolah memantau program/projek/aktiviti badan beruniform dengan : i. merancang jadual penyeliaan ii. melibatkan Guru Besar/Pengetua/Guru Penolong Kanan (GPK)/GPK HEM/GPK Kokurikulum/Penyelia iii. Petang menyelia/menilai semua guru dari semasa ke semasa
1 1 1 1

1 1

1 1 1

mengikut kesesuaian iv. merekodkan hasil penyeliaan/penilaian v. membincangkan dapatan penyeliaan/penilaian dalam mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah vi. menggunakan maklum balas sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan dan penambahbaikan aktiviti badan beruniform (d) Guru penasihat badan beruniform menilai program/projek/aktiviti badan beruniform dengan :

1

i. merujuk kepada perancangan program/ projek/ aktiviti badan beruniform ii. merujuk kepada pelaksanaan program/projek/ aktiviti badan beruniform iii. membuat penilaian impak iv. mengambil tindakan penambahbaikan
Jumlah Kekerapan Aspek 8.2.3 Skor Jumlah Skor Aspek 8.2.3 0 0 0 0

1 1 1 1 7 14 52 10 30 2 8

ELEMEN 8.2 : PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID 8.2 :
No. Aspek Aspek No. Item

PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM
Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

(46)

8.2.4 Sukan dan Permainan

(a) Sekolah merancang program/projek/aktiviti sukan dan permainan dengan mengambil kira : i. perancangan strategik ii. sukatan pelajaran dan undang-undang sukan dan permainan iii. pengukuhan kurikulum (apa-apa yang dipelajari di bilik darjah) iv. potensi dan minat murid v. pembangunan sahsiah murid (b) Sekolah melaksanakan program/projek/aktiviti sukan dan permainan dengan :

1 1 1 1 1

i. memastikan setiap murid menganggotai pasukan sukan dan permainan ii. mengikut jadual pelaksanaan yang ditetapkan iii. memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimum iv. membangun sahsiah murid (c) Sekolah memantau program/projek/aktiviti sukan dan permainan dengan : i. merancang jadual penyeliaan/penilaian ii. melibatkan Guru Besar/Pengetua/semua Guru Penolong Kanan/Penyelia Petang iii. menyelia/menilai semua guru dari semasa ke semasa mengikut kesesuaian iv. merekodkan hasil penyeliaan/penilaian v. membincangkan dapatan penyeliaan/penilaian dalam mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah vi. menggunakan maklum balas sebagai asas untuk mengambil tindakan susulan dan penambahbaikan aktiviti sukan dan permainan (d) Guru penasihat sukan dan permainan menilai program/ projek/aktiviti sukan dan permainan dengan : i. merujuk kepada perancangan program/projek/aktiviti persatuan sukan dan permainan
1 1 1 1 1

1 1 1 1

1

1

ii. merujuk kepada pelaksanaan program/projek/aktiviti persatuan sukan dan permainan iii. membuat penilaian impak iv. mengambil tindakan penambahbaikan
ELEMEN 8.2 : PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

1 1 1

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID 8.2 :
No. Aspek Aspek No. Item

PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM
Item Jumlah Kekerapan Aspek 8.2.4 Skor Jumlah Skor Aspek 8.2.4 0 0 0 Skor Sekolah 1 2 3 4 0 0 7 10 14 30 52 2 8

0 1 0 Jumlah Kekerapan Subelemen 8.2 0 0 Skor 0 Jumlah Skor Subelemen 8.2 187

2 3 23 35 46 105

4 9 36

(47)

ELEMEN 8.2 : PENGURUSAN PROGRAM KOKURIKULUM

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID 8.3 : PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

8.3.1 Jawatankuasa Hal Ehwal Murid

(a) Jawatankuasa Hal Ehwal Murid (HEM) berfungsi dengan: i. menetapkan dasar pelaksanaan hal ehwal murid ii. mengadakan mesyuarat dari semasa ke semasa iii. menyediakan minit mesyuarat (PKPA Bil. 2/1991) iv. melibatkan Guru Besar/Pengetua, semua Guru Penolong Kanan, Penyelia Petang dan semua guru yang terlibat dengan pengurusan Hal Ehwal Murid v. menyediakan belanjawan tahunan bagi bidang HEM dengan mengambil kira kos faedah dan penglibatan semua murid vi. merancang program/projek/aktiviti HEM selaras dengan perancangan strategik sekolah vii. menyelaras pelaksanaan program/projek/aktiviti HEM viii. memantau dan menilai keberkesanan program/projek/aktiviti HEM ix. melaksanakan penambahbaikan terhadap program/projek/aktiviti HEM
Jumlah Kekerapan Aspek 8.3.1 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 8.3.1 0 0 0 0 31

1 1 1 1

1 1 1 1 1 5 15 4 16

8.3.2 Perkhidmatan (a) Pihak pengurusan sekolah menyediakan perkhidmatan Bimbingan dan bimbingan dan kaunseling dengan : Kaunseling i. mengadakan bilik/ruang bimbingan dan kaunseling ii. menyediakan kelengkapan yang diperlukan iii. merancang program/projek/aktiviti bimbingan dan kaunseling selaras dengan perancangan sekolah iv. melaksanakan program/projek/aktiviti bimbingan dan kaunseling v. memantau dan menilai keberkesanan program/projek/aktiviti bimbingan dan kaunseling vi. melaksanakan penambahbaikan terhadap program/projek/aktiviti bimbingan dan kasuneling
Jumlah Kekerapan Aspek 8.3.2 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 8.3.2 0 0 0 0 21

1 1 1 1 1 1 3 9 3 12

(48)
ELEMEN 8.3 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID 8.3 : PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

8.3.3 Sistem Kawalan Keselamatan Murid (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1999)

(a)

Pihak pengurusan sekolah mempunyai ciri-ciri asas keselamatan:
1 1 1 1 1

i. alat pemadam api yang berfungsi diletakkan ditempat strategik ii. mempamerkan pelan laluan kecemasan disetiap kelas dan bilk khas iii. kawad kecemasan (fire drill) dijalankan iv. menyediakan sistem kawalan keselamatn sekolah v. menyediakan jadual tugas pengawal keselamatan (b) Sekolah mempunyai sistem kawalan keselamatan murid: i. di dalam bilik darjah (termasuk makmal, bengkel dan bilik-bilik khas) ii. di luar bilik darjah di kawasan sekolah iii. semasa mengikuti aktiviti pendidikan di luar sekolah (langkah pencegahan
dan keselamatan seperti semasa lawatan sambil belajar)

1 1 1

(c) Sekolah memberi penekanan terhadap keselamatan murid di luar kawasan sekolah dengan: i. menekankan langkah-langkah keselamatan murid semasa dalam perjalanan pergi dan balik sekolah ii. mengadakan kerjasama dengan ibu bapa dan pihak berkuasa yang lain untuk memantapkan keselamatan murid iii. memastikan kawasan laluan murid selamat dengan kerjasama pihak berkuasa yang lain
Jumlah Kekerapan Aspek 8.3.3 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 8.3.3 0 0 0 0 41 1 3 9 8 32 1 1

8.3.4 PerkhidmatanK (a) Sekolah menyediakan perkhidmatan kesihatan murid esihatan Murid dengan : i. menyediakan ruang/bilik rawatan/klinik untuk Klinik Bergerak Jabatan Kesihatan ii. menyediakan ruang/bilik rawatan/kecemasan dan peralatan untuk murid yang sakit iii. memastikan kekemasan dan kebersihan bilik rawatan/kecemasan dan klinik (jika ada) iv. melaksanakan pengesanan awal tahap kesihatan murid v. merancang program/projek/aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid vi. melaksana program/projek/aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid selaras dengan perancangan vii. memantau dan menilai keberkesanan program/ projek/ aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid viii. mengambil tindakan penambahbaikan program/projek/aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid
Jumlah Kekerapan Aspek 8.3.4 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 8.3.4 0 0 0 0 30

1 1 1 1 1 1 1 1 2 6 6 24

ELEMEN 8.3 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL MURID 8.3 : PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID
No. Aspek Aspek No. Item Item (49) 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

8.3.5 Skim Pinjaman (a) Sekolah mengurus skim pinjaman buku teks dengan : Buku Teks i. memastikan bilik operasi SPBT kemas dan bersih (SPBT) ii. memproses permohonan dan pinjaman SPBT iii. menyelenggara stok SPBT dengan kemas kini iv. membuat hapuskira dan pelupusan buku teks mengikut keperluan v. menegaskan penjagaan buku SPBT oleh murid
Jumlah Kekerapan Aspek 8.3.5 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 8.3.5 0 0 0 0 19

1 1 1 1 1 1 3 4 16

8.3.6 Pengurusan Disiplin Murid

(a) Sekolah mengurus disiplin murid dengan: i. menyediakan peraturan-peraturan dan panduan tatatertib murid sekolah ii. menentukan prosedur tindakan kes disiplin murid iii. memastikan pengawas sekolah atau pemimpin murid berfungsi iv. menguatkuasakan peraturan sekolah v. mengenalpasti murid yang perlu diberi perhatian khas untuk tujuan pemajuan, pengukuhan, bimbingan , pencegahan dan pemulihan. vi. merancang program pemajuan, pengukuhan, bimbingan dan pencegahan disiplin. vii. melaksanakan program pemajuan, pengukuhan, bimbingan dan pencegahan disiplin. viii. memantau pemajuan disiplin murid
Jumlah Kekerapan Aspek 8.3.6 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 8.3.6 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 0 4 0 12 28 4 16

8.3.7 Biasiswa dan Bantuan Lain

(a) Sekolah mengurus hal-hal yang berkaitan dengan biasiswa dan bantuan lain dengan: i. mengenal pasti murid yang layak ii. memproses permohonan biasiswa murid (mengedar borang, menyemak, menilai dan memperaku permohonan) iii. mengagih dan mengawal penggunaan biasiswa/bantuan kepada murid yang berkenaan iv. memantau prestasi pemegang biasiswa dan mengambil tindakan yang sewajarnya sesuai dengan syarat penajaan
Jumlah Kekerapan Aspek 8.3.7 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 8.3.7 0 0 0 0 15

1 1

1 1 1 3 3 12

8.3.8 Rancangan Makanan Tambahan (RMT)

(a) Pihak pengurusan sekolah mengurus RMT dengan : i. mengenal pasti murid yang layak ii. memantau pelaksanaan RMT (program, kualiti makanan, impak program)
Jumlah Kekerapan Aspek 8.3.8 0 Skor 0 0 0 0 0 0 0 TB TB 0 0

ELEMEN 8.3 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

8.3.8 Rancangan DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN Makanan ELEMEN 8 : PENGURUSAN PROGRAM KURIKULUM, KOKURIKULUM DAN HAL EHWAL Tambahan MURID (RMT) 8.3 : PENGURUSAN PROGRAM HAL EHWAL MURID
No. Aspek Aspek No. Item Item Jumlah Skor Aspek 8.3.8 0 Skor Sekolah 1 2 3 4 0

8.3.9 Projek susu (a) Pihak pengurusan sekolah mengurus projek susu sekolah sekolah dengan : (sekolah i. mengenal pasti murid yang layak rendah sahaja) ii. memantau pelaksanaan RMT (program, kualiti makanan, impak program) Jumlah Kekerapan Aspek 8.3.8 0
Skor 0 Jumlah Skor Aspek 8.3.9 0 Jumlah Kekerapan Subelemen 8.3 0 Skor 0 Jumlah Skor Subelemen 8.3 185 0 Jumlah Kekerapan Subelemen 8 2 Skor 0 Jumlah Skor Subelemen 8 537

TB TB 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 3 0 0 4

19 32 57 128 3 4

12 33 73 60 12 66 219 240

(50)

ELEMEN 8.3 : PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

JNS IP/Negeri/Zon

Bilangan Guru

JNS

0

NKP/I.C. Guru → Nama Guru
Skor Sekolah 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DIMENSI 3 : ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
No. Aspek Aspek
No. Item


4
1 2 3 0 2 2 0 4 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 96 1 1 0 3 1 1 2 0 0 9
Purata

Item

1
1 1 2 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 2 0 1 1 12

3
4 3 7 6 4 4 2 16 5 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4 1 4 3 4 5 5 33

9.1 Rancangan

(a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan : i. berdasarkan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran 2.8 3.0 2.9 3.0 3.3 3.3 2.0 2.9 2.7 2.7 2.7 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.8 3.0 2.7 3.2 3.0 2.8 3.3 2.8 2.8 2.9

Pelajaran Tahunan (Surat Pekeliling Rancangan 9.2 Ikhtisas Bil. 3/1999) Pelajaran Harian (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999)

terkini ii. merangkumi sepanjang tahun persekolahan semasa Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.1
(a) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian dengan : i. mengambil kira tahap kebolehan dan keupayaan murid (b) Guru menyediakan Rancangan Pelajaran Harian yang i. mengandungi sekurang-kurangnya: objektif/hasil pembelajaran (dinyatakan dalam bentuk perlakuan, ii. boleh diukur bagaimana hendakpengetahuan dan kemahiran yang aktiviti (cara serta merangkumi mencapai objektif, bersesuaian iii. dengan keupayaan kendiridan peruntukan (terhadap pencapaian membuat penilaian murid secara bertulis masa)

perlu dikuasai)

9.3 Set Induksi

9.4 Penyampaian/

Perkembangan Pelajaran

objektif pengajaran danJumlah Kekerapan dan Puratapasti pembelajaran untuk mengenal Aspek 9.2 kelemahan dan kekuatan murid serta merancang dan melakukan (a) Guru melaksanakan set induksi yang : penambahbaikan) i. menarik perhatian dan merangsang minat murid ii. menjurus ke arah kesediaan minda murid (seperti dikaitkan dengan pelajaran lepas, isu semasa dan persekitaran) Aspek 9.3 Jumlah Kekerapan dan Purata (a) Guru menyampaikan pengajaran dengan : i. menerangkan konsep daripada mudah kepada kompleks ii. menghubungkaitkan pengajaran dengan kehidupan harian murid iii. menggunakan bahasa (laras dan istilah) yang tepat iv. menjalankan aktiviti yang memperlihatkan pemeringkatan dan v. perkembanganmasa dengan optimum menggunakan pengajaran vi. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai vii. menggunakan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan viii. menggunakan pendekatan dan kaedah berpusatkan murid ix. melaksanakan aktiviti mengikut tahap kebolehan murid x. melaksanakan aktiviti yang mengambil kira pelbagai kecerdasan xi. (verbal-linguistik, muzik, logik-matematik, interpersonal, melaksanakan aktiviti yang melibatkan pelbagai deria intrapersonal, visual-ruang, kinestetik, naturalis) xii. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran xiii. secara berdikari tanpa bergantung kepada arahan guru menerapkan kemahiran berfikir
xiv. melaksanakan pendekatan integrasi merentas kurikulum (bahasa,

9.5 Teknik Penyoalan Guru

perpaduan, jati diri, kesihatan, kekeluargaan) xvi. penilaian berterusan dalam penganjaran dan pembelajaran Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.4 (a) Guru menyoal murid dengan : i. mengemukakan soalan mengikut pelbagai aras kognitif (contohnya ii. berdasarkan taksonomidari mudah ke sukar menyusun aras soalan Bloom) iii. mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah iv. mengemukakan soalan yang jelas maksudnya dan boleh difahami v. menyebarkan soalan ke seluruh kelas vi. memberi masa untuk murid berfikir vii. mencungkil jawapan daripada murid viii. mengalih arah soalan kepada murid-murid lain ix. memberi respons yang sesuai terhadap jawapan murid Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.5

alam sekitar, sains dan teknologi, nilai murni, patriotisme, xv. fleksibel mengikut situasi

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pn Sabariah bt Liman

731115115270

1

3 3

3 3 4 3

3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 4 3 4 4 3 4 3 3

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

JNS IP/Negeri/Zon

Bilangan Guru

JNS

0

NKP/I.C. Guru → Nama Guru
Skor Sekolah 0 1 2 3 4
Purata

PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DIMENSI 3 : ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
No. Aspek Aspek
No. Item

Item

No. Aspek

Aspek

No. Item

Item

Skor Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4 1 2 0 0 3 2 2 0 0 3 7 0 0 0 2 2 2 3 2 0 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 14 4 3 3 5 15 4 4 5 6 2 21 5 4 9 3 4 4 3 3 6 2 22 4 5 6 4 6 4 6 6 6 6 49 0 0 0 0 1 1 3 1 6 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 0 0 0 1 0 0 1 Purata

9.6 Penglibatan Murid

(a) Murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran dengan : i. membawa peralatan atau bahan yang diperlukan (jika berkenaan) ii. membuat persediaan awal iii. membuat catatan daripada pengajaran guru (jika berkenaan) iv. mengemukakan soalan/pendapat secara spontan v. membuat rujukan spontan (jika berkenaan) vi. menjalankan aktiviti yang dirancang oleh guru vii. berinteraksi secara aktif dengan guru, murid lain dan bahan viii. memberi respons yang sesuai terhadap soalan dan latihan ix. menunjukkan kemahiran melaksanakan gerak kerja kumpulan (jika

TB
4.0 ### 4 4.0 ### 4 4.0 ### 4 4.0 ### 4 4.0 ###tb 4.0 ### 4 4.0 ### 4 4.0 ### 4 4.0 ### 4 4.0 ### 2.8 2.7 2.8 2.8 3.0 2.8 3.5 3.2 3.1 2.7 2.7 2.7 3.0 2.0 2.6 3.2 3.3 3.3 Purata 2.7 2.7 2.5 2.8 3.0 2.2 2.6

9.7 Peneguhan

9.8 Latihan dan Tugasan

9.9 Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid

9.10 Penutupan

Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.6 (a) Guru memberi peneguhan terhadap pembelajaran murid dengan : i. memberi pujian secara lisan atau isyarat kepada perlakuan yang ii. baik mempelbagaikan perkataan, ungkapan atau isyarat peneguhan iii. bersesuaian dengan murid memberi teguran yang bersesuaian terhadap perlakuan negatif murid Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.7 (a) Latihan/tugasan (termasuk projek, kerja rumah) yang diberikan : i. mengikut keupayaan dan kebolehan murid ii. dipelbagaikan jenisnya iii. berkait dengan tajuk yang dipelajari iv. menekankan prosedur dan arahan dalam membuat tugasan Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.8 (a) Guru memeriksa latihan dan tugasan dengan : i. menunjukkan kesilapan murid ii. memeriksa dalam tempoh dan kekerapan yang munasabah iii. memberi ulasan yang membina iv. memberi penghargaan kepada hasil kerja yang baik v. memastikan murid membuat pembetulan Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.9 (a) Guru mengakhiri pengajaran dengan : i. membuat penutupan kognitif (rumusan dijalankan sama ada oleh ii. guru/murid atau membuat penilaian secara lisan/tulisan) membuat penutupan sosial (kenyataan yang mententeramkan emosi murid dan persediaan untuk pelajaran akan datang) 9.10 Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek
No. Item i. lengkap ii. kemas dan bersih iii. menepati masa iv. menepati format dan prosedur latihan dan tugasan v. membuat latihan dengan betul vi. membuat pembetulan bagi latihan yang salah

berkenaan)

No. Aspek

Aspek

Item

Skor Sekolah

9.11 Hasil Kerja Murid

(a) Murid melaksanakan latihan/tugasan dengan :

Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.11

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pn Sabariah bt Liman

731115115270

1

3 3 3

3 3 4 3

2 2 1 3 0

4 4

2 2 2 3 3 1

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

JNS IP/Negeri/Zon

Bilangan Guru

JNS

0

NKP/I.C. Guru → Nama Guru
Skor Sekolah 0 1 2 3 4
Purata

PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DIMENSI 3 : ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
No. Aspek Aspek
No. Item

Item

9.12 Pengurusan Kelas

(a) Guru menguruskan kelas dengan : i. memastikan wujud suasana yang kondusif untuk pengajaran dan ii. pembelajaran (contohnya bilik darjah bersih, kemas dan susunan memastikan kehadiran murid untuk belajar perabot sesuai dengan aktiviti) iii. memastikan kesediaan murid untuk belajar iv. mewujud dan memanfaatkan sudut mata pelajaran v. memastikan peraturan kelas dipatuhi Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.12 (a) Guru menyumbang kepada suasana pembelajaran yang kondusif i. dengan : sesuai, kemas dan bersih mematuhi arahan dan berpakaian ii. pekeliling yang mudah didekati dan sedia membantu bersifat mesra, sedang berkuatkuasa iii. mengenali semua murid dan prihatin terhadap keperluan mereka iv. berinteraksi secara sopan v. menggunakan nada suara yang sesuai vi. mewujudkan suasana riang yang merangsang pembelajaran vii. menepati masa Jumlah Kekerapan dan Purata Aspek 9.13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2

0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8

1 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2
46

5 4 5 2 5 21 1 1 4 1 2 2 1 12 3
179

0 1 1 0 1 3 5 5 2 5 4 4 5 30 4
204

2.8 3.0 3.2 1.8 3.2 2.8 3.8 3.8 3.3 3.8 3.7 3.7 3.8 3.7
Purata

9.13 Perwatakan Guru

Jumlah Kekerapan dan Purata Elemen 9

3.3

Min3.37

1453 % Tahap 1 25 35 50 70 80 90 1 2 3 4 5 6 7 Taraf Sangat Lemah Lemah Lemah
SEDERHANA HARAPAN CEMERLANG GEMILANG

% 84.2 1756Thp 6
Jumlah

TAHAP PENGAJARAN SEKOLAH TARAF PENGAJARAN SEKOLAH

5 0 5.83 CEM

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Pn Sabariah bt Liman

731115115270

1

3 4 4 0 4

4 4 4 4 4 4 4

0 0 0 0 1

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

650802106590

761124115341

ZURAINI BT HASSAN 720904045478

721106016597

761112056756 AHMAD BIN ABU

3 3

4 4

3 4

KMARUL Arifin bin Mohamad

SHAMSURI BIN DAUD

Sarina bt Bahari

1 1

3 3

3 3 3 1

3 4 4 2

3 4 3 2

3 3 3 1

3 3 3 3

3 2

3 3

3 3

1 2

3 3

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3 4 3 3 3 3 3

4 3 3 4 3 4 4 3 3

3 3 3 2 3 3 3 3 3

2 3 2 3 3 2 3 2 2

2 2 2 2 2 2 3 3 3

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

3

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

650802106590

761124115341

ZURAINI BT HASSAN 720904045478

721106016597

761112056756 AHMAD BIN ABU

tb 4 4 4 tb 4 4 4 4

4 4 tb 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

KMARUL Arifin bin Mohamad

SHAMSURI BIN DAUD

Sarina bt Bahari

4 4 tb 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 3 3

3 2 3

2 2 2

3 3 3

3 3 3

3 3 4 3

3 3 3 4

3 2 3 3

2 2 4 3

4 4 3 3

3 3 3 3 2

3 3 3 3 3

3 3 3 3 2

2 2 3 3 2

3 3 3 3 3

3 3

3 3

3 3

3 3

3 4

3 3 3 4 3 2

3 3 3 2 3 3

3 2 2 2 3 2

2 3 2 3 3 2

3 3 3 3 3 3

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

3

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

650802106590

761124115341

ZURAINI BT HASSAN 720904045478

721106016597

761112056756 ### 3.30 AHMAD BIN ABU

3 3 3 2 3

3 3 3 2 3

2 2 3 3 3

KMARUL Arifin bin Mohamad

SHAMSURI BIN DAUD

Sarina bt Bahari

3 3 3 1 3

3 3 3 3 3

4 4 3 4 4 4 4

4 4 3 4 4 4 4

4 4 3 4 4 4 4

4 4 4 4 3 3 4

3 3 3 3 3 3 3

3.36

3.48

3.27

3.08

###

3 ###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

###

84.0 87.0 81.8 77.1 ### 82.4 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

6

6

6

5

###

6

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

CEMERLANG

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

###

###

###

###

###

###

###

###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

77

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 100 101

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

77

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 100 101

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

77

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 100 101

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

###
###

###
###

### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

###

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

102 103 104 105

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

102 103 104 105

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

102 103 104 105

###
###

###
###

###
###

###
###

###

###

###

###

ELEMEN 9 : PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 10 : PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID
No. Aspek Aspek Tanggungjawab No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

10.1 Tugas dan

(a) Sekolah memastikan seramai mungkin murid diberi tugas dan tanggungjawab yang sesuai dengan kebolehan dan keupayaan dengan: i. menetapkan dasar untuk melibatkan seramai mungkin murid memegang tugas dan tanggungjawab (mewujudkan banyak peluang untuk murid memegang jawatan, menggalakkan semua murid terlibat, dan mengehadkan bilangan jawatan disandang oleh seseorang murid bagi memberi peluang kepada murid lain) ii. sekolah merekodkan tugas dan tanggungjawab yang dipegang oleh setiap murid
Jumlah Kekerapan Aspek 10.1 0 0 Skor 0 0 Jumlah Skor Aspek 10.1 5 1 2

1

1 1 3 0 0

10.2 Latihan dan Bimbingan

(a) Sekolah melatih dan membimbing murid dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan: i. menyediakan panduan bagi setiap bidang tugas ii. memantau murid melaksanakan tugas dan tanggungjawab iii. memberi panduan bagi menyelesaikan isu dan masalah
Jumlah Kekerapan Aspek 10.2 0 0 Skor 0 0 Jumlah Skor Aspek 10.2 6 1 1 1 3 6 0 0 0 0

10.3 Tunjuk Teladan

(a) Sekolah menunjukkan teladan kepada murid melalui : i. majlis pentauliahan dan penganugerahan kepada pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pembimbing rakan sebaya dan lain-lain ii. persembahan aktiviti oleh wakil sekolah iii. perlakuan positif dan kekemasan diri semua murid yang menyandang jawatan khas di sekolah iv. persekitaran sekolah yang mengamalkan konsep selamat, bersih, ceria, sihat dan mesra pengguna v. contoh yang baik oleh guru dalam semua aspek
Jumlah Kekerapan Aspek 10.3 0 0 Skor 0 0 Jumlah Skor Aspek 10.3 14 1 2 1 1 1 1 4 12 0 0 1

(55)

ELEMEN 10 : PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 10 : PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

10.4 Peluang, Persekitaran dan Kemudahan

(a) Sekolah menyediakan peluang, persekitaran dan kemudahan untuk membangun sahsiah murid dengan: i. menetapkan dasar untuk melibatkan seramai mungkin murid dalam aktiviti dan pertandingan yang dianjurkan di peringkat sekolah ii. menganjurkan pelbagai aktiviti dan pertandingan peringkat sekolah iii. menggalakkan persembahan murid di sekolah iv. mengalakkan murid mengendalikan sendiri program sekolah v. mempamerkan hasil kerja murid untuk meningkatkan keyakinan diri dan menghargai usaha murid
Jumlah Kekerapan Aspek 10.4 0 0 Skor 0 0 Jumlah Skor Aspek 10.4 14 1 2 1 1 1 1 1 4 12 0 0

10.5 Penghargaan dan Pengiktirafan

(a) Sekolah mengadakan sistem penghargaan dan pengiktirafan untuk murid dengan: i. menetapkan dasar memberi penghargaan dan pengiktirafan ii. mempelbagaikan bentuk penghargaan (seperti pemberian sijil, hadiah, menyertai lawatan dan jamuan) iii. merekodkan penghargaan dan pengiktirafan iv. menghebahkan penghargaan dan pengiktirafan yang telah diberikan
Jumlah Kekerapan Aspek 10.5

1 1 1 1

0 0 0 4 0 Skor 0 0 0 12 0 Jumlah Skor Aspek 10.5 12

10.6 Penghargaan dan Pengiktirafan

(a) Sekolah menangani perlakuan negetif murid dengan cara: i. memberi nasihat dan tegoran membina ii. memantau terhadap keakuran murid terhadap nasihat dan tegoran iii. mewujudkan maknisme bagi mengesan, mencegah, membentras dan merawat pelakuan nagetif murid
Jumlah Kekerapan Aspek 10.6

1 1 1

0 0 1 2 0 Skor 0 0 2 6 0 Jumlah Skor Aspek 10.5 8 0 1 0 0 2 7 59 3 15 4 0 0

Jumlah Kekerapan Elemen 10 0 Skor 0 Jumlah Skor Elemen 10

14 45

(58)
ELEMEN 10 : PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 11 : PENILAIAN PENCAPAIAN MURID
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

11.1 Penilaian Pencapaian Murid Dalam Bidang Akademik

(a) Sekolah menilai pencapaian murid dalam bidang akademik dengan: i. membina soalan ujian/peperiksaan menggunakan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) ii. membina instrumen penilaian untuk menilai secara pemerhatian dan lisan iii. melaksanakan penilaian dengan kaedah pemerhatian, lisan dan penulisan iv. merekodkan pencapaian murid dalam bentuk markah ujian/peperiksaan dan mengulas tahap penguasaan hasil pembelajaran (merangkumi domain kognitif, afektif dan psikomotor) v. menganalisis pencapaian murid untuk mengenal pasti murid yang telah/belum menguasai hasil pembelajaran yang dijangkakan vi. menganalisis pencapaian murid untuk mengenal pasti konsep yang telah/belum difahami vii. menganalisis kebolehan murid menjawab pelbagai jenis soalan (soalan aneka pilihan, berstruktur, esei) viii. melapor hasil pencapaian murid kepada pihak yang berkenaan (murid sendiri, ketua panitia, jawatankuasa kurikulum, ibu bapa murid dan pihak lain yang memerlukan) ix. merancang dan mengambil tindakan susulan di peringkat kelas, panitia dan jawatankuasa kurikulum
Jumlah Kekerapan Aspek 11.1

1 1 1

1

1 1 1

1

1

0 1 3 5 0 Skor 0 1 6 15 0 Jumlah Skor Aspek 11.1 22

11.2 Penilaian Pencapaian Murid Dalam Bidang Kokurikulum

(a) Sekolah menilai pencapaian murid dalam kokurikulum dengan: i. mengambil kira kehadiran, penglibatan, sumbangan dan kejayaan murid seperti yang tercatat dalam Rekod / Kad Gerko (Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1986) ii. mengesan pembangunan kognitif, afektif dan psikomotor yang dinilai menggunakan instrumen atau cara tertentu

1

1

1 iii. merekod dan menganalisis hasil penilaian iv. menggunakan hasil penilaian untuk langkah 1 penambahbaikan v. melapor hasil pencapaian murid kepada pihak yang berkenaan (murid sendiri, jawatan kuasa 1 Jumlah Kekerapan Aspek 11.2 0 0 1 4 0 Skor 0 0 2 12 0 Jumlah Skor Aspek 11.2 14

(57)

ELEMEN 11 : PENILAIAN PENCAPAIAN MURID

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN ELEMEN 11 : PENILAIAN PENCAPAIAN MURID
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

11.3 Penilaian Pencapaian Sahsiah Murid

(a) Sekolah menilai pencapaian sahsiah murid dengan: i. mengambil kira sumbangan, penglibatan, penyertaan dan kejayaan murid seperti yang tercatat dalam laporan disiplin, kad kemajuan akademik, rekod gerko dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan ii. mengesan pembangunan kognitif, afektif dan psikomotor yang
dinilai menggunakan instrumen atau cara tertentu

1

1 1

iii. merekod semua maklum balas yang diterima ke dalam buku/kad profil murid/Kad 001/Kad 002 iv. memberi maklum balas kepada pihak yang berkenaan (murid sendiri, Jawatankuasa Kurikulum, Jawatankuasa Kokurikulum, Jawatankuasa Hal Ehwal Murid, guru kelas dan ibu bapa) untuk tindakan v. menggunakan maklum balas yang diperoleh untuk tindakan penambahbaikan

1

1

Jumlah Kekerapan Aspek 11.3 0 0 3 2 0 Skor 0 0 6 6 0 Jumlah Skor Aspek 11.3 12 0 1 2 3 4 Jumlah Kekerapan Elemen 11 0 1 7 11 0 Skor 0 1 14 33 0 Jumlah Skor Elemen 11 48

(58)

ELEMEN 11 : PENILAIAN PENCAPAIAN MURID

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.1 :
No. Aspek Aspek Watak, Konsep Diri,dan Patriotisme No. Item

KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA)
Item konsep diri yang positif untuk menjadi warga negara yang patriotik dengan berkemampuan: pembantu guru, ketua kelas dan rakan sekelas TB TB 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

12.1.1 Sifat Peribadi,

(a) Murid memperlihatkan sifat peribadi, perwatakan dan

i. menerangkan cara menghormati guru besar, guru, ii. mengenali dan menghormati pemimpin setempat (seperti
ketua kampung, ketua masyarakat dan ketua penduduk)

iii. mengenali dan menghormati pemimpin peringkat negeri

(gelaran jawatan dan nama DYMM Sultan/Raja, TYT YDP Negeri dan YAB Menteri Besar/Ketua Menteri) kebangsaan (gelaran jawatan dan nama DYMM SPB YDP Agong, YAB Perdana Menteri, YAB Timbalan Perdana Menteri dan YB Menteri Pendidikan) Raja/Sultan, TYT YDP Negeri, YAB Perdana Menteri, YAB Menteri Besar, YAB Ketua Menteri, YB Menteri Pendidikan dan sebagainya.

TB

iv. mengenali dan menghormati pemimpin peringkat

TB

v. boleh menamakan gelaran pemimpin seperti DYMM

TB

Malaysia vii. menyanyikan dan menghormati lagu negeri dan lagu kebangsaan viii. menunjuk Malaysia dalam peta dunia ix. menyatakan keistimewaan yang terdapat di Malaysia seperti mercu tanda kejayaan negara, tempat dan bangunan bersejarah, pusat pelancongan, tokoh negara dan hasil negara

vi. mengenal dan menghormati bendera negeri dan bendera

TB TB TB TB

x. mengecam simbol yang melambangkan peraturan dan
undang-undang seperti undang-undang jalan raya dan kawasan-kawasan merbahaya

TB TB TB TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

xi. menyatakan dan mematuhi peraturan kelas dan sekolah xii. menyatakan dan mematuhi peraturan dan undang-undang
negara (sesuai dengan tahap)

xiii. menjaga kebersihan di bilik darjah dan persekitaran
Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.1 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.1

(59)

ELEMEN 12 (12.1) : PENCAPAIAN MURID PRASEKOLAH

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.1 :
No. Aspek Aspek No. Item

KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA)
Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

12.1.2 Rukun Iman

(a) Murid beragama Islam mengetahui rukun Iman dengan berkemampuan : i. menyebut 6 Rukun Iman ii. menyebut 9 sifat wajib Allah iii. menyebut perkara-perkara yang disuruh Allah iv. menyebut perkara-perkara yang ditegah Allah v. menghafaz zikrullah vi. menyebut nama dan tugas 10 Malaikat yang wajib diketahui vii. menyatakan nama 4 Kitab yang wajib diketahui viii. menerangkan cara-cara menghormati al-Quran ix. menyatakan nama 25 Rasul pilihan x. menyebut 4 sifat wajib bagi Rasul xi. menceritakan kelebihan Rasul xii. menyebut selawat ke atas Rasulullah SAW xiii. menceritakan tentang wujudnya Hari Akhirat xiv. menceritakan keistimewaan syurga xv. menceritakan kesengsaraan di neraka xvi. menyatakan keyakinan tentang Qadak dan Qadar
Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.2 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.2 0 0 0 0 0 0 0

TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB 0 0 0 0

12.1.3 Rukun Islam

(a) Murid beragama Islam mengetahui rukun Islam dengan berkemampuan : i. menyatakan 5 Rukun Islam ii. menyebut dua kalimah syahadah dan maknanya iii. melakukan wuduk dengan betul iv. menyatakan nama dan masa setiap waktu solat v. menyatakan bilangan rakaat solat 5 waktu vi. membaca dan menghafaz ayat-ayat dalam solat vii. melakukan solat bersendirian dengan betul viii. melakukan solat berjemaah dengan betul ix. menceritakan kewajipan berpuasa (bulan wajib berpuasa, kebaikan berpuasa dan amalan-amalan yang dituntut dalam bulan puasa) x. menyatakan masa membayar fitrah xi. menyatakan tujuan membayar zakat xii. menyatakan masa dan tempat menunaikan ibadah xiii. haji menyatakan sambutan Hari Raya Haji di tempat sendiri dan kaitannya dengan ibadah haji
Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.3 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.3 0 0 0 0 0 0 0

TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB 0 0 0 0

(60)
ELEMEN 12 (12.1) : PENCAPAIAN MURID PRASEKOLAH

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.1 :
No. Aspek Aspek No. Item

KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA)
Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

12.1.4 Sirah Rasulullah

(a) Murid beragama Islam mengetahui Sirah Rasulullah dengan berkemampuan : i. menceritakan peristiwa kelahiran Rasulullah SAW ii. menamakan ahli-ahli keluarga Rasulullah SAW yang terdekat iii. menceritakan peristiwa penting dalam kehidupan Rasulullah SAW
Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.4 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.4 0 0 0 0 0 0 0

TB TB TB 0 0 0 0

12.1.5 Adab

(a) Murid beragama Islam boleh : i. melakukan amalan harian mengikut adab Islam (membaca Bismillah, Alhamdulillah, bersuci, adab dalam masjid, adab makan minum dan sebagainya) ii. menghafaz doa untuk ibu bapa, guru, serta muslimin dan muslimat. iii. menerangkan cara menghormati ibu bapa, guru dan pemimpin
Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.5 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.5 0 0 0 0 0 0 0

TB

TB TB 0 0 0 0

12.1.6 Pendidikan al- (a) Murid beragama Islam mengetahui asas pendidikan Quran Al-Quran dengan berkemampuan : i. mengenal dan mengecam bunyi vokal mengikut tanda bacaan (baris atas, baris bawah, baris depan, baris dua di atas, baris dua di bawah, baris dua di depan, tanda mati, dan sabdu) mengenal bentuk huruf, mengecam bunyi dan ii. menyebut huruf hijaiyah mengenal dan menyebut 6 bentuk huruf jawi yang iii. tidak terdapat dalam huruf hijaiyah iv. menghafaz surah Al-Fatihah (Surah 1) v. menghafaz surah An-Naas (Surah 114) vi. menghafaz surah Al-Falaq (Surah 113) vii. menghafaz surah Al-Ikhlas (Surah 112) viii. menghafaz surah Al-Lahab (Surah 111) ix. menghafaz surah An-Nasr (Surah 110) x. menghafaz surah Al-Asr (Surah 103)
Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.6 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.6 0 0 0 0 0 0 0

TB

TB TB TB TB TB TB TB TB TB 0 0 0 0

ELEMEN 12 (12.1) : PENCAPAIAN MURID PRASEKOLAH

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.1 :
No. Aspek Aspek No. Item

KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA)
Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

(61)

12.1.7 Amalan Nilai Murni

(a) Murid secara keseluruhannya boleh : i. menyatakan kepercayaan kepada Tuhan ii. menyatakan bahawa manusia adalah ciptaan Tuhan iii. membezakan ciptaan Tuhan dan rekaan manusia iv. menyatakan alam ini ada penciptaNya v. menyatakan kepentingan menjaga kebersihan vi. mengamalkan kebersihan diri dan pakaian vii. bertutur dengan bahasa yang sopan viii. menunjukkan sifat rajin dan bertanggungjawab ix. mengenal pasti situasi yang boleh membahayakan keselamatan diri x. menunjukkan sifat jujur xi. mengurus diri sendiri tanpa bantuan xii. berani bertanya dan memberi maklum balas xiii. memberi bantuan kepada orang lain xiv. mengamalkan sikap adil dalam aktiviti harian xv. mematuhi arahan guru atau ketua kumpulan xvi. bersedia menunggu giliran xvii. bersedia menghadapi sesuatu keadaan atau peristiwa yang kurang selesa xviii. menghormati ahli keluarga xix bertanggungjawab terhadap keluarga xx. hormat-menghormati orang dewasa, rakan dan masyarakat xxi bergaul mesra dengan rakan (tolong menolong dan bertolak ansur)
Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.7 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.7 0 0 0 0 0 0 0

TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB 0 0 0 0

12.1.8 Kemahiran (a) Murid menguasai kemahiran berbahasa dalam berbahasa bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan dengan dalam bahasa berkemampuan : Melayu i. membezakan pelbagai jenis bunyi sebagai ii. memahami apa yang didengar Bahasa iii. menyebut bunyi dan perkataan dengan betul Kebangsaan iv. menyatakan pemikiran dan perasaan secara berkesan dan bertatasusila v. mengucapkan apa yang tertulis dan bercetak vi. memahami makna perkataan atau ayat yang dibaca vii. menulis huruf viii. menulis perkataan ix. menulis ayat mudah
ELEMEN 12 (12.1) : PENCAPAIAN MURID PRASEKOLAH

TB TB TB TB TB TB TB TB TB

Melayu sebagai Bahasa INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD Kebangsaan DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.1 :
No. Aspek Aspek No. Item

KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA)
Item Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.8 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.8 0 0 0 Skor Sekolah 1 2 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(62)

12.1.9 Kemahiran (a) Murid menguasai kemahiran berbahasa dalam berbahasa bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dengan dalam bahasa berkemampuan : Inggeris i. membezakan pelbagai jenis bunyi sebagai ii. memahami apa yang didengar bahasa kedua iii. menyebut bunyi dan perkataan dengan betul iv. menyatakan pemikiran dan perasaan secara berkesan dan bertatasusila v. mengucapkan apa yang tertulis dan bercetak vi. memahami makna perkataan atau ayat yang dibaca vii. menulis huruf viii. menulis perkataan ix. menulis ayat mudah
Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.9 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.9 0 0 0 0 0 0 0

TB TB TB TB TB TB TB TB TB 0 0 0 0

12.1.10 Kemahiran (a) Murid menguasai kemahiran berbahasa dalam berbahasa bahasa Cina sebagai bahasa pengantar dengan dalam bahasa berkemampuan : Cina sebagai i. membezakan pelbagai jenis bunyi bahasa ii. memahami apa yang didengar pengantar di iii. menyebut bunyi dan perkataan dengan betul SJKC iv. menyatakan pemikiran dan perasaan secara (Prasekolah berkesan dan bertatasusila SJKC) v. mengucapkan apa yang tertulis dan bercetak vi. memahami makna perkataan atau ayat yang dibaca vii. menulis huruf/karektor viii. menulis perkataan ix. menulis ayat mudah
Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.10 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

tb tb tb tb tb tb tb tb tb 0 0

12.1.11 Kemahiran

berbahasa dalam bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar di SJKT (Prasekolah SJKT)

(a) Murid menguasai kemahiran berbahasa dalam bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar dengan berkemampuan : i. boleh membezakan pelbagai jenis bunyi ii. boleh memahami apa yang didengar iii. boleh menyebut bunyi dan perkataan dengan betul
tb tb tb

ELEMEN 12 (12.1) : PENCAPAIAN MURID PRASEKOLAH

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

12.1.11 Kemahiran DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID berbahasa
dalam bahasa : ELEMEN 12 Tamil sebagai KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH bahasa pengantar di 12.1 : KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA) SJKT Skor Sekolah No. No. (Prasekolah Aspek Item Aspek Item 0 1 2 3 4 SJKT)

iv. dapat menyatakan pemikiran dan perasaan secara berkesan dan bertatasusila v. boleh mengucapkan apa yang tertulis dan bercetak

tb tb tb tb tb tb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

vi. memahami makna perkataan atau ayat yang dibaca vii. boleh menulis huruf/karektor viii. boleh menulis perkataan ix boleh menulis ayat mudah
Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.11 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.11 (63)

12.1.12 Perkembangan
Kognitif

(a) Murid memperlihatkan perkembangan kognitif dengan berkemampuan : i. mengelas objek mengikut ciri ii. mengumpul objek mengikut dimensi iii. menyusun objek mengikut dimensi iv. mengumpul objek mengikut urutan v. menyusun objek mengikut urutan vi. menyatakan kedudukan objek dalam ruang vii. memadankan nombor dengan bilangan objek viii. menunjukkan sikap ingin tahu tentang sesuatu fenomena alam ix. menunjukkan sikap suka menyiasat secara saintifik [melalui aktiviti seperti memerhati, membanding dan membeza, mengukur, meramal dan membuat inferens (sesuai dengan tahap)]
Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.12 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TB TB TB TB TB TB TB TB

TB

0 0

12.1.13 Perkembangan
Psikomotor

(a) Murid memperlihatkan perkembangan psikomotor dengan berkemampuan : i. melakukan gerakan motor halus ii. melakukan gerakan motor kasar iii. mengamalkan cara hidup sihat dari segi pemakanan iv. mengamalkan cara hidup sihat dari segi kebersihan v. diri mengenal pasti objek dan situasi yang vi. membahayakan diri mengambil langkah-langkah perlu untuk bertindak menyelamatkan diri daripada bahaya
Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.13 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.1.14 Perkembangan
Sosioemosi

(a) Murid memperlihatkan perkembangan sosioemosi dengan : i. yakin melaksanakan tugas harian ii. boleh mengurus emosi diri sendiri

TB TB

ELEMEN 12 (12.1) : PENCAPAIAN MURID PRASEKOLAH

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : 12.1.14 Perkembangan
Sosioemosi Aspek No. Aspek

KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.1 :
No. Item

KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA)
Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4 TB TB TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.14

iii. mendengar sepenuh perhatian ketika orang lain bercakap iv. menunjukkan kemesraan kepada rakan v. bersikap positif terhadap pembelajaran
Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.14

(64)

12.1.15 Daya Kreativiti dan Estetika

(a) Murid memperlihatkan daya kreativiti dan estetika dengan berkemampuan : i. mengenal dan mengecam keadaan alam menggunakan deria ii. menunjukkan rasa ingin tahu mengenai perubahan persekitaran iii. menyatakan perasaan sendiri terhadap unsur-unsur keindahan alam secara lisan dan perlakuan iv. menunjukkan kesyukuran kepada Tuhan tentang keindahan alam sekitar v. menghasilkan lukisan dan kraftangan dengan menggunakan pelbagai bahan secara kreatif vi. memperlihatkan apresiasi terhadap muzik
Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.15 Skor Jumlah Skor Aspek 12.1.15 0 Jumlah Kekerapan Subelemen 12.1 Skor Jumlah Skor Subelemen 12.1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 0 0 TB TB TB TB TB TB 0 0

ELEMEN 12 (12.1) : PENCAPAIAN MURID PRASEKOLAH

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.1 :
No. Aspek Aspek No. Item

KEMENJADIAN MURID PRASEKOLAH (TAHUN SEMASA)
Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

(65)

ELEMEN 12 (12.1) : PENCAPAIAN MURID PRASEKOLAH

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.2 : PENCAPAIAN AKADEMIK MURID SEKOLAH RENDAH
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

12.2.1 PKSR Tahun 1 hingga Tahun 6 Terkini

(a) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam semua mata pelajaran PKSR terkini
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : 75.00 % dan lebih 50.00 % hingga 74.99 % 30.00 % hingga 49.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 29.99 % 0.00 % TB

(b) Peratus murid mendapat gred A dalam semua mata pelajaran PKSR terkini
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 25.00 % dan lebih 6.00 % hingga 24.99 % 3.00 % hingga 5.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 2.99 % 0.00 % : : : : GPS GPS GPS GPS 1.00 2.01 3.01 4.01 hingga hingga hingga hingga 2.00 3.00 4.00 5.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.1.1 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 12.1.1 TB

(c) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKSR terkini
TB

0 0

0 0 0 0 0

0 0

12.2.2 Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) Terkini

(a) Peratus calon mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam semua mata pelajaran UPSR terkini.
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : 75.00 % dan lebih 50.00 % hingga 74.99 % 30.00 % hingga 49.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 29.99 % 0.00 % TB

(b) Peratus calon mendapat gred A dalam semua mata pelajaran UPSR terkini.
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 25.00 % dan lebih 6.00 % hingga 24.99 % 3.00 % hingga 5.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 2.99 % 0.00 % : : : : GPS GPS GPS GPS 1.00 2.01 3.01 4.01 hingga hingga hingga hingga 2.00 3.00 4.00 5.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.2.2 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 12.2.2 TB

(c) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam UPSR terkini
TB

0 0

0 0 0 0 0

0 0

0 1 2 3 4 0 Jumlah Kekerapan Subelemen 12.2 0 0 0 0 Skor 0 0 0 0 0 Jumlah Skor Subelemen 12.2 0

ELEMEN 12 (12.2) : PENCAPAIAN AKADEMIK MURID SEKOLAH RENDAH

(66)

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.3 : PENCAPAIAN AKADEMIK MURID PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 3
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

12.3.1 PKSM

Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 3 terkini:

(a) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya Gred D dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 3 yang terkini
Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Skor 0 : : : : : 75.00 % dan lebih 50.00 % hingga 74.99 % 30.00 % hingga 49.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 29.99 % 0.00 % 1

(b) Peratus murid mendapat gred A dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 3 yang terkini
Skor 4: Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : 8.00 % dan lebih 5.00 % hingga 7.99 % 3.00 % hingga 4.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 2.99 % 0.00 % 1

(c) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKSM Tingkatan Peralihan hingga Tingkatan 3 yang terkini
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : GPS GPS GPS GPS 1.00 2.01 3.01 4.01 hingga 2.00 hingga 3.00 hingga 4.00 hingga 5.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.3.1 1

0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 12.3.1

1 1

0 0 8

1 3

1 4

(67) 12.3.2 Penilaian

Menengah Rendah (PMR) Terkini

(a) Peratus calon yang mendapat sekurang-kurangnya Gred D dalam semua mata pelajaran yang diambil dalam PMR yang terkini
Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Skor 0 : : : : : 75.00 % dan lebih 50.00 % hingga 74.99 % 30.00 % hingga 49.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 29.99 % 0.00 % to 1001 and go in 1

(b) Peratus calon yang mendapat gred A dalam semua mata pelajaran yang diambil dalam PMR yang terkini
Skor 4: 8.00 % dan lebih Skor 3 : 5.00 % hingga 7.99 %
ELEMEN 12 (12.3) : PENCAPAIAN AKADEMIK MURID MENENGAH RENDAH

1

12.3.2 Penilaian

Menengah Rendah (PMR) Terkini INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 (b) : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.3 : PENCAPAIAN AKADEMIK MURID PERALIHAN HINGGA TINGKATAN 3
No. Aspek Aspek No. Item Item Skor 2 : 3.00 % hingga 4.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 2.99 % Skor 0 : 0.00 % 0 Skor Sekolah 1 1 2 3 4

(c) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PMR yang terkini
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : GPS GPS GPS GPS 1.00 2.01 3.01 4.01 hingga 2.00 hingga 3.00 hingga 4.00 hingga 5.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.3.2 1

0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 12.3.2

0 0

0 0 10

2 6

1 4

0 1 2 3 4 Jumlah Kekerapan Subelemen 12.3 0 1 0 3 2 Skor 0 1 0 9 8 Jumlah Skor Subelemen 12.3 18

(68)

ELEMEN 12 (12.3) : PENCAPAIAN AKADEMIK MURID MENENGAH RENDAH

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.4 : PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

12.4.1 PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Terkini

(a) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred 8E dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 yang terkini Skor 4 : 75.00 % dan lebih Skor 3 : 50.00 % hingga 74.99 % Skor 2 : 25.00 % hingga 49.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 24.99 % Skor 0 : 0.00 % (b) Peratus murid lulus Bahasa Melayu dalam PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 yang terkini Skor 4 : 100.00 % Skor 3 : 80.00 % hingga 99.99 % Skor 2 : 40.00 % hingga 79.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 39.99 % Skor 0 : 0.00 % (c) Peratus murid mendapat gred 1A dan 2A dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 yang terkini Skor 4 : 5.00 % dan lebih Skor 3 : 1.00 % hingga 4.99 % Skor 2 : 0.50 % hingga 0.99 % Skor 1 : lebih daripada 0.00 % hingga 0.49 % Skor 0 : 0.00 % (d) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKSM Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 yang terkini
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : GPS GPS GPS GPS 1.00 3.01 6.01 7.51 hingga 3.00 hingga 6.00 hingga 7.50 hingga 9.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.4.1 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 12.4.1 1

1

1

1

0 0

0 2 0 6 14

2 8

(69)

12.4.2 Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Terkini

(a) Peratus calon mendapat sekurang-kurangnya gred 8E dalam semua mata pelajaran yang diambil dalam SPM yang terkini
Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Skor 0 : : : : : 75.00 % dan lebih 50.00 % hingga 74.99 % 25.00 % hingga 49.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 24.99 % 0.00 % 1

(b) Peratus calon layak mendapat sijil dalam SPM yang terkini
Skor 4 : 100.00 %
ELEMEN 12 (12.4) : PENCAPAIAN AKADEMIK MURID MENENGAH ATAS

1

12.4.2 Sijil Pelajaran Malaysia INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD (SPM) Terkini DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.4 : PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 4 DAN TINGKATAN 5 (b)
No. Aspek Aspek No. Item Skor 3 Skor 2 Skor 1 Skor 0 : : : : Item 80.00 % hingga 99.99 % 40.00 % hingga 79.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 39.99 % 0.00 % 0 Skor Sekolah 1 2 3 4 1

(c) Peratus calon mendapat gred 1A dan 2A dalam semua mata pelajaran yang diambil pada SPM yang terkini
Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Skor 0 Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : : : : : : 5.00 % dan lebih 1.00 % hingga 4.99 % 0.50 % hingga 0.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 0.49 % 0.00 % GPS GPS GPS GPS 1.00 3.01 6.01 7.51 hingga 3.00 hingga 6.00 hingga 7.50 hingga 9.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.4.2 Jumlah Skor Aspek 12.4.2 0 1 Jumlah Kekerapan Subelemen 12.4 0 0 Skor 0 0 Jumlah Skor Subelemen 12.4 26 1

(d) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam SPM yang terkini
1

0

0 0

0 12 2 0

4

0

Skor 0

0 12 0

3 6

4 2

0 18 8

(70)

ELEMEN 12 (12.4) : PENCAPAIAN AKADEMIK MURID MENENGAH ATAS

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.5 : PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 6
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

12.5.1 PKSM Tingkatan 6

(a) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred C berasaskan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP) dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan 6 yang terkini :
Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Skor 0 : : : : : 75.00 % dan lebih 50.00 % hingga 74.99 % 25.00 % hingga 49.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 24.99 % 0.00 % tb

(b) Peratus murid mendapat gred A dalam semua mata pelajaran PKSM Tingkatan 6 yang terkini :
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : 5.00 % dan lebih 1.00 % hingga 4.99 % 0.50 % hingga 0.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 0.49 % 0.00 % tb

the

(c) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam PKSM Tingkatan 6 yang terkini :
Skor 4: Skor 3: Skor 2: Skor 1: GPS GPS GPS GPS 3.00 hingga 4.00 2.00 hingga 2.99 1.00 hingga 1.99 kurang daripada 1.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.5.1 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 12.5.1 tb

0 0

0 0 0

0 0

0 0

12.5.2 Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) Terkini

(a) Peratus calon mendapat sekurang-kurangnya gred C berasaskan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP) dalam STPM yang terkini :
Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Skor 0 : : : : : 75.00 % dan lebih 50.00 % hingga 74.99 % 25.00 % hingga 49.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 24.99 % 0.00 % 1

(b) Peratus calon mendapat gred A dalam semua mata pelajaran dalam STPM yang terkini :
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : 5.00 % dan lebih 1.00 % hingga 4.99 % 0.50 % hingga 0.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 0.49 % 0.00 % 1

(c) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam STPM yang terkini:
Skor 4: Skor 3: Skor 2: Skor 1: GPS GPS GPS GPS 3.00 hingga 4.00 2.00 hingga 2.99 1.00 hingga 1.99 kurang daripada 1.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.5.2 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 12.5.2 1

0 0

0 0 3 0 0 12 12

(71)
ELEMEN 12 (12.5) : PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 6

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.5 : PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 6
No. Aspek Aspek No. Item Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

12.5.3 Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Terkini

(a) Peratus calon mendapat sekurang-kurangnya gred C berasaskan Nilai Gred Mata Pelajaran (NGMP) dalam STAM yang terkini :
Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 Skor 0 : : : : : 75.00 % dan lebih 50.00 % hingga 74.99 % 25.00 % hingga 49.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 24.99 % 0.00 % 1

(b) Peratus calon mendapat gred A dalam semua mata pelajaran dalam STAM yang terkini :
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : 5.00 % dan lebih 1.00 % hingga 4.99 % 0.50 % hingga 0.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 0.49 % 0.00 % 1

(c) Gred Purata Sekolah (GPS) dalam STAM yang terkini:
Skor 4: Skor 3: Skor 2: Skor 1: GPS GPS GPS GPS 3.00 hingga 4.00 2.00 hingga 2.99 1.00 hingga 1.99 kurang daripada 1.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.5.3 1

0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 12.5.3 0

0 0 1

0 0

1 3

2 8

4 Jumlah Kekerapan Subelemen 12.5 0 0 0 1 5 Skor 0 0 0 3 20 Jumlah Skor Subelemen 12.5 23

11 2 3

(72)

ELEMEN 12 (12.5) : PENCAPAIAN AKADEMIK MURID TINGKATAN 6

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.6 :
No. Aspek Aspek No. Item

PENCAPAIAN MURID DALAM KOKURIKULUM
Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

12.6.1 Penglibatan Murid Dalam Aktiviti Kokurikulum

(a) Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat antarabangsa
Skor Skor Skor Skor Skor 4 3 2 1 0 : : : : : 0.75 % dan lebih 0.50 % hingga 0.74 % 0.25 % hingga 0.49 % lebih daripada 0.00 % hingga 0.24 % 0.00 %
tb

(b) Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat kebangsaan
Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor Skor 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 : : : : : : : : : : 1.50 % dan lebih 0.10 % hingga 1.49 % 0.50 % hingga 0.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 0.49 % 0.00 % 3.00 % dan lebih 2.00 % hingga 2.99 % 1.00 % hingga 1.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 0.99 % 0.00 %
tb

(c) Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat negeri
tb

(d) Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat bahagian (yang berkenaan di Sabah dan Sarawak)
Skor Skor Skor Skor Skor 4 3 2 1 0 : : : : : 6.00 % dan lebih 4.00 % hingga 5.99 % 2.00 % hingga 3.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 1.99 % 0.00 %
tb

(e) Peratus murid yang menyertai aktiviti di peringkat daerah (yang berkenaan)
Skor Skor Skor Skor Skor 4 3 2 1 0 : : : : : 6.00 % dan lebih 4.00 % hingga 5.99 % 2.00 % hingga 3.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 1.99 % 0.00 %
tb

(f) Peratus yang menyertai aktiviti di peringkat zon (sekolah rendah)
Skor Skor Skor Skor Skor 4 3 2 1 0 : : : : : 12.00 % dan lebih 8.00 % hingga 11.99 % 4.00 % hingga 7.99 % lebih daripada 0.00 % hingga 3.99 % 0.00 % Jumlah Kekerapan Aspek 12.6.1 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 12.6.1
tb

0 0

0 0 0

0 0

0 0

(73)

12.6.2 Pencapaian (a) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred C Murid Dalam dalam aktiviti kelab dan persatuan akademik Aktiviti Kelab Skor 4 : 75.00 % dan lebih dan Skor 3 : 50.00 % hingga 74.99 % Persatuan Akademik (Sekolah ELEMEN 12Menengah (12.6 ): PENCAPAIAN MURID DALAM KOKURIKULUM sahaja)

1

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.6.2 Pencapaian (a) Murid Dalam 12.6 : PENCAPAIAN MURID DALAM KOKURIKULUM Skor Sekolah No. Aktiviti Kelab No. 1 Aspek Item Aspek dan Item 0 1 2 3 4 Persatuan Skor 2 : 25.00 % hingga 49.99 % Akademik Skor 1 : 0.00 % hingga 24.99 % (Sekolah (b) Peratus murid mendapat gred A dalam aktiviti kelab dan Menengah persatuan akademik sahaja)
Skor Skor Skor Skor 4 3 2 1 : 75.00 % dan lebih : 50.00 % hingga 74.99 % : 25.00 % hingga 49.99 % : 0.00 % hingga 24.99 %
1

(c) Gred purata sekolah dalam aktiviti kelab dan persatuan akademik (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5)
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : GPS GPS GPS GPS 1.00 2.01 3.01 4.01 hingga 2.00 hingga 3.00 hingga 4.00 hingga 5.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.6.2 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 12.6.2
1

0 0

0 0 3 0 0 12 12

12.6.3 Pencapaian Murid Dalam Aktiviti Badan Beruniform (Sekolah Menengah Sahaja)

(a) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam aktiviti badan beruniform
Skor Skor Skor Skor 4 3 2 1 : 75.00 % dan lebih : 50.00 % hingga 74.99 % : 25.00 % hingga 49.99 % : 0.00 % hingga 24.99 %
1

(b) Peratus murid mendapat gred A dalam aktiviti badan beruniform
Skor Skor Skor Skor 4 3 2 1 : 75.00 % dan lebih : 50.00 % hingga 74.99 % : 25.00 % hingga 49.99 % : 0.00 % hingga 24.99 %
1

(c) Gred purata sekolah dalam aktiviti badan beruniform (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5)
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : GPS GPS GPS GPS 1.00 2.01 3.01 4.01 hingga 2.00 hingga 3.00 hingga 4.00 hingga 5.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.6.3 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 12.6.3
1

0 0

0 0 3 0 0 12 12

(73)

ELEMEN 12 (12.6 ): PENCAPAIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

12.6.4 Pencapaian Murid Dalam Aktiviti Sukan dan Permainan (sekolah Menengah Sahaja)

(a) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam aktiviti sukan dan permainan
Skor 4 : 75.00 % dan lebih Skor 3 : 50.00 % hingga 74.99 % Skor 2 : 25.00 % hingga 49.99 %
1

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.6.4 Pencapaian : (a) Murid Dalam 12.6 : PENCAPAIAN MURID DALAM KOKURIKULUM Aktiviti 1 Skor Sekolah No. Sukan dan No. Aspek Item Aspek Permainan Item 0 1 2 3 4 (sekolah Skor 1 : 0.00 % hingga 24.99 % Menengah (b) Peratus murid mendapat gred A dalam aktiviti sukan dan Sahaja) permainan
Skor Skor Skor Skor 4 3 2 1 : 75.00 % dan lebih : 50.00 % hingga 74.99 % : 25.00 % hingga 49.99 % : 0.00 % hingga 24.99 %
1

(c) Gred purata sekolah dalam aktiviti sukan dan permainan (A=1, B=2, C=3, :D=4, E=5) hingga 2.00 Skor 4 GPS 1.00
Skor 3 : GPS 2.01 hingga 3.00 Skor 2 : GPS 3.01 hingga 4.00 Skor 1 : GPS 4.01 hingga 5.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.6.4 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 12.6.4

1

0 0

0 0 3 0 0 12 12

12.6.5 Pencapaian

Murid Dalam Keseluruhan Aktiviti Kokurikulum (Sekolah Menengah Sahaja)

(a) Peratus murid mendapat sekurang-kurangnya gred C dalam keseluruhan aktiviti kokurikulum
Skor Skor Skor Skor 4 3 2 1 : 75.00 % dan lebih : 50.00 % hingga 74.99 % : 25.00 % hingga 49.99 % : 0.00 % hingga 24.99 %
1

(b) Peratus murid mendapat gred A dalam semua aktiviti kokurikulum
Skor Skor Skor Skor 4 3 2 1 : 75.00 % dan lebih : 50.00 % hingga 74.99 % : 25.00 % hingga 49.99 % : 0.00 % hingga 24.99 %
1

(c) Gred purata sekolah dalam semua aktiviti kokurikulum (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5)
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : GPS GPS GPS GPS 1.00 2.01 3.01 4.01 hingga 2.00 hingga 3.00 hingga 4.00 hingga 5.00 Jumlah Kekerapan Aspek 12.6.5 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 12.6.5
1

0 0 3 0 0 12 12 Skor Sekolah 0 1 2 3 4 0 0 0 0 48 0 12 0 48

0 0

Jumlah Kekerapan Subelemen 12.6 0 Skor 0 Jumlah Skor Subelemen 12.6

(75)

ELEMEN 12 (12.6 ): PENCAPAIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

ELEMEN 12 (12.6 ): PENCAPAIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

ELEMEN 12 (12.6 ): PENCAPAIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

ELEMEN 12 (12.6 ): PENCAPAIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.7 :
No. Aspek Aspek No. Item

KEMENJADIAN SAHSIAH MURID
Item Panduana skor untuk item 12.7.1 Skor 4: 99.0% hingga 100% Skor 3: 97.00% hingga 98.99% Skor 2: 95.00% hingga 96.99% Skor 1: kurang daripada 94.99% 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

12.7.1 Perlakuan

Positif

(a) Murid memperlihatkan sikap dan perlakuan yang positif dengan : i. menerima tanggung jawab dan tugas yang diamanahkan ii. berkomunikasi secara sopan iii. menghormati rakan iv. menghormati guru dan orang dewasa v. menepati masa vi. menjaga kebersihan dan kekemasan diri vii. menjaga dan memelihara kebersihan persekitaran viii. menjaga keselamatan harta benda sekolah ix. menjaga keselamatan kemudahan awam x. mematuhi peraturan sekolah xi. memberi sumbangan dan khidmat kepada kemajuan sekolah xii. memberi sumbangan dan khidmat kepada masyarakat xiii. menunjukkan semangat kewarganegaraan yang tinggi xiv. menunjukkan semangat patriotisme yang tinggi
Jumlah Kekerapan Aspek 12.7.1 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 12.7.1 0 0 0 52
. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 10

0 12 40

12.7.2 Disiplin

Murid (rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975)

(a) Murid mengekalkan tahap disiplin yang tinggi di mana kes salah laku secara keseluruhannya berkurangan berbanding tahun sebelumnya (dengan merujuk kepada dokumen seperti : rekod salah laku murid, kad profil murid, rekod merit, rekod demerit murid) : i. bilangan kes berat berkurangan ii. bilangan kes sederhana berkurangan atau kekal iii. bilangan kes ringan berkurangan iv. bilangan murid yang melakukan kesalahan berkurangan
Skor 4 : Skor 3 : Skor 2 : Skor 1 : Skor 0 : kesemua di atas atau tiada kes salah laku mana-mana tiga daripada di atas mana-mana dua daripada di atas mana-mana satu daripada di atas bilangan murid dan bilangan kes tidak

1

berkurangan, tetap atau kes salah (b) Peratus murid yang terlibat denganbertambah laku tahun sebelumnya Skor 4 : Skor 3 : terlibat Skor 2 : Skor 1 : tiada kes salah laku lebih daripada 0.00 % hingga 1.00 % murid 1.01 % hingga 2.00 % murid terlibat lebih daripada 2.00 % terlibat Jumlah Kekerapan Aspek 12.7.2 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 12.7.3 1

0 0

0 0 6

2 6

0 0

ELEMEN 12 (12.7) : PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID

INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID ELEMEN 12 : KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH 12.7 :
No. Aspek Aspek No. Item

KEMENJADIAN SAHSIAH MURID
Item 0 Skor Sekolah 1 2 3 4

12.7.3 Kehadiran

(a) Peratus kehadiran murid pada tahun lepas
Skor 4 : 98.00% hingga 100% Skor 3 : 96.00% hingga 97.99% Skor 2 : 94.00% hinnga 95.99% Skor 1 : kurang daripada 94.00% Jumlah Kekerapan Aspek 12.7.1 0 Skor 0 Jumlah Skor Aspek 12.7.1 0 1 Jumlah Kekerapan Subelemen 12.6 0 0 Skor 0 0 Jumlah Skor Subelemen 12.6 60
1

Murid

0 0

1 2 2 2

0 0 3

0 0 4

1 6 10 ### 2 18 40

(76)

ELEMEN 12 (12.7) : PEMBANGUNAN SAHSIAH MURID

0 0
RUMUSAN SKOR INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD
DIMENSI % ELEMEN Visi dan Misi % 1 3 2 1 2 E02 Kepimpin an 3 7 4 5 6 ASPEK/SUBELEMEN Penggubalan Visi dan Misi Penyebaran Visi dan Misi Jumlah Elemen 1 Gaya Kepimpinan Budaya Ilmu dan Berfikir Permuafakatan Motivasi dan Dorongan Pemimpin Kurikulum Pengupayaan Kepimpinan Jumlah Elemen 2 JUMLAH Struktur E03 Organisa si 1 6 2 1 E04 Perancan gan 6 2 3 1 2 E05 Iklim 6 3 4 5 6
DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI Skor Elemen Dengan Wajaran Skor Dimensi Dgn Wajaran

Skor
Item Penuh Sekolah

%

E01 DIMENSI I : HALA 10 TUJU KEPIMPINAN

Penentuan Struktur Organisasi Penyebaran Struktur Organisasi Jumlah Elemen 3 Perancangan Strategik Perancangan Taktikal Perancangan Operasi Jumlah Elemen 4 Premis Komunikasi Kebebasan Optimum Disiplin Guru, Staf Sokongan dan Murid Bermotivasi Kerjasama dengan Ibu Bapa dan Komuniti Jumlah Elemen 5 Pengurusan Kemudahan dan Keperluan Asas Pengurusan Kewangan Pengurusan Sumber Tenaga Manusia Pengurusan Pejabat Pengurusan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Jumlah Elemen 6 Pemerolehan Maklumat Penyebaran Maklumat Penyimpanan Maklumat Pengaksesan Maklumat Penggunaan Maklumat Pengemukaan Maklumat Pengemaskinian Maklumat Jumlah Elemen 7 JUMLAH

30

1 2 Pengurus E06 an Sumber 3 6 4 5

1 3 4 11 3 4 5 10 6 39 43 3 3 6 15 10 10 35 3 3 3 3 11 4 27 24 10 23 9 14 80 4 4 4 4 4 4 4 28 176

4 12 16 44 12 16 20 40 24 156 172 12 12 24 60 40 40 140 12 12 12 12 44 16 108 96 40 92 36 56 320 16 16 16 16 16 16 16 112 704

3 8 11 31 9 8 12 30 15 105 116 11 11 22 47 35 28 110 9 10 11 9 37 12 88 80 39 69 26 41 255 12 13 12 12 13 13 12 87 562

75.0 66.7 68.8 70.5 75.0 50.0 60.0 75.0 62.5 67.3 67.4 91.7 91.7 91.7 78.3 87.5 70.0 78.6 75.0 83.3 91.7 75.0 84.1 75.0 81.5 83.3 97.5 75.0 72.2 73.2 79.7 75.0 81.3 75.0 75.0 81.3 81.3 75.0 77.7 79.8

2.1

6.7 4.7

6.8 5.5

4.7

4.9

23.9

4.8

1 2 3 Pengurus E07 an Maklumat 6 4 5 6 7

4.7

24.5

Skor
DIMENSI % ELEMEN
Pengurusan Program Kurikulum, Kokurikulum & HEM

% 1 2 15 3

ASPEK/SUBELEMEN Pengurusan Program Kurikulum Pengurusan Program Kokurikulum Pengurusan Program Hal Ehwal Murid Jumlah Elemen 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rancangan Pelajaran Tahunan Rancangan Pelajaran Harian Set Induksi Penyampaian/Perkembangan Pengajaran Teknik Penyoalan Guru Penglibatan Murid Peneguhan Latihan dan Tugasan Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid

Item Penuh Sekolah

%

62 67 51 180
2 4 2 16

248 268 204 720 8 16 8 64 36 36 12 16 20 8 24 20 28
296

165 187 185 537 5.8 11.7 5.3 64.0 26.5 36.0 8.3 12.5 13.0 6.5 15.8 14.0 26.0 246 5 6 14 14 12 8 59 22 14 12 48 889.5 0 0 18 26 23 48 60
175 1743 SK 123 492

66.5 69.8 90.7 74.6

Skor Elemen Dengan Wajaran

Skor Dimensi Dgn Wajaran

E08

11.2

E09 DIMENSI III : PENGURUSA N PROGRAM PENDIDIKAN 45

Pengajar an 20 Pembelaj aran

10 Penutupan 11 Hasil Kerja Murid 12 Pengurusan Kelas 13 Perwatakan Guru Jumlah Elemen 9 1 2 E10 Pembang unan Sahsiah Murid 3 5 4 5 6 1 Penilaian E11 Pencapai an Murid 5 2 3 Tugas dan Tanggungjawab Latihan dan Bimbingan Tunjuk Teladan Peluang, Persekitaran dan Kemudahan Penghargaan Dan Pengiktarafan Menangani perlakuan negatif Jumlah Elemen 10 Penilaian Pencapaian Akademik Penilaian Pencapaian Kokurikulum Penilaian Pencapaian Sahsiah Jumlah Elemen 11 Kemenja dian Murid JUMLAH 2 5 3 2 Dalam Akademi k, Kokurikulum dan Sahsiah 2 4 4 15 100 65 1 2 3 4 5 6 7 Kemenjadian Murid Prasekolah Pencapaian Akademik Murid Sekolah Rendah Pencapaian Akademik Murid Peralihan - Ting.3 Pencapaian Akademik Murid Ting. 4 dan 5 Pencapaian Akademik Murid Tingkatan 6 Kemenjadian Murid Dalam Kokurikulum Kemenjadian Sahsiah Murid Jumlah Elemen 12 JUMLAH BESAR

DIMENSI IV : KEMENJADIA N MURID 15 E12

9 9 3 4 5 2 6 5 7 74 2 3 5 5 4 3 22 9 5 5 19 295 0 0 6 8 9 12 17
52 566

72.9 72.9 66.7 100.0 73.6 100.0 69.4 78.1 65.0 81.3 66.0 70.0 92.9 82.9
62.5 50.0 70.0 70.0 75.0 66.7 67.0 61.1 70.0 60.0 63.2 75.4 #DIV/0 ! #DIV/0 ! 75.0 81.3 63.9 100.0 88.2
84.1 77.0 SJKC 87 348

16.6

33.9

8 12 20 20 16 12 88 36 20 20 76 1180 0 0 24 32 36 48 68
208 2264

3.4

3.2

12.6

12.6

JUMLAH

100

77.2
SJKT 87 348

Pengiraan automatik diusahakan oleh JNS Melaka

Skor Subelemen Dengan Wajaran bagi Subelemen 12.1 hingga 12.7, Elemen 12, dan Dimensi 4 hendaklah di semak dengan teliti mengikut kesesuaian sekolah

TARIKH:

12/30/1899

Kod Sekolah: Alamat Sekolah: 0 Nama Guru 0 Besar/ Pengetua Dimensi Elemen

0 Nama Sekolah:

0

Tarikh:

12/30/1899

Skor Skor Wajaran Skor Dimensi Dengan Peratus Pencapaian Dimensi Penuh Diperolehi Wajaran 16 11 11 16 = x 100 69 x 100 = 67 % 10 116 172 = x 10 7 % %

1. Hala Tuju Kepimpinan

E01 : Visi dan Misi

E02 : Kepimpinan Sekolah

156

105

105 156

Jumlah Dimensi 1

172

116

116 172 =

x 100 67 x 100 = 92 % %

2. Pengurusan Organisasi

E03 : Struktur Organisasi Sekolah

24

22

22 24

E04 : Perancangan Sekolah

140

110

110 140 =

x 100 79 %

E05 : Iklim Sekolah

108

88

88 108 =

x 100 81 %

E06 : Pengurusan Sumber

320

255

255 320 =

x 100 80 %

E07 : Pengurusan Maklumat

112

87

87 112 =

x 100 78 % 30 562 x 704 = 30 24 %

Jumlah Dimensi 2

704

562

562 704 =

x 100 80 %

03/12/201008:11:56JNSMelaka

Dimensi

Elemen

Skor Skor Wajaran Skor Dimensi Dengan Peratus Pencapaian Dimensi Penuh Diperolehi Wajaran

3. Pengurusan Program Pendidikan E08 : Pengurusan Program Kurikulum, Kokurikulum dan Ehwal Murid

720

537

537 720 =

x 100 % 75 %

E09 : Pengajaran dan Pembelajaran

296

246

246 296 =

x 100 83 % 45 890 x 1180 = 45 34 %

E10 : Pembangunan Sahsiah Murid

88

59

59 88 =

x 100 67 %

76 E11 : Penilaian Pencapaian Murid

48

48 76 =

x 100 63 %

Jumlah Dimensi 3

1180

889.5

889.5 1180 =

x 100 75 %

03/12/201008:11:56JNSMelaka

Dimensi 4. Kemenjadian Murid

Elemen

Skor Skor Wajaran Skor Dimensi Dengan Peratus Pencapaian Dimensi Penuh Diperolehi Wajaran 0 0 0 = x 100 % ### % x 100 = ### %

E 12.1: Kemajuan Murid Prasekolah

0

E12.2 Pencapaian Akademik Murid Sekolah Rendah dan UPSR

0

0

0 0

E12.3: Pencapaian akademik Murid Sekolah Menengah (Peralihan hingga Tingkatan 3) dan PMR E12.4: Pencapaian akademik Murid Sekolah Menengah Tingkatan 4 dan 5 dan SPM

24

18

18 24 =

x 100 75 %

32

26

26 32 =

x 100 81 % 15 175 208 = x 15 13 %

E12.5: Pencapaian akademik Murid Tingkatan 6 dan STPM E12.6: Pencapaian Murid Dalam Kokurikulum E12.7: Pembangunan Sahsiah

36

23

23 36 =

x 100 64 %

48

48

48 48 =

x 100 100 % x 100 = 88 %

68

60

60 68

Jumlah Dimensi 4

208

175

175 208 =

x 100 84 x 100 = 77.0 % 77 % %

JUMLAH KESELURUHAN DIMENSI

2264

1742.5

1742.5 2264

Jumlah Besar
DISEDIAKAN OLEH: JNS MELAKA

03/12/201008:11:56JNSMelaka

RUMUSAN SKOR SKPM
01 KOD SEKOLAH 02 NAMA SEKOLAH 03 ALAMAT SEKOLAH 04 NAMA GURU BESAR/
PENGETUA

0
0

0 0 No Fax 0 Elemen 07 Alamat E-mail
0

05
08

No Tefon 06 0 Alamat Laman Web: 0 Dimensi

Skor (%)

1. Hala Tuju Kepimpinan

E01: Visi dan Misi E02: Kepimpinan Sekolah

69 67

2. Pengurusan Organisasi

E03: E04: E05: E06: E07:

Struktor Organisasi Sekolah Perancangan Sekolah Iklim Sekolah Pengurusan Sumber Pengurusan Maklumat

92 79 81 80 78

3. Pengurusan Program Pendidikan

E08: Pengurusan Program Kurikulum, kokurikulum dan Hal Ehwal Murid E09: Pengajaran dan Pembelajaran E10: Pembangunan sahsiah Murid E11: Penilaian Pencapaian Murid

75 83 67 63

4. Kemenjadian Murid

E12: Kemenjadian Murid dalam Akademik, Kokurikulum dan sahsiah

84

KESELURUHAN (%)
Pengiraan automatik diusahakan oleh JNS Melaka

77

Tarikh:

12/30/1899

08:11:5603/12/2010JNSM

0 0

PENARAFAN SEKOLAH
PENCAPAIAN SEKOLAH

77 % SEKOLAH HARAPAN
Taraf Sekolah SEKOLAH GEMILANG SEKOLAH CEMERLANG SEKOLAH HARAPAN SEKOLAH SEDERHANA SEKOLAH LEMAH Tahap 7 6 5 4 3 2 1

KATEGORI SEKOLAH Peratus Pencapaian (%) 90 80 70 50 35 25 0
DISEDIAKAN OLEH JNS MELAKA

100 89 79 69 49 34 24

Tarikh:

12/30/1899

KEPUTUSAN PENARAFAN SEKOLAH MENGGUNAKAN INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD (IPS) 01 KOD SEKOLAH 02 NAMA SEKOLAH 03 ALAMAT SEKOLAH 04 NAMA GURU BESAR/ PENGETUA 05 No Telefon 0
DISEDIAKAN OLEH JNS MELAKA

0
0

0 0 06 No Fax 0 07 Alamat E-mail
0

………………….. Tarikh

…………………………………… Tanda tangan Guru Besar/Pengetua

Hantarkan rumusan ini nelalui e-mail kepada: Jns_stkp@jns.moe.gov.my dan Hantar rumusan in dalam bentuk bercetak, disket atau CD kepada 1. Ketua Nazir Sekolah Jemaah Nazir Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-6 Blok E 15, Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (U.P. Urusetia SKPM) 2. Pengarah Pendidikan Negeri 3. Ketua Nazir Negeri
0 0

4. Pegawai Pendidikan Daerah/Bahagian:
0

RUMUSAN IPS

(80)

0 0

RUMUSAN SKOR INSTRUMEN PEMASTIAN STANDARD
DIMENSI % aadcxc b Kekuatan, kelemahan dan aspek yang perlu diberi perhatian %

DIMENSI 1 : HALA TUJU KEPIMPINAN 10 6.74

DIMENSI 2 : PENGURUSAN ORGANISASI 30 23.95

DIMENSI 3 : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN 45 33.92

DIMENSI 4 : KEMENJADIAN MURID 15 12.62

100
RUMUSAN DIMENSI IPS

77.23 (80)

RUMUSAN IPS

(80)

RUMUSAN DIMENSI IPS

(80)

PRESTASI DIMENSI 16% 9%

31%

44%

PRESTASI MENGIKUT ELEMEN
18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 % 8.0 6.0
4.7 16.6

5.5

4.0 2.0 0.0

Visi

%
10.0 6.7 23.9 12.6 20.0 30.0 40.0 0.0

HALATUJU PENGURUSAN

PENGURUSAN ORGANISASI

PENCAPAIAN MENGIKUT DIMENSI

PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN

33.9

KEMENJADIAN MURID

Column B

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 731115115270 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 Pn Sabariah bt Liman 0 4. Jawatan: 7. 9.

4

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 6 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

7 Thn.

2 3 4 5

10.Opsyen Utama Guru:

Bahasa Inggeris

6 Guru Mata Pelajaran Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

12.Tingkatan / Tahun:

5P

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 75.00 81.25 75.00 100.00 86.11 100.00 75.00 81.25 40.00 100.00 54.17 75.00 100.00 84.25

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 Lemah 32 Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 292

6 13 6 64 31 32 9 13 8 8 13 15 28 246

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor: Catatan:

Bahasa Inggeris Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

84.25

Cemerlang

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 21 Julai 2008 571105-04-5504

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 650802106590 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 Sarina bt Bahari 0 4. Jawatan: 7. 3 9.

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 3 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

5 Thn.

2 3 4 5 6

Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

10.Opsyen Utama Guru:

BIOLOGI/SAINS

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

2P1

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 75.00 62.50 62.50 100.00 77.78 100.00 75.00 81.25 70.00 75.00 75.00 70.00 96.43 84.03

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 Lemah 28 Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 288 SAINS

6 10 5 64 28 28 9 13 14 6 18 14 27 242

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor: Catatan:

84.03

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Cemerlang

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 21 JULAI 2008 610824-01-5925

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 761124115341 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 SHAMSURI BIN DAUD 0 4. Jawatan: 7. 4 9.

4

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 7 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

11 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Pendidikan Islam

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

3

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 100.00 81.25 75.00 100.00 86.11 100.00 66.67 81.25 75.00 75.00 70.83 70.00 96.43 86.99

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 Lemah 32 Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 292

8 13 6 64 31 32 8 13 15 6 17 14 27 254

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor: Catatan:

Pendidikan Islam Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

86.99

Cemerlang

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 21 JULAI 2008 690819-03-5457

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 720904045478 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 ZURAINI BT HASSAN 0 4. Jawatan: 7. 3 9.

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

3

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

6 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

PERDAGANGAN

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

5P

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 87.50 75.00 75.00 100.00 72.22 100.00 50.00 68.75 70.00 75.00 58.33 65.00 96.43 81.76

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 Lemah 36 Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 296

7 12 6 64 26 36 6 11 14 6 14 13 27 242

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

PERDAGANGAN Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

81.76

Cemerlang

Catatan: P&P guru mencapai objektif yang dirancang

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 21 JULAI 2008 520718-04-5275

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 721106016597 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 KMARUL Arifin bin Mohamad 0 4. Jawatan: 7. 3 9.

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

3 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

MATHEMATICS

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

5P

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 25.00 62.50 37.50 100.00 61.11 100.00 75.00 68.75 60.00 75.00 62.50 65.00 92.86 77.05

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 Lemah 32 Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 292

2 10 3 64 22 32 9 11 12 6 15 13 26 225

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor: Catatan:

MATHEMATICS Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

77.05

Harapan

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 21 JULAI 2008 710602-11-5320

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 5 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

3

Kelayakan Akademik Tertinggi: 3 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

1 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

BAHASA CINA

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

2B

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260 MATHEMATICS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor: Catatan:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 21 JULAI 20008 710602-11-5320

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 761112056756 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 AHMAD BIN ABU 0 4. Jawatan: 7. 3 9.

4

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 6 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

1 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

SEJARAH/EKONOMI

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

4W

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 75.00 75.00 75.00 100.00 58.33 100.00 75.00 87.50 75.00 87.50 75.00 75.00 75.00 82.43

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 Lemah 36 Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 296 SEJARAH

6 12 6 64 21 36 9 14 15 7 18 15 21 244

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor: Catatan:

82.43

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Cemerlang

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 21 JULAI 2008 690823-01-5280

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 2 9. 3

2

5. Jantina:

1
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

35 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

BAHASA MELAYU

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

4

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

BAHASA MELAYU Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

0.00

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 21 JULAI 2008 580109-01-5745

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 4 9. 0

6

5. Jantina:

1
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

9 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

PJK

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

1P

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260 GEOGRAFI

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor: Catatan:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 21 JULAI 2008 530116-05-5379

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 1 9. 0

6

5. Jantina:

1
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 4 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

27 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

KEMAHIRAN HIDUP (SP)

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

3P

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor: Catatan:

KEMAHIRAN HIDUP (P1) Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

0.00

Lemah

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: SEHROM BIN HJ. YASIN Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 21 JULAI 2008 550721-01-5701

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 6 9. 0

4

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

3

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

3 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

PERAKAUNAN

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

3

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

PENDIDIKAN MORAL Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

0.00

Lemah

Catatan: Kebanyakan murid agak pasif dalam kelas. Jarang sekali respon pada soalan guru atau mengambil bahagian.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: DANIAL MANIAM Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 21 JULAI 2008 5310231-05-5343

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 6 9. 0

5

5. Jantina:

1
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

2

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

1 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

PERDAGANGAN / EKONOMI

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun: P. KHAS

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 12 25 Lemah Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

PENDIDIKAN KHAS Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

0.00

Lemah

Catatan: Guru membuat persediaan yang rapi dalam penyediaan RPT dan RPH. Walau bagaimanapun, guru masiih memerlukan bimbingan dalam menyampaikan P&P berkesan.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: NORLIAH BINTI MOHD. AMIN Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 21 JULAI 2008 630219-71-5200

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 1 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 6 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

1 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

BAHASA INGGERIS

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

3G

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: DANIAL MANIAM Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 211 JULAI 2008 531023-01-5343

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 1 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 6 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

1 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

BAHASA INGGERIS

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

2C

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir::

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 3 9. 0

4

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

13 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

BIOLOGY

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

###

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir::

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 1 9. 0

6

5. Jantina:

1
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

4

Kelayakan Akademik Tertinggi: 6 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

1 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

BAHASA INGGERIS

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

5M

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir::

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 4 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

15 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

MATEMATIK

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

5B

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 12 25 Lemah Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir::

710602-11-5320

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 3 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 6 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

8 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

MATEMATIK

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

###

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir::

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 4 9. 0

6

5. Jantina:

1
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

6 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

TEKNOLOGI MAKLUMAT

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

5B

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir::

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir::

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir::

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir::

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 1 9. 0

4

5. Jantina:

1
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 3 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

30 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

GEOGRAFI

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

1R

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir::

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 3 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

2 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

2I

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir::

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 3 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

EKONOMI / SEJARAH

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

3I

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir::

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 1 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 2 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

15 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

3H

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir::

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 1 9. 0

6

5. Jantina:

1
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

4

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

22 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

BAHASA INGGERIS

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

3C

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir::

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir::

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir::

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: JNS IP/Negeri/Zon Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 4 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

5 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

PENDIDIKAN ISLAM

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

2D

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 12 25 Lemah Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 3 9. 0

6

5. Jantina:

1
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

3 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

PENDIDIKAN ISLAM

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

5I

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 3 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

9 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

PENDIDIKAN ISLAM

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

5G

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 12 25 Lemah Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 3 9. 0

6

5. Jantina:

1
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

30 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

PENDIDIKAN ISLAM

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

3H

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 4 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

1 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

PENDIDIKAN ISLAM

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

4H

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 3 9. 0

4

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

9 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

BAHASA ARAB

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

2I

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 1 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

1 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

PENDIDIKAN ISLAM

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

1D

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 3 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

7 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

PENDIDIKAN ISLAM

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

5H

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 6 9. 0

4

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

ERT

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

3H

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

27 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

ERT

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

1J

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 12 25 Lemah Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 3 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

3

Kelayakan Akademik Tertinggi: 6 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

2 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

BIOLOGI / KIMIA

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

4

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 12 25 Lemah Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 3 9. 0

3

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

3

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

30 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

ENGLISH LANGUAGE

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

5G

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 12 25 Lemah Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 1 9. 0

6

5. Jantina:

1
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 6 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

17 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

SAINS PERTANIAN & KH

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

2M

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 12 25 Lemah Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 6 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

4

Kelayakan Akademik Tertinggi: 3 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

5 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

BAHASA INGGERIS

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

2B

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 2 9. 0

5

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

3

Kelayakan Akademik Tertinggi: 4 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

1 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

TEKNOLOGI ELEKTRONIK

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun: P KHAS

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260 P. KHAS (KH)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: RPT belum disedkiakan secara tepat dengan mengambilkira keupaan murid, ubahsuai kurikulum dan berdasarkan mingguan persekolahan.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: MANSOR BIN KASIM Pejabat JNS: JNS MELAKA. Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 1 9. 0

5

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 6 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

6 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

PENDIDIKAN KHAS

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun: P.KHAS

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

PENDIDIKAN KHAS (MATEMATIK) Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

0.00

Lemah

Catatan: Pendekatan individu dilaksanakan.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: MANSOR BIN KASIM Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899 690126-02-5045

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 3 9. 0

5

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

1 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

PENDIDIKAN KHAS

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun: P.KHAS

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 12 25 Lemah Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

PENDIDIKAN KHAS (KH) Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

0.00

Lemah

Catatan: KH dapat dilaksanakan secara terancang. Murid dapat mengikuti pembelajaran guru.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: MANSOR BIN KASIM Pejabat JNS: JNS MELAKA. Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 9. 0

5

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 6 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

2 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun: P.KHAS

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

PENDIDIKAN KHAS (BI) Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

0.00

Lemah

Catatan: Set induksi dengan nyanyian serta BBM digunakan secara optima.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: MANSOR BIN KASIM Pejabat JNS: JNS MELAKA Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 3 9. 0

5

5. Jantina:

1
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 6 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

2 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

KIMIA

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun: P.KHAS

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

PENDIDIKAN KHAS (AGAMA) Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

0.00

Lemah

Catatan: Pendekatan berpusatkan murid.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: MANSOR BIN KASIM Pejabat JNS: JNS MELAKA Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 1 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 3 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

3 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

MATEMATIK

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

2B

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260 PSV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: Setakat yang dicerap, guru didapati tidak berada untuk mengajar kelas PSV. Penyediaan buku Rancangan Mengajar pun diisi secara tidak serius.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: ZARIANI BINTI GHAZALI Pejabat JNS: JNS MELAKA Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 3 9. 0

4

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

14 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

PENDIDIKAN SENI

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

4H

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260 PSV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: ZURIANI BINTI GHAZALI Pejabat JNS: JNS NEGERI SEMBILAN Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 4 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 7 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

1 Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

MATEMATIK @ SAINS

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

3C

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260 PSV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: ZARIANI BINTI GHAZALI Pejabat JNS: JNS NEGERI SEMBILAN Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 0 0 4. Jawatan: 7. 4 9. 0

6

5. Jantina:

2
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

1

Kelayakan Akademik Tertinggi: 5 Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

MATEMATIK

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

1B

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260 PSV

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: ZURAIANI BINTI GHAZALI Pejabat JNS: JNS NEGERI SEMBILAN Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899 600608-05-5448

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 12 25 Lemah Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 0

1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0

0 0 4. Jawatan: 7. 9. 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 0 0 0

3. Kod Institusi: 6. Keturunan:

0 7. 9.

4. Jawatan:

5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 7. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan

0

Kelayakan Akademik Tertinggi:

8. Kelayakan Ikhtisas:

9.

Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2

3

Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

10.Opsyen Utama Guru:

4 5 6

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. Set Induksi 4. Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 5. Teknik Penyoalan Guru 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 16 8 64

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3

10.Opsyen Utama Guru:

4 5 6

Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. Set Induksi 4. Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 5. Teknik Penyoalan Guru 6. Penglibatan Murid 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
0 Lemah

8 16 8 64 36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

0 Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. Set Induksi 4. Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 5. Teknik Penyoalan Guru 6. Penglibatan Murid 7. Peneguhan 8. Latihan dan Tugasan 10. Penutupan 11. Hasil Kerja Murid 12. Pengurusan Kelas 13. Perwatakan Guru Jumlah Skor 14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:
0 Lemah 25 Lemah 35 Lemah

8 16 8 64 36 0 12 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

9. Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

8 80 Cemerlang 24 90 Gemilang 20 28
70Harapan

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

260

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1

2

Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

11.Tarikh Penilaian P&P:

12/30/1899

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. Set Induksi 4. Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 5. Teknik Penyoalan Guru 6. Penglibatan Murid 7. Peneguhan 8. Latihan dan Tugasan 10. Penutupan 11. Hasil Kerja Murid 12. Pengurusan Kelas 13. Perwatakan Guru Jumlah Skor 14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:
0 Lemah 25 Lemah 35 Lemah

8 16 8 64 36 0 12 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

9. Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

8 80 Cemerlang 24 90 Gemilang 20 28
70Harapan

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

260

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

2 3 4 5

Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. Set Induksi 4. Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 5. Teknik Penyoalan Guru 6. Penglibatan Murid 7. Peneguhan 8. Latihan dan Tugasan 10. Penutupan 11. Hasil Kerja Murid 12. Pengurusan Kelas 13. Perwatakan Guru Jumlah Skor 14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:
0 Lemah 25 Lemah 35 Lemah

8 16 8 64 36 0 12 16 8 24 20 28
260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

9. Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50
70Harapan 80 Cemerlang 90 Gemilang

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Skor

% Skor

4

Bil.

Aspek / Item Kritikal

Skor Penuh

Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5

Lain-lain

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. Set Induksi 4. Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 5. Teknik Penyoalan Guru 6. Penglibatan Murid 7. Peneguhan 8. Latihan dan Tugasan 10. Penutupan 11. Hasil Kerja Murid 12. Pengurusan Kelas 13. Perwatakan Guru Jumlah Skor 14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:
0 Lemah 25 Lemah 35 Lemah

8 16 8 64 36 0 12 16 8 24 20 28
260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

9. Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50
70Harapan 80 Cemerlang 90 Gemilang

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan

8

0

2. Rancangan Pelajaran Harian 3. Set Induksi 4. Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 5. Teknik Penyoalan Guru 6. Penglibatan Murid 7. Peneguhan 8. Latihan dan Tugasan 10. Penutupan 11. Hasil Kerja Murid 12. Pengurusan Kelas 13. Perwatakan Guru Jumlah Skor 14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:
0 Lemah 25 Lemah 35 Lemah

16 8 64 36 0 12 16 8 24 20 28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

9. Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50
70Harapan 80 Cemerlang 90 Gemilang

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

260

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. Set Induksi

8 16 8

0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 Sijil Rendah Pelajaran

4. Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 5. Teknik Penyoalan Guru 6. Penglibatan Murid 7. Peneguhan 8. Latihan dan Tugasan 10. Penutupan 11. Hasil Kerja Murid 12. Pengurusan Kelas 13. Perwatakan Guru Jumlah Skor 14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:
0 Lemah 25 Lemah 35 Lemah

64 36 0 12 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 3 4 5 6 7 8

Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

9. Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

8 80 Cemerlang 24 90 Gemilang 20
70Harapan

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

28
260

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. Set Induksi 4. Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 5. Teknik Penyoalan Guru

8 16 8 64 36

0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran

6. Penglibatan Murid 7. Peneguhan 8. Latihan dan Tugasan 10. Penutupan 11. Hasil Kerja Murid 12. Pengurusan Kelas 13. Perwatakan Guru Jumlah Skor 14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0 Lemah 25 Lemah 35 Lemah

0 12 16 8 24 20 28
260

0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5 6 7 8

Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

9. Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50
70Harapan 80 Cemerlang 90 Gemilang

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. Set Induksi 4. Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 5. Teknik Penyoalan Guru 6. Penglibatan Murid 7. Peneguhan
0 Lemah 25 Lemah

8 16 8 64 36 0 12

0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda

8. Latihan dan Tugasan 10. Penutupan 11. Hasil Kerja Murid 12. Pengurusan Kelas 13. Perwatakan Guru Jumlah Skor 14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

35 Lemah

16

0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 7 8

Serjan Muda dengan Pendidikan

9. Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

8 80 Cemerlang 24
70Harapan 90 Gemilang

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

20 28
260

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. Set Induksi 4. Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 5. Teknik Penyoalan Guru 6. Penglibatan Murid 7. Peneguhan 8. Latihan dan Tugasan
0 Lemah 25 Lemah 35 Lemah

8 16 8 64 36 0 12 16

0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

9. Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 10. Penutupan 11. Hasil Kerja Murid 12. Pengurusan Kelas 13. Perwatakan Guru Jumlah Skor 14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:
70Harapan 80 Cemerlang 90 Gemilang

0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 8

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

8 24 20 28
260

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

11. Hasil Kerja Murid 12. Pengurusan Kelas 13. Perwatakan Guru Jumlah Skor 14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

80 Cemerlang 90 Gemilang

24 20 28

0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

260

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 12 25 Lemah Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas

12. Pengurusan Kelas 13. Perwatakan Guru Jumlah Skor 14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

90 Gemilang

20 28
260

0 0 0

0.00 0.00 0.00

1 2 3 4

Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia

Jumlah Skor 14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

260

0

0.00

3 4

Diploma Pendidikan KPLI

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan :

Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor: Catatan:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: …………………………………….

Nama Nazir: Pejabat JNS: 0

Tarikh: NKP Nazir::

12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 12 25 Lemah Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Tarikh: 12/30/1899

Pejabat JNS: 0

NKP Nazir::

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 12 25 Lemah Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. Rancangan Pelajaran Harian 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0 7. 9. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

0

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 0

1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 8. Kelayakan Ikhtisas: 0

0 0 4. Jawatan: 7. 9. 5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 12 25 Lemah Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 0 0 0

3. Kod Institusi: 6. Keturunan:

0 7. 9.

4. Jawatan:

5. Jantina:
Panduan Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

Kelayakan Akademik Tertinggi: Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

8. Kelayakan Ikhtisas:

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 25 Lemah 12 Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

JEMAAH NAZIR SEKOLAH
Kementerian Pelajaran Malaysia PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN JNS 2

BAHAGIAN A: MAKLUMAT GURU:
No. Kad Pengenalan Baru: 1. Nama Guru: 2. Nama Institusi: 3. Kod Institusi: 6. Keturunan: 0 7. 0 0 4. Jawatan: 5. Jantina:
Panduan

0

Kelayakan Akademik Tertinggi:

8. Kelayakan Ikhtisas:

9.

Pengalaman Mengajar Mata Pelajaran Yang Diperhatikan:

Jawatan 1 Pengetua/Guru Besar Guru Penolong Kanan Guru Kanan M/Pelajaan Ketua Panitia Guru Pendidikan Khas Guru Mata Pelajaran Lelaki Perempuan Melayu Bumiputra Lain Cina India Lain-lain

Thn.

2 3 4 5 6

10.Opsyen Utama Guru:

Jantina

BAHAGIAN B: PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
11.Tarikh Penilaian P&P:
12/30/1899

1 2

12.Tingkatan / Tahun:

Keturunan 1 2 3

13.Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Aspek / Item Kritikal
Skor Penuh Skor Diberi

% Skor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 5

1. Rancangan Pelajaran Tahunan 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

8 Rancangan Pelajaran Harian 16 Set Induksi 8 Penyampaian / Perkembangan Pengajaran 64 Teknik Penyoalan Guru 36 Penglibatan Murid 0 0 Lemah Peneguhan 12 25 Lemah Latihan dan Tugasan 35 Lemah 16 Pemeriksaan Latihan / Tugasan MuridSederhana 20 50 Penutupan 70Harapan 8 Hasil Kerja Murid 80 Cemerlang 24 Pengurusan Kelas 90 Gemilang 20 Perwatakan Guru 28
Jumlah Skor 260

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kelayakan Akdemik 1 2 3 4 5 6 7 8 Sijil Rendah Pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia Sijil Tinggi Pelajaran Diploma Dengan Pendidikan Sejana Muda
Serjan Muda dengan Pendidikan

Serjana Ph.D (Doktor Falsafah)

Kelayakan Ikhtisas 1 2 3 4 Sijil Perguruan Malaysia Diploma Perguruan Malaysia Diploma Pendidikan KPLI

14.Mata Pelajaran Diperhatikan : Peratus Skor:

0.00

Prestasi Pengajaran dan Pembelajaran:

Lemah

Catatan: 1. Kerja latihan murid dibuat dalam kertas helian dan difailkan. 2. Keseluruhan p&p guru adalah baik dan mencapai objektif yang dirancang.

Tandatangan Nazir: ……………………………………. Nama Nazir: Pejabat JNS: 0 Tarikh: NKP Nazir:: 12/30/1899

0 0 ANALISIS SKOR PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P)
Bil. Elemen Pengajaran dan Pembelajran Bilangan Pencerapan 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Purata Skor 2.92 2.92 2.67 4.00 2.94 4.00 2.78 3.13 2.60 3.25 2.64 2.80 3.71 3.31 CEMERLANG Peratus Skor (%) 72.92 72.92 66.67 100.00 73.61 100.00 69.44 78.13 65.00 81.25 65.97 70.00 92.86 82.74
TAHAP PENGAJARAN TARAF PENGAJARAN

Analisis P& % 1 25 35 50 70 80 90
JUMLAH

1 Penyediaan Rancangan Pelajaran Tahunan 2 Penyediaan Rancangan Pelajaran Harian 3 Set Induksi 4 Penyampaian/Perkembangan Pelajaran 5 Teknik Penyoalan Guru 6 Penglibatan Murid 7 Peneguhan 8 Latihan dan Tugasan 9 Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid 10 Penutupan 11 Hasil Kerja Murid 12 Pengurusan Kelas 13 Perwatakan Guru Tahap Sekolah Taraf Sekolah

Analisis P&P Sekolah Tahap 1 2 3 4 5 6 7 Taraf Sangat Lemah Lemah Lemah SEDERHANA HARAPAN CEMERLANG GEMILANG Jumlah 0 0 0 0 1 5 0 6

JUMLAH

TAHAP PENGAJARAN SEKOLAH TARAF PENGAJARAN SEKOLAH

5.83
CEMERLANG

Bil

Sekolah 0

Kod 0

E1.1 75

E1.2 67

% 69

E2.1 70

E2.2 75

E2.3 50

E2.4 60

E2.5 75

E2.6 63

% 67

D1 % 67

D1W 7

E3.1 92

E3.2 92

% 92

E4.1 78

E4.2 88

E4.3 70

% 79

E5.1 75

E5.2 83

E5.3 92

E5.4 75

E5.5 84

E5.6 75

% 81

E6.1 83

E6.2 98

E6.3 75

E6.4 72

E6.5 73

% 80

E7.1 75

E7.2 81

E7.3 75

E7.4 75

E7.5 81

E7.6 81

E7.7 75

% 78

D2 % 80

D2W 24

E8.1 67

E8.2 70

E8.3 91

% 75

E9.1 73

E9.2 73

E9.3 67

E9.4 100

E9.5 74

E9.6 100

E9.7 69

E9.8 78

E9.9 65

E9.10 81

E9.11 66

E9.12 70

E9.13 93

% 83

E10.1 63

E10.2 E10.3 E10.4 50 70 70

E10.5 75

E10.6 67

% 67

E11.1 61

E11.2 70

E11.3 60

% 63

D3 % 75

D3W 34

E12.1 E12.2 E12.3 #DIV/0! #DIV/0! 75

E12.4 81

E12.5 64

E12.6 100

E12.7 88

D4 % 84

D4W 13

% 77

Traf SEKOLAH HARAPAN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful